Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Fagmodulet i Teksam II Miljø og planlægning skal bidrage til opbygning af viden og kompetencer der kvalificerer den studerende til at deltage i analyse-, udviklings- og planlægningsopgaver i offentligt og privat regi omkring miljø- og bæredygtighedsrelaterede problemstillinger. Gennem fagmodulet opnår den studerende indsigt i muligheder og barrierer for at iværksætte planlægningsaktiviteter i virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer med henblik på at bidrage til bæredygtig udvikling, samt indsigt i teoretiske og metodiske tilgange til studier heraf. Gennem eksemplariske studier af konkrete planlægningsaktiviteter opnås indsigt i relationerne mellem politik og planlægning i forhold til teknologiske, naturmæssige og samfundsmæssige sammenhænge bag miljøproblemer, samt i relevante teoretiske og metodiske tilgange til studier heraf. Der arbejdes med eksemplariske forskningsbaserede studier inden for energi- og klimaplanlægning, miljøplanlægning af produktion og forbrug, by- og transportplanlægning, natur- og ressourceplanlægning, udviklingsstudier etc. Fagmodulet kvalificerer den studerende til 1) at identificere og afgrænse en problemstilling i tilknytning til bæredygtig udvikling, 2) at analysere, vurdere og foreslå planlægningsaktiviteter og strategier, der kan bidrage til løsning af problemer i tilknytning hertil og 3) at udvælge, udvikle og reflektere over et relevant teoretisk og metodisk grundlag for dette. Fagmodulet skal således give kvalifikationer til at gennemføre analyser af barrierer og muligheder for politikker og planlægningstiltag, der kan bidrage til bæredygtig udvikling. Disse kvalifikationer vil kunne anvendes i analyse-, udviklings-og planlægningsopgaver inden for en række områder, såvel inden for miljø- og teknologiplanlægning som inden for design, produktionsudvikling, systemplanlægning, byudvikling, kommunikation og andre samfundsmæssige planlægningsopgaver. Fagmodulet i Teksam II Miljø og planlægning har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Teksam eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets Teksam ii fagmodulbeskrivelse Side 1

2 Side 2 bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Teksam II Miljø og planlægning giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: - Viden om teknologiske og natur- og samfundsmæssige grundlag og vilkår for implementering af miljørelateret politik, planer, strategier og regulering. - Viden om barrierer og muligheder at iværksætte planlægningsaktiviteter i organi-sationer, virksomheder og offentlige myndigheder med henblik på at bidrage til bæredygtig udvikling. - Viden om teoretiske og metodiske tilgange til studier heraf. Færdigheder: - Færdigheder i at identificere, analysere og vurdere grundlag og mulighedsbetin-gelser for implementering af miljørelateret politik, planer, strategier og regule-ring. - Færdigheder i at analysere, vurdere og foreslå planlægningsaktiviteter i offentligt eller privat regi orienteret mod at bidrage til bæredygtig udvikling. - Færdighed i at formidle faglige problemstillinger og at strukturere og reflektere over egen læring. Kompetencer: - Kompetencer til at identificere og afgrænse planlægningsproblemstillinger. - Kompetencer til at analysere, vurdere og foreslå planlægningsaktiviteter og stra-tegier orienteret mod at bidrage til bæredygtig udvikling, baseret på et teoretisk og metodisk velfunderet grundlag. - Kompetence til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og formidle faglig vi-den inden for et miljø- og bæredygtighedsrelateret planlægningsfelt. Indhold og overordnet opbygning Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Teksam II Miljø og planlægning (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Bæredygtig udvikling natur, teknologi og samfund (5 ECTS-point) eller Bæredygtig om-stilling politik og planlægning (5 ECTS-point) jf. stk. 2 Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser (5 ECTSpoint) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS-point), jf. stk. 3. Stk. 2. Fagmodulkursus 1 udbydes i 2 varianter: - 1a. Bæredygtig udvikling natur, teknologi og samfund (5 ECTS-point) - 1b. Bæredygtig omstilling politik og planlægning (5 ECTS-point)

3 Side 3 Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 1a og 1b som gennemføres. Hvis den studerende vælger også at følge fagmodulet Teksam I Miljø og innovation skal begge kurser gennemføres. Stk. 3. Fagmodulkursus 4 udbydes i 3 forskellige varianter: - Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point). Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal gennemføre kursus 4b og 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) kan vælge mellem Fagmodulkursus 4a og 4b. Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. 5. Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Projekt i Teksam II Miljø og planlægning Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om og eksemplarisk indsigt i baggrund og vilkår for implementering af planlægning der sigter på at bidrage til bæredygtig udvikling på et udvalgt område. - Viden om teoretisk og metodisk grundlag til studier af planlægningsvilkår og mulighedsbetingelser. Færdigheder: - Færdighed i at afgrænse en planlægningsproblemstilling og udvælge relevant vidensgrundlag, teori og

4 Side 4 metoder til studiet heraf. - Færdighed i at anvende og kritisk reflektere over valg af teori og metoder - Færdighed i at analysere, vurdere og foreslå planlægningsaktiviteter inden for et afgrænset område. - Færdighed i at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, samt at strukturere og reflektere over egen læring. Kompetencer: - Kompetence til at planlægge og gennemføre en selvstændig analyse af en planlægningsproblemstilling i tilknytning til at bidrage til bæredygtig udvikling inden for et område. - Kompetence til at foreslå strategier for planlægning, politik, regulering og omstilling inden for et område. - Kompetence i faglig formidling og tværfagligt samarbejde. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Projektarbejdet skal på eksemplarisk vis give den studerende indsigt i vilkår og mulighedsbetingelser for planlægning på et afgrænset område. Dette kan ske gennem eksemplariske analyser af konkrete planlægningsaktiviteter, politiske processer, omstillingsforløb eller reguleringstiltag på et udvalgt område. Den studerende skal i projektarbejdet formulere en afgrænset problemstilling og udvælge, anvende og reflektere over relevante vidensgrundlag, teorier og metoder til analyse og vurdering heraf. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Dansk eller engelsk Fremmedsproglig Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 forud for projektarbejdet Det anbefales, at den studerende gennemfører fagmodulkurserne 2 og 3 samtidigt med udarbejdelse af fagmodulprojektet. Projektet udarbejdes i grupper a 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens omfang er 30 minutter per studerende inkl. votering. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne).

5 Side 5 En forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve er at den studerende har deltaget tilfredsstillende i en intern evaluering, hvilket attesteres af projektvejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. I prøven indgår eksamination af den enkelte studerende i et af eksaminator udvalgt afgrænset område i tilknytning til projektet. En uge (5 arbejdsdage) før eksamensdatoen fremsender eksaminator samme antal eksaminationsemner som antallet af gruppemedlemmer til projektgruppen, som fordeler dem indbyrdes efter lodtrækning, medmindre alle er enige om en anden fordelingsmåde. Hver studerende fremlægger et kort oplæg og besvarer spørgsmål i tilknytning til eksaminationsemnet i ca. 10 minutter af den samlede tid. Herefter stilles spørgsmål til hele projektgruppen At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kanstilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 1a Titel Type Bæredygtig udvikling natur, teknologi og samfund Kursus Fagtype Obligatorisk jf. dog 3 stk. 2 Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om bæredygtighedsbegrebet og dets anvendelse som målsætning for samfunds- og teknologiudvikling. - Viden om væsentlige natur- og samfundsvidenskabelige begreber, metoder og indfaldsvinkler til brug i analyser af bæredygtig udvikling.

6 Side 6 - Viden om forudsætninger for og konsekvenser af innovative strategier for bæredygtig udvikling på udvalgte områder. Færdigheder: - Færdighed i at anvende et bæredygtighedsperspektiv til vurdering af samfunds- og teknologiudvikling og til identifikation af problemfelter og løsningsveje. - Færdighed i at anvende relevante teknologiske og natur- og samfundsvidenskabelige begreber, metoder og indfaldsvinkler i analyser af bæredygtighedsproblemstillinger. Kompetencer: - Kompetence til at bidrage til studier af problemstillinger og løsningsveje knyttet til bæredygtig udvikling. - Kompetence til at foreslå innovative strategier til løsning af miljø- og udviklingsproblemer. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset indeholder en introduktion til bæredygtighedsbegrebet og dets anvendelse i miljø- og samfundsplanlægning. Gennem et antal hovedtemaer introduceres væsentlige miljøproblemstillinger, metoder og begreber til tværfaglig analyse af dem, samt potentialer for forandring og udvikling i bæredygtig retning. Der lægges vægt på forståelse af såvel tekniske og naturfaglige som samfundsfaglige sammenhænge bag miljøproblemernes udvikling på udvalgte områder. Følgende emner kan bl.a. indgå: Klimaomstilling, vedvarende energiformer, bæredygtig fødevareproduktion, bæredygtig by, risikovurdering af kemikalier, miljøinnovation i produktion og omstillinger i forbrugspraksis. I tilknytning til temaerne vil der blive introduceret relevante metoder og begreber til brug i miljøvurdering og analyser af innovations- og omstillingsprocesser. Dansk eller engelsk Det forudsættes, at den studerende kan læse videnskabelige tekster på engelsk. Ingen Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursets aktiviteter. Det indebærer: - Min. 75 % deltagelse i kursets studieaktiviteter - Aflevering af et antal mindre opgaver, som kan udarbejdes individuelt eller i grupper - Aflevering af en afsluttende individuel essay-opgave, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til en selvvalgt problemstilling, som skal godkendes af kursuslærer. Essayet skal have et omfang på 5-6 normalsider. Der afsættes en uge (5 arbejdsdage) til udarbejdelse af essayet efter godkendelse af pro-

7 Side 7 blemformulering. - Aktiviteterne bedømmes tilfredsstillende i forhold til kursets læringsmål (bedømmelseskriterier). Omprøve En skriftlig opgave på baggrund af bunde spørgsmål på min. 15. normalsider. Bedømmelse Censur Bestået/Ikke bestået Intern Fagmodulkursus 1b Titel Type Bæredygtig omstilling politik og planlægning Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3 stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om centrale planlægningsproblemstillinger inden for klima-, energi- og miljøomstilling. - Kendskab til politik, planlægning og regulering i international, national, regional og lokal sammenhæng på udvalgte miljøfelter. - Viden om centrale teoretiske og metodiske indfaldsvinkler til studier heraf. Færdigheder: - Færdighed i at identificere planlægningsproblemstillinger i tilknytning til bæredygtig udvikling på forskellige samfundsniveauer. - Færdighed i at udvælge, anvende og reflektere over teorier og metoder til studier heraf. Kompetencer: - Kompetence til at bidrage til analyse og vurdering af grundlag og vilkår for planlægningsaktiviteter rettet mod bæredygtig udvikling på udvalgte miljøfelter. - Kompetence til at foreslå løsningsstrategier. Overordnet indhold Introduktion til centrale temaer inden for klima-, energi og miljøomstilling

8 Side 8 Introduktion til teorier, begreber og metoder til studier af omstillingsprocesser i produktion og samfundsudvikling Introduktion til betingelser for udvikling af politik og planlægning på forskellige samfundsmæssige niveauer og i forhold til de mange involverede aktører Der arbejdes med eksemplariske problemstillinger indenfor forskellige samfundssektorer. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Dansk eller engelsk Det forudsættes, at den studerende kan læse videnskabelige tekster på engelsk. Ingen Prøveform Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursets aktiviteter. Det indebærer: - Min. 75 % deltagelse i kursets studieaktiviteter - Aflevering af et antal mindre opgaver, som kan udarbejdes individuelt eller i grupper - Aflevering af en afsluttende individuel essay-opgave, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til en selvvalgt problemstilling,som skal godkendes af kursuslærer. Essayet skal have et omfang på 5-6 normalsider. Der afsættes en uge (5 arbejdsdage) til udarbejdelse af essayet efter godkendelse af problemformulering. Aktiviteterne bedømmes tilfredsstillende i forhold til kursets læringsmål (bedømmelseskriterier). Omprøve En skriftlig opgave på baggrund af bunde spørgsmål på min. 15. normalsider. Bedømmelse Censur Bestået/Ikke bestået Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Grundkursus i miljøplanlægning Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point

9 Side 9 Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om miljøplanlægningens teknologiske, natur- og samfundsmæssige baggrund og udvikling. - Viden om metoder og teorier der kan anvendes i tværfaglige studier af forudsætninger for og effekter af aktiviteter rettet mod bæredygtig omstilling. Færdigheder: - Færdighed i at identificere og systemafgrænse centrale problemstillinger i relation til miljøplanlægningsinitiativer og omstillingsprocesser. - Færdighed i at identificere og udvælge relevante teorier, metoder og tilgange i relation til en given planlægningsproblemstilling. - Færdigheder i at identificere relevante stakeholdere og barrierer og muligheder for at iværksætte planlægningstiltag. Kompetencer: - Kompetence til at identificere potentielle løsningsfelter og mulighedsrum for at iværksætte planlægningsinitiativer. - Kompetence til at anvende metoder og teorier til analyse og vurdering af mulighedsbetingelser for og effekter af miljøplanlægning. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig Miljøplanlægningens udvikling og dens teknologiske, natur- og samfundsmæssige baggrund, mulighedsbetingelser og effekter. Teoretisk og metodisk grundlag for at undersøge, analysere, vurdere og foreslå planlægningsaktiviteter og processer, der sigter på bæredygtig omstilling. Introduktion til studier af betingelser og muligheder for planlægning og politik, der sigter på bæredygtig omstilling i internationalt, nationalt, regionalt og lokalt perspektiv, samt af betingelser og muligheder for udvikling af planlægningsaktiviteter med udgangspunkt i forskellige typer aktører og instanser, bla. civilsamfund, virksomheder, stat, organisationer Indfaldsvinkler til temaer omkring demokrati og planlægning, b.la. participative metoder, borgerinddragelse, top-down versus bottom-up-processer, styringsrationaler Der introduceres eksemplariske studier af planlægningsvilkår og -initiativer inden for forskellige sektorer, f.eks. energi, fødevareproduktion, transport, byggeri Dansk eller engelsk Det forudsættes, at den studerende kan læse videnskabelige tekster

10 Side 10 læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform på engelsk. Det anbefales at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1. Det anbefales, at den studerende gennemfører fagmodulkursus 2 samtidigt med udarbejdelse af fagmodulprojektet. Kurset bestås gennem en afsluttende individuel essay-opgave, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til en selvvalgt problemstilling, gerne i relation til det aktuelle projektarbejde. Problemstillingen skal godkendes af kursuslærerne. Der afsættes 3 hverdage til udarbejdelse af essayet. Essayet skal have et omfang på 5-8 normalsider. En forudsætning for at den studerende kan aflægge prøve i kurset er at den studerende har deltaget i min.75 % af kursets aktiviteter. Omprøve En skriftlig opgave på baggrund af bunde spørgsmål på min. 15. normalsider. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Miljø-, energi og ressourceplanlægning Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om teknologiske, natur- og samfundsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af politik og planlægningsindsats inden for miljø-, energi og ressourceplanlægning på udvalgte områder. -Viden om barrierer og muligheder for planlægningsinitiativer der kan bidrage til bæredygtig udvikling. - Viden om teori, metoder og modeller til analyse og vurdering af politik og planlægningsaktiviteter. Færdigheder: - Færdighed i at systemafgrænse og fokusere på aktu-

11 Side 11 elle og relevante problemstillinger i forbindelse med planlægning, samt udvælge og anvende relevante metoder og modeller til studier heraf. Kompetencer: - Kompetence til at identificere og systemafgrænse relevante miljøproblemstillinger i forbindelse med planlægning på et fokuseret område. - Kompetence til at bidrage til analyse, vurdering og forslag til løsninger inden for et planlægningsfelt. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset skal bidrage med forudsætninger for fordybelse i et fagområde i tilknytning til miljø-, energi og ressourceplanlægning. Der fokuseres på mindst 2 planlægningsområder i tilknytning til produktion, energi, vand, fødevarer, biologisk og geologisk produktion, affald og ressourcegenbrug mv. Der introduceres til metoder til analyser af miljøeffekter og til strategier for bæredygtig ressourceanvendelse, bl.a. ecodesign, vedvarende energi, økologisk fødevareproduktion etc. Kurset skal dels bidrage til fordybelse i de udvalgte fagområder, dels til at de udvalgte områder kan virke som eksemplarisk indføring i planlægningsproblemstillinger. Dansk eller engelsk Det forudsættes, at den studerende kan læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 begyndes og at fagmodulkursus 3 tages sideløbende med projektarbejdet. Kurset bestås gennem en afsluttende individuel essay-opgave, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til en selvvalgt problemstilling, gerne i relation til det aktuelle projektarbejde. Problemstillingen skal godkendes af kursuslærerne. Der afsættes 3 hverdage til udarbejdelse af essayet. Essayet skal have et omfang på 5-8 normalsider. En forudsætning for at den studerende kan aflægge prøve i kurset er at den studerende har deltaget i min.75 % af kursets aktiviteter. Omprøve En skriftlig opgave på baggrund af bunde spørgsmål på min. 15. normalsider. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern

12 Side 12 Fagmodulkursus 4a Titel Type Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser Kursus Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3., Stk. 3. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: -Viden om teorier og analysemetoder i forhold til at forstå de tekniske, sociale og kulturelle sammenhænge, som konstituerer og reproducerer produktions- og forbrugssystemer samt forbrugspraksisser (socio-tekniske systemer). - Viden om dynamiske processer og strategiske muligheder i forhold til bæredygtig udvikling og omstilling af produktions- og forbrugssystemer og forbrugspraksisser. Færdigheder: - Færdighed i at identificere og udvælge relevante teorier, metoder og tilgange i relation til omstillingsproblemer. - Færdighed i at analysere omstillingsproblemer og vurdere tiltag og strategier for at facilitere omstillingsprocesser. Kompetencer: - Kompetence til at afgrænse og analysere omstillingsproblemer. - Kompetence til at analysere, vurdere og foreslå tiltag og strategier for at facilitere omstillingsprocesser. Overordnet indhold Teoretisk og metodisk grundlag for at forstå og analysere socio-tekniske systemer og praksisser samt drivkræfter og dynamik bag forandringsprocesser i relation til virksomheder, produktionssystemer, organisationer og forbrugspraksis Introduktion til temaer og indfaldsvinkler omkring sammenhænge mellem økonomi og miljø, f.eks. økologisk modernisering, globale omstillingsprocesser, virksomheders miljøstrategier Introduktion til relevante metoder der kan anvendes i analy-

13 Side 13 ser af miljømæssig og bæredygtig omstilling, bl.a. aktøranalyser, økonomianalyser, socio-tekniske analyser Introduktion til metoder til at facilitere omstillingsprocesser, bl.a. borgerinddragelse, bottom-up strategier, participation Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Dansk eller engelsk Det forudsættes, at den studerende kan læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 4a begyndes. Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse, hvorved forstås: - Min. 75 % deltagelse i kursets studieaktiviteter, herunder mindre opgaver og - skriftlig eller mundtlig fremlæggelse og diskussion af en eller flere tekster fra kursuslitteraturen - en individuel skriftlig opgave på 5-6 normalsider, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til metodeovervejelser i forbindelse med igangværende eller tidligere projektarbejde. - Aktiviteterne bedømmes tilfredsstillende i forhold til kursets læringsmål (bedømmelseskriterier). Omprøve En skriftlig opgave på baggrund af bunde spørgsmål på min. 15. normalsider. Bedømmelse Censur Bestået / Ikke-bestået Intern Fagmodulkursus 4b Titel Type Videregående Samfundsvidenskabelig Metode Kursus Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: o Viden:

14 Side 14 Viden om videregående samfundsvidenskabelige metoder, herunder i særlig grad inden for de faglige fordybelser de studerende har valgt. o Færdigheder: Færdighed i at arbejde med videregående samfundsvidenskabelige metoder relateret til de faglige fordybelser den studerende har valgt. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderingskriterier, herunder reliabilitet og validitet, og at kunne evaluere konsekvenserne af de metodiske valg. o Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger - ud fra det enkelte fags præmisser, men også ved at inddrage relevante metoder og perspektiver fra andre fag. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset indeholder en uddybet diskussion af samfundsvidenskabelige metoder. Efter en generel indledning er der mulighed for at specialisere sig indenfor kurset, alt efter hvilke metodiske traditioner der er indenfor de fagområder den studerende har valgt i sine fagmoduler. Engelsk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig bredde i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før opgaven skal afleveres og den skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side.

15 Side 15 Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der opnår bedømmelsen ikke bestået, kan indstille sig til en reeksamen. Omprøve Omprøveformen er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Bedømmelse Censur Bestået / Ikke bestået Intern Fagmodulkursus 4c Titel Type Samfundsvidenskabelig Analysestrategi Kursus Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3, stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS point Målet med kurset er, at den studerende opnår: o Viden: Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. o Færdigheder: Færdighed i at udarbejde analysestrategi. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderings-kriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og analysens struktur og transparens. o Kompetencer:

16 Side 16 Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske valg. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset indeholder først en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske retninger. Dansk. Der kan være enkelte kursusgange, der undervises på engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales at den studerende har kendskab til kvantitative og kvalitative metoder, samt til videnskabsteoretiske overvejelser og deres sammenhæng med metodiske valg. Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af

17 Side 17 makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Ved prøven medvirker intern bedømmer. Der gives bedømmelsen: Bestået/Ikke bestået. Omprøve: Studerende, der opnår bedømmelse ikke bestået eller er dokumenteret syge ved analysestrategiseminariet, kan indstille sig til en reeksamen eller sygeeksamen. Reeksamen og sygeeksamen, er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern. Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere.

18 Side 18 Vedtaget af Studienævnet for Miljøstudier efter skriftlig behandling den 14. november Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse efter skriftlig behandling den 20. november Godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 21. november Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse den 10. december Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 14. december Efterfølgende præciseret 15. december ift. følgende : 3 og 5: Fagmodulkursus 1a har ændret navn fra "Bæredygtig samfundsudvikling" til "Bæredygtig udvikling - natur, teknologi og samfund" I beskrivelsen af samme kursus (overordnet indhold) er følgende passus tilføjet: "Der lægges vægt på forståelse af såvel tekniske og naturfaglige som samfundsfaglige sammenhænge bag miljøproblemernes udvikling på udvalgte områder." Fagmodulkursus 2, Grundkursus i miljøplanlægning (prøveform) og fagmodulkursus 3, Miljø-, energi- og ressourceplanlægning: En bestemmelse om at det individuelle eksamensessay skal udleveres på sidste kursusgang og afleveres 3 dage efter er fjernet og erstattet med at der er 3 hverdage til udarbejdelse af essayet. Fagmodulkursus 4a, Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser (prøveform): Teksten er ændret fra: "Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse, hvorved forstås: - Min. 75 % deltagelse i kursets studieaktiviteter - Individuel skriftlig eller mundtlig fremlæggelse og diskussion af en eller flere tekster fra kursuslitteraturen - Aflevering af en afsluttende individuel essayopgave, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til metodeovervejelser i forbindelse med igangværende eller tidligere projektarbejde. - Aktiviteterne bedømmes tilfredsstillende i forhold til kursets læringsmål (bedømmelseskriterier)" til "Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse, hvorved forstås: - Min. 75 % deltagelse i kursets studieaktiviteter, herunder mindre opgaver og - skriftlig eller mundtlig fremlæggelse og diskussion af tekster fra kursuslitteraturen - en fri individuel skriftlig opgave på 5-6 normalsider, hvor dele af kursuslitteraturen diskuteres i relation til metodeovervejelser i forbindelse med igangværende eller tidligere projektarbejde. - Aktiviteterne bedømmes tilfredsstillende i forhold til kursets læringsmål (bedømmelseskriterier)" Fagmodulkursus 4b (prøveform) er ændret fra en bunden ugeopgave på 4-8 sider til en bunden hjemmeopgave på max. 8 normalsider, der udleveres senest 21 dage før afleveringstidspunktet. Omprøven er en 48 timer skriftlig hjemmeopgave på max. 8 normalsider. Vedtaget af Studienævnet for Miljøstudier den 12. december Godkendt af Studienævnet for Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse den 28. november Godkendt af UI den 29. januar Efterfølgende præciseret august 2015 ift. følgende : 3, stk. 3 er ændret fra at den studerende frit kan vælge mellem de udbudte kurser 4a-4c til: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal gennemføre kursus 4b og 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4c. Det anbefales at kursus 4c

19 Side 19 gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) kan vælge mellem Fagmodulkursus 4a og 4b. Syg-/omprøveformen er ændret på alle kurser: En skriftlig opgave på baggrund af bunde spørgsmål på min. 15. normalsider. Fagmodulkursus 4b: Undervisningssproget er ændret fra dansk til engelsk Studiemæssige forudsætninger er ændret fra: Ingen Til: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig bredde i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Syge- og omprøven er ændret fra: Reeksamen er i form af en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende maximalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Til: Omprøveformen er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Fagmodulkursus 4c: Prøveform er ændret fra: Fri skriftlig semesteropgave (6 8 sider) udarbejdet i grupper med mundtlig fremlæggelse på et analysestrategiseminar. Til den mundtlige fremlæggelse er eksaminationstiden 15 min. pr. studerende inkl. votering. Til: Kurset bedømmes på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper og en mundtlig prøve. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Syge- og omprøve: Studerende, der opnår bedømmelse ikke bestået eller er dokumenteret syge ved analysestrategiseminariet, kan indstille sig til en reeksamen eller sygeeksamen. Reeksamen og sygeeksamen, er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. Godkendt at Studienævnet for Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse efter skriftlig høring 1/ Godkendt af Studienævnet for Miljøstudier efter skriftlig høring 1/

20 Ændringerne træder i kraft den 1. september Side 20

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 28. august 2015 2012-2251 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-81 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere