1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner"

Transkript

1 DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune - afbud Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune Klaus Anker Hansen, Rebild Kommune Henrik Thomsen, Aalborg Kommune Kim Bennike, Jammerbugt Kommune - afbud Lone Christiansen, Læsø Kommune Michael Karlborg, Hjørring Kommune Ole Albæk, Region Nordjylland Torben Myrup, Vesthimmerlands Kommune - afbud Preben Dahlgaard, Thisted Kommune fra kl Walther Mikkelsen, Morsø Kommune Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) fra kl Erik Ravn, Aalborg (administrativ ledelse) Claus Svenstrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) Tina M. Pedersen (referent) Gæster vedrørende punkt 1: Jens F. Jensen, Apex Anna Marie Fisker, Food College, Aalborg Universitet Dagsorden: 1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner Gæster under punktet: Jens F. Jensen, der har udarbejdet oplægget, og Anna Marie Fisker. Administrativ ledelse har drøftet oplægget på et møde den og anbefaler, at Kulturaftale Nordjylland går med i den videre fase. Jens F. Jensen orienterede indledningsvist om to projekter ScandiMedia om digitale interaktive medier og KASKade om oplevelsesorienteret attraktionsudvikling der søges midler til under KASKsamarbejdet (KASK: Udviklingssamarbejde bl.a. om bæredygtig udvikling og erhvervsudvikling mellem Danmark og regioner i Norge og Sverige omkring KAttegat og SKagerrak). 1

2 Herpå nævnte Claus Svenstrup kort det tredje KASK-projekt, KIA Kunstnerisk Interaktion i Arbejdslivet. Anna Marie Fisker orienterede om, at oplevelseszonerne nu er i udbud, og at fristen er Emnerne for zonerne er fastlagt til: Madkultur, mode, design og computerspil. Det ses gerne, at man arbejder på tværs af de fire temaer, og fokus i arbejdet skal være nationalt. Det er en forudsætning for at byde ind på zonerne, at man tilbyder at medfinansiere. Arbejdsopgaver og aktiviteter i arbejdet med oplevelseszonerne vil bl.a. være identifikation af udfordringer, netværksdannelse, finansiering og at indgå i at skabe uddannelsestilbud. Der er etableret et samarbejde med afsæt i Aalborg, hvor Aalborg Tekniske Skole, Aalborg Universitet, Teko Herning, Danmarks Designskole i København og Skolen for glas og keramik på Bornholm indgår, og hvor de fire temaer kobles. Projektet forankres endvidere i de tre regioner Nordjylland, Midt og Hovedstaden, herunder Bornholm. Kulturaftale Nordjylland kan byde ind på oplevelseszonerne via at indgå i dette samarbejde og bl.a. sikre konkrete projekter i kommunerne. Besluttet, at Kulturaftale Nordjylland byder ind på oplevelseszonerne via dette samarbejde. Finansiering fra kulturaftalen vil primært ske via medgået tid, via indsatsen i konkrete projekter og ved at arbejde for at skabe yderligere finansiering. Endvidere besluttet, at den enkelte kommunes administrative ledelsesrepræsentant sørger for, at kommunen tilkendegiver sin opbakning til samarbejdet via et brev, som Apex udarbejder skabelon til. Kommende og eksisterende projekter i kommunen, der indgår som medfinansiering, skrives ind i brevet. Endvidere besluttet, at kulturaftalen bakker op om KASK-projekterne, der har sammenhæng med kulturaftalens temaer. Apex laver udkast til interessetilkendegivelse vedr. projekterne. 2. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Da politisk ledelse pga. deltagerantallet ikke var beslutningsdygtig ved mødet den , blev referatet udsendt til godkendelse pr. mail inden for en tidsfrist. Sekretariatet har ikke modtaget indsigelser mod beslutningerne på mødet. Godkendt. 3. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for kulturaftalen 3 a. Kort status vedrørende støtte til projekter fra Kulturministeriet v/ Claus Svenstrup Endelige svar om støtte til de enkelte projekter forventes i løbet af april, efter at Kulturministeriets høringsrunde med Kunstråd og styrelser nu næsten er afsluttet. 3 b. Oversigt over ansvar for opgaver og strategiske satsninger i kulturaftalen Bilag: KN opgaver ansvar procedurer Jf. aftale på mødet Til orientering. I forbindelse med en ny kulturaftale for skal ansvarsplaceringer m.v. drøftes igen. 2

3 3 c. Høringssvar fra kulturaftalen om den regionale udviklingsplan (RUP) er sendt til Region Nordjylland den Bilag: Udtalelse RUP Kulturaftale Nordjylland Bilag Høringssvar RUP Børn og kultur Kulturaftale Nordjylland Til orientering. Det er generelt positive tilkendegivelser, der er modtaget i forhold til den regionale udviklingsplan. 3 d. Film og nye medier oplevelsesøkonomi og vækst: Konference Bilag: Film og nye medier 2 Området har løbende været under overvejelse som et satsningsområde for kulturaftalen. Regionerne Nordjylland og Midt står bag konferencen, som er et startskud for en indsats inden for film og nye medier. Der blev opfordret til, at medlemmer af politisk og administrativ ledelse deltager, eller sender en stedfortræder. 3 e. Orientering om den musikstrategiske satsning under kulturaftalen i kombination med støtte til projektet Bands på vej fra Nord v/ Erik Ravn Administrativ ledelse er enige om at prioritere projektet Bands på vej fra Nord som led i den musikstrategiske satsning. Til orientering. 4. Drøftelse ny kulturaftale for ? Bilag: Oplæg ny kulturaftale Særligt vedrørende børnekulturområdet notat "Forslag til fremtidige strategier i arbejdet med børn og kultur i Nordjylland", udarbejdet af de temaansvarlige kommuner efter afslutningskonferencen på børnekulturkurset Kulturministeriet har udsendt tidsfrister for påbegyndelse af arbejdet med nye kulturaftaler, og hovedlinjerne i en ny aftale skal fastlægges snarest. I en ny aftale skal målsætninger og projektbeskrivelser præciseres langt mere end i den nuværende aftale i sammenhæng med, at projektmidlerne som noget nyt vil blive sendt ud med aftalen. Administrativ ledelse har drøftet emnet den og anbefaler, at vi påbegynder arbejdet i forhold til en ny kulturaftale for årene jf. bilaget, der indeholder et forslag til hovedområder m.v. i en ny kulturaftale. Det foreslås, at der nedsættes arbejdsgrupper blandt administrativ ledelse, der arbejder videre med målene under hvert enkelt tema Endvidere anbefaler administrativ ledelse, at den fremtidige organisering omkring kulturaftalen bør have samme form som hidtil, men at det drøftes, hvordan politisk ledelse bedst kommer til udfoldelse i indsatsen med kulturaftalen, og at administrative rutiner i forbindelse med aftalen tydeliggøres og følges (sidstnævnte jf. punkt 3 b). 3

4 /TMP Claus Svenstrup præsenterede administrativ ledelses forslag til temaer for en ny kulturaftale : Tema 1. Børnekultur, herunder - realisering af handlingsplan fra temagruppen om Børn Tema 2. Indfange de unge som kulturaktører, -brugere og -konsumenter, herunder - realisere og videreudvikle projekt C-money - udvikle nye formidlingsformer som rollespil Tema 3. Talentudvikling på teater, musik, billedkunst, litteratur, dans, film, blandformer etc., herunder - øget fokus på fyrtårne og rammebetingelserne for talentudvikling Tema 4 Kreative alliancer, herunder - forankre og videreudvikle de opnåede resultater fra Nordjyske Kreative Alliancer og støtte op om et nordisk projekt under Kattegat Skagerrak-programmet (projekt KIA - Kunstnerisk Interaktion i Arbejdslivet) Tema 5. Kulturarvsklynge Nordjylland, herunder - realisere vision og mål formuleret af styregruppen for Museumsklynge Nordjylland Tema 6 Kultur og oplevelsesøkonomi, herunder - forankre og videreudvikle APEX og KuNST-modellen - forankre opnåede resultater i øvrigt og udvikle kompetencer via deltagelse i Kattegat/Skagerrak projekter. Tema 7 Fyrtårnsprojekter - gennemføres hvert andet år - tilrettelægges som kulminationen på en kunstnerisk satsning, som f.eks. billedkunst Politisk ledelse udtrykte sin opbakning til at arbejde videre med at indgå en ny kulturaftale for I forhold til at vurdere forslagene til temaer i en ny kulturaftale blev det aftalt, at der til næste møde udarbejdes en kortere status over de projekter, der er blevet sat i gang til nu, sammen med en status på hele aftalen. Endvidere aftalt, at administrativ ledelse via de foreslåede arbejdsgrupper udarbejder forslag til mål, delmål og resultatkrav under de enkelte temaforslag til næste møde. Om organisering af arbejdet i kulturaftalen blev det aftalt, at administrativ ledelse til næste møde endvidere udarbejder et oplæg til at forøge den politiske debat i forbindelse med kulturaftalearbejdet. Aftalt, at sekretariatet udarbejder en særskilt orientering om temaforslagene, der sendes ud til kommunerne mhp. orientering i udvalgene. 5. Pulje til diverse omkostninger vedr. større arrangementer, aktiviteter o.l. til supplement af midlerne afsat til møder m.v. Administrativ ledelse anbefaler, at der afsættes kr. til en pulje for udgifter vedr. større arrangementer, aktiviteter o.lign. til supplement for de forholdsvis beskedne midler afsat til administration. Midlerne anbefales tilvejebragt via en overførsel af en bevilling på kr. til projekt 3.19 Thors Genkomst, og øremærket en underskudsgaranti til projekt Nordjyske Kreative Alliancer. Anbefalingen skal bl.a. ses på baggrund af, at projekt Thors Genkomst har meddelt, at projektet ikke gennemføres. 4

5 Samtidig har der tidligere været en forståelse i politisk og administrativ ledelse for behovet for en underskudsgaranti til det meget ambitiøse projekt Nordjyske Kreative Alliancer, men man har hidtil manglet finansiering. Anbefalingen skal ligeledes ses på baggrund af, at kulturaftalen er tovholder og juridisk ansvarlig for projektet, samt at projektet har vist sig at være en stor succes. Endvidere lægges der i den fremtidige kulturaftale op til at satse på et selvstændigt tema på området. I den gældende kulturaftale hører projektet under Tema 4 Kultur og erhverv. Der er tale om en pulje til diverse udgifter, der i denne omgang reserveres som underskudsgaranti til slutkonferencen på projekt Nordjyske Kreative Alliancer. Godkendt. 6. Drøftelse vedr. stedfortrædere til møder i politisk ledelse Aftalt på mødet at tage emnet op. Emnet indgår i overvejelserne om organisering af en ny kulturaftale. 7. Næste møder Følgende møder er allerede aftalt: kl : Fællesmøde mellem politisk og administrativ ledelse om museumsområdet kl : Behandling af ansøgninger vedr. finansiering i kl årsmøde for kommunerne og regionen, kl møde i politisk ledelse kl. 9-12: Behandling af ansøgninger vedr. finansiering i 2009 Fællesmødet holdes i stedet til efteråret, og politisk ledelsesmøde holdes kl i Nørresundby (i stedet for kl som oprindelig planlagt). 8. Eventuelt Drøftet, at den manglende udpegning af Skråen som regionalt spillested for har betydning for hele kulturregionen. Bjarne Kvist sender brev herom til Kunstrådet. 5

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere