BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S"

Transkript

1 BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1

2 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG UDTRÆDEN AF OG GENINDTRÆDEN I HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S FÆLLES BESTEMMELSER MÅLERDATA VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN

3 I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Borgerrepræsentationen vedtaget denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet HOFOR Spildevand København A/S. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 20. februar VEDTÆGTENS OMRÅDE Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under HOFOR Spildevand København A/S. Under HOFOR Spildevand København A/S hører offentlige spildevandsanlæg. HOFOR Spildevand København A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet HOFOR Spildevand København A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7 a. I offentligt kloakerede områder er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Det er kommunen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 3

4 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB Borgerrepræsentationen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for HOFOR Spildevand København A/S udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om HOFOR Spildevand København A/S forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. HOFOR Spildevand København A/S regnskab fremstår på selvstændige konti i kommunernes regnskab og revideres sammen med dette. HOFOR Spildevand København A/S regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet HOFOR Spildevand København A/S efter lovens 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet det offentlige spildevandsanlæg. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. Lån, der ydes over kommunens mellemregningskonto for HOFOR Spildevand København A/S, forrentes med markedsrenten. På samme måde forrentes de midler på HOFOR Spildevand København A/S mellemregningskonto, der henligger i kommunens kasse. Der kan over HOFOR Spildevand København A/S regnskab opsamles midler i kommunens kasse til fremtidige anlægsudgifter vedrørende kloakanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den til enhver tid af Borgerrepræsentationen vedtagne investeringsplan. 4

5 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER HOFOR Spildevand København A/S udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Bidragene påhviler den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, der tilleder til det offentlige spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet HOFOR Spildevand København A/S. I de tilfælde, hvor ejeren af den faste ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidraget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag m.v., der hidrører fra afledning af spildevand fra bygningen, påhviler ejeren af bygningen. 3.1 Tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg Supplerende bidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der opkræves supplerende tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: a) Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når HOFOR Spildevand København A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. b) Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. c) Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. 5

6 Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. d) Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i prisniveau 1. juli 1997 udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Borgerrepræsentationen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter Forfaldstidspunkt. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen Pristalsregulering. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks for boligbyggeri. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af kommunens takstblad. 3.2 Vandafledningsbidrag. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet HO- FOR Spildevand København A/S, betaler vandafledningsbidrag. 6

7 I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt den offentlige kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder Bidragets beregning. Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m 3 fastsættes af Borgerrepræsentationen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af HOFOR Spildevand København A/S budget. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af kommunens takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af pludseligt opstået brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Efter en konkret vurdering kan der ske nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger til det offentlige spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af afværgevandet giver anledning til færre omkostninger for HOFOR Spildevand København A/S end tilledning af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige hensyn taler herfor. Efter en konkret vurdering kan der ske nedsættelse for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til det offentlige spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for HOFOR Spildevand København A/S end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Efter en konkret vurdering kan der ske nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet HOFOR Spildevand København A/S efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. 7

8 3.2.2 Boligenheder. For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at HOFOR Spildevand København A/S har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har opsat den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 110 m 3 pr. år Erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. 3.3 Særbidrag Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift. Særbidraget består af henholdsvis en stofafhængig og en administrationsafhængig del. Bidraget beregnes efter følgende formel: SBtotal = SBstof + SBadm hvor SBtotal er det totale særbidrag (kr.) SBstof er det stofafhængige særbidrag (kr.) SBadm er det administrationsafhængige særbidrag (kr.) Det stofafhængige særbidrag er knyttet til bestemte stoffer i det til det offentlige spildevandsanlæg udledte spildevand og koncentrationen af disse stoffer. Særbidragspligtig er således den del af spildevandet, som med hensyn til organisk stof, suspenderet stof, kvælstof og fosfor overstiger grænseværdier på henholdsvis 350 mg opløst COD pr. liter, 300 mg suspenderet stof pr. liter, 70 mg kvælstof pr. liter og 20 mg fosfor pr. liter. 8

9 Størrelsen af det stofafhængige særbidrag beregnes ved multiplikation af de bidragspligtige vand og stofmængder med de tilsvarende enhedspriser efter følgende formel: SBstof = (V-Vf)*((C-0,350)*rc + (S-0,300)*rs + (N-0,070)*rn + (P-0,020)*rp) hvor Hvis der i beregningsformlen fremkommer et negativt led, som følge af at koncentrationen for den pågældende parameter er lavere end grænseværdien, sættes dette led til nul. Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinjer som ved bereg- ningen af vandafledningsbidraget. Fastlæggelsen af de bidragspligtige koncentrationer sker på baggrund af en repræsentativ dokumentation f.eks. i form af prøvetagning af ejendommens spildevand. HOFOR Spildevand København A/S har adgang til at udtage spildevandsprøver på de pågældende ejendomme, der i øvrigt er pligtige at give HOFOR Spildevand København A/S de oplysninger, som måtte være nødvendige for bidragsberegningen. Det administrationsafhængige særbidrag opkræves til dækning af HOFOR Spildevand København A/S omkostninger i forbindelse med særbidragsordningens administration. Administrationsbidraget fastsættes på grundlag af HOFOR Spildevand København A/S gennemsnitlige udgifter til prøvetagning, analyser og sagsbehandling. De til det stofafhængige særbidrag knyttede enhedspriser og administrationsbidraget fastsættes af Borgerrepræsentationen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af HOFOR Spildevand København A/S budget. Opkrævning af særbidrag undlades, når administrationsbidraget overstiger det stofafhængige særbidrag fra den pågældende virksomhed. 9

10 3.4 Vejbidrag Statsveje og amtskommunale veje. For stats- og amtskommunale veje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje. For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til HOFOR Spildevand København A/S på 4 pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 10

11 4 PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG 4.1 HOFOR Spildevand København A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Borgerrepræsentationen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. HOFOR Spildevand København A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 4.2 HOFOR Spildevand København A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Borgerrepræsentationen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. HOFOR Spildevand København A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 4.3 HOFOR Spildevand København A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Borgerrepræsentationens tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige HOFOR Spildevand København A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter kommunens overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 11

12 4.4 Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg For private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, fastsætter Borgerrepræsentationen et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 12

13 5 UDTRÆDEN AF OG GENINDTRÆDEN I HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S Ved udtræden/genindtræden af HOFOR Spildevand København A/S ophæves/genindføres tilslutningsretten og -pligten til det offentlige spildevandsanlæg helt eller delvist. 5.1 Tilbagebetaling til grundejeren Hvis Borgerrepræsentationen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Borgerrepræsentationen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af HOFOR Spildevand København A/S med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Borgerrepræsentationen foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af HOFOR Spildevand København A/S. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 maksimalt 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Borgerrepræsentationen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 5.2 Økonomisk kompensation til HOFOR Spildevand København A/S Hvis HOFOR Spildevand København A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Borgerrepræsentationen, når en ejendom udtræder af den offentlige HOFOR Spildevand København A/S, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Borgerrepræsentationen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 5.3 Tidsmæssige begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Borgerrepræsentationen i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af HOFOR Spildevand København A/S, kan Borgerrepræsentationen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 13

14 5.4 Genindtræden i HOFOR Spildevand København A/S En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, HOFOR Spildevand København A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 14

15 6 FÆLLES BESTEMMELSER Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har, jf. lovens 10, samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til, om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Borgerrepræsentationen kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 15

16 7 MÅLERDATA Tilsluttede og tilknyttede brugere af HOFOR Spildevand København A/S har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til HOFOR Spildevand København A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan HOFOR Spildevand København A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 16

17 8 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Vedtægten træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne i kapitel 3.3 om de stofafhængige og administrationsafhængige særbidrag træder dog først i kraft den 1. januar Tilsvarende træder bestemmelsen i afsnit om vejbidrag fra de kommunale veje og private fællesveje først i kraft den 1. januar Samtidig bortfalder betalingsvedtægt vedtaget den 4. marts Bestemmelserne i denne vedtægts kapitel 3.3 om særbidragspligtige stoffer med tilhørende grænseværdier samt beregningen af særbidrag bortfalder dog først den 1. januar Tilsvarende bortfalder bestemmelserne om vejbidrag fra de kommunale veje og private fællesveje først den 1. januar

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere