På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse."

Transkript

1 Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Indhold 1. Adm.tj.sted Administrativt tjenestested Ans.form Ansættelsesform BVLR Bevillingslønramme DISCO-koder og Jobstatus Erindringer i SLS Påmindelser i HR-Løn Forhb.org. Forhandlingsberettiget organisation Forsøgsordning Fortegn på engangsløndele HGRP Hovedgruppe Klass.stiko Klassificeret stillingsbetegnelse Komko Kommunekode Kredko Kreditorkode Landekode LF - Lønform LG Løngeneration LKO lønkoder/løndele Lokalt stillingsnummer Lønpulje Officielt stillingsnummer P-nummer - produktenhedsnummer PENSAB - pensionsalderberegningssystem PKAT personalekategori PLBNR personløbenummer Påmindelser i HR-Løn Erindringer i SLS SAMKO - Skattesammenrykningskode STIKO - Stillingskode SUMKO - Summeringskode Vikarkode... 22

2 Side 2 af Adm.tj.sted Administrativt tjenestested Administrativt tjenestested bruges til: Styring af automatisk opsætning af P-numre på lønmodtagerregistrene. Adm.tj.sted oprettes og indrapporteres af institutionen, således at der er et adm.tj.sted for hver arbejdspladsadresse (P-nummer), som institutionen har. P-numre oprettes hos Erhvervsstyrelsen. Derefter kan I bestille en opsætning via mail: der tilknytter P-numrene til de adm.tj.steder. Det betyder, at når I indrapporterer et givent adm.tj.sted på en medarbejders register, så vil lønsystemet videregive oplysningen om det tilknyttede P-nummer til eindkomst, og SKAT kan så beregne lønmodtagerens befordringsfradrag automatisk ifm. årsopgørelsen. Man kan ikke oprette adm.tj.steder i HR-Løn, kun i SLS. Men man kan indrapportere adm.tj.steder i HR-Løn, når de er oprettet i SLS dog først lønkørslen efter oprettelsen. VIGTIGT: Man må IKKE indrapportere adm.tj.steder på lønmodtagerregistre frem i tiden, hvis der er knyttet forskellige P-numre til disse, fordi så vil P- nummeret blive ændret til det P-nummer, der hænger sammen med det nye adm.tj.sted. Årsagen til dette er, at P-nummeret ikke er dato-styret i SLS. Opsætning af kommunekode, hvis denne skal afvige fra den automatisk dannede (anvendes kun for lønmodtagere på gammel løn, der aflønnes efter stedtillæg)

3 Du opretter adm.tj.steder her i SLS: Side 3 af 22 Du indrapporterer oprettede adm.tj.steder i vinduet Konteringer i SLS og Opret kontering i HR-Løn. 2. Ans.form Ansættelsesform Ansættelsesform bruges til at markere for særlige forhold omkring den enkelte medarbejders ansættelsesstatus. Oversigt ansættelsesformer:

4 Du kan indrapportere ans.form via Statistikoplysninger i SLS og HR-Løn. Side 4 af 22 Oversigt inkl. beskrivelse: Ans.form Anvendelse Beskrivelse 1 indrapporteres Kontraktansættelse i kontraktstyrelse 2 udgået Funktion orlov/ferie 3 indrapporteres Lærling/praktikant anvendes ifm. elever, der er fritaget for AUB-bidrag 4 udgået Beskyttet stilling 5 automatisk Beskæftigelsesordning ans.form opsættes automatisk = 5, når der indrapporteres en Beskæftigelsesordning, og den har betydning for kontering af lønudgiften ifm. refusionsløndele 6 indrapporteres Udlånt tjenestemand Når ans.form 6 er registreret på lønregistret, dannes løndel 1150 automatisk, og medfører at lønforbrug og bevillingstimer (fra konto ), automatisk posteres på konto Løndel 1160 dannes automatisk, hvilket medfører en modpost og kontering på konto Når refusion for udlånte tjenestemænd modtages, foretages en udligning af konto i regnskabet NOTE: Du kan ikke se løndel 1150 og 1160 på lønmodtagerregister. De to løndele bliver dog udskrevet på konteringsuddata fra lønsystemet 7 indrapporteres Vikar ans.form 7 kan bruges ved ansættelse af vikarer. Denne værdi kan også anvendes sammen med en vikar-kode 8 indrapporteres Åremålsstilling - anvendes efter aftale med Finansministeriets departement i forbindelse med medarbejdere der ansættes på åremål. NOTE: Hvis medarbejdere også er kontraktansat i en kontraktstyrelse, anvendes i stedet værdien = 1. 9 indrapporteres Frivillig fratræden - anvendes i forbindelse med frivillig fratræden i tilknytning til tjenestefrihed med løn.

5 Side 5 af BVLR Bevillingslønramme Finansministeriets stillingskontrol indebærer, at visse stillinger skal godkendes af Finansministeriets departement forud for oprettelse. Det gælder tjenestemandsstillinger, overenskomststillinger og stillinger på individuelle lønvilkår der klassificeres i - eller kan henføres til Lønramme 37 eller derover. Klassificering af stillinger i Lønramme 35 og 36 foretages i det enkelte ministerium. Der anvendes følgende værdier: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42. Du kan indrapportere BVLR via Statistikoplysninger i SLS og HR-Løn. BVLR opsættes automatisk, når der indrapporteres en Lønramme større end eller lig med 35 på gammel løn. BVLR opsættes ikke automatisk for ansatte på Ny løn (klasse = 50 og derover). 4. DISCO-koder og Jobstatus DISCO og Jobstatus: International Standard Classification of Occupations Af hensyn lønstatistikken skal der indberettes oplysninger om medarbejdernes arbejdsfunktion og jobstatus. DISCO-koder er en 6-cifret kode til beskrivelse af selve jobfunktionen Jobstatus er en 1-cifret kode til beskrivelse af medarbejderens jobstatus. De kodeværdier du skal indrapportere til lønsystemet, finder du på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvortil du også retter evt. tvivlsspørgsmål. Du kan indrapportere DISCO og Jobstatus via Statistikoplysninger i SLS og HR-Løn.

6 DISCO og Jobstatus opsættes automatisk = 9 taller ( skal ikke oplyses ), for visse ansættelsesforhold, fx efterindtægter. Side 6 af Erindringer i SLS Påmindelser i HR-Løn Erindringer (Påmindelser) er en facilitet i lønsystemet, der giver mulighed for at indlægge tekster på den enkelte lønmodtager, fx Orlov ophører pr. xx? samt registrere Jubilæumsanciennitet. Du vælger relevant teksttype og evt. en Dato - jf. oversigt nedenfor. Fordelen ved at bruge Teksttype og Tekst sammen med en Dato er, at du får erindringer udmeldt på en Erindringsliste, som kan hentes i ØS-LDV. Den indrapporterede tekst og dato vil fremgå af dette uddata 2 måneder før den registrerede erindringsdato. Oversigt erindringstyper: BEMÆRK: Ved indrapportering af Teksttype 4 Åremålsansættelse, vil den indrapporterede erindringstype danne afgangsårsag 10 automatisk. Når du indrapporterer Jubilæumsanciennitet, skal du taste datoen hvorfra jubilæumsancienniteten skal beregnes. Så vil lønmodtageren automatisk optræde på en Jubilæumsliste, som findes i ØS-LDV året inden lønmodtageren har 25 hhv. 40 års jubilæum.

7 Side 7 af Forhb.org. Forhandlingsberettiget organisation Du finder koden for forhandlingsberettiget organisation i Overenskomstvinduet i SLS: Som hovedregel skal du ikke indrapportere forhandlingsberettiget organisation, som du finder i Overenskomstvinduet i SLS og under Indplacering i HR-Løn i feltet Forh.fællesskab. Forhandlingsberettiget organisation dannes automatisk ud fra KLASS.STIKO og anvendes fx ifm. lønforhandlinger. 7. Forsøgsordning Forsøgsordning er en markering på lønmodtagerens register, der fortæller, om lønmodtageren er omfattet af nye lønsystemer eller ny ordning for chefer og anvendes bl.a. til kontrol af, hvilke løndele, du må bruge på den enkelte lønmodtager. I SLS ajourføres forsøgsordning i Overenskomst i feltet Forsøgsordning. I HR-Løn ajourføres forsøgsordning i Indplacering.

8 Chefer, der er omfattet af lokalløn-/cheflønsaftalens protokollat 1, har værdien 7 i forsøgsordning. Side 8 af 22 Forsøgsordning dannes automatisk, og skal kun undtagelsesvist rettes. 8. Fortegn på engangsløndele Engangsløndele er tillæg eller fradrag - set med lønmodtagerøjne, afhængig af hvilket fortegn du anvender: Løndels-interval Løndels-interval Fortegn : fødte tillæg : fødte fradrag + eller blank Tillæg Fradrag - (minus) Fradrag Tillæg UNDTAGELSE: er dog løndel 5062 til Ferielønregulering, der bliver tillæg eller fradrag automatisk afhængig af deltid i optjeningsåret og afholdelsestidspunktet. Hovedreglen er, at du kun indrapporterer fortegn hvis engangsløndelen skal være noget andet end den er født til. Bruger du eksempelvis en løndel = 7257: Tilbagebetaling IAP der på lønsedlen skal være et tillæg så skal du bruge minus som fortegn. Ellers skal du kun bruge fortegn i forbindelse med rettelse af tidligere indrapporteringer. Eksempel Hvis du har brug for at forhøje eller nedskrive beløb/timer på en engangsløndel, kan du gøre dette således:

9 Side 9 af 22 Decimaler påføres automatisk. 9. HGRP Hovedgruppe I forbindelse med dannelse af diverse uddata fra lønsystemet, sker der en specifikation i forhold til medarbejderes ansættelsesforhold (PKAT), på denne måde: 1: Tjenestemænd 2: Tjenestemandslignende 3: Overenskomstansatte 4: Regulativlønnede 5: Individuelle ansættelsesforhold 6: Andre ansættelsesforhold 9: Uspecificerede ansættelsesforhold Hovedgruppe dannes automatisk og kan ikke indrapporteres.

10 Side 10 af Klass.stiko Klassificeret stillingsbetegnelse For at tilgodese bl.a. Finansministeriets og Danmarks Statistiks krav til statistikker, skal der for tjenestemænd og tjenestemandslignende, indrapporteres en klassificeret stillingsbetegnelse, der indeholder oplysning om lønmodtagerens forhandlingsberettigede organisation. Alle KLASS.STIKO er er 5-cifrede og starter med 4. Du finder en oversigt over KLASS.STIKO er i SLS-guiden samt via opslag i HR- Løn og SLS: Du skal ALTID indrapportere KLASS.STIKO ved oprettelse af tjenestemænd/tjenestemandslignende. Nye KLASS.STIKO er oprettes ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via mail:

11 Side 11 af Komko Kommunekode Kommunekoden bruges til at udbetale den rigtige løn til skalatrinsansatte på gammel løn, i de tilfælde hvor lønnen er bestemt af hvor virksomheden er beliggende. Det er ud fra kommunekoden, at stedtillægssatsen opsættes. Kommunekoden dannes automatisk ud fra delregnskabsnummer, og kan kun ændres ved at oprette et nyt adm.tj.sted med tilhørende kommunekode. 12. Kredko Kreditorkode I forbindelse med indrapportering af en række løndele, fx pensionsbidrag, skal der angives hvilken kreditor pengene skal sendes til. KREDKO er en 5-cifret kode, der identificerer en beløbsmodtager/kreditor. Du finder en oversigt over KREDKO er via Opslagsknap i SLS, eller i SLS guiden. KREDKO dannes i nogle tilfælde automatisk, jf. PKAT- og løndelsbeskrivelse. Du skal indrapportere KREDKO, jf. den enkelte løndelsbeskrivelse. 13. Landekode Lønmodtagere, der er bosat i udlandet, skal indrapporteres i SLS med korrekt udenlandsk adresse og landekode. Dette er et krav fra SKAT. Nyoprettede registre kan ikke beregne - medmindre I har indberettet korrekte adresseoplysninger i vinduet Primær adresse.

12 Bemærk: Hvis I har lønmodtagere, som bor i Danmark men ikke har en cpr. adresse, skal I sørge for at indrapportere følgende i SLS: Side 12 af 22 Faste felter, Datofelter 5, tast 99 i feltet: Adressekode (0, 1, 99) Man kan ikke indrapportere adresseoplysninger i HR-Løn. 14. LF - Lønform Lønform er en 1-cifret kode, der identificerer hvordan løn til en medarbejder skal udbetales: 1: Forudlønnet 2: Bagudlønnet 3: Timelønnet Lønform dannes automatisk, jf. PKAT-beskrivelsen. Du skal kun indrapportere LF, hvis den undtagelsesvis afviger fra den LF, som systemet automatisk danner. 15. LG Løngeneration LG anvendes til at nummerere de enkelte lønkørsler inden for et år. LGnummereringen - der følger de forudlønnedes lønperiode - er altid en måned forud for den faktiske kalendermåned, fx vil LG 02 være lønkørslerne i januar måned. Eksempel LG 08, 2. lønkørsel forudlønnede får løn for august bagud- og timelønnede får løn for juli

13 Side 13 af 22 LG 08, 1. lønkørsel (kun efterreguleringer anvises) forudlønnede kan få løn for juli eller tidligere bagud- og timelønnede kan få løn for juni eller tidligere 16. LKO lønkoder/løndele LKO (løndele/løndele) er på 4 eller 5 cifre, og kan udbetale og eller kontere løn. Tekniske løndele, der bl.a. konterer Fortegn Løndels-interval Løndels-interval og derover : fødte tillæg : fødte fradrag + eller blank Tillæg Fradrag - (minus) Fradrag Tillæg Visse løndele dannes automatisk, fx ATP løndel 7040, jf. PKAT- og løndelsbeskrivelser i SLS-guiden. 17. Lokalt stillingsnummer Lokalt stillingsnummer er et valgtfrit felt, som frit kan anvendes efter institutionens ønske. Du kan indrapportere Lokalt stillingsnummer i Statistikoplysninger i både SLS og HR-Løn.

14 Side 14 af Lønpulje Lønpulje er en markering på lønmodtagerens register, der fortæller, om lønmodtageren er omfattet af lokal- eller chefløn. Lønpulje anvendes bl.a. til kontrol af, hvilke løndele du må bruge på det enkelte lønmodtagerregister. I SLS ajourføres Lønpulje i vinduet Overenskomst. I HR-Løn ajourføres Lønpulje under Indplacering. Lønpulje dannes automatisk. Du skal kun indrapportere lønpulje hvis værdien skal rettes eller slettes. 19. Officielt stillingsnummer Officielt stillingsnummer anvendes i forbindelse med registrering af stillingskontrolnummer. Finansministeriets stillingskontrol indebærer, at visse stillinger ikke kan oprettes uden godkendelse fra Finansministeriet. Det drejer sig om stillinger i lønramme 37 og derover. Du finder en oversigt over stillingskontrolnumre via opslagsknap i SLS. Officielt stillingsnummer dannes ikke automatisk - og skal indrapporteres i feltet Officiel stilling i statistikoplysninger i både SLS og HR-Løn. Du indrapporterer officiel stilling (stillingskontrol) via Ansættelsesforhold Statistikoplysinger.

15 Side 15 af P-nummer - produktenhedsnummer En P-enhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser. En P-enhed får også tildelt et entydigt identifikationsnummer - et P-nummer - som er et 10-cifret nummer. Et P-nummer vil altid være tilknyttet et CVR - nummer. En P-enhed er en del af virksomhedens stamdata og er reguleret i CVRloven med tilhørende bekendtgørelse. Virksomheden har pligt til selv at vedligeholde sine oplysninger om P-enheder. En række offentlige myndigheder anvender P-enheder i forbindelse med deres myndighedsudøvelse, eksempelvis anvender SKAT P-enheder til beregning af befordringsfradrag, og det er derfor vigtigt, at de registrerede oplysninger om virksomhedens P-enheder er rigtige. P-numre oprettes hos Erhvervsstyrelsen. NB! Se også beskrivelsen af adm.tj.sted i denne emnebeskrivelse. VIGTIGT: Man må IKKE indrapportere adm.tj.steder på lønmodtagerregistre frem i tiden, hvis der er knyttet forskellige P-numre til disse, fordi så vil P- nummeret blive ændret til det P-nummer, der hænger sammen med det nye adm.tj.sted. Årsagen til dette er, at P-nummeret ikke er dato-styret i SLS. Et P-nummer pr. lønmodtager indenfor samme SE-nummer Da SKAT kun vil acceptere ét P-nummer pr. lønmodtager indenfor samme SEnummer, opsætter/ændrer vi P-nummeret maskinelt for en lønmodtager, hvis pågældende har forskellige P-numre i samme virksomhed. Opsætningen foretages ved, at SLS udpeger det ansættelsesforhold, der er hovedansættelsen, hvorefter P-nummeret fra dette overføres til de øvrige ansættelsesforhold med samme CPR-nummer - hvis SE-nummeret er identisk. Hovedansættelsen udpeges ud fra følgende kriterier, der listes i prioriteret rækkefølge: Skattekorttype: Hvis der er indrapporteret et hovedkort under skatteløndele på et ansættelsesforhold, anses dette som hovedansættelsen. Frikort prioriteres efter hovedkort og før bikort.

16 Side 16 af 22 Hvis skattekorttypen er identisk, sondrer vi på indholdet af feltet Hovedansættelse, som er et nyt fast felt, der kan indrapporteres under faste felter, Øvrige. Hvis I sætter feltet = 1, anses det pågældende ansættelsesforhold for at være hovedansættelsen. Hvis feltet er 1 på flere ansættelsesforhold, sondrer vi på, om der er indrapporteret en fratrædelsesdato jf. nedenfor: Ansættelsesforhold med AKKO samt 32, der ikke får udbetalt løn, er biansættelser øvrige AKKO er er hovedansættelser. Hvis der ikke er en fratrædelsesdato, sondrer vi på, hvilken PKAT, pågældende har: Engangsregistre samt PKAT 026, 027, 107, 549, 554, 693, 694, 505, 507, 102, 080, 082, 083, 105, 531, 095, 480, 484, 547, 750, 754, 081 og 091 vil blive udpeget som biansættelser. Hvis registrene har samme PKAT, sondrer vi på lønformen: LF 1 (forudlønnede) og 2 (bagudlønnede) er hovedansættelser, LF 3 (timelønnede) er biansættelser. Hvis lønformen er identisk, sondrer vi på deltid (ansættelseskvoten). Den med den højeste kvote (højeste deltid), udpeges som hovedansættelsen en fuldtidslønnet kommer før en deltidslønnet, og den med højeste dellønsbrøk prioriteres før den anden. Endelig udpeges det laveste løbenummer som hovedansættelse, såfremt alle ovenstående kriterier er identiske. OBS! Hvis der er indrapporteret løndel 246 på et af ansættelsesforholdene, opsættes Felt 11- markering befordringsfradrag kan ikke beregnes på alle ansættelsesforhold med samme SEnummer. Advis Vi danner advis RR2932 for de ansættelsesforhold, hvor vi ændrer P-nummeret maskinelt. I kan så foretage eventuelle rettelser på registrene I kan eventuelt indrapportere i Fast felter, Øvrige, feltet Hovedansættelse = 1 og dermed udpege hovedansættelsen. Vi danner advis RR2932 med denne tekst: P-nummer XXX stemmer ikke med P-nummer YYY for hovedansættelsen (LBNR 999).

17 P-nummer ændres jf. emnebeskrivelsen Koder og Begreber. Side 17 af PENSAB - pensionsalderberegningssystem I PENSAB-systemet skal der løbende registreres oplysninger til brug for fastsættelse af pensionsalder. PENSAB dækker de medarbejdere for hvem staten har pensionsforpligtelse, fx tjenestemænd. PENSAB skal lette de statslige virksomheder med det administrative arbejde, når en tjenestemand fratræder. For at sikre, at det kun er potentielle statspensionister der overføres til PENSAB, er der i lønsystemet en markering: 0 = statens pensionsforpligtelse (0 svarer også til at feltet er blankt) For tjenestemænd på Ny løn, skal du indrapportere pensionsskalatrinnet under PENSAB knappen i SLS. Dette pensionsskalatrin bestemmer beregning af pensionsbidraget. Du kan ikke indrapportere pensionsskalatrin i HR-Løn. Efter hver 2. lønkørsel, overmeldes data fra lønsystemet til PENSAB-systemet.

18 Side 18 af PKAT personalekategori PKAT er en 3-cifret kode, der identificerer den aftale eller overenskomst som medarbejderen er ansat i henhold til. Du finder PKAT beskrivelserne i SLS guiden. Disse beskrivelser indeholder oplysninger om de mest anvendte løndele til den pågældende PKAT, og hvilke løndele, der dannes automatisk ved indrapportering af den pågældende PKAT. 23. PLBNR personløbenummer Alle lønmodtagere i lønsystemet er identificeret ved cpr.nr. + et personløbenummer = lønnummer. PLBNR angives som hovedregel = 000 for en fastansat medarbejder. Der kan anvendes PLBNR-værdi: efter virksomhedens behov 098 og 099 kun til funktionsvederlag 1XX eller 2XX dannes automatisk for engangsregistre, fx PKAT 780. Ved nyansættelser i SLS, kan du lade systemet finde et ledigt PLBNR, hvor der så vil blive valgt det først ledige nummer men, du kan naturligvis også indrapportere det (dog ikke ifm. engangsregistre). 24. Påmindelser i HR-Løn Erindringer i SLS

19 Påmindelser (Erindringer) er en facilitet i lønsystemet, der giver mulighed for at indlægge tekster på den enkelte lønmodtager, fx Orlov ophører pr. xx? samt registrere Jubilæumsanciennitet. Side 19 af 22 Du vælger relevant påmindelseskode og evt. en Dato - jf. oversigt nedenfor. Fordelen ved at bruge Påmindelseskode og Tekst sammen med en Dato er, at du får erindringer udmeldt på en Erindringsliste, som kan hentes i ØS-LDV. Den indrapporterede tekst og dato vil fremgå af dette uddata 2 måneder før den registrerede påmindelsesdato. 25. SAMKO - Skattesammenrykningskode

20 SAMKO bruges til at periodeangive forbrug i lønsystemet. I forbindelse med lønberegning og kontering sker der automatisk en markering af de beregnede beløb i Sumdata se mere i emnebeskrivelsen: Sumdata Side 20 af 22 2: Forudløn 3: Bagudløn 4: Timeløn 5: Efterreguleringer vedr. indeværende skatteår 6: Efterreguleringer vedr. gammelt skatteår 26. STIKO - Stillingskode Du kan finde en oversigt over alle stillingskoder via Opslagsknap i SLS og i SLSguiden. Får du brug for en STIKO til en stillingsbetegnelse, som ikke findes, kan du sende en mail med oplysning om den ønskede stillingsbetegnelse til STIKO opsættes ikke automatisk, og skal indrapporteres ifm. oprettelse og evt. ændring af ansættelsesforholdet. BEMÆRK: Hvis der undtagelsesvis ikke skal være en stillingsbetegnelse til en lønmodtager, kan du indrapportere STIKO: SUMKO - Summeringskode SUMKO bruges til at markere, hvordan en given løndel skal behandles i forhold til forskellige opsummeringer på registret - fx om der skal betales skat af løndelen. I forbindelse med lønberegning sker der automatisk en markering af de beregnede beløb i Sumdata se mere i emnebeskrivelsen: Sumdata

21 Side 21 af 22 Se Oversigt over summeringskoder: Uddrag af Lønbåndsoplysninger i Sumdata, hvor du kan se summeringskoderne ud for hver løndel:

22 Feltet S73-kode indeholder en markering for i hvilket oplysningspligtigt felt, der sker overmelding til eindkomst. Side 22 af Vikarkode Vikarkoder kan anvendes til en markering om årsagen til vikaransættelsen (på vikarens register). Oversigt over vikarkoder: Du kan indrapportere Vikarkoder via Statistikoplysninger i både SLS og HR- Løn. Du kan sammen med vikarkode, vælge at indrapportere ansættelsesform med værdien 7 (vikar), hvis I har behov for at kunne danne rapporter indeholdende disse oplysninger - via ØS-LDV.

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Sletning af registre og inddata

Sletning af registre og inddata Sletning af registre og inddata Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om automatiske sletningsbetingelser i lønsystemet samt om, hvordan du sletter registre og inddata manuelt. Indhold 1. Automatisk

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold Registerprint i SLS Side 1 af 12 I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint Indhold 1. Registerprint - hoved... 2 2. Registerprint variabel del... 2 3. Grundoplysninger... 4 4. Løndele...

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11 Brug SLS-guiden Side 1 af 11 I denne vejledning får du at vide, hvordan du kan bruge SLS-guiden til at fremsøge oplysninger, som kan hjælpe dig med at indberette til lønsystemet Indhold 1. Muligheder i

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.)

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.) Løninformation nr. 26 af 18. dec. 2015 (LG 01/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.)

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 05/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. april 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Økonomistyrelsen Funktioner Løbenummer 098 og 099 Overblik Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Introduktion I dette Opslag, kan du se; hvornår og hvordan du bruger funktioner (løbenummer 098 og 099),

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn Finansministeriet har varslet lockout og boykot fra 1. april 2013 for overenskomstansatte lærere mv. ved en række nærmere opregnede undervisningsinstitutioner.

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 8. juli 2016 (LG 08/16, 1.)

Løninformation nr. 13 af 8. juli 2016 (LG 08/16, 1.) Løninformation nr. 13 af 8. juli 2016 (LG 08/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 08/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. juli 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. sept. 2016 (LG 10/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Denne kube kan du anvende til at analysere optjent og afholdt ferie

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.) Løninformation nr. 1 af 10. jan. 2017 (LG 02/17, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 02/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. januar 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Navn og adresse i SLS

Navn og adresse i SLS Navn og adresse i SLS Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du kan bruge navn og adresse i SLS, og hvilken automatik der knytter sig til disse begreber. Indhold 1. Generelt... 1 2.

Læs mere

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer)

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Redigeret Den 14. oktober 2010 vedr. afsnittet om Registrering i SLS ved flere skiftende arbejdspladser. Indledning

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Opslag Beskæftigelsesordning Overblik

Opslag Beskæftigelsesordning Overblik Opslag Beskæftigelsesordning Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke beskæftigelsesordninger der er til rådighed og hvornår de skal anvendes. Indhold Dette dokument indeholder følgende emner:

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2017 (LG 01/18, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2017 (LG 01/18, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. dec. 2017 (LG 01/18, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/18, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 11. december 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en batchkørsel... 4

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en batchkørsel... 4 Fejl og advis i SLS Side 1 af 11 I dette opslag får du en beskrivelse af Fejl og advis. Du kan skelne mellem fejl og advis, der dannes i forbindelse med online indrapportering i SLS - og de, der dannes

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 19. februar 2016 (LG 03/16, 2.)

Løninformation nr. 4 af 19. februar 2016 (LG 03/16, 2.) Løninformation nr. 4 af 19. februar 2016 (LG 03/16, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. februar 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2011 (LG 12/11, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2011 (LG 12/11, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. november 2011 (LG 12/11, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 12/11, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2011. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 24. juli 2013 (LG 08/13, 2.)

Løninformation nr. 16 af 24. juli 2013 (LG 08/13, 2.) Løninformation nr. 16 af 24. juli 2013 (LG 08/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 08/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønkontrol - Værktøjer

Lønkontrol - Værktøjer Indhold 1. Forord 3 2. Overblik 4 3. Værktøjer fra lønsystemet 4 3.1 Hidtil eksisterende kontrolmateriale 5 4. Værktøjer i LDV 6 5. Samlet oversigt 7 6. Kort beskrivelse nye uddata 7 1. Forord Værktøjsunderstøttelse

Læs mere

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel.

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel. Sumdata i SLS Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du bruger og hvilke muligheder, der findes online i Sumdata i SLS. Der er ikke mulighed for at se Sumdata i HR-Løn. Via Sumdata

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.)

Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.) Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.) Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 11/08, 1. lønkørsel.

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.)

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 17. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 11 af 8. juni 2016 (LG 07/16, 1.)

Løninformation nr. 11 af 8. juni 2016 (LG 07/16, 1.) Løninformation nr. 11 af 8. juni 2016 (LG 07/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 07/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. juni 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 7. september 2016 (LG 10/16, 1.)

Løninformation nr. 17 af 7. september 2016 (LG 10/16, 1.) Løninformation nr. 17 af 7. sept. 2016 (LG 10/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Side 1 af 22 I denne vejledning kan du kunne læse, hvordan du registrerer forskellige typer af ferie og sygdom og andet fravær i HR-Løn. Indhold 1. Ferie/fravær i

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere