RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:"

Transkript

1 Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement No. 2 to the Base Prospectus dated 20th December, Oversættelse af resuméet af Landwirtschaftliche Rentenbanks Basisprospekt af 23. maj 2013, som suppleret af Basisprospekt Tillæg nr. 1 af 7. august 2013 og Basisprospekt Tillæg nr. 2 af 20. december RESUMÉ Resuméer består af lovpligtige oplysninger, de såkaldte "Elementer". Disse Elementer er nummereret i Afsnittene A - E (A.1 - E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal indgå i et resumé for denne type værdipapirer og Udsteder. Da visse Elementer ikke behøver at blive behandlet, kan der være huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element vil skulle medtages i resuméet som følge af typen af værdipapir og Udsteder, er det ikke sikkert, at der findes relevante oplysninger om Elementet. I så fald vil der i resuméet blive medtaget en kort beskrivelse af Elementet med angivelse af "Ikke relevant". Element Oplysningskrav Afsnit A - Indledning og advarsler A.1 Advarsel: Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet. Enhver beslutning om at investere i den pågældende Tranche af Obligationer bør af investor træffes på grundlag af dennes vurdering af Basisprospektet som helhed. Såfremt der for en domstol indbringes en sag vedrørende de i Basisprospektet indeholdte oplysninger, kan den sagsøgende investor i henhold til EØS-Medlemslandenes nationale lovgivning være forpligtet til at afholde omkostningerne til en oversættelse af Basisprospektet, inden retssagen starter. Kun Landwirtschaftliche Rentenbank, der har hjemsted på adressen Hochstrasse 2, Frankfurt / Main, Tyskland, og som er ansvarlig for resuméet, herunder eventuelle oversættelser heraf, vil kunne pålægges et civilretligt ansvar, men kun hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de andre dele af Basisprospektet, eller hvis det ikke - når det læses i sammenhæng med de andre dele af Basisprospektet - indeholder alle nøgleoplysninger. A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: [Ikke relevant - Obligationerne udstedes med en pålydende værdi på mindst (eller en tilsvarende værdi i en anden valuta).] [Udstederen giver sit samtykke til, at dette Basisprospekt kan benyttes i forbindelse med et Ikke-fritaget Udbud af Obligationerne på følgende betingelser: (i) Samtykket er kun gældende i perioden fra [ ] til [ ] ("Udbudsperioden"); (ii) de eneste personer ("Udbydere"), der er bemyndiget til at benytte dette Basisprospekt til at foretage det Ikke-fritagne Udbud af Obligationerne, er den pågældende Forhandler [og] [(x) [ ] [og [ ]] og/eller (y) - hvis Udstederen udnævner yderligere finansielle formidlere efter [ ] (som er datoen for de Endelige Vilkår) og offentliggør oplysninger om dem på sin hjemmeside - hver af de finansielle formidlere, hvis oplysninger offentliggøres på denne måde]/[enhver finansiel formidler, som er bemyndiget til at foretage sådanne udbud i henhold til direktiv 2004/39/EF (direktivet om markeder for finansielle instrumenter), og som på sin hjemmeside oplyser, at dette Basisprospekt lægges til grund for udbuddet af den relevante Tranche af Obligationer i Udbudsperioden]; [og] (iii) samtykket gælder kun for brugen af dette Basisprospekt til at foretage Ikke-fritagne Udbud af den relevante Tranche af

2 Element Oplysningskrav Obligationer i [ ] [og [ ]]; [og] [(iv) samtykket er underlagt følgende yderligere betingelse[r]: [ ]]]. [Enhver Udbyder, der er omfattet af pkt. (ii) ovenfor, og som opfylder alle de andre ovennævnte betingelser og ønsker at benytte dette Basisprospekt i forbindelse med et Ikke-fritaget Udbud, skal på det pågældende tidspunkt på sin hjemmeside oplyse, (i) at denne er blevet behørigt udnævnt som finansiel formidler til at udbyde Obligationerne i Udbudsperioden (forudsat at en sådan finansiel formidler rent faktisk er blevet udnævnt), (ii) at Udbyderen med Udstederens samtykke lægger dette Basisprospekt til grund for det pågældende Ikke-fritagne Udbud, samt (iii) hvilke betingelser der gælder for det pågældende samtykke. Ovennævnte samtykke er kun gyldigt i relation til Udbudsperioder, der ligger inden for 12 måneder efter den dato, hvor dette Basisprospekt godkendes. Udstederen er i de jurisdiktioner, der er omfattet af samtykket til at benytte dette Basisprospekt, ansvarlig for indholdet af Basisprospektet. Udstederens ansvar gælder over for enhver investor, som erhverver Obligationer i et Ikke-fritaget Udbud, der foretages af en person, der har fået samtykke til at benytte Basisprospektet i den forbindelse i overensstemmelse med de foregående bestemmelser. Det er dog en forudsætning, at et sådant Ikke-fritaget Udbud opfylder alle de betingelser, der er knyttet til det pågældende samtykke. SÅFREMT ET UDBUD FORETAGES AF EN FINANSIEL FORMIDLER, VIL DEN FINANSIELLE FORMIDLER INFORMERE INVESTORERNE OM VILKÅRENE FOR UDBUDDET PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR UDBUDDET FINDER STED.] Afsnit B - Udstederen B.1 Udsteders juridiske navn og binavne: B.2 Hjemsted, selskabsform, lovgivning og stiftelsesland Landwirtschaftliche Rentenbank ( Rentenbank eller Udstederen ) Landwirtschaftliche Rentenbank er en offentlig forbundsinstitution med retsevne og med hjemsted i Forbundsrepublikken Tyskland. Den blev grundlagt den 1. juni 1949 i medfør af lov om Landwirtschaftliche Rentenbank af 11. maj 1989 ("Rentenbankloven"). I sin egenskab af lovbestemt institution drager Udstederen fordel af Forbundsrepublikkens "Anstaltslast" eller institutionelle ansvar og er fritaget for tysk selskabsskat og erhvervsskat. Udstederens hjemstedsadresse er Hochstrasse 2, Frankfurt / Main, Tyskland. B.4b Kendte trends Som følge af den globale finanskrise er de internationale kapitalmarkeder fortsat svingende, og markedsforholdene vil kunne blive forringet yderligere. Dette vil kunne påvirke Udstederens mulighed for at rejse lån på samme måde og til de samme omkostninger som tidligere. Desuden er kreditrisiciene (inklusive risikoen for statslige kriser) samt krisen i Euro-zonen intensiveret i den senere tid. Den store statsgæld og/eller det store statsunderskud i mange europæiske lande og i USA har vakt bekymringer vedrørende den økonomiske situation i de finansielle institutioner, forsikringsselskaber og andre selskaber, (i) der er beliggende i disse lande, (ii) som er direkte eller indirekte eksponeret for disse lande, og/eller (iii) hvis banker, 2

3 B.5 Beskrivelse af koncernen og Udstederens placering i koncernen: B.9 Resultatforventning eller -prognose B.10 Forbehold i revisionspåtegningen vedrørende de historiske regnskabsoplysninger: B.12 Udvalgte centrale historiske regnskabsoplysninger: samarbejdspartnere, depotselskaber, kunder, serviceudbydere, finansieringskilder og/eller leverandører er direkte eller indirekte eksponeret for disse lande. Den 3. september 2013 vedtoges ved offentliggørelse i det tyske Føderale Lovtidende den lov, som implementerer direktiv 2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Anpassung des Aufsichtsrechts an die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen{2}; "CRD IV Umsetzungsgesetz"). I forbindelse med CRD IV Umsetzungsgesetz ændredes Rentenbank-loven med en ny 1a, i henhold til hvilken Forbundsrepublikken Tyskland pr. 1. januar 2014 stiller garanti for alle Rentenbanks eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til de af Rentenbank optagne lån, udstedte obligationer og indgåede derivattransaktioner samt for tredjemandsforpligtelser, for hvilke Rentenbank har stillet udtrykkelig garanti ("Forbundsrepublikkens Garanti"). Forbundsrepublikkens Garanti påvirker ikke Forbundsrepublikken Tyskland forpligtelser over for Rentenbank i medfør af det eksisterende institutionelle ansvar (Anstaltslast). Udstederens koncern består af (i) Udstederen, (ii) LR Beteiligungsgesellschaft mbh ( LRB ), et 100%-ejet datterselskab af Udstederen, (iii) DSV Silo- und Verwaltungsgesellschaft mbh, et 100%-ejet datterselskab af LRB. Ikke relevant - Udstederen har ikke foretaget nogen resultatforventning eller -prognose. Ikke relevant - de pågældende revisionspåtegninger vedrørende Udstederens årsregnskaber pr. 31. december 2011 og 31. december 2012 blev afgivet uden forbehold. De nedenfor anførte udvalgte tal fra balance og totalindkomstopgørelse er uddrag fra Udstederens reviderede koncernårsregnskaber pr. 31. december 2012 og 31. december 2011, som er en del af Udstederens årsrapporter for hhv og Udstederens reviderede koncernårsregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS-standarderne som godkendt af EU. pr. 31. December, Koncernbalance (i mia.): Aktiver i alt... Lån og udbetalinger til banker... Finansielle investeringer... Forpligtelser til banker... Sekuritiserede forpligtelser... 88,4 88,9 51,2 51,4 22,6 24,7 2,9 3,1 66,6 68,2 3

4 Trendoplysninger/ Væsentlige ugunstige ændringer i fremtidsudsigter: Væsentlige ændringer i den finansielle stilling: B.13 Nylige begivenheder, der er væsentlige ved bedømmelsen af Udsteders solvens: B.14 Afhængighed af andre enheder i koncernen: Koncernårsregnskab pr. 31. December, Koncernens totalindkomstopgørelse (i mio.) Nettorenteindtægter før hensættelser til låntab/markedsføringsbidrag... Hensættelser til låntab/markedsføringsbidrag... Administrationsomkostninger... Resultat af måling til dagsværdi og af regnskabsmæssig sikring... Ændringer i reserve for opskrivninger... Koncernens samlede totalindkomst... Koncernens nettooverskud ,9 361,9 20,7 15,6 48,9 48,0 (55,7) (352,4) 583,8 (359,8) 827,6 (429,1) 12,8 12,3 Der har ikke været nogen væsentlig ugunstig ændring i Udstederens fremtidsudsigter siden datoen for det seneste offentliggjorte reviderede koncernårsregnskab pr. 31. december Der har ikke været nogen væsentlige ændringer i den finansielle stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Ikke relevant - der har ikke været nogen nylige begivenheder, der er væsentlige for Udstederens solvens. Ikke relevant - Udstederen er ikke afhængig af andre enheder i Udstederens koncern. B.15 Hovedvirksomhed: I henhold til Rentenbank-loven er Udstederen pålagt at yde lån og andre typer finansiering til landbrugserhvervet (herunder skovbrug, gartneri og fiskeri) og til hertil knyttede erhverv i enten det forudgående eller efterfølgende led i produktionskæden, samt til vedvarende energi og til udvikling af landdistrikter. Det primære formål med de lån, der ydes, er at fremme landbrugserhvervet og den tilknyttede industri. B.16 Oplysning om, hvem der evt. direkte eller indirekte kontrollerer Udsteder: B.17 Den kreditvurdering, som Udstederen eller dennes gældsværdipapirer har fået: Ikke relevant - Udsteder ejes eller kontrolleres ikke af andre, hverken direkte eller indirekte. Se Element B.5 for en beskrivelse af Udstederens koncern. Ordningen og Udstederen har fået følgende kreditvurderinger: Kortsigtede udstedelser/ Kortsigtet vurdering Langsigtede udstedelser/ Langsigtet vurdering Moody s (P)P-1/P-1 (P)Aaa/Aaa S&P: A-1+ AAA Fitch: F1+ AAA [De Obligationer, der skal udstedes, er endnu ikke blevet vurderet.] [Obligationerne har fået tildelt følgende vurderinger: [Moody s: [ ]] [S & P: [ ]] [Fitch: [ ]] [[Andre]: [ ]]] De kreditvurderinger, der er medtaget heri, vil med hensyn til forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer, som ændret ved forordning (EU) nr. 513/2011 ("forordningen om kreditvurderingsbureauer") blive behandlet som udstedt af Standard & 4

5 B.18 Art og omfang af garantien: Poor's Credit Market Services Europe Limited ( S&P ), Moody's Deutschland GmbH ( Moody s )[,] [og] Fitch Ratings Limited ( Fitch ) [og [andre]], efter registrering i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer. S&P, Moody s[,] [og] Fitch [og [andre]] er alle etableret i EU og er registreret i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer. Der henvises til listen over kreditvurderingsbureauer, der er registreret i overensstemmelse med forordningen om kreditvurderingsbureauer, hvilken liste offentliggøres på European Securities and Markets Authority's hjemmeside (www.esma.europa.eu) og opdateres inden for fem arbejdsdage efter vedtagelsen af en beslutning iht. artikel 16, 17 eller 20 i forordningen om kreditvurderingsbureauer. En kreditvurdering af værdipapirer er ikke en anbefaling af at købe, sælge eller eje værdipapirer og vil til enhver tid kunne suspenderes, sænkes eller trækkes tilbage af det kreditvurderingsbureau, der har udstedt den. Rentenbank-loven, der træder i kraft 1. januar 2014, fastlægger udtrykkeligt, at Forbundsrepublikken Tyskland stiller garanti for alle Rentenbanks eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til de af Rentenbank optagne lån, udstedte obligationer og indgåede derivattransaktioner samt for tredjemandsforpligtelser, for hvilke Rentenbank har stillet udtrykkelig garanti. Forbundsrepublikkens Garanti betyder, at hvis Rentenbank misligholder betaling af hovedstol eller rente eller andre skyldige og forfaldne beløb i forhold til værdipapirer udstedt af Rentenbank, eller hvis Rentenbank misligholder nogen skyldig og forfalden betaling i medfør af Rentenbankens garanti, hæfter Forbundsrepublikken Tyskland til enhver tid for sådanne forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Forbundsrepublikken Tysklands forpligtelse i medfør af Forbundsrepublikkens Garanti har samme prioritet, uden fortrinsstilling, som alle Forbundsrepublikkens øvrige nuværende og fremtidige simple og ikke-efterstillede gældsforpligtelser. Indehavere af værdipapirer udstedt af Rentenbank eller værdipapirer udstedt i medfør af Rentenbanks garanti vil kunne håndhæve denne forpligtelse direkte over for Forbundsrepublikken Tyskland uden først at skulle anlægge sag mod Rentenbank. Forbundsrepublikkens Garanti følger udelukkende af lov og er ikke dokumenteret ved nogen kontrakt eller noget instrument. Eventuelle forsvar, som Rentenbank måtte kunne påberåbe sig i forhold til de af Garantien omfattede forpligtelser, vil også kunne gælde for Garantien. B.19 Beskrivelse af garanten: Ikke relevant - garanten, Forbundsrepublikken Tyskland, er en medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Element Oplysningskrav Afsnit C - Værdipapirerne C.1 En beskrivelse af den type og klasse af værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, herunder eventuelt ISIN (International Security Identification Number): Obligationernes form: [Indsæt hvis Obligationerne er ihændehaverobligationer - Obligationerne er ihændehaverobligationer. Hver Tranche af Obligationer vil til at begynde med blive udstedt som [[en Midlertidig Global Obligation, der kan ombyttes med][en Permanent Global Obligation, der kan ombyttes med Endelige Obligationer under de begrænsede omstændigheder, som er anført for de Permanente Globale Obligationer][Endelige Ihændehaverobligationer].] [Hver Globale Obligation vil ikke blive udstedt i en ny global 5

6 obligationsform (denne type Globale Obligation vil blive kaldt en "Klassisk Global Obligation") og vil på et tidspunkt på eller tæt på den relevante udstedelsesdato blive deponeret hos en fælles depositar for Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear ) og Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxembourg ) eller deponeret hos et depotselskab for Cede & Co. - og registreret i deres navn - som repræsentant for The Depository Trust Company ( DTC )] [Hver Globale Obligation vil blive udstedt i en ny global obligationsform (denne type Globale Obligation vil blive kaldt en "Ny Global Obligation") og vil på et tidspunkt på eller tæt på den relevante udstedelsesdato blive deponeret hos en fælles depositar for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg.]] Klassiske Globale Obligationer vil til at begynde med normalt blive deponeret hos en fælles depositar for Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear ) og Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxembourg ) eller deponeret hos et depotselskab for Cede & Co. - og registreret i deres navn - som repræsentant for The Depository Trust Company ( DTC ). Obligationerne vil også kunne blive deponeret hos et depotselskab for Clearstream Banking Aktiengesellschaft ( Clearstream, Frankfurt ) eller for ethvert andet clearing-system, der måtte blive aftalt mellem Udstederen, den relevante Forhandler og Hovedbetalingsagenten.] [Indsæt hvis der er tale om Navnenoterede Obligationer - Obligationerne er navnenoterede obligationer. Hver Tranche af Obligationer vil til at begynde med blive udstedt som [en Global Navnenoteret Obligation, der kan ombyttes med Endelige Obligationer under de begrænsede omstændigheder, som er anført for de Globale Navnenoterede Obligationer][Endelige Navnenoterede Obligationer].] [Hver Tranche af Obligationer, der er repræsenteret ved en Global Navnenoteret Obligation, vil ikke blive opbevaret i overensstemmelse med den nye deponeringsstruktur ("Ny Deponeringsstruktur"), vil blive navnenoteret i navnet på en fælles depositar (eller repræsentanten for en fælles depositar) for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg og/eller et andet relevant clearing-system og den pågældende Globale Navnenoterede Obligation og vil blive deponeret hos [den fælles depositar][registrar] på et tidspunkt på eller tæt på udstedelsesdatoen.] [Hver Tranche af Obligationer, der er repræsenteret ved Globale Navnenoterede Obligationer, vil blive opbevaret i overensstemmelse med den nye deponeringsstruktur ("Ny Deponeringsstruktur"), vil blive navnenoteret i navnet på en fælles depositar (eller repræsentanten for en fælles depositar) for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg og den pågældende Globale Navnenoterede Obligation og vil på et tidspunkt på eller tæt på udstedelsesdatoen blive deponeret hos den fælles depositar for Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg.]] [Indsæt hvis der er tale om Papirløse Obligationer - Obligationerne udstedes i papirløs og dematerialiseret form ("Papirløse Obligationer"). Der vil ikke være nogen fysiske obligationer eller adkomstdokumenter, der dokumenterer de Papirløse Obligationer. Retten til de Papirløse Obligationer vil blive dokumenteret ved, at Obligationerne krediteres kontiene hos enten VP eller VPS. Papirløse Obligationer vil ikke kunne ombyttes til Ihændehaverobligationer eller Navnenoterede Obligationer, og vice versa. Hver Tranche af Obligationer registreres hos og cleares gennem [VP Securities A/S (hhv. VP-Obligationer og VP )] [den norske 6

7 værdipapircentral (Verdipapirsentralen ASA) (hhv. VPS- Obligationer og VPS )].] Clearingsystemer [Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear )] [Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream, Luxembourg )] [The Depository Trust Company ( DTC )] [Clearstream Banking Aktiengesellschaft ( Clearstream, Frankfurt )] [VP Securities A/S] [Verdipapirsentralen, Norge] [og/eller] [andre]. Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] ISIN-kode: [ ] Fælleskode: [ ] WKN: [ ] [CUSIP: [ ]] C.2 Valuta: Valutaen for hver af de udstedte Serier af Obligationer vil blive aftalt mellem Udstederen og den pågældende Forhandler på udstedelsestidspunktet. Valutaen for denne Serie af Obligationer er [Pund Sterling ( )/Euro ( )/US dollars (US$ eller USD)/australske dollars (A$)/canadiske dollars (C$)/japanske Yen (JPY eller )/schweizerfrancs (CHF)/Hong Kong dollars (HK$)/([ ])]. C.5 Indskrænkninger i omsætteligheden: C.8 De rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne, herunder rangorden samt begrænsninger i disse rettigheder: Ikke relevant - Obligationerne er frit omsættelige. Klasse af obligationer [Indsæt hvis der er tale om Fastforrentede Obligationer - Obligationerne bærer rente af deres udestående nominelle værdi til en fast rentesats, der skal betales på de(t) tidspunkt(er), der aftales mellem Udstederen og den pågældende Forhandler, og som er angivet i de gældende Endelige Vilkår, samt ved indfrielse. Renten vil blive beregnet på grundlag af den rentekonvention, som er aftalt mellem Udstederen og den pågældende Forhandler, og som er anført i de gældende Endelige Vilkår.] [Indsæt hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer Obligationerne bærer rente til en rentesats, der fastsættes på grundlag af [ISDA/Screen Rate]. En eventuel margin for Obligationernes variable rente aftales mellem Udstederen og den pågældende Forhandler. [Obligationerne har en [maksimal rentesats][, ][og] [en minimumsrentesats] som anført i de gældende Endelige Vilkår]. Renterne på Obligationerne for hver renteperiode, som aftales forud for udstedelsen mellem Udstederen og de(n) pågældende Forhandler(e), skal betales på de aftalte rentebetalingstidspunkter og vil blive beregnet på grundlag af den rentekonvention, der aftales mellem Udstederen og de(n) pågældende Forhandler(e), og som er anført i de gældende Endelige Vilkår.] [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer - Obligationerne udbydes og sælges til underkurs i forhold til deres nominelle værdi eller til pari og er ikke rentebærende undtagen i tilfælde af for sen betaling.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med Alternativ Afregning Betaling af renter og hovedstol vil blive afregnet i en anden valuta end den, som Obligationerne er udstedt i.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer i To Valutaer Betaling af renter vil ske i en anden valuta end den, som Obligationerne er udstedt 7

8 i, og som hovedstolen betales i.] [Indsæt hvis der er tale om Delvist Betalte Obligationer Tegningsbeløbet for Obligationerne betales i mere end ét afdrag.] [Indsæt hvis der er tale om Afdragsobligationer Tegningsbeløbet vil ved udstedelsen af Obligationerne skulle betales i mere end ét afdrag.] Status [Indsæt hvis der er tale om Foranstillede Obligationer - Obligationerne udgør Udstederens direkte, ubetingede, ikkeefterstillede og usikrede forpligtelser og er sideordnede både indbyrdes og (med forbehold for førnævnte og for sådanne undtagelser, som til enhver tid måtte gælde i henhold til ufravigelig tysk lovgivning) med alle Udstederens til enhver tid udestående øvrige usikrede forpligtelser (bortset fra evt. efterstillede forpligtelser.] [Indsæt hvis der er tale om Efterstillede Obligationer - Obligationerne udgør Udstederens direkte, usikrede og efterstillede forpligtelser og er sideordnede indbyrdes samt er som minimum sideordnede med alle Udstederens øvrige nuværende og fremtidige usikrede og efterstillede forpligtelser med undtagelse af de forpligtelser, der har fortrinsret i henhold til lovgivningen. Udstederens forpligtelser til at betale de Efterstillede Obligationers hovedstol vil være efterstillede forpligtelser for Udstederen, og (i) såfremt der af eller mod Udstederen indledes en sag, hvorved Udstederen søges erklæret konkurs, eller (ii) såfremt der påbegyndes likvidation af Udstederen, vil rettigheden til Udstederens betaling af de Efterstillede Obligationers hovedstol være efterstillet på den måde, at der først skal ske fuld betaling af alle Udstederens øvrige forpligtelser bortset fra de forpligtelser, som i henhold til deres betingelser er sideordnede med eller efterstillet de Efterstillede Obligationer.] Beskatning Bortset fra visse undtagelser vil alle betalinger i forbindelse med Obligationerne blive foretaget uden fradrag for eller som følge af tysk kildeskat. Hvis et sådant fradrag foretages, skal Udstederen, undtagen i visse tilfælde, betale et yderligere beløb til dækning af dette fradrag. Lovvalg Obligationerne samt eventuelle ikke-kontraktslige forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med samme, er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med engelsk ret. [Indsæt hvis der er tale om VP-Obligationer Registreringen af VP- Obligationer i VP skal også overholde danske love og regler samt de forskrifter, der til enhver tid er gældende for og/eller udstedt af VP.] [Indsæt hvis der er tale om VPS-Obligationer Registreringen af VPS-Obligationer i VPS skal også overholde norske love og regler samt de forskrifter, der til enhver tid er gældende for og/eller udstedt af VPS.] 8

9 C.9 Renter, datoen for forrentningens påbegyndelse, forfaldsdage, hvor renten ikke er fastsat, beskrivelse af beregningsgrundlaget, bestemmelser vedrørende afvikling og indfrielse, afkast samt repræsentanten for Obligationsindehaverne: Obligationerne er enten rentebærende eller ikke rentebærende. Rentebærende Obligationer vil bære renter til enten en fast rentesats, en variabel rentesats eller en kombination heraf. Renter [Indsæt hvis der er tale om Fastforrentede Obligationer Obligationerne bærer rente til en rentesats på [ ] % p.a., som betales bagud den [ ] [og [ ]] [hvert år] ( Rentebetalingsdatoen ) [justeret i overensstemmelse [Following Business Day Convention/Modified Following Business Day Convention/Preceding Business Day Convention] [idet Markedet ("Business Centre") er [ ]] / ikke justeret]].] [Indsæt hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer Obligationerne bærer rente til en rentesats, der fastsættes på grundlag af [ISDA/Screen Rate] som følger: [Referencesats: [ ] Rentefastsættelsesdato(er): [ ] Relevant Screen Page: [ ]] [Variabel Renteoption: [ ] Angivet Forfaldsdato: [ ] Reset-Dato: [ ]] Margin: [ ] Specificerede rentebetalingsdatoer: [ Første rentebetalingsdato: [ ].] ] [i hvert år] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med Alternativ Afregning Renterne for Obligationerne beregnes i den Pålydende Valuta. Obligationernes renter og hovedstol vil skulle betales i den nedenfor anførte Afregningsvaluta efter konvertering til referencesatsen på hver Rentefastsættelsesdato. Afregningsvaluta: [ ] Referencesats: [ ] Markedet: [ ]] [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer - Obligationerne udstedes [til deres nominelle værdi/til en underkurs på [ ] % i forhold til deres nominelle værdi] og er ikke rentebærende undtagen i tilfælde af for sen betaling.] [Indsæt hvis der er tale om Delvist Betalte Obligationer Tegningsbeløbet vil ved udstedelsen af Obligationerne skulle betales i mere end ét afdrag. Antal afdrag: [ ] Størrelsen på hvert afdrag: [ ] Betalingsdato(er): [ ] Betalingsmåde: [ ] [Tilskrivningsfaktorer: Relevant/Ikke relevant]] 9

10 [Indsæt hvis der er tale om Obligationer i To Valutaer - Obligationerne bærer rente, der fastsættes separat for hver Serie, og renterne vil skulle betales i en eller flere Specificerede Valutaer bortset fra den Pålydende Valuta. [Specificeret Valuta / Specificerede Valutaer bortset fra den Pålydende Valuta: [ ]] Indløsning: Obligationerne forfalder den [ ]. Hvis ikke Obligationerne købes, ophæves eller indløses før tid, indløses de på den ovenfor anførte forfaldsdato til [ ] pr. Beregningsbeløb. Obligationerne vil kunne indløses førtidigt i tilfælde af skattemæssige årsager eller i tilfælde af misligholdelse. [Indsæt hvis der er tale om Obligationer, som har et Endeligt Indløsningsbeløb, der er lig med Udstedelseskursen Det Førtidige Indløsningsbeløb for hver Obligation er lig med Udstedelseskursen] [Indsættes hvis der er tale om Obligationer (bortset fra Nulrenteobligationer men inklusive Afdragsobligationer og Delvist Betalte Obligationer) med et Endeligt Indløsningsbeløb, som er eller kan være mindre eller større end Udstedelseskursen Hver Obligations Førtidige Indløsningsbeløb [er [ ] pr. Beregningsbeløb][fastsættes af [ ]][er lig med Obligationernes pålydende værdi].] [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer eller som i øvrigt angivet i de gældende Endelige Vilkår Det Førtidige Indløsningsbeløb for hver Obligation beregnes i overensstemmelse med følgende formel: [Indsæt hvis årlig Førtidigt Indløsningsbeløb = RP x (1+AY) y ] [Indsæt hvis halvårlig Førtidigt Indløsningsbeløb = RP x (1+(AY/2)) 2y ] hvor: RP AY betyder Referencekursen; betyder Tilskrevet Afkast udtrykt som et decimaltal; og y er en brøk, hvis tæller er lig med det antal dage (beregnet under den forudsætning, at et år består af 360 dage og 12 måneder, og at hver måned har 30 dage), der er fra (og med) Udstedelsesdatoen for den første Tranche af Obligationer og til (men ikke med) den dato, der er fastsat for indløsning, eller evt. den dato, hvor den pågældende Obligation forfalder til tilbagebetaling, og hvis nævner er 360.] [Indsæt hvis der er tale om en Call- eller Put-Option Obligationerne kan også indløses før deres anførte forfaldsdato efter [Udstederens valg [(enten helt eller delvist)]/obligationsindehavernes valg. Det Frivillige Indløsningsbeløb for hver Obligation er [ ] den [ ] [og [ ] den [ ]] pr. Beregningsbeløb.] [Indsæt i tilfælde af Obligationer med Alternativ Afregning Indløsningsbeløbet vil blive betalt i Afregningsvalutaen, konverteret til Referencesatsen] Obligationerne kan ikke i øvrigt indløses før deres anførte forfaldsdato. 10

11 C.10 Hvordan påvirkes værdipapirernes værdi af værdien af de(t) underliggende instrument(er): C.11 Obligationernes børsnotering og optagelse til handel: C.21 Marked, som værdipapirerne vil blive handlet på, og som Basisprospektet er udstedt for: Afkast Afkastet af Obligationerne på [halv]årligt basis er [ ], hvilket beregnes på Udstedelsesdatoen på grundlag af Udstedelseskursen. Navn på Indehavernes Repræsentanter Ikke relevant - Der er ikke anført nogen repræsentant for indehaverne af Obligationerne i Obligationernes vilkår og betingelser. [Indsæt hvis der er tale om andre Obligationer end Obligationer med Variabel Rente Ikke relevant Obligationerne indeholder ikke nogen derivatkomponenter.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med Variabel Rente Obligationerne bærer rente til en rentesats, der fastsættes på grundlag af en referencesats, der er en referencerente (f.eks. EURIBOR, LIBOR) plus/minus en margin. Rentesatsen er derfor[, med forbehold for den gældende [maksimum-][og][minimums-]rente,] direkte afhængig af den pågældende referencesats på den dato, hvor referencesatsen fastsættes.] Der er indsendt ansøgning til Luxembourgs fondsbørs om, at de Obligationer, der skal udstedes i henhold til Ordningen i perioden på 12 måneder fra datoen for godkendelse af dette Basisprospekt, bliver noteret på den officielle liste og optaget til handel på det regulerede marked på Luxembourg fondsbørs. Der er indsendt ansøgning til UK's finanstilsyn Financial Conduct Authority om, at de Obligationer, der skal udstedes i henhold til Ordningen, optages på den officielle liste. Der er ligeledes indsendt ansøgning om, at de pågældende Obligationer optages til handel på det regulerede marked på Londons fondsbørs. Der er indsendt ansøgning til Frankfurts fondsbørs om, at de Obligationer, der skal udstedes i henhold til Ordningen, bliver noteret og optaget til handel på det regulerede marked på Frankfurts fondsbørs. Unoterede Obligationer vil ligeledes kunne blive udstedt. [Der er af Udstederen (eller på dennes vegne) indsendt en ansøgning om, at Obligationerne optages til handel på [ ] med virkning fra [ ].] [Det forventes, at der af Udstederen (eller på dennes vegne) indsendes en ansøgning om, at Obligationerne optages til handel på [ ] [og hvis relevant noteres på en officiel liste på [ ]] med virkning fra [ ].] Basisprospektet er blevet udgivet [som følge af, at der er indsendt ansøgning om, at Obligationerne optages til handel på det/et regulerede/reguleret marked i] [og] [[som følge af et udbud til offentligheden i] [Forbundsrepublikken Tyskland] [UK] [Luxembourg] [Holland] [Belgien] [Danmark] [Østrig] [Italien] [,][og] [ ]. Udstederen har bedt det tyske finanstilsyn om at forsyne de kompetente myndigheder i hver af disse jurisdiktioner med et godkendelsescertifikat, der bekræfter, at Basisprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med værdipapirprospektloven, der implementerede prospektdirektivet. Afsnit D - Risici En investering i Obligationerne indebærer visse risici vedrørende Udstederen og Obligationerne. Selvom alle disse risikofaktorer er tilfældige omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer, bør potentielle investorer være opmærksomme på, at de risici, der er forbundet med at investere i Obligationer, kan (i) påvirke Udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de Obligationer, der udstedes i forbindelse med Ordningen, og/eller (ii) føre til ustabilitet og/eller et fald i de pågældende Obligationers markedsværdi, hvorved 11

12 markedsværdien ikke svarer til investors forventninger (finansielle eller andre forventninger) ved investering i sådanne Obligationer. Element Oplysningskrav D.2 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for Udstederen: D.3 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for gældsværdipapirerne: Idet Udstederens virksomhed næsten udelukkende består i at udstede lån til andre finansielle institutioner, er Udstederen udsat for den risiko, at låntagere og andre kontraktpartnere kan blive ude af stand til at opfylde deres forpligtelser over for Udstederen. De seneste uroligheder på de internationale kapitalmarkeder som følge af den globale finanskrise og gældskrisen i eurozonen kan resultere i en reduktion af den tilgængelige finansiering. Der er desuden risici i forbindelse med ændringer i renten og valutakurserne. Udstederens kreditvurdering kan blive sat ned eller trukket tilbage af de pågældende kreditvurderingsbureauer. Risici vedrørende Obligationer generelt Potentielle investorer i Obligationerne er udsat for visse risici i forbindelse med investeringer i Obligationerne. Dette omfatter den omstændighed, at Obligationerne måske ikke er en velegnet investering for alle investorer. Der kan desuden ikke gives sikkerhed for, at der vil være et marked for nogen af Obligationerne. En investering i Obligationerne kan indebære valutakursrisici. Regeringen og de monetære myndigheder kan (som nogen har gjort tidligere) indføre valutarestriktioner, der kan have en negativ indvirkning på en gældende valutakurs eller på Udstederens mulighed for at foretage betalinger i relation til Obligationerne. Obligationerne kan ændres eller frafaldes efter flertalsafgjorte beslutninger, der er bindende for alle Obligationsindehavere. Visse investorers investeringsaktiviteter er begrænset af, at der ved visse myndigheder gælder retlige love og bestemmelser om investering. Idet Obligationer i global form ejes af eller på vegne af visse clearingsystemer, vil investorerne skulle stole på disses procedurer for overførsel, betaling og kommunikation med Udstederen. Risici i forbindelse med strukturen på en bestemt obligationsudstedelse Derudover er potentielle investorer i Obligationerne eksponeret for visse risici, der er forbundet med strukturen på en bestemt udstedelse af Obligationer. [Indsæt hvis der er tale om Fastforrentede Obligationer En indehaver af Fastforrentede Obligationer er eksponeret for den risiko, at kursen på disse Obligationer kan falde som følge af ændringer i markedsrenten.] [Indsæt hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer Som følge af den variable renteindtægt kan Obligationsindehaverne ikke på det tidspunkt, hvor de køber de Variabelt Forrentede Obligationer, fastslå et endeligt afkast.] Hvis der er tale om Variabelt Forrentede Obligationer, der indeholder Minimums- eller Maximumsrenter, eller en kombination af disse egenskaber, kan markedsværdien være mere volatil end markedsværdien af Variabelt Forrentede Obligationer, der ikke har disse egenskaber. Effekten af Maximumsrenter er, at rentestørrelsen aldrig vil overstige den forudbestemte Maximumsrente, således at Indehaveren ikke vil være i stand til at drage fordel af nogen reel gunstig udvikling over Maximumsrenten. [Indsæt hvis der er tale om Nulrenteobligationer Ændringer i markedsrenten har en væsentligt større indvirkning på kurserne på 12

13 Element Oplysningskrav Nulrenteobligationer end på kurserne på almindelige Obligationer, idet de diskonterede udstedelseskurser er væsentligt under kurs pari som følge af diskonteringen. [Indsæt hvis der er tale om Efterstillede Obligationer Udstederens forpligtelser i henhold til Obligationerne vil være usikrede og efterstillede og have lavere prioritet end ikke-efterstillede forpligtelser.] [Indsæt hvis der er tale om Obligationer med en Call-Option Udstederen har ret til at indløse Obligationerne før forfaldstid. Denne ret vil sandsynligvis begrænse Obligationernes markedsværdi og eksponere investorerne for visse investeringsrisici.] En indehaver af en Obligation med en pålydende værdi i en udenlandsk valuta er eksponeret for risici for ændringer i valutakurserne, der kan påvirke Obligationernes afkast. Enhver potentiel investor i Obligationer skal selv afgøre - på grundlag af egen uafhængig gennemgang og sådan professionel rådgivning, som investoren anser for passende under omstændighederne - hvorvidt investorens erhvervelse af Obligationerne er fuldt overensstemmende med dennes (eller med modtagerens, såfremt investor erhverver Obligationerne som forvalter) økonomiske behov, formål og situation, overholder og er fuldt overensstemmende med alle de investeringspolitikker, -retningslinjer og -restriktioner, som denne er omfattet af (uanset om denne erhverver Obligationer til sig selv eller som forvalter) og er en egnet, forsvarlig og passende investering for denne (eller for modtageren, såfremt investor erhverver Obligationerne som forvalter) til trods for de klare og væsentlige risici, der er forbundet med at investere i eller besidde Obligationer. Afsnit E - Udbuddet E.2b Årsager til udbuddet samt anvendelse af provenuet: E.3 En beskrivelse af udbuddets vilkår og betingelser: [Nettoprovenuet fra udstedelsen af Obligationer vil af Udstederen blive anvendt til dennes almindelige erhvervsrelaterede formål.] [Udstederen vil udfolde sine bedste bestræbelser på at sikre, at et beløb svarende til nettoprovenuet fra Obligationerne (eller et beløb svarende hertil i Euro) udlånes til projekter inden for sektoren for vedvarende energi (f.eks. solenergi og biogas). Lånene vil være betinget af og underlagt Udstederens lånebetingelser tilknyttet de relevante låneprogrammer. [I det omfang, at nettoprovenuet (hverken helt eller delvist) kan udlånes til projekter inden for sektoren for vedvarende energi, skal et sådant beløb indgå i Udstederens generelle drift i overensstemmelse med Rentenbank-loven og lovens primære formål vedrørende salgsfremmende lån.]] [Obligationernes udbudskurs er lig med [udstedelseskursen][ ].] [Udbudsperioden begynder den [ ] og slutter den [ ].] Minimumstegningsbeløbet er [ ].] Maksimumtegningsbeløbet er [ ].] [Kategorier af potentielle investorer, til hvem Obligationerne udbydes: [Udbud eller købsopfordringer kan foretages af [Forhandleren][Lederne] [og/eller de Finansielle Formidlere] i [ ] i ovennævnte udbudsperiode over for alle personer].] [Forhandleren][Lederne] [og/eller de Finansielle Formidlere] må ikke - medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra den i Prospektdirektivet nævnte forpligtelse til at offentliggøre et prospekt (som implementeret i de pågældende lande) - foretage nogen udbud 13

14 E.4 Interesser der er væsentlige for udbuddet, herunder interessekonflikter: E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges: eller købsopfordringer (a) i noget andet medlemsland i EØS-området eller (b) efter udløbet af den ovenfor nævnte Udbudsperiode. Udstederen er ikke bekendt med nogen interesser, der er væsentlige for udstedelsen af Obligationer i henhold til Ordningen bortset fra eventuelle honorarer til de(n) [Forhandler][Lederne], der fungerer som tegningsgarant(er) og/eller Stabiliseringsleder(e) for udstedelser af Obligationer. Visse af Forhandlerne og deres tilknyttede parter kan være kunder, lånere eller kreditorer hos Udstederen. Endvidere har visse af Forhandlerne og deres tilknyttede parter beskæftiget sig med - og vil i fremtiden kunne beskæftige sig med - investeringsrelaterede og/eller traditionelle banktransaktioner med - og vil kunne levere ydelser til - Udstederen og dennes tilknyttede parter som et led i deres almindelige virksomhed. [De anslåede udgifter, som investorerne pålægges, beløber sig til [ ]]/[Ikke relevant - der er ikke nogen udgifter, der pålægges investor af Udstederen [eller udbyderen]]. 14

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Endelige vilkår Serie 16G

Endelige vilkår Serie 16G Endelige vilkår Serie 16G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 27. august 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere