Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/ maj 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001"

Transkript

1 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/ maj 2001

2 Indhold Side 1 Indledning IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger, mål og strategi Forventninger til Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland Den nordjyske vision Overordnet strategi Generelle kriterier for udvælgelse Organisatoriske rammer Indholdsmæssige rammer Beløbsmæssige rammer Udbudsmæssige rammer Generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for alle konkurrenceforslag Udvælgelseskriterier Mindstekrav Generelle tildelingskriterier Hovedtemaet og de specifikke kriterier Den patient-specifikke information og kommunikation - herunder elektroniske patientjournaler (EPJ) Den ressourcemæssigt koordinerende kommunikation Den fjern-behandlende kommunikation - herunder telemedicinske tiltag IT til understøttelse af sundhedsfaglige beslutninger - herunder beslutningsstøttesystemer Kommunikation af generel sundhedsinformation til og med - den informerede patient/borger Specifikke tildelingskriterier for temaet Digital forvaltning borgeren og det dig. social-, sundheds- og sygehusvæsen...32

3 6 Vilkår for deltagelse i projektkonkurrencen Afleveringsfrist Inden for hvilke tema kan man søge projektstøtte? Hvem kan komme med forslag og søge projektstøtte? Deltagelse i formidlingsaktiviteter og erfa-samarbejde Hvor meget kan der søges projektstøtte til? Specielle forhold vedr. stats- og EU-midler Hvad kan der søges projektstøtte til? Aftalegrundlag Spørgsmål til projektkonkurrencen Kontakt til mulige projektpartnere Aflevering Retningslinier for udarbejdelse af konkurrenceforslag Følgebrev med underskrift Faktablad Overordnet projektbeskrivelse Beskrivelse af konkurrenceforslaget Formidling og evaluering Økonomi Øvrige relevante forhold Oplysninger ift. udvælgelseskriterier Det videre forløb Bedømmelsesprocedure Bedømmelseskomité Offentliggørelse af vinderne af projektkonkurrencen Kontrakt mellem vinderprojekter og Det Digitale Nordjylland Forhandling om den endelige projektudformning...63 Bilag Bilag a) eksempel på tro- og loveerklæring Bilag b) projektkontrakt med tilhørende bilag (anvendt ved projektkonkurrencen 2000)

4 1 Indledning Det Digitale Nordjylland ved Nordjyllands Amt indbyder hermed alle til at deltage i en projektkonkurrence, der har til formål at fremme ITudviklingen og IT-anvendelsen i Nordjylland. Gennem projektkonkurrencen, der udskrives i henhold til EUtjenesteydelsesdirektivet, artikel 13, skal der udvælges og igangsættes en række projekter, der samlet skal skabe et storskalaforsøg i det nordjyske, hvor mulighederne i Netværkssamfundet for alvor bliver afprøvet. Denne projektkonkurrence er den tredje af i alt 5 planlagte konkurrencer. Den første projektkonkurrence blev afholdt i perioden juni-oktober 2000, hvor 45 vindere tilsammen blev tildelt 80 mio. kr. i støtte fra Det Digitale Nordjylland. Den anden projektkonkurrence afholdes i øjeblikket med den 15. maj 2001 som ansøgningsfrist. Alle projektkonkurrencer forventes at være gennemført primo 2002, således at i alt 157 mio. kr. er fordelt til vinderne af de 5 projektkonkurrencer. Dette konkurrencemateriale danner grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag for de, der ønsker at deltage i projektkonkurrencen. Har man interesse i at deltage, anbefales det endvidere, at man løbende følger med på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside (www.det-digitale-nordjylland.dk), da spørgsmål til konkurrencematerialet samt svar vil blive offentliggjort her undervejs i forløbet. Konkurrencematerialet er disponeret som følger: I kapitel 2 beskriver IT- og Forskningsministeriet kort baggrunden og de overordnede formål med udviklingen af et IT-fyrtårn i Nordjylland. Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland beskriver i kapitel 3 deres forventninger og målsætninger til IT-fyrtårnet og projektkonkurrencen og opstiller nogle af de perspektiver, der tegner sig for det nordjyske område. 1 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

5 Der gøres i kapitel 4 rede for de generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for at modtage projektstøtte. I kapitel 5 beskrives projektstrategien for konkurrencens hovedtema, og dermed også de fagligt/indholdsmæssige krav til konkurrenceforslagene, samt de specifikke kriterier for at komme i betragtning for det enkelte hovedtema. I kapitel 6 gennemgås de vilkår og retningslinier, der er gældende for at deltage i den udskrevne projektkonkurrence og for efterfølgende at modtage projektstøtte. Kapitel 7 indeholder en udførlig vejledning i, hvorledes konkurrenceforslaget skal udformes. Endelig gives der i kapitel 8 en kort beskrivelse af det videre forløb, fra konkurrenceforslagene er fremsendt, til der er indgået aftale om projektstøtte med vinderne. Bilagsmaterialet indeholder a) eksempel på tro- og loveerklæring b) kopi af projektkontrakt med tilhørende bilag (anvendt ved projektkonkurrencen 2000) 2 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

6 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet Baggrund Flere steder i verden er der som resultat af massive og fokuserede satsninger opstået stærke IT-vækstområder som eksempelvis Silicon Valley i Californien, Ennis i Irland, Oulu i Finland og Kista i Sverige. Områderne virker i dag som magneter på højteknologiske virksomheder, finansielle investorer, iværksættere, forskere og studerende, som indgår i dynamiske samspil. De anerkendes økonomisk og vidensmæssigt som hjørnesten i det globale netværkssamfund. I Danmark er der også et stort IT-potentiale og eksempler på områder, hvor højteknologiske virksomheder har placeret sig side om side med uddannelses- og forskningsinstitutioner og forskerparker. Også den offentlige sektor har sine frontløbere. Udviklingen er på mange måder positiv, men vi har endnu ikke set et regionalt IT-miljø, der i fuld skala demonstrerer potentialerne i netværkssamfundet til gavn for virksomheder og borgere. Derfor har regeringen taget initiativ til at etablere et storskalaforsøg i Nordjylland Det Digitale Nordjylland - rettet mod borgerne, uddannelsessektoren, den offentlige forvaltning, erhvervslivet og infrastrukturen. Formålet er at fremme IT-udviklingen og -anvendelsen og via konkrete projekter afprøve mulighederne i netværkssamfundet. De konkrete projekter skal blandt andet styrke den elektroniske infrastruktur, kompetenceudviklingen, e-handelen, effektiviteten og servicen i den offentlige sektor, den demokratiske dialog samt mulighederne for, at den enkelte borger kan udnytte netværkssamfundets muligheder. Hvorfor Nordjylland Nordjylland har på få år gennemgået en omstilling fra et industrielt kriseområde med høj ledighed til at være et nyt centrum for højteknologi og vidensbaserede erhverv. 3 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

7 To faktorer har været stærkt medvirkende til Nordjyllands omstilling. Den ene er midlerne fra EU, der blev tildelt Nordjylland i forlængelse af den krise regionen stod i i midten af 1980 erne. Den anden faktor er, at Nordjyllands regionale og lokale beslutningstagere tænkte visionært, da de planlagde regionens fremtid og satsede på at tiltrække virksomheder med fokus på ny teknologi. Det har blandt andet banet vejen for det konstruktive samspil, der er skabt mellem Aalborg Universitet, Vidensparken NOVI og en række højteknologiske virksomheder. Kombinationen af et spirende højteknologisk vækstområde og en generel forandringsvilje gør Nordjylland til en platform, hvorpå der kan etableres et IT-fyrtårn. Storskalaforsøget skal således bygge på de aktiviteter, som allerede er sat i gang og på en række prioriterede satsninger, som skal udformes i et samarbejde mellem regeringen, beslutningstagerne i Nordjylland og de private virksomheder i området. Et dansk IT-fyrtårn kan og skal ikke være en tro kopi af Silicon Valley. Vi vil komme til at se resultater, der innovativt rækker langt ud over, hvad vi hidtil har gjort erfaringer med i Danmark, men også i bredden vil vi se konkrete resultater, hvad angår borgernes IT-kompetencer og IT-paratheden hos offentlige myndigheder. Dermed er et centralt mål med storskalaforsøget at udnytte den synergi, der opstår, når man over en bred front anvender IT i en region. Erfaringerne fra storskalaforsøget i Nordjylland skal gøre os alle klogere på indretningen af Det Digitale Danmark og omstillingen til netværkssamfundet og bidrage til generelt at højne IT-paratheden i Danmark. 4 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

8 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger, mål og strategi Det nordjyske samfundsliv har med glæde taget udfordringen op om at deltage i storskalaforsøget Det Digitale Nordjylland, og dermed blive Danmarks første netværkssamfund og ikke mindst Fyrtårn for omverdenen. Nordjylland er blevet udpeget til IT-fyrtårn, fordi vi i forvejen er inde i en positiv udvikling, hvor vi i de senere år har markeret os stærkt inden for specielt person-, mobil- og telekommunikation. Derudover har regionen et unikt samarbejde mellem Aalborg Universitet, forskerparken NOVI, erhvervslivet og de offentlige myndigheder et samarbejde, som i Det Digitale Nordjylland ikke alene skal befæstes, men også udbygges. Netop mulighederne for at samarbejde på tværs og derved opnå synergi på tværs af traditionelle geografiske, organisatoriske og uddannelsesmæssige grænser øges i netværkssamfundet og skal udnyttes. Der er lavet mange gode forsøg med IT rundt omkring i Danmark, støttet af den danske stat. Dette forsøg ser vi som noget helt særligt, dels fordi det ikke kun fokuserer på den offentlige sektor, men alle sektorer, og fordi det ikke kun koncentrerer sig om ét problem eller område, men forsøger at dække det hele. 3.1 Forventninger til Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland. I projekt Det Digitale Nordjylland ligger perspektiver, som næsten kun fantasien sætter grænser for. Selvom forsøget teknisk forudsætter, at vi alle er bundet sammen i en eller anden form for netværk, ligger fokus for Det Digitale Nordjylland ikke på det tekniske, men på de muligheder, disse tekniske forudsætninger giver for samfundet i den meget nære fremtid. Hvad sker der, når man indfører IT massivt over en bred front i et afgrænset område? Når man tager forskud på fremtiden? Med den viden og kompetence, der opbygges i Nordjylland under Fyrtårns-projektet, vil vi være med til at afstikke 5 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

9 kursen for fremtidens IT-samfund. Vi kan være med til at fremskynde de positive resultater og forsøge at ændre kursen for de dele, der resulterer i uønskede resultater. Nogle af de forventninger vi har, og perspektiver vi ser, er: Netværkssamfundet skal fungere som fyrtårn for ITudviklingen i Danmark og opnå international bevågenhed som et attraktivt samfund for især IT-baserede og andre højteknologiske og vidensbaserede virksomheder. I Danmarks første netværkssamfund er IT-infrastrukturen af en art, som gør, at man kan, vil og tør basere sine ydelser på den. Pc en og andre kommunikationsmidler videreudvikles til hele tiden at være tilgængelige og intuitivt lette at bruge for alle. Danmarks første netværkssamfund vil give nye muligheder for virksomheder for billig og effektiv kontakt til kunder og for helt nye samarbejdsformer. Man vil kunne få mulighed for at arbejde på nye måder når og hvor man vil. Vi vil udvikle nye kompetencer i forhold til at kunne håndtere og navigere i den information, vi får adgang til. Der vil blive udviklet helt nye produkter og helt nye ydelser, når det i netværkssamfundet bliver nemmere for kompetencer, ideer og investorer at finde hinanden, arbejde sammen og afsætte resultater. Der vil komme helt nye produkter på grund af helt nye behov, men der vil også komme nye løsninger på problemstillinger og udfordringer, vi allerede står over for i dag. Mennesket i netværkssamfundet vil være defineret ikke kun udfra dets primære arbejdskompetence, men også udfra sekundære, realiseret gennem f.eks. distancearbejde og/eller kombinationsjob. Herudfra kan der komme helt nye tilbud til grupper, der i dag er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag. Det enkelte individ vil kunne opleve ikke blot nye muligheder både i arbejde og i fritid, men vil også opleve tilbud, hvor 6 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

10 netværkssamfundet bryder evt. social isolation og giver helt nye muligheder for personlig og faglig udvikling. Hvor mange af disse forventninger, der vil blive indfriet, og hvordan de konkret og praktisk vil blive realiseret, vil afhænge af de projekter og forsøg, der vil blive gennemført i regi af Det Digitale Nordjylland. 3.2 Den nordjyske vision. Hvad skal Det Digitale Nordjylland føre til? Den nordjyske vision er 10 målsætninger for Nordjyllands første halve årti i det nye årtusinde, som det nordjyske IT-fyrtårn skal være med til at realisere. Nordjylland skal være en lærende region. IT-udviklingen gør samarbejder på tværs af tidligere barrierer mulige. De langt større muligheder for kontakt - på tværs af faglige og geografiske skel - kan skabe uanede muligheder for udvikling baseret på oparbejdede erfaringer på alle niveauer i samfundet. Netværksdannelser og samarbejder med henblik på gensidig videns- og kompetenceopbygning skal stimuleres. Nordjylland skal have et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, der er i front i Danmark. Overordnet handler det om livslang læring og nye læringsformer. Uddannelsesniveauet i Nordjylland skal ikke kun svare til niveauet for resten af landet, men uddannelsessystemet skal også skræddersys til præcis de behov, de nordjyske virksomheder og deres medarbejdere har for uddannelse/efteruddannelse. Metodeudvikling er helt centralt, hvis IT skal fremmes. Nordjylland skal fastholde en forskning inden for IT-området på højeste niveau. Aalborg Universitet har gennem mange år lavet et grundigt og flot stykke arbejde inden for forskning i tele- og datakommunikation, men er nu også med i forreste række, når det gælder medicoteknik, 7 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

11 satellitkommunikation og virtual reality området. Som noget helt særligt har Aalborg Universitet også en fremtrædende rolle, når det gælder om at kombinere tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af en moderne teknologiudvikling f.eks. omkring IT-læring og e-handelsforskning. Nordjylland skal have en stærk serviceindustri. Omstillingen fra produktorienteret industri til serviceindustri skal fortsættes og intensiveres, så Nordjylland ikke blot kommer på niveau med den øvrige del af Danmark men oparbejder en serviceindustri der gerne må være bedre både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Nordjylland skal have førende udviklings- og salgsvirksomheder indenfor IT. I Nordjylland er der allerede nu en stor koncentration af udviklings-, produktions- og salgsvirksomheder indenfor tele- og datakommunikation. Den udvikling skal fortsætte og udvides til at omfatte bredden indenfor IT-området - medicoteknik, satellit, kommunikation, virtual reality mv., og på en måde så både udvikling og fremstilling samt anvendelse er i højsædet. I Nordjylland skal alle borgere have direkte eller indirekte adgang til en computer og Internettet. F.eks. skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og andre offentlige institutioner skal forsynes med pc er og adgang til Internettet, så alle borgere har mulighed for at benytte IT, hvis de ønsker det. IT-caféer og IT-mødesteder skal placeres, hvor borgerne iøvrigt har deres gang, for eksempel på ældrecentre, i foreninger osv. Det drejer sig dog ikke kun om adgang, men også om adfærd og dermed kompetence til at bruge teknologien hensigtsmæssigt. I Nordjylland skal e-handel og e-service være almindelig udbredt blandt borgerne. Som samfundet er indrettet i dag, vil det for mange mennesker give oplagte fordele i højere grad at benytte nettet til handel, service og 8 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

12 kommunikation. Muligheder for borgere og virksomheder skal identificeres, og barrierer for teknisk og tryg brug af e-handel skal nedbrydes. Erhvervslivet skal have gode rammebetingelser - såvel teknologisk og udviklingsmæssigt, som med hensyn til arbejdskraftens kvalifikationer. Gode rammebetingelser, f.eks. "udviklingskuvøser" i regi af NOVI, har resulteret i, at en strøm af udviklingsselskaber inden for de forskellige grene af informations- og kommunikationsteknologien har nedsat sig i regionen. Visionen er at supplere disse muligheder med andre "udviklingskuvøser", som - placeret strategisk korrekt i regionen - skal sikre, at de små og mellemstore virksomheder får andel i de konkurrencefordele, som anvendelsen af Internettet og andre ITfaciliteter byder på. Samtidig skal disse centre fungere som "rugekasse" for iværksættere inden for e-handel. Det er vigtigt med en tæt kontakt mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner til sikring af arbejdskraftens kvalifikationer. I Nordjylland skal den offentlige sektor være den mest åbne i Danmark - servicen skal være helt i top, og den skal være tilgængelig 24 timer i døgnet. Åbenhed er et nøgleord. Borgerne skal have let adgang til at se det offentlige i kortene, finde ud af hvad deres skattekroner bruges til, kunne sammenligne offentlige ydelser på tværs af amts- og kommunegrænser. Det giver bedre muligheder for en kvalificeret demokratisk debat mellem borgere og politikere. Det offentlige skal være åbent 24 timer i døgnet, så borgeren kan vælge det tidspunkt, der er mest belejligt, ligesom det offentliges informationer skal være ordnede, så borgeren kan finde lige præcis det, han eller hun har brug for. Når en del borgere bliver selvhjulpne i deres kontakt med det offentlige, bliver der mere tid til den personlige betjening og til aktiv indsats i forhold til andre grupper, der har brug for det. 9 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

13 Målet er åbenhed, gennemsigtighed og gennemskuelighed, således at dialogen og den demokratiske proces ikke bliver forbeholdt eliten. Produktiviteten vil stige i Nordjylland. Alt for ofte har det vist sig, at IT ikke var en gevinst for produktiviteten. Det er meget vigtigt, at en styrket IT-indsats i Nordjylland giver et afkast i form af produktivitetsstigninger. Kun derved kan vi honorere fremtidens krav til arbejdskraftressource og kompetence. 3.3 Overordnet strategi Helt overordnet er udgangspunktet for alle temaer, at efterspørgsel, indhold og anvendelse skal bruges som drivkraft til både en kvantitativ større udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. flere bredbåndsforbindelser, flere brugere og øget brug) og en kvalitativt anderledes udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. forsøg med forskellige typer bredbånd i forskellige områder og til forskellige anvendelser, og helt nye produkter og services, der giver borgere og virksomheder nye services og anvendelser). 10 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

14 4 Generelle kriterier for udvælgelse 4.1 Organisatoriske rammer På det organisatoriske plan består organisationen bag Det Digitale Nordjylland af følgende aktører: Bestyrelse, Direktionsgruppe, sekretariat og projektgrupper: Organisering af IT-fyrtårnet Bestyrelse Direktion IT - fyrtårnscenter IT-infrastruktur E-handel, rammebetingelser Digital Forvaltning Kompetence og uddannelse De enkelte aktørers rolle i bedømmelsen og udvælgelsen af projekter fremgår af kapitel 8 Det videre forløb. Sammensætningen af Bestyrelsen, Direktionsgruppen og projektgrupperne fremgår af Det Digitale Nordjyllands hjemmeside, 4.2 Indholdsmæssige rammer Som nogle af midlerne til at nå de mål, der i det forudgående er beskrevet af dels IT- og Forskningsministeriet, dels Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland, fokuseres der på at Udbrede og styrke den teknologiske infrastruktur Styrke kompetenceudviklingen Styrke beskæftigelsen og erhvervslivets konkurrenceevne Styrke effektivitet og service i den offentlige sektor 11 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

15 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland har fastlagt følgende hovedtema, som der i denne udbudsrunde kan søges om projektstøtte indenfor: Digital Forvaltning borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen Med bistand af faglig ekspertise fra Aalborg Universitet, har Fyrtårnscentret arbejdet på at udforme projektstrategien for nærværende hovedtema, som efterfølgende er godkendt i bestyrelsen. Projektstrategien, som er angivet i kapitel 5, angiver målet for hovedtemaet, de specifikke indsatsområder og behov, der ønskes dækket inden for hovedtemaet, samt de specifikke krav og kriterier, som vil indgå i vurderingen og bedømmelsen af konkurrenceforslag inden for hovedtemaet. 4.3 Beløbsmæssige rammer Udgangspunktet for Fyrtårnsforsøget i Nordjylland er en samlet økonomisk ramme på 510 mio. kr. Under forudsætning af de bevilligende myndigheders godkendelse tilvejebringes de 170 mio. kr., svarende til 1/3 af den samlede økonomiske ramme, ved finanslovsbevilling via IT- og Forskningsministeriet. De resterende 2/3, svarende til 340 mio. kr., skal finansieres af de lokale myndigheder i Nordjyllands Amt og af private virksomheder. Modellen for totalforsøget, hvor IT- og Forskningsministeriet medfinansierer 1/3 mod, at projekt Det Digitale Nordjylland selv finansierer 2/3, gælder også for det enkelte konkurrenceforslag/projekt, som således selv skal kunne finansiere minimum 2/3 for at opnå medfinansiering på op til 1/3 fra Det Digitale Nordjylland. 10 mio. af de 170 mio. kr. fra IT- og Forskningsministeriet går til forskellige aktiviteter i regi af Fyrtårnscentret, som bl.a. er sekretariatsfunktion for Det Digitale Nordjylland. Halvdelen af de resterende 160 mio. kr., nemlig 80 mio. kr., er fordelt til vinderne af Det Digitale Nordjyllands projektkonkurrence Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

16 Resten af den statslige bevilling på i alt 170 mio. kr. forventes fordelt i løbet af Der gennemføres i alt 4 udbud inden for følgende temaer: Første udbud vejledende beløbsramme i alt 27 mio. kr. Kompetence og Uddannelse med særlig fokus på dels børn & unge, dels IT-ressourcesvage voksne (vejl. 20 af de 27 mio. kr.) Styrk demokratiet med IT IT og deltagelse (vejl. 7 af de 27 mio. kr.) Andet udbud vejledende beløbsramme 25 mio. kr. Digital Forvaltning borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen Tredje udbud vejledende beløbsramme 18 mio. kr. Små og mellemstore virksomheder i det globale samfund styrk konkurrenceevnen med netværk og nye samarbejdsstrukturer Styrk det kreative potentiale med gode rammebetingelser for IT-indholdsindustri og iværksættere Fjerde udbud vejledende 7 mio. kr. Kunst, kultur og IT i netværkssamfundet nyt kulturindhold på nettet. Datoer for offentliggørelse af udbudsmateriale samt ansøgningsfrister fremgår af Det Digitale Nordjyllands hjemmeside, 13 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

17 Støtteperiode Den maksimale støtteperiode for konkurrenceforslag, der udpeges som vindere af anden udbud 2001, er 1. november 2001 til 31. december Man kan dog alene få støtte til udgifter, der er afholdt indenfor kontraktperioden, og projekterne kan derfor kun få udbetalt støtte til udgifter, der er afholdt efter datoen for underskrivelse af projektkontrakt og bevillingsskrivelse (se bilag b). 4.4 Udbudsmæssige rammer Indkaldelse og udvælgelse af projektforslag til Det Digitale Nordjylland sker ved afholdelse af en projektkonkurrence i overensstemmelse med EU-tjenesteydelsesdirektivets regler, artikel 13. Projektkonkurrencemodellen kendes hyppigst fra arkitekt- og ingeniørarbejde, byplanlægning samt fysisk planlægning i øvrigt. Projektkonkurrencemodellen er karakteriseret ved, at den giver Det Digitale Nordjylland ved Nordjyllands Amt, der er konkurrenceudskriver, mulighed for at beskrive de behov og målsætninger, der ønskes dækket (i denne sammenhæng projektstrategierne i kapitel 5), hvorefter det så er op til konkurrencedeltagerne at foreslå løsninger, der kan imødekomme behovet (konkurrenceforslag). Hermed skulle således både være sikret et tydeligt fokus fra konkurrenceudskrivers side, og samtidig være givet plads til både visioner og kreativitet hos konkurrencedeltagerne. Det er med andre ord op til konkurrencedeltagerne at komme med bud på, hvordan projektstrategierne i praksis kan realiseres. Da der i en projektkonkurrence er tale om konkurrenceforslag fra konkurrencedeltagernes side, og ikke et egentligt tilbud, vil Det Digitale Nordjylland, efter at have udpeget vinderne af projektkonkurrencen og dermed de projekter, der kan opnå medfinansiering fra Det Digitale Nordjylland, kunne justere 14 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

18 projektudformningen endeligt på plads sammen med den pågældende konkurrencevinder. Projektstrategien opererer med indsatsområder. Det er ikke nødvendigt at komme med projektforslag, der forsøger at favne flere indsatsområder. Men der vil til gengæld blive lagt vægt på, at konkurrenceforslaget klart angiver, hvilket/hvilke indsatsområde(r), projektforslaget forsøger at give en løsning på. 4.5 Generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for alle konkurrenceforslag Udvælgelseskriterier For at få et konkurrenceforslag taget i betragtning, skal konkurrencedeltagerne afgive nogle oplysninger om deres egne forhold. Oplysningerne skal bruges til at vurdere økonomisk og faglig formåen hos dem, der i givet fald vil være ansvarlig for og skal gennemføre projektet. I det omfang oplysningerne ikke modtages, eller det vurderes, at konkurrencedeltagerne ikke besidder den tilstrækkelige økonomiske og faglige formåen, vil konkurrenceforslaget ikke komme i betragtning. Følgende oplysninger skal vedlægges i konkurrenceforslaget, jf. afsnit 7.8: Erklæring om projektansvarlig organisations samlede omsætning og omsætning i forbindelse med de ydelser, som projektforslaget vedrører, for de tre seneste kalenderår. Er der tale om et projektkonsortium, skal oplysningerne gives for alle i konsortiet. Omsætningsoplysninger skal alene angives, såfremt det er muligt for den pågældende konkurrencedeltager. Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for udførende projektleder og andre 15 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

19 nøglepersoner, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, f.eks. i form af CV. En skriftlig tro- og loveerklæring om, i hvilket omfang den projektansvarlige organisation har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Er der tale om et projektkonsortium, skal alle organisationer i konsortiet afgive tro- og loveerklæring (eksempel vedlagt som bilag a) Mindstekrav Alle konkurrenceforslag skal opfylde følgende mindstekrav: Projektet skal kunne finansiere minimum 2/3 af projektet. Dvs., at konkurrenceforslaget skal dokumentere eller sandsynliggøre, at man selv vil kunne finansiere minimum 2/3 af projektets samlede omkostninger i hele projektperioden, jf. afsnit 7.6 Egen finansiering. Såfremt egenfinansieringen helt eller delvis beror på midler fra eksterne eller interne støtte-/tilskudsordninger eller lignende, hvorfra endeligt svar på ansøgning først vil foreligge efter udløbet af fristen for indsendelse af konkurrenceforslag til Det Digitale Nordjylland, skal det i konkurrenceforslaget oplyses, hvornår bindende tilsagn fra den ansøgte støtte-/tilskudsordning vil foreligge. Projektansøgerne skal senest ved afslutning af kontraktafklaringsperioden den 30. november 2001 fremlægge dokumentation for, at der er opnået endeligt og bindende tilsagn om midler fra den/de i konkurrenceforslaget angivne støtte-/tilskudsordninger. Ved vurderingen af, om det i konkurrenceforslaget i tilstrækkelig grad er dokumenteret eller sandsynliggjort, at man selv kan finansiere 2/3 af projektets samlede omkostninger, vil der derfor ikke kunne tages hensyn til indsendte eller planlagte ansøgninger til støtte- 16 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

20 /tilskudsordninger, hvorfra svar først vil blive givet efter den 30. november Generelle tildelingskriterier Der vil blive udpeget flere vinderprojekter inden for hovedtemaet. Som vinderprojekter vil blive udpeget de konkurrenceforslag, der bedst ud fra en samlet vurdering opfylder de opstillede tildelingskriterier. Konkurrenceforslagene bør derfor for hvert af de nedenstående kriterier angive, hvorledes kriteriet opfyldes, jf. afsnit 7.3 overordnet projektbeskrivelse. Kriterierne er opstillet i uprioriteret rækkefølge. Projektets grad af overensstemmelse med overordnet formål og målsætning Dvs. projektets grad af overensstemmelse med formålet og målsætningerne med Det Digitale Nordjylland, som de er beskrevet i konkurrencematerialets kapitel 2 og 3. Projektets grad af overensstemmelse med mål og indsatsområder samt opfyldelse af specifikke tildelingskriterier Dvs. projektets opfyldelse af mål og indsatsområder samt specifikke tildelingskriterier for det pågældende hovedtema som beskrevet i kapitel 5. For de specifikke tildelingskriterier gælder endvidere, at disse i det omfang, det er relevant, også vil blive vurderet under et eller flere af de generelle tildelingskriterier. Projektets grad af effekt i Nordjyllands Amt Projektet skal jf. Fyrtårns-effekten være synligt i Nordjyllands Amt, hvor forsøget skal finde sted, og projektets nytteværdi/effekt skal som minimum i projektperioden udmøntes / have effekt i Nordjyllands Amt. Projektets grad af etablering af varig effekt 17 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER

BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCER DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til De Europæiske Fællesskabers Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere