Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl"

Transkript

1 Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

2 2 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser Drøftelse og godkendelse af Kontrakt Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes resultatrevisioner efter Øvrige emner til drøftelse og eventuelt beslutning Endelig godkendelse af forretningsorden for Rådet og kommissorium for Formandskabet Drøftelse og godkendelse af mødeplan for den resterende del af Status vedrørende arbejdsmarkedsreformen Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum Orientering fra Formanden Orientering fra Formandskabet Orientering fra Beskæftigelsesregionen Aktuelle emner til drøftelse uden bilag... 14

3 3 5. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering Orientering om en klage i forbindelse med en konkret varslingssag Erfaringer med jobrotation i Status vedrørende puljen til beskæftigelsesrettede aktiviteter Orientering til pressen Eventuelt... 19

4 4 1. Strategiske drøftelser 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2015 A. Hvorfor behandles sagen? I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats indgår det regionale beskæftigelsesråd årligt en kontrakt med beskæftigelsesministeren, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen samt mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd. B. Kort beskrivelse af sagen Den 11. april 2014 udmeldte ministeren følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015: Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Samtidig blev det udmeldt, at der ikke skal indgå kvantitative målsætninger i de regionale kontrakter. Udmeldingen vedlægges som bilag Det tidligere beskæftigelsesråd har drøftet og godkendt Kontrakt 2015, senest på sit møde i maj 2014, og har efterfølgende sendt den til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen har efterfølgende ønsket, at den endelige Kontrakt 2015 efter behandling i det nytiltrådte Råd fremsendes i september Processen er, at Styrelsen på ministerens vegne kan anmode om en forhandling af kontrakten. Alternativt underskrives kontrakten af begge parter uden forhandling. Der lægges op til en drøftelse af Kontrakt 2015 med henblik på en godkendelse på Rådsmødet den 28. august Det foreslås, at drøftelsen også tager udgangspunkt i dækkeservietten, som blev præsenteret på Rådets første møde. Dækkeservietten kan fungere som strategisk baggrund for de indsatser og initiativer, som er beskrevet i kontrakten.

5 5 Formandskabet har drøftet Kontrakt Formandskabet foreslår to ændringer i Kontraktens indledning, idet det præciseres, at uddannelse er vigtigt middel til at få ledige i job, og at det at sikre en tilstrækkelig stor arbejdsstyrke og mere generelt drejer sig om at reducere antallet at personer på offentlig forsørgelse. De to justeringer har som konsekvens, at dækkeservietten også foreslås justeret med de samme bemærkninger, idet Indledningen til kontrakten næste ordret tager afsæt i dækkeservietten. I bilag og er ændringerne markeret med rødt. C. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter og godkender Kontrakt 2015 med de justeringer, som er foreslået af Formandskabet. D. Bilag Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2015 dateret den 11. april Kontrakt Rådets vision, strategi og indsatsområder frem til 2018 ( Dækkeservietten ).

6 6 1. Strategiske drøftelser 1.2 Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes resultatrevisioner efter 2013 A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen Kommunerne udarbejder i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats hvert år en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen sendes til det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger. Kommunerne skal som sagt hvert år udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af indsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen anvendes til at understøtte den samlede indsats i jobcentrene. Resultatrevisionen anvendes også som input til jobcentrenes planlægning og budgettering af det kommende års beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionerne har været sendt til høring i det lokale beskæftigelsesråd og hos Beskæftigelsesregionen, og den er sammen med bemærkningerne fra det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen godkendt af kommunalbestyrelsen. Resultatrevisionerne er offentliggjort kommunernes hjemmesider. Beskæftigelsesregionen har drøftet resultatrevisionen med jobcentrene i løbet af foråret, og Beskæftigelsesregionens bemærkninger er i høj grad indarbejdet i den endelige resultatrevision. I forhold til nedenstående skal det bemærkes, at data for Læsø bygger på meget få personer, hvorfor der kan være store procentvise udsving. Hovedkonklusionerne i resultatrevisionerne er følgende: I forbindelse Ministerens mål 1, om at flere unge skal have en uddannelse, har det af tekniske årsager ikke været muligt at følge op på det kvantitative mål uddannelsesgraden. I stedet er kommunerne blevet bedt om at følge op på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, hvilket de har gjort. Med undtagelse af Aalborg og Brønderslev har samtlige kommuner haft et fald i antal unge på offentlig forsørgelse. Jobcentrene har dog anvendt forskellige perioder og forskellige afgrænsninger.

7 7 I forhold til Ministerens mål 2 om tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger har samtlige jobcentre haft et fald i tilgangen. 7 kommuner har haft et større fald end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen. Det er Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Brønderslev og Jammerbugt. I forhold til Ministerens mål 3 om langtidsledigheden har samtlige kommuner haft et fald. 7 kommuner har haft et større fald end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen. Det drejer sig om Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Brønderslev, Jammerbugt og Morsø. I forhold til Ministerens mål 4 om en styrket virksomhedskontakt er der ikke fra centralt hold opstillet et kvantitativt mål. Jobcentrene har i resultatrevisionen redegjort for de lokalt opstillede mål for den virksomhedsrettede indsats. Dette er sammenfattet i et skema. I forhold til udviklingen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse har der været et fald i samtlige nordjyske kommuner, og i 3 kommuner er udviklingen mere positiv end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen. I forhold til de jobklare på offentlig forsørgelse har der været et fald i samtlige kommuner, og i 4 kommuner er udviklingen mere positiv end gennemsnittet i klyngen. I forhold til de indsatsklare har der kun været et fald i 3 kommuner, nemlig Læsø, Rebild og Jammerbugt. Endelig har der været et fald i antal midlertidigt passive i 8 af de nordjyske kommuner. Faldet i antal midlertidigt passive og stigningen i antal indsatsklare fuldtidspersoner indikerer, at mange kommuner har en bevidst strategi om en mere aktiv indsats blandt andet i forlængelse af førtidspensionsreformen og projektet Brug for Alle. Der er også en opgørelse af besparelsespotentialet, som viser hvor mange penge, kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesudgifter i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse til den andel, som SFI har beregnet på baggrund af den enkelte kommunes rammevilkår. Metoden til at opgøre det samlede besparelsespotentiale er udelukkende en sammentælling af de forsørgelsesydelser, hvor kommunen har et besparelsespotentiale. Forsørgelsesydelser, hvor kommunen ligger lavere end det beregnede, er ikke modregnet. I Nordjylland er det samlede besparelsespotentiale på 207,9 mio.kr.

8 8 Endelig er der en opgørelse over opfyldelse af minimumskravene jobsamtaler og aktive tilbud. For dagpengemodtagere er der 5 jobcentre, som har en lavere andel, der mangler en kontaktsamtale, end gennemsnittet i klyngen. For kontanthjælpsmodtagerne har 4 jobcentre en lavere andel. Med hensyn til aktiveringstilbud har 4 jobcentre en lavere andel dagpengemodtagerne, som mangler et aktiveringstilbud sammenlignet med klyngen. For kontanthjælpsmodtagerne er der også 4 jobcentre, som har en lavere andel, som mangler et rettidigt tilbud. I forbindelse med resultatrevisionen skal jobcentrene også følge op på resultaterne af den særlige bevilling til ansættelse af jobkonsulenter med henblik på at øge brugen af virksomhedsrettet aktivering for langtidsledige. Jobcentrene skulle selv opstille mål for denne indsats. Det betyder, at målene er forskellige i alle jobcentre. Derfor er det vurderet, at det er for omfattende i sammenfatningen af resultatrevisionerne også at foretage en samlet opfølgning herpå. Alle jobcentre har afrapporteret på dette punkt, og alle jobcentre rapporterer, at denne særlige indsats har været nyttig og haft god effekt. Flere jobcentre bemærker dog, at omfanget af virksomhedsrettet aktivering er lavere, end de mål der er fastlagt. Årsagerne er blandt andet, at aktiveringsreglerne er ændrede, og at jobrotation, som ikke indgår i målingerne, er blevet et langt mere anvendt redskab. Der vedlægges et notat med sammenfatning af resultatrevisionerne. Formandskabet har drøftet sammenskrivningen af resultatrevisionerne, som man tager til efterretning. Der var dog et forslag om fremover også at inddrage data for Nordjylland som helhed og hele landet, for at have et mere kvalificeret sammenligningsgrundlag. C. Indstilling D. Bilag Det indstilles, at Rådet drøfter og tager sammenskrivningen af resultatrevisionerne til efterretning Sammenfatning af de nordjyske jobcentres resultatrevisioner for LBR Hjørrings bemærkninger til resultatrevisionen LBR Morsøs bemærkninger til resultatrevisionen

9 9 2. Øvrige emner til drøftelse og eventuelt beslutning 2.1 Endelig godkendelse af forretningsorden for Rådet og kommissorium for Formandskabet A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen C. Indstilling På baggrund af drøftelserne på Rådsmødet den 26. juni 2014 har sekretariatet revideret forretningsordenen og Rådet og kommissoriet for Formandskabet, som fremlægges til endelig godkendelse. Der er ikke tale indholdsmæssige ændringer, men alene konsekvensrettelser med de formelle ændringer, som er blevet aktuelle siden den oprindelige Forretningsorden og kommissoriet blev godkendt i det afgående Råd. Ændringerne er i bilaget markeret med rødt. På det konstituerende møde blev det foreslået, at der eventuelt kunne nedsættes et udvidet formandskab eller eventuelt et forretningsudvalg. Det blev foreslået, at Formandskabet drøftede dette forslag før videre drøftelse heraf i Rådet. Formandskabet har drøftet forretningsordenen og kommissoriet og anbefaler, at de godkendes i den foreliggende form. Formandskabet har også drøftet forslaget om en eventuel udvidelse af Formandskabet, men har besluttet ikke på nuværende tidspunkt at fremlægge et forslag herom for Rådet. Begrundelse er, at det må forventes, at de nuværende beskæftigelsesråd pr. 1. januar 2015 erstattes af nye arbejdsmarkedsråd. Til den tid vil det være mere relevant at drøfte en mere varig organisering af Rådet. Det indstilles, at forretningsordenen for Rådet og kommissoriet for Formanskabet godkendes. D. Bilag Revideret forslag til Forretningsorden for Rådet Revideret forslag til Kommissorium for Formandskabet

10 10 2. Øvrige emner til drøftelse og eventuelt beslutning 2.2 Drøftelse og godkendelse af mødeplan for den resterende del af 2014 A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen Efter ønske fra en del Rådsmedlemmer skal mødeplanen fastlægges, så Rådets møder ikke afholdes sidste torsdag i måneden, som blev foreslået på det konstituerende møde. Der skal derfor besluttes en alternativ mødeplan for 2. halvår Det fremgik af drøftelsen på det konstituerende møde, at der ikke er fuld enighed om tidspunkterne for Rådets møder fremover. I udkastet til mødeplan var det foreslået, at møderne afholdes den sidste torsdag i måneden, kl Flere kommunale repræsentanter tilkendegav, at der om eftermiddagen den sidste torsdag i hver måned afholdes byrådsmøde, så det ikke ville være muligt at deltage i rådsmøderne. Som alternativ blev den næstssidste torsdag nævnt, men også hér ville enkelte medlemmer have vanskeligt ved at deltage. Formandskabet har derfor drøftet mulighederne for at tilrettelægge en alternativ mødeplan. Formandskabet holder fast i, at der bør være 4 møder i Rådet i 2. halvår 2014, hvor mødet den 28. august allerede på det konstituerende møde blev fastlagt. Derudover bør der være et møde omkring 1. oktober, omkring 1. november og i midten af december. Formandskabet foreslår, at den indlagte konference i slutningen af oktober erstattes med et ordinært møde. Konferencens formål har primært været at lægge linjerne for indsatsen i de/t kommende år. Da der må forventes en ny struktur pr. 1. januar 2015, vil det være mere relevant, at en sådan konferencen afholdes i begyndelsen af Der var i Formandskabet enighed om at forelægge Rådet en række forslag til mødetidspunkter og så vælge de tidspunkter, hvor flest medlemmer kan deltage. Sekretariatet har den 12. august 2014 udsendt en sådan forespørgsel til Rådets medlemmer. Ved deadline for udsendelse af denne dagsorden har ca. halvdelen - 9 medlemmer - svaret.

11 11 Svarene fordeler sig således: Navn: Antal positive svar: Torsdag den 2. oktober, kl Fredag den 3. oktober, kl Torsdag den 9. oktober, kl Fredag den 10. oktober, kl Fredag den 31. oktober, kl Torsdag den 13. november, kl Torsdag den 11. december, kl Vi forventer, at flere Rådsmedlemmer vil svare inden mødet den 28. august En revideret overigt vil derfor blive fremlagt hér, så mødeplanen endeligt kan fastlægges den 28. august. Der var lagt op til, at der gives nye (og fortsættende ) Rådsmedlemmer tilbud om at deltage i introduktionsarrangement i slutningen af september. Her ville sekretariatet give en introduktion til og lægge op til en drøftelse af de største arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, Rådets hovedopgaver mv. Det kunne eventuelt holdes i forbindelse med mødet priomo oktober fra kl til kl , hvorefter der er Rådsmøde kl Formandskabets vil forsøge at holde møder mindst 14 dage før hvert Rådsmøde, kl Formålet er primært at faslægge dagsordenen til Rådets kommende møder, hvor dagsorden og materialer skal udsendes 10 dage før mødet. C. Indstilling Det indstilles, at Rådet fastlægger mødeplanen for 2. halvår D. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt.

12 12 2. Øvrige emner til drøftelse og eventuelt beslutning 2.3 Status vedrørende arbejdsmarkedsreformen A. Hvorfor behandles sagen? B. Kort beskrivelse af sagen Kort før sommerferien blev der indgået politisk forlig om en arbejdsmarkedsreform. Den er nu i gang med at blive udmøntet i lovgivning mv. med henblik på vedtagelse i Folketinget i efteråret, så den kan træde i kraft pr. 1. januar Sekretariatet vil kort give en status for implementering af arbejdsmarkedsreformen. Helt konkret har man nu besat ledelsen af de tre nye regionale arbejdsmarkedskontorer, som træder i funktion den 1. januar I Nord- og Midtjylland (kontor i Aalborg) bliver Karl Schmidt arbejdsmarkedsdirektør og Henrik Christensen arbejdsmarkedschef. Karl Schmidt kommer fra en stilling som direktør for Beskæftigelsesregion Syddanmark. Henrik kender I fra BR-Nordjylland. I de øvrige regioner er bemandingen på lederposterne følgende: Arbejdsmarkedskontoret i Odense: Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen Arbejdsmarkedschef Tove Michaelsen Arbejdsmarkedskontor i Roskilde: Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedschef Susanne Hansen C. Indstilling I august vil der forløbe en medarbejder-ønskeproces. Primo september vil bemandingen af de tre kontorer være på plads.. Det indstilles, at Rådet drøfter og tager orienteringerne til efterretning. D. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt.

13 13 3. Orientering fra Formanden, Formandskabet og Beskæftigelsesregionen, herunder orientering om arbejdet i Vækstforum 3.1 Orientering fra Formanden Formanden præsenterer eventuelle orienteringspunkter mundtligt. Indstilling Bilag Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Der er ingen bilag til dette punkt. 3.2 Orientering fra Formandskabet Der har været afholdt møde i Formandskabet den 8. august Referat vedlægges. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Referat af Formandskabets møde den 8. august Orientering fra Beskæftigelsesregionen Beskæftigelsesregionen vil præsentere eventuelle orienteringspunkter mundtligt. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt.

14 14 4. Aktuelle emner til drøftelse uden bilag Under dette punkt kan medlemmer af Rådet tage aktuelle emner op til drøftelse uden for den ordinære dagsorden Indstilling Bilag Det indstilles, at de eventuelle emner drøftes og tages til efterretning. De kan eventuelt optages på dagsordenen på det næste møde. Der er ingen bilag til dette punkt.

15 15 5. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 5.1 Orientering om en klage i forbindelse med en konkret varslingssag Indstilling Formandskabet har har på baggrund af en henvendelse fra en faglig organisation behandlet en sag vedrørende en virksomhed, som angiveligt har afskediget et stort antal medarbejdere, men ikke varslet afskedigelse af større omfang til Rådet, som man skal i henhold til varslingsloven. Formandskabet vil orientere yderligere om sagen på mødet. Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

16 16 5. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 5.2 Erfaringer med jobrotation i Indstilling Efter en aftale mellem folketingets partier i 2012 blev der på landsplan gjort en ekstra indsats for at øge brugen af jobrotation ved ansættelse af en række jobrotationskoordinatorer i beskæftigelsesregionerne heraf 3 i Nordjylland. Projektet i Nordjylland er tilendebragt pr. 30. juni De tre koordinatorer forlader deres stillinger i løbet af de kommende måneder. Koordinatorerne har udarbejdet en erfaringsopsamling efter de to års ansættelse. Denne vedlægges til orientering. Formandskabet har drøftet opsamlingen og anmodet Beskæftigelsesregionen om at få distribueret notatet til relevante samarbejdspartnere. Det indstilles, at notatet tages til efterretning. Bilag JOBROTATION erfaringer og resultater

17 17 5. Diverse indkomne skrivelser og meddelelser til orientering 5.3 Status vedrørende puljen til beskæftigelsesrettede aktiviteter Indstilling Der vedlægges til orientering en status vedrørende forbruget på puljen til beskæftigelsesrettede aktiviteter. Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning Bilag Status for puljen til beskæftigelsesrettede aktiviteter

18 18 6. Orientering til pressen Indstilling Der skal tages stilling til, om der er emner fra dagens møde, som skal sendes ud til pressen. Det indstilles, at Rådet beslutter, om der skal orienteres om emner dagens møde til pressen. Bilag Der er ingen bilag til dette punkt

19 19 7. Eventuelt

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14.

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14. Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august 2013. Temadrøftelse fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Rådsmøde starter ca. kl. 14.00 Frokost fra kl. 12.30 2 Temadrøftelse: Status vedrørende førtidspensionsreformen

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat af til Rådsmødet den 29. april 2010, kl ca , derefter afslutningsmiddag i Aalborgparken, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg

Referat af til Rådsmødet den 29. april 2010, kl ca , derefter afslutningsmiddag i Aalborgparken, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg Referat af til Rådsmødet den 29. april 2010, kl. 15.00 ca. 17.30, derefter afslutningsmiddag i Aalborgparken, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg 2 Dagsorden: 1. Sager til beslutning... 3 1.1 Flaskehalsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Jobcenterchefseminar marts 2011

Jobcenterchefseminar marts 2011 Jobcenterchefseminar 3. - 4. marts 2011 2 PROGRAM 3. marts 2011 - formiddag 9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 9.30-9.45: Velkomst v. Karl Schmidt, regionsdirektør 9.45-10.30: Nyt i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat af Beskæftigelsesrådets møde den 27. juni, kl Frokost fra kl

Referat af Beskæftigelsesrådets møde den 27. juni, kl Frokost fra kl Referat af Beskæftigelsesrådets møde den 27. juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske jobcentre

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Mission, Vision og Strategi Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland December 2012 1/9 Mission, Vision og strategi for arbejdet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 24. august

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 24. august 1 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 24. august Dato: 26.8.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 060. Godkendelse af dagsorden 94 061. Godkendelse af referat 95 062. Orientering om

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere