f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b"

Transkript

1 B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e f r a 1. j a n u a r

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Vedtægtens anvendelsesområde... 3 Kapitel 2: Selskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3: Selskabets indtægter Tilslutningsbidrag Opkrævning af tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets størrelse Nedsættelse af tilslutningsbidrag Betaling af tilslutningsbidrag Udtræden Genindtræden Vandafledningsbidrag Opkrævning af vandafledningsbidrag Bidragspligtig vandmængde Takster for vandafledningsbidraget Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag Særbidrag Vejbidrag for statsveje Vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje Kapitel 4: Andre spildevandsanlæg Tilslutning af andre spildevandsanlæg til selskabets spildevandsanlæg Byggemodning Kapitel 5: Målerdata for vandmålere Kapitel 6: Tilslutning ved frivillig aftale med selskabet Kapitel 7: Afgift for tømning af slam og spildevand fra hustanke Kapitel 8: Afgift for behandling af slam og spildevand fra samletanke Kapitel 9: Fælles bestemmelser Kapitel 10: Ikrafttræden Side 2

3 Lovgrundlag Betalingsvedtægten er udarbejdet af Langeland Spildevand ApS i medfør af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer og godkendt af Langeland kommunalbestyrelse 9. december 2013 til ikrafttræden den 1. januar Kapitel 1: Vedtægtens anvendelsesområde De offentlige spildevandsanlæg i Langeland Kommune er med virkning fra 1. januar 2010 overført til spildevandsforsyningsselskabet Langeland Spildevand ApS (i det følgende kaldet selskabet), idet der samtidigt er indgået aftale om, at Langeland Forsyning A/S forestår selskabets aktiviteter. Benævnelsen offentlige spildevandsanlæg eller offentlige kloakanlæg benyttes derfor ikke om de af selskabet ejede spildevandsanlæg. Vedtægten fastsætter regler om ejere af fast ejendoms betaling for afledning af spildevand til de af selskabet ejede spildevandsanlæg samt for afledning af spildevand til renseanlæg, der er etableret efter lovens 7a om kontraktligt medlemskab af selskabet. Vedtægten fastsætter endvidere regler om ejere af fast ejendoms betaling for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke m.v. på ejendomme, der er omfattet af de fælles, obligatoriske tømningsordninger i Langeland Kommune. Spildevandsanlæg Spildevandsanlæg er anlæg, der afleder og/eller behandler spildevand, herunder tag- og overfladevand, fra ejendomme, veje m.m. Selskabets forsyningsområde samt kloakeringens omfang og art fremgår af den gældende spildevandsplan for Langeland Kommune eller af tillæg til denne plan. Selskabet har forsyningspligt til de enkelte ejendomme, veje m.m. inden for forsyningsområdet. Selskabet har ansvaret for udførelse, drift og vedligeholdelse af selskabets spildevandsanlæg, herunder hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker, bassiner, renseanlæg m.m., samt de renseanlæg, der gennem kontraktligt medlemskab er tilknyttet selskabet med de begrænsninger, der fremgår af lovens 7a, stk. 3 og 4. Selskabets ansvar for dets anlæg skiller ved grundgrænsen (skellet) til den enkelte ejendom, medmindre andet er aftalt med selskabet. Selskabets udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse finansieres af bidrag fra ejerne af de ejendomme, veje m.m., der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg eller er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a. Private anlæg Udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af andre end selskabets spildevandsanlæg påhviler ejerne af de ejendomme og veje, der er tilsluttet eller gør brug af de pågældende anlæg. I tilfælde af uenighed mellem ejerne om udgifternes fordeling skal spørgsmålet forelægges Langeland Kommunalbestyrelse til afgørelse. Privat kloak i offentligt areal Den interne kloak i forbindelse med bygninger på sokkelgrunde og bygninger mod vejskel udgør en del af ejendommens spildevandsanlæg og skal udføres, drives og vedligeholdes af grundejeren, selv om kloakken er etableret uden for ejendommens skel. Dette gælder indtil kloakkens tilslutning til en skelbrønd eller en stikledning. Vejafvanding Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlægget, og er ikke en del af selskabets anlæg. Side 3

4 Tilslutningspligt Alle ejere af fast ejendom eller et vejafvandingsanlæg er i henhold til 28, stk. 4 i lov om miljøbeskyttelse forpligtet til at tilslutte sig selskabets spildevandsanlæg, når selskabet har ført en stikledning frem til grundgrænsen (skellet), og ejendommen eller vejen er omfattet af kloakoplandet i den gældende spildevandsplan, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Grundgrænse: Ved grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der fremgår af noteringer i matriklen, jf. udstykningsloven. Tilslutningen gælder alene for den type og den mængde af spildevand, der fremgår af spildevandsplanen eller er godkendt af Langeland Kommune i det enkelte tilfælde. Langeland Kommune fastsætter i tilslutningstilladelsen, hvornår tilslutningen skal være udført, og kan til enhver tid stille nærmere vilkår for tilslutningen. Ved udførelsen af nye stikledninger og ved fornyelse af sådanne afslutter selskabet stikledningen med en skelbrønd, der om muligt placeres ca. 1 m inde på grunden. Skelbrønden er herefter grundejerens ansvar og må ikke flyttes eller fjernes. En grundejer skal for egen regning tilslutte spildevandet fra sin ejendom til selskabets anlæg gennem lukkede ledninger. Ligeledes skal en grundejer for egen regning ændre eller forny kloakken på sin ejendom, såfremt det fremgår af den gældende spildevandsplan og kommunen påbyder dette. Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester, bortset fra etablering af nedsivningsanlæg for tag- og overfladevand. Kapitel 2: Selskabets budget og regnskab Godkendelse Selskabet udarbejder et årligt budget for selskabets forventede indtægter og udgifter. De af selskabet i den forbindelse fastsatte vandafledningsbidrag, jf. kapitel 3, skal, forinden de bringes i anvendelse, godkendes af Langeland Kommunalbestyrelse. Endvidere skal takster og bidrag overholde det prisloft, der årligt bliver fastsat for selskabet i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Budget og regnskab omfatter Selskabets regnskab omfatter udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse samt driftsmæssige afskrivninger af selskabets spildevandsanlæg og af de spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a. Endvidere omfatter selskabets regnskab udgifter til administration, kloakfornyelsesplanlægning samt bidrag til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og Forsyningssekretariatet. Endelig omfatter selskabets regnskab bidrag fra ejerne af de tilsluttede ejendomme, veje m.m., jf. kapitel 3, samt finansielle indtægter og udgifter. Selskabet er en momsregistreret, skattepligtig virksomhed, hvis regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven. Midler til investeringsplan Selskabet kan henlægge beløb til udbygning og fornyelse af selskabets spildevandsanlæg i overensstemmelse med anlægs- og investeringsplanen i den gældende spildevandsplan og anden planlægning af betydning for selskabets virke, herunder klimatilpasning. Regnskab for tømningsordninger For hver af de fælles, obligatoriske tømningsordninger for bortskaffelse af slam m.v. udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af tømningsordningen, samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Regnskabet skal hvile i sig selv over en årrække. Side 4

5 Kapitel 3: Selskabets indtægter Selskabets udgifter dækkes af følgende indtægter: Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag Særbidrag Vejbidrag for statsveje Kommunalt vejbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag Opkrævning af tilslutningsbidrag Ved tilslutning af en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, opkræver selskabet et standardtilslutningsbidrag. For en ejendom, der bliver kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a, opkræver selskabet ligeledes et standardtilslutningsbidrag. Der kan som hovedregel ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag for ejendomme, der er tilsluttet eller er opkrævet bidrag (herunder har betalt bidrag) for tilslutning til selskabets spildevandsanlæg eller før 1. januar 2010 er pålignet bidrag for tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. En senere ændret anvendelse af en sådan ejendom - for eksempel ved opførelse af flere boliger eller bygninger med forøget afledning af spildevand samt tag- og overfladevand til følge - udløser dermed ikke opkrævning af et nyt tilslutningsbidrag. En undtagelse fra denne regel er blandt andet erhvervsejendomme i landzone samt matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone. Udstykning eller forøgelse af grundareal af boligejendom Ved udstykning fra en boligejendom opkræver selskabet tilslutningsbidrag for de nye ejendomme (parceller), såfremt de nye ejendomme ikke i forvejen direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg. Der skal samtidig føres en stikledning frem til grundgrænsen (skellet) for hver ny ejendom. Forøges grundarealet for en tilsluttet boligejendom ved arealoverførsel eller ved sammenlægning, opkræver selskabet ikke et supplerende tilslutningsbidrag. Udstykning af erhvervsejendom i byzone Ved udstykning fra en tilsluttet erhvervsejendom i byzone opkræver selskabet ikke tilslutningsbidrag for de nye ejendomme (parceller). Kun hvis selskabet (kommunerne) efter 1. januar 1998 har fastsat et lavere tilslutningsbidrag for den oprindelige ejendom end standardtilslutningsbidraget, kan der opkræves supplerende tilslutningsbidrag for de nye ejendomme, jf. lovens 2, stk. 5. De supplerende tilslutningsbidrag må dog ikke overstige standardtilslutningsbidragene for de nye ejendomme. Forøgelse af grundareal af erhvervsejendom Forøges grundarealet for en erhvervsejendom ved arealoverførsel eller ved sammenlægning opkræver selskabet et supplerende tilslutningsbidrag, såfremt det overførte areal eller den tillagte ejendom ikke tidligere har været tilsluttet eller har været opkrævet bidrag for tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. Bidraget fastsættes som forskellen mellem det tilslutningsbidrag, der kan beregnes for den samlede ejendom, og det bidrag, der kunne være opkrævet for de arealer og ejendomme, der før ændringen har været tilsluttet eller har været opkrævet tilslutningsbidrag, og som nu indgår i den samlede ejendom. Tilslutning af vejvand Selskabet opkræver ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning af vejvand til selskabets spildevandsanlæg. Side 5

6 3.1.2 Tilslutningsbidragets størrelse Standardtilslutningsbidraget udgør for: Boligejendomme og sommerhuse: kr. ekskl. moms for hver boligenhed. Erhvervsejendomme: kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m 2 bidragspligtigt grundareal. Pristalsregulering Standardtilslutningsbidraget reguleres årligt efter Danmarks Statistiks "Reguleringsindeks for jordarbejder m.v. for juni måned. Basis for reguleringen er således indextallet for 2. kvartal 1997 på 109,09. Det regulerede standardtilslutningsbidrag gælder i det efterfølgende kalenderår og fremgår af Langeland Forsyning A/S hjemmeside. Definition på bolig- og erhvervsejendom Er eller bliver mere end 20 % af etagearealet for en boligejendom registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som erhvervsareal, regnes hele ejendommen som en erhvervsejendom. En landbrugsejendom, hvor alene stuehuset og eventuelt andre boliger på ejendommen er eller skal tilsluttes selskabets spildevandsanlæg, regnes som en boligejendom. Erhverv: Alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugs-ejendomme, der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg med andet end husspildevand. Erhvervsejendomme i byzone For erhvervsejendomme i byzone er det bidragspligtige grundareal ejendommens matrikulære grundareal med fradrag af udlagt vejareal. Erhvervsejendomme i landzone For erhvervsejendomme i landzone fastsættes det bidragspligtige grundareal til 2 gange etagearealet for de bygninger, hvorfra der fremover skal afledes spildevand eller tag- og overfladevand til selskabets spildevandsanlæg. For ubebyggede grunde regnes der med det tilladelige etageareal i zonetilladelsen. Det bidragspligtige grundareal kan dog ikke overstige ejendommens matrikulære grundareal med fradrag af udlagt vejareal. Bidrag for tag- og overfladevand Hvis tag- og overfladevand i henhold til den gældende spildevandsplan eller tillæg til samme ikke må tilsluttes selskabets spildevandsanlæg, udgør tilslutningsbidraget 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Kommunalbestyrelsen kan gennem en ændring af spildevandsplanen beslutte, at tag- og overfladevandet på et senere tidspunkt skal tilsluttes selskabets spildevandsanlæg. I så fald opkræver selskabet et supplerende tilslutningsbidrag på 40 pct. af det på dette tidspunkt gældende standardtilslutningsbidrag. Er der opkrævet tilslutningsbidrag for ejendommen før den 1. januar 1993, kan det supplerende tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand dog ikke opkræves. Hvis der alene må afledes tag- og overfladevand fra en ejendom, som for eksempel en parkeringsplads, udgør tilslutningsbidraget 40 pct. af standardtilslutningsbidraget. Såfremt der på et senere tidspunkt også skal afledes hus- eller industrispildevand fra ejendommen, opkræver selskabet et supplerende tilslutningsbidrag på 60 pct. af det på dette tidspunkt gældende standardtilslutningsbidrag. Er der opkrævet tilslutningsbidrag for ejendommen før den 1. januar 1993, kan det supplerende tilslutningsbidrag for spildevand dog ikke opkræves. Side 6

7 3.1.3 Nedsættelse af tilslutningsbidrag Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte et lavere tilslutningsbidrag end standardtilslutningsbidraget, når dette bidrag vil føre til et åbenlyst urimeligt tilslutningsbidrag. Det kan være tilfældet for: Boligejendomme med mere end 25 boliger eller kollegieværelser. I disse tilfælde fastsættes tilslutningsbidraget som det samlede boligareal / 120 x standardtilslutningsbidraget. Erhvervsejendomme, hvor det i lokalplanen er bestemt, at byggeretten eller udnyttelsen er begrænset ud over det normale. Selskabet kan dog ikke fastsætte tilslutningsbidraget lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailkloakering af de omhandlede ejendomme Betaling af tilslutningsbidrag Selskabet opkræver tilslutningsbidraget for en ejendom (herunder en ubebygget grund), når den kan tilsluttes selskabets spildevandsanlæg. Det vil sige, når der er ført en stikledning frem til grundgrænsen (skellet). Tilslutningsbidraget skal betales med den af selskabet fastsatte betalingsfrist. Supplerende tilslutningsbidrag m.v. opkræves på samme måde. For ubebyggede grunde i landzone kan tilslutningsbidraget tidligst opkræves, når der foreligger zonetilladelse efter lov om planlægning til bebyggelse/udnyttelse af grunden. For ejendomme, der bliver kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a, skal tilslutningsbidraget betales ved kontraktens indgåelse Udtræden Udtræden for erhvervsejendom Efter aftale med selskabet kan en erhvervsejendom, der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, i særlige tilfælde helt eller delvis få ophævet tilslutningsretten og -pligten til selskabets spildevandsanlæg. Følgende betingelser skal i den forbindelse være opfyldt: 1. Udtræden skal være i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. 2. Der er enighed mellem grundejeren og selskabet om, at ejendommen udtræder. 3. Selskabets samlede økonomi må ikke forringes. Den udtrædende ejendom skal derfor kompensere selskabet de omkostninger, som selskabet har haft til afledning og rensning af ejendommens spildevand. 4. Selskabets spildevandsanlæg skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt. 5. Vandplanens målsætninger for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer eller kystvande samt målsætninger for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet må ikke tilsidesættes. 6. Kravene til spildevandsrensningen skal kunne overholdes uanset, at der sker en reduktion i den godkendte kapacitet for det pågældende renseanlæg. 7. Den ændrede afledning må ikke resultere i, at den samlede spildevandsmængde fra den udtrædende ejendom og selskabets renseanlæg renses dårligere end hidtil. Ud over de ovennævnte betingelser kan Langeland Kommunalbestyrelse endvidere give tilladelse til, at ejeren af en erhvervsejendom alene betaler for brugen af et af selskabet ejet renseanlæg under forudsætning af, at ejeren for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning helt frem til renseanlægget. Bestemmelsen om direkte tilslutning til et renseanlæg gælder også for nye erhvervsejendomme. Side 7

8 Udtræden for boligejendom Efter aftale med selskabet kan en boligejendom, der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, i særlige tilfælde helt eller delvis få ophævet tilslutningsretten og -pligten til selskabets spildevandsanlæg. Det er en betingelse for udtræden, at det er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan, og at Langeland Kommune giver tilladelse til, at spildevandet og/eller tag- og overfladevandet bliver afledt på anden lovlig måde. For eksempel ved, at tag- og overfladevandet afledes ved nedsivning på grunden. Godtgørelse Selskabet kan i den forbindelse yde godtgørelse eller kræve økonomisk kompensation ved en hel eller delvis ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og -pligt til selskabets spildevandsanlæg. Der kan maksimalt tilbagebetales det beløb, som ejendommen kunne være opkrævet som tilslutningsbidrag på tidspunktet for tilbagebetalingen. For en fælleskloakeret ejendom, hvor ophævelsen alene sker for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingen 40 pct. af nævnte tilslutningsbidrag. Den økonomiske kompensation, som selskabet kan kræve, må ikke overstige de anslåede omkostninger ved ejendommens udtræden Genindtræden En ejendom, som tidligere har fået ophævet tilslutningsretten og pligten til selskabets spildevandsanlæg, kan generhverve retten og pligten til at aflede spildevand til dette mod at betale et tilslutningsbidrag som ved en ny tilslutning. Tilslutningsbidraget må dog ikke overstige de af selskabet afholdte udgifter i forbindelse med ejendommens gentilslutning. Er der ydet ejeren en godtgørelse ved ejendommens udtræden, skal tilslutningsbidraget dog som minimum udgøre dette beløb. 3.2 Vandafledningsbidrag Opkrævning af vandafledningsbidrag Selskabet opkræver et årligt vandafledningsbidrag for afledning af spildevand fra ejendomme, veje m.m., der direkte eller via et andet spildevandsanlæg er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg eller er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsanlægget. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Det årlige vandafledningsbidrag udgøres af to elementer: 1) et fast bidrag på maksimalt 500 kr. (i 2001-priser) inkl. moms 2) et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug (trappemodel). Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Side 8

9 Trappemodel for variabelt bidrag Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m 3 vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m 3 (takst 2) samt vandforbrug på over m 3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Trappemodel: Takst 1 Takst 2 Takst 3 Under 500 m 3 /år m 3 /år Over m 3 /år Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der er berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme betaler den højeste takst, dvs. takst 1. For erhvervsejendomme, hvorfra der alene drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Tidspunkt for opkrævning af vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget uanset ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Langeland Spildevand ApS` spildevandssystem. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug Bidragspligtig vandmængde For en ejendom med krav om vandmåler, jf. kapitel 5, er den bidragspligtige vandmængde som hovedregel ejendommens målte årlige vandforbrug. For en ejendom uden krav om vandmåler fastsætter selskabet den bidragspligtige vandmængde. Side 9

10 Selskabet har dog mulighed for efter ansøgning, at godkende installation af en vandmåler til afregning af vandafledningsbidraget. Det er en betingelse, at vandmåleren leveres af en almen vandforsyning og er omfattet af denne forsynings kontrolsystem med vandmålere. Er der ingen godkendt vandmåler, er den bidragspligtige vandmængde for en helårsbolig 170 m³ pr. år og for et sommerhus 70 m³ ³ pr. år. For en erhvervsejendom (virksomhed) fastsættes den bidragspligtige vandmængde som ejendommens målte vandforbrug med fradrag af den vandmængde, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til selskabets spildevandsanlæg. Virksomheden skal ved installation af en ekstra vandmåler eller ved beregning kunne dokumentere størrelsen af den vandmængde, som virksomheden søger fradrag for. Selskabet fastsætter de nærmere vilkår for fradraget, der gælder fra tidspunktet for selskabets godkendelse af ordningen. Den bidragspligtige vandmængde for en landbrugsejendom kan som alternativ til ovennævnte fradragsordning fastsættes til 170 m³ ³ pr. år for hver boligenhed. For en landbrugsejendom, der er registreret med erhvervsmæssigt dyrehold, forhøjes den bidragspligtige vandmængde med 85 m³ ³ pr. år for den erhvervsmæssige del. Afledes der væsentligt mere spildevand fra en ejendom end det målte vandforbrug betinger, fastsætter selskabet den bidragspligtige vandmængde på grundlag af den målte eller beregnede spildevandsmængde. Direkte afledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra omfangsdræn medregnes ikke ved opgørelsen af spildevandsmængden. Afledning af udnyttet tag-/overfladevand I forbindelse med udnyttelse af regnvand til fx toiletskyl og tøjvask kræver selskabet særskilt vandmåler opsat til registrering af mængden af afledt spildevand med henblik på opkrævning af vandafledningsbidrag herfor. En forudsætning for at kunne benytte regnvandet er, at det opsamles i hertil godkendte anlæg og anvendes til f. eks. toiletskyl og tøjvask i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning Takster for vandafledningsbidraget Selskabet fastsætter én gang årligt den faste afgift og kubikmetertaksterne i trappemodellen for vandafledningsbidraget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det følgende regnskabsår. Bidragene skal godkendes af kommunalbestyrelsen én gang årligt og skal overholde prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet. Bidragenes størrelse gælder i et kalenderår og fremgår af Langeland Forsyning A/S hjemmeside. Det variable vandafledningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Side 10

11 Kubikmetertaksterne fastsættes i perioden i perioden , som følger: Trappemodel: Takst 1 Takst 2 Takst 3 Under 500 m 3 /år m 3 /år Over m 3 /år Ingen reduktion i spildevandsbidrag % 8% 12% 16% 20% 12% 24% 36% 48% 60% Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal betale den højeste takst, dvs. takst 1. Ejendomme med en skelbrønd udført som pumpestation For ejendomme, hvor skelbrønden er udført som en minipumpestation, der er tilsluttet ejerens elinstallation, gives der en refusion i vandafledningsbidraget, som kompensation for elforbrug. Se takstblad for beløb Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag Efter ansøgning kan selskabet nedsætte eller fritage vand fra afværgepumpninger for betaling af vandafledningsbidrag. Efter ansøgning kan selskabet nedsætte vandafledningsbidraget for filterskyllevand og kølevand. Selskabet kan efter en konkret vurdering ændre vandafledningsbidraget for afledning af ovennævnte typer spildevand, såfremt afledningen er forbundet med få omkostninger for selskabet og miljømæssige hensyn taler herfor. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på en ledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selv om en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud, samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Der skal som minimum betales vandafledningsbidrag af et årsforbrug, der beregnes som gennemsnittet af de forudgående 3 års forbrug tillagt 25 m³. 3.3 Særbidrag Der opkræves ikke særbidrag for virksomheder med godkendt udledningstilladelse. Selskabet kan dog opkræve særbidrag for spildevand, der tilkøres renseanlæg eller i tilfælde, hvor der fra en virksomhed tilledes spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger eller ekstraordinære udgifter for selskabets anlæg og drift. Ved særligt forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenende stoffer end i almindeligt husspildevand. Side 11

12 3.4 Vejbidrag for statsveje Staten (Vejdirektoratet) betaler for statsvejes afvanding et vejbidrag til selskabet. Den bidragspligtige vandmængde beregnes som 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal for de vejstrækninger, hvorfra der direkte, eller indirekte gennem dræn, afledes vejvand til selskabets spildevandsanlæg. Vejbidraget beregnes ved at gange den bidragspligtige vandmængde med den for året fastsatte og af Langeland Kommunalbestyrelse godkendte kubikmetertakst på trin 1 for vandafledningsbidraget, jf. punkt Vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje Langeland Kommune betaler et årligt bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje til selskabets spildevandsanlæg. Vejbidraget udgør 8 pct. af selskabets afholdte udgifter i et regnskabsår til reinvesteringer og nyinvesteringer i spildevandsanlæg ekskl. renseanlæg. Kapitel 4: Andre spildevandsanlæg 4.1 Tilslutning af andre spildevandsanlæg til selskabets spildevandsanlæg Andre spildevandsanlæg er anlæg, der ikke er omfattet af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. I kloakopland Andre spildevandsanlæg, der er beliggende inden for et i spildevandsplanen godkendt kloakopland, kan efter aftale mellem ejeren af anlægget og selskabet blive tilsluttet selskabets spildevandsanlæg. Ejerne af de tilsluttede ejendomme skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i overensstemmelse med denne vedtægts almindelige regler. Uden for kloakopland Ejere af ejendomme, der er beliggende uden for et i spildevandsplanen godkendt kloakopland, kan ansøge Langeland Kommune om tilladelse til hel eller delvis tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. Giver kommunen tilladelse, skal der indgås en skriftlig aftale mellem grundejeren og selskabet herom. I den forbindelse kan selskabet stille en række tekniske betingelser for tilslutningen. Ejeren skal afholde alle de med tilslutningen forbundne udgifter, herunder drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem til det af selskabet anviste tilslutningssted, samt indhente alle nødvendige tilladelser til dette. Selskabet opkræver derimod ikke tilslutningsbidrag for ejendommen. Når ejendommen er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, betaler ejeren vandafledningsbidrag i overensstemmelse med denne vedtægts almindelige regler. Ved førstkommende revision af kommunens spildevandsplan medtages ejendommens tilslutning i denne. 4.2 Byggemodning I forbindelse med planlægningen af en byggemodning skal bygherren henvende sig til selskabet for at selskabet kan planlægge områdets kloakering i god tid. I modsat fald kan bygherren risikere en forsinkelse af sin byggemodning. Selskabet udarbejder herefter et detailprojekt for kloakeringen og udfører denne i et koordinerende samarbejde med bygherren. Ejerne af de nye Side 12

13 ejendomme skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i overensstemmelse med denne vedtægts almindelige regler. Selskabet kan forud for projektets udførelse kræve, at der stilles en sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kan kræves i form af en bank-garanti og kan maksimalt udgøre det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen, pålignes i tilslutningsbidrag. En bygherre kan indgå aftale med selskabet om, at bygherren på nærmere fastsatte vilkår selv eller ved sin entreprenør udfører kloakeringen med henblik på, at selskabet efter kloakanlæggets udførelse helt eller delvis overtager det nye spildevandsanlæg. Det skal fremgå af aftalen, at der skal betales tilslutningsbidrag for de planlagte ejendomme omfattet af byggemodningen i overensstemmelse med denne vedtægts almindelige regler, og at der ydes bygherren godtgørelse for spildevandsanlæggets værdi. I mangel af enighed om godtgørelsen afgøres sagen af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i 57 og 58 i lov om offentlige veje. Kapitel 5: Målerdata for vandmålere Afregning af vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug kan alene ske ved anvendelse af godkendte vandmålere. Ved godkendte vandmålere forstås enten vandmålere, der er leveret og registreret af en almen vandforsyning og er omfattet af denne vandforsynings kontrolsystem med vandmålere, jf. vandmålerbekendtgørelsen, eller vandmålere, der er særskilt godkendt af selskabet, Langeland Kommune eller af de tidligere kommuner. Nye vandmålere, der skal bruges til afregning af vandafledningsbidrag, skal være leveret og registreret af en almen vandforsyning og være omfattet af denne forsynings kontrolsystem med vandmålere. Den almene vandforsyning kan opkræve bidrag hos brugeren for denne ydelse. Selskabet kan kræve, at vandmålere, der ikke er omfattet af et kontrolsystem, og som er mere end 6 år gamle, skal udskiftes med nye målere. Ejere af ejendomme, der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg eller er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a, skal efter anmodning oplyse den almene vandforsyning og/eller selskabet om målerens viserstand og øvrige data. Hvis ejeren efter anmodning ikke giver de nødvendige oplysninger inden for en fastsat tidsfrist, fastsætter selskabet ejendommens årlige vandforbrug. Det således skønnede vandforbrug må for en bolig ikke overstige 600 m³ pr. år. Almene og ikke almene vandforsyninger samt grundejere med eget vandværk skal efter anmodning en gang årligt oplyse selskabet om eventuel udskiftning eller justering af vandmålere (stamoplysninger) inden for det seneste kalenderår. En vandforsyning kan for udlevering af disse oplysninger opkræve et administrationsbidrag. Selskabet kan indgå aftale med en vandforsyning om, at denne oplyser selskabet om de tilsluttede ejendommes årlige vandforbrug. Vandforsyningen kan for denne ydelse få en godtgørelse. Kapitel 6: Tilslutning ved frivillig aftale med selskabet Ønsker en grundejer uden for et i spildevandsplanen planlagt kloakopland at få sin ejendom kloakeret, kan denne indgå en frivillig aftale herom med selskabet. Tilslutningen skal godkendes af kommunen. Aftalen fastsætter fremtidigt ejerforhold samt økonomisk afregning i forbindelse med tilslutningen til selskabets spildevandsanlæg og den fremtidige drift mm. Side 13

14 Kapitel 7: Afgift for tømning af slam og spildevand fra hustanke For tømning af slam og spildevand fra en hustank (septiktank, trikstank, bundfældningstank og lignende), der er omfattet af Langeland Kommunes "Regulativ for tømningsordning for hustanke", skal grundejeren betale en årlig afgift. Er der flere bundfældningstanke i tilknytning til samme bolig betales der fuld afgift for alle tanke. Såfremt en hustank betjener flere husstande betales pr. boligenhed. For ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a, udfører selskabet tømningen af husstanken, idet ejeren betaler normalt vandafledningsbidrag. Selskabet fastsætter en gang årligt afgiften for tømning af en hustank i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for tømningsordningen og under hensyn til, at ordningens økonomi skal hvile i sig selv. Den årlige afgift gælder i et kalenderår og fremgår af Langeland Forsyning A/S hjemmeside. Kapitel 8: Afgift for behandling af slam og spildevand fra samletanke For behandling af slam og spildevand fra en samletank, der er omfattet af Langeland Kommunes "Regulativ for tømningsordning for samlestanke", skal grundejeren betale en afgift afhængig af vandforbruget. Selskabet fastsætter en gang årligt afgiften for behandlingen af spildevandet fra en samletank i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for tømningsordningen og under hensyn til, at ordningens økonomi skal hvile i sig selv. Afgiften gælder i et kalenderår og fremgår af Langeland Forsyning A/S hjemmeside. Kapitel 9: Fælles bestemmelser Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningsloven 2 eet matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen i matriklen skal holdes forenet. Betaling af bidrag: I tilfælde, hvor bygninger er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af arealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves hos ejerne af bygningerne. I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er selskabet uvedkommende. Opkrævning kan dog på begæring af ejer ske ved lejer. Bidrag og afgifter, der opkræves efter denne betalingsvedtægt, tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler. Bidrag og afgifter, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter de til enhver tid gældende regler. Bidrag efter lov om betaling for spildevandsanlæg vil i mangel af rettidig betaling blive inddrevet af SKAT. Side 14

15 Tilslutning til spildevandsforsyningens anlæg: Grundejere af en ejendom inden for kloakoplande, der er planlagt kloakeret i den gældende spildevandsplan er pligtige til at fremsende spildevandstegninger til Langeland Forsyning A/S som dokumentation for tilslutning. Sammen med opkrævning af tilslutningsbidrag gives en frist på 6 måneder fra fakturadato til at tilslutte ejendommen /-e til Langeland Spildevands ApS spildevandsanlæg. Øvrige bestemmelser: Denne vedtægt kan ændres med virkning fra udløbet af et regnskabsår. Selskabets forslag til ny betalingsvedtægt skal forinden godkendes af Langeland Kommunalbestyrelse. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres i de lokale medier. Denne vedtægts bestemmelser, der er stadfæstet af kommunalbestyrelsen, kan i henhold Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 10: Ikrafttræden Med denne vedtægts ikrafttræden ophæves Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Langeland Kommune af Pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag, der er pålignet med et kronebeløb efter vedtægter før 1. januar 2007 i de tidligere kommuner, skal betales efter de på påligningstidspunktet gældende betalingsregler. Vedtægten træder i kraft den 1. januar Således godkendt på Langeland Kommunalbestyrelses møde 09. december Bjarne Nielsen - Borgmester Jørgen Christiansen - Kommunaldirektør Side 15

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1) LBK nr 633 af 07/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 029-00070 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere