ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012"

Transkript

1 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012

2 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 har Køge Afløb A/S udarbejdet denne betalingsvedtægt, som Køge Byråd efterfølgende har godkendt. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Køge Afløb A/S. 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Køge Afløb A/S. Køge Afløb A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7 a. Køge Afløb A/S er forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for andre privatejede spildevandsanlæg. Det er Køge Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for Køge Afløb A/S' kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtet til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 3. KØGE AFLØB A/S' BUDGET OG REGNSKAB Køge Afløb A/S' bestyrelse vedtager hvert år budgetter og godkender regnskabet for selskabets udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Køge Afløb A/S' udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. Køge Afløb A/S udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Køge Afløb A/S et reguleringsmæssigt regnskab efter reglerne i vandsektorlovens og regler fastsat i medfør heraf til brug for fastsættelse af takster m.v. Køge Afløb A/S' regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift, herunder vedligeholdelse og administration af Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg tilhørende Køge Afløb A/S.

3 Under driftsudgifter hører udgifter til drift af anlæg, almindelig vedligeholdelse og administration samt til forrentning af evt. optagne lån. Undtaget herfra er driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer og såkaldte 1:1 omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Side3 For tømningsordninger udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af Køge Afløb A/S' tømningsordninger samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af de enkelte ordninger. Se nærmere herom i de gældende tømningsregulativer. 4. KØGE AFLØB A/S' INDTÆGTER Køge Afløb A/S' udgifter dækkes af henholdsvis tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag, bidrag for direkte udledning til en udløbsledning samt vejbidrag. 4.1 Tilslutningsbidrag Grundlæggende betingelser Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der kan opkræves supplerende tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes i denne forbindelse som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt

4 tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende Køge Afløb A/S. Side4 Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzonen opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Det supplerende tilslutningsbidrag bidrag opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud frabebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Køge Afløb A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

5 Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidragsvarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Side Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlægs- og jordarbejder. Udgangspunktet er 1. juli Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af takstbladet Sikkerhedsstillelse Køge Afløb A/S kan kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes. 4.2 Vandafledningsbidrag Generelt Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Køge Afløb A/S, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse meden virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Køge Afløb A/S kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger til Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af afværgevandet giver anledning til færre omkostninger end tilledning af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. Køge Afløb A/S kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til Køge

6 Afløb A/S' spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for Køge Afløb A/S end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Side6 Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m 3 fastsættes af bestyrelsen i Køge Afløb A/S én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Køge Afløb A/S' budget. Bidraget er endeligt vedtaget, når det fastsatte bidrag tillige er godkendt af Køge Byråd. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af takstbladet for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug Boligenheders forbrug For boligenheder, hvor der er krav om installering af vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar, hvor måleren er opsat og godkendt af Køge Afløb A/S. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år Erhvervsejendommes forbrug For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug.

7 Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller dokumenteres på anden måde. Side7 4.3 Bidrag for udledning af spildevand direkte til en udløbsledning Såfremt en virksomhed med direkte udledning af spildevand ønsker at benytte en af Køge Afløb A/S drevet udløbsledning, kan Køge Afløb A/S indgå aftale med den pågældende virksomhed om betaling af et løbende bidrag pr. m 3. Køge Afløb A/S vil fastsætte det løbende bidrag pr. m 3 på baggrund af virksomhedens forholdsmæssige andel af omkostningerne til drift, vedligeholdelse og afskrivning af ledningen. Bilag 1 indeholder beregningsgrundlag for sådanne aftaler. 4.4 Særbidrag Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Køge Afløb A/S' spildevandsanlægs etablering og drift. Særbidraget fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde, idet særbidraget grundlæggende skal dække alle Køge Afløb A/S' udgifter i forbindelse med administration, etablering og drift af de særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere og behandle det tilledte spildevand. Fastlæggelsen af de bidragspligtige koncentrationer sker på baggrund af en repræsentativ dokumentation f.eks. i form af prøvetagning af ejendommens spildevand. Køge Afløb A/S skal have adgang til at udtage spildevandsprøver på de pågældende ejendomme, der i øvrigt er pligtige at give kloakforsyningen de oplysninger, som måtte være nødvendige for bidragsberegningen. Køge Kommune kan endvidere bestemme, at der på virksomheder indrettes målesteder for kontrol med spildevandets sammensætning. De nærmere regler for beregning af særbidrag er fastsat i bilag 2 til denne betalingsvedtægt. 4.5 Vejbidrag Statsveje

8 For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Side Kommunale veje og private fællesveje Spildevandsbetalingslovens 2a, stk. 11 fastlægger, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsynings-selskabet på højst 8 procent af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene. Køge Afløb A/S har baseret på en af DANVA foreskrevet beregningsmodel beregnet, at vejbidraget skal hæves fra 2 til 8 procent. Der foregår p.t. en dialog mellem Køge Afløb A/S og Køge Kommune vedr. vejbidraget, og derfor er Køge Afløb A/S indstillet på, at de hidtidige bestemmelser vedr. vejbidrag i betalingsvedtægterne for Skovbo og Køge er gældende indtil, der foreligger en afgørelse vedr. dette spørgsmål. Der henvises til kapitel 3, afsnit D2 i betalingsvedtægt for kloakforsyningen i gl. Skovbo Kommune og afsnit i vedtægt for kloakforsyningen i gl. Køge Kommune. 4.6 Andre Spildevandsanlæg Køge Afløb A/S' overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Køge Byråd kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Køge Afløb A/S skal overtage et spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Køge Afløb A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. I forbindelse med overtagelsen opkræver Køge Afløb A/S standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler Køge Afløb A/S' overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg. Køge Byråd kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Køge Afløb A/S skal overtage et spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunkter tilsluttet Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg.

9 Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Side9 Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Efter overtagelsen af anlægget opkræver Køge Afløb A/S vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler Køge Afløb A/S' overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Køge Byråds tilladelse. Hvis Køge Byråd i kommunens spildevandsplan har truffet beslutning om, at Køge Afløb A/S skal overtage anlægget, eller såfremt dette i øvrigt er forudsat, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Køge Afløb A/S' overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Endvidere træffes aftale om Køge Afløb A/S' godkendelse af spildevandsanlæggets detailprojektering, forud for etableringen, ligesom Køge Afløb A/S efter omstændighederne kan betinge en aftale om overtagelse af, at anlæggets kvalitet m.v. vurderes af en selvstændig og uafhængig entreprenør på anlæggets bekostning. Efter Køge Afløb A/S' overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Køge Afløb A/S spildevandsanlæg For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg, fastsætter Køge Afløb A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 5. UDTRÆDEN AF KØGE AFLØB A/S (OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSPLIGTEN TIL KØGE AFLØB A/S' SPILDEVANDSANLÆG) 5.1 Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Køge Byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af Køge Afløb A/S for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller

10 kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Køge Afløb A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Køge Afløb A/S. Side10 Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800m 2 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Køge Afløb A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 5.2 Økonomisk kompensation til Køge Afløb A/S Hvis Køge Afløb A/S kan sandsynliggøre, at selskabet har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Køge Afløb A/S, når en ejendom udtræder af Køge Afløb A/S, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, Køge Afløb A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 5.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Køge Byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor Byrådet er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Køge Afløb A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 5.4 Genindtræden i Køge Afløb A/S En ejendom, der tidligere er udtrådt af Køge Afløb A/S helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Køge Afløb A/S' spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Køge Afløb A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.

11 Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. Side11 6. LEDNINGSBRUD I det omfang en vandforsyningsvirksomhed i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. De nærmere retningslinjer for betaling af vandforbrug i forbindelse med stikledningsbrud er vedlagt denne betalingsvedtægt som bilag BIDRAG FOR TØMNING AF BUNDFÆLDNINGS- OG SAMLETANKE Alle bundfældnings- og samletanke, der er omfattet af Køge Afløb A/S' regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke, skal betale et årligt bidrag. Bidraget fastsættes af Køge Afløb A/S på grundlag af et budget for det pågældende år, og godkendes endeligt af Køge Byråd. De nærmere bestemmelser fremgår af et regulativ for den pågældende ordning. 8. FÆLLES BESTEMMELSER Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er tillagt udpantningsret, jf. lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling gældende. Ejeren af ejendommen hæfter for forbrug, indtil der er givet dokumentation om salg af ejendom til Køge Afløb A/S, eller indtil overdragelsen af den faste ejendom er behørigt tinglyst. 9. MÅLERDATA Tilsluttede og tilknyttede brugere af Køge Afløb A/S har pligt til at medvirke

12 ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Køge Afløb A/S. Side12 Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Køge Afløb A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 10. KLAGEADGANG Klager og afgørelser efter denne betalingsvedtægt kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 11. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Vedtægten er godkendt af Køge Byråd den 22. november 2011 træder i kraft den 1. januar og

13 BILAG 1 BEREGNINGSGRUNDLAG VED UDLEDNING AF SPILDEVAND TIL EN AF KØGE AFLØB A/S DREVET UDLØBSLEDNING Side13 Ved udledning af spildevand til en af Køge Afløb A/S drevet udløbsledning fastsætter Køge Afløb A/S det løbende bidrag pr. m 3 på baggrund af den enkelte virksomheds forholdsmæssige andel af omkostningerne til drift, vedligeholdelse og afskrivning af ledningen. Denne fordeling af udgifter foretages ved at beregne en gennemsnitlig pris pr. m 3 spildevand udledt gennem udløbsledningen. Det løbende bidrag pr. m3 beregnes således: P = Y/Q Hvor P = takst for udledning af spildevand (kr/m 3 ) Y = samlede, årlige omkostninger til drift, vedligehold og afskrivning af udløbsledningen (kr) Q = total, årlig udledt spildevandsmængde (m 3 ) Taksten reguleres én gang årligt og fremgår af takstbladet for Køge Afløb A/S

14 BILAG 2 - SÆRBIDRAG Side14 Forbrugere (virksomheder mv.), hvis afløbsvand har en forurening større end mg COD pr. liter og/eller 80 mg N pr. liter, pålægges ud over vandafledningsbidraget (V) et særbidrag (S) pr. m 3 bidragspligtig vandmængde. Særbidragsbetalingen udregnes for den enkelte virksomhed som: Q x S, hvor Q = vandforbruget S = V F k hvor S er særbidraget pr. m 3 V er vandafledningsbidraget F er forureningsfaktoren k er en årlig fastsat faktor F = 0,5 x + 0,5 x x - 1,0 Begge led i formlen sættes beregningsmæssigt til mindst 0,5 Bidrag for høj forurening kræver løbende undersøgelse af visse virksomheders afløbsvand. Virksomhederne skal for egen regning på Køge Afløb A/S forlangende etablere prøvetagningsfaciliteter i det omfang, det er nødvendig af hensyn til at kunne udtage repræsentative prøver. Flg. eksempel viser, hvordan særbidraget beregnes: En virksomheds spildevand har et årligt gennemsnitsindhold på 3000 mg/l COD og 200 mg/l kvælstof (målt som total-kvælstof). Spildevandsmængden har været 5o.0oo m 3 per år. Først beregnes forureningsfaktoren, F. F = 0,5 x ( )/ ,5 x ( )/240 x [(10x200)/3000] -1,0 = 0,255 V k fremgår af takstbladet for Køge Afløb A/S (for 2011 ville V k = 6,7 kr/m 3 pr. forureningsenhed, F) Særbidraget pr. m 3, S = V x F x k = 6,7 x 0,255 = 1,7 Det samlede særbidrag for virksomheden i det pågældende år bliver herefter Q x S = 1,7 x = kr

15 BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR BETALING AF VANDAFLEDNINGSAFGIFT I FORBINDELSE MED STIKLEDNINGSBRUD Side15 For refusion af vandafledningsafgift ved vandledningsbrud i Køge Afløb A/S forsyningsområde gælder, at 1. der kun ydes refusion af vandafledningsgiften i tilfælde af et øjeblikkeligt opstået vandledningsbrud, brand eller fejl på måler. Det er en forudsætning for refusion, at et brud repareres umiddelbart efter,at det er opdaget, og at vandet ikke er tilledt kloakken 2. i tilfælde af ledningsbrud betales der dog altid vandafledningsafgift af det målte og udfakturerede forbrug, såfremt merforbruget er under en bagatelgrænse på 50 m 3 på et år 3. ved førstegangsuheld for en grundejer kan eftergives vandafledningsafgift med 100% af den del, der ligger over 50 m 3 4. anmoder en forbruger gentagne gange om refusion, opkræves vandafledningsafgiften fuldt ud, medmindre forbrugeren kan dokumentere, at ledningsbruddet er opstået uafhængigt af tidligere ledningsbrud, 5. for enfamiliehuse kan betaling af vandafledningsafgift for et merforbrug i forhold til gennemsnittet af tidligere årsforbrug, som følge af et ledningsbrud, ikke overstige kr. ekskl. moms, svarende til kr. inkl. moms, 6. i særlige tilfælde kan der træffes aftale med Energiforsyningen om afbetaling af merforbruget over flere år, 7. maksimumbeløbet på , inkl. moms pristalsreguleres. 8. Køge Afløb A/S kan i andre tilfælde efter en konkret vurdering yde reduktion af vandafledningsbidrag i tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at vandforbrug i forbindelse med ledningsbrud ikke er tilledt kloakken

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere