Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag Vedtægtens område Budget og regnskab Indtægter Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag Særbidrag Vejbidrag Private spildevandsanlæg og overtagelse heraf Overtagelse af anlæg der er tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg Overtagelse af anlæg der ikke er tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg Spildevandsanlæg i nye private byggemodninger Tilslutning af private anlæg til Haderslev Spildevands anlæg 11 6 Tilslutningspligt Ophævelse af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg Gentilslutning til Haderslev Spildevands anlæg Ledningsbrud Diverse bestemmelser Måledata Betalingsvilkår Fællesbestemmelser Vedtægtens ikrafttræden Definitioner side 2

3 1 Vedtægtens grundlag Haderslev Spildevand a/s har udarbejdet denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s eller på anden måde tilknyttet selskabet. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. samt lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 2 Vedtægtens område Vedtægten gælder for spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s samt for anlæg som Haderslev Spildevand a/s har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde, jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 7a. Hvor spildevandsplanen foreskriver det, og det er besluttet at gennemføre kloakering, er Haderslev Spildevand a/s forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for hver enkelt ejendom eller til områdeafgrænsningen for et spildevandsanlæg omfattet af betalingslovens 5 stk. 1. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakoplandet er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 3 Budget og regnskab Haderslev Spildevand a/s udarbejder hvert år et budget over forventede driftsudgifter og investeringer for det næstkommende år. På baggrund heraf fastsættes årligt selskabets takster i form af vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag og tilslutningsbidrag. Derudover fastsætter årligt bidrag og takster for fælles obligatoriske tømningsordninger. Taksterne fastsættes af Haderslev Spildevand a/s og godkendes af kommunalbestyrelsen i Haderslev. side 3

4 Haderslev Spildevands regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, samt privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s efter lovens 7a. Regnskabet omfatter tillige indtægter fra afledere af spildevand til spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, eller er kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s efter lovens 7a. For fælles obligatoriske tømningsordninger, udformes der selvstændige regnskaber, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af tømningsordninger samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningerne. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift og afskrivninger af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. 4 Indtægter Haderslev Spildevands udgifter dækkes af indtægter fra opkrævning af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. 4.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, eller før 1. januar 2010 et offentligt spildevandsanlæg Bidragets størrelse. Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Begge med udgangspunkt den 1. juli For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. side 4

5 Haderslev Spildevand a/s kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget; dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. Pålignes et reduceret tilslutningsbidrag, skal standardtilslutningsbidraget være helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger forbundet med kloakeringen af ejendommen. Til grund for beregningen af et reduceret bidrag lægges nødvendige anlægsinvesteringer som forudsætning for kloakeringen af ejendommen, samt overvejelser om ejendommens anvendelse på sigt skifter karakter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Tilslutningsbidraget fastsættes efter gældende takst på forfaldstidspunktet. side 5

6 4.1.2 Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til indeksregulering fra DANVA. DANVA s indeksregulering er baseret på Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlægsarbejder, jordarbejder med indeks 100 i 2. kvartal For beregningen anvendes et basisindeks på 109,10 for 2. kvartal 1997 svarende til kr. eksklusiv moms. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af takstbladet for Haderslev Spildevand a/s Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Haderslev Spildevand a/s fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealudvidelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: side 6

7 Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Hvis en erhvervsejendom overgår fra land- til byzone, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen i byzone minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen i landzone Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Dette vil i praksis være, når stikledning er ført frem til ejendommens skelgrænse. Ved forøgelse af grundarealet for erhvervsejendomme i byzone og ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone vil dette i praksis være, når der foreligger tilladelse til ændringen. Ved en erhvervsejendoms overgang fra landzone til byzone forfalder det supplerende tilslutningsbidrag til betaling, når der foreligger et af byrådet godkendt plangrundlag. side 7

8 Hovedledninger eller detailkloak, som passerer en ejendom, kan ikke betragtes som stikledning. Ejendommen betragtes først som tilsluttet, når Haderslev Spildevand a/s har etableret grenrør til den pågældende ejendom. 4.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s eller kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s, betaler vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets beregning. Vandafledningsbidraget består af henholdsvis et fast bidrag, som opkræves pr. spildevandsstikledning, samt et variabelt bidrag, som opkræves pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Ejendomme med mere end ét spildevandsstik opkræves således ét fast bidrag pr. stikledning, der er ført frem til grundgrænsen. Ejere af ejendomme med mere end én spildevandsstikledning kan for egen regning vælge at annullere overskydende stikledninger, hvorved antallet af faste bidrag kan reduceres. Der opkræves ikke stikledningsbidrag for separate regnvandsstikledninger. Det variable bidrag pr. m³ og det faste bidrag fastsættes af Haderslev Spildevand a/s én gang årligt for det kommende kalenderår på grundlag af Haderslev Spildevands budget. Det variable bidrag pr. m³ og det faste bidrags størrelse fremgår af takstbladet for det enkelte kalenderår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Haderslev Spildevands anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg 7a, betaler vandafledningsbidrag og stikledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. side 8

9 4.2.2 Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, afregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For boligenheder, hvor der ikke afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år, dog 70 m³ pr. år for sommerhuse. Såfremt sommerhuse anvendes til helårsbeboelse eller i øvrigt i videre omfang end anført i lov om planlægning, 40 stk. 1, fastsættes normalvandforbrug dog til 170 m 3 pr. år Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug eller efter målt eller skønnet spildevandsmængde. Trappemodel Erhvervsejendomme som med et samlet forbrug på over 500 m 3 vand pr. ejendomsnummer pr. år kan søge gennem naturstyrelsen søge om, at opnå en reduktion i den variable del af spildevandsafgiften. Ved ejendomme med blandet forbrug kan der udelukkende opnås reduktion i spildevandsafgiften for det vandforbrug der anvendes til erhvervsmæssige formål. Mængder der er givet fradrag for med baggrund i at de ikke tilledes kloaksystemet skal fradrages det samlede forbrug ved ansøgning om reduktion i spildevandsafgift efter trappemodellen. For at opnå reduktion i spildevandsafgiften er det endvidere et krav at virksomheden arbejder under markedsmæssige vilkår. Vand som indgår i produktion eller ikke afledes til kloak Erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Vandforbrug, der ønskes fradrag for, må ikke afledes til Haderslev Spildevands anlæg. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, hvor det er muligt, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fradraget. side 9

10 Bimålere ejes af Haderslev Spildevand a/s, og der gælder de samme bestemmelser og vilkår som for afregningsmålere jf. Regulativ for Drikkevand 2011 for Haderslev Vand a/s. Haderslev Spildevand a/s kan i særlige tilfælde indgå aftale om, at målinger foretaget i afløbet fra en erhvervsvirksomhed kan danne grundlag for afregning af vandafledningsbidrag. Alle udgifter forbundet med opsætning, drift og aflæsning af en måler i afløbet fra en erhvervsvirksomhed afholdes af virksomheden Øvrige Der opkræves endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Haderslev Spildevands anlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over korte perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om afløb fra mobile slagtebusser, fiskebiler, tilledning fra byggepladser eller ikke permanent tilsluttede afværgeboringer. Den afledte mængde fra ikke permanente tilslutninger opgøres på baggrund af målinger eller fastsættes skønsmæssigt. Haderslev Spildevand fastsætter i forbindelse med midlertidige tilslutningstilladelser krav til hvordan vandmængderne opgøres. Samtlige udgifter til eventuelt måleudstyr, herunder verifikation samt aflæsning afholdes af den der udleder spildevand til Haderslev Spildevands anlæg. Der skal også betales afledningsafgift af spildevand, der ikke kan henføres til et målt vandforbrug. Det kan f.eks. være spildevand fra en virksomheds fabrikationsprocesser, genbrug af regnvand, vand fra afværgepumpninger, vandværkers filterskyllevand og perkolat fra lossepladser, når dette vand tilledes Haderslev Spildevands anlæg. Afregning sker enten efter særskilte målere, eller efter skøn. Hvilken metode der anvendes, afgør Haderslev Spildevand a/s i forbindelse med tilladelse til afledningen. Alle udgifter til eventuelt målerudstyr, herunder verifikation og aflæsning afholdes af forbrugeren. Som udgangspunkt betales der dog ikke vandafledningsbidrag ved lovlige midlertidige tilslutninger til det separate regnvandssystem. Dette gælder dog ikke, hvis udledningen er forbundet med omkostninger for Haderslev Spildevand a/s. side 10

11 4.2.5 Særligt forurenet overfladevand For ejendomme, hvorfra der udledes særligt forurenet overfladevand, kan miljømyndighederne afgøre, at dette overfladevand sidestilles med almindeligt husspildevand, og derfor undtagelsesvist skal ledes til spildevandssystemet. Overfladevand betragtes som særligt forurenet, når særlige forhold på en ejendom, såsom udendørs produktion eller udendørs vask, medfører spild eller forurening med miljøfremmede stoffer. Såfremt en ejendom får tilslutningstilladelse til udledning af særligt forurenet overfladevand til Haderslev Spildevands anlæg, opkræves der vandafledningsbidrag for den afledte mængde. Afløbsmængden fra uoverdækkede arealer afregnes efter takstbladets sats. Miljømyndigheden fastsætter i sin tilslutningstilladelse vilkår om drosling af afledningen til Haderslev Spildevands anlæg. side 11

12 4.3 Særbidrag Der opkræves særbidrag, når der tilledes spildevand med et væsentligt højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Bidraget fastsættes af Haderslev Spildevand a/s ud fra de ekstra omkostninger, som Haderslev Spildevand a/s har ved at håndtere vandet i forhold til almindeligt husspildevand. Beregningen af særbidrag sker på grundlag af mængden af udledt stof, der beregnes som mængden af afledt spildevand gange den del af stofkoncentration, der ligger over de i takstbladet fastsatte koncentrationsniveauer. Særbidrag betales udover det almindelige vandafledningsbidrag. Afregning af særbidrag sker én gang årligt, og opkrævning sker efter gældende takstblad. Haderslev Spildevand a/s fastsætter vilkårene for afregningsgrundlaget. Såfremt miljømyndigheden i sin tilslutningstilladelse eller i virksomhedens miljøgodkendelse stiller krav om prøvetagning og analyse af spildevandet, vil afregningen så vidt muligt ske på grundlag af disse analyseresultater. Omkostninger til prøvetagning, analyse og lignende undersøgelser til brug for afregning af særbidrag afholdes af forbrugeren. Hvis en udledning fra en ejendom direkte påfører Haderslev Spildevand a/s andre særlige foranstaltninger, end de der er indkalkuleret i taksten for særbidrag, kan Haderslev Spildevand a/s hos forbrugeren opkræve et specifikt særbidrag til dækning af udgiften til disse særlige foranstaltninger. 4.4 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg. side 12

13 4.4.2 Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Haderslev Spildevand a/s på en procentdel af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Vejbidraget (procentsatsen) fastsættes af Haderslev Spildevand a/s og godkendes af kommunalbestyrelsen ud fra en opgørelse af udgifterne forbundet med at håndtere vejvandet fra kommunale veje og private fællesveje. side 13

14 5 Private spildevandsanlæg og overtagelse heraf 5.1 Overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Haderslev Spildevand a/s kan overtage fælles private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Haderslev Spildevand a/s yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag; Haderslev Spildevand har modregningsret ved betaling. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden jf. 57 og 58 i Lov om offentlige veje. 5.2 Overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan beslutte, at Haderslev Spildevand a/s kan overtage ét eller flere spildevandsanlæg omfattet af betalingslovens 5 stk. 1, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s. Hadserslev Spildevand a/s yder i den forbindelse normalt ikke godtgørelse for det overtagne spildevandsanlæg. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden jf. 57 og 58 i Lov om offentlige veje. 5.3 Spildevandsanlæg i nye private byggemodninger Etablering af spildevandsanlæg i private byggemodninger kan arrangeres på 3 måder: side 14

15 1) Haderslev Spildevand a/s forestår såvel projektering som udførelse af spildevandsanlægget, der forbliver Haderslev Spildevands anlæg. Inden Haderslev Spildevand a/s igangsætter projektering og udførelse af anlægget, skal udstykkeren stille en anfordringsgaranti til Haderslev Spildevand a/s for betaling af kloaktilslutningsbidraget, der kan opkræves ved tilslutning af grundene i udstykningen. 2) Udstykkeren forestår projektering og udførelse af spildevandsanlægget efter myndighedernes vilkår. Haderslev Spildevand a/s overtager herefter det færdige spildevandsanlæg. Inden anlægget etableres, indgår udstykkeren en aftale med Haderslev Spildevand a/s om vilkårene for anlæggets overtagelse herunder den tekniske udformning samt betaling af tilslutningsbidrag og godtgørelse for anlæggets værdi på overtagelsestidspunktet. Haderslev Spildevand a/s har modregningsret ved betaling. Aftalen om overtagelse gøres tidsbegrænset. 3) Udstykkeren forestår projektering og udførelse af spildevandsanlægget, der forbliver ejet af udstykkeren eller grundejerforeningen, som et privat spildevandsanlæg, der ikke ejes og vedligeholdes af Haderslev Spildevand a/s. Hvilken metode der vælges, beror på spildevandsplanens bestemmelser for udstykningsområdet samt aftale mellem udstykkeren og Haderslev Spildevand a/s. 5.4 Private spildevandsanlæg som tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg Haderslev Spildevand a/s fastsætter tilslutningsbidraget for private spildevandsanlæg, der tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. side 15

16 6 Tilslutningspligt 6.1 Ophævelse af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg Tilbagebetaling af tilslutningsafgift til grundejeren Hvis der i spildevandsplan er udpeget et eller flere oplande, hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, kan Haderslev Spildevand a/s indgå aftale med grundejerne om tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis afbrydelse af tilslutningen til Haderslev Spildevands anlæg. Hvis en bolig- eller en erhvervsvirksomhed frakobler hele spildevandtilledning til Haderslev Spildevands anlæg, kan Haderslev Spildevand a/s efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb, der maksimalt svarer til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på tidspunktet for ophævelse af tilslutningen Økonomisk kompensation til Haderslev Spildevand a/s Hvis Haderslev Spildevand a/s kan sandsynliggøre, at have etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en bolig- eller erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Haderslev Spildevand a/s i forbindelse med aftale om en ejendoms afbrydelse af tilslutningen til Haderslev Spildevands anlæg, kræve økonomisk kompensation. Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade ophævelse af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg, kan Haderslev Spildevand a/s fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling/kompensation. 6.2 Gentilslutning til Haderslev Spildevands anlæg. En ejendom, der tidligere er frakoblet Haderslev Spildevands anlæg, kan ved hel eller delvis gentilslutning (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Haderslev Spildevands anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslut- side 16

17 ningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Haderslev Spildevand a/s har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der ved nytilslutning kan opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen eller virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. side 17

18 7 Ledningsbrud I tilfælde af brud på en drikkevandsledning kan Haderslev Spildevand A/S træffe afgørelse om at reducere ejendommens vandafledningsbidrag. Refusion for en del af vandafledningsbidraget kan ske, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes kunden som groft uagtsomt eller forsætligt. 2) Det skal kunne dokumenteres, at vandet ikke er tilført anlæg for husspildevand ejet af Haderslev Spildevand a/s. 3) Ledningsbruddet skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. Dokumentation vedrørende punkterne 1-3 skal foreligge, som en skriftlig erklæring fra den autoriserede vvsinstallatør, som har udbedret ledningsbruddet. Det reducerede vandafledningsbidrag fastsættes som ejendommens normale årsforbrug med udgangspunkt i de seneste 3-4 års måleraflæsninger til afregning. Jævnlig aflæsning af vandmåleren, f.eks. en gang om måneden eller en gang i kvartalet, kan bruges som supplerende dokumentation. 8 Diverse bestemmelser 8.1 Måledata Ejere af ejendomme tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg og ejere, der er kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s, har pligt til at medvirke ved aflæsning af målere, og til at videregive oplysninger om vandforbruget til opgørelse af ejendommens afledningsbidrag. Hvis en ejer ikke medvirker til opgørelse af ejendommens afledningsbidrag, kan Haderslev Spildevand a/s fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen, dog ikke over 600 m 3 per år. 8.2 Betalingsvilkår Betaling af opkrævede eller pålignede bidrag påhviler den til en hver tid tinglyste ejer af en ejendom. Bidrag, som side 18

19 ikke betales til forfald, tillægges renter efter gældende regler herom. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på ejendommen ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens 19. I sådanne tilfælde påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grunden, hvorimod afledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen. side 19

20 8.3 Fællesbestemmelser Haderslev Spildevand a/s kan med godkendelse fra kommunalbestyrelsen foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Haderslev Spildevands afgørelser efter denne vedtægt kan som udgangspunkt ikke indbringes for Haderslev Kommune eller anden administrativ myndighed. Haderslev Spildevands afgørelser om godtgørelse ved overtagelse kan dog indbringes for taksationsmyndigheden efter 57 og 58 i Lov om offentlige veje. 8.4 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten er vedtaget af bestyrelsen for Haderslev Spildevand a/s den og godkendt af Haderslev Byrådet den Vedtægten træder i kraft den Dermed ophører virkningen af den hidtidige gældende betalingsvedtægt for Haderslev Kommune. Ikke betalte eller ikke fuldt afviklede bidrag pålignet efter hidtidige betalingsvedtægter bevarer deres gyldighed, og afviklingen fortsætter uændret efter reglerne i den hidtidige betalingsvedtægt. Ændringer til punkt vedr. trappemodel og punkt 7 er vedtaget af bestyrelsen for Haderslev Spildevand a/s d og godkendt af Haderslev Byråd henholdsvis d og d Ændringen vedr. trappemodel træder i kraft d Ændringen vedr. ledningsbrud træder i kraft pr Ændringer vedr. punkt og punkt 7 henholdsvis supplerer og erstatter samme punkter i betalingsvedtægten af Definitioner Spildevand er i denne vedtægt defineret som vand, herunder regn- og overfladevand, der afledes fra boligejendomme, erhvervsejendomme, øvrige ejendomme samt veje og andre befæstede arealer. side 20

21 Husspildevand er i denne vedtægt defineret som vand, der afledes fra bygningers sanitære afløbsinstallationer. Regnvand er i denne vedtægt defineret som regn- og overfladevand, der afledes fra tage, veje samt andre befæstede arealer. Spildevandsanlæg er i denne vedtægt defineret som såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til bortskaffelse og behandling af spildevand i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet. Spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s er i denne vedtægt defineret som spildevandsanlæg, der betjener en eller flere ejendomme, og hvor Haderslev Spildevand a/s har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Private spildevandsanlæg er i denne vedtægt defineret som spildevandsanlæg omfattet af 5 stk. 1 i betalingsloven, og som betjener én eller flere ejendomme, og hvor drift og vedligeholdelse ikke varetages af Haderslev Spildevand a/s. Spildevandsanlæg på privat ejendom, som i henhold til reglerne om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, jf. betalingslovens 7a, drives og vedligeholdes af Haderslev Spildevand a/s, henregnes dog under private spildevandsanlæg. En ejendom er jf. udstykningslovens 2 defineret som ét eller flere matrikelnumre, som i henhold til noteringen i matriklen skal holdes samlet. Kloakoplandet er defineret som det i spildevandsplanen afgrænsede område, inden for hvilket samtlige ejendomme er eller er planlagt tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg. Grundgrænse er defineret som den matrikulære afgrænsning af en ejendom. Stikledning er defineret som den ledning som føres frem til grundgrænsen fra Haderslev Spildevands hovedledningssystem. side 21

22 Tilslutning af en ejendom er defineret som den fysiske tilslutning af en ejendoms interne kloaksystem til Haderslev Spildevands anlæg via stikledning. Boligenhed er defineret som en bolig med selvstændige afløbsinstallationer, hvorfra der alene afledes husspildevand, herunder blandt andet parcelhuse, rækkehuse, stuehus på en landbrugsejendom, én lejlighed i en etageejendom eller et sommerhus. Erhvervsejendomme er defineret som ejendomme, der ikke alene tjener til beboelse, herunder blandt andet industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, kontorer og landbrugsejendomme. Forbruger er defineret som ejeren af en ejendom, der udleder spildevand til Haderslev Spildevands anlæg. side 22

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere