FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI"

Transkript

1 FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: Fax:

2 Versionering Version Dato Forfatter Ændring TBO Init ELS Redigeret afsnit ELS ELS Nyt, Ugyldiggørelse af kort Revideret til FMK Nyt login, whitelistning af systemer samt rolle-rettigheds-vedligeholdelse Side 2

3 Indhold Indhold FMK, den administrative brugergrænseflade Adm. GUI generelt Søg Søg medicinkort Søg ordinationer Søg effektueringer Log Søg auditlog Adgang Brugere Lægens medhjælp Roller og rettigheder Systemer Test Send XML Testdata Luk alle faner Log ud...22 Side 3

4 1 FMK, den administrative brugergrænseflade 1.1 Adm. GUI generelt Denne brugermanual indeholder en beskrivelse af den browserbaserede brugergrænseflade, der stilles til rådighed for Lægemiddelstyrelsen som data-ejer af Det Fælles medicinkort, kaldet FMK. I vejledningen anvendes følgende format: Menupunkter angives med fed, kursiv: fx Luk alle faner Menu, Underpunkter angives med kursiv: fx Medicinkort Knapper angives omgivet af <>: fx <Søg> Den administrative brugergrænseflade, herefter kaldet Adm. GUI giver adgang til at administrere systemer, roller og rettigheder, systemer samt brugere og fremsøge data i FMK. Det er således muligt at fremsøge: Medicinkort, Ordinationer, Effektueringer og Log (systemets auditlog). Det er ikke muligt at ændre eller slette data, dog med undtagelse af muligheden for at frigive et suspenderet medicinkort samt at ugyldiggøre/ophæve ugyldiggørelsen af et medicinkort. Endvidere giver Adm.GUI en mulighed for at administrere systemer i form af whitelistning, roller og tilhørende rettigheder, brugere, som skal have adgang til de administrative funktioner. Administratorer kan også administrere lægens medhjælp, forstået således at der oprettes en relation mellem en læge og dennes medhjælper, hvorved lægens medhjælp kan opnå adgang til FMK. Lægen kan imidlertid selv administrere denne opgave på Brugerfladen tilgås via en webbrowser. Applikationen er beskyttet med Nemlogin og der skal derfor benyttes et medarbejdercertifikat for at opnå adgang. Kun medarbejdercertifikater udstedt til hhv. LMS og Triforks CVR-numre giver adgang. CPR-nummeret på medarbejderen skal endvidere findes i dertil indrettet personliste indeholdende godkendte medarbejdere. Når brugeren er logget ind vises menuen i venstre side. Ved at klikke på et punkt i menuen, foldes punktet ud og der vises et antal underpunkter, som det ses herunder for menupunktet Søg. Når man vælger et underpunkt, oprettes en ny fane til højre for menuen. Hvis der klikkes på et link inde i programmet, vil der ligeledes blive oprettet en ny fane. Side 4

5 Det er muligt at åbne vilkårligt mange faner. Der kan navigeres imellem fanerne ved at klikke på dem og de kan lukkes via krydset i fane titlen. Menupunktet Luk alle faner lukker alle åbne faner på en gang. Flere steder i programmet er det muligt at fremsøge data givet en række søgekriterier. Efter indtastning af et kriterium, viser programmet hvor mange rækker søgningen vil returnere. Tallet vises i boxen Resultater, som ses i skærmbilledet herunder. Tallet vises med rødt, når det overskrider den acceptable grænse og <Søg> er disablet. Hvis flere kriterier udfyldes, vil søgningen typisk returnere færre rækker. Når antallet af returnerede rækker er acceptabel (mindre end 200), vil resultatet vises med sort tekst som i eksemplet herunder. Resultatet af søgningen overføres ved at trykke på knappen <Søg>. Side 5

6 De overførte rækker vises nu nederst: Midt på siden vises en blok med kolonner. Her kan kolonner til- og fravælges efter behov. Udvælgelsen af kolonner sker efter visning af de fremfundne rækker. Billedet udvides og indskrænkes ud fra de kolonner, der ønskes vist. Side 6

7 2 Søg Menupunktet Søg rummer mulighed for søgning i patientrelaterede data. Når Søg vælges i menuen, dukker 3 underpunkter frem: Medicinkort, Ordinationer og Effektueringer 2.1 Søg medicinkort Fra Søg menuens underpunkt Medicinkort findes en patients medicinkort ved at indtaste personens CPRnummer. Det indtastede valideres løbende. Når 10 korrekte cifre er indtastet, bliver patientens navn vist. Nummeret for nyeste version af medicinkortet vises også i den midterste blok. Hver gang et medicinkort bliver ændret, arkiveres den tidligere version. Man kan fremsøge tidligere versioner af medicinkortet, enten via versionsnummer (ved at åbne drop down listen efter versionsnummeret) eller ved at indtaste en gyldighedsdato. Det ønskede medicinkort hentes frem ved at aktivere <Hent medicinkort>. Det fremsøgte medicinkort viser patientens navn og adresse, hvornår det sidst er ændret og af hvem, kortets status (eks. aktiv, suspenderet, pauseret, ingen medicinkort), Lægemiddel-ordinationer oprettet i FMK, Løse receptordinationer (recepter fra receptserveren der ikke er tilknyttet FMK ordinationer) og Versioner (listen af tidligere versioner). Fra siden er det muligt at navigere til tidligere versioner af medicinkortet og til ordinationer givet via FMK. Som udgangspunkt er Løse receptordinationer og Versioner ikke foldet ud, når medicinkortet vises. De respektive områder åbnes ved at klikke i højre side i den ønskede blok. Bemærk endvidere muligheden for at til- og fravælge kolonner. Side 7

8 Herunder ses visning af et medicinkort. Bemærk, at medicinkortet er åbnet på en særskilt fane, hvor den første fane stadig er der til fremsøgning af et andet medicinkort. Fra medicinkortets ordinationsliste, kan man vælge at få vist detaljer for en enkelt ordination. Billedet, som vises er det samme, som hvis ordinationen var fundet under Søg ordinationer. Detaljer for ordinationen vises på en ny fane. Det er således også muligt at have 2 forskellige ordinationers detaljer vist, blot på hver sin fane. Fra FMK version 1.2 kan et medicinkort ugyldiggøres. Det er udelukkende Lægemiddelstyrelsen, der kan ugyldiggøre / gyldiggøre et kort. Ugyldiggørelsen sker på baggrund af en henvendelse fra en kliniker eller borger, om at et kort ser forkert ud. Kortet markeres ugyldigt, indtil fejlen på kortet er rettet op. Herefter skal Lægemiddelstyrelsen atter gøre kortet gyldigt. Side 8

9 Visning af ordinationsdetaljer Side 9

10 2.2 Søg ordinationer Søg ordinationer aktiveres fra menupunktet Søg. Ordinationer kan fremsøges vha. CPR-nummer, ydernummer, SKS-kode eller en specifik læge, i form af dennes autorisationsnummer. Når søgekriterierne er angivet, vises antal resultater i højre side i resultatboxen. Mængden af rækker kan begrænses yderligere vha. kriterierne i blokken Yderligere filtrering, som vist i skærmbilledet herunder. De enkelte søge kriterier kan anvendes både sammen og enkeltvis. Når resultatboxen viser det ønskede antal rækker, hentes disse frem ved at aktivere <Søg>, hvorefter listen af ordinationer vises. Side 10

11 Når ordinationslisten vises, er det muligt at få yderligere information om den enkelte ordination. Detaljerne fås ved at klikke med musen på den ønskede række. Resultatet vises i en ny fane med basis oplysninger om den tilhørende patient og hvilken læge, der sidst har ændret data. For en ordination vises status for ordinationen, lægemidlet, doseringen og eventuelle effektueringer af lægemidlet. Man kan endvidere få vist receptordinationer og versioner, som er tilknyttet den viste ordination. Der kan findes mere information om effektueringerne ved at vælge dem med musen. For en fremsøgt effektuering vises et link til den tilhørende ordination, lægemidlet, dato for effektueringen samt type. Side 11

12 2.3 Søg effektueringer Søg effektueringer vælges i menuen under Søg. Fremsøgningen sker i dette billede Som beskrevet i afsnit 2.2 sker den umiddelbare søgning ved at indtaste det ønskede CPR-nummer for patienten eller ved at fremfinde en bestemt organisation vha. ydrenummer eller SKS-kode eller lægens autorisationsnummer. Ønsker man søgeresultatet reduceret, sker det i blokken Yderligere filtrering ved at angive et dato-interval. Når en specifik effektuering fra den viste liste vælges, ses følgende detaljer for effektueringen. Som det fremgår af de markerede links, er det muligt at komme til hhv. den tilhørende lægemiddel-ordination eller medicinkort. Side 12

13 3 Log 3.1 Søg auditlog For at tilgodese den lovgivning, som FMK er underlagt bliver alle opslag logget i databasen. Loggen indeholder bla. informationerne bruger, tid, den kaldte service, processeringstid og patientens CPR. På den måde er det altid synligt, hvem der har set data om en given patient. Fra den Administrative GUI kan der laves opslag i denne log (max 200 linier ad gangen). Det er muligt at fremsøge log linierne ud fra en række filtre - disse er: - patient CPR - bruger CPR - brugers autorisationsnummer - anvendt service metode - fra tidspunkt og til tidspunkt Filtrene kan anvendes hver for sig eller i en vilkårlig kombination.. I tidsfelterne genkendes flere formater. Tidspunktet middag i går kan eks. skrives ved -1 12:00 eller DD-MM-YYYY 12:00, hvor gårsdagens dato angives som DD-MM-YYYY. Som tidligere beskrevet, kan man til- og fravælge kolonner, der ønskes vist. For hver forespørgsel mod FMK logges hhv. request og respons. Ved at udpege en specifik forespørgsel kan man med andre ord se det request, det kaldende system har sendt. Ligeledes kan man se det response, som FMK har sendt. Visning af request / respons forudsætter at de 2 kolonner er tilvalgt under blokken Kolonner. Bemærk at request respons-tabellen løbende saneres, så den til enhver tid indeholder de seneste 2 ugers aktivitet. Side 13

14 4 Adgang 4.1 Brugere Administrative brugere hos hhv. LMS og Trifork Brugeradgangen styres vha. Nemlogin kombineret med en liste af CVR-numre og CPR-numre på godkendte medarbejdere, oprettet som brugere Nye brugere oprettes ved at indtaste CPR-nummer og derefter trykke på knappen <Tilføj>. Herefter dukker nummeret op i listen af brugere. Brugere kan slettes, ved at brugeren udpeges efterfulgt af et enkelt klik. Herefter vælges Slet. Side 14

15 4.2 Lægens medhjælp FMK giver adgang for lægens medhjælp (via soap). For at give denne brugertype adgang skal brugeren være tilknyttet en autoriseret læge. Denne tilknytning administreres via Adm. GUI en, hvor det er muligt at se, oprette og slette disse relationer. Lægen kan imidlertid også selv administrere sine medhjælpere ved at logge på hvor det er muligt at oprette og slette medhjælpere samt se log over medhjælperes adgang. Lægen skal logge sig ind med sin digitale signatur før han kan redigere medhjælpere / se log. Side 15

16 4.3 Roller og rettigheder FMK indeholder en ny rettighedsmodel, som åbner FMK for en række nye roller. En rolle har et sæt tilknyttede rettigheder. Disse rettigheder anvendes til at styre hvem der har adgang til FMK via webservices og i FMK-online anvendes rolle-rettighedsmodellen til at vise / skjule knapper på brugergrænsefladen. Fx er <Opret lægemiddelordination> ikke synlig hvis man logger på FMK-online som sygeplejerske. FMK tilbyder adgang for nedenstående roller. Dog er sundhedsplejerske-rollen udgået, da de ikke har en autorisation, der adskiller dem fra sygeplejersker. Side 16

17 Når en rolle er valgt, kan rettighederne for rollen justeres ved at sætte / fjerne flueben i billedet, gengivet herunder. Fx læge sygeplejerske Side 17

18 4.4 Systemer FMK har introduceret en system autorisation, med hvilken man whitelister systemer, der ønsker adgang til FMK og kommende versioner. Tidligere versioner kræver ikke whitelistning. For at blive autoriseret, skal systemet gennemgå en certificering. Certificeringen vil typisk indeholde en test, der sikrer korrekt databehandling ifbm. anvendte services. Klientsystemets versionsnummer kan tastes ind. Serviceaftageren er selv ansvarlig for at overholde certificeringskravene til enhver tid og søge om ny certificering, når nye dele af FMK tages i brug. Der henvises her til LMS certificeringsbreve, der omtaler dette. Side 18

19 5 Test Menupunktet Test findes kun i testmiljøer. Der gives ikke adgang til at sende XML eller administrere testdata, når man opererer i produktionsmiljøet. 5.1 Send XML Det er muligt at sende et XML-request mod systemet og få et XML-svar retur. Side 19

20 5.2 Testdata Den enkelte serviceaftager har fået tildelt en række testcertifikater og en række testpatienter. Når <Slet>knappen aktiveres, slettes kun data for de testpatienter, som den enkelte leverandør råder over. Med <Indlæs testdata> funktionen bliver testdata indlæst på ny. Side 20

21 6 Luk alle faner Menupunktet lukker alle åbne faner, men bevarer Adm.GUI en åbnet. Side 21

22 7 Log ud Menupunktet logger den aktuelle bruger ud af systemet. Side 22

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Egu-portalen, version 12.2, brugervendt vejledning

Egu-portalen, version 12.2, brugervendt vejledning Egu-portalen, version 12.2, brugervendt vejledning Maj 2013. Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund for egu-portalen... 5 2: Adgang til portalen og førstegangs login... 5 2.1: Login...6 2.2: Mine oplysninger...6

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Topmenu I Business Online kan du få adgang (navigere) til programmets mange funktioner på forskellig måde. Du finder bl.a. indgangen til funktionerne i topmenuen. Hvis menupunktet

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

APOS2 Administration Guide

APOS2 Administration Guide APOS2 Administration Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne.

Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister Det Danske Vaccinationsregister Webservice snitflade Version 1.4.0 Versioner Version Dato Initialer Ændring 1.0.0 13.12.2010 MAL 1. udgave 1.0.1 02.03.2011 MAL Tilføjet services til administration af delegerede

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere