Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S

2 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og regnskab. 3. Hedensted Spildevand A/S s indtægter Tilslutningsbidrag Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer mv Tilslutningsbidragets størrelse Forfaldstidspunkt Henstand Pristalsregulering 3.2. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets beregning Boligenheder Erhvervsejendomme Særbidrag 3.4. Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje Private spildevandsanlæg Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af 1

3 spildevandsanlæg udført som privat/kommunal byggemodning Private spildevandsanlæg, som tilsluttes Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg Udtræden af Hedensted Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Økonomisk kompensation til Hedensted Spildevand Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i Hedensted Spildevand A/S Ledningsbrud 4. Fælles bestemmelser. 5. Målerdata. 6. Vedtægtens ikrafttræden. 2

4 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 har bestyrelsen vedtaget denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S eller på anden måde tilknyttet Hedensted Spildevand A/S. Byrådet i Hedensted kommune har den 22. juni 2010 godkendt betalingsvedtægten og den har den 14. juli 2010 været annonceret i Hedensted Avis / Juelsminde Posten og Tørring Folkeblad. 1. Vedtægtens område. Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. Under Hedensted Spildevand A/S hører spildevandsanlæg der afleder til Hedensted Spildevand A/S og som ikke er private. Hedensted Spildevand A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a. I områder hvor Hedensted Spildevand A/S kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Det er kommunen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. 3

5 Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det etablerede spildevandsanlæg, når tilslutningsmuligheden foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og regnskab. Bestyrelsen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Hedensted Spildevand A/S s udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Hedensted Spildevand A/S s forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret jf. vedtægterne for Hedensted Spildevand A/S. Hedensted Spildevand A/S s regnskab omfatter udgifter til drift, anlæg, vedligeholdelse og administration af Hedensted Spilde-vand A/S s spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand A/S efter lovens 7a, samt indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand A/S, og indtægter fra behandling af septisk slam mv. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. 4

6 3. Hedensted Spildevand A/S s indtægter. Hedensted Spildevand A/S s udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag og behandlingsafgift for septisk slam mv Tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke har betalt tilslutningsbidrag til Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer mv. Der opkræves ved udstykning af en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Hedensted Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det tilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det tilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. 5

7 Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af tilslutningsbidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det tilslutningsbidrag der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det tilslutningsbidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Hvis en erhvervsejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet et tilslutningsbidrag efter betalingsvedtægt udarbejdet efter den 1. juli 1997, og der ved påligningen af tilslutningsbidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på bag- 6

8 grund af dette lavere tilslutningsbidrag. Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket erhvervsejendom dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det tilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det tilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Tilslutningsbidraget opkræves, når der mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. excl. moms for en boligenhed og excl. moms pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal for erhvervsejendomme, beløbet indexreguleres. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en bebyggelsesprocent på 50. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. 7

9 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktiske afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 procent af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tagog overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 procent af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen Henstand Hedensted Spildevand A/S kan ikke yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag Pristalsregulering Beløbet på kr. excl. moms er indført ved lov pr. 1. Juli 1997 og pristalsreguleringen foretages med udgangspunkt i denne dato (index juli 1997) Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for bygge- og anlægsarbejder, jordarbejder, basis marts 1995 =

10 3.2. Vandafledningsbidrag. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Hedensted Spildevandsanlæg A/S eller kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand A/S betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til Hedensted Spildevand A/S s kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser mv, der særskilt tillades tilledt Hedensted Spildevand A/S s kloaksystem. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler mv Vandafledningsbidragets beregning. Vandafledningsbidraget udgøres af 2 elementer: 1) et fast bidrag, der beregnes som 30 gange den variable kubikmetertakst dog maksimalt 500 kr incl. moms, beløbet indexreguleres 2) et variabelt bidrag pr. kubikmeter målt eller skønnet forbrug 9

11 Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Bidraget pr. kubikmeter og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af bestyrelsen, takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for Hedensted Spildevand A/S i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Byrådet i Hedensted kommune skal hvert år godkende de fastsatte takster. Bidraget pr. kubikmeter og det faste bidrags størrelse fremgår af Hedensted Spildevands hjemmeside. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om permanent fysisk tilslutning til Hedensted Spildevand A/S s spildevandssystem, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand A/S efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a betaler vandafledningsafgift fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug Boligenheder. For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt forbrug. 10

12 For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den dato, hvor Hedensted Spildevand A/S har modtaget skriftlig underretning fra autoriseret VVS-installatør om, at måleren er opsat og om, hvad måleren stod på på opsætningstidspunktet. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 kubikmeter pr. år og for sommerhuse uden vandmåler fastsættes et normalforbrug på 70 kubikmeter Erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme betales vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet forbrug. Vaskepladser må kun tilsluttes Hedensted Spildevand A/S s systemer med skriftlig tilladelse fra Hedensted Spildevand A/S. Vaskepladser på 50m 2 eller derover opkræves årligt for ekstra vandafledning på 1 m 3 /m 2 vaskeplads. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion, eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for kunne henledes til erhvervsdelen, det vil sige den 11

13 primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget Særbidrag Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end nedenstående grænseværdier, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlægs etablering og drift. COD 530 g O 2 /m 3 Total kvælstof 50 g N/m 3 Total fosfor 16 g P/m 3 Særbidraget beregnes for de stoffer, der overskrider grænseværdierne som: (vægtet gennemsnit af målt COD/Total kvælstof/total fosfor grænseværdien) * vandforbrug * pris for fjernelse af COD/Total kvælstof/total fosfor Pris for fjernelse af COD/total kvælstof/total fosfor fremgår af takstblad. Der betales ligeledes særbidrag for tilledning af øvrige stoffer der ikke forekommer i almindeligt husholdningsspildevand eller der forekommer i større mængder end i almindeligt hus- 12

14 holdningsspildevand, i det omfang det er årsag til øgede driftsudgifter. 3.4.Vejbidrag Statsveje. For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 kubikmeter vand pr. kvadratmeter matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje. For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Hedensted Spildevand A/S på 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand Private spildevandsanlæg Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om, at Hedensted Spildevand A/S overtager private spildevandsanlæg. Hedensted Spildevand A/S vil i forbindelse med overtagelse af private anlæg stille krav til anlæggenes tilstand. Det påhviler de private spildevandsanlæg at godtgøre, at anlæggenes tilstand lever op til den krævede tilstand. 13

15 Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Hedensted Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om, at Hedensted Spildevand A/S overtager private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Hedensted Spildevand A/S vil i forbindelse med overtagelse af private anlæg stille krav til anlæggenes tilstand. Det påhviler de private spildevandsanlæg at godtgøre, at anlæggenes tilstand lever op til den krævede tilstand. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Hedensted Spildevand A/S s yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overta- 14

16 gelsen af anlægget fortsat vandafledningsafgift efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat/kommunal byggemodning. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Hedensted Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om Hedensted Spildevand A/S s krav til anlægget og om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Hedensted Spildevand A/S overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. godtgørelse af anlæggets værdi. Det påhviler udstykker at godtgøre, at de stillede krav er opfyldt. Efter Hedensted Spildevand A/S s overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom Private spildevandsanlæg, som tilsluttes Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg. For private spildevandsanlæg, som tilsluttes Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg, fastsætter Hedensted Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget fordeles på de berørte ejendomme. 15

17 De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom Udtræden af Hedensted Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren. Hvis der i spildevandsplanen udpeges et eller flere oplande, hvor man er indstillet på at lade ejendommene udtræde af Hedensted Spildevand A/S s kloakopland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Hedensted Spildevand A/S med grundejere indenfor de pågældende oplande kan Hedensted Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Hedensted Spildevand A/S. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Hedensted Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage 16

18 tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås Økonomisk kompensation til Hedensted Spildevand. Hvis Hedensted Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand og at disse foranstaltninger endnu ikke er afskrevet, kan Hedensted Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af Hedensted Spildevand A/S, kræve kompensation. Den kompensation Hedensted Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling. Når der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor man er indstillet på at tillade udtræden af kloakoplandet, kan Hedensted Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling Genindtræden i Hedensted Spildevand A/S. En ejendom, der tidligere er udtrådt af kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter Hedensted Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt 17

19 ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation fra autoriseret VVS-installatør for, at vandet ikke er tilledt kloakken og for ledningsbrud og udbedring af dette. Ved en sådan reduktion beregnes vandafledningsbidraget som gennemsnitlig vandforbrug de sidste 3 år tillagt 25 m 3. Generelt ydes der ikke reduktion i afledningsafgiften, hvis vandet er ledt til kloak. I enkelte tilfælde kan der dog ved ledningsbrud/skjulte skader træffes afgørelse om en delvis reduktion. Ved en sådan reduktion beregnes vandafledningsbidraget som gennemsnitlig vandforbrug de sidste 3 år tillagt 25 m 3 og dertil lagt 50 % af overforbruget. Der skal i sådanne tilfælde fremsendes dokumentation fra autoriseret VVS-installatør for skaden og udbedring af denne. 18

20 4. Fælles bestemmelser. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Ved udsendelse af rykkerskrivelser pålægges gebyr i henhold til rentelovens 9b. Ved udsendelse af rykkerskrivelser for aflæsning af vandmåler pålægges et gebyr på kr. 100,-. Der opkræves et gebyr på 100,- for afregning ud fra bimåler. Hedensted Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 5. Målerdata. Tilsluttede og tilknyttede brugere af Hedensted Spildevand A/S s spildevandsanlæg har pligt til at medvirke ved aflæsningen af vandmålere og til at videregive oplysninger om vandforbruget (målerdata) til Hedensted Spildevand A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Hedensted Spildevand A/S efter lovens 7 b, stk. 1, fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 kubikmeter pr. år. 19

21 6. Vedtægtens ikrafttræden. Vedtægten træder i kraft den 23. juni 2010 Samtidigt udgår Betalingsvedtægten for spildevandsanlæg under Hedensted Kommunes Kloakforsyning, februar 2009 Hedensted Spildevand, den 21. maj 2010 Ole Flemming Lyse Bestyrelsesformand Ole Pedersen Direktør 20

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere