RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:"

Transkript

1 Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement No. 2 to the Base Prospectus dated 20th December, Oversættelse af resuméet af Landwirtschaftliche Rentenbanks Basisprospekt af 23. maj 2013, som suppleret af Basisprospekt Tillæg nr. 1 af 7. august 2013 og Basisprospekt Tillæg nr. 2 af 20. december RESUMÉ Resuméer består af lovpligtige oplysninger, de såkaldte "Elementer". Disse Elementer er nummereret i Afsnittene A - E (A.1 - E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal indgå i et resumé for denne type værdipapirer og Udsteder. Da visse Elementer ikke behøver at blive behandlet, kan der være huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element vil skulle medtages i resuméet som følge af typen af værdipapir og Udsteder, er det ikke sikkert, at der findes relevante oplysninger om Elementet. I så fald vil der i resuméet blive medtaget en kort beskrivelse af Elementet med angivelse af "Ikke relevant". Element Oplysningskrav Afsnit A - Indledning og advarsler A.1 Advarsel: Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet. Enhver beslutning om at investere i den pågældende Tranche af Obligationer bør af investor træffes på grundlag af dennes vurdering af Basisprospektet som helhed. Såfremt der for en domstol indbringes en sag vedrørende de i Basisprospektet indeholdte oplysninger, kan den sagsøgende investor i henhold til EØS-Medlemslandenes nationale lovgivning være forpligtet til at afholde omkostningerne til en oversættelse af Basisprospektet, inden retssagen starter. Kun Landwirtschaftliche Rentenbank, der har hjemsted på adressen Hochstrasse 2, Frankfurt / Main, Tyskland, og som er ansvarlig for resuméet, herunder eventuelle oversættelser heraf, vil kunne pålægges et civilretligt ansvar, men kun hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de andre dele af Basisprospektet, eller hvis det ikke - når det læses i sammenhæng med de andre dele af Basisprospektet - indeholder alle nøgleoplysninger. A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: [Ikke relevant - Obligationerne udstedes med en pålydende værdi på mindst (eller en tilsvarende værdi i en anden valuta).] [Udstederen giver sit samtykke til, at dette Basisprospekt kan benyttes i forbindelse med et Ikke-fritaget Udbud af Obligationerne på følgende betingelser: (i) Samtykket er kun gældende i perioden fra [ ] til [ ] ("Udbudsperioden"); (ii) de eneste personer ("Udbydere"), der er bemyndiget til at benytte dette Basisprospekt til at foretage det Ikke-fritagne Udbud af Obligationerne, er den pågældende Forhandler [og] [(x) [ ] [og [ ]] og/eller (y) - hvis Udstederen udnævner yderligere finansielle formidlere efter [ ] (som er datoen for de Endelige Vilkår) og offentliggør oplysninger om dem på sin hjemmeside - hver af de finansielle formidlere, hvis oplysninger offentliggøres på denne måde]/[enhver finansiel formidler, som er bemyndiget til at foretage sådanne udbud i henhold til direktiv 2004/39/EF (direktivet om markeder for finansielle instrumenter), og som på sin hjemmeside oplyser, at dette Basisprospekt lægges til grund for udbuddet af den relevante Tranche af Obligationer i Udbudsperioden]; [og] (iii) samtykket gælder kun for brugen af dette Basisprospekt til at foretage Ikke-fritagne Udbud af den relevante Tranche af

2 Element Oplysningskrav Obligationer i [ ] [og [ ]]; [og] [(iv) samtykket er underlagt følgende yderligere betingelse[r]: [ ]]]. [Enhver Udbyder, der er omfattet af pkt. (ii) ovenfor, og som opfylder alle de andre ovennævnte betingelser og ønsker at benytte dette Basisprospekt i forbindelse med et Ikke-fritaget Udbud, skal på det pågældende tidspunkt på sin hjemmeside oplyse, (i) at denne er blevet behørigt udnævnt som finansiel formidler til at udbyde Obligationerne i Udbudsperioden (forudsat at en sådan finansiel formidler rent faktisk er blevet udnævnt), (ii) at Udbyderen med Udstederens samtykke lægger dette Basisprospekt til grund for det pågældende Ikke-fritagne Udbud, samt (iii) hvilke betingelser der gælder for det pågældende samtykke. Ovennævnte samtykke er kun gyldigt i relation til Udbudsperioder, der ligger inden for 12 måneder efter den dato, hvor dette Basisprospekt godkendes. Udstederen er i de jurisdiktioner, der er omfattet af samtykket til at benytte dette Basisprospekt, ansvarlig for indholdet af Basisprospektet. Udstederens ansvar gælder over for enhver investor, som erhverver Obligationer i et Ikke-fritaget Udbud, der foretages af en person, der har fået samtykke til at benytte Basisprospektet i den forbindelse i overensstemmelse med de foregående bestemmelser. Det er dog en forudsætning, at et sådant Ikke-fritaget Udbud opfylder alle de betingelser, der er knyttet til det pågældende samtykke. SÅFREMT ET UDBUD FORETAGES AF EN FINANSIEL FORMIDLER, VIL DEN FINANSIELLE FORMIDLER INFORMERE INVESTORERNE OM VILKÅRENE FOR UDBUDDET PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR UDBUDDET FINDER STED.] Afsnit B - Udstederen B.1 Udsteders juridiske navn og binavne: B.2 Hjemsted, selskabsform, lovgivning og stiftelsesland Landwirtschaftliche Rentenbank ( Rentenbank eller Udstederen ) Landwirtschaftliche Rentenbank er en offentlig forbundsinstitution med retsevne og med hjemsted i Forbundsrepublikken Tyskland. Den blev grundlagt den 1. juni 1949 i medfør af lov om Landwirtschaftliche Rentenbank af 11. maj 1989 ("Rentenbankloven"). I sin egenskab af lovbestemt institution drager Udstederen fordel af Forbundsrepublikkens "Anstaltslast" eller institutionelle ansvar og er fritaget for tysk selskabsskat og erhvervsskat. Udstederens hjemstedsadresse er Hochstrasse 2, Frankfurt / Main, Tyskland. B.4b Kendte trends Som følge af den globale finanskrise er de internationale kapitalmarkeder fortsat svingende, og markedsforholdene vil kunne blive forringet yderligere. Dette vil kunne påvirke Udstederens mulighed for at rejse lån på samme måde og til de samme omkostninger som tidligere. Desuden er kreditrisiciene (inklusive risikoen for statslige kriser) samt krisen i Euro-zonen intensiveret i den senere tid. Den store statsgæld og/eller det store statsunderskud i mange europæiske lande og i USA har vakt bekymringer vedrørende den økonomiske situation i de finansielle institutioner, forsikringsselskaber og andre selskaber, (i) der er beliggende i disse lande, (ii) som er direkte eller indirekte eksponeret for disse lande, og/eller (iii) hvis banker, 2

3 B.5 Beskrivelse af koncernen og Udstederens placering i koncernen: B.9 Resultatforventning eller -prognose B.10 Forbehold i revisionspåtegningen vedrørende de historiske regnskabsoplysninger: B.12 Udvalgte centrale historiske regnskabsoplysninger: samarbejdspartnere, depotselskaber, kunder, serviceudbydere, finansieringskilder og/eller leverandører er direkte eller indirekte eksponeret for disse lande. Den 3. september 2013 vedtoges ved offentliggørelse i det tyske Føderale Lovtidende den lov, som implementerer direktiv 2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Anpassung des Aufsichtsrechts an die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen{2}; "CRD IV Umsetzungsgesetz"). I forbindelse med CRD IV Umsetzungsgesetz ændredes Rentenbank-loven med en ny 1a, i henhold til hvilken Forbundsrepublikken Tyskland pr. 1. januar 2014 stiller garanti for alle Rentenbanks eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til de af Rentenbank optagne lån, udstedte obligationer og indgåede derivattransaktioner samt for tredjemandsforpligtelser, for hvilke Rentenbank har stillet udtrykkelig garanti ("Forbundsrepublikkens Garanti"). Forbundsrepublikkens Garanti påvirker ikke Forbundsrepublikken Tyskland forpligtelser over for Rentenbank i medfør af det eksisterende institutionelle ansvar (Anstaltslast). Udstederens koncern består af (i) Udstederen, (ii) LR Beteiligungsgesellschaft mbh ( LRB ), et 100%-ejet datterselskab af Udstederen, (iii) DSV Silo- und Verwaltungsgesellschaft mbh, et 100%-ejet datterselskab af LRB. Ikke relevant - Udstederen har ikke foretaget nogen resultatforventning eller -prognose. Ikke relevant - de pågældende revisionspåtegninger vedrørende Udstederens årsregnskaber pr. 31. december 2011 og 31. december 2012 blev afgivet uden forbehold. De nedenfor anførte udvalgte tal fra balance og totalindkomstopgørelse er uddrag fra Udstederens reviderede koncernårsregnskaber pr. 31. december 2012 og 31. december 2011, som er en del af Udstederens årsrapporter for hhv og Udstederens reviderede koncernårsregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS-standarderne som godkendt af EU. pr. 31. December, Koncernbalance (i mia.): Aktiver i alt... Lån og udbetalinger til banker... Finansielle investeringer... Forpligtelser til banker... Sekuritiserede forpligtelser... 88,4 88,9 51,2 51,4 22,6 24,7 2,9 3,1 66,6 68,2 3

4 Trendoplysninger/ Væsentlige ugunstige ændringer i fremtidsudsigter: Væsentlige ændringer i den finansielle stilling: B.13 Nylige begivenheder, der er væsentlige ved bedømmelsen af Udsteders solvens: B.14 Afhængighed af andre enheder i koncernen: Koncernårsregnskab pr. 31. December, Koncernens totalindkomstopgørelse (i mio.) Nettorenteindtægter før hensættelser til låntab/markedsføringsbidrag... Hensættelser til låntab/markedsføringsbidrag... Administrationsomkostninger... Resultat af måling til dagsværdi og af regnskabsmæssig sikring... Ændringer i reserve for opskrivninger... Koncernens samlede totalindkomst... Koncernens nettooverskud ,9 361,9 20,7 15,6 48,9 48,0 (55,7) (352,4) 583,8 (359,8) 827,6 (429,1) 12,8 12,3 Der har ikke været nogen væsentlig ugunstig ændring i Udstederens fremtidsudsigter siden datoen for det seneste offentliggjorte reviderede koncernårsregnskab pr. 31. december Der har ikke været nogen væsentlige ændringer i den finansielle stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Ikke relevant - der har ikke været nogen nylige begivenheder, der er væsentlige for Udstederens solvens. Ikke relevant - Udstederen er ikke afhængig af andre enheder i Udstederens koncern. B.15 Hovedvirksomhed: I henhold til Rentenbank-loven er Udstederen pålagt at yde lån og andre typer finansiering til landbrugserhvervet (herunder skovbrug, gartneri og fiskeri) og til hertil knyttede erhverv i enten det forudgående eller efterfølgende led i produktionskæden, samt til vedvarende energi og til udvikling af landdistrikter. Det primære formål med de lån, der ydes, er at fremme landbrugserhvervet og den tilknyttede industri. B.16 Oplysning om, hvem der evt. direkte eller indirekte kontrollerer Udsteder: B.17 Den kreditvurdering, som Udstederen eller dennes gældsværdipapirer har fået: Ikke relevant - Udsteder ejes eller kontrolleres ikke af andre, hverken direkte eller indirekte. Se Element B.5 for en beskrivelse af Udstederens koncern. Ordningen og Udstederen har fået følgende kreditvurderinger: Kortsigtede udstedelser/ Kortsigtet vurdering Langsigtede udstedelser/ Langsigtet vurdering Moody s (P)P-1/P-1 (P)Aaa/Aaa S&P: A-1+ AAA Fitch: F1+ AAA [De Obligationer, der skal udstedes, er endnu ikke blevet vurderet.] [Obligationerne har fået tildelt følgende vurderinger: [Moody s: [ ]] [S & P: [ ]] [Fitch: [ ]] [[Andre]: [ ]]] De kreditvurderinger, der er medtaget heri, vil med hensyn til forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer, som ændret ved forordning (EU) nr. 513/2011 ("forordningen om kreditvurderingsbureauer") blive behandlet som udstedt af Standard & 4

5 B.18 Art og omfang af garantien: Poor's Credit Market Services Europe Limited ( S&P ), Moody's Deutschland GmbH ( Moody s )[,] [og] Fitch Ratings Limited ( Fitch ) [og [andre]], efter registrering i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer. S&P, Moody s[,] [og] Fitch [og [andre]] er alle etableret i EU og er registreret i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer. Der henvises til listen over kreditvurderingsbureauer, der er registreret i overensstemmelse med forordningen om kreditvurderingsbureauer, hvilken liste offentliggøres på European Securities and Markets Authority's hjemmeside (www.esma.europa.eu) og opdateres inden for fem arbejdsdage efter vedtagelsen af en beslutning iht. artikel 16, 17 eller 20 i forordningen om kreditvurderingsbureauer. En kreditvurdering af værdipapirer er ikke en anbefaling af at købe, sælge eller eje værdipapirer og vil til enhver tid kunne suspenderes, sænkes eller trækkes tilbage af det kreditvurderingsbureau, der har udstedt den. Rentenbank-loven, der træder i kraft 1. januar 2014, fastlægger udtrykkeligt, at Forbundsrepublikken Tyskland stiller garanti for alle Rentenbanks eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til de af Rentenbank optagne lån, udstedte obligationer og indgåede derivattransaktioner samt for tredjemandsforpligtelser, for hvilke Rentenbank har stillet udtrykkelig garanti. Forbundsrepublikkens Garanti betyder, at hvis Rentenbank misligholder betaling af hovedstol eller rente eller andre skyldige og forfaldne beløb i forhold til værdipapirer udstedt af Rentenbank, eller hvis Rentenbank misligholder nogen skyldig og forfalden betaling i medfør af Rentenbankens garanti, hæfter Forbundsrepublikken Tyskland til enhver tid for sådanne forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Forbundsrepublikken Tysklands forpligtelse i medfør af Forbundsrepublikkens Garanti har samme prioritet, uden fortrinsstilling, som alle Forbundsrepublikkens øvrige nuværende og fremtidige simple og ikke-efterstillede gældsforpligtelser. Indehavere af værdipapirer udstedt af Rentenbank eller værdipapirer udstedt i medfør af Rentenbanks garanti vil kunne håndhæve denne forpligtelse direkte over for Forbundsrepublikken Tyskland uden først at skulle anlægge sag mod Rentenbank. Forbundsrepublikkens Garanti følger udelukkende af lov og er ikke dokumenteret ved nogen kontrakt eller noget instrument. Eventuelle forsvar, som Rentenbank måtte kunne påberåbe sig i forhold til de af Garantien omfattede forpligtelser, vil også kunne gælde for Garantien. B.19 Beskrivelse af garanten: Ikke relevant - garanten, Forbundsrepublikken Tyskland, er en medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Element Oplysningskrav Afsnit C - Værdipapirerne C.1 En beskrivelse af den type og klasse af værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, herunder eventuelt ISIN (International Security Identification Number): Obligationernes form: [Indsæt hvis Obligationerne er ihændehaverobligationer - Obligationerne er ihændehaverobligationer. Hver Tranche af Obligationer vil til at begynde med blive udstedt som [[en Midlertidig Global Obligation, der kan ombyttes med][en Permanent Global Obligation, der kan ombyttes med Endelige Obligationer under de begrænsede omstændigheder, som er anført for de Permanente Globale Obligationer][Endelige Ihændehaverobligationer].] [Hver Globale Obligation vil ikke blive udstedt i en ny global 5

6 obligationsform (denne type Globale Obligation vil blive kaldt en "Klassisk Global Obligation") og vil på et tidspunkt på eller tæt på den relevante udstedelsesdato blive deponeret hos en fælles depositar for Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear ) og Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxembourg ) eller deponeret hos et depotselskab for Cede & Co. - og registreret i deres navn - som repræsentant for The Depository Trust Company ( DTC )] [Hver Globale Obligation vil blive udstedt i en ny global obligationsform (denne type Globale Obligation vil blive kaldt en "Ny Global Obligation") og vil på et tidspunkt på eller tæt på den relevante udstedelsesdato blive deponeret hos en fælles depositar for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg.]] Klassiske Globale Obligationer vil til at begynde med normalt blive deponeret hos en fælles depositar for Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear ) og Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxembourg ) eller deponeret hos et depotselskab for Cede & Co. - og registreret i deres navn - som repræsentant for The Depository Trust Company ( DTC ). Obligationerne vil også kunne blive deponeret hos et depotselskab for Clearstream Banking Aktiengesellschaft ( Clearstream, Frankfurt ) eller for ethvert andet clearing-system, der måtte blive aftalt mellem Udstederen, den relevante Forhandler og Hovedbetalingsagenten.] [Indsæt hvis der er tale om Navnenoterede Obligationer - Obligationerne er navnenoterede obligationer. Hver Tranche af Obligationer vil til at begynde med blive udstedt som [en Global Navnenoteret Obligation, der kan ombyttes med Endelige Obligationer under de begrænsede omstændigheder, som er anført for de Globale Navnenoterede Obligationer][Endelige Navnenoterede Obligationer].] [Hver Tranche af Obligationer, der er repræsenteret ved en Global Navnenoteret Obligation, vil ikke blive opbevaret i overensstemmelse med den nye deponeringsstruktur ("Ny Deponeringsstruktur"), vil blive navnenoteret i navnet på en fælles depositar (eller repræsentanten for en fælles depositar) for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg og/eller et andet relevant clearing-system og den pågældende Globale Navnenoterede Obligation og vil blive deponeret hos [den fælles depositar][registrar] på et tidspunkt på eller tæt på udstedelsesdatoen.] [Hver Tranche af Obligationer, der er repræsenteret ved Globale Navnenoterede Obligationer, vil blive opbevaret i overensstemmelse med den nye deponeringsstruktur ("Ny Deponeringsstruktur"), vil blive navnenoteret i navnet på en fælles depositar (eller repræsentanten for en fælles depositar) for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg og den pågældende Globale Navnenoterede Obligation og vil på et tidspunkt på eller tæt på udstedelsesdatoen blive deponeret hos den fælles depositar for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg.]] [Indsæt hvis der er tale om Papirløse Obligationer - Obligationerne udstedes i papirløs og dematerialiseret form ("Papirløse Obligationer"). Der vil ikke være nogen fysiske obligationer eller adkomstdokumenter, der dokumenterer de Papirløse Obligationer. Retten til de Papirløse Obligationer vil blive dokumenteret ved, at Obligationerne krediteres kontiene hos enten VP eller VPS. Papirløse Obligationer vil ikke kunne ombyttes til Ihændehaverobligationer eller Navnenoterede Obligationer, og vice versa. Hver Tranche af Obligationer registreres hos og cleares gennem [VP Securities A/S (hhv. VP-Obligationer og VP )] [den norske 6

7 værdipapircentral (Verdipapirsentralen ASA) (hhv. VPS- Obligationer og VPS )].] Clearingsystemer [Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear )] [Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxembourg )] [The Depository Trust Company ( DTC )] [Clearstream Banking Aktiengesellschaft ( Clearstream, Frankfurt )] [VP Securities A/S] [Verdipapirsentralen, Norge] [og/eller] [andre]. Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] ISIN-kode: [ ] Fælleskode: [ ] WKN: [ ] [CUSIP: [ ]] C.2 Valuta: Valutaen for hver af de udstedte Serier af Obligationer vil blive aftalt mellem Udstederen og den pågældende Forhandler på udstedelsestidspunktet. Valutaen for denne Serie af Obligationer er [Pund Sterling ( )/Euro ( )/US dollars (US$ eller USD)/australske dollars (A$)/canadiske dollars (C$)/japanske Yen (JPY eller )/schweizerfrancs (CHF)/Hong Kong dollars (HK$)/([ ])]. C.5 Indskrænkninger i omsætteligheden: C.8 De rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne, herunder rangorden samt begrænsninger i disse rettigheder: Ikke relevant - Obligationerne er frit omsættelige. Klasse af obligationer [Indsæt hvis der er tale om Fastforrentede Obligationer - Obligationerne bærer rente af deres udestående nominelle værdi til en fast rentesats, der skal betales på de(t) tidspunkt(er), der aftales mellem Udstederen og den pågældende Forhandler, og som er angivet i de gældende Endelige Vilkår, samt ved indfrielse. Renten vil blive beregnet på grundlag af den rentekonvention, som er aftalt mellem Udstederen og den pågældende Forhandler, og som er anført i de gældende Endelige Vilkår.] [Indsæt hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer Obligationerne bærer rente til en rentesats, der fastsættes på grundlag af [ISDA/Screen Rate]. En eventuel margin for Obligationernes variable rente aftales mellem Udstederen og den pågældende Forhandler. [Obligationerne har en [maksimal rentesats][, ][og] [en minimumsrentesats] som anført i de gældende Endelige Vilkår]. Renterne på Obligationerne for hver renteperiode, som aftales forud for udstedelsen mellem Udstederen og de(n) pågældende Forhandler(e), skal betales på de aftalte rentebetalingstidspunkter og vil blive beregnet på grundlag af den rentekonvention, der aftales mellem Udstederen og de(n) pågældende Forhandler(e), og som er anført i de gældende Endelige Vilkår.] [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer - Obligationerne udbydes og sælges til underkurs i forhold til deres nominelle værdi eller til pari og er ikke rentebærende undtagen i tilfælde af for sen betaling.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med Alternativ Afregning Betaling af renter og hovedstol vil blive afregnet i en anden valuta end den, som Obligationerne er udstedt i.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer i To Valutaer Betaling af renter vil ske i en anden valuta end den, som Obligationerne er udstedt 7

8 i, og som hovedstolen betales i.] [Indsæt hvis der er tale om Delvist Betalte Obligationer Tegningsbeløbet for Obligationerne betales i mere end ét afdrag.] [Indsæt hvis der er tale om Afdragsobligationer Tegningsbeløbet vil ved udstedelsen af Obligationerne skulle betales i mere end ét afdrag.] Status [Indsæt hvis der er tale om Foranstillede Obligationer - Obligationerne udgør Udstederens direkte, ubetingede, ikkeefterstillede og usikrede forpligtelser og er sideordnede både indbyrdes og (med forbehold for førnævnte og for sådanne undtagelser, som til enhver tid måtte gælde i henhold til ufravigelig tysk lovgivning) med alle Udstederens til enhver tid udestående øvrige usikrede forpligtelser (bortset fra evt. efterstillede forpligtelser.] [Indsæt hvis der er tale om Efterstillede Obligationer - Obligationerne udgør Udstederens direkte, usikrede og efterstillede forpligtelser og er sideordnede indbyrdes samt er som minimum sideordnede med alle Udstederens øvrige nuværende og fremtidige usikrede og efterstillede forpligtelser med undtagelse af de forpligtelser, der har fortrinsret i henhold til lovgivningen. Udstederens forpligtelser til at betale de Efterstillede Obligationers hovedstol vil være efterstillede forpligtelser for Udstederen, og (i) såfremt der af eller mod Udstederen indledes en sag, hvorved Udstederen søges erklæret konkurs, eller (ii) såfremt der påbegyndes likvidation af Udstederen, vil rettigheden til Udstederens betaling af de Efterstillede Obligationers hovedstol være efterstillet på den måde, at der først skal ske fuld betaling af alle Udstederens øvrige forpligtelser bortset fra de forpligtelser, som i henhold til deres betingelser er sideordnede med eller efterstillet de Efterstillede Obligationer.] Beskatning Bortset fra visse undtagelser vil alle betalinger i forbindelse med Obligationerne blive foretaget uden fradrag for eller som følge af tysk kildeskat. Hvis et sådant fradrag foretages, skal Udstederen, undtagen i visse tilfælde, betale et yderligere beløb til dækning af dette fradrag. Lovvalg Obligationerne samt eventuelle ikke-kontraktslige forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med samme, er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med engelsk ret. [Indsæt hvis der er tale om VP-Obligationer Registreringen af VP- Obligationer i VP skal også overholde danske love og regler samt de forskrifter, der til enhver tid er gældende for og/eller udstedt af VP.] [Indsæt hvis der er tale om VPS-Obligationer Registreringen af VPS-Obligationer i VPS skal også overholde norske love og regler samt de forskrifter, der til enhver tid er gældende for og/eller udstedt af VPS.] 8

9 C.9 Renter, datoen for forrentningens påbegyndelse, forfaldsdage, hvor renten ikke er fastsat, beskrivelse af beregningsgrundlaget, bestemmelser vedrørende afvikling og indfrielse, afkast samt repræsentanten for Obligationsindehaverne: Obligationerne er enten rentebærende eller ikke rentebærende. Rentebærende Obligationer vil bære renter til enten en fast rentesats, en variabel rentesats eller en kombination heraf. Renter [Indsæt hvis der er tale om Fastforrentede Obligationer Obligationerne bærer rente til en rentesats på [ ] % p.a., som betales bagud den [ ] [og [ ]] [hvert år] ( Rentebetalingsdatoen ) [justeret i overensstemmelse [Following Business Day Convention/Modified Following Business Day Convention/Preceding Business Day Convention] [idet Markedet ("Business Centre") er [ ]] / ikke justeret]].] [Indsæt hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer Obligationerne bærer rente til en rentesats, der fastsættes på grundlag af [ISDA/Screen Rate] som følger: [Referencesats: [ ] Rentefastsættelsesdato(er): [ ] Relevant Screen Page: [ ]] [Variabel Renteoption: [ ] Angivet Forfaldsdato: [ ] Reset-Dato: [ ]] Margin: [ ] Specificerede rentebetalingsdatoer: [ Første rentebetalingsdato: [ ].] ] [i hvert år] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med Alternativ Afregning Renterne for Obligationerne beregnes i den Pålydende Valuta. Obligationernes renter og hovedstol vil skulle betales i den nedenfor anførte Afregningsvaluta efter konvertering til referencesatsen på hver Rentefastsættelsesdato. Afregningsvaluta: [ ] Referencesats: [ ] Markedet: [ ]] [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer - Obligationerne udstedes [til deres nominelle værdi/til en underkurs på [ ] % i forhold til deres nominelle værdi] og er ikke rentebærende undtagen i tilfælde af for sen betaling.] [Indsæt hvis der er tale om Delvist Betalte Obligationer Tegningsbeløbet vil ved udstedelsen af Obligationerne skulle betales i mere end ét afdrag. Antal afdrag: [ ] Størrelsen på hvert afdrag: [ ] Betalingsdato(er): [ ] Betalingsmåde: [ ] [Tilskrivningsfaktorer: Relevant/Ikke relevant]] 9

10 [Indsæt hvis der er tale om Obligationer i To Valutaer - Obligationerne bærer rente, der fastsættes separat for hver Serie, og renterne vil skulle betales i en eller flere Specificerede Valutaer bortset fra den Pålydende Valuta. [Specificeret Valuta / Specificerede Valutaer bortset fra den Pålydende Valuta: [ ]] Indløsning: Obligationerne forfalder den [ ]. Hvis ikke Obligationerne købes, ophæves eller indløses før tid, indløses de på den ovenfor anførte forfaldsdato til [ ] pr. Beregningsbeløb. Obligationerne vil kunne indløses førtidigt i tilfælde af skattemæssige årsager eller i tilfælde af misligholdelse. [Indsæt hvis der er tale om Obligationer, som har et Endeligt Indløsningsbeløb, der er lig med Udstedelseskursen Det Førtidige Indløsningsbeløb for hver Obligation er lig med Udstedelseskursen] [Indsættes hvis der er tale om Obligationer (bortset fra Nulrenteobligationer men inklusive Afdragsobligationer og Delvist Betalte Obligationer) med et Endeligt Indløsningsbeløb, som er eller kan være mindre eller større end Udstedelseskursen Hver Obligations Førtidige Indløsningsbeløb [er [ ] pr. Beregningsbeløb][fastsættes af [ ]][er lig med Obligationernes pålydende værdi].] [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer eller som i øvrigt angivet i de gældende Endelige Vilkår Det Førtidige Indløsningsbeløb for hver Obligation beregnes i overensstemmelse med følgende formel: [Indsæt hvis årlig Førtidigt Indløsningsbeløb = RP x (1+AY) y ] [Indsæt hvis halvårlig Førtidigt Indløsningsbeløb = RP x (1+(AY/2)) 2y ] hvor: RP AY betyder Referencekursen; betyder Tilskrevet Afkast udtrykt som et decimaltal; og y er en brøk, hvis tæller er lig med det antal dage (beregnet under den forudsætning, at et år består af 360 dage og 12 måneder, og at hver måned har 30 dage), der er fra (og med) Udstedelsesdatoen for den første Tranche af Obligationer og til (men ikke med) den dato, der er fastsat for indløsning, eller evt. den dato, hvor den pågældende Obligation forfalder til tilbagebetaling, og hvis nævner er 360.] [Indsæt hvis der er tale om en Call- eller Put-Option Obligationerne kan også indløses før deres anførte forfaldsdato efter [Udstederens valg [(enten helt eller delvist)]/obligationsindehavernes valg. Det Frivillige Indløsningsbeløb for hver Obligation er [ ] den [ ] [og [ ] den [ ]] pr. Beregningsbeløb.] [Indsæt i tilfælde af Obligationer med Alternativ Afregning Indløsningsbeløbet vil blive betalt i Afregningsvalutaen, konverteret til Referencesatsen] Obligationerne kan ikke i øvrigt indløses før deres anførte forfaldsdato. 10

11 C.10 Hvordan påvirkes værdipapirernes værdi af værdien af de(t) underliggende instrument(er): C.11 Obligationernes børsnotering og optagelse til handel: C.21 Marked, som værdipapirerne vil blive handlet på, og som Basisprospektet er udstedt for: Afkast Afkastet af Obligationerne på [halv]årligt basis er [ ], hvilket beregnes på Udstedelsesdatoen på grundlag af Udstedelseskursen. Navn på Indehavernes Repræsentanter Ikke relevant - Der er ikke anført nogen repræsentant for indehaverne af Obligationerne i Obligationernes vilkår og betingelser. [Indsæt hvis der er tale om andre Obligationer end Obligationer med Variabel Rente Ikke relevant Obligationerne indeholder ikke nogen derivatkomponenter.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med Variabel Rente Obligationerne bærer rente til en rentesats, der fastsættes på grundlag af en referencesats, der er en referencerente (f.eks. EURIBOR, LIBOR) plus/minus en margin. Rentesatsen er derfor[, med forbehold for den gældende [maksimum-][og][minimums-]rente,] direkte afhængig af den pågældende referencesats på den dato, hvor referencesatsen fastsættes.] Der er indsendt ansøgning til Luxembourgs fondsbørs om, at de Obligationer, der skal udstedes i henhold til Ordningen i perioden på 12 måneder fra datoen for godkendelse af dette Basisprospekt, bliver noteret på den officielle liste og optaget til handel på det regulerede marked på Luxembourg fondsbørs. Der er indsendt ansøgning til UK's finanstilsyn Financial Conduct Authority om, at de Obligationer, der skal udstedes i henhold til Ordningen, optages på den officielle liste. Der er ligeledes indsendt ansøgning om, at de pågældende Obligationer optages til handel på det regulerede marked på Londons fondsbørs. Der er indsendt ansøgning til Frankfurts fondsbørs om, at de Obligationer, der skal udstedes i henhold til Ordningen, bliver noteret og optaget til handel på det regulerede marked på Frankfurts fondsbørs. Unoterede Obligationer vil ligeledes kunne blive udstedt. [Der er af Udstederen (eller på dennes vegne) indsendt en ansøgning om, at Obligationerne optages til handel på [ ] med virkning fra [ ].] [Det forventes, at der af Udstederen (eller på dennes vegne) indsendes en ansøgning om, at Obligationerne optages til handel på [ ] [og hvis relevant noteres på en officiel liste på [ ]] med virkning fra [ ].] Basisprospektet er blevet udgivet [som følge af, at der er indsendt ansøgning om, at Obligationerne optages til handel på det/et regulerede/reguleret marked i] [og] [[som følge af et udbud til offentligheden i] [Forbundsrepublikken Tyskland] [UK] [Luxembourg] [Holland] [Belgien] [Danmark] [Østrig] [Italien] [,][og] [ ]. Udstederen har bedt det tyske finanstilsyn om at forsyne de kompetente myndigheder i hver af disse jurisdiktioner med et godkendelsescertifikat, der bekræfter, at Basisprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med værdipapirprospektloven, der implementerede prospektdirektivet. Afsnit D - Risici En investering i Obligationerne indebærer visse risici vedrørende Udstederen og Obligationerne. Selvom alle disse risikofaktorer er tilfældige omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer, bør potentielle investorer være opmærksomme på, at de risici, der er forbundet med at investere i Obligationer, kan (i) påvirke Udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de Obligationer, der udstedes i forbindelse med Ordningen, og/eller (ii) føre til ustabilitet og/eller et fald i de pågældende Obligationers markedsværdi, hvorved 11

12 markedsværdien ikke svarer til investors forventninger (finansielle eller andre forventninger) ved investering i sådanne Obligationer. Element Oplysningskrav D.2 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for Udstederen: D.3 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for gældsværdipapirerne: Idet Udstederens virksomhed næsten udelukkende består i at udstede lån til andre finansielle institutioner, er Udstederen udsat for den risiko, at låntagere og andre kontraktpartnere kan blive ude af stand til at opfylde deres forpligtelser over for Udstederen. De seneste uroligheder på de internationale kapitalmarkeder som følge af den globale finanskrise og gældskrisen i eurozonen kan resultere i en reduktion af den tilgængelige finansiering. Der er desuden risici i forbindelse med ændringer i renten og valutakurserne. Udstederens kreditvurdering kan blive sat ned eller trukket tilbage af de pågældende kreditvurderingsbureauer. Risici vedrørende Obligationer generelt Potentielle investorer i Obligationerne er udsat for visse risici i forbindelse med investeringer i Obligationerne. Dette omfatter den omstændighed, at Obligationerne måske ikke er en velegnet investering for alle investorer. Der kan desuden ikke gives sikkerhed for, at der vil være et marked for nogen af Obligationerne. En investering i Obligationerne kan indebære valutakursrisici. Regeringen og de monetære myndigheder kan (som nogen har gjort tidligere) indføre valutarestriktioner, der kan have en negativ indvirkning på en gældende valutakurs eller på Udstederens mulighed for at foretage betalinger i relation til Obligationerne. Obligationerne kan ændres eller frafaldes efter flertalsafgjorte beslutninger, der er bindende for alle Obligationsindehavere. Visse investorers investeringsaktiviteter er begrænset af, at der ved visse myndigheder gælder retlige love og bestemmelser om investering. Idet Obligationer i global form ejes af eller på vegne af visse clearingsystemer, vil investorerne skulle stole på disses procedurer for overførsel, betaling og kommunikation med Udstederen. Risici i forbindelse med strukturen på en bestemt obligationsudstedelse Derudover er potentielle investorer i Obligationerne eksponeret for visse risici, der er forbundet med strukturen på en bestemt udstedelse af Obligationer. [Indsæt hvis der er tale om Fastforrentede Obligationer En indehaver af Fastforrentede Obligationer er eksponeret for den risiko, at kursen på disse Obligationer kan falde som følge af ændringer i markedsrenten.] [Indsæt hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer Som følge af den variable renteindtægt kan Obligationsindehaverne ikke på det tidspunkt, hvor de køber de Variabelt Forrentede Obligationer, fastslå et endeligt afkast.] Hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer, der indeholder Minimums- eller Maximumsrenter, eller en kombination af disse egenskaber, kan markedsværdien være mere volatil end markedsværdien af Variabelt Forrentede Obligationer, der ikke har disse egenskaber. Effekten af Maximumsrenter er, at rentestørrelsen aldrig vil overstige den forudbestemte Maximumsrente, således at Indehaveren ikke vil være i stand til at drage fordel af nogen reel gunstig udvikling over Maximumsrenten. [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer Ændringer i markedsrenten har en væsentligt større indvirkning på kurserne på 12

13 Element Oplysningskrav Nulrenteobligationer end på kurserne på almindelige Obligationer, idet de diskonterede udstedelseskurser er væsentligt under kurs pari som følge af diskonteringen. [Indsæt hvis der er tale om Efterstillede Obligationer Udstederens forpligtelser i henhold til Obligationerne vil være usikrede og efterstillede og have lavere prioritet end ikke-efterstillede forpligtelser.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med en Call-Option Udstederen har ret til at indløse Obligationerne før forfaldstid. Denne ret vil sandsynligvis begrænse Obligationernes markedsværdi og eksponere investorerne for visse investeringsrisici.] En indehaver af en Obligation med en pålydende værdi i en udenlandsk valuta er eksponeret for risici for ændringer i valutakurserne, der kan påvirke Obligationernes afkast. Enhver potentiel investor i Obligationer skal selv afgøre - på grundlag af egen uafhængig gennemgang og sådan professionel rådgivning, som investoren anser for passende under omstændighederne - hvorvidt investorens erhvervelse af Obligationerne er fuldt overensstemmende med dennes (eller med modtagerens, såfremt investor erhverver Obligationerne som forvalter) økonomiske behov, formål og situation, overholder og er fuldt overensstemmende med alle de investeringspolitikker, -retningslinjer og -restriktioner, som denne er omfattet af (uanset om denne erhverver Obligationer til sig selv eller som forvalter) og er en egnet, forsvarlig og passende investering for denne (eller for modtageren, såfremt investor erhverver Obligationerne som forvalter) til trods for de klare og væsentlige risici, der er forbundet med at investere i eller besidde Obligationer. Afsnit E - Udbuddet E.2b Årsager til udbuddet samt anvendelse af provenuet: E.3 En beskrivelse af udbuddets vilkår og betingelser: [Nettoprovenuet fra udstedelsen af Obligationer vil af Udstederen blive anvendt til dennes almindelige erhvervsrelaterede formål.] [Udstederen vil udfolde sine bedste bestræbelser på at sikre, at et beløb svarende til nettoprovenuet fra Obligationerne (eller et beløb svarende hertil i Euro) udlånes til projekter inden for sektoren for vedvarende energi (f.eks. solenergi og biogas). Lånene vil være betinget af og underlagt Udstederens lånebetingelser tilknyttet de relevante låneprogrammer. [I det omfang, at nettoprovenuet (hverken helt eller delvist) kan udlånes til projekter inden for sektoren for vedvarende energi, skal et sådant beløb indgå i Udstederens generelle drift i overensstemmelse med Rentenbank-loven og lovens primære formål vedrørende salgsfremmende lån.]] [Obligationernes udbudskurs er lig med [udstedelseskursen][ ].] [Udbudsperioden begynder den [ ] og slutter den [ ].] Minimumstegningsbeløbet er [ ].] Maksimumtegningsbeløbet er [ ].] [Kategorier af potentielle investorer, til hvem Obligationerne udbydes: [Udbud eller købsopfordringer kan foretages af [Forhandleren][Lederne] [og/eller de Finansielle Formidlere] i [ ] i ovennævnte udbudsperiode over for alle personer].] [Forhandleren][Lederne] [og/eller de Finansielle Formidlere] må ikke - medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra den i Prospektdirektivet nævnte forpligtelse til at offentliggøre et prospekt (som implementeret i de pågældende lande) - foretage nogen udbud 13

14 E.4 Interesser der er væsentlige for udbuddet, herunder interessekonflikter: E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges: eller købsopfordringer (a) i noget andet medlemsland i EØS-området eller (b) efter udløbet af den ovenfor nævnte Udbudsperiode. Udstederen er ikke bekendt med nogen interesser, der er væsentlige for udstedelsen af Obligationer i henhold til Ordningen bortset fra eventuelle honorarer til de(n) [Forhandler][Lederne], der fungerer som tegningsgarant(er) og/eller Stabiliseringsleder(e) for udstedelser af Obligationer. Visse af Forhandlerne og deres tilknyttede parter kan være kunder, lånere eller kreditorer hos Udstederen. Endvidere har visse af Forhandlerne og deres tilknyttede parter beskæftiget sig med - og vil i fremtiden kunne beskæftige sig med - investeringsrelaterede og/eller traditionelle banktransaktioner med - og vil kunne levere ydelser til - Udstederen og dennes tilknyttede parter som et led i deres almindelige virksomhed. [De anslåede udgifter, som investorerne pålægges, beløber sig til [ ]]/[Ikke relevant - der er ikke nogen udgifter, der pålægges investor af Udstederen [eller udbyderen]]. 14

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014 ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 september 2014 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et sammendrag

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere