Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser"

Transkript

1 Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul Formål 1. Formålet med fagmodulet i Molekylærbiologi er, at give den studerende: - faglige og personlige kompetencer til at identificere, afgrænse, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for molekylærbiologiens faglige område ved anvendelse af relevante teorier og metoder. - erfaring med og eksemplarisk indsigt i, hvordan molekylærbiologi indgår i videnskabelige, erkendelsesmæssige og samfundsmæssige sammenhænge. - indsigt i grundlæggende videnskabelige teorier og metoder inden for molekylærbiologi. - en dybere og eksemplarisk indsigt i molekylærbiologiens fagområder med fokus på centrale teorier og metoder i cellebiologi, biokemi og genetik for både pro- og eukaryote organismer. - grundlag for et kvalificeret valg af og optagelse på kandidatuddannelser inden for det molekylærbiologiske/biokemiske område. Fagmodulet i Molekylærbiologi har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Molekylærbiologi eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Molekylærbiologi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: 1

2 Viden: Viden indenfor molekylærbiologiens centrale fagområder, dvs cellebiologi, biokemi, genetik og bioinformatik. Viden om grundlæggende molekylærbiologiske teorier og deres anvendelse. Viden om centrale eksperimentelle metoder og deres status inden for molekylærbiologi. Viden om udvalgte dybtgående molekylærbiologiske problemstillinger. Viden om samfundsmæssige og videnskabsteoretiske aspekter af molekylærbiologi. Færdighed i at identificere og anvende relevante molekylærbiologiske teorier og metoder til belysning af en problemstilling. Færdighed i at anvende relevante eksperimentelle og bioinformatiske metoder. Færdighed i at kunne fremstille og analysere empiriske data. Færdighed i at kunne foretage systematisk litteratursøgning indenfor molekylærbiologi. Færdighed i at kunne læse og anvende videnskabelig original litteratur på dansk og engelsk. Færdighed i at formidle og kommunikere præcist og på videnskabeligt grundlag om molekylærbiologi, såvel skriftligt som mundtligt inden for de akademiske krav og normer. Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at erkende, beskrive, afgrænse og analysere problemstillinger ved hjælp molekylærbiologiske teorier og metoder. Kompetence til at designe og gennemføre relevante molekylærbiologiske eksperimenter eller bioinformatiske analyser. Kompetence til at reflektere over hvordan molekylærbiologisk viden bidrager til og udfordres af den samfundsmæssige udvikling. Kompetence til at analysere og vurdere videnskabelige resultater indenfor biokemi eller genetik i relation til de anvendte metoder. Kompetence til at studere selvstændigt og at bidrage med grundlæggende biokemisk og genetisk viden til samarbejdsprojekter. Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Molekylærbiologi (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Livets Molekyler (Molecules of Life) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Biokemi (Biochemistry) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Genetik (Genetics) (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske Metoder (Methods in Molecular Biology) (5 ECTS-point) Stk. 2. Studerende, som kombinerer Molekylærbiologi med Medicinalbiologi, skal følge fagmodulkurset Livets Molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul vælge et af følgende kurser: 2

3 Fagmodulkursus fra Kemi eller Miljøbiologi: Kemisk termodynamik og kinetik - Ioners kemi - Analytisk kemi - Atomer og molekyler - Populationsbiologi - An introduction to Ecosystems Eller - Et af de kurser på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse der udbydes som BK4-8. Eller - Molekylærbiologi valgkursus: Fordybelse i Molekylærbiologi Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden færdigheder og kompetencer svarende til kurserne Biologisk Kemi og Cellebiologi fra basisdelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet bygger videre på kompetencer erhvervet i basisdelen af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Studerende, der ikke besidder disse eller tilsvarende kompetencer må forvente at skulle præstere en ekstra studieindsats for at kunne gennemføre fagmodulet på normeret tid. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Fagmodulprojekt i Molekylærbiologi Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point For et litteraturprojekt: Viden: Viden om molekylærbiologiske begreber, teorier og metoder, der er relevante for den valgte problemstilling Viden om principperne i de eksperimentelle metoder der er anvendt i den for problemstillingen centrale litteratur Færdighed i at foretage en dækkende søgning i relevante internationale litteratur databaser. Færdighed i at sammenfatte og analysere original litteraturen om det afgrænsede emne. Færdighed i at formidle og diskutere projektet på en klar og overskuelig måde i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer. 3

4 Kompetence til at afgrænse og definere en molekylærbiologisk problemstilling. Kompetence til at begrunde og reflektere over afgrænsningen af originallitteraturen i forhold til problemstillingen. Kompetence til at analysere og vurdere om de molekylærbiologiske data understøtter de anvendte modeller og teorier. Kompetence til at forholde sig kritisk til de anvendte teoriers og metoders styrker og svagheder. Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb inden for egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister. For et eksperimentelt projekt: Viden: Viden om molekylærbiologiske begreber, teorier og metoder, der er relevante for den valgte problemstilling Viden om principperne i de eksperimentelle metoder der er anvendt i den for problemstillingen centrale litteratur Færdighed i at udføre en søgning i relevante internationale litteratur databaser og sammenfatte baggrundslitteraturen for den valgte problemstilling. Færdighed i at anvende relevante eksperimentelle metoder eller bioinformatiske analyser. Færdighed i at udarbejde fyldestgørende og præcise forskrifter og journaler for det eksperimentelle eller bioinformatiske arbejde. Færdighed i at formidle og diskutere projektet på en klar og overskuelig måde i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer. Kompetence til at definere en molekylærbiologisk problemstilling indenfor et afgrænset emne og opstille en testbar hypotese. Kompetence til at designe og udføre eksperimenter eller bioinformatiske analyser til test af hypotesen. Kompetence til at redegøre for principperne i de anvendte metoder og i andre metoder der kan anvendes i forbindelse med problemstillingen. Kompetence til at analysere og tolke de opnåede data i relation til simple modeller og data fra litteraturen. Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb inden for egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister. 4

5 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Projektarbejdet skal omhandle en problemstilling inden for molekylærbiologiens centrale områder. Projektarbejdet skal omfatte en sammenfatning af litteraturen om et afgrænset molekylærbiologisk emne med vægt på de anvendte analysemetoder og tolkning af data. Projektarbejdet kan omfatte enten eget eksperimentelt arbejde, bioinformatiske analyser eller egne analyser af tilgængelige originaldata. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten skal være på mellem 20 og 100 sider. Sider forstås her som normalsider à 2400 tegn inklusive mellemrum; indholdsfortegnelse, litteraturliste, abstract og eventuelle bilag tæller ikke med. Dansk eller engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt A-niveau. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1. Det anbefales desuden, at den studerende enten har gennemført eller sideløbende følger mindst et af fagmodulets andre kurser. Projektet udarbejdes i grupper á 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes til 30 min per studerende: Projektrapporten skal være mellem 20 og 50 normalsider, baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Bedømmelse Censur Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg indenfor et af eksaminator udvalgt emne der meddeles den studerende 3 hverdage inden prøven. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på 15 minutter. De individuelle oplæg efterfølges af en samlet eksamination i projektet. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. 7-trins-skala. Ekstern 5

6 Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Livets Molekyler (Molecules of Life) Kursus Obligatorisk. 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om molekylærbiologiens centrale dogme. Viden om grundlæggende molekylærbiologiske termer, begreber og metoder. Viden om organiseringen af pro- og eukaryote cellers genetiske materiale. Viden om strukturen og biosyntesen af cellens makromolekyler DNA, RNA og protein. Viden om basale mekanismer for regulering af genudtryk. Færdighed i at redegøre for de biokemiske mekanismer for replikation, transkription, RNA processering og translation. Færdighed i at analysere og behandle data fra simple molekylærbiologiske forsøg. Færdighed i at analysere DNA sekvenser for signaler for genudtryk. Færdighed i at redegøre for principperne i udvalgte metoder til karakterisering af makromolekylerne. Færdighed i at kunne præsentere/formidle den opnåede molekylærbiologiske viden på en præcis og fagligt kompetent måde. Kompetence til at udføre teoretisk og eksperimentelt projektarbejde med udgangspunkt i en biologisk problemstilling under anvendelse af molekylærbiologiens teorier og metoder. Kompetence til at løse simple praktiske og/eller eksperimentelle problemstillinger af molekylærbiologisk karakter. Overordnet indhold Undervisningssprog En introduktion til syntese og funktion af cellers informationsbærende biopolymerer, DNA, RNA og protein, geners organisering, funktion og udtryk, samt basale metoder til karakterisering af protein og DNA Engelsk 6

7 Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt A-niveau. Ingen Individuel skriftlig stedprøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: - Den 1. time af prøven: Lommeregner og sprogordbøger. - De 2 sidste timer af prøven: Lommeregner, sprogordbøger bøger og noter Der gives en samlet karakter og prøven bedømmes med en intern medbedømmer Omprøve: Omprøven er som udgangspunkt den samme som den ordinære, dog kan studienævnet vælge en anden type prøveform. Hvis omprøven er en mundtlig prøve, vil eksamen vare 30 min inkl. votering, med 30 min forberedelse med alle trykte/papir hjælpemidler Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Biokemi (Biochemistry) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om grundlæggende biokemiske termer, begreber, teorier og mekanismer. Viden om anabolsk (biosyntese) og katabolsk (nedbrydning) af makromolekyler (proteiner, nukleinsyrer, kulhydrater og lipider) og deres byggesten, samt for den bioenergetiske sammenkobling af disse metaboliske processer. Viden om det biokemiske grundlag for biologiske membraners opbygning og transport af biologiske molekyler. Viden om principperne i gængse biokemiske metoder og deres anvendelser. Færdighed i at anvende biokemiske termer, begreber, mekanismer, og metoder operationelt på biologiske 7

8 problemstillinger. Færdighed i at redegøre for de centrale metaboliske processer, bioenergetik, membraner og membrantransport. Færdighed i at analysere og behandle data fra biokemiske eksperimenter. Færdighed i at kunne præsentere/formidle biokemisk viden på en præcis og fagligt kompetent måde med korrekt anvendelse af biokemiske termer og begreber. Kompetence til at udføre teoretisk og eksperimentelt projektarbejde med udgangspunkt i en biologisk problemstilling under anvendelse af biokemiens teorier og metoder. Kompetence til at løse simple praktiske og/eller eksperimentelle problemstillinger af biokemisk karakter. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Et teoretisk kursus om principperne for de grundlæggende metabolske processer i pro- og eukaryote celler, og de eksperimentelle metoder der anvendes i den biokemiske forskning. Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt A-niveau. Ingen Individuel skriftlig stedprøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: Lommeregner og sprogordbøger Der gives en samlet karakter og prøven bedømmes med en intern medbedømmer Omprøve: Omprøven er som udgangspunkt den samme som den ordinære, dog kan studienævnet vælge en anden type prøveform. Hvis omprøven er en mundtlig prøve, vil eksamen vare 30 min inkl. votering, med 30 min forberedelse uden hjælpemidler Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Genetik (Genetics) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point 8

9 Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om grundlæggende genetiske termer, begreber, teorier, mekanismer, og metoder. Viden om mekanismerne for replikation, mutagenese, rekombination, og DNA repair i levende celler. Viden om principperne i gængse genteknologiske metoder og deres anvendelser. Viden om principperne i udvalgte metoder og analyser til karakterisering af genomer (genomics). Færdighed i at analysere, behandle og fortolke data fra genetiske forsøg. Færdighed i at kortlægge gener på grundlag af data fra simple klassiske kortlægnings eksperimenter. Færdighed i at kortlægge og analysere gener på grundlag af data fra molekylærgenetiske forsøg. Færdighed i at udlede simple gen regulatoriske mekanismer fra genetiske og molekylærbiologiske data. Færdighed i at kunne præsentere/formidle genetisk viden på en præcis og fagligt kompetent måde med korrekt anvendelse af genetiske termer og begreber. Kompetence til at udføre teoretisk og eksperimentelt projektarbejde med udgangspunkt i en biologisk problemstilling under anvendelse af genetikkens teorier og metoder. Kompetence til at løse simple praktiske og/eller eksperimentelle problemstillinger af genetisk karakter. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Et teoretisk kursus der har til formål at give den studerende kendskab til grundlæggende teorier og principper inden for almen og molekylær genetik i både pro- og eukaryote organismer, og at give en introduktion til de eksperimentelle metoder der anvendes i nutidens genetiske forskning. Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt A-niveau. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1, Livets Molekyler. Individuel skriftlig stedprøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: - Den 1. time af prøven: Lommeregner og sprogordbøger. - De 2 sidste timer af prøven: Lommeregner, 9

10 sprogordbøger, bøger og noter Der gives en samlet karakter og prøven bedømmes med en intern medbedømmer Bedømmelse Censur Omprøve: Omprøven er som udgangspunkt den samme som den ordinære, dog kan studienævnet vælge en anden type prøveform. Hvis omprøven er en mundtlig prøve, vil eksamen vare 30 min inkl. votering, med 30 min forberedelse med alle trykte/papir hjælpemidler 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Molekylærbiologiske Metoder (Methods in molecular biology) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om almindelige, hyppigt anvendte metoder i molekylærbiologiske, genetiske, biokemiske og bioinformatiske analyser. Færdighed i at arbejde sikkert og forsvarligt i et molekylærbiologisk genteknologisk klassificeret laboratorium. Færdighed i at arbejde med molekylærbiologiske analysemetoder efter forskrift. Færdighed i at udføre praktisk biokemisk/genetisk laboratoriearbejde og anvende molekylærbiologiske eksperimentelle metoder og apparater. Færdighed i at analysere, behandle og fortolke egne data fra genetiske og biokemiske forsøg. Færdighed i at foretage søgninger i internettets sekvensdatabaser og anvende basale sekvensanalyse programmer. Færdighed i at præsentere/formidle molekylærbiologiske forsøgsresultater på en præcis og fagligt kompetent måde med korrekt anvendelse af termer og begreber. Kompetence til at planlægge og udføre eksperimentelt projektarbejde under anvendelse af grundlæggende molekylærbiologiske metoder. Kompetence til at anvende basale bioinformatiske værktøjer i planlægning og analyse af molekylærbiologiske eksperimenter. 10

11 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Et eksperimentelt kursus i centrale metoder i molekylærbiologien med vægt på biokemiske, genetiske og bioinformatiske analyser Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt A-niveau. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1, Livets Molekyler. Tilfredsstillende deltagelse i 80 % af undervisningen samt godkendelse af et antal rapporter over laboratorie- og bioinformatikøvelser og af en mundtlig præsentation af øvelsesresultater. Der gives en samlet bedømmelse. Bedømmelse Censur Omprøve har samme eksamensform som den ordinære prøve. Bestået/Ikke bestået Intern Valgkursus Titel Fordybelse i Molekylærbiologi (Research in molecular biology) Type Kursus Fagtype Valgkursus, jf. 3, stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om biologiske reguleringsmekanismer indenfor udvalgte områder af molekylærbiologien. Færdighed i at redegøre for molekylærbiologiske metoder, deres virkemåde og anvendelser. Færdighed i at analysere og fortolke originalt videnskabeligt arbejde indenfor molekylærbiologi. Færdighed i mundtligt at præsentere originalt videnskabeligt arbejde og originale molekylærbiologiske eksperimenter på en præcis og fagligt kompetent måde med korrekt anvendelse af termer og begreber indenfor molekylærbiologi. Kompetence til at forstå og analysere originalt videnskabeligt arbejde der anvender almindelige molekylærbiologiske metoder. 11

12 Overordnet indhold Undervisningssprog Kompetence til at udføre projektarbejde med udgangspunkt i en molekylærbiologisk problemstilling under anvendelse af kendskab til eksperimentelle metoder og god videnskabelig praksis. Et teoretisk kursus omhandlende videregående udvalgte molekylærbiologiske problemstillinger. Kurset har til formål at træne de studerende i at læse original litteratur og i mundtlig præsentation af videnskabeligt arbejde. Engelsk Fremmedsproglig læsefærdighed Anbefalede studiemæssige forudsætninger Prøveform Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt A niveau. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1, Livets Molekyler og to af de øvrige Molekylærbiologi fagmodulkurser. Indstillingsgrundlag: Tilfredsstillende deltagelse i mindst 75 % af undervisningen. Eksamen: Godkendt besvarelse af mindst 70 % af de løbende spottests, der afholdes som led i kurset samt to godkendte mundtlige præsentationer af originalartikler, metoder, eller dataanalyse. Omprøve: Individuel mundtlig prøve af 20 min. varighed og med 40 min. forberedelse med hjælpemidler. Bedømmelse Censur Prøven afholdes på universitetet. Bestået/ikke bestået Intern Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Biologi efter skriftlig behandling den 12. november Godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 21. november Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 5. december

13 Ændringer af 1. september 2015 er godkendt at Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse 12. november Godkendt af Studielederen for Molekylærbiologi 24. august Ændringerne træder i kraft den 1. september Ændringer af 1. september 2017 er godkendt af studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser den 19. december Ændringerne træder i kraft den 1. september 2017 Ændringer pr. 1. september 2015: Fagmodulkursus 1: Livets molekyler: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 2: Biokemi: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 3: Genetik: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske metoder: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Valgkursus: Fordybelse i Molekylærbiologi: Den oprindelige tekst: Omprøve: Individuel skriftlig prøve af 2 timers varighed uden hjælpemidler. Prøve afholdes på universitetet. Mindst 70 % tilstedeværelse i kurset er en forudsætning for deltagelse i omprøven. Er ændret til: Omprøve og sygeeksamensform: Individuel skriftlig prøve af 2 timers varighed uden hjælpemidler. Prøve afholdes på universitetet. Ændringer pr. 1. februar 2016: Fagmodulkursus 1: Livets molekyler: Titel: Livets Molekyler Til: Livets Molekyler (Molecules of Life) Fagmodulkursus 2: Biokemi: Titel: Biokemi Til: Biokemi (Biochemistry) Fagmodulkursus 3: Genetik: Titel: Genetik Til: Genetik (Genetics) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske metoder: Titel: Molekylærbiologiske Metoder Til: Molekylærbiologiske Metoder (Methods in molecular biology) 13

14 Prøveform: Intern prøve baseret på aktiv tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, hvilket indebærer: Tilstedeværelse (maximalt 25 % fravær med afbud af gyldig grund såsom sygdom, dødsfald, deltagelse i anden undervisning e.l.), godkendelse af laboratorieøvelsesrapporter, godkendelse af en hjemmeopgave i bioinformatik af en uges varighed samt godkendt mundtlig præsentation af øvelsesresultater. Der gives en samlet bedømmelse. Til: Tilfredsstillende deltagelse i 80 % af undervisningen samt godkendelse af et antal rapporter over laboratorie- og bioinformatikøvelser og af en mundtlig præsentation af øvelsesresultater. Der gives en samlet bedømmelse. Valgkursus: Fordybelse i Molekylærbiologi: Titel: Fordybelse i Molekylærbiologi Til: Fordybelse i Molekylærbiologi (Research in molecular biology) Prøveform: Intern prøve baseret på aktiv tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, hvilket indebærer: Tilstedeværelse (maximalt 20 % fravær med afbud af gyldig grund såsom sygdom, dødsfald, deltagelse i anden undervisning e.l.), beståelse af 70 % af løbende spottests, godkendt mundtlige præsentationer af originalartikler og metoder. Omprøve og sygeeksamensform: Individuel skriftlig prøve af 2 timers varighed uden hjælpemidler. Prøve afholdes på universitetet. Til: Indstillingsgrundlag: Tilfredsstillende deltagelse i mindst 75 % af undervisningen. Eksamen: Godkendt besvarelse af mindst 70 % af de løbende spottests, der afholdes som led i kurset samt to godkendte mundtlige præsentationer af originalartikler, metoder, eller dataanalyse. Omprøve og sygeeksamensform: Individuel mundtlig prøve af 20 min. varighed og med 40 min. forberedelse med hjælpemidler. Prøven afholdes på universitetet. Ændringer pr. 1. september stk. 2 [ ] Fagmodulkursus fra kemi eller miljøbiologi Fagmodulkursus fra Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi Kvantekemi og Spektroskopi Blandinger og Separation Populationsbiologi An introduction to Ecosystems Eller Et af de kurser på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse der udbydes som BK4-8. eller Molekylærbiologi valgkursus: Fordybelse i Molekylærbiologi Til: Fagmodulkursus fra Kemi eller Miljøbiologi: Kemisk termodynamik og kinetik Ioners kemi Analytisk kemi Atomer og molekyler Populationsbiologi An introduction to Ecosystems Eller Et af de kurser på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse der udbydes som BK4-8. eller 14

15 Molekylærbiologi valgkursus: Fordybelse i Molekylærbiologi Fagmodulkursus 1: Livets Molekyler (Molecules of Life) Prøveform: Individuel skriftlig prøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: Den 1. time af prøven: Lommeregner og sprogordbøger. De 2 sidste timer af prøven: Lommeregner, sprogordbøger bøger og noter Prøven afholdes på universitetet Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Til: Individuel skriftlig stedprøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: Den 1. time af prøven: Lommeregner og sprogordbøger. De 2 sidste timer af prøven: Lommeregner, sprogordbøger bøger og noter Der gives en samlet karakter og prøven bedømmes med en intern medbedømmer Omprøve: Omprøven er som udgangspunkt den samme som den ordinære, dog kan studienævnet vælge en anden type prøveform. Hvis omprøven er en mundtlig prøve, vil eksamen vare 30 min inkl. votering, med 30 min forberedelse med alle trykte/papir hjælpemidler Fagmodulkursus 2: Biokemi (Biochemistry) Prøveform: Individuel skriftlig prøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: Lommeregner og sprogordbøger Prøven afholdes på universitetet. Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform (Ændret pr. 1. september 2015) Til: Individuel skriftlig stedprøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: Lommeregner og sprogordbøger Der gives en samlet karakter og prøven bedømmes med en intern medbedømmer. Omprøve: Omprøven er som udgangspunkt den samme som den ordinære, dog kan studienævnet vælge en anden type prøveform. Hvis omprøven er en mundtlig prøve, vil eksamen vare 30 min inkl. votering, med 30 min forberedelse uden hjælpemidler Censur: Ekstern Til: Intern Fagmodulkursus 3: Genetik (Genetics) Prøveform: Individuel skriftlig prøve af 3 timers varighed. Hjælpemidler: Den 1. time af prøven: Lommeregner og sprogordbøger. De 2 sidste timer af prøven: Lommeregner, sprogordbøger, bøger og noter Prøven afholdes på universitetet Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Til: Individuel skriftlig stedprøve af 3 timers varighed. 15

16 Hjælpemidler: Den 1. time af prøven: Lommeregner og sprogordbøger. De 2 sidste timer af prøven: Lommeregner, sprogordbøger, bøger og noter Der gives en samlet karakter og prøven bedømmes med en intern medbedømmer Omprøve: Omprøven er som udgangspunkt den samme som den ordinære, dog kan studienævnet vælge en anden type prøveform. Hvis omprøven er en mundtlig prøve, vil eksamen vare 30 min inkl. votering, med 30 min forberedelse med alle trykte/papir hjælpemidler Censur: Ekstern Til: Intern Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske Metoder (Methods in molecular biology) Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier): Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om almindelige, hyppigt anvendte metoder i molekylærbiologiske, genetiske, biokemiske og bioinformatiske analyser. Færdighed i at arbejde sikkert og forsvarligt i et molekylærbiologisk genteknologisk klassificeret laboratorium. Færdighed i at arbejde med molekylærbiologiske analysemetoder efter forskrift. Færdighed i at udføre praktisk biokemisk/genetisk laboratoriearbejde og anvende molekylærbiologiske eksperimentelle metoder og apparater. Færdighed i at analysere, behandle og fortolke egne data fra genetiske og biokemiske forsøg. Færdighed i at visualisere proteiners 3 dimensionelle struktur og deres interaktion med ligander Færdighed i at foretage søgninger i internettets sekvensdatabaser og anvende basale sekvensanalyse programmer. Færdighed i at præsentere/formidle molekylærbiologiske forsøgsresultater på en præcis og fagligt kompetent måde med korrekt anvendelse af termer og begreber. Kompetence til at planlægge og udføre eksperimentelt projektarbejde under anvendelse af grundlæggende molekylærbiologiske metoder. Kompetence til at anvende basale bioinformatiske værktøjer i planlægning og analyse af molekylærbiologiske eksperimenter. Til: Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om almindelige, hyppigt anvendte metoder i molekylærbiologiske, genetiske, biokemiske og bioinformatiske analyser. Færdighed i at arbejde sikkert og forsvarligt i et molekylærbiologisk genteknologisk klassificeret laboratorium. Færdighed i at arbejde med molekylærbiologiske analysemetoder efter forskrift. Færdighed i at udføre praktisk biokemisk/genetisk laboratoriearbejde og anvende molekylærbiologiske eksperimentelle metoder og apparater. Færdighed i at analysere, behandle og fortolke egne data fra genetiske og biokemiske forsøg. Færdighed i at foretage søgninger i internettets sekvensdatabaser og anvende basale sekvensanalyse programmer. 16

17 Færdighed i at præsentere/formidle molekylærbiologiske forsøgsresultater på en præcis og fagligt kompetent måde med korrekt anvendelse af termer og begreber. Kompetence til at planlægge og udføre eksperimentelt projektarbejde under anvendelse af grundlæggende molekylærbiologiske metoder. Kompetence til at anvende basale bioinformatiske værktøjer i planlægning og analyse af molekylærbiologiske eksperimenter. 17

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017

Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Internationale Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. september 2017 DATO/REFERENCE 1. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016

Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september 2016 DATO/REFERENCE

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Datalogi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2016- Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse - indsigt - en ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse af 1. februar 2014 med ændring af 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere