Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller."

Transkript

1 Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte som en del af købesummen kloaktilslutningsbidrag for ejendommen som erhvervsejendom. Senere blev arealet udstykket i parceller, og spildevandsselskabet S, der havde overtaget K's spildevandsvirksomhed, krævede kloaktilslutningsbidrag for parcellerne. Da B protesterede herimod, anlagde S sag mod B med påstand om betaling af tilslutningsbidrag for 23 parceller. For Højesteret var der kun spørgsmål om forståelsen af 2, stk. 4, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Højesteret fandt, at der ikke var hjemmel i den nævnte bestemmelse til at kræve tilslutningsbidrag for de frastykkede parceller i et tilfælde, hvor der sker udstykning af parceller med henblik på opførsel af boliger, når udstykningen sker fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken der er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Da der på B's ejendom forud for udstykningen ikke var boliger, og da der ved tilslutningen til spildevandsanlægget var betalt tilslutningsafgift på grundlag af ejendommens areal efter reglerne om erhvervsejendomme, var S ikke berettiget til at kræve nyt tilslutningsbidrag pr. boligenhed for de udstykkede parceller. Det var uden betydning, at det før udstykningen ved lokalplan var bestemt, at området skulle anvendes til boligformål. Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom.[1] 1333 H.D. 14. februar 2013 i sag 86/2012 (1. afd.) Kolding Spildevand A/S (adv. Søren Stenderup Jensen, Kbh.) mod Kolding Business Park ApS (adv. Jakob B. Ravnsbo, Kolding). Vestre Landsrets dom 13. januar 2012 (2. afd.), B (Bjerg Hansen, Torben Geneser, Peter Ulrik Urskov (kst.)). Indledning Denne sag angår spørgsmålet, om sagsøgte, Kolding Business Park ApS, skal betale kloaktilslutningsbidrag til sagsøgeren, Kolding Spildevand A/S, vedrørende 23 udstykkede parceller på en ejendom, selv om der tidligere er betalt et kloaktilslutningsbidrag for stamparcellen som erhvervsejendom. Sagen er anlagt den 17. november 2010 ved Retten i Kolding og ved kendelse af 11. maj 2011 i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, henvist til Vestre Landsret. Påstande Kolding Spildevand A/S har nedlagt påstand om, at Kolding Business Park ApS skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg den 17. november Kolding Business Park ApS har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte fastsat efter rettens skøn. Sagsfremstilling Kolding Business Park ApS erhvervede ved endeligt skøde af 3. juni 1999 en række arealer af Kolding Kommune, herunder en erhvervsejendom, som efter udstykning blev betegnet som matr.nr. 11 n, Nr. Bjert By, Nr. Bjert. Ejendommen, der var beliggende i byzone, havde et ubebygget areal på m2 og var udlagt til erhvervsområde i lokalplan af 3. juli Købesummen udgjorde 7 mio. kr., hvori var indeholdt byggemodningsudgifter, såsom offentlig kloak og vej. Tilslutningsafgifter til vand, el og fjernvarme samt stikledninger til kloak, el, vand og fjernvarme var ikke indeholdt i købesummen. Ved skødet erklærede Kolding Business Park ApS, at ejendommen skulle anvendes til erhvervsvirksomhed. Der er enighed mellem parterne om, at Kolding Business Park ApS i 1999 som en del af købesummen på 7 mio. kr. har betalt kloaktilslutningsbidrag for matr.nr. 11 n som erhvervsejendom. Kolding Kommune vedtog efter oplæg fra Kolding Business Park ApS - lokalplan af 27. oktober 2008 for et område omfattende bl.a. matr.nr. 11 n, hvilket gav Kolding Business Park ApS mulighed for at udstykke 24 parcelhusgrunde på matr.nr. 11 n. Området må efter lokalplanen kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse med tilhørende fælles friarealer. Den 2. april 2009 indgik Kolding Kommune og Kolding Business Park ApS aftale om kloakforsyning i forbindelse med byggemodningen af matr.nr. 11 n. Aftalen, der var en tilrettet standardaftale, henviste til kommunens betalingsvedtægt for påligning af kloaktilslutningsbidrag. Det anføres nærmere i aftalen om tilslutningsbidrag:» 2. Aftalens indhold og grundlag. Aftalen omhandler etablering af kloakforsyningsanlæg i udstykning på matr. nr. 11 o, 11 ax og 11 n, omfattet af lokalplan , kommuneplantillæg nr Grundlaget for etableringen er denne aftale underskrevet af parterne, samt gældende Betalingsvedtægt for Kolding Kommunes offentlige spildevandsanlæg. 7. Tilslutningsbidrag. Der pålignes kloaktilslutningsbidrag i henhold til kommunens betalingsvedtægt. Tilslutningsbidraget beregnes, som udgangspunkt, ud fra Lokalplanens oplysning om antal boliger og/eller erhvervsgrundarealers størrelse. Der udføres tilslutning til samtlige ikke tilsluttede matrikler i projektet og betales på én gang for det maksimale antal boliger eller erhvervsareal, de enkelte matrikler kan indeholde. Tilslutningsbidraget forfalder og beregnes efter gældende takst, når der er tilslutningsmulighed, dvs. når Kloakforsyningen har ført stik frem til parcellen/parcellerne/den samlede matrikel.«for Kolding Business Park ApS blev aftalen den 16. marts 2009 underskrevet af Gerhard Sørensen, der med håndskrift under pkt. 7 tilføjede:»betaling ligeledes i h t. skøde/købsaftale med Kolding Kommune.«Den 2. april 2009 underskrev Kolding Kommune aftalen. Henvisningen i aftalen til kommunens betalingsvedtægt relaterede sig til Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg. Kolding Kommune pr. 1. januar 2007, hvori bl.a. kloakforsyningens indtægter konkretiseres. Kloakforsyningens indtægter er tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Tilslutningsbidrag betales ifølge vedtægten som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Om supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. er det bl.a. anført:»der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de 1334 frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslut- Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 ningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. 2, stk. 8. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.«ved betinget skøde af 18. maj 2009 erhvervede Kolding Business Park ApS blandt andet matr.nr. 11 ax, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, af Kolding Kommune. Skødet var betinget af, at matr.nr. 11 ax blev inddraget under matr.nr. 11 n, hvilket skete den 21. august Den 30. oktober 2009 blev det oprindelige matr.nr. 11 n udstykket i 24 parceller og det oprindelige matr.nr. 11 ax udstykket i 4 parceller. Den 5. august 2009 fremsendte Kolding Kommune en faktura for tilslutningsbidrag for 28 parcelhusgrunde a kr. med pristalsregulering og tillæg af moms i henhold til betalingsvedtægten. Kolding Business Park ApS meddelte ved brev af 11. august 2009 kommunen, at selskabet alene skulle betale for 4 stk. tilslutninger, idet der var betalt tilslutningsafgift for de øvrige 24 på matr.nr. 11 n. Kolding Kommune fastholdt ved brev af 8, september 2009 opkrævningen, dog kun vedrørende de 27 frastykkede parceller. Den 16. oktober 2009 betalte Kolding Business Park ApS tilslutningsbidrag for de 4 parceller, der blev udstykket af matr.nr. 11 ax, og tvisten vedrører herefter alene 23 tilslutningsbidrag for boligenheder vedrørende det tidligere erhvervsareal matr.nr. 11 n. Det påstævnte beløb er opgjort som 23 tilslutningsbidrag af kr. med pristalsregulering, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 2, stk. 9, og med tillæg af moms, svarende til kr. pr. boligenhed, i alt kr. I forbindelse med korrespondance om betaling af yderligere tilslutningsbidrag opgjorde Kolding Business Park ApS ved brev af 19. november 2009 et modkrav på ,50 kr. indeholdende blandt andet byggemodningsomkostninger i 2009 vedrørende matr.nr. 11 n på kr., som Kolding Business Park ApS havde afholdt. Kolding Business Park ApS anmodede samtidig om betaling af det opgjorte modkrav, under henvisning til at Kolding Kommune i henhold til skødet fra 1999 skulle betale for byggemodningsudgifter til vejanlæg, kloak og lignende. Kommunen besvarede henvendelsen ved brev af 7. december 2009 og henviste til, at kommunen behandlede kloaktilslutningsbidrag og byggemodningsudgifter helt adskilt, idet tilslutningsbidraget er en lovbestemt indtægt. Ved overdragelsesaftale af 29. januar 2010 overdrog Kolding Kommune pr. 1. januar 2010 den kommunale spildevandsforsyningsvirksomhed til Kolding Spildevand A/S. Der er enighed om, at Kolding Spildevand A/S i henhold til overdragelsesaftalen er rette sagsøgte. Forklaringer Robert Schmidt, Lene Sandhøj Thomsen, Gerhard Sørensen og Knud Beer har afgivet forklaring for landsretten. Robert Schmidt har forklaret, at han er ingeniør og ansat som afdelingsleder i Kolding Spildevand A/S. Han var tidligere afdelingsleder i kloakforsyningen i Kolding Kommune. Han står blandt andet for betalingssager som denne sag. Der blev lavet en lokalplan for området i 2008, og Kolding Spildevand A/S blev klar over, at bygherren ville opføre boliger. Der blev herefter indgået en aftale om kloakforsyning i form af en tilrettet standardaftale. Der var tale om en traditionel byggemodning, hvor der skulle opkræves tilslutningsbidrag vedrørende 28 parceller. Han undrede sig lidt over bygherrens håndskrevne tilføjelse om»betaling ligeledes i h t. skøde/købsaftale med Kolding Kommune«, men tog ikke nærmere notits af det, idet betalingsvedtægterne var gældende. Der blev lavet et fælles udbud med to kontrakter vedrørende henholdsvis kloakdelen og resten af byggemodningen. Kolding Spildevand gik herefter i gang med at få udført kloakanlægget. Der blev udført et tostrenget kloaksystem, og der blev lagt kloakstik ind til de enkelte boligparceller frem til matrikelskellet. Det er bygherren på den enkelte parcel, der står for udførelse af kloakken inde på parcellen og tilslutningen. Kloakanlægget kostede i runde tal 1,1-1,2 mio. kr. Der blev afholdt en afleveringsforretning, hvorefter Kolding Spildevand A/S sendte en regning på tilslutningsbidrag for 28 parceller. Regningen blev senere reduceret til at angå 27 parceller. Han hørte ikke noget om modregning, før bygherren sendte et brev med en klage over tilslutningsbidraget. Han undrede sig over det, idet kloakforsyningen har sin egen økonomi, der hviler i sig selv og udelukkende finansieres af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag. Der var vandtætte skodder mellem kloakforsyningens økonomi og den øvrige kommunekasse. Han kender ikke tilfælde, hvor kommunen har lavet byggemodning på en privat parcel, men det er helt almindeligt, at kommunen udfører byggemodning frem til den enkelte parcel. Lene Sandhøj Thomsen har forklaret, at hun er fuldmægtig ved Kolding Spildevand A/S. Hun blev ansat i 1335 Kolding Kommune i 2007, men har arbejdet med spildevandslovgivning siden midten af 1990'erne. Da kloakanlægget var færdigt, sendte hun en regning vedrørende tilslutningsbidrag til Kolding Business Park ApS, men modtog så et brev fra selskabet, som ikke mente, at der skulle betales. Hun kontaktede herefter Miljøstyrelsen og fik af Kristina Behrendorff at vide, at ejendommens nuværende status var afgørende for, om der kunne opkræves tilslutningsbidrag, Hun kontaktede kommunens jurist vedrørende spørgsmålet om modregning, men de nåede frem til, at det ikke kunne lade sig gøre. Kolding Spildevand A/S fastholdt opkrævningen, men Kolding Business Park ApS blev ved med at fastholde, at selskabet ikke ville betale, og at det skulle afgøres ad rettens vej. Gerhard Sørensen har forklaret, at Kolding Business Park ApS blev kontaktet af kommunen og forespurgt, om man ville købe grundstykket. Prisen var for høj i forhold til markedsprisen, så det blev indført i skødet, at kommunen skulle betale for byggemodning og kloakering. Kolding Business Park ApS skulle ifølge skødet betale tilslutningsafgifter til vand, el samt fjernvarme ved siden af købesummen. Byggemodning omfatter normalt vej, kloakering, belysning, regnvandsbassin og nogle gange cykelstier. Det omhandlede område lå tæt på et boligområde og var svært at sælge til erhverv, så Kolding Business Park ApS fandt ud af, at det var bedst at få det lavet om til et boligområde. Da han fik tilsendt aftalen om kloakforsyning. ringede han til kommunen og påpegede, at der var betalt kloaktilslutningsbidrag. Han lavede derefter den håndskrevne tilføjelse i aftalen. Byggemodningen på området omfattede en støjmur, veje på matriklen, grønne områder, lys, samt forsyning med vand, varme og el frem til den enkelte parcel. Han var i første omgang ikke opmærksom på, at kommunen ifølge skødet skulle betale for byggemodningen. En boligudstykning vil typisk være dyrere at byggemodne end en erhvervsudstykning, og derfor har han slået noget af beløbet. Der er solgt 9-10 af de 28 parceller. Kolding Business Park ApS er ikke gået videre med det krav mod kommunen, som selskabet vil modregne med. Knud Beer har forklaret, at han på vegne af Kolding Business Park ApS forestod forhandlingerne med Kolding Kommune om købet af ejendommen. Han drøftede købet med borgmesteren og kommunaldirektøren. Det blev aftalt, at kommunen skulle betale byggemodningsudgifter til vej og kloak, mens Kolding Business Park ApS skulle betale tilslutningsafgifter til vand, el samt fjernvarme. Vilkåret om, at kommunen skulle betale byggemodningen, var ikke usædvanligt. Det var ikke genstand for nogen dyberegående forhandling. Et års tid efter erhvervelsen søgte Kolding Business Park ApS om at kunne benytte området til boliger, men kommunen sagde, at det kunne de glemme alt om. Retsgrundlaget Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. indeholder i 2, stk. 1-7, følgende bestemmelser:» 2. Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. Stk. 2. Standardtilslutningsbidraget udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed. Stk. 3. For erhvervsejendomme fastsættes standardtilslutningsbidraget til kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Stk. 4. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves der efter stk. 2 tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse. Stk. 5. Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom herunder udstykning af en ejendom, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der efter stk. 3 kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der efter stk. 3 kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen. Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, jf. stk. 8, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket ejendom dog ikke overstige det standardtilslutningsbidrag, der for den frastykkede ejendom kan beregnes efter stk. 3. Stk. 6. For boligejendomme og erhvervsejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af de i stk. 2-5 nævnte bidrag. Stk. 7. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tagog overfladevand, tilsluttes for denne 1336 del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag efter stk. 2 og 3, der kan opkræves på påligningstidspunktet, Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1992.«Den gældende bestemmelse i 2 er i det væsentlige affattet ved lov nr. 342 af 17. maj I de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 182 fremsat den 3. februar 2000 (Folketingstidende , Tillæg A, 1. samling, side ) anføres det blandt andet:»2.4. Ændrede regler om tilslutningsbidrag i forbindelse med matrikulære ændringer Med ændringen af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. i 1997 (lov nr. 325 af 14. maj 1997) blev der ikke ændret på reglerne for, i hvilke situationer, der kan opkræves tilslutningsbidrag. Der skete alene ændringer i reglerne for beregning af størrelsen af tilslutningsbidraget, Den gældende lov indeholder således ikke bestemmelser om beregning af tilslutningsbidrag i forbindelse med matrikulære ændringer. Den gældende lovs 2, stk. 1, fastslår, at der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag, når en ejendom én gang har betalt eller er tilsluttet. Den manglende regulering af tilslutningsbidraget ved matrikulære ændringer sammenholdt med gældende lovs 2, stk. 1, har efter Miljø- og Energiministeriets opfattelse medført, at der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer af en ejendom, der allerede er tilsluttet. Dog kan kommunerne efter Miljøog Energiministeriets opfattelse ved udstykning opkræve et nyt tilslutningsbidrag for den eller de nye ejendomme, der har fået ført et nyt stik frem til grundgrænsen. Særligt det forhold, at der ikke kan opkræves et supplerende bidrag ved matrikulær sammenlægning af ejendomme, er specielt efter lovændringen i 1997 blevet mødt med kritik fra kommunerne. Med forslaget til 2, stk. 4 og 5, foreslås derfor en tilpasning af reglerne om tilslutningsbidrag i forbindelse med matrikulære ændringer, som er bedre i overensstemmelse med lovens intentioner. Det er fortsat hovedreglen, at en ejendom, der tidligere har betalt, ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag.«i lovforslaget anføres det i bemærkningerne til 2 bl.a. (Folketingstidende , Tillæg A, 1. samling, side ):»Lovens 2 foreslås moderniseret og præciseret. Det foreslås endvidere at ændre reglerne om tilslutningsbidrag i forbindelse med matrikulære ændringer af ejendomme med henblik på en tilpasning af reglerne til lovens intentioner. Forslaget til 2, stk. 1, samler gældende lovs 2, stk. 1, og 3, stk. 3, 1. pkt., med den præcisering, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er pålignet tilslutningsbidrag. I den gældende lovs 2, stk. 1, er angivet at ejendomme, der har betalt, ikke kan blive mødt med nyt krav om betaling af tilslutningsbidrag. Da der tidligere kan være sket påligning af bidrag, der endnu ikke er betalt, jf. lovens 11, er bestemmelsen ændret til, at der ikke kan opkræves bidrag for ejendomme, der er pålignet bidrag. Ejendomme, der har betalt, er fortsat omfattet af den nye affattelse af bestemmelsen, da der altid sker en påligning af tilslutningsbidraget forud for en betaling. Forslaget til 2, stk. 2-3, svarer til gældende lovs 3, stk. 4, dog med den præcisering i overensstemmelse med den gældende administrative praksis og lovens intentioner, at tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme beregnes pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Med forslaget til 2, stk. 4-5, foreslås en tilpasning af reglerne om tilslutningsbidrag i forbindelse med matrikulære ændringer, som er bedre i overensstemmelse med lovens intentioner. Det er fortsat hovedreglen, at en ejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag, ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag. For baggrunden for forslaget henvises til de almindelige bemærkninger herom. Den gældende lov er på baggrund af udstykningslovens definition af en ejendom blevet fortolket således, at der i forbindelse med udstykninger af såvel bolig- som erhvervsejendomme skal opkræves tilslutningsbidrag for de frastykkede ejendomme, der er nye ejendomme i udstykningslovens forstand, når der er ført stik frem til grundgrænsen, forudsat at de frastykkede ejendomme ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Tilsvarende er gældende lov blevet fortolket således, at der ved en matrikulær udvidelse af arealet (matrikulær sammenlægning eller arealoverførsel) ikke kan opkræves tilslutningsbidrag svarende til arealforøgelsen. uanset at der er tale om et areal, der ikke tidligere er betalt tilslutningsbidrag for, eller der har været tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Denne fortolkning er specielt for erhvervsejendomme blevet mødt med kritik, idet der med fortolkningen kan ske store arealudvidelser på en ejendom uden en tilsvarende bidragsbetaling. Det bemærkes, at kommunen er forpligtet til at modtage de spildevandsmængder, der er angivet i spildevandsplanen. For erhvervsejendomme opererer spildevandsplaner normalt med arealbaserede spildevandsmængder. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Da en udstykning af en boligejendom normalt vil føre til opførelse af flere boliger, og da kommunen samtidig har udgifter til fremføring af stik, findes gældende fortolkning vedrørende udstykninger rimelig, da tilslutningsbidraget for boliger beregnes ud fra antallet af 1337 boligenheder. Med forslaget til 2, stk. 4, præciseres det således i overensstemmelse med den hidtidige fortolkning, at der opkræves tilslutningsbidrag for de frastykkede ejendomme, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Erhvervsejendommes tilslutningsbidrag beregnes ud fra ejendommens matrikulære areal. Et areal, der ved kloakeringen er udstykket i flere mindre ejendomme, betaler således det samme som et tilsvarende areal, der ved kloakeringen henligger som én ejendom. Forslaget til 2, stk. 5, fastsætter, at der i forbindelse med ændringer i beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen på det, der oprindeligt er betalt, og det, der efter den matrikulære ændring kan opkræves efter forslagets 2, stk. 3. Dette indebærer, at der ved udstykning af en erhvervsejendom normalt ikke vil kunne opkræves tilslutningsbidrag, mens der ved arealudvidelse vil kunne opkræves supplerende tilslutningsbidrag. Der sikres herved en bidragsberegning, der også efter en matrikulær ændring vil være hægtet op på ejendommens eller ejendommenes samlede areal. Ved at beregne det supplerende tilslutningsbidrag som forskellen på det oprindelige bidrag, og det, der ved ændring af det matrikulære areal kan beregnes efter forslagets 2, stk. 3, undgås skævheder som følge af, at der opkræves tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Med forslaget til 2, stk. 5, fastsættes, at der ved udstykning af en erhvervsejendom, der har betalt tilslutningsbidrag for hele arealet, normalt ikke kan opkræves tilslutningsbidrag for de frastykkede ejendomme. Der opnås herved en ligestilling mellem et areal, der oprindeligt er blevet udstykket i flere selvstændige ejendomme, der hver er blevet forsynet med stik frem til grundgrænsen, og et areal, der senere bliver udstykket.«efter modtagelse af høringssvar udarbejdede Miljøstyrelsen, Spildevands- og Vandovervågningskontoret, den 20. januar 2000 et høringsnotat. Som svar på et høringssvar fra Dansk Industri om tilslutningsbidrag ( 2) anførte Miljøstyrelsen nærmere om eventuel dobbeltbetaling:»dansk Industri (DI) DI finder, at der med lovforslaget bliver indført dobbeltbetaling i forbindelse med matrikulære ændringer, hvilket Dl ikke finder kan være hensigten med lovforslaget. Der vil ikke blive tale om dobbeltbetaling i forbindelse med matrikulære ændringer. Der er med lovforslaget netop rettet op på reglerne for beregning af tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme. Lovforslaget udelukker muligheden for, al erhvervsejendomme i forbindelse med udstykning kan opkræves tilslutningsbidrag for det samme areal to gange. Ved udvidelse af en erhvervsejendoms areal kan der derimod efter lovforslaget opkræves bidrag svarende til arealforøgelsen. Lovforslagets bestemmelser om opkrævning af tilslutningsbidrag præciserer derimod, at der ved udstykning af en boligejendom kan opkræves tilslutningsbidrag for den frastykkede ejendom. Denne bestemmelse er i overensstemmelse med den hidtidige fortolkning af loven. DI's bemærkning har ikke givet anledning til ændringer.«anbringender Kolding Spildevand A/S har gjort gældende, at Kolding Business Park ApS skal betale kloaktilslutningsbidrag for de 23 boligparceller efter 2 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Kolding Spildevand A/S har nærmere anført, at der efter betalingslovens 2, stk. 4, skal betales tilslutningsbidrag for de 23 parceller, idet lovens betingelser herfor er opfyldt. Ejendommen ændrede status til en boligejendom med vedtagelsen af den ny lokalplan i 2008, og denne boligejendom er udstykket. De indgåede aftaler mellem Kolding Kommune og Kolding Business Park ApS kan ikke føre til et andet resultat. Det bestrides, at Kolding Business Park ApS har et krav på byggemodningsudgifter mod Kolding Kommune, der kan modregnes i Kolding Spildevand A/S' lovmæssige krav på tilslutningsafgift, Kolding Business Park ApS har gjort gældende, at selskabet har betalt kloaktilslutningsbidrag for ejendommen som erhvervsejendom, og at Kolding Spildevand A/S ikke har hjemmel i betalingsloven til at opkræve yderligere tilslutningsbidrag. Det er efter 2, stk. 1, lovens hovedregel, at hvis der en gang er betalt kloaktilslutningsbidrag, kan der ikke kræves yderligere tilslutningsbidrag, og lovens undtagelsesregler i stk. 4, 5 og 7 finder ikke anvendelse. Ejendommen blev ikke ved vedtagelsen af lokalplanen i 2008 en boligejendom i betalingslovens forstand. Bestemmelsen i 2, stk. 4, giver ikke adgang til en»dobbeltpåligning«af tilslutningsbidrag. Det fremgår af forarbejderne, at loven tværtimod tager sigte på at undgå, at der skal betales dobbelt. De indgåede aftaler mellem Kolding Kommune og Kolding Business Park ApS kan ikke føre til et andet resultat. Et eventuelt krav på tilslutningsafgift er i øvrigt helt eller delvist bragt til ophør ved modregning. Landsrettens begrundelse og resultat: Landsretten lægger til grund, at der i 1999 er betalt et kloaktilslutningsbidrag vedrørende ejendommen matr.nr. 11 n, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, der på daværende tidspunkt var en erhvervsejendom. For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som udgangspunkt således, at der betales svarende til, at arealet var udstykket i ejendomme på hver 800 kvadratmeter, jf. 2, stk. 3, i lov om betalingsregler for 1338 spildevandsforsyningsselskaber. Det kan ikke tillægges betydning, om Kolding Kommune i forbindelse med salget af ejendommen i realiteten beregnede sig et mindre tilslutningsbidrag, end denne regel ville føre til. Bestemmelsen i 2 tager ikke udtrykkelig stilling til tilfælde, hvor en ejendom skifter status fra erhvervsejendom til boligejendom og udstykkes. Der er hverken i loven eller dens forarbejder holdepunkter for, at der i sådanne tilfælde på ny skal betales tilslutningsbidrag. Tværtimod fremgår det af forarbejderne til bestemmelsen i 2, at det fortsat er hovedreglen, at en ejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag, ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag. Særligt om erhvervsejendomme anføres det i bemærkningerne til 2, stk. 5, at der ved udstykning af en erhvervsejendom normalt ikke vil kunne opkræves tilslutningsbidrag. En formålsfortolkning fører herefter til, at der ikke kan kræves yderligere tilslutningsbidrag, som følge af at ejendommen med et areal på kvadratmeter er udstykket i 24 parceller til boliger. Parternes aftaler kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten tager derfor Kolding Business Park ApS' påstand om frifindelse til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Kolding Spildevand A/S betale sagsomkostninger til Kolding Business Park ApS med i alt kr. ekskl. moms til dækning af udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang Højesterets dom. I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling den 13. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, Kolding Spildevand A/S, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Kolding Business Park ApS, har påstået stadfæstelse. Uoverensstemmelsen for Højesteret Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 For Højesteret angår sagen alene, hvorledes betalingslovens 2, stk. 4, skal forstås. Sagen vedrører ejendommen matr.nr. 11 n, Nr. Bjert By, Nr. Bjert. Parterne er enige om, at der i 1999 for denne ejendom blev betalt standardtilslutningsbidrag beregnet efter reglerne om erhvervsejendomme svarende til de nugældende i betalingslovens 2, stk. 3. De er endvidere enige om, at der forud for den udstykning, sagen angår, ikke var boliger på ejendommen, og at deres individuelle aftale er uden betydning. Kolding Business Park har for Højesteret frafaldet anbringendet om, at et eventuelt krav på tilslutningsbidrag er helt eller delvist bragt til ophør ved modregning. Anbringender Kolding Spildevand har navnlig anført, at begrebet boligejendom i betalingsloven skal forstås i overensstemmelse med planloven. Efter vedtagelsen af lokalplanen i 2008, hvor området blev udlagt til boligformål, blev den ubebyggede erhvervsgrund til en boligejendom i betalingslovens forstand, og den ubebyggede grund skal derfor nu behandles efter betalingslovens 2, stk. 4, om boligejendomme. Af denne bestemmelse fremgår, at der opkræves tilslutningsbidrag ved udstykning, hvis parcellen efter frastykning ikke er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, og der føres stik frem til den eller de nye ejendommes grundgrænse. Begge betingelser er opfyldt. Betalingslovens 2, stk. 1, 2. pkt., kan ikke føre til et andet resultat, da bestemmelsen netop modificeres af bl.a. stk. 4. Der er derfor ikke grundlag for en formålsfortolkning, som det fremgår af landsrettens præmisser. Tværtimod har lovgiver ved bestemmelsen fastslået, at der ved udstykning fra en boligejendom kan og skal opkræves et tilslutningsbidrag. Det er også velbegrundet og rimeligt, da det er forbundet med betydelige udgifter at fremføre stikledninger til de enkelte parceller. Kolding Business Park har navnlig anført, at det fremgår af både ordlyd og forarbejder til betalingslovens 2, at der for erhvervsejendomme, hvor der er betalt tilslutningsbidrag for hele arealet, kun skal ske betaling ved matrikulære udvidelser. For boligejendomme, der betaler pr. boligenhed, skal der derimod ske betaling ved frastykning i flere parceller. Der er ikke ved henvisningerne til undtagelserne i 2, stk. 4, 5 og 7, indført et dobbeltbetalingsprincip. Før udstykningen blev arealet anvendt som erhvervsejendom, og et krav om supplerende tilslutningsbidrag skal derfor behandles efter 2, stk. 5. Det er uden betydning, at arealet ved lokalplanen fra 2008 blev udlagt til boligformål. 2, stk. 4, finder ikke anvendelse, idet udstykningen skete fra en erhvervsejendom. Retsgrundlaget 1. De gældende regler I lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er der bl.a. regler om tilslutningsbidrag. Det hedder i den seneste lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 bl.a.:»lovens anvendelsesområde 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler Stk. 3. Loven fastsætter regler om betaling for afledning til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg. Loven finder endvidere anvendelse på betaling for afledning til spildevandsanlæg etableret efter 7 a og for betaling til fælles, obligatoriske ordninger for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke. Bidrag 2. Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. Stk. 2. Standardtilslutningsbidraget udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed. Stk. 3. For erhvervsejendomme fastsættes standardtilslutningsbidraget til kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Stk. 4. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves der efter stk. 2 tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse. Stk. 5. Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom, herunder udstykning af en ejendom, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der efter stk. 3 kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der efter stk. 3 kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen. Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, jf. stk. 8, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket ejendom dog ikke overstige det standardtilslutningsbidrag, der for den frastykkede ejendom kan beregnes efter stk. 3. Stk. 6. For boligejendomme og erhvervsejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 procent af de i stk. 2-5 nævnte bidrag. Stk. 7. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 procent af det tilslutningsbidrag efter stk. 2 og 3, der kan opkræves på påligningstidspunktet. Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli Stk. 8. Spildevandsforsyningsselskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end de i stk. 2-7 nævnte bidrag, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Stk. 9. Tilslutningsbidraget, jf. stk. 2 og 3, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Stk. 10. Tilslutningsbidraget forfalder, når en ejendom tilsluttes eller kan tilsluttes et spildevandsforsyningsselskab. «2. Reglernes forhistorie Ved lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsanlæg blev der foretaget en revision af de hidtil gældende regler om betaling. I lovens 3, stk. 3, blev det fastsat, at ejendomme, der tidligere havde været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, og som havde betalt tilslutningsbidrag hertil, ikke kunne pålægges yderligere tilslutningsbidrag, medmindre forhold, som var væsentlige for påligningen, ændrede sig. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 5

6 Reglerne blev ændret ved lov nr. 388 af 20. maj 1992, og 2, stk. 1, fik følgende formulering:»der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg, jf. 3, stk. 3«. I 3, stk. 3, blev det fastslået, at tilslutningsbidraget skulle svare til de udgifter, der var afholdt ved etableringen af det nødvendige ledningssystem i det pågældende kloakopland. Det blev endvidere i 3, stk. 4, bestemt, at tilslutningsbidraget maksimalt måtte udgøre kr. for en boligenhed, og at bidraget for en erhvervsejendom ikke kunne overstige kr. pr. 800 m 2 grundareal. Ved lov nr. 325 af 14. maj 1997 fik 3, stk. 3 og 4, følgende indhold:»stk. 3. Ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder, når ejendommen tilsluttes eller kan tilsluttes spildevandsanlægget Stk. 4. Standardtilslutningsbidraget udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed. For erhvervsejendomme fastsættes standardtilslutningsbidraget til kr. eksklusive moms pr. 800 m 2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.«det hedder i forarbejderne hertil bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, L 128, side 2913):»Ifølge de nugældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag, pålignes ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, tilslutningsbidrag på baggrund af en fordeling af de faktiske udgifter ved etableringen af det nødvendige ledningssystem i det pågældende kloakopland efter det matrikulære grundareal, hvorfra spildevandet kan tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen fastsætter et maksimum for tilslutningsbidragets størrelse, der pr. boligenhed eller pr. 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme ikke kan overstige et i loven fastsat maksimum for tilslutningsbidragets størrelse på kr. inklusive moms. I områder, hvor der alene kan tilsluttes husspildevand til kloakkerne, kan tilslutningsbidraget dog højst fastsættes til 60 % af de nævnte bidrag. For erhvervsejendomme i landzone gælder en særregel i lovens 2, stk. 6, hvorefter tilslutningsbidrag skal fastsættes i overensstemmelse med den afledningsret, der tillægges ejendommen som følge af bestemmelserne i lov om planlægning. Reglerne for opkrævning af tilslutningsbidrag har varieret meget i tidens løb. Før lovændringen i 1992 var der således ingen loft over tilslutningsbidraget, ligesom dette kunne fastsættes uafhængigt af de faktiske omkostninger. Spildevandsudvalget har anbefalet, at der i stedet for et maksimum for tilslutningsbidrag, som det er gældende i dag, indsættes et for alle kommuner gældende standardtilslutningsbidrag på kr. eksklusive moms, reguleret efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Dette bidrag skal opfattes som en slags indmeldelsesgebyr for at deltage i fællesskabet, ligesom man f.eks. betaler et oprettelsesgebyr, når man får installeret en telefon. Bidraget skal primært dække kloakforsyningens anlægsomkostninger, men i det omfang de indkomne tilslutningsbidrag overstiger anlægsomkostningerne, skal de gå til dækning af driftsomkostninger, ligesom driftsbidragene i dag kan bruges til at dække anlægsomkostningerne. Baggrunden for dette forslag er: - at udgifterne til en kloakering normalt vil overstige det maksimumbeløb, man kan opkræve efter den gældende lov, - at en nyudstykket grund i et allerede kloakeret område kan blive tilsluttet meget billigere end stamparcellen og de øvrige ejendomme i bebyggelsen, - at der er stor variation i det tilslutningsbidrag, som kommunerne fastsætter i deres betalingsvedtægt, hvilket medfører ulighed og konkurrence mellem kommunerne, - at opkrævning efter de nugældende regler bliver betragtet som kompliceret og besværligt at administrere, - at borgerne har svært ved at forudse, hvor stort et bidrag, de skal betale, «Ved lov nr. 342 af 17. maj 2000 blev bl.a. 3, stk. 3 og 4, ophævet, og der blev i 2 indsat de bestemmelser, der fortsat er gældende. De ændringer af 2, der i øvrigt er foretaget siden 2000, er uden betydning ved afgørelsen af denne sag. Uddrag af forarbejderne til lovændringen i 2000 er gengivet i landsrettens dom. 3. Udtalelser fra centrale myndigheder By- og Landskabsstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, har den 18. februar 2008 besvaret en konkret henvendelse fra Holbæk Forsyning om fortolkning afbetalingsloven. Det hedder i udtalelsen:»så vidt By- og Landskabsstyrelsen har forstået, drejer spørgsmålet sig om, hvorvidt der kan opkræves tilslutningsbidrag for et område, der udstykkes til boligformål, og som frem til udstykningen har haft status som erhvervsejendom. Det er By- og Landskabsstyrelsens opfattelse, at der ved udstykning af en ejendom skal ses på den seneste anvendelse frem til udstykningstidspunktet. Det er således By- og Landskabsstyrelsens opfattelse, at hvis en ejendom, der har været anvendt som erhvervsejendom, udstykkes, skal betalingsspørgsmålet vurderes med udgangspunkt i, at der er tale om en erhvervsejendom, uanset om ejendommen fremover skal anvendes til boligformål. Baggrunden for styrelsens opfattelse er, at erhvervsejendomme efter nugældende betalingsregler betaler tilslutningsbidrag på baggrund af grundarealet. Et areal, der består af flere mindre ejendomme, betaler således det samme i tilslutningsbidrag, som et tilsvarende areal, der består af én ejendom. Størrelsen af bidraget er et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal, og beregningsprincippet for erhvervsejendomme tager således i princippet udgangspunkt i, at der betales svarende til, at arealet var udstykket i boligejendomme á 800 m2. En ejendom, der har status som erhvervsejendom, vil således med udgangspunkt i de gældende regler i 1341 princippet have betalt for stikfremføring til frastykkede ejendomme på lige fod med en erhvervsejendom, der er»født«i flere mindre ejendomme. Styrelsen er bekendt med, at der i en række tilfælde er tale om ældre ejendomme, som har betalt efter ældre regler, og at der kan være betalt ganske lidt i sin tid. Skulle der opkræves tilslutningsbidrag ved udstykning af en ejendom til boligformål, der frem til udstykningen har været en erhvervsejendom, ville det have som konsekvens, at ejendomme, der har betalt efter gældende regler, i princippet kom til at betale dobbelt. Loven tager ikke hensyn til, hvor meget og efter hvilket princip der oprindeligt er betalt. Der sondres således ikke mellem ejendomme, der har betalt efter»gamle«principper, og ejendomme, der har betalt efter gældende principper. Dette blev der gjort op med vedtagelsen af hovedloven i Loven bygger i øvrigt på princippet»én gang betalt altid betalt«, og der er kun to undtagelser fra dette princip. 1) Ved udstykning af boligejendomme og 2) ved matrikulær udvidelse af erhvervsejendomme. Det er således hensigten, at omkostninger, der ikke modsvares af tilslutningsbidrag, skal dækkes af det løbende vandafledningsbidrag. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 6

7 Når beregningsprincippet i forbindelse med udstykninger er forskelligt for bolig- og erhvervsejendomme, skyldes det, at boligejendomme efter de gældende regler som hovedregel har betalt for en boligenhed. En boligejendom kan derfor ikke, som det er tilfældet for erhvervsejendomme, hævdes at have betalt for det ekstra antal boligenheder, som en udstykning normalt fører til. Denne forskel er baggrunden for den præcisering af bestemmelserne, der skete i 2000, jf. forarbejderne til 2, stk. 4. Sammenfattende er det således styrelsens opfattelse, at styrelsens fortolkning er den, der bedst matcher de grundlæggende principper i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvor der tages udgangspunkt i ensartede forenklede regler, der ikke tager hensyn til hvad der oprindeligt er betalt, og tager udgangspunkt i princippet»én gang betalt, altid betalt«. Det skal præciseres, at styrelsens udtalelse alene er vejledende. Styrelsen er bekendt med, at der i praksis kan opstå en lang række situationer, der ikke forekommer»rimelige«, og at der vil være ejendomme, der ikke betaler svarende til den ydelse, som kloakforsyningen leverer til den/de pågældende ejendom(me).«der har været fremlagt yderligere udtalelser fra de centrale myndigheder for perioden fra 2006 til I disse udtalelser er der givet udtryk for de samme synspunkter, som fremgår af udtalelsen af 18. februar Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår et tilfælde, hvor der fra en ejendom, på hvilken der ikke er boliger, og for hvilken der ved tilslutning til et spildevandsanlæg er betalt tilslutningsbidrag beregnet på grundlag af areal efter reglerne om erhvervsejendomme, sker udstykning af parceller med henblik på opførelse af boliger. Spørgsmålet er, om spildevandsforsyningsselskabet i dette tilfælde kan kræve tilslutningsbidrag for de frastykkede parceller efter 2, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven), således at tilslutningsbidraget for de nye parceller beregnes på grundlag af antallet af boligenheder efter 2, stk. 2. Ifølge betalingslovens 2, stk. 1, 1. pkt., pålignes der et standardtilslutningsbidrag ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab. 2, stk. 2 og 3, indeholder bestemmelser om standardtilslutningsbidragets størrelse og fastsætter, at det udgør henholdsvis kr.»for en boligenhed«og kr. pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal»for erhvervsejendomme«. Ifølge 2, stk. 1, 2. pkt., i betalingsloven kan der ikke»opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7«. Bestemmelsen i betalingslovens 2, stk. 4, om opkrævning af standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed efter stk. 2 ved udstykning af parceller»fra en boligejendom«er således en undtagelse fra hovedprincippet om, at der ikke skal betales et tilslutningsbidrag fra en ejendom, der allerede er pålignet tilslutningsbidrag. Den må ses i sammenhæng med den undtagelse, der er indeholdt i 2, stk. 5, om supplerende tilslutningsbidrag ved»ændring i beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom herunder udstykning«. Efter denne bestemmelse skal det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der efter stk. 3 kan beregnes for de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der kunne have været beregnet for ejendommen før ændringen. Det er ikke i loven beskrevet, hvad der skal forstås ved en boligejendom i stk. 4 og en erhvervsejendom i stk. 5. Undtagelsen om supplerende bidrag ved udstykning efter stk. 5 må imidlertid efter ordlyden»erhvervsejendom«og beregningen af det supplerende bidrag angå ejendomme, der inden udstykningen er pålignet tilslutningsbidrag efter stk. 3. Set i sammenhæng hermed må undtagelsen om nyt bidrag ved udstykning»fra en boligejendom«efter ordlyden og beregningen af det nye bidrag efter stk. 2 sigte til ejendomme, der inden udstykningen er pålignet tilslutningsbidrag efter stk. 2. Denne forståelse af bestemmelserne understøttes af reale grunde. Opkrævning af nyt tilslutningsbidrag i 1342 medfør af betalingslovens 2, stk. 4, ved udstykning af parceller til opførelse af nye boliger fra en ejendom, for hvilken der er betalt tilslutningsbidrag efter eksisterende boligenheder, medfører ikke dobbeltbetaling, fordi den allerede pålignede betaling er sket i forhold til de eksisterende boliger og ikke tager højde for de nye. Ved udstykning fra en ejendom, for hvilken der er betalt tilslutningsbidrag efter areal, medfører beregningen af supplerende tilslutningsbidrag efter 2, stk. 5, heller ikke dobbeltbetaling, da arealet af de samlede ejendomme efter udstykningen jo ikke er større end det areal, ejendommen havde før udstykningen, og som der allerede er betalt tilslutningsbidrag for. Hvis der i sidstnævnte tilfælde kunne kræves nyt tilslutningsbidrag i medfør af betalingslovens 2, stk. 4, ved udstykning af parceller, ville der derimod blive tale om dobbeltbetaling. Bemærkningerne til det lovforslag, der førte til ændringen af betalingsloven i 2000, understøtter ligeledes denne forståelse af bestemmelserne. Herefter finder Højesteret, at der ikke er hjemmel i betalingslovens 2, stk. 4, til at kræve tilslutningsbidrag for de frastykkede parceller i et tilfælde, hvor der sker udstykning af parceller med henblik på opførelse af boliger, når udstykningen sker fra en ejendom, på hvilken der ikke er boliger, og for hvilken der ved tilslutning til et spildevandsanlæg er betalt tilslutningsbidrag beregnet på grundlag af areal efter reglerne om erhvervsejendomme. Da der på Kolding Business Park ApS' ejendom forud for udstykningen ikke var boliger, og da der ved tilslutningen til spildevandsanlægget var betalt tilslutningsafgift beregnet på grundlag af ejendommens areal efter reglerne om erhvervsejendomme, var Kolding Spildevand A/S ikke berettiget til at kræve nyt tilslutningsbidrag pr. boligenhed for de udstykkede parceller i medfør afbetalingslovens 2, stk. 4. Det er herefter uden betydning, at det før udstykningen ved lokalplan af 27. oktober 2008 var bestemt, at det område, ejendommen omfatter, skal anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse. Med disse bemærkninger stadfæster Højesteret dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Kolding Spildevand A/S betale kr. til Kolding Business Park ApS. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. 1. FT , till. A, sp.1329 ff., FT , till. A, sp. 4583, FT , till. A, s. 2913, FT , till. A, s. 5194, Østre Landsrets dom af 16. november 2004 i sag B , MAD Ø, Marlene Hannibal m.fl.: Kommunale forsyningsselskaber (2010), s , Mogens Moe: Miljøret, 7. udg. (2011), s , Mogens Moe: Spildevandsbetalingsloven, en kommentar (2010), s , og Mogens Moe: Erhvervshåndbogen, grøn lov og praksis (2013), kapitel 4.4. Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 7

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 86/2012 (1. afdeling) Kolding Spildevand A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Kolding Business Park ApS (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1) LBK nr 633 af 07/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 029-00070 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 146/2010 (2. afdeling) NCC Construction Danmark A/S (advokat Allan Steen Lynge) mod Hillerød Kommune (advokat Håkun Djurhuus) I tidligere instans

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 Sag 49/2015 (1. afdeling) Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) mod Slagelse Kommune

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere