Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september Ændringerne fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul Formål 1. Formålet med fagmodulet i Miljøbiologi er, at give den studerende: faglige kompetencer til at identificere, beskrive, afgrænse og løse problemstillinger indenfor fagområdet Miljøbiologi under anvendelse af relevante teorier og metoder. kendskab til grundlæggende teorier og metoder inden for faget Miljøbiologi, samt en dybere indsigt i de biologiske områder, der særligt berører faget Miljøbiologi, herunder kendskab til de økologiske hovedmiljøer, populationsbiologi, elementær dyre- og plantefysiologi og feltbiologi. erfaring med og eksemplarisk indsigt i, hvordan faget Miljøbiologi indgår i videnskabelige, erkendelsesmæssige og samfundsmæssige sammenhænge. Fagmodulet i Miljøbiologi har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Miljøbiologi eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Miljøbiologi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden om udvalgte fagområder af biologi, herunder kendskab til de biologiske hovedmiljøer (økosystemer), grundlæggende dyre- og plantefysiologi, populationsbiologi og feltbiologi. Kendskab til grundlæggende miljøbiologiske teorier og deres anvendelse, inklusive anvendelse af sådanne teorier til løsning af praktiske, anvendelsesorienterede problemstillinger. Side 1

2 Side 2 Kendskab centrale eksperimentelle metoder, deres status og anvendelse inden for faget miljøbiologi. Indsigt i samfundsmæssige og videnskabsteoretiske aspekter af Miljøbiologi. Færdighed i at identificere og anvende relevante miljøbiologiske teorier og metoder (herunder eksperimentelle og feltbiologiske metoder) til belysning af både grundvidenskabelige og anvendelsesorienterede problemstillinger. Færdighed i at frembringe, analysere og præsentere empiriske data. Færdighed i at foretage systematisk litteratursøgning inden for emner, der knytter sig til faget Miljøbiologi, og kunne læse og anvende denne litteratur på dansk og engelsk. Færdighed i at formidle den opnåede viden i skrift og tale på en præcis og faglig relevant måde inden for de akademiske krav og normer, der gælder for faget. Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at erkende, beskrive, afgrænse og analysere miljøbiologiske problemstillinger ved hjælp af fagets teorier og metoder. Kompetence til at kunne designe og gennemføre eksperimenter og/eller undersøgelser, samt at analysere, tolke og vurdere videnskabelige resultater inden for miljøbiologi i lyset af de anvendte metoder. Kompetence til at reflektere over hvordan miljøbiologisk viden bidrager til og udfordres af den samfundsmæssige udvikling. Kompetence til at studere selvstændigt og at bidrage med grundlæggende miljøbiologisk viden til samarbejdsprojekter. Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Miljøbiologi (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi (Population Biology) (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3: Dyr og Planters Fysiologi (Animal and Plant Physiology) (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og Dataanalyse (Field Course & Data Analysis) (5 ECTS-point) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig kundskaber og færdigheder svarende til: kursus i Funktionel Biologi & Evolution Botanik / Functional Biology & Evolution Botany. kursus i Funktionel Biologi & Evolution Zoologi / Functional Biology & Evolution Zoology. Fagmodulet bygger videre på kompetencer erhvervet i basisdelen af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Studerende, der ikke besidder disse eller tilsvarende kompetencer må forvente at skulle præstere en ekstra studieindsats for at kunne gennemføre fagmodulet på normeret tid.

3 Side 3 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Overordnet indhold Studiemæssige Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Fagmodulprojekt i Miljøbiologi. Projekt. Obligatorisk 15 ECTS-point. Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden om de miljøbiologiske begreber, teorier og metoder, der er relevante for arbejdet med den valgte problemstilling. Kendskab til principperne i de praktiske og teoretiske metoder, der anvendes i projektarbejdet. Færdigheder i at gennemføre relevant litteratursøgning i databaser og sammenfatte denne litteratur, så den danner en fornuftig og fyldestgørende baggrund for projektets emne og problemstilling. Færdigheder i at anvende relevante metoder og analyser. Færdigheder i at udarbejde fyldestgørende og præcise forskrifter for det praktiske (eksperimentelle eller undersøgende) arbejde. Færdigheder i at formidle og diskutere projektet og dets resultater på en klar måde i overensstemmelse med videnskabelige normer. Kompetence til at identificere relevante miljøbiologiske problemstillinger inden for et afgrænset emne og kunne formulere hypoteser og designe samt udføre eksperimenter/undersøgelser til test af disse hypoteser. Kompetence til at kunne redegøre for hovedprincipperne i de anvendte metoder. Kompetence til at kunne analysere og tolke de opnåede data i relation til simple (forståelses-)modeller og data fra litteraturen. Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb inden for egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister. Projektet skal omhandle en miljøbiologisk problemstilling og omfatte behandling af empirisk materiale (opnået via egne eksperimenter og/eller undersøgelser eller fra litteraturen). Projektet skal desuden indeholde en sammenfatning af den faglige litteratur, der danner baggrund for emnet og/eller problemstillingen. Der lægges vægt på kendskab til de anvendte metoder (svagheder og styrker) og på behandlingen samt tolkningen af indsamlede data. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten skal være på mellem 20 og 100 sider. Sider forstås her som normalsider à 2400 tegn inklusive mellemrum; indholdsfortegnelse, litteraturliste, abstract og eventuelle bilag tæller ikke med. Det anbefales at den studerende enten har gennemført, eller

4 Side 4 forudsætninger Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Prøveform Bedømmelse Censur sideløbende med projektarbejdet gennemfører, mindst et af fagmodulkurserne 2 eller 3. Dansk el. engelsk. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Projektet udarbejdes i grupper á 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes til 30 min per studerende. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg indenfor et af eksaminator udvalgt emne, der meddeles den studerende 3 hverdage inden prøven. Hvert individuelt oplæg inklusive spørgsmål hertil har en varighed på ca. 15 minutter. De individuelle oplæg efterfølges af en samlet eksamination i projektet. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor. Eksamen tager, som nævnt, udgangspunkt i projektrapporten, hvilket medfører, at der udover spørgsmål direkte relateret til selve rapporten, også kan stilles spørgsmål inden for projekt-modulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen udgør en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Den studerende kan under forberedelsen af, og i forbindelse med, oplægget anvende faglitteratur, AV-midler osv. efter eget ønske. 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) An introduction to Ecosystems Kursus. Obligatorisk 5 ECTS-point. Målet med kurset er, at den studerende opnår: Kendskab til de biologiske hovedmiljøer (dvs. akvatiske og terrestriske økosystemtyper) og deres fysisk/kemiske rammebetingelser.

5 Side 5 Viden om de vigtigste stofkredsløb (C, N og P) i de berørte økosystemer. Viden om de vigtigste organismetyper og deres indbyrdes interaktioner. Færdigheder i at kunne analysere og forstå fysisk/kemiske og biologiske sammenhænge i de berørte økosystemer. Færdigheder i at identificere de rammebetingelser og/eller processer, som spiller den væsentligste rolle for disse systemers struktur og funktion. Færdigheder i at identificere overordnede ligheder og forskelle i de berørte økosystemers struktur og funktion. Færdigheder i at kunne identificere ændringer i økosystemer, som måtte være betinget af naturlige eller menneskeskabte påvirkninger. Færdighed i at kunne præsentere/formidle den opnåede viden på en præcis og fagligt kompetent måde. Kompetence til at kunne vurdere i hvilken grad ændringer i udvalgte økosystemtypers struktur og funktion skyldes naturlige processer eller menneskelig aktivitet. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Teoretisk/praktisk kursus, der omfatter en teoretisk gennemgang af de biologiske hovedmiljøer (akvatiske og terrestriske økosystemer) med fokus på de fysisk/kemiske rammer, de væsentligste organismetyper og deres interaktioner med hinanden og omgivelserne. I forbindelse med kurset afholdes et 3-dages feltkursus, hvor der arbejdes praktisk med undersøgelse af stofomsætning i én af de berørte økosystemtyper. Engelsk Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen. Individuel skriftlig stedprøve á 3 timers varighed med bunden opgaveformulering. Kursets undervisere udarbejder opgaven på baggrund af en eller flere cases, der i opgaven præsenteres i form af tekst, tabeller og/eller figurer. Besvarelsen af de stillede spørgsmål kræver derfor, at den studerende kan læse og tolke de biologiske informationer i opgaven, og dernæst anvende disse informationer og egen viden til at besvare til stillede spørgsmål. Det tilstræbes at spørgsmålene dækker et bredt udvalg kursets emner og problemstillinger. Hjælpemidler: Elektronisk lommeregner (alle typer). Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære

6 Side 6 Bedømmelse Censur prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) 7-trins-skala. Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Overordnet indhold Populationsbiologi (Population biology) Kursus. Obligatorisk 5 ECTS-point. Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om grundlæggende teorier om populationers sammensætning, udvikling i tid og rum og regulering herunder effekterne af klima, aldersstruktur, genetiske forhold og andre populationer. Kendskab til grundlæggende teorier om biologiske samfunds struktur og udvikling, herunder de faktorer, der påvirker denne struktur og udvikling. Kendskab til udvikling og anvendelse af simple populationsmodeller til analyse af populationsbiologiske problemstillinger. Færdigheder i at kunne anvende den tilegnede teori til at identificere, og vurdere betydningen af, miljøbiologiske problemstillinger med relation til populationers og/eller biologiske samfunds udbredelse og udvikling. Færdigheder i at kunne anvende den opnåede viden til at løse praktiske og/eller anvendelsesorienterede problemstillinger vedrørende biologiske populationers og samfunds udbredelse og udvikling. Færdighed i at kunne præsentere/formidle den opnåede viden på en præcis og fagligt kompetent måde. Kompetence til at kunne vurdere svagheder og styrker ved de præsenterede teorier og (forståelses-)modeller. Kompetence til at kunne løse praktiske og/eller anvendelsesorienterede problemstillinger af populationsbiologisk karakter. Teoretisk kursus der omhandler de fysiske og biologiske faktorer, der spiller en rolle for levende populationers udbredelse, struktur, vækst og regulering, herunder f.eks. betydningen af klima, aldersstruktur, genetisk sammensætning samt intra- og interspecifikke interaktioner

7 Side 7 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Bedømmelse Censur (f.eks. konkurrence, mutualisme, prædation, parasitisme og sygdomme). Endelig belyses disse faktorers rolle for struktureringen af biologiske samfund. Kurset består af en række forelæsninger og øvelser (regneøvelser, studenterpræsentation af faglitteratur, kollokvier osv.). Dansk eller engelsk Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen. Individuel skriftlig stedprøve á 3 timers varighed med bunden opgaveformulering. Kursets undervisere udarbejder opgaven på baggrund af en eller flere cases, der i opgaven præsenteres i form af tekst, tabeller og/eller figurer. Besvarelsen af de stillede spørgsmål kræver derfor, at den studerende kan læse og tolke de biologiske informationer i opgaven, og dernæst anvende disse informationer og egen viden til at besvare til stillede spørgsmål. Det tilstræbes at spørgsmålene dækker et bredt udvalg kursets emner og problemstillinger. Hjælpemidler: Elektronisk lommeregner (alle typer). Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Dyr og Planters Fysiologi (Animal and plant physiology) Kursus. Obligatorisk 5 ECTS-point. Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om teorier vedrørende grundlæggende fysiologiske processer hos dyr og planter samt de organsystemer hvori disse processer foregår. Viden om de mest grundlæggende biofysiske principper, som disse organer virker efter. Viden om organismernes tilpasninger til deres omgivelser, deres interaktion med omgivelserne og kendskab til de strukturer og processer, der indgår i disse tilpasninger.

8 Side 8 Færdighed i at kunne udføre simple målinger af fysiologiske processer på både dyr og planter. Færdighed i at kunne gennemføre simple fysiologiske eksperimenter med både dyr og planter Færdighed i at kunne anvende den opnåede viden i en fysiologisk sammenhæng. Færdighed i at kunne præsentere/formidle den opnåede viden på en præcis og fagligt kompetent måde. Kompetence til at kunne forstå de vigtige fysiologiske processer i dyr og planter. Kompetence til at kunne anvende den opnåede viden til at forklare og løse problemstillinger af fysiologisk karakter, men også til løsning af problemstillinger indenfor beslægtede biologiske fagområder, f.eks. populationsbiologi og økofysiologi. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Bedømmelse Censur Et teoretisk kursus i dyrs og planters grundlæggende fysiologi. På kurset gennemgås de vigtigste fysiologiske processer hos dyr og planter, herunder cirkulation og cirkulationssystemer, respiration, næringsoptag, vand- og ionbalance, fotosyntese, vækst og udvikling, neurofysiologi (hos dyr), ressourceallokering og temperaturregulering. Kurset omfatter en række forelæsninger og regneøvelser. Dansk eller engelsk. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Ingen. Prøven består af en mundtlig prøve, baseret på spørgsmål trukket ved lodtrækning. Den studerende får 20 min (inklusiv trækning af spørgsmål) til forberedelse. Den studerende starter eksamen med en kort præsentation (max 5. min) af sit eksamensspørgsmål. Eksamen forgår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og ekstern censor. Eksaminationen varer 20 min inkl. votering. Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 4 Titel Feltbiologi og Dataanalyse (Field course & data analysis)

9 Side 9 Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Kursus bestående af tre dele: I. Akvatisk feltbiologi. II. Terrestrisk feltbiologi. III. Dataanlyse. Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Del I og II (Akvatisk og Terrestrisk feltbiologi). Viden om danske naturtyper, eksempelvis vandløb, søer, fjorde, skove, enge, saltenge, højmoser osv. Kendskab til den flora og fauna, der findes på disse lokaliteter. Viden om de fysiske og kemiske rammer, som karakteriserer disse lokaliteter, og kendskab til hvorledes disse rammer påvirker sammensætningen af flora og fauna. Færdigheder i at måle udvalgte simple fysisk-kemiske parametre til beskrivelse af lokalitetens rammebetingelser. Færdigheder i at indsamle flora og fauna kvalitativt og kvantitativt under anvendelse af korrekte metoder. Færdigheder i at identificere og klassificere den indsamlede flora og fauna under anvendelse af national og international bestemmelseslitteratur. Kompetence til at identificere og vurdere floraens og faunaens sammensætning på en given lokalitet i forhold til de fysiske og kemiske rammer, der karakteriserer den pågældende lokalitet, og i den sammenhæng kunne vurdere om den pågældende lokalitet i nævneværdig grad er forstyrret af menneskelig aktivitet. Del III (Dataanalyse): Kendskab til hvorledes man designer et eksperiment og/eller en undersøgelse med den nødvendige replikation, anvendelse af kontroller osv. Viden om hvorledes man udvælger og anvender korrekte statistiske metoder til analyse af indsamlede data. Færdigheder i at kunne designe og gennemføre eksperimenter og undersøgelser på en videnskabelig korrekt måde. Færdigheder i at kunne udvælge korrekte statistiske metoder og anvende disse til analyse af indsamlede data, samt kunne vurdere svagheder og styrker ved disse metoder. Færdigheder i at kunne læse og forstå videnskabelig litteratur hvori resultater fra statistiske analyser forekommer.

10 Side 10 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at designe og gennemføre eksperimenter eller undersøgelser inklusive den efterfølgende databehandling på en videnskabelig forsvarlig måde. Del I og II. Akvatisk og Terrestrisk feltbiologi: Praktiske feltkurser omhandlende dansk flora, fauna og naturtyper. Hvert kursus har en varighed på 6 dage og afholdes som et internatkursus på en feltstation. På kurserne besøges en række akvatiske (vandløb, søer og fjorde) og terrestriske (skov, eng, mose) lokaliteter, hvorfra flora og fauna indsamles og identificeres. Forekomsten af planter og dyr diskuteres i forhold til organismernes krav til miljøets fysiske og kemiske rammer. Del III. Dataanalyse: Teoretisk/praktisk kursus i anvendelsesorienteret statistik og eksperimentelt design. På kurset gennemgås en række metoder og teorier, der tilsammen danner baggrunden for design af eksperimenter og undersøgelser. Dernæst præsenteres en række af de statistiske metoder, der oftest anvendes til analyse af biologiske data, f.eks. deskriptiv analyse, sammenligning af to og flere gennemsnit, analyse af sammenhænge (korrelations- og regressionsstatistik) m.v. Delkurset omfatter en række forelæsninger og regneøvelser. Dansk el. engelsk. Der forudsættes læsefærdighed i engelsk. Det anbefales, at den studerende som minimum har gennemført fagmodulkursus 1, An introduction to Ecosystems Prøveformen er todelt: A: deltagelse i mindst 80% af Del I, Akvatisk feltbiologi og deltagelse i mindst 80% af Del II, Terrestrisk feltbiologi. B: Del III, Dataanalyse: Skriftlig prøve á 3 timers varighed med bunden opgaveformulering. Opgavesættet består af en række opgaver, der så vidt muligt dækker det gennemgåede pensum bredt. Hjælpemidler: Lærebøger, egne noter samt elektronisk lommeregner (alle typer). Bedømmelse Censur Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Bestået/ikke bestået Intern

11 Side 11 Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Miljøstudier efter skriftlig behandling den 9. november Godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 21. november Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 5. december Ændringer pr. 1. september 2015: Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 3: Dyr og Planters Fysiologi: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og Dataanalyse: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Godkendt at Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse 12/ Godkendt af Studienævnet for Miljøstudier 13/ Ændringerne træder i kraft den 1. september Ændringer pr. 1. februar 2016: Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems: Prøveform:.. En forudsætning for at den studerende kan aflægge prøve i fagelementet, er godkendelse af en rapport udarbejdet i forbindelse med feltkurset. Til: slettes Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi: Titel: Populationsbiologi Til: Populationsbiologi (Population biology) Fagmodulkursus 3: Dyr og Planters Fysiologi: Titel: Dyr og Planters Fysiologi Til: Dyr og Planters Fysiologi (Animal and plant physiology) Overordnet indhold: Et teoretisk/praktisk kursus i dyrs og planters grundlæggende fysiologi. På kurset gennemgås de vigtigste fysiologiske processer hos dyr og planter, herunder cirkulation og cirkulationssystemer, respiration, næringsoptag, vand- og ionbalance, fotosyntese, vækst og

12 Side 12 udvikling, neurofysiologi (hos dyr), ressourceallokering og temperatur-regulering. Kurset omfatter en række forelæsninger og regneøvelser samt et laboratoriekursus á 4 dages varighed. Til: Et teoretisk kursus i dyrs og planters grundlæggende fysiologi. På kurset gennemgås de vigtigste fysiologiske processer hos dyr og planter, herunder cirkulation og cirkulationssystemer, respiration, næringsoptag, vand- og ionbalance, fotosyntese, vækst og udvikling, neurofysiologi (hos dyr), ressourceallokering og temperatur-regulering. Kurset omfatter en række forelæsninger og regneøvelser. Prøveform: Individuel skriftlig stedprøve á 3 timers varighed med bunden opgaveformulering. Kursets undervisere udarbejder opgaven på baggrund af en eller flere cases, der i opgaven præsenteres i form af tekst, tabeller og/eller figurer. Besvarelsen af de stillede spørgsmål kræver derfor, at den studerende kan læse og tolke de biologiske informationer i opgaven, og dernæst anvende disse informationer og egen viden til at besvare til stillede spørgsmål. Det tilstræbes at spørgsmålene dækker et bredt udvalg kursets emner og problemstillinger. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at den studerende kan aflægge prøve i fagelementet: Rapporter fra laboratoriekurset skal være godkendt inden den studerende kan aflægge prøve i fagelementet. Hjælpemidler: Elektronisk lommeregner (alle typer). Til: Prøven består af en mundtlig prøve, baseret på spørgsmål trukket ved lodtrækning. Den studerende får 20 min (inklusiv trækning af spørgsmål) til forberedelse. Den studerende starter eksamen med en kort præsentation (max 5. min) af sit eksamensspørgsmål. Eksamen forgår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og ekstern censor. Eksaminationen varer 20 min inkl. votering. Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og Dataanalyse: Titel: Feltbiologi og Dataanalyse Til: Feltbiologi og Dataanalyse (Field course & data analysis) Prøveform: Kurset bedømmes gennem aktiv deltagelse. Hermed menes, at de studerende skal deltage i: Del I, Akvatisk feltbiologi: Deltagelse i alle undervisningsaktiviteter (feltture, indsamling og efterfølgende behandling samt mundtlige oplæg) på et niveau, der svarer til kompetencebeskrivelsen. Den studerende skal deltage i mindst 80 % af de udbudte timer. Del II, Terrestrisk feltbiologi: Deltagelse i alle undervisningsaktiviteter (feltture, indsamling og efterfølgende behandling samt mundtlige oplæg) på et niveau, der svarer til kompetencebeskrivelsen. Den studerende skal deltage i mindst 80 % af de udbudte timer. Del III, Dataanalyse: Skriftlig prøve á 3 timers varighed med bunden opgaveformulering. Opgavesættet består af en række opgaver, der så vidt muligt dækker det gennemgåede pensum bredt. Til Prøveformen er todelt: A: Deltagelse i mindst 80% af Del I, Akvatisk feltbiologi og i mindst 80% af Del II, Terrestrisk feltbiologi. B: Del III, Dataanalyse: Skriftlig prøve á 3 timers varighed med bunden opgaveformulering. Opgavesættet består af en række opgaver, der så vidt muligt dækker det gennemgåede pensum bredt. Hjælpemidler: Lærebøger, egne noter samt elektronisk lommeregner (alle typer). Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Godkendt af studienævnet for Miljøstudier den 22. december Godkendt af studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelsen den 22. december Ændringerne godkendt af UI den 11. januar 2016.

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse - indsigt - en ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017

Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017 DATO/REFERENCE 1. september

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Datalogi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2016- Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet.

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016

Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016 DATO/REFERENCE

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere