Teknisk Installations analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Installations analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE"

Transkript

1

2 Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 AFVANDINGSSYSTEMER... 2 FALD I KONSTRUKTION... 2 AFLØBS SYSTEMER... 3 INDVENDIGE AFLØB... 3 UDVENDIGE AFLØB... 3 UV-AFLØB... 3 DIMENSIONERING AF AFLØB... 4 AFSTAND MELLEM TAGNEDLØB... 4 GENNEMBRYDNINGER... 4 TAGKANTER... 4 SPILDEVANDSYSTEMER... 6 GENERELT... 7 SPILDEVANDSSTRØMME... 8 FORUDSAT SPILDEVANDSSTRØM... 8 DIMENSIONSGIVENDE SPILDEVANDSSTRØM... 9 MINIMUMSFALD FOR SPILDEVANDSLEDNINGER... 9 DIMENSIONERING AF UDLUFTEDE SPILDEVANDSLEDNINGER LIGGENDE LEDNINGER STÅENDE LEDNINGER FIGURER TIL FASTSÆTTELSE AF DIMENSIONERING: VENTILATIONSSYSTEMER LUFTSKIFTE VENTILATIONSTYPER NATURLIG VENTILATION: MEKANISK VENTILATION VENTILATIONSPRINCIPPER DIMENSIONERING LUFTHASTIGHEDER BRANDFORHOLD VARME INSTALLATIONER

3 2 Beskrivelse af byggeriet På grunden i Brande midtby er placeret 16 boliger i et 31 2 etagers boligkompleks. Området mellem den nye bygning og de eksisterende er blevet mere åben for gennemgang for offentligheden. Der skabt plads til 24 parkeringspladser samt ophold i det grønne midterareal. I bygningens tre nederste etager er placeret ni lejligheder på 139 m² og tre på 146 m². I bygningens tagetage ligger tre boliger på 132 m² og en på 139 m² alle med en hems på 35 m². Samtlige lejligheder er udstyret med to altaner, en mod gårdrummet og en mod Borgergade. To opgange beliggende i gårdrummet med trapper og elevator fordeler adgangene til lejlighederne. Lejlighederne er indrettet så køkken og opholdsarealet ligger mod syd og modtager optimalt dagslys. Lejlighedernes størrelser og adgangsforhold gør boligerne særdeles velegnede som seniorboliger. I bygningens kælderetage findes fæles opholdsarealer med køkken og aktivitetsrum til afbenyttelse for hele husets beboere. I forbindelse med fællesarealet i kælderen er etableret en gårdhave i samme niveau. Vinduespartier mod gårdhaven lukker dagslyset ind i kælderetagen og gør opholdsrummene lyse og attraktive for ophold. Gårdhaven giver beboerne mulighed for udendørs ophold af mere intim karakter, da det store gårdareal er åbnet op og tillader passage for offentligheden. Arkitekturen er indpasset i området således at bygningen både forholder sig til de ældre huse samt den mere moderne arkitektur. Afvandingssystemer Ledningssystemet i Brande midtby omkring Borgergade, bliver afledt i fællesledninger, direkte til rensningsanlæg. Regnvand og spildevand løber derfor i samme kloakledning. Fald i konstruktion BR10 Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal afledes til tagrender, skotrender, nedløbsrør eller indvendige afløb. Taghældningen skal være mindst 1:40. Den anførte taghældning er nedre basismål, og der kan tolereres en partiel negativ afvigelse på 5 mm/meter svarende til en i praksis minimal acceptabel hældning på 1:50. For at få en effektiv taghældning på 1:40 er det nødvendigt at tage hensyn til nedbøjningen af tagkonstruktionen. Ved slappe tagkonstruktioner kan det være nødvendigt at øge taghældningen for at udligne nedbøjningen. For egenvægt alene skal konstruktionens nedbøjninger begrænses således, at den resulterende taghældning over understøtningerne er større end 1:50. Dette medfører ved en taghældning på 1:40 et stivhedskrav for egenvægt på u/l<1/640. For egenvægt + sne må der ikke optræde bagfald på taget. Dette medfører ved en taghældning på 1:40 et stivhedskrav for egenvægt på u/l<1/128.

4 Afløbs systemer Afvanding kan ske enten til udvendige tagrender og nedløbsrør eller til skotrender med indvendigt afløb. Kan man frit vælge mellem de 2 muligheder, vil indvendigt afløb normalt være at foretrække. Hvilken af løsningerne der vælges, afhænger af bygningens karakter og tagets udformning. Flade tage er afløbsteknisk karakteristiske ved, at regnvandet strømmer langsomt til tagbrøndene fra alle sider. For at undgå til frysning er det nødvendigt at anbringe tagnedløbene indvendigt i opvarmede bygninger eller at sørge for opvarmning af tagbrøndene ved varmekabler. Tagbrønde placeres på tagets laveste punkter. Der skal her tages hensyn til konstruktionens nedbøjning. Tagbrønde forsynes med bladfang. Tagbrønde bør placeres min. 50 cm fra andre inddækninger, således at såvel tagbrøndens inddækning som de øvrige inddækninger kan udføres forsvarligt. Endvidere må det anbefales, at der på mindre tage med kun 1 afløb etableres et overløb, som kan træde i kraft, hvis afløbet stoppes. Dette er specielt vigtigt ved lavere bebyggelser omgivet af træer. Nedløbsrørene bør isoleres mod kondens på ydersiden. En isoleringstykkelse svarende til 20 mm mineraluld er passende. Ved dimensionering af nedløbsrørene bør der for flade tage i Danmark regnes med en regn intensitet på l/s pr m². Indvendige afløb Indvendige afløb har den fordel, at de altid er isfri, og derfor sikrer afvanding af tagfladen. Det skal dog påses, at afløbene ikke tilstoppes, og derfor må man med passende mellemrum, mindst 2 gange om året, efterse taget og rense bladfang. I øvrigt kan tagnedløbene ofte med fordel placeres ude i fagene i stedet for søjlerne, som jo altid vil være de højeste punkter. Udvendige afløb Udvendige afløb fungerer normalt tilfredsstillende, men man kan risikere isdannelser i tagrenden og nedløbet (specielt i nordsiden), som kan forårsage op stuvning af smeltevand med risiko for indtrængning af vand. Udvendige tagrender bør derfor ikke udføres som skjulte kasse render, da dette vil forøge risikoen for vand indtrængen. UV-afløb Systemet med UV afløb (hævert-afløb) anvendes fortrinsvis, hvor der ønskes etableret ekstra afløb på taget, enten hvor der er for langt mellem eksisterende afløb, eller hvor der er lunkedannelser, der ønskes afvandet. Rørføringen kan lægges vandret i isoleringslaget, men bør føres frem under loftet. Systemet, der skal være VA godkendt, kræver en omhyggelig dimensionering og renholdelse for at fungere. Installationen kan være vanskelig at udføre og systemet skal trykprøves for tæthed inden tildækning. 3

5 4 Dimensionering af afløb Antal og størrelser af faldstammer kan dimensioneres efter SBI anvisning nr. 185 og DS 432. Eksempelvis kan et: - 70 mm afløb afvande m² tagflade - 80 mm afløb afvande m² tagflade - 90 mm afløb afvande m² tagflade mm afløb afvande m² tagflade Ved mindre tagflader (under 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til kravet om mindst 2 afløb pr. tagflade (evt. 1 afløb+1 overløb). Faldstammens dimensioner bør også vurderes under hensyntagen til eventuel tilstopning. Faldstammer under 70 mm kan derfor normalt ikke anbefales. På nybyggeri med større tagflader (over 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til risiko for til stoppelse. Afstand mellem tagnedløb Afstanden mellem tagnedløb må ikke overstige 12 m (6 m fra gavl). Dette gælder for nye tage, og for skotrender uden fald. Etableres der kasse- eller kileskotrender med et resulterende fald på min. 1:165, kan afstanden mellem tagnedløbene øges til 14,4 m (7,2 m fra gavl). Ved renoveringer må det tilstræbes at ovenstående krav følges, enten med etablering af ekstra nedløb, eller ved etablering af skotrender med resulterende fald. Gennembrydninger Tage gennembrydes ofte af ovenlys, ventilationshuse, elevatorhuse og andre opbygninger. Såfremt disse opbygninger har en udstrækning på mere end 1,0 m på tværs af faldretning, bør der anbringes kiler foran opbygningen, således at vandet ledes udenom eller der forstærkes som ved skotrende. I disse tilfælde vil det være acceptabelt med 10 cm inddækningshøjde. Gennembrydninger af tagfladen bør ikke placeres i skotrenderne eller i umiddelbar nærhed af disse. Ovenlys, ventilationshuse og lignende skal placeres på en karm med en effektiv inddækningshøjde på mindst 14 cm. Afstand mellem gennembrydninger bør være mindst 50 cm. Tagkanter Ved tagafvanding med tagrende er det væsentligt, at taget udføres med udhæng på minimum cm, således at eventuelle lækager ved tagkanten ikke forårsager, at vand går ned i væggen, men holdes fri af facaderne. Ved lavere bebyggelser yder udhænget også en beskyttelse af facaden.

6 Princip skitse placering 5

7 6 Brugsvand Princip skitse føringsveje brugsvand

8 Spildevandsystemer Generelt Afløb skal normalt etableres i umiddelbar tilknytning til tapstedet. I forbindelse med dimensionering af afløbsinstallationer stilles følgende funktionskrav: Spildevandsinstallationer skal dimensioneres, så der er en rimelig sikkerhed for, at der ikke forekommer: - Oversvømmelser - Lugtgener på grund af brydning af vandlukker - Aflejringer der kan forringe kapaciteten - Støjgener Ved dimensioneringen skelnes mellem tre ledningskategorier: - Udluftede ledninger - Ikke-udluftede ledninger - Udluftningsledninger For de vandførende ledninger, dvs. de udluftede og ikke-udluftede ledninger, består beregningsproceduren i bestemmelse af: - Den spildevandsstrøm, som ledningen skal dimensioneres for - Minimumsfald for ledningen - Det aktuelle fald og den dertil hørende ledningsdimension En ledning kan dimensioneres som udluftet, når lufttilførslen sker i vandets strømningsretning. Lufttilførslen kan ske gennem en korrekt dimensioneret udluftningsledning eller gennem en vakuumventil. Lufttilførslen kan også sikres gennem en brønd - enten en nedgangsbrønd eller en rense- og inspektionsbrønd. Hvis luft tilførslen foregår mod vandets strømningsretning, dimensioneres ledningen som ikke-udluftet. 7

9 8 Spildevandsstrømme Ved dimensionering af spildevands installationer arbejdes der med følgende vandstrømme: - Den forudsatte spildevandsstrøm qsj der enten er den vandstrøm, der afgives fra installalions genstande ved normal brug, eller den vandstrøm der afgives, når opmagasinerede vandmængder udtømmes over en rimelig tid - Den dimensionsgivende spildevandsstrøm qsd der beregnes ud fra de tilsluttede installationsgenstande under hensynlagen til sandsynligheden for, at installationsgenstandene anvendes samtidig. Forudsat spildevandsstrøm Den forudsatte spildevandsstrøm fra en installations genstand er fastsat af hensyn til dimensionering af ledningssystemer. Værdien for de enkelte installationsgenstande er skønnet ud fra målinger og erfaringer med brug af installationer. Den forudsatte spildevandsstrøm benævnes itø/og angives i l/s. Den forudsatte spildevandsstrøm for normalt anvendte installationsgenstande fremgår af nedenstående figur.

10 Dimensionsgivende spildevandsstrøm Den dimensionsgivende spildevandsstrøm bestemmes forskelligt for udluftede og ikkeudluftede ledninger. For udluftede ledninger anvendes en reduceret vandstrøm fastsat efter sandsynlighedsbetragtninger, mens der for ikke-udluftede ledninger regnes med summen af forudsatte spildevandsstrømme. For udluftede spildevandsledninger fastsættes den dimensionsgivende spildevandsstrøm qsd ud fra summen af de forudsatte spildevandsstrømme ved hjælp af nedenstående figur. Figuren bygger på sandsynlighedsovervejelser og er tegnet, så den dimensionsgivende spildevandsstrøm kan forventes at opstå 1 gang i døgnet. Minimumsfald for spildevandsledninger Minimumsfaldet er det mindste fald, en ledning kan lægges med, for at afløbsnormens krav om at ledningen skal være selvrensende, er opfyldt. Selvrensningsevnen udtrykkes ved hjælp af forskydningsspændingen mellem rørvæggen og afløbsstrømmen. Forskydningsspændingen kan heregnes ved hjælp af formlen: T = p x -! R (4.1) Hvor; r er forskydningsspændingen. N/m2 p afløbsvandets densitet ved 10 CC, kg/m1 g tyngdeacceleration, 9,81 m/s2 / energiliniens hældning, m/m R ledningens hydrauliske radius i m ved en afløbsstrøm q rnvs. Kravet til størrelsen af forskydningsspændingen er - 2,50 N/m2 for spildevandsledninger af beton, glaseret ler og støbejern - 2,25 N/m2 for spildevandsledninger af plast og rustfrit stål. 9

11 10 I ledningssystemer med spildevandsstrømme under 0,5 l/s viser erfaringerne, at et ledningsfald på 20 %«normalt er tilstrækkeligt til at sikre selvrensningen. Mindre fald end det beregnede minimumsfald kan anvendes, hvor særlige for hold gør sig gældende, og når der med myndighedens tilladelse indrettes permanent, mekanisk rensning af ledningerne. Mindre fald kan også anvendes, når aflejringer enten helt kan undgås eller særlig let kan fjernes. Samtidig skal del dog sikres at: - Ledningen mindst én gang i døgnet kan forventes at få en kraftig gennemskylning, fx af wc-afløb - Ledningen højst er 5 m lang - Ledningen ved særlig omhyggelig udførelse er sikret mod bagfald, fx ved industrielt fremstillede bygningselementer. Minimumsfaldet for liggende ledninger kan uden beregning sættes til 12 %o, når mindst ét wc er tilsluttet, og 20 %e, når wc'er ikke er tilsluttet. Dimensionering af udluftede spildevandsledninger Liggende ledninger Ledninger med en indvendig diameter mindre end 75 mm må ikke anvendes i jord. Ledninger i jord, der fører afløb fra wc, skal have en indvendig diameter på 96 mm eller større. Ledninger i bygning, der fører afløb fra wc, må ikke udføres med mindre indvendig diameter end 75 mm. Ledningsdimensioner bør ikke aftage i strømmens retning, medmindre hydrauliske beregninger, blandt andet beregning af opstemningskoter, påviser, al det er tilladeligt. Reduktioner i ledningsdimensionen kan dog tillades ved installationsgenstande, hvis der anvendes overgangsstykker, der er VA-godkendt til formålet. Stående ledninger Liggende dele af i øvrigt stående ledninger, skal uanset længden dimensioneres som liggende. Den stående del af ledningen, der er neden for den liggende, må ikke have mindre dimension end den liggende del. Disse regler kan få betydning, hvis en fuldt udnyttet stående ledning har en liggende del, dvs. med et fald mindre end 1000 %o. Den liggende del skal, hvis det ikke lige drejer sig om en etagebøjning, dimensioneres som en almindelig liggende ledning. Hvis den har et fald under 35 %o, vil den få en større dimension end den stående ledning. Dermed er også givet, at den stående ledning, der følger efter den liggende ledning regnet i strømningsretningen, skal have mindst samme dimension som den liggende del.

12 Figurer til fastsættelse af dimensionering: 11

13 12 Principskitse føringsveje afløb

14 Ventilationssystemer Luftskifte. Iht. Bygningsreglementet 10 skal der etableres et passende luftskifte i bygninger. Kravene til luftskiftet og hvordan det etableres er forskelligt i de forskellige typer bygninger. Kravet til luftskifte er mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmede etageareal Kravene til luftskiftet kan angives på flere måder: - n gange pr.time. - m 3 pr. time - liter pr. sek. - liter pr sek. pr m 2 eller - liter pr sek. pr. person Et luftskifte kan etableres på to måder. - Naturlig ventilation. - Mekanisk ventilation. Ved naturlig ventilation fremkommer luftskifte alene i kraft af luftens naturlige bevægelse frembragt af temperaturforskelle og trykforskelle. Mekanisk ventilation frembringes ved hjælp af en eldrevet ventilator. 13

15 14 Kravene til luftskiftet er delt op i to dele: - Krav til fjernelse af indeluft (luftafkast) - Krav til tilførsel af udeluft (luftindtag) Ved fjernelse af indeluft i andre byggerier end en-families huse, skal benyttes mekanisk ventilation iht. BR10. Kravene til tilførsel af udeluft kan i alle tilfælde opfyldes i form af åbninger i ydervæggen (oplukkelige vinduer, lemme, udeluftventiler m.v.) Ventilationstyper Naturlig ventilation: Naturlig ventilation er indviklet at beregne, da den er afhængig af vind- og temperaturforhold. Generelt kan siges, at stor højdeforskel mellem friskluftindtag forneden og luftafkast foroven fremmer den naturlige ventilation.

16 Mekanisk ventilation Der findes flere former for mekaniske ventilationsanlæg. 1. Udsugningsanlæg: a. Fjerner indeluften og trækker samtidig frisk luft ind gennem åbningerne i ydermuren. (friskluftventiler) 2. Kombineret udsugnings- og indblæsningsanlæg: a. Indblæsningsanlægget tilfører løbende en tilsvarende luftmængde, som udsugningsanlægget fjerner. Dette behøver nødvendigvis ikke at gælde Rum til Rum : F.eks. fravælger man ofte indblæsning i baderum og toiletrum og forhøjer i stedet for indblæsningen i de tilstødende rum, for at undgå overtryk i toiletrum. Indblæsningsarmaturer bør som hovedregel anbringes ved vinduesvæggen og udsugningsarmatur ved bagvæggen. Anlægget bør være forsynet med varmegenvindingsaggregat, dvs. en varmeveksler, som genindvinder en del af varmen fra udsugningsluften. (I praksis 65-90%) Ventilationsprincipper 15

17 16 Dimensionering Dimensionering af anlægget foretages på grundlag af beregnede luftmængder og forudsatte acceptable lufthastigheder fastsat ud fra støjforhold og kanalmodstand. Lufthastigheder Lufthastigheden i m/sek beregnes af formlen: Luftmængde i m 3 /sek med kanaltværsnit i m 2 Mest anvendelige lufthastigheder: Brandforhold Se DS 428

18 Princip skitse føringsveje ventilation 17

19 18 Varme installationer

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere