Periodisering af indkomst mv.

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periodisering af indkomst mv."

Transkript

1 Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i givne situationer. Indhold 1. Årsjustering i SLS Overordnet om regler for periodisering af A-indkomst mv Overordnet om skatteindikatorer Automatik ifm. skatteindikator Periodisering af nettoferiepenge ifm. løndel 5050 i LG Indrapportering af skatteindikator Indrapportering supplerende indberetning Regler for periodisering af løn - finansår Ny intern kontoplan ifm. årsskiftet Årsjustering i SLS Flytning af faste felter mv. fra DÅ til SÅ Hvert år i LG 01, 2. lønkørsel, foretages årsjustering i SLS. Det betyder at alle beløb, timer mv. flyttes fra DÅ til SÅ i Faste felter. I LG 01, 2. lønkørsel sker beregningen i 3 step: Bagudløn for december og alle efterreguleringer for både forud- og bagudlønnede beregnes Alle beløb, timer mv. flyttes fra DÅ til SÅ i Faste felter Forudløn for januar beregnes.

2 Side 2 af 14 Indrapportering af løndel 5000 m.fl. Årsjusteringen betyder, at når du skal afregne feriegodtgørelse ved fratræden ifm. årsskiftet, skal du være opmærksom på følgende: LG 01 (december måned) Fx årsskiftet 2013/2014 Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2013 Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2012 Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2011 BEMÆRK: Løndel 5000/5017 kan kun indrapporteres for LF 1 (forudlønnede) med en ikrafttrædelsesdato eller senere og vedrører således optjeningsåret 2014 for bagudlønnede skal datoen være før og vedrører dermed optjeningsåret Løndel 5020 og løndel 5037 samt løndel 8901 og 8903 vedr. forrige år er lukket for indrapportering til LG 01/xx. LG 02 (januar måned) Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2014 Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2013 Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2012 Løndel 5000 og 5017 kan kun indrapporteres med en ikrafttrædelsesdato efter Overordnet om regler for periodisering af A-indkomst mv. Hovedregler Den almindelige hovedregel er, at en indtægt skal medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse.

3 Dog er det for A-indkomst som hovedregel udbetalingstidspunktet der er afgørende. Dette fremgår af bekendtgørelse om kildeskatteloven nr af 7. december stk. 2, hvor der står: Side 3 af 14 Indeholdelse skal foretages ved udbetalingen af A-indkomsten. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, skal indeholdelse dog foretages på dette tidspunkt. For ydelser, der kommer til udbetaling efter indtjeningsperiodens udløb, såsom feriepenge og søgnehelligdagsbetaling, kan skatteministeren fastsætte særlige bestemmelser om tidspunktet for indeholdelsen og om, i hvilket indkomstår ydelserne skal beskattes. Fejl Hvis der er tale om fejl som beror på arbejdsgiveren, kan der dog ske tilbageførsel af indkomst mv. til sidste skatteår. Hvis fejlen har medført periodisering af indkomst i et forkert indkomstår, kan du rette fejl ved at danne en supplerende indberetning til eindkomst vedr. sidste år ved at udfylde vinduet: Faste felter skatteoplysninger indeværende år Lønreduktion Lønreduktion (dvs. lønmodtageren har fået for meget udbetalt) skal på tilsvarende vis henføres til det indkomstår, lønreduktionen finder sted. Dog skal der, hvis der er tale om fejl, eller hvis beløbet på grund af fratræden ikke kan forventes modregnet i A-indkomsten for nyt år, ske tilbageførsel af den negative A-indkomst til sidste år - med dannelse af supplerende indberetning til eindkomst. Tilbagebetaling af skat mv. for sidste år En tilbagebetaling af A-skat for gammelt år er som hovedregel ikke tilladt. Hvis du får en sag, hvor du skal regulere/udbetale A-skat til en medarbejder vedr. gammelt år, kan du her se hvordan du skal forholde dig i disse lønkørsler:

4 LG 02, 1. og 2. lønkørsel I LG 02 (januar måned), kan du indrapportere udbetaling (+) og indeholdelse (-) af A-skat på løndel 2950 (med dato i gammelt år) på medarbejderens normale PLBNR. BEMÆRK: Du skal i samme lønkørsel huske også at indrapportere Skatteindikator 2. Øvrige lønkørsler I alle andre lønkørsler, vil løndel 2950 og 2945 ikke kunne udbetales vedr. gammelt skatteår. Side 4 af 14 Generelt vedr. supplerende indberetninger De skattebeløb og arbejdsmarkedsbidrag der indbetales i forbindelse med supplerende indberetninger, bliver af SKAT betragtet som for sent indbetalt. Du vil derfor få opkrævning fra SKAT, der vedrører renter af for sen indbetaling. BEMÆRK: Har du spørgsmål til sådanne renteopkrævninger, skal du rette henvendelse til SKAT. Efter hver lønkørsel leverer Moderniseringsstyrelsen en opgørelse til SKAT. Opgørelsen er opdelt pr. SE-nummer og viser de skattebeløb og AM-bidrag, som er dannet på supplerende indberetninger. Ratepensioner, aldersopsparinger mv. Du kan indrapportere ratepensioner og aldersopsparinger mv., som skal med på den ordinære indberetning, til og med LG 01, 2. lønkørsel altså den sidste lønkørsel i året. Hvis en lønmodtager efter lønkørslen i december måned beder om, at arbejdsgiveren indbetaler et beløb til fx en ratepension - som skal med i gammelt skatteår - skal du være opmærksom på følgende:

5 Arbejdsgiver (du) skal sørge for at indsætte beløbet på lønmodtagerens pensionskonto senest d. 31. december indrapportere fx ratepensionen til lønsystemet indrapportere Skatteindikator 2 til samme lønkørsel som ratepensionen indrapporteres til. Lønmodtager skal indbetale det fulde beløb til arbejdsgiveren (dig). Side 5 af 14 VIGTIGT: Hvis du glemmer at indrapportere Skatteindikator 2 samtidig med pensionsbeløbet, bliver denne henført til det nye skatteår - og du kan herefter kun rette op på skatteåret, ved at indrapportere via vinduet Faste Felter - Skatteoplysninger indeværende år. Anden fremgangsmåde Som alternativ, kan lønmodtageren selv rette henvendelse til SKAT. Pågældende medbringer en kvittering fra sit pengeinstitut for indbetalingen af pensionsbeløbet inden d. 31. december. SKAT kan så registrere indbetalingen på selvangivelsen. Lønmodtageren vil så få udbetalt skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med sin årsopgørelse. 3. Overordnet om skatteindikatorer Der findes to former for Skatteindikatorer i lønsystemet - nemlig Skatteindikator 1 og Skatteindikator 2. Her kan du læse om, hvordan skatteindikatorerne virker i lønsystemet. Skatteindikatorerne er en markering i lønsystemet, som bevirker at A-indkomst, A-skat mv. optjent i gammelt skatteår, men som beregnes og udbetales i nyt skatteår - bliver henført til gammelt skatteår. Skatteindikatorerne virker kun i LG 02, 1. og 2. lønkørsel (januar måned). Skatteindikatorerne medfører automatisk dannelse af supplerende indberetning til eindkomst for lønmodtageren.

6 Forskellen mellem skatteindikator 1 og 2 Side 6 af 14 Her kan du se de overordnede forskelle: Skatteindikator 1 Skatteindikator 2 dannes automatisk (i visse situationer) skal du indrapportere (faste felter) bliver nulstillet efter LG 02, 1. kan du indrapportere i LG 02, 1. lønkørsel, og kan senest bruges i og 2. lønkørsel bliver nulstillet/slettet efter LG 02, 2. lønkørsel tilbagefører alle løndele for december og tidligere - (undtagen engangsløndele for december, der beregnes af lønnen for januar). LG 02, 2. lønkørsel tilbagefører alle løndele for december og tidligere - (undtagen engangsløndele for december, som normalt først udbetales efter indtjeningsmåneden). Selvom begge skatteindikatorer tilbagefører A-indkomst mv. til gammelt skatteår, og bevirker dannelse af supplerende indberetning til eindkomst så er der er altså forskel på hvilke løndele, der tilbageføres jf. ovenfor. At en række engangsløndele for december ikke tilbageføres til gammelt skatteår ved indrapportering af skatteindikator 2 skyldes, at timesedler, overarbejdssedler mv., ofte udbetales efter indtjeningsperiodens udløb - som led i normal forretningsgang hos arbejdsgiveren. Der for skal disse ydelser for december måned, beskattes i det nye år. Ligheder mellem skatteindikator 1 og 2 Her kan du se de overordnede ligheder mellem Skatteindikator 1 og 2: Alle løbende løndele tilbageføres til gammelt skatteår, når indrapporteringsdato er tidligere end xx. Alle løndele (både engangsløndele og løbende løndele) med indrapporteringsdato mindre end xx tilbageføres til gammelt skatteår.

7 Undtagelser ifm. skatteindikatorer Side 7 af 14 Her kan du se hvilke typer af lønmodtagere, som der ikke kan indrapporteres/opsættes skatteindikatorer for: Ansatte i en privatiseret institution Ansatte med grønlandsskat Ansatte med 26 % bruttobeskatning. Hvis ansættelsesforhold er flyttet til nyt SE-nummer (pløjning), kan der ikke indrapporteres Skatteindikator. Ved pløjninger opsættes et fast felt med den løngeneration, hvor der tidligst kan flyttes beløb mellem skatteårene. Feltet kan ses under Faste felter, Øvrige og hedder dato vedr. sumninger. 4. Automatik ifm. skatteindikator 1 I dette afsnit kan du læse om, hvornår og på hvilke lønmodtagere Skatteindikator 1 opsættes automatisk i lønsystemet. Betingelser for automatisk opsætning af Skatteindikator 1 i LG 02 Her kan du se ud fra hvilke betingelser Skatteindikator 1 automatisk opsættes i lønsystemet i LG 02, 1. og 2. lønkørsel: I LG 02 opsættes der konsekvent Skatteindikator 1 på alle registre, der har AKKO og 32 pr xx eller tidligere (fx = 01 og måned =12 i gammelt år) I LG 02 hvis der indrapporteres PKAT 784 (engangsregister til fejlrettelse), med en dato = eller tidligere i gammelt år. I LG 02 hvis der indrapporteres AKKO og 32 pr xx eller tidligere (fx dag = 01 og måned =12 i gammelt år) BEMÆRK: Det er kun i LG 02, der overhovedet kan være tale om skatteindikatorer. Hvis der undtagelsesvis skal dannes supplerende indberetning efter LG 02, skal det ske manuelt via vinduet Skatteopl. Indeværende år (faste felter).

8 Side 8 af Periodisering af nettoferiepenge ifm. løndel 5050 i LG 02 I LG 02, 1. og 2. lønkørsel opsummeres nettoferiepengene og tilhørende feriedage til sidste optjeningsår, hvis lønnen/timerne indrapporteres med en dato før 1. januar. Dette gælder uanset om lønnen beskattes i indeværende år. Denne funktionalitet er dog kun gældende i LG 02, 1. og 2. lønkørsel, hvorefter nettoferiepengene opsummeres i indeværende optjeningsår, uanset indrapporteringsdato. 6. Indrapportering af skatteindikator Her kan du læse hvornår, og hvordan du indrapporterer Skatteindikator 1 eller 2. Du indrapporterer Skatteindikator 1 eller 2 via knappen Faste felter i vinduet Skatteindikatorer. Du skal huske at udfylde = foran 1 eller 2. Du kan få brug for at indrapportere Skatteindikator 1 eller 2, hvis hele eller dele af en medarbejders løn, ved en fejl ikke er udbetalt tids nok til at blive henført til det rigtige skatteår i LG 02. Du kan så samtidig med at du indrapporterer overenskomstændringer, løndele mv. også indrapportere Skatteindikator 1 eller 2 - og beregningen som vedr. tidligere år, vil så automatisk blive henført til sidste skatteår. VIGTIGT: Du skal huske at Skatteindikator skal indrapporteres til samme lønkørsel, som du indrapporterer den lønudbetaling eller det lønfradrag, der vedrører det gamle skatteår. Løndele der tilbageføres ved skatteindikator 2 i LG 02 Alle løndele med indrapporteringsdato i gammelt år, vil blive henført til gammelt skatteår i LG 02, når Skatteindikator 2 er indrapporteret undtagen visse engangsløndele med indrapporteringsdato = i gammelt år.

9 Årsagen til dette er, at fx overarbejde for december iht. arbejdsgiverens normale forretningsgang, først kan udbetales i januar måned og derfor først skal beskattes i nyt år. Side 9 af 14 BEMÆRK: Hvis disse overarbejdsløndele har indrapporteringsdato forud for december, fx november eller tidligere i gammelt år så vil de altid blive tilbageført til gammelt skatteår, hvis der samtidig er Skatteindikator 1 eller 2 til samme lønkørsel. Løndele der ikke tilbageføres ved Skatteindikator 1 i LG 02 Der er engangsløndele, der med indrapporteringsdato i december (lig med xx), ikke vil blive henført til gammelt skatteår i LG 02, selvom Skatteindikator 1 er dannet automatisk. Det drejer sig om engangsløndele, der beregnes af den løn, der oppebæres d. 1. i måneden efter indrapporteringstidspunktet hvilket vil sige at det normalt er lønnen på udbetalingstidspunktet, overarbejdsbetalingen beregnes af (fx løndel 6220). Hvis disse engangsløndele, har indrapporteringsdato forud for december, fx november eller tidligere i gammelt år så vil de altid blive tilbageført til gammelt skatteår, hvis der samtidig er en skatteindikator til samme lønkørsel. 7. Indrapportering supplerende indberetning Her kan du læse, hvornår og hvordan du kan danne en supplerende indberetning til eindkomst. Du skal bruge vinduerne: Skatteopl. indeværende år samt ved evt. rettelse af *bruttoindkomsten endvidere eindkomst (2), som du finder under Faste Felter. NOTE: * Bruttoindkomst = a-indkomst inkl. eget pensionsbidrag til ATP og pension. (dvs. bruttoindkomsten er typisk større end a-indkomsten) Du kan bruge vinduerne Skatteopl. indeværende år : når du skal rette oplysningspligtige felter for sidste år. Du kan taste i dette vindue hele året, altså LG 02 til LG 12 (begge inklusive), dog kan du ikke bruge disse vinduer i LG 01, 1. og 2. lønkørsel.

10 BEMÆRK: Du må kun bruge vinduerne Skatteopl. indeværende år, hvis der er sket en fejl, som har medført periodisering af indkomst mv. i et forkert skatteår (indkomstår). Side 10 af 14 Du skal være opmærksom på Når du skal foretage flytning af indkomst mv. mellem nyt og gammelt skatteår via vinduet Skatteopl. indeværende år, skal du være opmærksom på hvilke elementer der knytter sig til flytningen, fx ATP-bidrag, hvor du skal taste lønmodtagerbidrag og arbejdsgiverbidrag som ét samlet beløb. VIGTIGT: Når der rettes i A-indkomsten, bliver bruttoindkomsten automatisk rettet - for så vidt angår den del af bruttoindkomsten, der svarer til A-indkomsten. Hvis der har været beregnet pensionsbidrag eller ATP eller løntimer, der tilsvarende skal flyttes til et andet skatteår, skal dette gøre manuelt ved opsummering/nedsummering i felterne: Bruttoindkomst DÅ og Løntimer DÅ - via Faste Felter, eindkomst (2). Sådan indrapporterer du Du skal indrapportere beløb med fortegnet (+), hvis du ønsker at flytte beløb fra sidste år (SÅ) til indeværende år (DÅ) og fortegnet (-), hvis beløbet skal flyttes fra indeværende år (DÅ) til sidste år (SÅ). Så vil der automatisk ske en tilsvarende op/nedskrivning af beløb, men med modsat fortegn i sidste skatteår. Bemærk: Du kan ikke anføre beløb med + foran i felterne A-skat DÅ og AMbidrag DÅ, dvs. nedskrive skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år. Dette tillader SKAT ikke. Hvis du har nedskrevet A-indkomsten for sidste år, dvs. tastet beløb med + foran i feltet A-indkomst DÅ i vinduet Skatteoplysninger indeværende år, så vil SKAT omligne medarbejderens årsopgørelse for sidste år og udbetale evt. overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag direkte til lønmodtageren. Du vil kunne se resultatet af din indrapportering i vinduet Skatteopl. sidste år, lige så snart at du har gemt din indrapportering i vinduet Skatteopl. indeværende år. Du vil ligeledes kunne se beløbene, som bliver tilbageført til sidste skatteår i vinduet Skatteopl. tilbageført, når indrapportering er gemt. BEMÆRK: Det er altså ikke muligt at indrapportere i vinduerne Skatteopl. sidste år samt Skatteopl. tilbageført. I øvrigt skal du være opmærksom på at felterne i

11 vinduet Skatteopl. tilbageført vil blive nulstillet efter den førstkommende 2. lønkørsel. Side 11 af 14 Supplerende indberetning tilbage til forrige år eller længere tilbage Hvis du har brug for at rette oplysningspligtige felter længere tilbage end sidste år fx til forrige år, så skal du først tilbageføre beløbene til sidste år via vinduet Skatteopl. indeværende år og derefter flytte fra sidste år til relevant indkomstår direkte i eindkomst (SKAT). EKSEMPEL: Du har rettet en fejl i SLS i 2013 på en lønmodtager, og fejlrettelsen vedr. indkomstårene 2013, 2012 og Rettelsen udgør for alle 3 år en forøgelse af a- indkomsten samlet på kr i 2013, som skal fordeles således på indkomstårene: 2013: kr , : kr , : kr ,00 Det beløb, som skal flyttes til 2011 og 2012 (kr kr = kr ), skal tastes med minus foran beløbet i feltet a-indkomst i vinduet Skatteoplysninger indeværende år. Den tilsvarende skat af kr og arbejdsmarkedsbidrag (8 procent af kr = kr. 1600) skal ligeledes tastes med minus foran beløbene i Skatteoplysninger indeværende år. Således vil a-indkomst, skat og arbejdsmarkedsbidrag for 2013 blive nedskrevet og 2012 vil blive opskrevet automatisk med de samme beløb. Det beløb, som skal flyttes fra 2012 til 2011 (a-indkomst kr ) skal du flytte fra 2012 til 2011 direkte i eindkomst. SKAT vil så danne nye årsopgørelser for 2011 og 2012, og tilbagebetale eller opkræve for meget eller for lidt indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag hos lønmodtageren for 2011 og OBS! Det er altså muligt at tilbageføre skat og arbejdsmarkedsbidrag fra DÅ år til SÅ. Man må gerne forøge den betalte skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år men det er IKKE tilladt at taste skat og arbejdsmarkedsbidrag med plus foran beløb i indeværende år, så skat og arbejdsmarkedsbidrag for sidste år bliver nedskrevet.

12 Som nævnt ovenfor danner SKAT ny årsopgørelse til lønmodtageren og tilbagebetaler eller opkræver for meget eller for lidt indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag hos lønmodtageren, når du flytter personens a-indkomst mellem årene. Side 12 af Regler for periodisering af løn - finansår Den regnskabsmæssige supplementsperiode i lønsystemet, omfatter LG 01 (december måned periode 12) og LG 02 (januar måned periode 13). Bemærk: Indkomst mv. henføres ikke nødvendigvis til det samme skatte- og finansår. EKSEMPEL: Overarbejde for december udbetales i januar måned og bliver beskattet i det nye år - men bliver bogført i gammelt finansår. Bogføring LG 01 I LG 01 udbetales løn for forudlønnede for januar måned, og for bagudlønnede for december måned. Løn for januar bogføres i nyt år, og løn for december samt efterreguleringer bogføres i gammelt år. Bogføring LG 02 I LG 02 udbetales løn for forudlønnede for februar måned, og for bagudlønnede for januar måned. Løn for januar og februar bogføres i nyt år, og efterreguleringer vedr. december og tidligere bogføres i gammelt år.

13 Side 13 af Ny intern kontoplan ifm. årsskiftet Ofte ændres den interne kontoplan i forbindelse med et nyt finansår. Ændringer til kontoplanen i forbindelse med et nyt finansår, der skal registreres i lønsystemet, skal være på plads med dato = 01.01: I LG 01, 2. lønkørsel I LG 02, 2. lønkørsel For forudlønnede på alle relevante dele af registrene, fx vinduerne: Konteringer og løndele For bagudlønnede og timelønnede på alle relevante dele af registrene, fx vinduerne: Konteringer og løndele ADVARSEL: Ved indrapportering på forudlønnede registre, skal du huske at bruge ny kontostreng pr. 1/1 og gammel kontostreng ved dato i gammelt finansår (dato før 1/1). ADVARSEL: Ved indrapportering på alle registre, skal du huske af bruge ny kontostreng pr. 1/1 og gammel kontostreng ved dato i gammelt finansår (dato før 1/1). VIGTIGT: For at samtlige lønposteringer fra og med LG 03, 1. lønkørsel (efter supplementperioden i lønsystemet), bliver bogført jf. den nye kontoplan, skal samtlige registre og relevante dele på registrene konsekvensrettes ( søg og erstat foretages så de gamle værdier erstattes med de nye værdier) - så det er den nye kontostreng der peges på, uanset hvilket tidspunkt lønnen/efterreguleringer er beregnet på baggrund af. Indrapportering til lønsystemet Der er to muligheder for at få indrapporteret og registreret den nye kontoplan i lønsystemet: Enten.. Eller.. Du sørger selv for at indrapportere den nye kontostreng (segmenter) til lønsystemet. Du beder Moderniseringsstyrelsen om at registrere den nye kontostreng (segmenter) i lønsystemet.

14 OBS Side 14 af 14 Hvis I ønsker, at Moderniseringsstyrelsen skal registrere den nye kontostreng pr. 1/1 på jeres lønmodtagerregistre, skal I indsende jeres bestilling til senest midt i november måned året før. I jeres bestilling bedes I oplyse entydige betingelser for den ønskede ændring pr. 1/1. Fx segment 1 = 1 ønskes ændret til segment 1 = 10 Hvis det ikke er muligt at opstille entydige betingelser, kan I vælge at få ændret kontostrengen på personniveau i dette tilfælde bedes I indsende lønnumrene og de nye værdier i segmenter i et regneark. Det er kun Moderniseringsstyrelsen, der kan foretage en total konsekvensrettelse ( søg og erstat gamle værdier med nye værdier) af registre. Denne konsekvensrettelse (søg og erstat af værdier) betyder, at den nye kontostreng lægges ind i alle tidligere elementer uanset hvilken ikrafttrædelsesdato de har. Søg og erstat af værdier medfører, at alle lønposteringer vil blive konteret efter den nye kontoplan. Moderniseringsstyrelsen skal have modtaget bestilling om Søg og erstat af værdier så tidligt som muligt, og senest midt i januar måned.

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 15 I denne vejledning kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.) Løninformation nr. 26 af 18. dec. 2015 (LG 01/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.)

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.) Løninformation nr. 24 af 20. dec. 2017 (LG 01/18, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 01/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. december 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm. ressortændringer

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 03/19, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. februar 2019. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.)

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 03/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 11/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.) Løninformation nr. 1 af 10. jan. 2017 (LG 02/17, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 02/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. januar 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Pensionsbidrag Rettelser mv.

Pensionsbidrag Rettelser mv. Pensionsbidrag Rettelser mv. Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når der er: indbetalt for meget til en pensionskasse indbetalt for meget til en IA pension indbetalt

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 18. december 2018 (LG 01/19, 2.)

Løninformation nr. 24 af 18. december 2018 (LG 01/19, 2.) Side 1 af 7 Løninformation nr. 24 af 18. dec. 2018 (LG 01/19, 2.) Løninformation om lønkørsel for LG 01/19, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. december 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Årsafslutning. Overblik

Opslag Årsafslutning. Overblik Opslag Årsafslutning Opslag Årsafslutning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet, og du kan se hvordan du skal indrapportere i givne situationer.

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2019 (LG 02/19, 1.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2019 (LG 02/19, 1.) Løninformation nr. 1 af 10. januar 2019 (LG 02/19, 1.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 02/19, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 16. januar 2019. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke automatiske ajourføringer der sker i lønsystemet.

I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke automatiske ajourføringer der sker i lønsystemet. Ajourføringsregler Side 1 af 8 I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke automatiske ajourføringer der sker i lønsystemet. Indhold 1. Online ajourføring i SLS... 1 2. Ajourføringsregler - Ansættelsesforhold...

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid

AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du læse om, hvordan du foretager rettelser af afgangsårsager mere end 11 måneder tilbage i tiden. Indhold 1. Sådan

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel.

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel. Sumdata i SLS Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du bruger og hvilke muligheder, der findes online i Sumdata i SLS. Der er ikke mulighed for at se Sumdata i HR-Løn. Via Sumdata

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.)

Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.) Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 09/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.)

Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.) Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 11/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel s periode 4 Korrektionslønarter 5 Dødsfald i perioden

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.)

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.)

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 05/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. april 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Sletning af registre og inddata

Sletning af registre og inddata Sletning af registre og inddata Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om automatiske sletningsbetingelser i lønsystemet samt om, hvordan du sletter registre og inddata manuelt. Indhold 1. Automatisk

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.)

Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.) Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 08/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. juli 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.) Løninformation nr. 3 af 8. feb. 2017 (LG 03/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 03/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. februar 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.)

Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.) Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 08/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. november 2018 (LG 12/18, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. november 2018 (LG 12/18, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. nov. 2018 (LG 12/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 12/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar 2018 Sabrina Larsen og Jesper Schantz Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst www.dataløn.dk Afstemningsliste Velkommen til 2018 Fritvalgsopsparing Feriepenge

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.)

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 04/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.)

Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.) Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 8 I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 6. april 2017 (LG 05/17, 1.)

Løninformation nr. 7 af 6. april 2017 (LG 05/17, 1.) Løninformation nr. 7 af 5. april 2017 (LG 05/17, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 05/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 11. april 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en lønkørsel Eksempler på advis Eksporter data til excel...

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en lønkørsel Eksempler på advis Eksporter data til excel... Fejl og advis i SLS Side 1 af 13 I denne brugervejledning får du en beskrivelse af Fejl og advis. Du kan skelne mellem fejl og advis, der dannes i forbindelse med online indrapportering i SLS - og de,

Læs mere