Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/ maj 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001"

Transkript

1 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/ maj 2001

2 Indhold Side 1 Indledning IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger, mål og strategi Forventninger til Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland Den nordjyske vision Overordnet strategi Generelle kriterier for udvælgelse Organisatoriske rammer Indholdsmæssige rammer Beløbsmæssige rammer Udbudsmæssige rammer Generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for alle konkurrenceforslag Udvælgelseskriterier Mindstekrav Generelle tildelingskriterier Hovedtemaet og de specifikke kriterier Den patient-specifikke information og kommunikation - herunder elektroniske patientjournaler (EPJ) Den ressourcemæssigt koordinerende kommunikation Den fjern-behandlende kommunikation - herunder telemedicinske tiltag IT til understøttelse af sundhedsfaglige beslutninger - herunder beslutningsstøttesystemer Kommunikation af generel sundhedsinformation til og med - den informerede patient/borger Specifikke tildelingskriterier for temaet Digital forvaltning borgeren og det dig. social-, sundheds- og sygehusvæsen...32

3 6 Vilkår for deltagelse i projektkonkurrencen Afleveringsfrist Inden for hvilke tema kan man søge projektstøtte? Hvem kan komme med forslag og søge projektstøtte? Deltagelse i formidlingsaktiviteter og erfa-samarbejde Hvor meget kan der søges projektstøtte til? Specielle forhold vedr. stats- og EU-midler Hvad kan der søges projektstøtte til? Aftalegrundlag Spørgsmål til projektkonkurrencen Kontakt til mulige projektpartnere Aflevering Retningslinier for udarbejdelse af konkurrenceforslag Følgebrev med underskrift Faktablad Overordnet projektbeskrivelse Beskrivelse af konkurrenceforslaget Formidling og evaluering Økonomi Øvrige relevante forhold Oplysninger ift. udvælgelseskriterier Det videre forløb Bedømmelsesprocedure Bedømmelseskomité Offentliggørelse af vinderne af projektkonkurrencen Kontrakt mellem vinderprojekter og Det Digitale Nordjylland Forhandling om den endelige projektudformning...63 Bilag Bilag a) eksempel på tro- og loveerklæring Bilag b) projektkontrakt med tilhørende bilag (anvendt ved projektkonkurrencen 2000)

4 1 Indledning Det Digitale Nordjylland ved Nordjyllands Amt indbyder hermed alle til at deltage i en projektkonkurrence, der har til formål at fremme ITudviklingen og IT-anvendelsen i Nordjylland. Gennem projektkonkurrencen, der udskrives i henhold til EUtjenesteydelsesdirektivet, artikel 13, skal der udvælges og igangsættes en række projekter, der samlet skal skabe et storskalaforsøg i det nordjyske, hvor mulighederne i Netværkssamfundet for alvor bliver afprøvet. Denne projektkonkurrence er den tredje af i alt 5 planlagte konkurrencer. Den første projektkonkurrence blev afholdt i perioden juni-oktober 2000, hvor 45 vindere tilsammen blev tildelt 80 mio. kr. i støtte fra Det Digitale Nordjylland. Den anden projektkonkurrence afholdes i øjeblikket med den 15. maj 2001 som ansøgningsfrist. Alle projektkonkurrencer forventes at være gennemført primo 2002, således at i alt 157 mio. kr. er fordelt til vinderne af de 5 projektkonkurrencer. Dette konkurrencemateriale danner grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag for de, der ønsker at deltage i projektkonkurrencen. Har man interesse i at deltage, anbefales det endvidere, at man løbende følger med på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside (www.det-digitale-nordjylland.dk), da spørgsmål til konkurrencematerialet samt svar vil blive offentliggjort her undervejs i forløbet. Konkurrencematerialet er disponeret som følger: I kapitel 2 beskriver IT- og Forskningsministeriet kort baggrunden og de overordnede formål med udviklingen af et IT-fyrtårn i Nordjylland. Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland beskriver i kapitel 3 deres forventninger og målsætninger til IT-fyrtårnet og projektkonkurrencen og opstiller nogle af de perspektiver, der tegner sig for det nordjyske område. 1 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

5 Der gøres i kapitel 4 rede for de generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for at modtage projektstøtte. I kapitel 5 beskrives projektstrategien for konkurrencens hovedtema, og dermed også de fagligt/indholdsmæssige krav til konkurrenceforslagene, samt de specifikke kriterier for at komme i betragtning for det enkelte hovedtema. I kapitel 6 gennemgås de vilkår og retningslinier, der er gældende for at deltage i den udskrevne projektkonkurrence og for efterfølgende at modtage projektstøtte. Kapitel 7 indeholder en udførlig vejledning i, hvorledes konkurrenceforslaget skal udformes. Endelig gives der i kapitel 8 en kort beskrivelse af det videre forløb, fra konkurrenceforslagene er fremsendt, til der er indgået aftale om projektstøtte med vinderne. Bilagsmaterialet indeholder a) eksempel på tro- og loveerklæring b) kopi af projektkontrakt med tilhørende bilag (anvendt ved projektkonkurrencen 2000) 2 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

6 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet Baggrund Flere steder i verden er der som resultat af massive og fokuserede satsninger opstået stærke IT-vækstområder som eksempelvis Silicon Valley i Californien, Ennis i Irland, Oulu i Finland og Kista i Sverige. Områderne virker i dag som magneter på højteknologiske virksomheder, finansielle investorer, iværksættere, forskere og studerende, som indgår i dynamiske samspil. De anerkendes økonomisk og vidensmæssigt som hjørnesten i det globale netværkssamfund. I Danmark er der også et stort IT-potentiale og eksempler på områder, hvor højteknologiske virksomheder har placeret sig side om side med uddannelses- og forskningsinstitutioner og forskerparker. Også den offentlige sektor har sine frontløbere. Udviklingen er på mange måder positiv, men vi har endnu ikke set et regionalt IT-miljø, der i fuld skala demonstrerer potentialerne i netværkssamfundet til gavn for virksomheder og borgere. Derfor har regeringen taget initiativ til at etablere et storskalaforsøg i Nordjylland Det Digitale Nordjylland - rettet mod borgerne, uddannelsessektoren, den offentlige forvaltning, erhvervslivet og infrastrukturen. Formålet er at fremme IT-udviklingen og -anvendelsen og via konkrete projekter afprøve mulighederne i netværkssamfundet. De konkrete projekter skal blandt andet styrke den elektroniske infrastruktur, kompetenceudviklingen, e-handelen, effektiviteten og servicen i den offentlige sektor, den demokratiske dialog samt mulighederne for, at den enkelte borger kan udnytte netværkssamfundets muligheder. Hvorfor Nordjylland Nordjylland har på få år gennemgået en omstilling fra et industrielt kriseområde med høj ledighed til at være et nyt centrum for højteknologi og vidensbaserede erhverv. 3 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

7 To faktorer har været stærkt medvirkende til Nordjyllands omstilling. Den ene er midlerne fra EU, der blev tildelt Nordjylland i forlængelse af den krise regionen stod i i midten af 1980 erne. Den anden faktor er, at Nordjyllands regionale og lokale beslutningstagere tænkte visionært, da de planlagde regionens fremtid og satsede på at tiltrække virksomheder med fokus på ny teknologi. Det har blandt andet banet vejen for det konstruktive samspil, der er skabt mellem Aalborg Universitet, Vidensparken NOVI og en række højteknologiske virksomheder. Kombinationen af et spirende højteknologisk vækstområde og en generel forandringsvilje gør Nordjylland til en platform, hvorpå der kan etableres et IT-fyrtårn. Storskalaforsøget skal således bygge på de aktiviteter, som allerede er sat i gang og på en række prioriterede satsninger, som skal udformes i et samarbejde mellem regeringen, beslutningstagerne i Nordjylland og de private virksomheder i området. Et dansk IT-fyrtårn kan og skal ikke være en tro kopi af Silicon Valley. Vi vil komme til at se resultater, der innovativt rækker langt ud over, hvad vi hidtil har gjort erfaringer med i Danmark, men også i bredden vil vi se konkrete resultater, hvad angår borgernes IT-kompetencer og IT-paratheden hos offentlige myndigheder. Dermed er et centralt mål med storskalaforsøget at udnytte den synergi, der opstår, når man over en bred front anvender IT i en region. Erfaringerne fra storskalaforsøget i Nordjylland skal gøre os alle klogere på indretningen af Det Digitale Danmark og omstillingen til netværkssamfundet og bidrage til generelt at højne IT-paratheden i Danmark. 4 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

8 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger, mål og strategi Det nordjyske samfundsliv har med glæde taget udfordringen op om at deltage i storskalaforsøget Det Digitale Nordjylland, og dermed blive Danmarks første netværkssamfund og ikke mindst Fyrtårn for omverdenen. Nordjylland er blevet udpeget til IT-fyrtårn, fordi vi i forvejen er inde i en positiv udvikling, hvor vi i de senere år har markeret os stærkt inden for specielt person-, mobil- og telekommunikation. Derudover har regionen et unikt samarbejde mellem Aalborg Universitet, forskerparken NOVI, erhvervslivet og de offentlige myndigheder et samarbejde, som i Det Digitale Nordjylland ikke alene skal befæstes, men også udbygges. Netop mulighederne for at samarbejde på tværs og derved opnå synergi på tværs af traditionelle geografiske, organisatoriske og uddannelsesmæssige grænser øges i netværkssamfundet og skal udnyttes. Der er lavet mange gode forsøg med IT rundt omkring i Danmark, støttet af den danske stat. Dette forsøg ser vi som noget helt særligt, dels fordi det ikke kun fokuserer på den offentlige sektor, men alle sektorer, og fordi det ikke kun koncentrerer sig om ét problem eller område, men forsøger at dække det hele. 3.1 Forventninger til Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland. I projekt Det Digitale Nordjylland ligger perspektiver, som næsten kun fantasien sætter grænser for. Selvom forsøget teknisk forudsætter, at vi alle er bundet sammen i en eller anden form for netværk, ligger fokus for Det Digitale Nordjylland ikke på det tekniske, men på de muligheder, disse tekniske forudsætninger giver for samfundet i den meget nære fremtid. Hvad sker der, når man indfører IT massivt over en bred front i et afgrænset område? Når man tager forskud på fremtiden? Med den viden og kompetence, der opbygges i Nordjylland under Fyrtårns-projektet, vil vi være med til at afstikke 5 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

9 kursen for fremtidens IT-samfund. Vi kan være med til at fremskynde de positive resultater og forsøge at ændre kursen for de dele, der resulterer i uønskede resultater. Nogle af de forventninger vi har, og perspektiver vi ser, er: Netværkssamfundet skal fungere som fyrtårn for ITudviklingen i Danmark og opnå international bevågenhed som et attraktivt samfund for især IT-baserede og andre højteknologiske og vidensbaserede virksomheder. I Danmarks første netværkssamfund er IT-infrastrukturen af en art, som gør, at man kan, vil og tør basere sine ydelser på den. Pc en og andre kommunikationsmidler videreudvikles til hele tiden at være tilgængelige og intuitivt lette at bruge for alle. Danmarks første netværkssamfund vil give nye muligheder for virksomheder for billig og effektiv kontakt til kunder og for helt nye samarbejdsformer. Man vil kunne få mulighed for at arbejde på nye måder når og hvor man vil. Vi vil udvikle nye kompetencer i forhold til at kunne håndtere og navigere i den information, vi får adgang til. Der vil blive udviklet helt nye produkter og helt nye ydelser, når det i netværkssamfundet bliver nemmere for kompetencer, ideer og investorer at finde hinanden, arbejde sammen og afsætte resultater. Der vil komme helt nye produkter på grund af helt nye behov, men der vil også komme nye løsninger på problemstillinger og udfordringer, vi allerede står over for i dag. Mennesket i netværkssamfundet vil være defineret ikke kun udfra dets primære arbejdskompetence, men også udfra sekundære, realiseret gennem f.eks. distancearbejde og/eller kombinationsjob. Herudfra kan der komme helt nye tilbud til grupper, der i dag er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag. Det enkelte individ vil kunne opleve ikke blot nye muligheder både i arbejde og i fritid, men vil også opleve tilbud, hvor 6 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

10 netværkssamfundet bryder evt. social isolation og giver helt nye muligheder for personlig og faglig udvikling. Hvor mange af disse forventninger, der vil blive indfriet, og hvordan de konkret og praktisk vil blive realiseret, vil afhænge af de projekter og forsøg, der vil blive gennemført i regi af Det Digitale Nordjylland. 3.2 Den nordjyske vision. Hvad skal Det Digitale Nordjylland føre til? Den nordjyske vision er 10 målsætninger for Nordjyllands første halve årti i det nye årtusinde, som det nordjyske IT-fyrtårn skal være med til at realisere. Nordjylland skal være en lærende region. IT-udviklingen gør samarbejder på tværs af tidligere barrierer mulige. De langt større muligheder for kontakt - på tværs af faglige og geografiske skel - kan skabe uanede muligheder for udvikling baseret på oparbejdede erfaringer på alle niveauer i samfundet. Netværksdannelser og samarbejder med henblik på gensidig videns- og kompetenceopbygning skal stimuleres. Nordjylland skal have et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, der er i front i Danmark. Overordnet handler det om livslang læring og nye læringsformer. Uddannelsesniveauet i Nordjylland skal ikke kun svare til niveauet for resten af landet, men uddannelsessystemet skal også skræddersys til præcis de behov, de nordjyske virksomheder og deres medarbejdere har for uddannelse/efteruddannelse. Metodeudvikling er helt centralt, hvis IT skal fremmes. Nordjylland skal fastholde en forskning inden for IT-området på højeste niveau. Aalborg Universitet har gennem mange år lavet et grundigt og flot stykke arbejde inden for forskning i tele- og datakommunikation, men er nu også med i forreste række, når det gælder medicoteknik, 7 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

11 satellitkommunikation og virtual reality området. Som noget helt særligt har Aalborg Universitet også en fremtrædende rolle, når det gælder om at kombinere tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af en moderne teknologiudvikling f.eks. omkring IT-læring og e-handelsforskning. Nordjylland skal have en stærk serviceindustri. Omstillingen fra produktorienteret industri til serviceindustri skal fortsættes og intensiveres, så Nordjylland ikke blot kommer på niveau med den øvrige del af Danmark men oparbejder en serviceindustri der gerne må være bedre både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Nordjylland skal have førende udviklings- og salgsvirksomheder indenfor IT. I Nordjylland er der allerede nu en stor koncentration af udviklings-, produktions- og salgsvirksomheder indenfor tele- og datakommunikation. Den udvikling skal fortsætte og udvides til at omfatte bredden indenfor IT-området - medicoteknik, satellit, kommunikation, virtual reality mv., og på en måde så både udvikling og fremstilling samt anvendelse er i højsædet. I Nordjylland skal alle borgere have direkte eller indirekte adgang til en computer og Internettet. F.eks. skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og andre offentlige institutioner skal forsynes med pc er og adgang til Internettet, så alle borgere har mulighed for at benytte IT, hvis de ønsker det. IT-caféer og IT-mødesteder skal placeres, hvor borgerne iøvrigt har deres gang, for eksempel på ældrecentre, i foreninger osv. Det drejer sig dog ikke kun om adgang, men også om adfærd og dermed kompetence til at bruge teknologien hensigtsmæssigt. I Nordjylland skal e-handel og e-service være almindelig udbredt blandt borgerne. Som samfundet er indrettet i dag, vil det for mange mennesker give oplagte fordele i højere grad at benytte nettet til handel, service og 8 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

12 kommunikation. Muligheder for borgere og virksomheder skal identificeres, og barrierer for teknisk og tryg brug af e-handel skal nedbrydes. Erhvervslivet skal have gode rammebetingelser - såvel teknologisk og udviklingsmæssigt, som med hensyn til arbejdskraftens kvalifikationer. Gode rammebetingelser, f.eks. "udviklingskuvøser" i regi af NOVI, har resulteret i, at en strøm af udviklingsselskaber inden for de forskellige grene af informations- og kommunikationsteknologien har nedsat sig i regionen. Visionen er at supplere disse muligheder med andre "udviklingskuvøser", som - placeret strategisk korrekt i regionen - skal sikre, at de små og mellemstore virksomheder får andel i de konkurrencefordele, som anvendelsen af Internettet og andre ITfaciliteter byder på. Samtidig skal disse centre fungere som "rugekasse" for iværksættere inden for e-handel. Det er vigtigt med en tæt kontakt mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner til sikring af arbejdskraftens kvalifikationer. I Nordjylland skal den offentlige sektor være den mest åbne i Danmark - servicen skal være helt i top, og den skal være tilgængelig 24 timer i døgnet. Åbenhed er et nøgleord. Borgerne skal have let adgang til at se det offentlige i kortene, finde ud af hvad deres skattekroner bruges til, kunne sammenligne offentlige ydelser på tværs af amts- og kommunegrænser. Det giver bedre muligheder for en kvalificeret demokratisk debat mellem borgere og politikere. Det offentlige skal være åbent 24 timer i døgnet, så borgeren kan vælge det tidspunkt, der er mest belejligt, ligesom det offentliges informationer skal være ordnede, så borgeren kan finde lige præcis det, han eller hun har brug for. Når en del borgere bliver selvhjulpne i deres kontakt med det offentlige, bliver der mere tid til den personlige betjening og til aktiv indsats i forhold til andre grupper, der har brug for det. 9 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

13 Målet er åbenhed, gennemsigtighed og gennemskuelighed, således at dialogen og den demokratiske proces ikke bliver forbeholdt eliten. Produktiviteten vil stige i Nordjylland. Alt for ofte har det vist sig, at IT ikke var en gevinst for produktiviteten. Det er meget vigtigt, at en styrket IT-indsats i Nordjylland giver et afkast i form af produktivitetsstigninger. Kun derved kan vi honorere fremtidens krav til arbejdskraftressource og kompetence. 3.3 Overordnet strategi Helt overordnet er udgangspunktet for alle temaer, at efterspørgsel, indhold og anvendelse skal bruges som drivkraft til både en kvantitativ større udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. flere bredbåndsforbindelser, flere brugere og øget brug) og en kvalitativt anderledes udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. forsøg med forskellige typer bredbånd i forskellige områder og til forskellige anvendelser, og helt nye produkter og services, der giver borgere og virksomheder nye services og anvendelser). 10 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

14 4 Generelle kriterier for udvælgelse 4.1 Organisatoriske rammer På det organisatoriske plan består organisationen bag Det Digitale Nordjylland af følgende aktører: Bestyrelse, Direktionsgruppe, sekretariat og projektgrupper: Organisering af IT-fyrtårnet Bestyrelse Direktion IT - fyrtårnscenter IT-infrastruktur E-handel, rammebetingelser Digital Forvaltning Kompetence og uddannelse De enkelte aktørers rolle i bedømmelsen og udvælgelsen af projekter fremgår af kapitel 8 Det videre forløb. Sammensætningen af Bestyrelsen, Direktionsgruppen og projektgrupperne fremgår af Det Digitale Nordjyllands hjemmeside, 4.2 Indholdsmæssige rammer Som nogle af midlerne til at nå de mål, der i det forudgående er beskrevet af dels IT- og Forskningsministeriet, dels Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland, fokuseres der på at Udbrede og styrke den teknologiske infrastruktur Styrke kompetenceudviklingen Styrke beskæftigelsen og erhvervslivets konkurrenceevne Styrke effektivitet og service i den offentlige sektor 11 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

15 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland har fastlagt følgende hovedtema, som der i denne udbudsrunde kan søges om projektstøtte indenfor: Digital Forvaltning borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen Med bistand af faglig ekspertise fra Aalborg Universitet, har Fyrtårnscentret arbejdet på at udforme projektstrategien for nærværende hovedtema, som efterfølgende er godkendt i bestyrelsen. Projektstrategien, som er angivet i kapitel 5, angiver målet for hovedtemaet, de specifikke indsatsområder og behov, der ønskes dækket inden for hovedtemaet, samt de specifikke krav og kriterier, som vil indgå i vurderingen og bedømmelsen af konkurrenceforslag inden for hovedtemaet. 4.3 Beløbsmæssige rammer Udgangspunktet for Fyrtårnsforsøget i Nordjylland er en samlet økonomisk ramme på 510 mio. kr. Under forudsætning af de bevilligende myndigheders godkendelse tilvejebringes de 170 mio. kr., svarende til 1/3 af den samlede økonomiske ramme, ved finanslovsbevilling via IT- og Forskningsministeriet. De resterende 2/3, svarende til 340 mio. kr., skal finansieres af de lokale myndigheder i Nordjyllands Amt og af private virksomheder. Modellen for totalforsøget, hvor IT- og Forskningsministeriet medfinansierer 1/3 mod, at projekt Det Digitale Nordjylland selv finansierer 2/3, gælder også for det enkelte konkurrenceforslag/projekt, som således selv skal kunne finansiere minimum 2/3 for at opnå medfinansiering på op til 1/3 fra Det Digitale Nordjylland. 10 mio. af de 170 mio. kr. fra IT- og Forskningsministeriet går til forskellige aktiviteter i regi af Fyrtårnscentret, som bl.a. er sekretariatsfunktion for Det Digitale Nordjylland. Halvdelen af de resterende 160 mio. kr., nemlig 80 mio. kr., er fordelt til vinderne af Det Digitale Nordjyllands projektkonkurrence Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

16 Resten af den statslige bevilling på i alt 170 mio. kr. forventes fordelt i løbet af Der gennemføres i alt 4 udbud inden for følgende temaer: Første udbud vejledende beløbsramme i alt 27 mio. kr. Kompetence og Uddannelse med særlig fokus på dels børn & unge, dels IT-ressourcesvage voksne (vejl. 20 af de 27 mio. kr.) Styrk demokratiet med IT IT og deltagelse (vejl. 7 af de 27 mio. kr.) Andet udbud vejledende beløbsramme 25 mio. kr. Digital Forvaltning borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen Tredje udbud vejledende beløbsramme 18 mio. kr. Små og mellemstore virksomheder i det globale samfund styrk konkurrenceevnen med netværk og nye samarbejdsstrukturer Styrk det kreative potentiale med gode rammebetingelser for IT-indholdsindustri og iværksættere Fjerde udbud vejledende 7 mio. kr. Kunst, kultur og IT i netværkssamfundet nyt kulturindhold på nettet. Datoer for offentliggørelse af udbudsmateriale samt ansøgningsfrister fremgår af Det Digitale Nordjyllands hjemmeside, 13 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

17 Støtteperiode Den maksimale støtteperiode for konkurrenceforslag, der udpeges som vindere af anden udbud 2001, er 1. november 2001 til 31. december Man kan dog alene få støtte til udgifter, der er afholdt indenfor kontraktperioden, og projekterne kan derfor kun få udbetalt støtte til udgifter, der er afholdt efter datoen for underskrivelse af projektkontrakt og bevillingsskrivelse (se bilag b). 4.4 Udbudsmæssige rammer Indkaldelse og udvælgelse af projektforslag til Det Digitale Nordjylland sker ved afholdelse af en projektkonkurrence i overensstemmelse med EU-tjenesteydelsesdirektivets regler, artikel 13. Projektkonkurrencemodellen kendes hyppigst fra arkitekt- og ingeniørarbejde, byplanlægning samt fysisk planlægning i øvrigt. Projektkonkurrencemodellen er karakteriseret ved, at den giver Det Digitale Nordjylland ved Nordjyllands Amt, der er konkurrenceudskriver, mulighed for at beskrive de behov og målsætninger, der ønskes dækket (i denne sammenhæng projektstrategierne i kapitel 5), hvorefter det så er op til konkurrencedeltagerne at foreslå løsninger, der kan imødekomme behovet (konkurrenceforslag). Hermed skulle således både være sikret et tydeligt fokus fra konkurrenceudskrivers side, og samtidig være givet plads til både visioner og kreativitet hos konkurrencedeltagerne. Det er med andre ord op til konkurrencedeltagerne at komme med bud på, hvordan projektstrategierne i praksis kan realiseres. Da der i en projektkonkurrence er tale om konkurrenceforslag fra konkurrencedeltagernes side, og ikke et egentligt tilbud, vil Det Digitale Nordjylland, efter at have udpeget vinderne af projektkonkurrencen og dermed de projekter, der kan opnå medfinansiering fra Det Digitale Nordjylland, kunne justere 14 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

18 projektudformningen endeligt på plads sammen med den pågældende konkurrencevinder. Projektstrategien opererer med indsatsområder. Det er ikke nødvendigt at komme med projektforslag, der forsøger at favne flere indsatsområder. Men der vil til gengæld blive lagt vægt på, at konkurrenceforslaget klart angiver, hvilket/hvilke indsatsområde(r), projektforslaget forsøger at give en løsning på. 4.5 Generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for alle konkurrenceforslag Udvælgelseskriterier For at få et konkurrenceforslag taget i betragtning, skal konkurrencedeltagerne afgive nogle oplysninger om deres egne forhold. Oplysningerne skal bruges til at vurdere økonomisk og faglig formåen hos dem, der i givet fald vil være ansvarlig for og skal gennemføre projektet. I det omfang oplysningerne ikke modtages, eller det vurderes, at konkurrencedeltagerne ikke besidder den tilstrækkelige økonomiske og faglige formåen, vil konkurrenceforslaget ikke komme i betragtning. Følgende oplysninger skal vedlægges i konkurrenceforslaget, jf. afsnit 7.8: Erklæring om projektansvarlig organisations samlede omsætning og omsætning i forbindelse med de ydelser, som projektforslaget vedrører, for de tre seneste kalenderår. Er der tale om et projektkonsortium, skal oplysningerne gives for alle i konsortiet. Omsætningsoplysninger skal alene angives, såfremt det er muligt for den pågældende konkurrencedeltager. Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for udførende projektleder og andre 15 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

19 nøglepersoner, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, f.eks. i form af CV. En skriftlig tro- og loveerklæring om, i hvilket omfang den projektansvarlige organisation har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Er der tale om et projektkonsortium, skal alle organisationer i konsortiet afgive tro- og loveerklæring (eksempel vedlagt som bilag a) Mindstekrav Alle konkurrenceforslag skal opfylde følgende mindstekrav: Projektet skal kunne finansiere minimum 2/3 af projektet. Dvs., at konkurrenceforslaget skal dokumentere eller sandsynliggøre, at man selv vil kunne finansiere minimum 2/3 af projektets samlede omkostninger i hele projektperioden, jf. afsnit 7.6 Egen finansiering. Såfremt egenfinansieringen helt eller delvis beror på midler fra eksterne eller interne støtte-/tilskudsordninger eller lignende, hvorfra endeligt svar på ansøgning først vil foreligge efter udløbet af fristen for indsendelse af konkurrenceforslag til Det Digitale Nordjylland, skal det i konkurrenceforslaget oplyses, hvornår bindende tilsagn fra den ansøgte støtte-/tilskudsordning vil foreligge. Projektansøgerne skal senest ved afslutning af kontraktafklaringsperioden den 30. november 2001 fremlægge dokumentation for, at der er opnået endeligt og bindende tilsagn om midler fra den/de i konkurrenceforslaget angivne støtte-/tilskudsordninger. Ved vurderingen af, om det i konkurrenceforslaget i tilstrækkelig grad er dokumenteret eller sandsynliggjort, at man selv kan finansiere 2/3 af projektets samlede omkostninger, vil der derfor ikke kunne tages hensyn til indsendte eller planlagte ansøgninger til støtte- 16 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

20 /tilskudsordninger, hvorfra svar først vil blive givet efter den 30. november Generelle tildelingskriterier Der vil blive udpeget flere vinderprojekter inden for hovedtemaet. Som vinderprojekter vil blive udpeget de konkurrenceforslag, der bedst ud fra en samlet vurdering opfylder de opstillede tildelingskriterier. Konkurrenceforslagene bør derfor for hvert af de nedenstående kriterier angive, hvorledes kriteriet opfyldes, jf. afsnit 7.3 overordnet projektbeskrivelse. Kriterierne er opstillet i uprioriteret rækkefølge. Projektets grad af overensstemmelse med overordnet formål og målsætning Dvs. projektets grad af overensstemmelse med formålet og målsætningerne med Det Digitale Nordjylland, som de er beskrevet i konkurrencematerialets kapitel 2 og 3. Projektets grad af overensstemmelse med mål og indsatsområder samt opfyldelse af specifikke tildelingskriterier Dvs. projektets opfyldelse af mål og indsatsområder samt specifikke tildelingskriterier for det pågældende hovedtema som beskrevet i kapitel 5. For de specifikke tildelingskriterier gælder endvidere, at disse i det omfang, det er relevant, også vil blive vurderet under et eller flere af de generelle tildelingskriterier. Projektets grad af effekt i Nordjyllands Amt Projektet skal jf. Fyrtårns-effekten være synligt i Nordjyllands Amt, hvor forsøget skal finde sted, og projektets nytteværdi/effekt skal som minimum i projektperioden udmøntes / have effekt i Nordjyllands Amt. Projektets grad af etablering af varig effekt 17 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 3/2001. 1. juni 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 3/2001. 1. juni 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 3/2001 1. juni 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001. 15. november 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001. 15. november 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001 15. november 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands

Læs mere

Juni 2000. Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence

Juni 2000. Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence Juni 2000 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3. Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger...

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001. 15. marts 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001. 15. marts 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001 15. marts 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Den Digitale Fremtid 1.-2. juni 2004, Aalborg Kongres & Kultur Center

Den Digitale Fremtid 1.-2. juni 2004, Aalborg Kongres & Kultur Center Den Digitale Fremtid 1.-2. juni 2004, Aalborg Kongres & Kultur Center Seniorforskere og styregruppe: Spar Spar Nord Nord Forskningsprofessor, Forskningsprofessor, Lone Dirckinck-Holmfeld (forkvinde) (forkvinde)

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere