Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg"

Transkript

1 s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19: Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 10 dage før til: Pia Vinsten Støberbakken 1, 2. th 5700 Telefon: Mandag kl. 17:00 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. Skriftlig beretning vedhæftet. 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. a) Formand Pia Vinsten ikke på valg. b) 6 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år: Lise Bekker modtager genvalg Hanne Faurholt modtager ikke genvalg. Vakant bestyrelsespost Bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år: Jytte Aagaard ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Lykke Petersen Marie Louise Holstein Derved tre vakante bestyrelsesposter. c) 2 suppleanter. 7. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år ad gangen. Suppleanter for et år ad gangen. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. a) Revisor Viggo Aagaard ønsker ikke genvalg. 9. Oplæg fra bestyrelsen om foreningens fremtidige arbejde. 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Pia Vinsten, formand

2 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamling 08. april 2014 Efter konstituering af bestyrelsen ved sidste generalforsamling, som foregik i god ro og orden, har bestyrelsen udført følgende arbejde og tiltag i det forgangne år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling således er vedtægter overholdt. Der har været afholdt bestyrelsesmøde, når det var nødvendigt. Der har således været god tid til, i de mellemliggende perioder, at få arbejdet seriøst med diverse tiltag som sædvanligt. Kommune så positivt på 18 ansøgning fra, og tildelte således kr ,00. Der er et stigende antal ansøgninger, og det vil fremadrettet kræve en målrettet projektbeskrivelse medsendt ansøgning. Vi takker Kommune for den økonomiske støtte. Maleworkshop d. 26. maj 2013 med billedkunstner Jytte Aagaard afholdt på Naturama i forbindelse med børnekunstudstillingen. I år var der ingen sponsor til dette arrangement, alligevel blev det en fantastisk dag, idet Jytte trådte velvilligt til. Der var et stort fremmøde, og flere måtte desværre afvises grundet pladsmangel. Stor tak til Jytte for dagens gennemførelse. Sommerudflugt 02. juli 2013 for børn og voksenvenner gik i år til Smørmosen på Thurø, en hyggelig dag med minigolf og madkurv. Udflugt til Egeskov Slot 01. september med børn og voksenvenner, var en dejlig dag. Her blev museum og slot set efter i alle kroge, der blev kæmpet på Segway og den medbragte frokost nydt i regnvejr. Dan Rachlin var i Borgerforeningen 13. oktober 2013 med BVV som arrangør, et mindre velbesøgt arrangement, hvor vi nu efterfølgende evaluerer; er foredrag noget vi skal fortsætte med? Traditionen tro blev der sagt Godt Nytår til børn og voksenvenner med en bowlingdyst d. 19. januar 2014, hvor der igen blev hygget og talt på tværs. Dette arrangement blev muligt ved sponsorat fra Søsterloge nr. 17, Sinceritas. indgik i et fælles annonceringsforløb med BVV Odense og øvrige afdelinger på Fyn. Der kører en annonce skiftevis i Fyns Amts Avis og Fynske Medier 1 år, - dette år er gået ved udgangen af september Der har været enkelte henvendelser på annoncen, - den er også tænkt som led i en markedsføringsstrategi. Indeværende år er der arbejdet en del med markedsføringsstrategi, samt at få etableret en 3- årig handleplan, hvor opgaverne bliver mere specifikke, hver person får et ansvarsområde, - at vi bliver mere skarpe på synliggørelse m.v. Et team af matchere tager på hjemmebesøg og afholder månedlige evalueringsmøder. har været en del af projekt de stille piger, hvor Marie Louise Holstein har deltaget i udviklingsprojektet sammen med bl.a. Landsforeningen. Marie Louise Holstein har sammenfattet projektet i en evaluering til Landsforeningen, der vurderer, hvordan dette arbejde kan fortsætte. Henvendelser fra børn og voksenvenner har i dette år været få. En del af henvendelser fra børn, har været børn med diagnose, hvor vi desværre til en del har måttet meddele, at vi ikke kan hjælpe. Der har været enkelte henvendelser fra voksenvenner, - nogle har vi ikke hørt mere fra, men heldigvis er der også nye godkendte voksenvenner.

3 Tak for endnu et arbejdsår til bestyrelsen 2013 for en inspirerende og konstruktiv indsats for et godt samarbejde, samt takke for indsatsen til foreningens revisor Viggo Aagaard. Bestyrelsen, Pia Vinsten, Formand og matcher. Lise Bekker, Næstformand og teamleder match Marie Louise (Mejse) Holstein, Bestyrelsesmedlem og kasserer. Hanne Faurholt, Bestyrelsesmedlem og matcher. Jytte Aagaard, Bestyrelsesmedlem. Oplæg fra bestyrelsen og foreningens fremtidige arbejde. Generalforsamling 08. april 2014 Af kommende tiltag arbejdes der med: Udarbejdelse og gennemførelse af 3-årig handleplan med indsatsområder. Udarbejdelse af markedsføringsstrategi. Sommerafslutning 2014 for børn og voksenvenner Thurø minigolf. Sponsorat fra Serapion Ordenen Sct. Jørgen. Efteråret 2014 Gennemførelse af 1. hjælpskurser for børn og voksenvenner. Sponsorat fra TrygFonden Efterår 2014 Udflugt for børn og voksenvenner til København. Sponsorat fra NordeaFonden Udbredelse af kendskabet, og derved gerne få en samarbejde i stand, med henblik på nogle sponsorater af længere varighed en 1-årige. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 5 stk. 8 Nyt punkt. Generalforsamlingen kan give bestyrelsen fuldmagt til, ifald der ved en generalforsamling ikke er det nødvendige antal opstillede, efterfølgende at optage bestyrelsesmedlemmer uden en ekstraordinær generalforsamling.

4 Vedtægter for På den ordinære generalforsamling d. 05. April 2006 på Hotel Ærø, blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: 4 stk. 1, 5 stk. 3, 4, 5 og 6, 6 stk. 3, 7 stk. 1, 8 stk. 1, 9 stk. 1 og 10 stk. 2. På den ordinære generalforsamling d. 21. april 2009 på Byskolen, blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: 5 stk. 3.6, 5 stk. 3.7 samt 6. På den ordinære generalforsamling d. 11. april 2012 på Færgegården, blev følgende Vedtægtsændringer vedtaget: 5 stk. 3.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer: b) 4 medlemmer ændret til 6 bestyrelsesmedlemmer. 5 stk. 3.7 Valgperiode: Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år ændret til Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år foreslås ændret til Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

5 1. Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er, stiftet d. 08. august Foreningens hjemsted er Kommune. 2. Formål Foreningens formål er, at etablere besøgsordninger for børn og unge, der mangler voksenkontakt med frivillige, ressourcerige voksne. 3. Opgaver Foreningens opgave er: At skabe økonomisk grundlag for opfyldelsen af formålet jf. 2. At sørge for etableringen af besøgsvensordningerne ud fra en professionel faglig forsvarlig måde. At oplyse om foreningens virke. At etablere og vedligeholde kontakten med berørte offentlige myndigheder 4. Medlemmer Som medlemmer kan optages: Personer, som går ind for foreningens formål, - institutioner, organisationer, foreninger og lignende. For voksenvenner er medlemskab frivilligt, dog opfordres disse til at melde sig ind i foreningen. For forældre til et barn er medlemskab frivilligt, dog opfordres disse til at melde sig ind i foreningen. Man er at betragte som medlem, når indbetaling af kontingent har fundet sted. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. De frivillige skal fremvise privat straffeattest, og skal give samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister Børneattesten. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet direkte modarbejder dens formål og interesser. Eksklusionen foretages af bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan bringe sagen op på den efterfølgende generalforsamling. 5. Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i april kvartal. Ind imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse. Stk. 3. En ordinær generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget Herunder fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Formand b. 6 bestyrelsesmedlemmer c. 2 suppleanter 7. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år ad gangen. Suppleanter for et år ad gangen. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

6 Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Oplæg fra bestyrelsen og foreningens fremtidige arbejde. 10. Eventuelt. Stk. 4. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle medlemmer. Samt med oplysning om tid og sted, samt de punkter bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Stk. 5. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden med evt. indkomne forslag, skal udsendes skriftligt til alle medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk af bestyrelsens medlemmer kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. Fristen for indkaldelse er to uger. Stk. 7. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 50% af medlemmerne skriftligt forlanger og motiverer dette. Indkaldelsen skal finde sted senest 2 uger efter, at anmodningen er modtaget. 6. Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang hvert kvartal. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ulønnet. Alle beslutninger træffes ved et simpelt stemmeflertal. Ved en stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøderne er åbne for suppleanten, som dog ikke har stemmeret. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den for foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse. Foreningen tegnes udadtil af formand og næstformand. 7. Økonomi Foreningens økonomi bygger på medlemskontingenter, tilskud og støtte fra stat, amter, kommuner, fonde, institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder, enkeltpersoner og andre. Årsregnskabet underskrives af hele bestyrelsen og revisor. Der kan udpeges en intern revisor. Regnskabet følger kalenderåret. Bevægelser på foreningens konto skal foregå ved 2 underskrifter. 8. Stemmeret. Ethvert medlem har én stemme.

7 Det gælder for personlige medlemmer som for institutioner, organisationer, foreninger o. lign. medlemmer. Grupper og institutioner har 2 stemmer. For at være stemmeberettiget kræves mindst 14 dages medlemskab. Alle myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen. For repræsentanter for institutioner, organisationer, foreninger o. lign. medlemmer gælder dog, at den opstillede person skal være indstillet af sin respektive institution, organisation, forening eller lignende. Stk. 3. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 9. Foreningens ophør Foreningen kan nedlægges, såfremt mindst 2/3 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt dette ikke opnås på én til formålet indkaldt generalforsamling, fremlægger bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt alene med dette punkt på dagsordenen. Hvis 50% af de fremmødte medlemmer på denne ekstraordinære generalforsamling stemmer for det, er foreningen nedlagt. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue arbejde med børn og unge i Kommune. 10. Vedtægter Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlings stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette. Vedtægtsændringer skal være et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden, for at de kan behandles. Vedtægtsændringer kan ske på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling. Eventuelle vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Vedtægterne vedtaget d. 08. august 2005.

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere