Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:"

Transkript

1

2 Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent Brown, Hjørring, Kommuneforeningen Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Formand Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, formand for DA Afdelingschef Niels-Christian Gjerrild, DI (L.M. Ericsson ) Bestyrelsesformand Poul Lauritsen, NOVI Ekstern rådgiver: Kim Østrup, IBM (udpeget af IT-og Forskningsministeriet)

3 Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Start på Det Digitale Nordjylland... Baggrunden... Danmarks første netværkssamfund - et regeringsinitiativ... IT-Fyrtårn - ét af de 5 mål i rapporten Det Digitale Danmark... Hvorfor Norjylland?... Det Digitale Nordjylland - et læringsprojekt for hele Danmark... Hvad vil Nordjylland med Det Digitale Nordjylland... Forventninger og perspektiver... Den nordjyske vision - 10 målsætninger... Strategi - hvordan gør vi?... Projektkonkurrencer... Kriterier for støtte fra Det Digitale Nordjylland... Organisering... Proces og tidsoversigt... Økonomi og finansiering... Hovedaktiviteter i Det Digitale Nordjyllands første år... Projektkonkurrencen Strategi, hvoedtemaer og indsatsområder... Projektkonkurrencernes resultater... Indhold af vinderprojekterne... Markedsføring og formidling... Foredrag og oplæg... Åbningskonference... Administration og tilskudsforvaltning... Fyrtårnscentrets opgaver, bemanding og profil... Følgeforskning... Årsregnskab Administration... Revisionens påtegning BILAG Liste over konkurrencevindere 2000

4 Forord Danmarks første netværkssamfund, Det Digitale Nordjylland, IT-fyrtårnet - betegnelserne er allerede mange for projektet, som IT- og Forskningsminister Birte Weiss første gang omtalte ved Aalborg Universitets 25 års jubilæum i september 1999 og officielt gav startskuddet til den 24. februar 2000, hvor alle de formelle rammer omkring organisering og finansiering var på plads. IT-projekter til en samlet sum af over en halv mia. kr. skal i perioden omdanne Nordjylland til et eksperimentarium, et regionalt IT-miljø, der i fuld skala skal demonstrere potentialerne i netværkssamfundet for borgere og virksomheder. Ambitionerne har ikke fejlet noget, hverken nationalt eller regionalt. Regeringen har med initiativet Danmarks første netværkssamfund ønsket at etablere et IT-miljø, der kan måle sig med internationalt anerkendte IT-fyrtårne som Silicon Valley i USA, Kista i Sverige og Oulu i Finland, ikke ved at kopiere, men ved at tage afsæt i de nicher af netværkssamfundet, hvor Danmark har noget særligt at byde på. Bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland har under overskriften Den lærende region identificeret fire hovedtemaer, som via en fokuseret indsats skal medvirke til at bringe Nordjylland ind i netværkssamfundet og over i vidensøkonomien, bl.a. ved at tage afsæt i nogle af de særlige styrkepositioner, der er kendetegnende for Nordjylland. Vi har med hovedtemaerne Kompetence & Uddannelse, Digital Forvaltning, IT-erhverv og ITinfrastruktur ønsket at skabe rammerne for et IT-Fyrtårn, der både er karakteriseret ved at være højt med fokus på udvikling, innovation og eksperimenter, og samtidig er bredt forankret, således at der også bliver tale om konkrete anvendelsesorienterede projekter, der har reel nytteværdi for borgere og virksomheder allerede indenfor projektets 4 årige levetid. Innovation er således her både at udvikle nye produkter, serviceydelser og teknologier, men også at anvende eksisterende teknologier på nye måder til gavn for også nye målgrupper. 4

5 Kompetenceudvikling, erfaringsudveksling, vidensdeling, partnerskaber og netværkssamarbejde er meget væsentlige elementer i Det Digitale Nordjylland, både for det netværkssamfund, vi er ved at danne, og også organisatorisk og procesmæssigt for den måde, Det Digitale Nordjylland ledes og koordineres på. Vi forsøger så vidt muligt at tage vores egen medicin, så ikke alene det enkelte projekt under Det Digitale Nordjylland bliver klogere, men så der via bl.a. åbenhed, erfaringsudveksling og netværksdannelser opstår synergi på tværs af projekter og forsøg og så også omverdenen får mest mulig indsigt i ikke kun resultaterne, men også i den løbende læringsproces. Der er bl.a. derfor lagt stor vægt på, at offentligheden kan følge ikke alene projekt Det Digitale Nordjylland, men også de enkelte projekter og initiativer herunder via hjemmesiden Om det lykkes at skabe Danmarks første netværkssamfund i Nordjylland inden for den ramme, som regeringen har afstukket, og på den måde, som Bestyrelsen har lagt op til, vil kun tiden kunne vise. Men den afgørende forudsætning er, at der er både kreativ og økonomisk opbakning hos de nordjyske offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, da der for hver ydet statskrone til Det Digitale Nordjylland skal rejses minimum det dobbelte af projektmagerne selv. Den første projektkonkurrence i efteråret 2000, hvor 80 mio. kr. af de i alt 170 mio. kr. skulle fordeles, viste stor både vilje og evne - til at lave nytænkende projekter, til at skaffe de 2/3 egenfinansiering, til samarbejdsprojekter på tværs af traditionelle skel og til at give bud på projekter, som kan give konkrete resultater og erfaringer på relativ kort sigt, og bidrage til kompetenceopbygning, øget vækst og velfærd på lidt længere sigt. På den ene side er det for tidligt at sige noget meget konkret om resultaterne af Det Digitale Nordjylland, da de projekter, der først og fremmest skal bære projektet igennem, først starter i løbet af 2001 og de sidste endda først i starten af På den anden side kan vi allerede se positive og synlige resultater af mere indirekte art. Det Digitale Nordjylland har f.eks. bidraget til yderligere at synliggøre og markedsføre Nordjylland som IT-(vækst)region, har for alvor sat IT på den regionalpolitiske dagsorden og bragt IT-debatten ind i alle byråd og kommunalbestyrelser og har på mange måder været en psykologisk saltvandsindsprøjtning for Nordjylland. Alt i alt en rigtig god start for Det Digitale Nordjylland. 5

6 Indledning Dette er første virksomhedsberetning fra Det Digitale Nordjylland - et projekt der løber over 4 år frem til udgangen af har været opstartsår for projektet, men et meget travlt og begivenhedsrigt år, som har været koncentreret om at få alle de formelle rammer på plads, at få vision og målsætninger konkretiseret og gjort operationelle, at få markedsført og synliggjort Det Digitale Nordjylland. og om at få de første millioner ud at arbejde i de projekter, der tilsammen vil være både den væsentligste del af fundamentet for, men også de væsentligste resultater i Det Digitale Nordjylland. Årsberetning 2000 fortæller om baggrunden for og formålet med Det Digitale Nordjylland, om hvilke visioner og strategier, bestyrelsen har udstukket for projektet, om opbygning og organisering af projektet samt ikke mindst om projektkonkurrencen 2000, der resulterede i, at 44 projekter tilsammen blev tildelt 80 mio. kr. til at realisere projekter til en samlet værdi af 375 mio. kr. Projektkonkurrencen løb fra 30. juni 2000, hvor konkurrencen blev udskrevet, over 27. november 2000, hvor vinderne blev udpeget, frem til 1. marts 2001, hvor der blev sat punktum med 44 projektpartnerkontrakter. Beretningen dækker således perioden 1. januar februar Regnskabet følger dog kalenderåret, idet der udelukkende er forbrugt administrationsmidler i 2000, og ikke uddelt projektstøttemidler. 6

7 Start på Det Digitale Nordjylland Baggrunden Danmarks første netværkssamfund - et regeringsinitiativ Det Digitale Nordjylland er et af initiativerne i regeringens IT- og telepolitiske handlingsplan Omstilling til netværkssamfundet, som blev forelagt Folketinget december I redegørelsen hedder det: 33. Danmarks første netværkssamfund (Nordjylland) Flere steder i verden er der på afgrænsede områder etableret stærke IT-miljøer via massive og fokuserede satsninger. Disse IT-miljøer virker i dag som magneter på højteknologiske virksomheder, finansielle investorer, iværksættere, forskere og studerende, som indgår i et dynamisk, stærkt konkurrencebetonet samspil. Danmark har brug for at etablere lignende miljøer, der skal udvikle og understøtte de særlige nicher af netværkssamfundet, hvor vi har en særlig tradition og kultur at byde på. De danske netværkssamfund skal både fokusere på bløde netområder såsom demokrati, handel, undervisning og service og hårde områder såsom forskning, innovation, udvikling og produktion. Den danske satsning skal ske gennem etablering af et regionalt IT-miljø, der i fuld skala demonstrerer potentialerne i netværkssamfundet for virksomheder og borgere. På baggrund af det meget positive samarbejde, som allerede er etableret mellem virksomheder, Aalborg Universitet, Forskerparken NOVI og centrale politiske beslutningstagere i området, etableres et IT-fyrtårn i Nordjylland. Dermed er et centralt mål med storskalaforsøget at udnytte den synergi, der opstår, når man over en bred front anvender IT i en region. 7

8 IT-fyrtårn - ét af 5 mål i rapporten Det Digitale Danmark I november 1999 udkom Dybkjær/Lindegaard-rapporten Det Digitale Danmark. En af anbefalingerne i rapporten var at etablere to IT-fyrtårne i Danmark, ét i Nordjylland og ét i Ørestaden, som med forskelligt udgangspunkt skulle satse målrettet på IT-udvikling og ITanvendelse i netværkssamfundet. Regeringsinitiativet er baseret på denne anbefaling, hvor også nogle af fokus- og indsatsområderne allerede er skitseret. I Det Digitale Danmark tydeliggøres, at det nordjyske IT-fyrtårn skal have den højde, der gør det attraktivt i både en national og en international sammenhæng, og samtidig også den bredde, der gør det til et storskalaforsøg, der fremmer IT-udvikling og IT-anvendelse. Ambitionen er ikke at lave teoretiske analyse- og konsulentrapporter, men i praksis at tage hul på livet i netværkssamfundet via helt konkrete projekter. De konkrete projekter skal styrke den elektroniske infrastruktur, kompetenceudviklingen, e-handelen, effektiviteten og servicen i den offentlige sektor, den demokratiske dialog samt mulighederne for, at den enkelte borger kan udnytte netværkssamfundets muligheder. Styrkelse af borgernes IT-kompetencer og den offentlige forvaltnings IT-parathed nævnes eksempelvis som indsatsområder. Hvorfor Nordjylland? Nordjylland blev valgt som IT-forsøgsregion pga. en række styrkepositioner. Disse styrkepositioner har dels været medvirkende til, er dels erhvervet gennem den omstilling, som Nordjylland på få år har gennemgået fra i midten af 80 erne at være industrielt kriseområde 8

9 med høj ledighed til fra midten af 90 erne at være et nyt centrum for højteknologi og vidensbaserede erhverv. Den positive regionale udvikling er ikke tilfældig, men er primært et resultat af en bevidst strategi fra regionale og lokale beslutningstagere, som tidligt har satset på at etablere og tiltrække virksomheder med fokus på ny teknologi, bl.a. muliggjort af EU-midler, primært fra Mål2-programmet. De væsentligste styrkepositioner, som gør Nordjylland til en platform, hvorpå der kan etableres et IT-fyrtårn er: Et universitet i godt samspil med regionen og erhvervslivet En forandringsparat offentlig sektor - med frontløbere Gode samarbejdsrelationer mellem Aalborg Universitet, forskerparken NOVI, erhvervslivet og de offentlige myndigheder Vilje til og erfaring med at arbejde på tværs - også i mere uformaliserede netværk Et højteknologisk vækstområde - specielt indenfor mobiltelefoni Det Digitale Nordjylland - et læringsprojekt for hele Danmark Selvom IT-fyrtårnet placeres i Nordjylland, er det ikke kun et projekt for nordjyderne. At projektets erfaringer skal komme alle til gode udtrykkes i Det Digitale Danmark således: Erfaringerne fra storskalaforsøget i Nordjylland skal gøre os alle klogere på indretningen af Det Digitale Danmark og omstillingen til netværkssamfundet og bidrage til generelt at højne IT-paratheden i Danmark. 9

10 Hvad vil Nordjylland med Det Digitale Nordjylland? Forventninger og perspektiver I projekt Det Digitale Nordjylland ligger perspektiver, som næsten kun fantasien sætter grænser for. Projektet er først og fremmest overordnet et læringsprojekt, der på én og samme tid er et IT-projekt og et kompetence-, erhvervs- og samfundsudviklingsprojekt. Selvom forsøget teknisk forudsætter, at vi alle er bundet sammen i en eller anden form for netværk, ligger fokus for Det Digitale Nordjylland ikke på det tekniske, men på de muligheder, disse tekniske forudsætninger giver for samfundet i den meget nære fremtid. Hvad sker der, når man indfører IT massivt over en bred front i et afgrænset område? Når man tager forskud på fremtiden? Med den viden og kompetence, der opbygges i Nordjylland under Fyrtårns-projektet, vil vi være med til at afstikke kursen for fremtidens IT-samfund. Vi kan være med til at fremskynde de positive resultater og forsøge at ændre kursen for de dele, der resulterer i uønskede resultater. Nogle af de forventninger vi har, og perspektiver vi ser, er: Netværkssamfundet skal fungere som fyrtårn for IT-udviklingen i Danmark og opnå international bevågenhed som et attraktivt samfund for især IT-baserede og andre højteknologiske og vidensbaserede virksomheder. I Danmarks første netværkssamfund er IT-infrastrukturen af en art, som gør, at man kan, vil og tør basere sine ydelser på den. Pc en og andre kommunikationsmidler videreudvikles til hele tiden at være tilgængelige og intuitivt lette at bruge for alle. Danmarks første netværkssamfund vil give nye muligheder for virksomheder for billig og effektiv kontakt til kunder og for helt nye samarbejdsformer. Man vil kunne få mulighed for at arbejde på nye måder - når og hvor man vil. Vi vil udvikle nye kompetencer i forhold til at kunne håndtere og navigere i den information, vi får adgang til. Der vil blive udviklet helt nye produkter og helt nye ydelser, når det i netværkssamfundet bliver nemmere for kompetencer, ideer og investorer at finde hinanden, arbejde sammen og afsætte resultater. 10

11 Der vil komme helt nye produkter på grund af helt nye behov, men der vil også komme nye løsninger på problemstillinger og udfordringer, vi allerede står over for i dag. Mennesket i netværkssamfundet vil være defineret ikke kun udfra dets primære arbejdskompetence, men også udfra sekundære, realiseret gennem f.eks. distancearbejde og/eller kombinationsjob. Herudfra kan der komme helt nye tilbud til grupper, der i dag er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag. Det enkelte individ vil kunne opleve ikke blot nye muligheder både i arbejde og i fritid, men vil også opleve tilbud, hvor netværkssamfundet bryder evt. social isolation og giver helt nye muligheder for personlig og faglig udvikling. Hvor mange af disse forventninger, der vil blive indfriet, og hvordan de konkret og praktisk vil blive realiseret, vil afhænge af de projekter og forsøg, der vil blive gennemført i regi af Det Digitale Nordjylland. Den nordjyske vision - 10 målsætninger Hvad skal Det Digitale Nordjylland føre til? Den nordjyske vision er 10 målsætninger for Nordjyllands første halve årti i det nye årtusinde, som det nordjyske IT-fyrtårn skal være med til at realisere. Nordjylland skal være en lærende region IT-udviklingen gør samarbejder på tværs af tidligere barrierer mulige. De langt større muligheder for kontakt - på tværs af faglige og geografiske skel - kan skabe uanede muligheder for udvikling baseret på oparbejdede erfaringer på alle niveauer i samfundet. Netværksdannelser og -samarbejder med henblik på gensidig videns- og kompetenceopbygning skal stimuleres. 11

12 Nordjylland skal have et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, der er i front i Danmark Overordnet handler det om livslang læring og nye læringsformer. Uddannelsesniveauet i Nordjylland skal ikke kun svare til niveauet for resten af landet, men uddannelsessystemet skal også skræddersys til præcis de behov, de nordjyske virksomheder og deres medarbejdere har for uddannelse/efteruddannelse. Metodeudvikling er helt centralt, hvis IT skal fremmes. Nordjylland skal fastholde en forskning inden for IT-området på højeste niveau Aalborg Universitet har gennem mange år været i forreste række inden for forskning i teleog datakommunikation, og er også med helt fremme, når det gælder medicoteknik, satellitkommunikation og virtual reality området. Som noget helt særligt har Aalborg Universitet også en fremtrædende rolle, når det gælder om at kombinere tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af en moderne teknologiudvikling - f.eks. omkring IT-læring og e-handelsforskning. Nordjylland skal have en stærk serviceindustri Omstillingen fra produktorienteret industri til serviceindustri skal fortsættes og intensiveres, så Nordjylland ikke blot kommer på niveau med den øvrige del af Danmark - men oparbejder en serviceindustri der gerne må være bedre både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Nordjylland skal have førende udviklings- og salgsvirksomheder indenfor IT I Nordjylland er der allerede nu en stor koncentration af udviklings-, produktions- og salgsvirksomheder indenfor tele- og datakommunikation. Den udvikling skal fortsætte og udvides til at omfatte bredden indenfor IT-området - medicoteknik, satellit, kommunikation, virtual reality mv., og på en måde så både udvikling og fremstilling samt anvendelse er i højsædet. I Nordjylland skal alle borgere have direkte eller indirekte adgang til en computer og Internettet F.eks. skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og andre offentlige institutioner skal forsynes med pc er og adgang til Internettet, så alle borgere har mulighed for at benytte IT, hvis de 12

13 ønsker det. IT-caféer og IT-mødesteder skal placeres, hvor borgerne i øvrigt har deres gang, for eksempel på ældrecentre, i foreninger osv. Det drejer sig dog ikke kun om adgang, men også om adfærd og dermed kompetence til at bruge teknologien hensigtsmæssigt. I Nordjylland skal e-handel og e-service være almindelig udbredt blandt borgerne Som samfundet er indrettet i dag, vil det for mange mennesker give oplagte fordele i højere grad at benytte nettet til handel, service og kommunikation. Muligheder for borgere og virksomheder skal identificeres, og barrierer for teknisk og tryg brug af e-handel skal nedbrydes. Erhvervslivet skal have gode rammebetingelser - såvel teknologisk og udviklingsmæssigt, som med hensyn til arbejdskraftens kvalifikationer Gode rammebetingelser, f.eks. udviklingskuvøser i regi af NOVI, har resulteret i, at en strøm af udviklingsselskaber inden for de forskellige grene af informations- og kommunikationsteknologien har nedsat sig i regionen. Visionen er at supplere disse muligheder med andre udviklingskuvøser, som - placeret strategisk korrekt i regionen - skal sikre, at de små og mellemstore virksomheder får andel i de konkurrencefordele, som anvendelsen af Internettet og andre IT-faciliteter byder på. Samtidig skal disse centre fungere som rugekasse for iværksættere inden for e-handel. Det er vigtigt med en tæt kontakt mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner til sikring af arbejdskraftens kvalifikationer. I Nordjylland skal den offentlige sektor være den mest åbne i Danmark - servicen skal være helt i top, og den skal være tilgængelig 24 timer i døgnet Åbenhed er et nøgleord. Borgerne skal have let adgang til at se det offentlige i kortene, finde ud af hvad deres skattekroner bruges til, kunne sammenligne offentlige ydelser på tværs af amts- og kommunegrænser. Det giver bedre muligheder for en kvalificeret demokratisk debat mellem borgere og politikere. Det offentlige skal være åbent 24 timer i døgnet, så borgeren kan vælge det tidspunkt, der er mest belejligt, ligesom det offentliges informationer skal være ordnede, så borgeren kan finde lige præcis det, han eller hun har brug for. Når en del borgere bliver selvhjulpne i deres kontakt med det offentlige, bliver der mere tid til den personlige betjening og til aktiv indsats i forhold 13

14 til andre grupper, der har brug for det. Målet er åbenhed, gennemsigtighed og gennemskuelighed, således at dialogen og den demokratiske proces ikke bliver forbeholdt eliten. Produktiviteten vil stige i Nordjylland Alt for ofte har det vist sig, at IT ikke var en gevinst for produktiviteten. Det er meget vigtigt, at en styrket IT-indsats i Nordjylland giver et afkast i form af produktivitetsstigninger. Kun derved kan vi honorere fremtidens krav til arbejdskraftressource og kompetence. Strategi - hvordan gør vi? Helt overordnet tager Det Digitale Nordjylland udgangspunkt i, at efterspørgsel, indhold og anvendelse skal bruges som drivkraft til både en kvantitativ større udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. flere bredbåndsforbindelser, flere brugere og øget brug) og en kvalitativt anderledes udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (f.eks. forsøg med forskellige typer bredbånd i forskellige områder og til forskellige anvendelser, og helt nye produkter og services, der giver borgere og virksomheder nye services og anvendelser). Projektkonkurrencer Det har været meget væsentligt at finde en model, der sikrer regionalt ejerskab og forankring, ikke kun i den formelle organisation omkring projektet, men også lokalt blandt kommunerne, virksomhederne, organisationerne og borgerne. Mens bestyrelsen har formuleret rammerne, visionen og målsætningerne, har idéen været, at projektmagerne skal gives mulighed for at få reel indflydelse på den konkrete udformning af Det Digitale Nordjylland. 14

15 Det er en forudsætning, at den statslige bevilling på 170 mio. kr. til Det Digitale Nordjylland anvendes som projektstøtte til projekter udvalgt gennem projektkonkurrencer eller offentlige udbud. Ved at vælge udbudsformen projektkonkurrence har Det Digitale Nordjylland, der er konkurrenceudskriver, mulighed for at beskrive de behov og målsætninger, der ønskes dækket, hvorefter det så er op til konkurrencedeltagerne at foreslå løsninger, der kan imødekomme behovet. Hermed skulle således både være sikret et tydeligt fokus fra Det Digitale Nordjyllands side, og samtidig være givet plads til kreativiteten og de gode idéer hos konkurrencedeltagerne, som på den måde giver hver deres bud på, hvordan projektstrategierne - eller dele heraf - i praksis kan realiseres. Under hovedoverskriften Den lærende region har Det Digitale Nordjylland identificeret 4 hovedtemaer, som dels skal være byggestenene til den lærende region, dels være den røde tråd igennem projektkonkurrencerne: Kompetence og Uddannelse Digital Forvaltning IT-erhverv IT-infrastruktur Det Digitale Nordjylland har valgt at udskrive 5 projektkonkurrencer. For hurtigt at komme i gang er der gennemført én stor projektkonkurrence i 2000, hvor halvdelen af støttemidlerne er blevet fordelt. Der er valgt en strategi, hvor hovedtemaerne defineres relativt bredt i projektkonkurrencen De efterfølgende projektkonkurrencer vil så fokusere mere præcist og snævert. Fokuseringen vil afhænge af det konkrete indhold af vinderprojekterne i 2000, således at slutresultatet ikke bare bliver mere af det samme, men at alle 4 hovedtemaer i løbet af de 5 projektkonkurrencer bliver dækket bedst muligt. 15

16 Ca. halvdelen af midlerne gik således til én stor projektkonkurrence i 2000, mens resten fordeles på 4 mindre projektkonkurrencer i løbet af 2001 og starten af Af de 170 mio. afsatte statsmidler til Det Digitale Nordjylland, går 157 mio. kr. jf. nedenstående tabel direkte til projektstøtte, mens de resterende 13 mio. kr. er afsat til andel af administration og følgeforskning, samt til evaluering. Udbud Tema(er) Beløb Tidsplan 2000 Kompetence og uddannelse 80 mio. Udbudsmateriale juni 2000 Digital forvaltning IT-erhverv Ansøgningsfrist 2. oktober IT-infrastruktur 2000 Afgørelse ultimo november /2001 Kompetence og uddannelse 27 mio. Udbudsmateriale 15. marts - med særlig fokus på 2001 Børn & Unge Ansøgningsfrist 15. maj2001 IT-ressourcesvage voksne Afgørelse ultimo juni 2001 Styrk demokratiet med IT 2/2001 Digital Forvaltning 25 mio. Udbudsmateriale 1. maj - borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen Ansøgningsfrist 29. juni 2001 Afgørelse ultimo september /2001 IT-erhverv 18 mio. Udbudsmateriale 1. juni SMV er i det globale samfund - styrk konkurrenceevnen med Ansøgningsfrist 14. netværk og nye samarbejdsstruk- september 2001 turer. Styrk det kreative potentiale med gode rammebetingelser for IT- Afgørelse medio november indholdsindustri og -iværksættere /2001 Kunst, kultur og IT i 7 mio. Udbudsmateriale 15. netværkssamfundet - nyt november 2001 kulturindhold på nettet Ansøgningsfrist 15. januar 2002 Afgørelse primo marts

17 Det er således ikke muligt for ansøgere at søge om støtte fra Det Digitale Nordjylland udenom projektkonkurrencerne, ligesom Det Digitale Nordjylland heller ikke selv kan opsøge og tildele midler til udvalgte organisationer til helt specifikke opgaver. Kriterier for støtte fra Det Digitale Nordjylland For bedst muligt at sikre fyrtårns-effekt ønsker Det Digitale Nordjylland at støtte de projekter, der kan give det mest kvalificerede bidrag til at realisere visionen om den lærende region med de 4 hovedtemaer Kompetence & Uddannelse, Digital Forvaltning, IT-erhverv og IT-infrastruktur. Det er således alene projekternes kvalitet, der er afgørende, og ikke hvor eller hvem projektet kommer fra. Strategien er endvidere, at fyrtårns-projektets resultater skal række ud over selve projektperioden Der satses derfor også først og fremmest på projekter, som kan give varig effekt. Konkret er dette udmøntet i en række kriterier, som anvendes ved vurderingen og bedømmelsen af alle konkurrenceforslag, uanset tema: 17

18 Kriterium Projektets grad af overensstemmelse med overordnet formål og målsætning Projektets grad af overensstemmelse med mål og indsatsområder samt opfyldelse af specifikke tildelingskriterier inden for hovedtema Projektets grad af effekt i Nordjyllands Amt Projektets grad af etablering af varig effekt Projektets effekt pr. krone Projektets grad af realiserbarhed Projektets grad af innovation Uddybning Jf. overordnet formål med Det Digitale Nordjylland, set fra regeringens side, og konkrete målsætninger set fra bestyrelsens side Overensstemmelse med det, der efterspørges inden for det specifikke tema Projektet skal være synligt i Nordjyllands Amt, hvor forsøget skal finde sted, og projektets nytteværdi/effekt skal som minimum i projektperioden udmøntes/have effekt i Nordjyllands Amt Omfanget af forventet effekt udover støtteperioden. Herunder specielt projektets videre levedygtighed og dets bidrag til opbygning af varig kompetenceudvikling i Nordjyllands Amt Omfanget af effekt i forhold til de investerede ressourcer - value for money Vurdering af usikkerheder mht. projektets forudsætninger for mål, effekt, økonomi og tid Dvs. projektets evne til at udvikle nye løsninger i form af f.eks. produkter, metoder, ydelser o.lign., der ikke er set før, eller til at anvende løsninger på en ny måde. Herunder også projektets evne til at inddrage og bygge videre på allerede eksisterende/opnået viden inden for området 18

19 Organisering Som nogle af Nordjyllands styrkepositioner var fra regeringens side nævnt gode samarbejdsrelationer og -evner mellem regionens centrale aktører. Netop udgangspunktet omkring samarbejde på tværs har været centralt for organiseringen af Det Digitale Nordjylland, da det er en afgørende forudsætning for at projektet bliver for hele Nordjylland, både den offentlige og den private del. Bestyrelse Direktionsgruppe Fyrtårnscenter IT-infrastruktur IT-erhverv Digital forvaltning Kompetence & uddannelse Det Digitale Nordjylland er etableret med en bestyrelse, en direktionsgruppe og 4 projektgrupper, som alle er bredt sammensat af interessenter fra Nordjylland. Den daglige koordination og administration af aktiviteter og projekter under Det Digitale Nordjylland varetages af Fyrtårnscentret. 19

20 Bestyrelsen har det faglige ansvar og udstikker rammerne for totalforsøget Det Digitale Nordjylland og er besluttende i alle væsentlige, overordnede forhold. Endvidere fungerer bestyrelsen som bedømmelseskomité i projektkonkurrencerne. Bestyrelsen blev konstitueret 24. februar 2000, og er sammensat således: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent Brown, Hjørring, Kommuneforeningen Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Formand Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, formand for DA Afdelingschef Niels-Christian Gjerrild, L.M. Ericsson (DI) Bestyrelsesformand Poul Lauritsen, NOVI Orla Hav Ekstern rådgiver: Kim Østrup, IBM (udpeget af IT-og Forskningsministeriet) Direktionsgruppen tager initiativ til, forbereder og indstiller sager til bestyrelsen i samarbejde med Fyrtårnscentret, samt sikrer opfølgning. Direktionsgruppen består af: Amtsdirektør Per Okkels, Nordjyllands Amt (formand) Universitetsdirektør Peter Plenge, Aalborg Universitet Kommunaldirektør Karsten Simensen, Frederikshavn Kommune Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen, Aalborg Kommune Direktør Svend Valentin, NOVI IT- og Forskningsministeriet har i hele opstartsfasen været repræsenteret i både bestyrelse og direktion for at give deres bidrag til, at Det Digitale Nordjylland kom så godt fra start som overhovedet muligt. Den 21. juni 2000, hvor en stor konference i Aalborg gav startskuddet til første udbudsrunde, trak ministeriet sig ud af den direkte involvering, da det nu var op til nordjyderne selv at udvælge de projekter, som man mener bedst muligt bidrager til etablering af det nordjyske IT-fyrtårn. 20

21 4 projektgrupper, en for hvert af de 4 hovedtemaer, har fungeret som faglige rådgivere for bestyrelse og direktion. Projektgrupperne har i forbindelse med projektkonkurrencen 2000 haft tre hovedopgaver: Bearbejdning af den ramme, som bestyrelsen har udstukket for hvert af de 4 hovedtemaer, herunder beskrivelse af mulige midler og indsatsområder til at nå målene. Udarbejdelse af indstilling til projektstrategi for det pågældende hovedtema - hvilke typer af projekter skal udbuddet efterspørge inden for det pågældende hovedtema. Medvirken ved bedømmelse af konkurrence-/projektforslag inden for eget hovedtema. For at sikre den bedst mulige kvalitet og faglighed er projektgrupperne sammensat af personer fra forskellige miljøer med forskelligt fagligt og erhvervsmæssigt udgangspunkt - fra universitet og andre uddannelsesinstitutioner, fra amt og kommuner og fra erhvervslivet. Fyrtårnscentret er projektets sekretariat, og er ansvarlig for den daglige ledelse, koordination og administration af projekter og aktiviteter under Det Digitale Nordjylland. Fyrtårnscentret er de eneste, der arbejder fuldtids på projektet, og er bemandet med en sekretariatschef, tre projektkonsulenter og en sekretær. Nordjyllands Amt står over for IT- og Forskningsministeriet som juridisk og økonomisk ansvarlig for projektet. 21

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

DDN-Mapping. En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland. Juni 2002. Udarbejdet af Oxford Research A/S for:

DDN-Mapping. En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland. Juni 2002. Udarbejdet af Oxford Research A/S for: DDN-Mapping En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland Juni 2002 Udarbejdet af Oxford Research A/S for: Fyrtårnscentret Ministeriet for Videnskab, Center for Det Digitale Nordjylland

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere