EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER"

Transkript

1 EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

2

3 Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN:

4 Rent vand, jord & råstoffer grundlaget for et sundt liv Miljø og Ressourcer i Region Sjælland har ansvaret for at registrere og håndtere jordforurening, der truer drikkevandet og den menneskelige sundhed. Vi udpeger de områder, hvor der fremadrettet kan graves råstoffer op af jorden. Nye opgaver er på vej, vi skal også til at tage hånd om forurening, der kan true overfladevandet i søer og vandløb. Alle opgaverne skal løses i samarbejde med stat, kommune, vandværker og en lang række andre aktører. Såvel jordforurening som råstoffer har stor betydning for borgerne. Der er ofte behov for en hurtig og effektiv indsats, der spænder over planlægning til råd og vejledning, forureningsundersøgelser og oprensning. Vi skal gøre det på en måde, der sikrer jord, vand og grus for alle - også de fremtidige generationer. En status på jordforureningsområdet viser, at vi har opgaver for 1,9 mia. kr. forude, og med det nuværende budget giver det en tidshorisont på ca. 50 år. Vi har derfor brug for at kunne koncentrere os om at sætte ind dér, hvor det er mest nødvendigt, og hvor vi gør størst gavn for flest. Vi skal kort sagt få mest miljø for pengene. Derfor har vi udarbejdet en række strategier, som vi benytter os af både i det daglige og til planlægning på langt sigt. Vores grundvandsstrategi er et godt eksempel på et sådant værktøj. I den har vi opsat fem centrale principper, som vi styrer indsatsen efter: 4

5 Vi lægger indsatsen i de områder, som Naturstyrelsen har udpeget Vi prioriterer de store vandforekomster, så vi får mest rent grundvand for pengene Vi passer på de områder, der fra naturens hånd er de mest sårbare Vi lægger vægt på at sætte ind der, hvor det er særlig svært at finde nye områder til at indvinde nyt drikkevand Vi sætter en særlig pulje til side, så der er penge til akutte sager En sådan strategi hjælper os med at få udpeget de områder, hvor vi kan få mest rent vand for pengene gennem en målrettet indsats. Det er dog ikke altid, at planen holder. Vi er nødt til at reagere, når der dukker alvorlige sager op, som vi ikke havde kendskab til i forvejen. Det kan være et vandværk, der pludselig finder skadelige stoffer i deres grundvand. Det kan være en kommune, der i forbindelse med et anlægsarbejde står med en udgravning, hvor der er tegn på forurening. Med den store tidshorisont på området er det vigtigt at udvikle både metoder og teknik. Vi har derfor valgt at sætte fokus på udviklingsprojekter, hvor vi i samarbejde med private virksomheder udvikler nye og mere effektive løsninger. Vi er også villige til at afprøve nye teknikker i bestræbelserne på at optimere vores indsats. Den publikation, du sidder med nu, er et tillæg til den årlige indberetning til Miljøstyrelsen, hvor vi gør status for året der gik og fremlægger vores plan for året, der kommer. Vi prøver at se lidt bagom tallene. Hver af de fem artikler viser en facet af vort arbejdsområde, som vi håber du vil finde spændende. Jan Huus Vestergaard Miljødirektør 5

6 Mest rent grundvand for pengene I Miljø og Ressourcer har vi arbejdet grundigt med en meget stor opgave: Kortlægning af jordforurening i regionen, oplyser funktionschef Ane-Marie Westergaard. Vi har set på den forurening, der siver ned og truer grundvandet under os og den forurening, der sidder i jorden og måske damper op til gene for den, der ejer eller bruger grunden. Det er en stor driftsopgave, vi har en af vores kerneydelser i Miljø og Ressourcer ville man nok sige på nudansk. Grundvand uden gift I Region Sjælland skal vi have rent drikkevand det er grundlaget for et sundt liv. De første skridt mod denne prioritering blev lagt i arbejdet med strategi for jordforureningsområdet. Det førte til, at vi i dag står med en politisk godkendt Grundvandsstrategi, der har været i høring hos kommuner og andre samarbejdsparter. Det vi har fået ud af at arbejde med strategier er, at vi får fokuseret og optimeret vores indsats på jordforureningsområdet, forklarer Ane-Marie. - Vi har undersøgt de mest grundvandstruende brancher og fået nogle erfaringer, som har givet os mulighed for at udvikle værktøjer til prioritering. Vi har været inde og give forskellige brancher forskellige scorer, som vi sammenholder med statens kortlægninger over grundvandet. På den måde kan vi løfte os op og se på tværs hvor skal vi prioritere? Vand uden grænser Vi har haft en god dialog med kommunerne om grundvandsstrategien, fortæller Ane-Marie. Når vi bliver så præcise omkring områder, som vi er i strategien, så giver det også kommunerne et godt udgangspunkt for at gå i dialog med os omkring prioritering. Og dialog er vigtig, fordi arbejdet med jordforurening har så lange tidshorisonter og grundvand og forurening ikke har styr på kommunegrænser. Fokus på brancherne - Det giver god mening at sortere efter virksomhedsbrancher, fordi de enkelte brancher bruger forskellige forurenende stoffer i deres produktion og de forurenende stoffer opfører sig forskelligt i jorden, fortsætter Ane-Marie. Tungmetaller finder man for eksempel fra autoværksteder eller maskinværksteder. De binder sig i jorden og udgør derfor ikke stor fare for grundvandet. Klorerede opløsningsmidler som for eksempel rensevæsker fra renserier udgør derimod en stor risiko for grundvandet, da de er tungere end vand og derfor nemt kan suse lige ned i grundvandet. Alt indgår i prioriteringen Alle led af arbejdet med grundvandsforureninger skal prioriteres. Først skal der ses på de ca. 43 områder med godt grundvand, som staten har kortlagt i regionen. Herefter kan vi tage fat i de områder, hvor vi vurderer de farligste og mest omfattende forureninger er. Målet er, at der skal være lavet indledende undersøgelser på alle de prioriterede områder i Grundvandsstrategien inden for de næste otte år. Mange forureninger Listen over forureninger i både jord og vand er desværre rigtig lang. Vores forældre og bedsteforældre kendte ikke farerne ved de mange nye stoffer, der dukkede op igennem industrialiseringen. 6

7 Sidste år lavede regionerne en opgørelse over, hvad der udestår, før vi er færdige med alle opgaverne på jordforureningsområdet, forklarer Ane-Marie. - I Region Sjælland har vi stadig opgaver for 1,9 milliard kroner, og vi forventer, at det tager ca. 50 år at løse dem. Derfor er vi nødt til at arbejde fokuseret og meget effektivt med opgaven. Det er en stor og dyr opgave med en meget lang tidshorisont. Forretningsudvikling Det handler om at få mest for pengene hele tiden, og at vi tager fat i det rigtige i dette tilfælde det værste - først! Vi forsøger at se på opgaven ud fra flere dimensioner: På tværs af geografien og ud fra hvor meget grundvand, der er i området samt ud fra brancher, man ved forurener meget. Derudover skal det også gøres op hvilke udgifter der er per kubikmeter indvundet vand. Hvor kan vi redde meget vand for få penge? afslutter Ane-Marie. 7

8 På webkortet kan ejendomsmæglere og andre interesserede få indsigt i vores oplysninger. Ved at søge på en matrikel eller adresse kan man finde frem til, om regionen har oplysninger om en mulig jordforurening, eller om der er en konstateret jordforurening på ejendommen og man kan printe svaret ud. Når du skal sælge dit hus Der er meget, der skal håndteres, når man står overfor at skulle sælge sit hus. En af de ting det er vigtigt at have overblik over, er om der er mistanke om jordforurening på ens ejendom. Regionen kan hjælpe med sådanne oplysninger og yde råd og vejledning. Det er blandt andet regionens opgave at holde styr på oplysninger om jordforurening. Der kan have været en virksomhed på ejendommen tidligere, eller der kan være gamle olietanke, man som nuværende ejer ikke kender til. Oplysningerne stammer blandt andet fra gamle telefonbøger og kommunale arkiver. Oplysningerne kan begrunde en mistanke om jordforurening. En mistanke regionen skal afklare og håndtere af hensyn til grundvandet og til vores sundhed. Når en ejendom sættes til salg, skal ejendomsmæglerne søge oplysninger om jordforurening hos regionen. Indtil for få år siden blev den slags henvendelser klaret ved, at ejendomsmægleren bad om oplysninger fra regionen via et forespørgselsskema på vores hjemmeside. Webkort og ekstranet Det meget store antal forespørgsler og behovet for hurtige svar gjorde, at der var behov for at ændre den procedure. Vi har derfor udviklet et online webkort, hvor man via regionens hjemmeside, selv kan søge i vores oplysninger og få svar med det samme - alle døgnets 24 timer. Kommunerne har også brug for at kunne søge oplysninger omkring en ejendoms jordforureningsstatus, når de skal løse deres opgaver. Derfor har de en særlig mulighed for at søge oplysninger ved at benytte vores ekstranet, hvor der er mere uddybende oplysninger som de skal bruge. Servicetelefon Ud over services på hjemmesiden, så har regionen også en servicetelefon til brug for spørgsmål om jordforurening. Her sidder en medarbejder parat til at hjælpe på alle hverdage, fredag undtaget, i tidsrummet kl på nummeret Region Sjælland har kendskab til ca lokaliteter, der enten skal kortlægges, eller hvor de skadelige stoffer i jorden skal håndteres. Det vil kræve 1,9 mia. kr. og ca. 50 års indsats at nå det hele. Derfor vil mange husejere opleve, at der går lang tid, før vi kan begynde at undersøge eller rense op på deres ejendom. Man har derfor mulighed for selv at gøre noget. Som grundejer kan man hyre en miljørådgiver til at hjælpe med at få undersøgt og eller oprenset ejendommen. Det er helt centralt, at miljørådgiveren udfører opgaven i tæt dialog med regionen. Det er vigtigt, at undersøgelsen eller oprensningen sker efter de retningslinjer, regionen har, så vi kan godkende resultaterne. Man kan finde mere om vores retningslinjer på vores hjemmeside, og det er altid muligt at ringe til os og få gode råd og vejledning. 8

9 Ord i Jord Når uheldet er ude, og der er mistanke om forurening på ejendommen, sender regionen oplysninger og information om situationen med brev. Vi er klar over, at alle vores tekniske udtryk og jordforureningsloven er svær at forstå, derfor har vi også bearbejdet sproget i alle vores standardbreve. Ord i Jord er en populær betegnelse for et projekt, hvor vi har arbejdet med at omskrive vores breve, så de er lettere at forstå. Samtidigt har vi indført et system, så det bliver lettere at rette og vedligeholde alle vores brevskabeloner. Servicemål for sagsbehandling Vi ved også, at det er vigtigt at vide, hvornår man kan få behandlet sin sag, f.eks. ved salg af en bolig med mistanke om jordforurening. Regionen har derfor opsat mål for sagsbehandlingstiden på en række af opgaverne på jordforureningsområdet. 9

10 Ølsemagle - hvor er forureningen? Normalt starter en forureningsundersøgelse ved forureningskilden. Man undersøger omfanget af forureningen og den risiko, den udgør for grundvandet og menneskers sundhed. Her er den omvendte historie forureningen er fundet i en vandforsyningsboring. Region Sjælland har sammen med Køge Kommune haft til opgave at finde kilden til forureningen. Tetraklorethylen tilhører gruppen af klorerede opløsningsmidler, som siden 1930 erne har været anvendt som et meget effektivt middel til rensning og affedtning af metalemner og tøj. Klorerede opløsningsmidler er potentielt kræftfremkaldende og miljøskadelige. I efteråret 2011 bliver Region Sjælland kontaktet af Køge Kommune, som oplyser, at to forsyningsboringer til Lyngens Vandværk er blevet ramt af forurening med opløsningsmidlet tetraklorethylen. De to forurenede boringerne lukkes straks efter fundet af forureningen. Forbrugerne har ikke modtaget vand med højt indhold af forurening, fordi der er sket fortynding med vand fra rene boringer. Region Sjælland beslutter at prioritere en opsporing af forureningen i samarbejde med Køge Kommune. Som første trin gennemgår vi en række relevante arkiver Regionen har en database med over forurenede og muligt forurenede grunde, som gennemgås. Vi forhører os hos lokalhistorisk arkiv i Køge, og Køge Kommune gennemgår deres virksomhedsregister uden resultat. Efter en grundige arkivgennemgang står vi i slutningen af februar 2012 på helt bar bund i forhold til at finde kilden til forureningen af vandværkets boringer. 10

11 I april 2012 laver Region Sjælland prøveboringer til grundvandet omkring de forurenede boringer. Ved at pumpe vand fra boringerne og løbende analysere for tetraklorethylen kan man se, om kilden til forureningen skal findes i nærheden af forsyningsboringerne. Desværre viser analyserne, at kilden til forureningen skal findes i et større område omkring landsbyen Ølsemagle, og da vi ikke har oplysninger om forurenede grunde i området, vælger vi at bede borgerne i området om hjælp. I juni 2012 indrykker vi annoncer i lokale dagblade og går på TV2 for at bede borgerne om hjælp til at finde kilden til forureningen. I Ølsemagle supplerer vi ved at uddele løbesedler til beboerne. Der er generelt stor interesse for at hjælpe os i vores søgen og vi får flere oplysninger om mulige forureningskilder, men desværre ikke i området omkring Ølsemagle. Der er nu gået et halvt år siden man fandt forureningen i forsyningsboringerne og vi står stadig på bar bund. Men så var der en medarbejder, der fik en god idé. 11

12 I en anden sag har Region Sjælland på forsøgsbasis udtaget prøverne af træer, for at kortlægge en forurening. Metoden kaldes phytoscreening, og den udnytter at træer optager vand og eventuel forurening fra undergrunden. Er jorden omkring træet forurenet, transporteres forureningen med vandet op i træet. Når man udtager en lille trækerne kan denne analyseres, og man kan se, om træet er påvirket af forurening. Det er en billig metode, og den kan anvendes på store områder, da den ikke kræver meget udstyr. Metoden kan give et fingerpeg om, hvor der er forurening, og man kan derefter målrette de næste undersøgelser bedre. Der forskes i metoden på DTU og her har man vist, at udtagning af prøverne er ikke skadeligt for træet og hullerne vil efter prøvetagningen lukkes af træet efter ca. et års tid. I august 2012 udtager Region Sjælland i samarbejde med en Ph.D. studerende fra DTU prøver af 100 træer i Ølsemagle, og langt de fleste prøver viser ikke tegn på forurening En enkelt prøve som er udtaget fra et træ ved et skrotoplag - viser højt indhold af tetraklorethylen. Vi får efterfølgende udtaget prøver af jorden og grundvandet omkring skrotoplaget og det viser sig, at både jorden og grundvandet er kraftigt forurenet med tetraklorethylen samt en række andre stoffer. 12

13 Vi har sammen med Køge Kommune nu fundet kilden til forureningen af vandværkets forsyningsboringer og endda væsentligt hurtige end vi har turdet håbe på. Fordi forureningen er ny, er sagen overdraget til Køge Kommune, som skal påbyde forureneren at undersøge og oprense forureningen. 13

14 I stedet for at rive huset ned, valgte boligselskabet at gøre huset til ramme om et spændende eksperiment. Region Sjælland er gået sam- men med Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), om et OPI- projekt i huset. Vi leder efter nye løsninger i et testhus Region Sjælland satser på udvikling. Udvikling, der skal finde nye løsninger, så vi kan løse vores opgaver bedre og mere effektivt. Det har vi især valgt at gøre gennem OPI - offentligprivat-innovationspartnerskab, hvor de nye innovative løsninger skabes som en løsning på fælles definerede problemer. Testhus i Præstø Et eksempel på et sådan OPI- projekt ligger i Præstø og er et helt almindeligt beboelseshus fra Jorden under ejendommen er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Klorerede opløsningsmidler har været anvendt som affedtningsmiddel til tøj og metal siden 1930 erne, men stoffet er potentielt kræftfremkaldende og miljøskadeligt. De skadelige stoffer dampede op i husets rum, og derfor installerede vi i sin tid en række ventilationsanlæg. I perioden sørgede anlæggene flere gange om dagen for, at der kom ren luft ind i huset, ligesom der blev sat ventilationsriste ved vinduerne. Desværre betød det, at husets lejere også måtte døje med støjgener, problemer med træk og en stigende varmeregning. Dette kombineret med forureningsrisikoen blev for meget for lejerne, som flyttede i Siden da har huset stået tomt. Det tomme hus giver mulighed for at udføre en række forsøg med at renovere på en måde, der både sikrer en bedre udnyttelse af varmen, et bedre indeklima, og samtidig afhjælper risikoen ved afdampningen fra stofferne under huset. Som det er nu, er løsningen af de problemer ofte tiltag, der modarbejder hinanden: Når man eksempelvis opsætter dampspærrer og isolerer huset mod træk, så kan en uheldig bivirkning i et hus med forurenet indeklima ofte være større forekomster af de skadelige stoffer, fordi luftgennemstrømningen bliver mindre. Ligeledes kan ventilationsanlæg være dyre i drift og give støjgener. Nye metoder afprøves Der er altså behov for at udvikle og afprøve nye metoder og kombinationer, og med huset i Præstø er det nu blevet muligt. Det kan endda ske i alle rum i huset og på alle tider af døgnet uden at genere eventuelle beboere. Da der både er beton- og trægulv, er det yderligere velegnet til at afprøve forskellige metoder under forskellige forhold. Der er foreløbig opstillet fem meget forskellige scenarier, der skal undersøges i testhuset. På den måde er muligt at opnå konkrete erfaringer og resultater, der så kan benyttes hos husejere i samme situation. 14

15 Der er gevinst for alle ved projektet. Region Sjælland får større viden om muligheden for at kunne energirenovere på en måde, der ikke blot giver en bedre varmeudnyttelse og et bedre indeklima, men også samtidig fjerner risiko og gener ved forureningen. Derudover får samarbejdspartnerne DMR og SBI også nye muligheder for at rådgive og udvikle nye produkter på baggrund af den nye viden fra innovationssamarbejdet. 15

16 kunne se områderne og problemstillingerne og måske få nye perspektiver, så planene bedre kunne ses i en helhed, udtaler Mikkel Østergaard. Spillet om sten, sand og grus At udarbejde en råstofplan kræver stor forberedelse. Der er hele tiden medarbejdere beskæftiget med at forberede, undersøge og forklare, hvor Region Sjælland i fremtiden vil grave i undergrunden. Erfaringer med planarbejdet Geolog og konsulent Mikkel Østergaard fortæller, at Miljø og Ressourcer netop har afsluttet arbejdet med Råstofplan Denne plan har været meget anderledes end den første, vi lavede. Den her gang har vi lagt store interesseområder ud, og det skaber udfordringer. Beslutninger om råstofgraveområder fylder meget lokalt både kommunalpolitisk, men også hos engagerede borgergrupper og NGO er. Mikkel fortæller, at der netop er gennemført en evaluering af arbejdet med Råstofplan Erfaringerne fra evalueringen skal give retning for fremtidens arbejde med råstofplaner i regionen. Et af resultaterne fra evalueringen er, at det giver god mening at gentage det seminar, en slags Råstof-Roadshow som vi gennemførte med Miljø, Energi og Udviklingsudvalget under arbejdet med denne råstofplan. Det var givtigt at være på en to-dages bustur. Turen gav anledning til mange gode diskussioner. Deltagerne fik syn for sagen, og planen blev konkret, når politikerne ved selvsyn Pressen og politikerne Ifølge Råstofloven bestemmer regionerne hvor, der kan graves efter råstoffer. Kommunerne bestemmer derefter, om der skal graves. Lidt firkantet fortalt: regionerne udarbejder retningslinjer for indvindingen, mens kommunerne har ansvaret for at give tilladelser og føre tilsyn. Pressen har interesseret sig meget for Råstofplanen. Bunken med presseklip er godt og vel 20 cm. høj. Der har været meget skriveri i pressen og meget politisk involvering. Det er helt sikkert noget, vi skal være opmærksomme på til den næste plan. Det er vores opgave er at klæde politikerne på til at tage beslutninger under hensyntagen til alle relevante forhold. siger Mikkel. Berørte borgere Når regionen lægger store arealer ud som interesseområder til fremtidig råstofindvinding, så rammer det borgerne på en meget direkte måde. Selvom det er den enkelte kommune, der giver tilladelsen til at grave, kan det faktum, at ens lokalområde bliver udlagt som interesseområde, en reservation af råstoffer til fremtiden være en meget ømtålelig sag. Det kan man godt forstå i Region Sjællands administration, forklarer Mikkel. En borger, der bor i et bestemt lokalområde, har ikke regionale briller på. Det kan vi ikke forvente, og det bliver vi nødt til at forholde os til. For at undgå for mange bekymringer for borgerne, kan vi vælge at inddrage dem mere aktivt. og så selvfølgelig, forsøge at tage så mange hensyn i planen som muligt. Vi har holdt fire borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Råstofplanen på den måde får vi direkte input til, hvad borgerne mener om planen. 16

17 De relevante brancher og NGO ere som for eksempel Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet blev ligeså inviteret med til møderne, fortæller Mikkel. Bæredygtig branche Umiddelbart kan en plan med en horisont på 12 år lyde af meget. Men udover, at der et lovkrav om den lange planperiode, er der nogle praktiske grunde til de lange perspektiver, fortæller Mikkel. -De aktører, der graver i jorden, laver af og til selv kortlægninger, som de sender ind til os. De vil typisk gerne udvide udgravningerne dér, hvor de allerede er i gang. Når vi har kortlagt området, skal de efterfølgende ansøge om tilladelse til at grave yderligere hos deres kommune. Skal der laves en særlig miljøvurdering, så kan der gå yderligere tre-fire år. Så for en grusgravsejer kan hele processen tage op imod ti år, før de fysisk kan køre grus eller sand ud af graven. Derfor er det vigtigt med en robust og langsigtet plan, uddyber Mikkel Østergaard. En langsigtet plan gør også priserne på råstoffer mere stabile, hvilket er til gavn for offentlige infrastrukturinvesteringer. Vi skal styrke vores samarbejde med store bygherrer, som Vejdirektoratet og BaneDanmark. Det er dem, der vil aftage rigtig meget sten, sand og grus de kommende år, og de vil gerne have råstofferne tæt på deres store projekter. Både for at holde priserne stabile, men også af hensyn til klimaet. At køre grus langt i lastbil koster meget CO 2 og en begrænsning af klimabelastningerne betyder meget for Region Sjælland, fortæller Mikkel afslutningsvis. Interesseområder er en reservation for eventuel fremtidig indvinding af råstoffer Graveområder er områder hvor råstofindvindingen skal foregå i nærmeste fremtid 17

18 18

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere