Fagmodul i Performance Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Performance Design"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Ændringerne af 1. september 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af 1. september 2016 fremgår ligeledes sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistisk -Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Medmindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på, også for dette fagmodul. Formål 1. Fagmodulet i Performance Design har til formål at give de studerende praktiske, vidensmæssige, analytiske, metodiske og teoretiske forudsætninger for at designe, planlægge, udføre og vurdere events, begivenheder, koncerter/forestillinger og andre forløb, der baserer sig på et aktivt medvirkende publikum eller på medierede processer og endemål. Fagmodulet i Performance Design har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Performance Design eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Performance Design giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: - Grundlæggende viden om de problemer, der knytter sig til performance- og designpraksis og relationen mellem udøvere og publikum. - Indsigt i teori, analyse og praksis med henblik på konceptudvikling og design, planlægning og tilrettelæggelse af events, begivenheder, koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. 1

2 - Indsigt i teori, analyse og designpraksis med henblik på publikumshåndtering og rekruttering. - Viden om eksisterende Performance Design teori (performanceteori & designteori). - Viden om analytiske og bevidsthedsmæssige faktorer i forbindelse med Performance Design teori og praksis. - Viden om etiske problemer i forbindelse med Performance Design. - Forudsætninger for på et Performance Design grundlag at kunne identificere og reflektere over æstetiske og oplevelsesøkonomiske problemstillinger. - Forudsætninger for på et videnskabsteoretisk grundlag at kunne reflektere over teorier, analysemetoder og praksis inden for faget Performance Design. Færdigheder: - Færdighed i at præsentere og formidle faglige Performance Design-problemstillinger til relevante rekvirenter og brugere. - Praktisk færdighed i selvstændigt at kunne planlægge og vurdere udformning af Performance Design-koncepter for udvalgte rekvirenter og brugere. - Praktisk færdighed i at kunne tilrettelægge og gennemføre performance- og designprocesser i en specifik institutionel eller organisatorisk ramme. Kompetencer: - Kompetence til at kunne arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre events, begivenheder, koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. - Kompetence til at kunne igangsætte, tage ansvar for og styre komplekse og uforudsigelige Performance Design-processer. - Kompetence til at evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger inden for Performance Design. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Performance Design (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: Performance Design (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3: Analyse og dokumentation (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4: Performancestudier (5 ECTS-point) Anbefalede faglige forudsætninger 2

3 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. 5. Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Fagmodulprojekt i Performance Design Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om de problemer, der knytter sig til performance- og designpraksis og relationen mellem udøvere og publikum. - Indsigt i teori, analyse og praksis med henblik på konceptudvikling og design, planlægning og tilrettelæggelse af events, begivenheder koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. - Indsigt i teori, analyse og designpraksis med henblik på publikumshåndtering og rekruttering. Færdigheder: - Færdighed i at præsentere og formidle faglige Performance Design-problemstillinger til relevante rekvirenter og brugere. - Praktisk færdighed i selvstændigt at kunne planlægge og vurdere udformning af Performance Designs for udvalgte rekvirenter og brugere. - Praktisk færdighed i at kunne tilrettelægge og gennemføre performance- og designprocesser i en specifik institutionel eller organisatorisk ramme. Kompetencer: - Kompetence til at kunne arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre events, begivenheder, koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. 3

4 - Kompetence til at kunne igangsætte, tage ansvar for og styre komplekse og uforudsigelige performance- designprocesser. Overordnet indhold - Kompetence til at evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger inden for Performance Design. Fagmodulet i Performance Design omfatter et afsluttet projektarbejde med et emne og en problemstilling valgt af den/de studerende selv inden for modulets rammer. I projektet skal indgå elementer af undersøgelse, analyse, planlægning, konceptudvikling og afprøvning af en konkret produktion. Der konciperes, planlægges og afvikles et performance design (event, møde, begivenhed, forestilling, koncert, installation, udstilling etc.) i relation til en deltagergruppe, et publikum eller anden form for gruppe af aktivt medvirkende involverede eller interessenter. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten har et omfang på højest 30 normalsider plus fem sider pr. person ved flere forfattere, samt evt. supplerende materiale som dokumenterer produktionen. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Den praktiske produktion indgår som en obligatorisk del af projektarbejdet, men projektet bedømmes på dets akademiske kvaliteter. Projektet skal demonstrere den studerendes kendskab til det faglige genstandsområde. Der skal argumenteres for problemstillingens relevans for Performance Design som fagligt område. Teorier og metoders relevans for problemstillingen skal begrundes. Teoretiske, metodiske og analytiske valg og fravalg skal begrundes og diskuteres. Der skal redegøres for og kritisk reflekteres over valgte teorier og metoder, og demonstreres evne til at anvende disse selvstændigt. Der skal teoretisk, metodisk og analytisk redegøres for og kritisk reflekteres over den selvstændigt udførte produktion / praktiske gennemførsel, Projektet skal redegøre for og diskutere tilvejebringelse og behandling af empiri, herunder refleksion over empirigrundlagets relevans og pålidelighed. Projektarbejdet skal perspektiveres gennem en redegørelse for projektarbejdets resultater, samt selvstændig refleksion over begrænsninger og potentiel videreførelse. Projektet skal begrebsmæssigt være præcist og sprogligt gennemarbejdet, ligesom der skal være en klar disposition i rapporten. Dansk Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden projektarbejdet begyndes. Fagmodulkurserne 2, 3 og 4 anbefales gennemført før eller i samme semester som projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk 4

5 Prøveform sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve på 30 minutter per studerende inkl. votering og tilbagemelding. Performance Design produktionen bedømmes som en integreret del af projektarbejdet. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og supplerende materiale, herunder Performance Design produktionen. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Under prøven afsættes 5 minutter per studerende til en selvvalgt, forberedt præsentation med afsæt i det fælles projektarbejde. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter. Omprøve har samme prøveform Bedømmelse Censur 7-trins-skala Ekstern 5

6 Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Performance Design Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om Performance Designs genrer og virkefelter samt centrale teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget. - Kendskab til og tilegnelse af relevante begreber og fagterminologi. - Forståelse af fagets sammenhæng med og placering mellem hovedområder, fag og discipliner. Færdigheder: - Færdighed i at analysere og vurdere Performance Design. - Færdighed i at håndtere og formidle begreber, problemstillinger og praksisser inden for Performance Design. - Grundlæggende færdighed i at koncipere, planlægge og afvikle et Performance Design. Kompetencer: - Kompetence til at kunne bedømme og reflektere kritisk over Performance Design. - Beherskelse af Performance Designs begrebsapparat og fagterminologi og kompetence til at diskutere og evaluere andres og egne produktioner. Overordnet indhold Fagmodulkurset skal introducere de studerende til performancedesign teori, praksis, genrer og virkefelter, samt analytiske og metodiske tilgange. Den studerende skal opnå viden indenfor disse områder og tilegne sig relevante begreber og fagterminologi, samt forståelse af fagets sammenhæng med og placering mellem hovedområder, fag og discipliner. På kurset præsenteres og analyseres forskellige områder af faget Performance Design. Der introduceres til klassiske og moderne performance- og designteorier og gennemføres praktiske øvelser i 6

7 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform konceptudvikling, planlægning og afvikling af projekter. Undervisningen er en kombination af oplæg, praktiske øvelser samt diskussioner. Dansk Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. Ingen Der afholdes en intern prøve inden for området performance design. Eksamen er en mundtlig eksamen i grupper. Der udvikles et performance design, argumenteres for designløsningen, og dennes relation til Performance Designs genrer og virkefelter samt teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget. Performance designet præsenteres, diskuteres og perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse. Varighed: eksamen varer en hel dag og ligger i tidsrummet Den studerende skal både være tilstede ved egen fremlæggelse og overvære medstuderendes fremlæggelser. Den konkrete afvikling af eksamen planlægges i forbindelse med semesterplanlægning og oplyses ved semesterstart. Omprøve: Bedømmelse Censur Individuel skriftlig bunden hjemmeopgave givet af kursusholder. Opgaven tager udgangspunkt i en skriftlig argumentation for et performance design udviklet af den studerende hvori indgår en redegørelse for hvordan designet relaterer til faget Performance Design. Den skriftlige opgave har en længde mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Opgaven afleveres 5 hverdage efter udlevering. Bestået / Ikke bestået. Ingen 7

8 Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Designmetoder og projektledelse Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden og forståelser af Performance Design i relation til designteori og designmetoder og kendskab til betegnelsen design, forskellige designmetoder samt grundlæggende processer, værktøjer og formgivningsmetoder. - Viden om skabende processer og konceptudvikling - Viden om planlægning og afvikling af Performance Designprojekter og processer. Færdigheder: - Færdigheder i projektledelse, herunder planlægning og organisation, aftaler og kontrakter. - Færdigheder i ad hoc-styring og struktur, arbejde med prototyper, PR og økonomi, ledelse, herunder ledelse af frivillige. Kompetencer: - Kompetence til konceptudvikling, forhandling og beslutningsprocesser, samtalemønstre, konflikthåndtering. Overordnet indhold - Kompetence i idé-generering, refleksion og evaluering af Performance Designs. Formålet med kurset er at introducere de studerende til forskellige Performance Designprocesser og problemstillinger, som knytter sig hertil, samt at relatere Performance Design til designtraditioner, - terminologier og analysemetoder. Kurset skal give de studerende en grundlæggende teori- og metodebaseret praksis for projektledelse gennem skabende processer. De studerende får i kurset indsigt i og opnår færdigheder i projektledelse, herunder aktuelle koncepter, planlægning og organisation, aftaler og kontrakter, ad hoc styring og struktur, arbejde med prototyper, PR og økonomi, idé-generering, konceptudvikling, 8

9 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform forhandling og beslutningsprocesser, samtalemønstre, konflikthåndtering, kompetenceudvikling, samt refleksion og evaluering. Dansk Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. Det anbefales at fagmodulkursus 2 gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 3 og 4 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Kurset er ikke et traditionelt teorikursus og aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet og workshopaktiviteter er nødvendig for at få udbytte af kurset. For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelser i forbindelse med workshopaktiviteter Bedømmelse Censur Omprøve: Skriftlig prøve. Underviseren fastsætter et relevant emne for den skriftlige individuelle opgave. Opgaven er mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) Den skriftlige individuelle opgave afleveres senest 5 hverdage efter udlevering. Bestået / Ikke bestået Ingen 9

10 Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Analyse og Dokumentation Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om analyse og dokumentation af Performance Design - Forståelse for videnskabsteoretiske og erkendelsesteoretiske aspekter ved forskellige tilgange til undersøgelse, analyse og dokumentation Færdigheder: - Færdighed i analyse af Performance Design og vurdering af forskellige dokumentationsformer. - Færdighed i analyse og dokumentation af Performance Design processer og -artefakter. Kompetencer: - Kompetence til at analysere, vurdere og dokumentere performances - Kompetence til at vurdere forskellige dokumentationsformer og relatere disse til forskellige videnskabsmetodiske problemstillinger og videnskabsteoretiske positioner - Kompetence til at bedømme og reflektere kritisk over performance design produkter samt med beherskelse af performance designs begrebsapparat og fagterminologi diskutere og evaluere andres og egne produkter. Overordnet indhold - Kritisk kunne reflektere over valg af dokumentations- og evalueringsværktøjer Formålet med kurset er at præsentere forskellige tilgange til undersøgelse, analyse og dokumentation af Performance Design, samt at sætte disse ind i en metodisk og videnskabsteoretisk ramme. Kurset giver en indføring i metoder til at undersøge, analysere og dokumentere Performance Design. 10

11 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Dansk Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. Det anbefales at fagmodulkursus 3 gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 2 og 4 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Prøveform Kurset afsluttes med en patchwork-portfolio med en længde på mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl mellemrum). Som en del af øvelsesarbejdet på kurset indleveres et antal mindre skriftlige opgaver i analyse og dokumentation. To af disse opgaver udvælges af den studerende til aflevering i bearbejdet form suppleret med refleksion og diskussion af minimum tre af de tekster, der er præsenteret i kurset. Afleveringstidspunktet fastlægges ved studiestart i forbindelse med semesterplanlægningen. Bedømmelse Censur Omprøve: Skriftlig prøve. Underviseren fastsætter et relevant emne for den skriftlige individuelle opgave. Opgaven er mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) Den skriftlige individuelle opgave afleveres senest 5 hverdage efter udlevering. Afleveringstidspunktet fastlægges ved studiestart i forbindelse med semesterplanlægningen. Bestået/ Ikke bestået Ingen 11

12 Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Performancestudier Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - om Performance Designs placering indenfor forskellige performance- og design-discipliner - om forsknings- og praksistraditionen Performance Studies, samt relationen til beslægtede faglige tilgange, samt en forståelse af praksisfeltet performance design i relation til denne forskningsog praksistradition. Færdigheder: - forståelse for performancestudiers forskellige begreber og deres anvendelsesområder Kompetencer: Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger - analytisk og refleksiv evne til at kunne navigere inden for Performance Studies som et tværdisciplinært felt. Fagmodulkurset indskriver praksisfeltet Performance Design i forsknings- og praksistraditionen Performance Studies. Historisk udfoldes Performance Studies-traditionen ud fra tre spor: en antropologisk-sociologisk, en teatervidenskabelig og en kunsthistorisk. Ydermere redegøres for nyere tværdisciplinære møder med oplevelsesdesign, arkitektur og kulturgeografi, kommunikation og kulturstudier. Dansk Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. Det anbefales at fagmodulkursus 4 gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 2 og 3 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. 12

13 Prøveform Kurset bestås ved at den studerende rettidigt har afleveret og fået godkendt de essayopgaver, der stilles i forbindelse med kurset. Den nærmere præcisering af antallet af essayopgaver, samt hvor mange af disse der skal være godkendt, fastlægges i forbindelse med semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays á enheder være godkendt. Omprøve: Skriftlig opgave i form af en individuel bunden hjemmeopgave på mellem 4 og 6 normalsider (á 2400 tegn inkl. mellemrum), samt et refleksionspapir på 2-3 normalsider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) over performancestudier som forsknings- og praksistradition og sammenhængen mellem denne og de øvrige studieaktiviteter på semesteret. Den individuelle bundne hjemmeopgave afleveres 5 dage efter udlevering. Bedømmelse Censur Bestået/ Ikke-bestået Ingen Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1.feb Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for studerende, som er startet på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Godkendt af Studienævnet for Performance Design efter skriftlig behandling 4. december Ændringer er godkendt 22. august Ændringer i 2015 er godkendt d. 28. august Ændringer i 2016 er godkendt d. 28. august Godkendt af Studienævnet for den humanistiske bacheloruddannelse den 28. maj Ændringer er godkendt 21. august Ændringer i 2015 er godkendt d. 8. september Ændringer for 2016 er godkendt d. 22. december 13

14 Ændringerne er godkendt af UI den 25. august Godkendt af rektor den 26. august Hanne Leth Andersen Ændringer Fagmodulbeskrivelsen 1. februar 2016 Hvor har der fundet ændring sted 2 Kompetencebeskrivelse, Viden. 1. sep feb Indsigt i teori, analyse og praksis med henblik på konceptudvikling og design, planlægning og tilrettelæggelse af events, begivenheder koncerter/forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum eller medierede processer baseret forløb og endemål. - Indsigt i teori, analyse og praksis med henblik på konceptudvikling og design, planlægning og tilrettelæggelse af events, begivenheder, koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. 2 Kompetencebeskrivelse, Viden. 2 Kompetencebeskrivelse, Kompetencer. - Forudsætninger for på et performance designteoretisk grundlag at kunne identificere og reflektere over æstetiske og oplevelsesøkonomiske problemstillinger. - Kompetence til at kunne arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre events, begivenheder, koncerter/forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum eller medierede processer baseret forløb og endemål. - Forudsætninger for på et Performance Design grundlag at kunne identificere og reflektere over æstetiske og oplevelsesøkonomiske problemstillinger. - Kompetence til at kunne arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre events, begivenheder, koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. 5 fagmodulprojekt - Indsigt i teori, analyse og praksis med henblik på konceptudvikling og design, planlægning og tilrettelæggelse af events, begivenheder koncerter/forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum eller medierede processer baseret forløb og endemål. - Indsigt i teori, analyse og praksis med henblik på konceptudvikling og design, planlægning og tilrettelæggelse af events, begivenheder koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. 5 fagmodulprojekt - Kompetence til at kunne arbejde - Kompetence til at kunne arbejde 14

15 selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre events, begivenheder, koncerter/forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum eller medierede processer baseret forløb og endemål. 5 overordnet indhold Fagmodulet i Performance-design omfatter et afsluttet projektarbejde med et emne og en problemstilling valgt af den/de studerende selv inden for modulets rammer. I projektet skal indgå elementer af undersøgelse, analyse, planlægning, konceptudvikling og afprøvning af et konkret produkt. Målet med projektet er, at den studerende kan anvende elementære begreber, teorier og metoder, og praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af events, begivenheder, forestillinger m.m. og produktion af sådanne. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten har et omfang på højest 30 normalsider plus fem sider pr. person ved flere forfattere, samt evt. supplerende materiale som dokumenterer produktet mv. Derudover skal der konciperes, planlægges og afvikles et performancedesign (event, møde, begivenhed, forestilling, koncert, installation, udstilling etc.) i relation til en deltagergruppe, et publikum eller anden form for gruppe af interaktivt involverede eller interessenter. selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre events, begivenheder, koncerter, forestillinger og andre på et aktivt medvirkende publikum baseret forløb eller medierede processer og endemål. Fagmodulet i Performance Design omfatter et afsluttet projektarbejde med et emne og en problemstilling valgt af den/de studerende selv inden for modulets rammer. I projektet skal indgå elementer af undersøgelse, analyse, planlægning, konceptudvikling og afprøvning af en konkret produktion. Der konciperes, planlægges og afvikles et performance design (event, møde, begivenhed, forestilling, koncert, installation, udstilling etc.) i relation til en deltagergruppe, et publikum eller anden form for gruppe af aktivt medvirkende involverede eller interessenter. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten har et omfang på højest 30 normalsider plus fem sider pr. person ved flere forfattere, samt evt. supplerende materiale som dokumenterer produktionen. Den praktiske produktion indgår som en obligatorisk del af projektarbejdet, men projektet bedømmes på dets akademiske kvaliteter. Projektet skal demonstrere den studerendes kendskab til det faglige genstandsområde. Der skal argumenteres for problemstillingens relevans for Performance Design som fagligt område. Teorier og metoders relevans for problemstillingen skal begrundes. Teoretiske, metodiske og analytiske valg og fravalg skal begrundes og diskuteres. Der skal redegøres for og kritisk reflekteres over valgte teorier og metoder, og demonstreres evne til at anvende disse selvstændigt. Der skal teoretisk, metodisk og analytisk redegøres for og kritisk reflekteres over den selvstændigt udførte produktion / praktiske gennemførsel, Projektet skal redegøre for og diskutere tilvejebringelse og behandling af empiri, 15

16 5 prøveform Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve på 30 minutter per studerende inkl. votering og tilbagemelding. Performance Design produktionen bedømmes som en integreret del af projektarbejdet. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og supplerende materiale, herunder performance design produktionen. 5 prøveform FK1 Den studerende kan vælge imellem 2 prøveformer: Prøveform 1: Der afholdes en intern prøve inden for området performance design. Eksamen foregår i grupper og består af en mundtlig og en skriftlig del. Der udvikles et Performance-Design koncept, argumenteres for designløsningen, og denne sættes i relation til Performance-Designs genrer og virkefelter. Dette fremvises mundtligt, og der afleveres samtidigt en skriftlig argumentation for konceptet, hvor i indgår en redegørelse for hvordan konceptet relaterer til Performance-Design som fag. Den skriftlige opgave kan have en længde på op til 6 sider (a herunder refleksion over empirigrundlagets relevans og pålidelighed. Projektarbejdet skal perspektiveres gennem en redegørelse for projektarbejdets resultater, samt selvstændig refleksion over begrænsninger og potentiel videreførelse. Projektet skal begrebsmæssigt være præcist og sprogligt gennemarbejdet, ligesom der skal være en klar disposition i rapporten. Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve på 30 minutter per studerende inkl. votering og tilbagemelding. Performance Design produktionen bedømmes som en integreret del af projektarbejdet. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport og supplerende materiale, herunder Performance Design produktionen. Der afholdes en intern prøve inden for området performance design. Eksamen er en mundtlig eksamen i grupper. Der udvikles et performance design, argumenteres for designløsningen, og dennes relation til Performance Designs genrer og virkefelter samt teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget. Performance designet præsenteres, diskuteres og perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse. Varighed: eksamen varer en hel dag og ligger i tidsrummet Den studerende skal både være tilstede ved egen fremlæggelse og overvære medstuderendes fremlæggelser. Den konkrete afvikling af eksamen planlægges i forbindelse med semesterplanlægning og oplyses ved semesterstart. Omprøve: 16

17 2400 tegn inkl. mellemrum). Prøveform 2: Der afholdes en intern prøve inden for området performance design. Eksamen er en mundtlig eksamen i grupper. Der udvikles et performance design, argumenteres for designløsningen, og dennes relation til Performance Designs genrer og virkefelter samt teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget. Performance designet præsenteres, diskuteres og perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse. Individuel skriftlig bunden hjemmeopgave givet af kursusholder. Opgaven tager udgangspunkt i en skriftlig argumentation for et performance design udviklet af den studerende hvori indgår en redegørelse for hvordan designet relaterer til faget Performance Design. Den skriftlige opgave har en længde mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Opgaven afleveres 5 hverdage efter udlevering. Varighed: En heldagseksamen. Omprøve: Individuel skriftlig bunden hjemmeopgave givet af kursusholder. Opgaven tager udgangspunkt i en skriftlig argumentation for et performance design udviklet af den studerende hvori indgår en redegørelse for hvordan designet relaterer til faget Performance Design. Den skriftlige opgave har en længde på min 5- maks 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Opgaven afleveres 5 hverdage efter udlevering. 5 Censur Intern Ingen 5 FK2 Kompetence i idé-generering, refleksion og evaluering af events. 5 FK2 Prøveform Kurset er ikke et traditionelt teorikursus og aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet og workshopugen er nødvendig for at få udbytte af kurset. Kompetence i idé-generering, refleksion og evaluering af Performance Designs. Kurset er ikke et traditionelt teorikursus og aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet og workshopaktiviteter er nødvendig for at få udbytte af kurset. For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelser i forbindelse med workshopugen Er den studerende forhindret i at deltage i en eller begge For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelser i forbindelse med workshopaktiviteter Omprøve: Skriftlig prøve. Underviseren 17

18 fremlæggelser, skal den studerende afløse kurset ved en skriftlig opgave. Underviseren fastsætter et relevant emne for opgaven, som den studerende får udleveret umiddelbart efter kursets afslutning. Opgaven er på 5 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) fastsætter et relevant emne for den skriftlige individuelle opgave. Opgaven er mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) Den skriftlige individuelle opgave afleveres senest 5 hverdage efter udlevering. Afløsningsopgave afleveres senest 5 dage efter underviseren har udleveret den. 5 FK2 Censur Intern Ingen 5 FK3 Prøveform Kurset afsluttes med et individuelt essay på 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Opgaven omhandler en analyse af en case, der er blevet skabt eller afviklet uden involvering af den studerende selv. Opgaven bygges op om en problemstilling, der belyses og diskuteres ved inddragelse af minimum tre af de tekster, der er præsenteret på kurset. Udover selve analysen, inddrages, også med henvisning til kursuslitteraturen, refleksion over dokumentationen af eventet. Afleveringstidspunktet fastlægges ved studiestart i forbindelse med semesterplanlægningen. Omprøve har samme prøveform Kurset afsluttes med en patchworkportfolio med en længde på mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl mellemrum). Som del af det løbende øvelsesarbejde på kurset afleveres et mindre antal skriftlige opgaver i analyse og dokumentation to af disse opgaver udvælges af den studerende til aflevering i bearbejdet form suppleret med refleksion og diskussion af minimum 3 tekster, der er præsenteret på kurset. Afleveringstidspunktet fastlægges ved studiestart i forbindelse med semesterplanlægningen. Omprøve: Skriftlig prøve. Underviseren fastsætter et relevant emne for den skriftlige individuelle opgave. Opgaven er mellem 4 og 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) Den skriftlige individuelle opgave afleveres senest 5 hverdage efter udlevering. Afleveringstidspunktet fastlægges ved studiestart i forbindelse med semesterplanlægningen. 5 FK3 Bedømmelse 7 - trins skala Bestået/ ikke bestået 5 FK3 Censur Intern Ingen 5 FK4 Prøveform Der kan vælges imellem to prøveformer: Prøveform 1: Prøven består af en individuel bunden hjemmeopave i form af en essay på 6 normalsider (á 2400 tegn inkl. Mellemrum). Afleveringstidspunktet fastlægges i forbindelse med semesterplanlægningen. En forudsætning for at den studerende kan Kurset bestås ved at den studerende rettidigt har afleveret og fået godkendt de essayopgaver, der stilles i forbindelse med kurset. Den nærmere præcisering af antallet af essayopgaver, samt hvor mange af disse der skal være godkendt, fastlægges i forbindelse med semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays á enheder være godkendt. 18

19 aflægge prøve i fagmodulkurset er, at den studerende deltager aktivt i undervisningen og rettidigt har afleveret og fået godkendt de essaysopgaver, der stilles i forbindelse med kurset (essayet skal have en længde på tegn inkl. mellemrum). Den nærmere præcisering af antallet af essaysopgaver, samt hvor mange af disse som skalvære godkendt, fastlægges i forbindelse med semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays være godkendt.prøveform 2: Kurset bestås ved at den studerende rettidigt har afleveret og fået godkendt de essayopgaver, der stilles i forbindelse med kurset. Den nærmere præcisering af antallet af essayopgaver, samt hvor mange af disse der skal være godkendt, fastlæægges i forbindelse med semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays á enheder være godkendt. Omprøve: Skriftlig opgave i form af en individuel bunden hjemmeopgave på mellem 4 og 6 normalsider (á 2400 tegn inkl. mellemrum), samt et refleksionspapir på 2-3 normalsider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) over performancestudier som forsknings- og praksistradition og sammenhængen mellem denne og de øvrige studieaktiviteter på semesteret. Den individuelle bundne hjemmeopgave afleveres 5 dage efter udlevering. Har den studerende ikke afleveret og fået godkendt det forudsatte antal essays ved kursusperiodens afslutning, skal den studerende i stedet aflevere en hjemmeopgave på normalsider samt et refleksionspapir på 3-5 normalsider (2400 anslag) over performancestudier som forsknings- og praksis-tradition og sammenhængen mellem denne og de øvrige studieaktiviteter på semestret. 5 FK4 Bedømmelse Bestået/ ikke bestået FK4 Censur Intern Ingen Ændringer af 1. september 2015 Hvor har ændringerne fundet sted 1. sep sep Generel betegnelse ændret performance design Performance Design 5 Fagmodulprojekt under prøveform Indført at omprøve har samme prøveform 5 fagmodulkursus 1 Prøveform Der afholdes en intern prøve inden for området performancedesign. Der afholdes en intern prøve inden for området performance design. Eksamen. Der udvikles et, argumenteres for designløsningen, og denne relation til genre og virkefelter. Eksamen er en mundtlig eksamen i grupper. Der udvikles et performance design, argumenteres for designløsningen, og dennes relation til Performance Designs genrer og virkefelter samt teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget. 19

20 Performance designet præsenteres, diskuteres og perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse. Varighed: eksamen varer en hel dag og ligger i tidsrummet Den studerende skal både være tilstede ved egen fremlæggelse og overvære medstuderendes fremlæggelser. Den konkrete afvikling af eksamen planlægges i forbindelse med semesterplanlægning og oplyses ved semesterstart. Den studerende skal afsætte hele dagen til eksamen. Omprøve: Individuel skriftlig bunden hjemmeopgave givet af kursusholder. Opgaven tager udgangspunkt i en skriftlig argumentation for et performance design udviklet af den studerende hvori indgår en redegørelse for hvordan designet relaterer til faget Performance Design. Den skriftlige opgave har en længde på min 5- maks 6 sider (á 2400 tegn inkl. Mellemrum). Opgaven afleveres 5 hverdage efter udlevering. 5 Fagmodulkursus 2 Prøveform Kurset er ikke et traditionelt teorikursus og aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet og workshopugen er nødvendig for at få udbytte af kurset. For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelser i forbindelse med workshopugen Kurset er ikke et traditionelt teorikursus og aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet og workshopugen er nødvendig for at få udbytte af kurset. For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelser i forbindelse med workshopugen Er den studerende forhindret i at deltage i en eller begge fremlæggelser, skal den studerende afløse kurset ved en skriftlig opgave. Underviseren fastsætter et 20

21 relevant emne for opgaven, som den studerende får udleveret umiddelbart efter kursets afslutning. Opgaven er på 5 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) Afløsningsopgave afleveres senest 5 dage efter underviseren har udleveret den. Omprøven er en skriftlig 5 siders opgave á 2400 tegn inkl. mellemrum pr. side. Underviseren fastsætter et relevant emne for opgaven som afleveres 5 dage efter underviseren har udleveret den. 5 Prøveform fagmodulkursus 3 Indført at omprøve har samme prøveform 5 Fagmodulkursus 4 Prøveform Prøven består af en individuel bunden hjemmeopave i form af en essay på 6 normalsider (á 2400 tegn inkl. Mellemrum). Afleveringstidspunktet fastlægges i forbindelse med semesterplanlægningen. En forudsætning for at den studerende kan aflægge prøve i fagmodulkurset er, at den studerende deltager aktivt i undervisningen og rettidigt har afleveret og fået godkendt de essaysopgaver, der stilles i forbindelse med kurset (essayet skal have en længde på tegn inkl. mellemrum). Den nærmere præcisering af antallet af essaysopgaver, samt hvor mange af disse være godkendt, fastlægges i forbindelse med semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays være godkendt. Kurset bestås ved at den studerende rettidigt har afleveret og fået godkendt de essayopgaver, der stilles i forbindelse med kurset. Den nærmere præcisering af antallet af essayopgaver, samt hvor mange af disse der skal være godkendt, fastlægges i forbindelse med semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays á enheder være godkendt. Har den studerende ikke afleveret og fået godkendt det forudsatte antal essays ved kursusperiodens afslutning, skal den studerende i stedet aflevere en hjemmeopgave på normalsider samt et refleksionspapir på 3-5 normalsider (2400 anslag) over performancestudier som forskningsog praksis-tradition og sammenhængen mellem denne og de øvrige studieaktiviteter på semestret. Kurset bestås ved at den studerende rettidigt har afleveret og fået godkendt de essayopgaver, der stilles i forbindelse med kurset. Den nærmere præcisering af antallet af essayopgaver, samt hvor mange af disse der skal være godkendt, fastlægges i forbindelse med 21

22 semesterplanlægning. Som udgangspunkt skal hvad der svarer til 8 ud af 10 essays á enheder være godkendt. Ændringer af 1. september 2014 Hvor har ændringerne har fundet sted 5 fagodulprojekt studiemæssige forudsætninger sep Det kræves, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden projektarbejdet begyndes og at Fagmodulkurserne 2, 3 og 4 skal gennemført før eller i samme semester som projektarbejdet. 5 fagmodulkursus 2 Prøveform For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelse i forbindelse med workshopugen Er den studerende forhindret i at deltage i en eller begge fremlæggelser, skal den studerende afløse kurset ved en skriftlig opgave. Underviseren fastsætter et relevant emne for opgaven, som den studerende får udleveret umiddelbart efter kursets afslutning. Opgaven er på 5 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Det anbefales at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden projektarbejdet begyndes og at Fagmodulkurserne 2, 3 og 4 skal gennemført før eller i samme semester som projektarbejdet. Kurset er ikke et traditionelt teorikursus og aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i kursusforløbet og workshopugen er nødvendig for at få udbytte af kurset. For at bestå fagmodulkurset, skal den studerende: - Deltage i gruppefremlæggelse i kursusforløbet - Deltage i gruppefremlæggelse i forbindelse med workshopugen Er den studerende forhindret i at deltage i en eller begge fremlæggelser, skal den studerende afløse kurset ved en skriftlig opgave. Underviseren fastsætter et relevant emne for opgaven, som den studerende får udleveret umiddelbart efter kursets afslutning. Opgaven er på 5 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum) Afløsningsopgave afleveres senest 5 dage efter underviseren har udleveret den. 22

23 5 Fagmodulkursus 3 Prøveform Kurset afsluttes med et individuelt essay på 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Opgaven omhandler en analyse af en selvvalgt case, der er blevet skabt eller afviklet uden involvering af den studerende selv. Opgaven bygges op om en problemstilling, der belyses og diskuteres ved inddragelse af minimum tre af de tekster, der er præsenteret på kurset. Udover selve analysen, inddrages, også med henvisning til kursuslitteraturen, refleksion over dokumentationen af eventet. Afleveringstidspunktet fastlægges i forbindelse med semesterplanlægningen. Kurset afsluttes med et individuelt essay på 6 sider (á 2400 tegn inkl. mellemrum). Opgaven omhandler en analyse af en selvvalgt case, der er blevet skabt eller afviklet uden involvering af den studerende selv. Opgaven bygges op om en problemstilling, der belyses og diskuteres ved inddragelse af minimum tre af de tekster, der er præsenteret på kurset. Udover selve analysen, inddrages, også med henvisning til kursuslitteraturen, refleksion over dokumentationen af eventet. Afleveringstidspunktet fastlægges ved studiestart i forbindelse med semesterplanlægningen. Ændringer før 2013: 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere