Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september Ændringerne fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Teknologiske Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Bacheloruddannelse og Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Formålet med fagmodulet i Matematik er at: give den studerende et grundlæggende, bredt kendskab til fagets strukturer og metoder, give den studerende kompetencer til at kunne arbejde med matematiske modeller inden for andre fagområder. Fagmodulet i Matematik har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Matematik eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Matematik giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Viden om og forståelse af matematiske beviser og matematisk bevisførelse. Viden om og forståelse af grundlæggende matematiske resultater og deres rækkevidde. Viden om og forståelse af matematisk modellering. Færdigheder: Færdigheder i at håndtere matematisk symbolsprog og formalisme. Færdigheder i at kommunikere i, med og om matematik. Færdigheder i at kunne afdække de bærende idéer i et bevis. Færdigheder i at kende, forstå og håndtere givne matematiske begrebers rækkevidde. Kompetencer: Side 1

2 Side 2 Kompetence til at formulere, afgrænse, præcisere og løse matematiske problemer. Kompetence til at kunne sætte sig ind i og reflektere over grundlaget for og egenskaberne ved foreliggende matematiske modeller vedrørende andre felter. Kompetence til at kunne sætte sig ind i nyt matematisk stof. Kompetence til selvstændigt at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder omkring matematisk modellering med en professionel tilgang. Kompetence til at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Matematik (15 ECTS-point). - Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer (Mathematical Modelling and Dynamic Systems) (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 2: Algebra (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I (Mathematical Analysis I) (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 4: Matematiske analyse II (Mathematical Analysis II) (5 ECTS-point). Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til de to kurser Calculus og Linear Algebra fra basisdelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet bygger videre på kompetencer erhvervet i basisdelen af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Studerende, der ikke besidder disse eller tilsvarende kompetencer må forvente at skulle præstere en ekstra studieindsats for at kunne gennemføre fagmodulet på normeret tid. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Fagmodulprojekt i Matematik Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og erfaring med en eller flere matematiske modeller vedrørende andre felter. Kendskab til og forståelse af de i projektet centralt indgående matematiske begreber og evne til at kunne reflektere over deres egenskaber, rækkevidde og relevans for projektet. Evne til at forstå de(n) foreliggende matematiske model(ler) og til at kunne reflektere over grundlag, egenskaber, rækkevidde og

3 Side 3 gyldighed af modellen/modellerne. Færdigheder: Færdighed i at kunne sætte sig ind i, analysere og håndtere foreliggende matematiske modeller vedrørende andre felter og kunne diskutere modellernes gyldighed. Færdighed i at kunne håndtere og anvende det indgående matematiske symbolsprog og de centralt indgående matematiske begreber samt at kunne diskutere disses rækkevidde. Færdighed i at kunne analysere kritisk og bedømme foreliggende matematiske modeller i forhold til rækkevidde, brugbarhed og relevans samt i forhold til mulige alternative modeller. Færdighed i at kunne diskutere det i projektet indgående symbolsprog og de i projektet centralt indgående matematiske begreber, disses rækkevidde og relevans. Færdighed i at kunne analysere og vurdere grundlaget for og egenskaberne ved foreliggende matematiske modeller vedrørende andre felter. Færdighed i at kunne kommunikere både med fagfæller og ikkespecialister om matematiske modeller, deres egenskaber, brugbarhed og resultater. Overordnet indhold Studiemæssige forudsætninger Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Prøveform Kompetencer: Kompetence til matematisk modellering. Kompetence til selvstændigt at kunne identificere og analysere matematiske modeller. Projektarbejdet er problemorienteret og eksemplarisk. Projektarbejdet skal behandle matematiske modeller opstillet til at repræsentere og bearbejde genstandsområder uden for matematikken selv. Der kan både være tale om en undersøgelse og vurdering af eksisterende modeller/modeltyper og om selvstændig opstilling og analyse af matematisk(e) model(ler) eller modeldele. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1. Dansk eller Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt B-niveau. Projektet udarbejdes i grupper a 2-8 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering er 30 minutter pr. studerende. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele

4 Side 4 projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Bedømmelse Censur Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. 7-trins-skala. Ekstern. Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Matematisk modellering og dynamiske systemer (Mathematical modelling and dynamic systems) Kursus. Obligatorisk. 5 ECTS-point. Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og erfaring med matematisk modellering og dynamiske systemer generelt. Viden om og erfaring med eksemplariske matematiske modeller, deres grundlag, opbygning, egenskaber, rækkevidde og gyldighed. Viden om matematiske metoder og teorier der typisk benyttes i forbindelse med matematisk modellering. Færdigheder: Færdighed i at kunne sætte sig ind i, analysere og håndtere matematiske modeller og dynamiske systemer generelt. Færdighed i at kunne håndtere og anvende det indgående matematiske symbolsprog og de centralt indgående matematiske begreber. Færdighed i at kunne analysere kritisk og bedømme foreliggende matematiske modeller i forhold til rækkevidde, brugbarhed og relevans samt i forhold til mulige alternative modeller. Færdighed i at kunne kommunikere både med fagfæller og ikkespecialister om matematiske modeller og dynamiske systemer, deres egenskaber, brugbarhed og resultater. Overordnet indhold Kompetence: Kompetence til matematisk modellering. Kompetence til selvstændigt at kunne identificere og analysere eksemplariske matematiske modeller og dynamiske systemer. Kurset behandler matematisk modellering og dynamiske systemer generelt, herunder de matematiske begreber og teorier som indgår i

5 Side 5 Studiemæssige forudsætninger Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Prøveform studiet af (ordinære såvel som partielle) differentialligninger samt parameterestimationsprocesser. Kurset introducerer såvel analytiske som numeriske metoder. Ingen Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt B-niveau. Prøveformen er todelt: A: godkendelse af tre individuelle skriftlige opgavesæt; godkendelse af en skriftlig grupperapport om en matematisk model; godkendelse af en individuel mundtlig præsentation af en valgfri model. B: En individuel mundtlig prøve. Ved prøven medvirker intern bedømmer. Prøven har en varighed af 20 min. inkl. votering Tre skriftlige opgavesæt fra kurset, samt en skriftlige grupperapport udgør en portefølje som er udgangspunktet for den mundtlige prøve. Ved prøven trækker den studerende et af de fire porteføljeelementer og præsenterer dette uden yderligere forberedelse. Præsentationen suppleres med spørgsmål fra eksaminatorerne Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Bedømmelse Censur Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Bestået/Ikke bestået. Intern. Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Algebra. Kursus. Obligatorisk. 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og erfaring med abstrakt algebra. Viden om og erfaring med matematisk bevisførelse og matematiske ræsonnementer inden for algebraens ramme. Kendskab til algebraens begreber, deres rækkevidde og indbyrdes

6 Side 6 relationer, herunder opnår fortrolighed med definitionerne af og simple egenskaber ved grupper, ringe og legemer. Kendskab til algebraens symbolsprog og formalisme. Fortrolighed med de i algebraen indgående matematiske begreber og forståelse af deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Færdigheder: Færdighed i at kunne læse, analysere, forstå, selv føre og fremføre matematiske beviser i skrift og tale inden for algebraens begrebsmæssige ramme. Færdighed i at kunne anvende de i algebraen indgående matematiske begreber og at forstå deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Færdighed i at kunne anvende algebraens symbolsprog og formalisme. Færdighed i at kunne give eksempler på algebraiske strukturer baseret på de almindelige talmængder (N, Z, Q, R og C). Færdighed i at demonstrere fortrolighed med typer af spørgsmål og problemstillinger hvor algebra indgår på substantiel vis ved formulering og/eller løsning. Færdighed i at kunne identificere problemer og problemstillinger hvori algebra indgår på substantiel vis, og at kunne løse problemer hvori algebra er den væsentligste bestanddel. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetencer: Matematisk tankegangskompetence inden for algebra. Repræsentations- samt symbol- og formalismekompetencer inden for algebra. Ræsonnements- og kommunikationskompetencer inden for algebra. Problembehandlingskompetence inden for algebra. Avanceret lineær algebra. Mængder forsynet med kompositioner. Grundlæggende algebraiske strukturer (herunder grupper, ringe og legemer), deres egenskaber og karakteristiske komponenter samt resultater om dem. De algebraiske egenskaber ved de forskellige talområder. Vigtige konkrete eksempler på algebraiske strukturer (som f.eks. vektorrum, symmetrigrupper, matrixgrupper og endelige legemer) Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt B-niveau. Ingen Kurset udprøves ved en mundtlig eksamen af 30 min. varighed inklusive votering. Den mundtlige eksamen kan inddrage skriftlige materialer som er udført i løbet af kurset. Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015)

7 Side 7 Bedømmelse Censur 7-trins-skala. Ekstern. Fagmodulkursus 3 Titel Matematisk analyse I (Mathematical analysis I) Type Kursus. Fagtype Obligatorisk. Normering 5 ECTS-point. Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om og erfaring med grundlæggende matematiske analyse. Viden om og erfaring med bevisførelse og ræsonnementer inden for grundlæggende matematiske analyse. Kendskab til den grundlæggende matematiske analyses grundbegreber, deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Kendskab til det reelle talområdes egenskaber, herunder fuldstændighed, kardinalitet og topologiske grundtræk, herunder kompakthed. Kendskab til den grundlæggende matematiske analyses symbolsprog og formalisme. Fortrolighed med de i den grundlæggende analyse indgående matematiske begreber og forståelse af deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Færdigheder: Færdighed i at kunne læse, analysere, forstå, selv føre og fremføre matematiske beviser i skrift og tale inden for den grundlæggende (Weierstrasske) analyses begrebsmæssige ramme. Færdighed i at kunne anvende de i den grundlæggende analyse indgående matematiske begreber og at kunne forstå deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Færdighed i at kunne anvende den grundlæggende matematiske analyses symbolsprog og formalisme. Færdighed i at kunne demonstrere fortrolighed med typer af spørgsmål og problemstillinger hvori grundlæggende matematisk analyse indgår på substantiel vis ved formulering og/eller løsning. Færdighed i at kunne identificere problemer og problemstillinger hvori grundlæggende matematisk analyse indgår på substantiel vis og at kunne løse problemer hvori grundlæggende matematisk analyse er den væsentligste bestanddel. Kompetencer: Matematisk tankegangs-kompetence inden for den grundlæggende (Weierstrasske) analyse.

8 Side 8 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Repræsentation samt Symbol og Formalismekompetencer inden for grundlæggende Matematisk Analyse. Ræsonnements og Kommunikationskompetencer inden for grundlæggende Matematisk Analyse. Problembehandlingskompetence inden for grundlæggende Matematisk Analyse. Kursets genstandsområde er hovedsageligt den éndimensionale reelle analyse. Hovedvægten ligger på det begrebsmæssige fundament, på opbygningen af en sammenhængende teori og på detaljerede argumenter for teoriens resultater. Bl.a. følgende emner bliver behandlet: Det reelle talområdes egenskaber med fokus på fuldstændighed, kardinalitet og topologiske grundtræk, herunder kompakthed. Den Weierstrasske Analyse. Funktionsbegrebet og en systematisk indførelse af kontinuitet og differentiabilitet. Engelsk Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et niveau svarende til mindst gymnasialt B-niveau. Ingen Prøven består af en 24-timers hjemmeopgave og en efterfølgende mundtlig prøve af 30. min varighed inklusive votering. Den skriftlige besvarelse foretages individuelt. Den mundtlige eksamen tjener til at afprøve ejerskabet af den skriftlige besvarelse samt justering af karakteren. Den studerende forventes at møde til den mundtlige eksamen, med et cirka 10. min oplæg om opgavebesvarelsen. Den resterende tid under den mundtlige eksamen bruges til at stille og få svar på supplerende spørgsmål i det gennemgåede pensum samt den afsluttende karaktergivning. Bedømmelse Censur Omprøve og sygeeksamensform: 1 times forberedelse af en opgave efterfulgt af 45 minutter mundtlig prøve af opgaven samt kurset generelt. Der gives en samlet karakter. 7-trins-skala. Intern. Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Matematisk analyse II (Mathematical Analysis II) Kursus. Obligatorisk. 5 ECTS-point. Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om og erfaring med den reelle analyse, dvs. matematisk analyse i R n. Viden om og erfaring med matematisk tankegang, herunder

9 Side 9 bevisførelse og ræsonnementer, inden for den reelle analyse. Kendskab til den reelle analyses begreber, deres rækkevidde og deres indbyrdes relationer. Kendskab til den reelle analyses symbolsprog og formalisme. Fortrolighed med de i den reelle analyses grundbegreber og forståelse af deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Færdigheder: Færdighed i at kunne læse, analysere, forstå, selv føre og fremføre matematiske beviser i skrift og tale inden for den reelle analyses begrebsmæssige ramme. Færdighed i at kunne anvende de i den reelle analyse indgående matematiske begreber og at have forståelse af deres rækkevidde og indbyrdes relationer. Færdighed i at kunne beherske den reelle analyses symbolsprog og formalisme. Færdighed i at kunne demonstrere fortrolighed med typer af spørgsmål og problemstillinger hvori reel analyse indgår på substantiel vis ved formulering og/eller løsning. Færdighed i at kunne identificere problemer og problemstillinger hvori reel analyse indgår på substantiel vis, og i at kunne løse problemer hvori reel analyse er den væsentligste bestanddel. Kompetencer: Matematisk Tankegangs kompetence inden for den Reelle Analyse. Repræsentations samt Symbol og Formalismekompetencer inden for den Reelle Analyse. Ræsonnements og Kommunikationskompetencer inden for den Reelle Analyse. Problembehandlingskompetence inden for den Reelle Analyse. Overordnet indhold Kursets genstandsområde er den matematiske analyse på R n, n 1. Hovedvægten ligger på det begrebsmæssige fundament, på opbygningen af en sammenhængende teori og på detaljerede argumenter for resultater, hvoraf nogle vil forekomme bekendte. Bl.a. følgende emner bliver behandlet: Topologi i R n, n 1, Kontinuitet og differentiabilitet af funktioner af flere variable. Sætning om invers funktion og implicit funktion. Endvidere vil kurset behandle udvalgte emner fra den matematiske analyse. Undervisningssprog Engelsk Fremmedsproglig Den studerende forventes at kunne læse tekster på engelsk på et læsefærdighed niveau svarende til mindst gymnasialt B-niveau. Studiemæssige Det forudsættes at den studerende har tilegnet sig viden, forudsætninger Prøveform færdigheder og kompetencer svarende til fagmodulkursus 3. Prøven består af en 24-timers tag-hjem skriftlig opgave og efter en uge en mundtlig prøve af 30. min varighed inklusive votering. Den skriftlige besvarelse foretages individuelt. Den mundtlige eksamen tjener til at afprøve ejerskabet af den

10 Side 10 skriftlige besvarelse samt justering af karakteren. Den studerende forventes at møde til den mundtlige eksamen, med et cirka 10. min oplæg om opgavebesvarelsen. Den resterende tid under den mundtlige eksamen bruges til at stille og få svar på supplerende spørgsmål i det gennemgåede pensum samt den afsluttende karaktergivning. Bedømmelse Censur Omprøve og sygeeksamensform: 1 times forberedelse af en opgave efterfulgt af 45 minutter mundtlig prøve af opgaven samt kurset generelt. Der gives en samlet karakter. 7-trins-skala. Ekstern. Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Matematik efter skriftlig behandling den 12. oktober Godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 21. november Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 6. februar Ændringer pr. 1. september 2015: Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 2: Algebra: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform: 1 times forberedelse af en opgave efterfulgt af 45 minutter mundtlig prøve af opgaven samt kurset generelt. Der gives en samlet karakter. Fagmodulkursus 4: Matematisk analyse II: Der er tilføjet følgende ændringer til prøveformen: Omprøve og sygeeksamensform: 1 times forberedelse af en opgave efterfulgt af 45 minutter mundtlig prøve af opgaven samt kurset generelt. Der gives en samlet karakter. Godkendt at Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse 12/ Godkendt af Studielederen for matematik 24/ Ændringerne træder i kraft den 1. september 2015.

11 Side 11 Ændringer pr. 1. februar 2016: Anbefalede faglige forudsætninger: 4 kurser Calculus og Linear Algebra Til: kurser Calculus og Lineær Algebra Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer: Titel: Matematisk modellering og dynamiske systemer Til: Matematisk modellering og dynamiske systemer (Mathematical modelling and dynamic systems) Prøveform: Kurset bestås følgende måde: Under kursusforløbet skal den studerende have godkendt tre individuelle skriftlige opgavesæt; godkendt en skriftlig grupperapport om en matematisk model; godkendt en individuel mundtlig præsentation af en valgfri model. Ved afslutningen af kurset afholdes en individuel mundtlig prøve. Ved prøven medvirker intern bedømmer. Prøven har en varighed af 20 min. inkl. votering. De tre skriftlige opgavesæt samt den skriftlige grupperapport udgør en portefølje som er udgangspunktet for den mundtlige prøve. Ved prøven trækker den studerende et af de fire porteføljeelementer og præsenterer dette uden yderligere forberedelse. Præsentationen suppleres med spørgsmål fra eksaminatorerne Til: Prøveformen er todelt: A: godkendelse af tre individuelle skriftlige opgavesæt; godkendelse af en skriftlig grupperapport om en matematisk model; godkendelse af en individuel mundtlig præsentation af en valgfri model. B: En individuel mundtlig prøve. Ved prøven medvirker intern bedømmer. Prøven har en varighed af 20 min. inkl. votering Tre skriftlige opgavesæt fra kurset, samt en skriftlige grupperapport udgør en portefølje som er udgangspunktet for den mundtlige prøve. Ved prøven trækker den studerende et af de fire porteføljeelementer og præsenterer dette uden yderligere forberedelse. Præsentationen suppleres med spørgsmål fra eksaminatorerne Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Fagmodulkursus 2: Algebra: Overordnet indhold: Mængder forsynet med kompositioner. Grundlæggende algebraiske strukturer (herunder grupper, ringe og legemer), deres egenskaber og karakteristiske komponenter (såsom undergrupper, delringe, idealer), samt resultater om dem (f.eks. vedrørende kvotientstrukturer). De algebraiske egenskaber ved de forskellige talområder. Vigtige konkrete eksempler på algebraiske strukturer (som f.eks. symmetrigrupper, polynomiumsringe, endelige legemer) Til: Avanceret lineær algebra. Mængder forsynet med kompositioner. Grundlæggende algebraiske strukturer (herunder grupper, ringe og legemer), deres egenskaber og karakteristiske komponenter samt resultater om dem. De algebraiske egenskaber ved de forskellige talområder. Vigtige konkrete eksempler på algebraiske strukturer (som f.eks. vektorrum, symmetrigrupper, matrixgrupper og endelige legemer) Prøveform: Prøven er én samlet bedømmelse af en skriftlig besvarelse af et udleveret opgavesæt og en mundtlig prøve. Ved prøven medvirker ekstern censor. Det skriftlige opgavesæt tages med hjem og besvares individuelt inden for 5-dage. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i den skriftlige besvarelse af de stillede opgaver. Den mundtlige prøve tjener først og fremmest til at efterprøve ejerskabet til den skriftlige besvarelse af opgavesættet og til at give mulighed for at finjustere karakteren. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 min. inkl. votering. Der gives én samlet karakter.

12 Side 12 Til: Kurset udprøves ved en mundtlig eksamen af 30 min. varighed inklusive votering. Den mundtlige eksamen kan inddrage skriftlige materialer som er udført i løbet af kurset. Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I: Titel: Matematisk analyse I - Grundlæggende Teori Til: Matematisk analyse I (Mathematical analysis I) Målbeskrivelse: Kompetencer: Matematisk tankegangs kompetence inden for den grundlæggende (Weierstrasske) analyse. Repræsentations samt symbol og formalismekompetencer inden for grundlæggende matematisk analyse. Ræsonnements og kommunikationskompetencer inden for grundlæggende matematisk analyse. problembehandlingskompetence inden for grundlæggende matematisk analyse. Til: Kompetencer: Matematisk tankegangs kompetence inden for den grundlæggende (Weierstrasske) analyse. Repræsentation samt Symbol og Formalismekompetencer inden for grundlæggende Matematisk Analyse. Ræsonnements og kommunikationskompeten-cer inden for grundlæggende Matematisk Analyse. Problembehandlingskompetence inden for grundlæggende Matematisk Analyse. Overordnet indhold:.. Det reelle talområdes egenskaber med fokus på fuldstændighed, kardinalitet og topologiske grundtræk, herunder kompakthed; den weierstrasske analyse, funktionsbegrebet og en systematisk indførelse af kontinuitet og differentiabilitet. Til:. Det reelle talområdes egenskaber med fokus på fuldstændighed, kardinalitet og topologiske grundtræk, herunder kompakthed. Den Weierstrasske Analyse. Funktionsbegrebet og en systematisk indførelse af kontinuitet og differentiabilitet. Prøveform: Prøven er én samlet bedømmelse af en skriftlig besvarelse af et udleveret opgavesæt og en mundtlig prøve. Ved prøven medvirker intern censor.det skriftlige opgavesæt tages med hjem og besvares individuelt inden for 5-dage. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i den skriftlige besvarelse af de stillede opgaver. Den mundtlige prøve tjener først og fremmest til at efterprøve ejerskabet til den skriftlige besvarelse af opgavesættet og til at give mulighed for at finjustere karakteren. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 min. inkl. votering. Der gives én samlet karakter. Til: Prøven består af en 24-timers tag-hjem skriftlig opgave og en efterfølgende mundtlig prøve af 30. min varighed inklusive votering. Den skriftlige besvarelse foretages individuelt. Den mundtlige eksamen tjener til at afprøve ejerskabet af den skriftlige besvarelse samt justering af karakteren. Den studerende forventes at møde til den mundtlige eksamen, med et cirka 10. min oplæg om opgavebesvarelsen. Den resterende tid under den mundtlige eksamen bruges til at stille og få svar på supplerende spørgsmål i det gennemgåede pensum samt den afsluttende karaktergivning. Fagmodulkursus 4: Matematisk analyse II: Titel: Matematisk analyse II - Videregående Teori Til: Matematisk analyse II (Mathematical Analysis II) Målbeskrivelse: Kompetencer: Matematisk tankegangs kompetence inden for den reelle analyse. Repræsentations samt symbol og formalismekompetencer inden for den reelle analyse. Ræsonnements og kommunikationskompetencer inden for den reelle analyse. Problembehandlingskompetence inden for den reelle analyse. Til: Kompetencer: Matematisk Tankegangs kompetence inden for den Reelle Analyse. Repræsentations samt Symbol og Formalismekompetencer inden for den Reelle Analyse. Ræsonnements og Kommunikationskompetencer inden for den Reelle Analyse. Problembehandlingskompetence inden for den Reelle Analyse. Overordnet indhold:. Bl.a. følgende emner bliver behandlet: Topologi i R n, n 1, kontinuitet og differentiabilitet af funktioner af flere variable Til:.Bl.a. følgende emner bliver behandlet: Topologi i R n, n 1, Kontinuitet og differentiabilitet af funktioner af flere variable.

13 Side 13 Prøveform: Prøven er én samlet bedømmelse af en skriftlig besvarelse af et udleveret opgavesæt og en mundtlig prøve. Ved prøven medvirker ekstern censor.det skriftlige opgavesæt tages med hjem og besvares individuelt inden for 5-dage.Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i den skriftlige besvarelse af de stillede opgaver. Den mundtlige prøve tjener først og fremmest til at efterprøve ejerskabet til den skriftlige besvarelse af opgavesættet og til at give mulighed for at finjustere karakteren.den mundtlige prøve har en varighed af 30 min. inkl. votering.der gives én samlet karakter. Til: Prøven består af en 24-timers tag-hjem skriftlig opgave og efter en uge en mundtlig prøve af 30. min varighed inklusive votering.den skriftlige besvarelse foretages individuelt. Den mundtlige eksamen tjener til at afprøve ejerskabet af den skriftlige besvarelse samt justering af karakteren. Den studerende forventes at møde til den mundtlige eksamen, med et cirka 10. min oplæg om opgavebesvarelsen. Den resterende tid under den mundtlige eksamen bruges til at stille og få svar på supplerende spørgsmål i det gennemgåede pensum samt den afsluttende karaktergivning. Godkendt af studienævnet for Naturvidenskabelige Studier den 22. december Godkendt studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelsen den 22. december Ændringerne godkendt af UI den 11. januar 2016.

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Datalogi. Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Datalogi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2016- Ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet.

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere