På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse."

Transkript

1 Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Indhold 1. Adm.tj.sted Administrativt tjenestested Ans.form Ansættelsesform BVLR Bevillingslønramme DISCO-koder og Jobstatus Erindringer i SLS Påmindelser i HR-Løn Forhb.org. Forhandlingsberettiget organisation Forsøgsordning Fortegn på engangsløndele HGRP Hovedgruppe Klass.stiko Klassificeret stillingsbetegnelse Komko Kommunekode Kredko Kreditorkode Landekode LF - Lønform LG Løngeneration LKO lønkoder/løndele Lokalt stillingsnummer Lønpulje Officielt stillingsnummer P-nummer - produktenhedsnummer PENSAB - pensionsalderberegningssystem PKAT personalekategori PLBNR personløbenummer Påmindelser i HR-Løn Erindringer i SLS SAMKO - Skattesammenrykningskode STIKO - Stillingskode SUMKO - Summeringskode Vikarkode... 22

2 Side 2 af Adm.tj.sted Administrativt tjenestested Administrativt tjenestested bruges til: Styring af automatisk opsætning af P-numre på lønmodtagerregistrene. Adm.tj.sted oprettes og indrapporteres af institutionen, således at der er et adm.tj.sted for hver arbejdspladsadresse (P-nummer), som institutionen har. P-numre oprettes hos Erhvervsstyrelsen. Derefter kan I bestille en opsætning via mail: der tilknytter P-numrene til de adm.tj.steder. Det betyder, at når I indrapporterer et givent adm.tj.sted på en medarbejders register, så vil lønsystemet videregive oplysningen om det tilknyttede P-nummer til eindkomst, og SKAT kan så beregne lønmodtagerens befordringsfradrag automatisk ifm. årsopgørelsen. Man kan ikke oprette adm.tj.steder i HR-Løn, kun i SLS. Men man kan indrapportere adm.tj.steder i HR-Løn, når de er oprettet i SLS dog først lønkørslen efter oprettelsen. VIGTIGT: Man må IKKE indrapportere adm.tj.steder på lønmodtagerregistre frem i tiden, hvis der er knyttet forskellige P-numre til disse, fordi så vil P- nummeret blive ændret til det P-nummer, der hænger sammen med det nye adm.tj.sted. Årsagen til dette er, at P-nummeret ikke er dato-styret i SLS. Opsætning af kommunekode, hvis denne skal afvige fra den automatisk dannede (anvendes kun for lønmodtagere på gammel løn, der aflønnes efter stedtillæg)

3 Du opretter adm.tj.steder her i SLS: Side 3 af 22 Du indrapporterer oprettede adm.tj.steder i vinduet Konteringer i SLS og Opret kontering i HR-Løn. 2. Ans.form Ansættelsesform Ansættelsesform bruges til at markere for særlige forhold omkring den enkelte medarbejders ansættelsesstatus. Oversigt ansættelsesformer:

4 Du kan indrapportere ans.form via Statistikoplysninger i SLS og HR-Løn. Side 4 af 22 Oversigt inkl. beskrivelse: Ans.form Anvendelse Beskrivelse 1 indrapporteres Kontraktansættelse i kontraktstyrelse 2 udgået Funktion orlov/ferie 3 indrapporteres Lærling/praktikant anvendes ifm. elever, der er fritaget for AUB-bidrag 4 udgået Beskyttet stilling 5 automatisk Beskæftigelsesordning ans.form opsættes automatisk = 5, når der indrapporteres en Beskæftigelsesordning, og den har betydning for kontering af lønudgiften ifm. refusionsløndele 6 indrapporteres Udlånt tjenestemand Når ans.form 6 er registreret på lønregistret, dannes løndel 1150 automatisk, og medfører at lønforbrug og bevillingstimer (fra konto ), automatisk posteres på konto Løndel 1160 dannes automatisk, hvilket medfører en modpost og kontering på konto Når refusion for udlånte tjenestemænd modtages, foretages en udligning af konto i regnskabet NOTE: Du kan ikke se løndel 1150 og 1160 på lønmodtagerregister. De to løndele bliver dog udskrevet på konteringsuddata fra lønsystemet 7 indrapporteres Vikar ans.form 7 kan bruges ved ansættelse af vikarer. Denne værdi kan også anvendes sammen med en vikar-kode 8 indrapporteres Åremålsstilling - anvendes efter aftale med Finansministeriets departement i forbindelse med medarbejdere der ansættes på åremål. NOTE: Hvis medarbejdere også er kontraktansat i en kontraktstyrelse, anvendes i stedet værdien = 1. 9 indrapporteres Frivillig fratræden - anvendes i forbindelse med frivillig fratræden i tilknytning til tjenestefrihed med løn.

5 Side 5 af BVLR Bevillingslønramme Finansministeriets stillingskontrol indebærer, at visse stillinger skal godkendes af Finansministeriets departement forud for oprettelse. Det gælder tjenestemandsstillinger, overenskomststillinger og stillinger på individuelle lønvilkår der klassificeres i - eller kan henføres til Lønramme 37 eller derover. Klassificering af stillinger i Lønramme 35 og 36 foretages i det enkelte ministerium. Der anvendes følgende værdier: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42. Du kan indrapportere BVLR via Statistikoplysninger i SLS og HR-Løn. BVLR opsættes automatisk, når der indrapporteres en Lønramme større end eller lig med 35 på gammel løn. BVLR opsættes ikke automatisk for ansatte på Ny løn (klasse = 50 og derover). 4. DISCO-koder og Jobstatus DISCO og Jobstatus: International Standard Classification of Occupations Af hensyn lønstatistikken skal der indberettes oplysninger om medarbejdernes arbejdsfunktion og jobstatus. DISCO-koder er en 6-cifret kode til beskrivelse af selve jobfunktionen Jobstatus er en 1-cifret kode til beskrivelse af medarbejderens jobstatus. De kodeværdier du skal indrapportere til lønsystemet, finder du på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvortil du også retter evt. tvivlsspørgsmål. Du kan indrapportere DISCO og Jobstatus via Statistikoplysninger i SLS og HR-Løn.

6 DISCO og Jobstatus opsættes automatisk = 9 taller ( skal ikke oplyses ), for visse ansættelsesforhold, fx efterindtægter. Side 6 af Erindringer i SLS Påmindelser i HR-Løn Erindringer (Påmindelser) er en facilitet i lønsystemet, der giver mulighed for at indlægge tekster på den enkelte lønmodtager, fx Orlov ophører pr. xx? samt registrere Jubilæumsanciennitet. Du vælger relevant teksttype og evt. en Dato - jf. oversigt nedenfor. Fordelen ved at bruge Teksttype og Tekst sammen med en Dato er, at du får erindringer udmeldt på en Erindringsliste, som kan hentes i ØS-LDV. Den indrapporterede tekst og dato vil fremgå af dette uddata 2 måneder før den registrerede erindringsdato. Oversigt erindringstyper: BEMÆRK: Ved indrapportering af Teksttype 4 Åremålsansættelse, vil den indrapporterede erindringstype danne afgangsårsag 10 automatisk. Når du indrapporterer Jubilæumsanciennitet, skal du taste datoen hvorfra jubilæumsancienniteten skal beregnes. Så vil lønmodtageren automatisk optræde på en Jubilæumsliste, som findes i ØS-LDV året inden lønmodtageren har 25 hhv. 40 års jubilæum.

7 Side 7 af Forhb.org. Forhandlingsberettiget organisation Du finder koden for forhandlingsberettiget organisation i Overenskomstvinduet i SLS: Som hovedregel skal du ikke indrapportere forhandlingsberettiget organisation, som du finder i Overenskomstvinduet i SLS og under Indplacering i HR-Løn i feltet Forh.fællesskab. Forhandlingsberettiget organisation dannes automatisk ud fra KLASS.STIKO og anvendes fx ifm. lønforhandlinger. 7. Forsøgsordning Forsøgsordning er en markering på lønmodtagerens register, der fortæller, om lønmodtageren er omfattet af nye lønsystemer eller ny ordning for chefer og anvendes bl.a. til kontrol af, hvilke løndele, du må bruge på den enkelte lønmodtager. I SLS ajourføres forsøgsordning i Overenskomst i feltet Forsøgsordning. I HR-Løn ajourføres forsøgsordning i Indplacering.

8 Chefer, der er omfattet af lokalløn-/cheflønsaftalens protokollat 1, har værdien 7 i forsøgsordning. Side 8 af 22 Forsøgsordning dannes automatisk, og skal kun undtagelsesvist rettes. 8. Fortegn på engangsløndele Engangsløndele er tillæg eller fradrag - set med lønmodtagerøjne, afhængig af hvilket fortegn du anvender: Løndels-interval Løndels-interval Fortegn : fødte tillæg : fødte fradrag + eller blank Tillæg Fradrag - (minus) Fradrag Tillæg UNDTAGELSE: er dog løndel 5062 til Ferielønregulering, der bliver tillæg eller fradrag automatisk afhængig af deltid i optjeningsåret og afholdelsestidspunktet. Hovedreglen er, at du kun indrapporterer fortegn hvis engangsløndelen skal være noget andet end den er født til. Bruger du eksempelvis en løndel = 7257: Tilbagebetaling IAP der på lønsedlen skal være et tillæg så skal du bruge minus som fortegn. Ellers skal du kun bruge fortegn i forbindelse med rettelse af tidligere indrapporteringer. Eksempel Hvis du har brug for at forhøje eller nedskrive beløb/timer på en engangsløndel, kan du gøre dette således:

9 Side 9 af 22 Decimaler påføres automatisk. 9. HGRP Hovedgruppe I forbindelse med dannelse af diverse uddata fra lønsystemet, sker der en specifikation i forhold til medarbejderes ansættelsesforhold (PKAT), på denne måde: 1: Tjenestemænd 2: Tjenestemandslignende 3: Overenskomstansatte 4: Regulativlønnede 5: Individuelle ansættelsesforhold 6: Andre ansættelsesforhold 9: Uspecificerede ansættelsesforhold Hovedgruppe dannes automatisk og kan ikke indrapporteres.

10 Side 10 af Klass.stiko Klassificeret stillingsbetegnelse For at tilgodese bl.a. Finansministeriets og Danmarks Statistiks krav til statistikker, skal der for tjenestemænd og tjenestemandslignende, indrapporteres en klassificeret stillingsbetegnelse, der indeholder oplysning om lønmodtagerens forhandlingsberettigede organisation. Alle KLASS.STIKO er er 5-cifrede og starter med 4. Du finder en oversigt over KLASS.STIKO er i SLS-guiden samt via opslag i HR- Løn og SLS: Du skal ALTID indrapportere KLASS.STIKO ved oprettelse af tjenestemænd/tjenestemandslignende. Nye KLASS.STIKO er oprettes ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via mail:

11 Side 11 af Komko Kommunekode Kommunekoden bruges til at udbetale den rigtige løn til skalatrinsansatte på gammel løn, i de tilfælde hvor lønnen er bestemt af hvor virksomheden er beliggende. Det er ud fra kommunekoden, at stedtillægssatsen opsættes. Kommunekoden dannes automatisk ud fra delregnskabsnummer, og kan kun ændres ved at oprette et nyt adm.tj.sted med tilhørende kommunekode. 12. Kredko Kreditorkode I forbindelse med indrapportering af en række løndele, fx pensionsbidrag, skal der angives hvilken kreditor pengene skal sendes til. KREDKO er en 5-cifret kode, der identificerer en beløbsmodtager/kreditor. Du finder en oversigt over KREDKO er via Opslagsknap i SLS, eller i SLS guiden. KREDKO dannes i nogle tilfælde automatisk, jf. PKAT- og løndelsbeskrivelse. Du skal indrapportere KREDKO, jf. den enkelte løndelsbeskrivelse. 13. Landekode Lønmodtagere, der er bosat i udlandet, skal indrapporteres i SLS med korrekt udenlandsk adresse og landekode. Dette er et krav fra SKAT. Nyoprettede registre kan ikke beregne - medmindre I har indberettet korrekte adresseoplysninger i vinduet Primær adresse.

12 Bemærk: Hvis I har lønmodtagere, som bor i Danmark men ikke har en cpr. adresse, skal I sørge for at indrapportere følgende i SLS: Side 12 af 22 Faste felter, Datofelter 5, tast 99 i feltet: Adressekode (0, 1, 99) Man kan ikke indrapportere adresseoplysninger i HR-Løn. 14. LF - Lønform Lønform er en 1-cifret kode, der identificerer hvordan løn til en medarbejder skal udbetales: 1: Forudlønnet 2: Bagudlønnet 3: Timelønnet Lønform dannes automatisk, jf. PKAT-beskrivelsen. Du skal kun indrapportere LF, hvis den undtagelsesvis afviger fra den LF, som systemet automatisk danner. 15. LG Løngeneration LG anvendes til at nummerere de enkelte lønkørsler inden for et år. LGnummereringen - der følger de forudlønnedes lønperiode - er altid en måned forud for den faktiske kalendermåned, fx vil LG 02 være lønkørslerne i januar måned. Eksempel LG 08, 2. lønkørsel forudlønnede får løn for august bagud- og timelønnede får løn for juli

13 Side 13 af 22 LG 08, 1. lønkørsel (kun efterreguleringer anvises) forudlønnede kan få løn for juli eller tidligere bagud- og timelønnede kan få løn for juni eller tidligere 16. LKO lønkoder/løndele LKO (løndele/løndele) er på 4 eller 5 cifre, og kan udbetale og eller kontere løn. Tekniske løndele, der bl.a. konterer Fortegn Løndels-interval Løndels-interval og derover : fødte tillæg : fødte fradrag + eller blank Tillæg Fradrag - (minus) Fradrag Tillæg Visse løndele dannes automatisk, fx ATP løndel 7040, jf. PKAT- og løndelsbeskrivelser i SLS-guiden. 17. Lokalt stillingsnummer Lokalt stillingsnummer er et valgtfrit felt, som frit kan anvendes efter institutionens ønske. Du kan indrapportere Lokalt stillingsnummer i Statistikoplysninger i både SLS og HR-Løn.

14 Side 14 af Lønpulje Lønpulje er en markering på lønmodtagerens register, der fortæller, om lønmodtageren er omfattet af lokal- eller chefløn. Lønpulje anvendes bl.a. til kontrol af, hvilke løndele du må bruge på det enkelte lønmodtagerregister. I SLS ajourføres Lønpulje i vinduet Overenskomst. I HR-Løn ajourføres Lønpulje under Indplacering. Lønpulje dannes automatisk. Du skal kun indrapportere lønpulje hvis værdien skal rettes eller slettes. 19. Officielt stillingsnummer Officielt stillingsnummer anvendes i forbindelse med registrering af stillingskontrolnummer. Finansministeriets stillingskontrol indebærer, at visse stillinger ikke kan oprettes uden godkendelse fra Finansministeriet. Det drejer sig om stillinger i lønramme 37 og derover. Du finder en oversigt over stillingskontrolnumre via opslagsknap i SLS. Officielt stillingsnummer dannes ikke automatisk - og skal indrapporteres i feltet Officiel stilling i statistikoplysninger i både SLS og HR-Løn. Du indrapporterer officiel stilling (stillingskontrol) via Ansættelsesforhold Statistikoplysinger.

15 Side 15 af P-nummer - produktenhedsnummer En P-enhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser. En P-enhed får også tildelt et entydigt identifikationsnummer - et P-nummer - som er et 10-cifret nummer. Et P-nummer vil altid være tilknyttet et CVR - nummer. En P-enhed er en del af virksomhedens stamdata og er reguleret i CVRloven med tilhørende bekendtgørelse. Virksomheden har pligt til selv at vedligeholde sine oplysninger om P-enheder. En række offentlige myndigheder anvender P-enheder i forbindelse med deres myndighedsudøvelse, eksempelvis anvender SKAT P-enheder til beregning af befordringsfradrag, og det er derfor vigtigt, at de registrerede oplysninger om virksomhedens P-enheder er rigtige. P-numre oprettes hos Erhvervsstyrelsen. NB! Se også beskrivelsen af adm.tj.sted i denne emnebeskrivelse. VIGTIGT: Man må IKKE indrapportere adm.tj.steder på lønmodtagerregistre frem i tiden, hvis der er knyttet forskellige P-numre til disse, fordi så vil P- nummeret blive ændret til det P-nummer, der hænger sammen med det nye adm.tj.sted. Årsagen til dette er, at P-nummeret ikke er dato-styret i SLS. Et P-nummer pr. lønmodtager indenfor samme SE-nummer Da SKAT kun vil acceptere ét P-nummer pr. lønmodtager indenfor samme SEnummer, opsætter/ændrer vi P-nummeret maskinelt for en lønmodtager, hvis pågældende har forskellige P-numre i samme virksomhed. Opsætningen foretages ved, at SLS udpeger det ansættelsesforhold, der er hovedansættelsen, hvorefter P-nummeret fra dette overføres til de øvrige ansættelsesforhold med samme CPR-nummer - hvis SE-nummeret er identisk. Hovedansættelsen udpeges ud fra følgende kriterier, der listes i prioriteret rækkefølge: Skattekorttype: Hvis der er indrapporteret et hovedkort under skatteløndele på et ansættelsesforhold, anses dette som hovedansættelsen. Frikort prioriteres efter hovedkort og før bikort.

16 Side 16 af 22 Hvis skattekorttypen er identisk, sondrer vi på indholdet af feltet Hovedansættelse, som er et nyt fast felt, der kan indrapporteres under faste felter, Øvrige. Hvis I sætter feltet = 1, anses det pågældende ansættelsesforhold for at være hovedansættelsen. Hvis feltet er 1 på flere ansættelsesforhold, sondrer vi på, om der er indrapporteret en fratrædelsesdato jf. nedenfor: Ansættelsesforhold med AKKO samt 32, der ikke får udbetalt løn, er biansættelser øvrige AKKO er er hovedansættelser. Hvis der ikke er en fratrædelsesdato, sondrer vi på, hvilken PKAT, pågældende har: Engangsregistre samt PKAT 026, 027, 107, 549, 554, 693, 694, 505, 507, 102, 080, 082, 083, 105, 531, 095, 480, 484, 547, 750, 754, 081 og 091 vil blive udpeget som biansættelser. Hvis registrene har samme PKAT, sondrer vi på lønformen: LF 1 (forudlønnede) og 2 (bagudlønnede) er hovedansættelser, LF 3 (timelønnede) er biansættelser. Hvis lønformen er identisk, sondrer vi på deltid (ansættelseskvoten). Den med den højeste kvote (højeste deltid), udpeges som hovedansættelsen en fuldtidslønnet kommer før en deltidslønnet, og den med højeste dellønsbrøk prioriteres før den anden. Endelig udpeges det laveste løbenummer som hovedansættelse, såfremt alle ovenstående kriterier er identiske. OBS! Hvis der er indrapporteret løndel 246 på et af ansættelsesforholdene, opsættes Felt 11- markering befordringsfradrag kan ikke beregnes på alle ansættelsesforhold med samme SEnummer. Advis Vi danner advis RR2932 for de ansættelsesforhold, hvor vi ændrer P-nummeret maskinelt. I kan så foretage eventuelle rettelser på registrene I kan eventuelt indrapportere i Fast felter, Øvrige, feltet Hovedansættelse = 1 og dermed udpege hovedansættelsen. Vi danner advis RR2932 med denne tekst: P-nummer XXX stemmer ikke med P-nummer YYY for hovedansættelsen (LBNR 999).

17 P-nummer ændres jf. emnebeskrivelsen Koder og Begreber. Side 17 af PENSAB - pensionsalderberegningssystem I PENSAB-systemet skal der løbende registreres oplysninger til brug for fastsættelse af pensionsalder. PENSAB dækker de medarbejdere for hvem staten har pensionsforpligtelse, fx tjenestemænd. PENSAB skal lette de statslige virksomheder med det administrative arbejde, når en tjenestemand fratræder. For at sikre, at det kun er potentielle statspensionister der overføres til PENSAB, er der i lønsystemet en markering: 0 = statens pensionsforpligtelse (0 svarer også til at feltet er blankt) For tjenestemænd på Ny løn, skal du indrapportere pensionsskalatrinnet under PENSAB knappen i SLS. Dette pensionsskalatrin bestemmer beregning af pensionsbidraget. Du kan ikke indrapportere pensionsskalatrin i HR-Løn. Efter hver 2. lønkørsel, overmeldes data fra lønsystemet til PENSAB-systemet.

18 Side 18 af PKAT personalekategori PKAT er en 3-cifret kode, der identificerer den aftale eller overenskomst som medarbejderen er ansat i henhold til. Du finder PKAT beskrivelserne i SLS guiden. Disse beskrivelser indeholder oplysninger om de mest anvendte løndele til den pågældende PKAT, og hvilke løndele, der dannes automatisk ved indrapportering af den pågældende PKAT. 23. PLBNR personløbenummer Alle lønmodtagere i lønsystemet er identificeret ved cpr.nr. + et personløbenummer = lønnummer. PLBNR angives som hovedregel = 000 for en fastansat medarbejder. Der kan anvendes PLBNR-værdi: efter virksomhedens behov 098 og 099 kun til funktionsvederlag 1XX eller 2XX dannes automatisk for engangsregistre, fx PKAT 780. Ved nyansættelser i SLS, kan du lade systemet finde et ledigt PLBNR, hvor der så vil blive valgt det først ledige nummer men, du kan naturligvis også indrapportere det (dog ikke ifm. engangsregistre). 24. Påmindelser i HR-Løn Erindringer i SLS

19 Påmindelser (Erindringer) er en facilitet i lønsystemet, der giver mulighed for at indlægge tekster på den enkelte lønmodtager, fx Orlov ophører pr. xx? samt registrere Jubilæumsanciennitet. Side 19 af 22 Du vælger relevant påmindelseskode og evt. en Dato - jf. oversigt nedenfor. Fordelen ved at bruge Påmindelseskode og Tekst sammen med en Dato er, at du får erindringer udmeldt på en Erindringsliste, som kan hentes i ØS-LDV. Den indrapporterede tekst og dato vil fremgå af dette uddata 2 måneder før den registrerede påmindelsesdato. 25. SAMKO - Skattesammenrykningskode

20 SAMKO bruges til at periodeangive forbrug i lønsystemet. I forbindelse med lønberegning og kontering sker der automatisk en markering af de beregnede beløb i Sumdata se mere i emnebeskrivelsen: Sumdata Side 20 af 22 2: Forudløn 3: Bagudløn 4: Timeløn 5: Efterreguleringer vedr. indeværende skatteår 6: Efterreguleringer vedr. gammelt skatteår 26. STIKO - Stillingskode Du kan finde en oversigt over alle stillingskoder via Opslagsknap i SLS og i SLSguiden. Får du brug for en STIKO til en stillingsbetegnelse, som ikke findes, kan du sende en mail med oplysning om den ønskede stillingsbetegnelse til STIKO opsættes ikke automatisk, og skal indrapporteres ifm. oprettelse og evt. ændring af ansættelsesforholdet. BEMÆRK: Hvis der undtagelsesvis ikke skal være en stillingsbetegnelse til en lønmodtager, kan du indrapportere STIKO: SUMKO - Summeringskode SUMKO bruges til at markere, hvordan en given løndel skal behandles i forhold til forskellige opsummeringer på registret - fx om der skal betales skat af løndelen. I forbindelse med lønberegning sker der automatisk en markering af de beregnede beløb i Sumdata se mere i emnebeskrivelsen: Sumdata

21 Side 21 af 22 Se Oversigt over summeringskoder: Uddrag af Lønbåndsoplysninger i Sumdata, hvor du kan se summeringskoderne ud for hver løndel:

22 Feltet S73-kode indeholder en markering for i hvilket oplysningspligtigt felt, der sker overmelding til eindkomst. Side 22 af Vikarkode Vikarkoder kan anvendes til en markering om årsagen til vikaransættelsen (på vikarens register). Oversigt over vikarkoder: Du kan indrapportere Vikarkoder via Statistikoplysninger i både SLS og HR- Løn. Du kan sammen med vikarkode, vælge at indrapportere ansættelsesform med værdien 7 (vikar), hvis I har behov for at kunne danne rapporter indeholdende disse oplysninger - via ØS-LDV.

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere