FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE"

Transkript

1 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef John Jensen, direktør Troels Munthe DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar Opfølgning på sager fra sidste møde 4. Repræsentantskabsmøde den 25. maj Meddelelser 6. Afdelinger 7. Udvalg 8. Nyt fra BL 9. Øvrige forhold a) Afholdelse bestyrelsesseminar b) Salg af Søndervangs Allé 47 c) AARHUSbolig d) Digitalisering, beboermapper e) Kontorudvidelse f) SVAR -møde g) Klager behandlet i 2012 h) Indretning af spillehal i) Formandsmøder j) Mødeplan for afvikling af regnskabsmøder i 2013 k) Mødeplan for afvikling af afdelingsmøderne i september 2013 l) Velkomsthilsen til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer m) Styringsdialogmøde, Aarhus kommune n) Plan for behandling af budget for 10. Næste møde 11. Eventuelt forhandlingsprotokol nr. 3-18

2 Eftersendt bilagsmateriale: afdelingsmøder september 2013 mødeplan afdelingsmøder september 2013 bemanding mødeplan for regnskabsmøder 2013 referat fra SVAR-møde Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 9n) plan for behandling af budget for AL- BOA Dagsorden for offentliggørelse på hjemmeside blev godkendt. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 Pkt. 11 regeringens vækstpakke: man glemmer måske lige at fortælle hvor pengene kommer fra. Tilføjelse: de kommer fra beboerne i den almene sektor!! Referat for offentliggørelse er tidligere godkendt af bestyrelsen og referatet er lagt på hjemmesiden. Referat blev underskrevet af bestyrelsen. Ad pkt. 3 Opfølgning fra sidste møde Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder. Der vil blive afholdt et temamøde. Afdelingsbesigtigelse Udskydes til foråret. Visioner for Der afholdes temamøde den 15. juni 2013 for fastlæggelse af målene for det kommende år. Nordbyvænget Der skal arbejdes videre med projektet. Festivalplads, Eskelund Intet nyt i sagen. Afdeling 48 Virkelyst Der skal udarbejdes et juridisk responsum vedrørende mulighederne for at anlægge en retssag mod Skanderborg Kommune. Opbygning, henlæggelser Direktøren udarbejder oplæg til drøftelse på et temamøde. Benchmark 2011 Der udarbejdes nøgletal for vore egne afdelinger til sammenligning afdelingerne imellem. Vil blive medtaget på temamødet vedr. henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Studietur 2014 Overvejes. Boligsocialt arbejde, Rundhøj Boligforeningen Ringgården har givet tilsagn om at deltage i videreførelsen af projektet. forhandlingsprotokol nr. 3-19

3 Ad pkt. 4 Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013 Beretning 2012 Skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 24. april Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Blev godkendt. Folder vedr. praktiske oplysninger Blev udleveret. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde Blev godkendt. Dirigenter skal på plads. Forslag fra formand og næstformand Ad pkt. 5 Meddelelser A. BL informerer nr. 12/2013 stigning i varmepriser nr. 13/2013 indberetning til boligportal/huslejeregister, proces omkring Udbetaling Danmark m.v. nr. 14/2013 ny bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IAT) i alment byggeri De udsendte BL-informerer blev taget til efterretning. B. Landsbyggefonden orienterer nr. 593 bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IAT) i alment byggeri nr. 594 indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2013 De udsendte Landsbyggefonden-informerer blev taget til efterretning. Ad pkt. 6 Afdelinger Afdeling 49 Håndværkerparken IV Henvendelse fra afdelingsbestyrelsen vedr. tilskud til 25-års jubilæum blev oplæst. Ansøgning kan ikke imødekommes. Afdeling 50 Beboerhuset P4 Ansøgning om tilladelse til opførelse af væg i kælder og om tilskud til etablering af væg blev oplæst af direktøren. Opsætning af væg kan tillades. Der vil ikke blive givet tilskud til etableringsudgiften. forhandlingsprotokol nr. 3-20

4 Ad pkt. 7 Udvalg Vedtægtsudvalg/lovudvalg: IT- og antenneudvalg: Har været på tur til København, inviteret af YouSee. God tur med et godt fagligt indhold. Boligsocialt arbejde: Selskabslokaleudvalg: Energi- og forsyningsudvalg: Kursusudvalg: Fritidsudvalget Kommissorium er tilpasset. Proceduren skal tilrettes på hjemmesiden. Til rettet udgave tilsendes direktør som videreformidler. Visitationsudvalg Ad pkt. 8 Nyt fra BL A. Landsplan Bestyrelsesmøde den 21. marts 2013 Notat fra møde vil blive udarbejdet efter mødets afholdelse. B. Lokalt Ekstraordinært direktørmøde 22. marts 2013 Omhandler hjemfald. Repræsentantmøde den 2. april 2013 Notat fra møde vil blive udarbejdet. Direktørmøde den 3. april 2013 Notat fra møde vil blive udarbejdet. Debatmøde den 22. april 2013 Debatoplæg vil blive udsendt ca. 1 uge før mødet. Ad pkt. 9 - Øvrige forhold a) Afholdelse bestyrelsesseminar Der er udarbejdet en råskitse. Emner fra organisationsbestyrelsen, fra den daglige ledelse, fra funktionsleder, indhentes. forhandlingsprotokol nr. 3-21

5 Program: - Formiddag => Organisationsbestyrelse for sig den daglige ledelse for sig - Eftermiddag => alle samlet - Opsamling - Ekstern tovholder skal findes. Skal eventuelt inddrages allerede nu - Afholdelsessted er under overvejelse. Silkeborg er i spil b) Salg af Søndervangs Allé 47 Supplerende spørgsmål til potentiel køber er besvaret. Direktøren orienterede. Boligforeningen Århus Omegn har besluttet ikke at købe ejendommen. Århus Omegn var interesseret i at flytte lægeklinikken over på Søndervangs Allé. Besluttet at sælge til potentiel køber. Det skal sikres at køber er bekendt med tilstandsrapporten. Slutseddel udarbejdes i samarbejde mellem: - advokat - ejendomsmægler - Tonny Mikkelsen - direktør Kommunal godkendelse indhentes. c) AARHUSbolig Er tilskrevet vedr. mistet anciennitet. Behandles på bestyrelsesmøde den 19. april d) Digitalisering, beboermapper Direktøren gav en kort redegørelse. Forskellige løsningsmuligheder blev udleveret og gennemgået af direktøren. Besluttet at projektet skal gennemføres ved ekstern bistand. Der blev godkendt en bevillingsramme på kr Eventuel yderligere ramme skal godkendes af bestyrelsen. e) Kontorudvidelse Økonomisk oversigt blev udleveret og gennemgået af direktøren. Økonomisk oversigt blev godkendt af bestyrelsen. Etablering af solcelleanlæg vil koste kr Der vil være en tilbagebetalingstid på 11 år. Besluttet at solcelleanlæg skal etableres. Præsentation af inventar: - kantine - møderum - bestyrelsesmødelokale finder sted på møde den 24. april Præsentation af AV-udstyr finder sted på bestyrelsesmøde i maj forhandlingsprotokol nr. 3-22

6 f) SVAR-møde Spørgsmål vedr.: - ejendomsfunktionær, region 1 - langtidssygemeldinger - APV (arbejdspladsvurdering) - rottefælder - kontoplan - lokalaftaler, udfasning af lokalaftaler, tidligere foreninger - fusionsudgifter - IT-afdelingen - udlejningsproblemer blev besvaret Kjeld Jespersen orienterede om igangsætning af en IT-analyse. - d.d. leverandør og rådgiver, samme firma - IT-opbygning - ligger hjemmesiden det rigtige sted? - d.d. 20 timers ekstern support pr. uge. Indeholdt i budgettet. Jens Møller orienterede om plan for personaleaktiviteter. Plan blev udleveret og gennemgået. g) Klager behandlet i 2012 Det skal undersøges om oversigten kan udvides til også at omhandle klager over ejendomsfunktionær og klager over administrationen. h) Indretning af spillehal Direktøren orienterede. Besluttet at der ikke må indrettes spillehal i s erhvervslokaler. I den aktuelle sag er der mulighed for at der vil blive rejst et erstatningskrav. Dette afventes i sindsro. i) Formandsmøder Ole Østergaard orienterede. Forslag til dagsorden blev fremlagt. Afholdes i Urmagertoften 25. Dato forslag: 21. august 2013 kl j) Mødeplan for afvikling af regnskabsmøder i 2013 Kjeld Jespersen orienterede. De der ønsker at deltage i regnskabsmøderne er velkomne. k) Mødeplan for afvikling af afdelingsmøderne i september 2013 Kjeld Jespersen gennemgik mødeplanen. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøderne blev afstemt. Tilbagemelding vedr. deltagelse i yderligere møder pr. mail til Kjeld Jespersen. l) Velkomsthilsen til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer Stor ros for det udarbejdede materiale som blev taget til efterretning. forhandlingsprotokol nr. 3-23

7 m) Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune Der var kun få spørgsmål til referatet fra mødet. Det fremgår med al tydelighed at der er stor fokus på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse. n) Plan for behandling af budget for Kontoplan blev udleveret og kort gennemgået af direktøren. Da der var afbud fra Troels Munthe som er ophavsmand til emnet medtages punktet på dagsordenen for mødet den 24. april Ad pkt. 10 Næste møde Afholdes onsdag den 24. april 2013 kl på Vestergårdsvej 15. Ad pkt. 11 Eventuelt Henvendelse til Tilsynet Direktøren orienterede om henvendelse til Tilsynet vedr. 2 forhold: 1. ændringsforslag til dagsorden for ekstraordinært afdelingsmøde 2. ændringsforslag til forslag om husdyrhold AAB - Mistet anciennitet Byrets- og landsretsafgørelse vedr. mistet anciennitet blev udleveret og kort kommenteret af direktøren. Beboerhuset P4 Ny beboerhusleder er ansat pr Der er tale om en kvinde på 33 år. Nummerpladetyveri 2 plader stjålet fra formandens bil på p-pladsen bag ved kontorbygningen. Pas på!! Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Kim S. Jensen Troels Munthe Peter Andersen Michael Korsholm forhandlingsprotokol nr. 3-24

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere