SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation"

Transkript

1 Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men potentialet kan kun indfries gennem et til tider krævende samarbejde, som udfordrer den måde, vi er vant til at arbejde på. I denne artikel får du otte gode råd til, hvordan du kommer i gang. Af sekretariatet for VANDPLUS v. Helene Schytter og Søren Møller Christensen

2 2 VANDPLUS / Sammen om vandet VANDPLUS / Sammen om vandet 3 Store investeringer store muligheder VANDPLUS-VÆRDIERNE De fire VANDPLUS-VÆRDIER viser tankerne bag VANDPLUS-initiativet og kan bruges som redskaber i udviklingen af klimatilpasningsprojekter med merværdi: 1. BRUG PENGENE SMART Vi kan få mere for de samme penge, hvis vi tænker i dobbeltfunktioner og merværdi. 2. BRUG AREALET SMART Vi skal klimatilpasse i byerne, hvor pladsen er trang. Derfor er vi nødt til at tænke klimatilpasning og byrum sammen. 3. TÆNK TVÆRFAGLIGT Vi skal arbejde på tværs af sektorer for at skabe nytænkende projekter. 4. TÆNK INNOVATIVT Der er brug for nye idéer og konkrete løsninger, hvis vi skal indfri de store potentialer, som ligger i de kommende års klimatilpasning. Med de seneste års skybrud er det tydeligt, at alle forsyningsselskaber og kommuner i Danmark står over for et massivt arbejde med at mindske risikoen for oversvømmelser. De fremtidige investeringer er estimeret til at være op mod 40 milliarder kroner alene for at håndtere fremtidens regnvand. Der er således tale om store samfundsmæssige investeringer, som kommer til at skulle betales af os alle. Investeringerne rummer dog også perspektivrige muligheder. Hvis vi formår at koble investeringerne i klimatilpasning med investeringer i bedre byrum og landskabsoplevelser, kan vi populært sagt bruge de samme penge to gange og gøre vores byer sjovere, smukkere og mere bæredygtige. For at det kan lykkes, skal vi til at tænke i dobbeltfunktioner og udvikle byrum, som både kan håndtere regnvand og fungere som rekreative områder. Ved på den måde at lægge det tekniske anlæg sammen med bylivsfunktioner bruger vi det samme areal to gange. En tænkning som er fornuftig, fordi vi kan få mere for pengene ved at lægge funktioner sammen, men også en tænkning, som kan være en nødvendighed, fx i byerne, hvor pladsen er knap. Høst erfaringer fra VANDPLUS Med VANDPLUS-projekterne i Viborg, Solrød, Gladsaxe og Frederiksberg vil der i løbet af 2014 blive realiseret fire konkrete eksempler på, at det er muligt at koordinere investeringer i klimatilpasning med investeringer i byudvikling. Fælles for de fire projekter er, at både kommuner og forsyninger har gjort sig vigtige erfaringer med det at udvikle projekter sammen. Denne artikel handler om disse erfaringer og fokuserer på to niveauer af samarbejdet: Første del handler om, hvordan man overhovedet finder sammen om et projekt, og hvordan dette projekt på sigt kan blive til flere projekter som en del af et systematisk samarbejde. Anden del handler om det konkrete samarbejde om det enkelte projekt. Hvordan skaber man et fælles projekt på tværs af mange forskellige aktører? Som en del af VANDPLUS har en lang række eksperter i både regnvandstekniske løsninger, byrum, byudvikling og samarbejde været inddraget. De følgende råd bygger på disse eksperters bidrag og på interview med projektledere og rådgivere på de fire projekter.

3 4 VANDPLUS / Sammen om vandet VANDPLUS / Sammen om vandet 5 DEL 1: Hvordan findes et fælles projekt? Udgangspunktet for VANDPLUS er, at flere aktører går sammen om et fælles projekt. I de fire VANDPLUS-projekter er det primært kommune og forsyningsselskab, som er gået sammen. Men hvordan findes et sted, som dette samarbejde kan tage udgangspunkt i? Og hvordan kommer kommune og forsyning fra enkeltstående projekter til et langsigtet samarbejde? #1 Find det rigtige sted Steder med potentiale for dobbeltfunktioner og merværdi kan identificeres, hvis kommunernes risikokortlægning/udpegninger af indsatsområder i forhold til klimatilpasning kobles med kommunernes kortlægninger af sociale, kulturelle eller byudviklingsmæssige udfordringer samt med forsyningerne anlægsinvesteringer. Landskabsarkitekt Jens Rex fra Møller & Grønborg, der er rådgiver på VANDPLUS-projektet i Viborg, forklarer: At bruge pengene smart handler om at finde det rigtige sted. Og det gør kommune og forsyning ved at finde et sted med flere udfordringer og sammenfaldende interesser. Et oplagt redskab for kommuner og forsyning i forhold til at finde et sted med sammenfaldende interesser og udfordringer er at tage udgangspunkt i kommunernes spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner samt forsyningens anlægsinvesteringer. Jeppe Erikstrup Møller, der er projektleder på VAND- PLUS-projektet i Solrød, siger: Via spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen har kommunerne et godt værktøj til at kortlægge relevante og potentielle steder for klimatilpasning med merværdi. Som kommune skal man derfor starte med at sætte sig ind i forsyningernes anlægsplaner. Herefter skal man sætte sig ned sammen med forsyningen og se på indsatsområderne i klimatilpasningsplanen. Det handler om at se på sammenfaldet mellem: Hvor iværksætter forsyningen indsatser i form af forsinkelsesbassiner eller lignende? Og hvor har kommunen andre udfordringer, fx sociale eller byudviklingsmæssige? På den måde kan man bruge klimatilpasningsplanen strategisk til at lave en rækkefølge og en nummerering af VANDPLUS-steder. #2 Sæt samarbejdet i system For at potentialet for alvor kan blive realiseret, må vi finde ud af, hvordan vi kommer fra enkeltstående projekter til et mere systematiseret samarbejde, der kan lede frem til en stribe af projekter. Dette kræver som beskrevet ovenfor en god dialog mellem de to parter om deres investeringsplaner. Og det kræver, at både forsyningsselskab og kommune ikke ser samarbejdet som en undtagelse, men som en naturlighed. Det betyder blandt andet, at forsyningerne skal begynde at se sig selv som aktive spillere over jorden og at de skal forholde sig til andre problematikker og værdisæt end de tekniske problemstillinger, som de i udgangspunktet skal løse. Ifølge kloakingeniør Søren B. Hansen fra Solrød Forsyning og VAND- PLUS-projektet i Solrød er der tale om et paradigmeskifte for forsyningerne, hvor man som forsyning skal være mere dialogorienteret og pragmatisk i forhold til de tekniske løsninger: Normalt arbejder vi som forsyning med noget teknisk under jorden. Med VANDPLUS skal vi op over jorden, og det tekniske anlæg skal kunne noget mere for at kunne fungere som byrum. Det er spændende, men man skal også gøre sig klart, at det er meget anderledes, fordi andre ser anderledes på tingene, end man som forsyningsmand typisk gør. Vi er teknikere, som godt kan lide målbare, klare tekniske løsninger. Derfor har man også tidligere foretrukket det firkantede bassin, fordi man meget nemt kunne regne volumenen ud og sikre den mest optimale tekniske løsning. Når man arbejder med dobbeltfunktioner, kommer der flere usikkerhedsmomenter, for hvordan opstuver vandet sig præcist i et mere landskabeligt rum? Man skal derfor være åben for nye input, tage sig tid til dialog og ikke stå så fast på teknikken og de traditionelle optimale løsninger. For kommunerne betyder det nye samarbejde, at de skal opfatte sig selv som dem, der hele tiden scanner byudviklingen i kommu- nen (både kommunalt og privat) for VAND- PLUS-muligheder og er klar til at sætte denne viden i spil i forhold til forsyningsselskaberne. Og det kræver, at kommunen har mulighed for at fremrykke investeringer og behandlingsgange for at kunne matche forsyningernes investeringer og procedurer, der typisk er langt mere fleksible end de kommunale: Kommunerne skal kunne agere hurtigt for ikke at komme på økonomisk bagkant i forhold til forsyningerne, som oftest allerede har afsat økonomiske midler samt en tidsplan i deres planlægning, og derfor har behov for beslutninger omkring projektændringer inden for få måneder, siger Bo Brøndum fra Nordvand, der er projektleder på VANDPLUS-projektet i Gladsaxe. Han foreslår derfor, at kommunerne afsætter en særlig buffer i de kommunale budgetter, som særligt er øremærket klimatilpasning: Hvis kommunerne reelt skal kunne gribe et projekt, når vi som forsyning kommer med et ønske om at gå sammen om VANDPLUS, og hvis vi som forsyning ikke skal miste tid på at samarbejde, kræver det, at de enkelte forvaltninger kan administrere over en økonomi, som de kan bruge på klimatilpasning uden at skulle igennem nye budgetgodkendelser. Derfor ville en økonomisk buffer være et drømmescenarie for os som forsyning og det ville også give et godt drive i kommunen. På samme vis kræver det, at begge parter kan udskyde investeringer, så det bliver muligt at investere samtidigt. Det er kun ved at begge parter på samme tidspunkt kan investere i det samme projekt, at klimatilpasning med merværdi er muligt.

4 6 VANDPLUS / Sammen om vandet VANDPLUS / Sammen om vandet SOLRØD: KILEN Type af sted: Overskudsareal på en ½ ha., beliggende ved Solrød Gymnasium og placeret tæt ved en af Solrøds største etageboliger. demonstrationsværdi: At vise hvordan et typisk overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. Samarbejdspartnere: Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning og Solrød Gymnasium. Samlet budget: 16 mio. kroner (14 mio. kr. takstfinansieret, 2 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 1 mio. kr. fra VANDPLUS) Rådgivere: Active City Transformation og Rambøll. Illustration: Active City Transformation VIBORG: sønæs Type af sted: Rekreativt område på kanten af byen beliggende mellem Viborg midtby og Søndersø demonstrationsværdi: At vise hvordan klimatilpasning kan kombineres med vandrensning og udvikling af et foranderligt og rekreativt vandlandskab, som skaber nye aktivitetsmuligheder og landskabsoplevelser ved at udnytte vandets synlighed. Samarbejdspartnere: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S Samlet budget: 22 mio. kr. (13 mio. kr. takstfinansieret og 9 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 4.5 mio. kr. fra VANDPLUS) Rådgivere: Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere samt Orbicon. Del 2: Hvordan udvikles et fælles projekt? Tankegangen bag VANDPLUS er ikke kun udtryk for et paradigmeskifte inden for forsyningsselskabernes arbejde, men inden for byplanlægning generelt. Hvor den klassiske modernistiske planlægning ønskede at separere og undgå konflikter, går vi med VANDPLUS-tankegangen mod en byplanlægning, der fokuserer på, at vi bliver nødt til at tænke funktioner og aktiviteter sammen for at spare penge, spare areal og ikke mindst få sjovere og mere komplekse byer. At bruge arealet to eller flere gange og arbejde med dobbeltfunktioner betyder komplicerede, tekniske projekter, der som sagt omhandler samarbejde på mange fronter. På den korte bane kan det være mere komplekst og besværligt, men på den lange bane giver det langt bedre projekter og stor merværdi for vores samfund, fordi vi gennem dobbeltfunktioner kan få mere for de samme penge. Det nye paradigme giver med andre ord store nye muligheder, men er også en udfordring. Det er noget, som skal læres for den enkelte medarbejder og for de organisationer, som de agerer i. Hvordan får vi det helt nødvendige samarbejde på tværs af traditionelle fag- og organisationsgrænser til at fungere? #3 Skab en fælles vision Illustration: Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere 7 Det er legitimt at have forskellige mål, men afgørende at være bundet sammen af en fælles vision. Da man på Frederiksberg havde lagt sig fast på Lindevangsparken som pro- jektområde, satte hele arbejdsgruppen sig sammen og fremlagde, hvad man hver især forventede at få ud af projektet: På det allerførste møde tog vi en runde med alles individuelle mål og faglige succeskriterier. Man har måske på forhånd en idé om, hvad de andre har som individuelle succeskriterier, men det er vigtigt at få de forskellige interesser og faglige mål sagt højt i et fælles forum og italesat helt præcist. Jeg ved jo godt, at Vej & Park ser på andre ting, end vi gør som forsyning, men hvad er det helt præcist, som er deres fokus? Denne forståelse er vigtig jo mere man ved om hinandens felter, desto større er chancen for, at man kan skabe en fælles vision, forklarer LAR-konsulent Helle Rye Westphall fra Frederiksberg Forsyning, der understreger, at en fælles vision ikke betyder, at man skal opgive sit individuelle mål: Som forsyning er vi jo primært interesseret i at håndtere en vis mængde vand og Vej & Park er interesseret i at skabe et godt miljø i Lindevangsparken men samtidig har vi en fælles vision om et

5 8 VANDPLUS / Sammen om vandet VANDPLUS / Sammen om vandet 9 VANDPLUS-projekt og om at skabe klimatilpasning med merværdi. #4 Ét fælles rådgiverteam fra start Det tætte samarbejde fra starten gælder også i høj grad arkitekt og ingeniør, da det æstetiske og tekniske skal have samme autoritet på et VANDPLUS-projekt. Bygherren skal derfor insistere på, at rådgiverne skal arbejde tæt sammen. Et godt råd er at udbyde opgaven samlet, så arkitekt og ingeniør teamer op sammen fra starten. Dermed undgår man en traditionel konstellation med et tæt samarbejde mellem forsyning og ingeniør på den ene side og kommune og arkitekt på den anden side: Sats på det tætte og inspirerende samarbejde fra første blik på stedet. Det har været en klar fordel, at Esben og jeg har været på samme team fra starten det har skabt et for projektet altafgørende ping-pong mellem os som arkitekt og ingeniør, siger landskabsarkitekt Marianne Levinsen, der sammen med Esben Iversen fra Niras har været rådgiver på VANDPLUS-projektet på Frederiksberg. Marianne Levinsen uddyber: Netop i denne sammenhæng, hvor ALT, hvad vi foretager os, skal løse regnvandsproblemer både under og over jorden, har pointen netop været dette tætte og uadskillelige ping-pong-samarbejde, hvor teknik og arkitektoniske problemstillinger bliver en uadskillelig del af hinandens forudsætninger. Også rådgiverne har haft fokus på at skabe en fælles vision med afsæt i den individuelle faglighed: Vi brain-stormede på stedet sammen, men med hver vores input ud fra vores egen faglighed dette er for mig at se meget vigtigt som et udgangspunkt for et godt samarbejde: At begge er dybt engagerede i egen faglighed og samtidig bevidste om forskelligheden i de respektive fag dermed bliver aflæsninger, udmeldinger og vurderinger båret af et tydeligt afsæt i fagområderne. Man kan ikke tegne med den samme pen, men at bidrage til en skabende proces handler for mig meget om at være sig sin faglighed bevidst og dermed få ideerne til at udvikle sig med de forskellige tankesæt som udgangspunkt. #5 Samarbejd på tværs internt i kommunerne Projekter med dobbeltfunktioner vil ofte være mere komplekse og rumme nye løsninger, som gør sagsbehandlingen hos andre myndigheder usikker. Man kan ikke blot regne med, at man kan forudsige resultatet af behandlingen i forhold til eksempelvis miljøhensyn. Det er derfor en god idé, hvis man kan få de ansvarlige inddraget i det nødvendige omfang. Skab en kultur med jævnlige møder og drøftelser på tværs af forvaltninger for at identificere samarbejdsmuligheder. Landskabsarkitekt Lotte Kunstmann, der er projektleder på VAND- PLUS-projektet i Viborg siger: Vi har haft stor gavn af at definere en faglig referencegruppe i vores organisationsplan, som består at sagsbehandlere fra de forskellige myndighedsområder. Dem har vi løbende holdt møder med i processen op til myndighedsprojektet, til stor tilfredshed for alle. Projektgruppen er løbende blevet mere skarp på, hvad der kræves af tilladelser og dispensationer, og sagsbehandlerne har fået kendskab til projektet og er forberedt på, hvad de skal forholde sig til i projektet. Samarbejdet internt gælder også andre aktører internt i kommunen, der ikke nødvendigvis skal godkende projektet, men kan bidrage med viden og ressourcer. I Viborg har man derfor både nedsat en arbejdsgruppe på tværs af flere forvaltninger og orienteret hele rådhuset fra starten af processen. Projektleder Lotte Kunstmann siger: Det er super vigtigt at inddrage mange interessenter også internt i kommunen fordi denne type af projekter har så mange snitflader. Projektgruppen består at repræsentanter fra flere forvaltninger. Derudover har vi gjort en stor indsats for at informere om projektet via møder og plancher på hele rådhuset. Og i det videre forløb vil projektet afføde nye projektgrupper, der skal iværksætte tiltag inden for formidling, læring, frivillighed, arrangementer/events, idrætsløb m.m. Det vil naturligt inddrage flere parter og medføre, at projektet forankres endnu bredere i kommunen, At sidde sammen mange faggrupper kan kræve en ekstra indsats af projektlederen i forhold til at sende information rundt internt i kommunen. Det brede samarbejde, hvor alle kommunikationskanaler skal være åbne, kan dog betale sig på den lange bane. Det forklarer projektleder Maria Boe-Whitehorn fra VAND- PLUS-projektet på Frederiksberg: Der er mere arbejde i at få samarbejdet til at køre, når man arbejder på tværs fx hvis der skal træffes en hurtig beslutning, så skal alle fra de forskellige forvaltninger ind over. Det er også vigtigt, at dem, som sidder med i arbejdsgruppen er gode til at melde tilbage, orientere og cleare nye beslutninger med deres bagland og kolleger. Det kræver mere af alle, men det er samtidig langt sjovere at samarbejde end at sidde i isolerede bokse. Og det netværk, som er blevet etableret i forbindelse med VANDPLUS kan også overføres til kommende og helt nye projekter. Jeg tror helt sikkert, at det giver en smidigere organisation på sigt. #6 Inddrag eksterne aktører også de skeptiske Som i alle andre sammenhænge, hvor man laver byudvikling og forandrer de fysiske rammer om folks hverdagsliv, er det afgørende at inddrage lokale borgere, erhvervsliv og foreninger med flere. Og det gælder som i alle andre projekter om at huske alle gode råd om inddragelse. I Viborg startede man med at inddele borgerne i forskellige grupper alt efter graden af interesse og involvering i området nær VANDPLUS-projektet. Projektleder fra Viborg Kommune Lotte Kunstmann fortæller: Vi vurderede, at det var vigtigt først og fremmest at sikre en god dialog med naboerne, og dernæst med den eksisterende interessentgruppe. Siden har vi holdt workshops med både inviterede og frivillige borgere og politikere. Vi har også forsøgt at inddrage borgere generelt ved en happening på gågaden, hvor vi informerede om projektet og indhentede kommentarer og idéer. Og endelig har vi holdt et større borgermøde med åben invitation, hvor vi dels informerede om projektet og dels modtog kommentarer. Vi har kun gode erfaringer med at være så åbne om projektet som muligt. Vores frygt for, at naboer og nuværende interessenter ville modsætte sig projektet blev gjort til skamme. Der har selvfølgelig været dele af projektet, som er blevet diskuteret, bearbejdet, og som har medført bekymring blandt nogle af borgerne. Men ved at være åbne i dialogen, justere og vise, at vi har forsøgt at tilgodese ønsker

6 10 VANDPLUS / Sammen om vandet VANDPLUS / Sammen om vandet 11 FREDERIKSBERG: BYENS VAND Type af sted: Klassisk grøn bypark beliggende mellem trafikerede veje i tæt bebyggelse. demonstrationsværdi: At vise hvordan klimatilpasning kan bringe en traditionel bypark up to date og koble by, skole og park sammen med fokus på bl.a. de unge brugergrupper. Samarbejdspartnere: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning og Lindevangsskolen. Samlet budget: 16.9 mio. kr. (10.3 mio. kr. takstfinansieret, 6.6 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 3.3 mio. kr. fra VANDPLUS) Rådgivere: Niras og Marianne Levinsen Landskab ApS. Illustration: Marianne Levinsen Landskab Illustration: Bisgaard Landskabsarkitekter GLADSAXE: VAND PÅ SIDELINJEN Type af sted: Stort klassisk idrætsanlæg i forstaden beliggende mellem parcelhusområder og boligblokke. demonstrationsværdi: At vise hvordan afledning og opsamling af regnvand kan kombineres med gentænkning af et klassisk idrætsanlæg. Samarbejdspartnere: Gladsaxe Kommune, Forsyningsafdelingen, Gladsaxe Sportscenter, Ejendomscenteret, BMF, Børne og Kulturforvaltningen, Driftsog Anlægsafdelingen Nordvand A/S. Samlet budget: 26. mio. kr. (20 mio. kr. takstfinansieret og 6 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 3 mio. kr. fra VANDPLUS). Rådgivere: Grontmij og Bisgaard Landskab. og behov i videst muligt omfang, er der kun kommet en konstruktiv dialog ud af det. De åbne møder og arrangementet på gågaden har givet os input fra borgere, som vi ikke ville have haft mulighed for at opspore selv. I inddragelsesprocesser er det også vigtigt at huske de skeptiske. Dette understreger projektleder og byplanlægger Jeppe Erikstrup Møller fra VANDPLUS-projektet i Solrød: Inddrag så tidligt som muligt og vær bevidst om, at følelserne kan tage over. Vi troede, at vi havde en ubetinget god historie, men der er stadig skeptiske borgere. For også at imødekomme nogle af de kritiske, har vi derfor nedsat en ambassadørgruppe med fem repræsentanter fra lejere, ejere og parcelhusejere, der alle er naboer til området. Valget af ambassadører er i høj grad taget af borgerne selv, mens vi som kommune har sat rammen for antallet. Fordelen ved ambassadørgruppen er, at man er sikker på, at budskabet bliver hørt, når man kommunikerer ud og at dem, som man kommunikerer med har et grundigt kendskab til projektet og har fulgt det hele vejen. Det sikrer en kvalificeret og aktiv dialog. Derudover har ambassadørgruppen givet en bedre dialog med nogle af de skeptiske borgere det har gjort dem mindre skeptiske og mange af deres idéer er faktisk også endt med at blive hørt. Man skal have de skeptiske tæt på ikke skubbe dem væk. #7 Sig merværdien højt Det er langt mere kompliceret og besværligt at tænke funktioner sammen, end det er, at placere dem hver for sig. Processen kan være udfordrende og trættende, men energien kan fastholdes, hvis visionen holdes levende og man igen og igen siger højt, at man skaber merværdi ved at kombinere klimatilpasning med nye rekreative værdier. Det kræver en større investering af ressourcer i opstarten, men på sigt kommer det mange gange igen i form af merværdi. Det kan også være værd at huske sig selv og andre på den modsatte fortælling: At alternativet er et teknisk anlæg, som enten er usynligt og indhegnet, og som hverken har rekreativ, social og æstetisk værdi eller er del af en positiv fortælling. At sige merværdien højt kan i særlig grad komme forsyningsselskaberne til gode. Søren B. Hansen fra Greve Solrød Forsyning siger: Normalt har vi som forsyning en mere skjult rolle, hvor vi arbejder med noget teknisk under jorden, som vi ikke rigtig får anerkendelse for. Enten tager folk det for givet, at forsyningen skal virke. Eller også får vi kritik, når fx kloakken ikke virker. Normalt har vi derfor næsten udelukkende en negativ dialog. Dertil kommer og det gør det ikke bedre at det klassiske tekniske anlæg ikke er vedkommende. Det er noget, som er hegnet ind, hvor kun pris og teknik er til diskussion. Med VANDPLUS kommer vi op over jorden, går i dialog og får pludselig ros for vores arbejde. Vi får positiv respons og bliver klappet på ryggen, fordi vi bidrager med noget positivt og synligt. #8 Tænk udover det konkrete projekt skab ringe i vandet Merværdien vedrører ikke kun projektet i sig selv. Det er også vigtigt at tænke det tekniske anlæg sammen med det overordnede planog strateginiveau, så anlægget ikke bliver et enkeltstående projekt, men en strategisk spillebrik:

7 12 VANDPLUS / Sammen om vandet Når man tænker det æstetiske og tekniske sammen, er det samtidig vigtigt at have blik for det overordnede plan- og strateginiveau. Projektet er kun en god handling, hvis det er del af en overordnet strategi. Man skal tænke i helhedsperspektiv og udnytte de strategiske muligheder, som den nye type af anlæg skaber, så de ikke kun bliver projekter, men også strategiske spillebrikker, siger professor i byplanlægning Jens Kvorning om tænkningen bag VANDPLUS og de strategiske muligheder, som investeringerne i dobbeltfunktioner og klimatilpasning giver. I forlængelse heraf peger Kvorning på, at de tekniske anlæg og LAR-elementer kan bruges som strategiske forbindelser mellem områder eller nye strukturer inden for et afgrænset sted: Vandet kan skabe nye forbindelser dette kunne fx styrkes i tidligere industriområder. Det er oplagt at undersøge, hvad disse forbindelser kan på strateginiveau. I Viborg kan man allerede se anslag til, at forsyningsselskabets og kommunens fælles investeringer i klimatilpasning i forbindelse med VANDPLUS-projektet har skabt flere investeringer rundt om projektet og styrket de byudviklingsprojekter, som allerede er i gang i naboområderne til projektet. Projektleder Lotte Kunstmann fra Viborg Kommune siger: Det er vores klare forventning, at VAND- PLUS-projektet vil påvirke de omkringliggende områder i positiv retning. På den modsatte side af VANDPLUS-projektet og Gl. Århusvej er der planer i gang, der skal give mulighed for opførsel af etagebyggeri. Lokalplanprocessen er imidlertid blevet stoppet inden vedtagelse bl.a. på grund af massive naboprotester i forhold til byggeriets omfang og i forhold til den arkitektonisk kvalitet, der stilles til byggeriet. Processen forventes nu at blive genoptaget med et nyt forslag, der forventes at have et større fokus på den arkitektoniske kvalitet, og det er bl.a. med baggrund i sønæs-projektet. Også de eksisterende boliger i området forventes at kunne få et løft i grundværdien som afsmitning af projektet. HVAD ER VANDPLUS? VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 mio. kroner til i alt fire demonstrationsprojekter, der skal vise, at det er muligt at skabe klimatilpasning med merværdi ved at koble klimatilpasning med byudvikling. De fire udvalgte VANDPLUS-projekter ligger i Viborg, Gladsaxe, Solrød og Frederiksberg. Alle fire projekter realiseres i løbet af 2014.

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik en god omvej - Bevægelse i lokalområdet Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen 2012:4 EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet Kvalitativ analyse

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere