'f haulos' havde irnidlertirl ikl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'f haulos' havde irnidlertirl ikl

Transkript

1 2l Det 'r'il eriutlres, at Ijidsvolrl bad atter blev s:rt iganc nretl trtlvitlelser oi.i- ltrrbe<lring-er rlet ['olgenrle a:lr, ll.ll-r7, itlct tlcn gamle ienrliilde pa:uly beg5,' at llvrle, ligesom ogsla nve kildel lller, lirntlne. 'f haulos' havde irnidlertirl ikl<e latlet sig slirttrtnlne af tle l" tnedicinske selskalls hjolige holrlning ellcr tlets tvil ont clen private lbretagsomherls tilstliel<l<eligherl. I\Ied intens vilje og llegeistring lbl ollgaveu tog- h:rn straks Iut llaa arbeidet, rytlrlede i sliogen:, groy i nryren, lagrle lctlninget' oi4 satte op ltusc - til cn bei4r'nrlelsc vistnoli beslit:tlcni og i lirlc.n nranlestok, nren - rlen lide juni 1857 bleu St. Olul's bud pao X[odurtt aobttet ot1 taget i bruq. Iirr a['tle gjitster', tltrr'\'ar tilsterle vctl ll:rrlets aabnitrg, lrr. ligl. fultlnr../. H l4rulfl'har i 1907 r'elvillig tilstillet batlets tluviet'entle ovet'llcge hr. <lr'. F-rich sine rlagbogsolttegnelser fra tlcrtu:tng. \'istnoh vat' hvet'lien bygnirruer ellel arrangementel pzta latrrgt uret' f:elcligt, ttretr selt'e lratleinrlretningell \':ll' i lrrug4- llar stanrl og \\r. kuncle tage sit forste bad - et mt'rgytlebart.- llaa selvc :rabningsdagen. Af anrh'e batlegjrcster i denne I'orste siuson neevner \\'. clesutlen f'ru sogneprrest Bak:hen (Lan'ili), Irtr frrgetl Petersetr ttrctl en liden tlatter Lilul'll (tlen scllc'l'cr bekjcndte fbrfatterintlt' Laura Iiieler), ll'u adrniralinde N{iiller' og er) ung fnr I'Itiller, I'odt Rieck, nradarn Hansen,.jomfruc: I3olgetr, matl. Saxlnnrl, mad. F-vld1laa, Iiristine Sliibricli, 2 bontlelioner, :t jenter', herrenrc Floshoug, Gleger Ilrclgaaxl, Anrlrcas Olsen Saastacl, Anrlers liongsrtrd ug l{roblingcn Ilerggaartl. Det hele anl:rrg llestotl :rf en barlellygning inrlcholtlentlc 4 llatlerr"tttr nretl af'hla:tlnin3-sl'um, tlesuclen en liden salon nrctl [o sitle.r'rurelscr s:rtnt liontcllcr' og to l'r.ulr Ibr lcstaurationcn. I)ct'tttc batlets l'orste llygning vill anlagl nedenfol tlc strlrc

2 22 frrlumoer i llakkeskraaningen mod SnAmnre'lveu, livor rlen entlnu optrrerler sonr villa Union, og hvor serlel'e det store nve lladehus er bleven ollfort. Det var et godt stvkke arbeide Th. i denne liorte tirl, trden ststte udenlla, her havde trdfsrt. N{en han fandt foltrrcffelig lrjeelp saavel i sin hustnrs hlale. og praktiske omdolnnle sonl i hendes og dotrenes utr.tttelige hrender der, b:rade llu i begvntlelsen og senere giennern vanskelige tider log flittig del i arbeidet lor batlets utlstyr. trorelobig var det hele.jo ganske tan'eligt og ufuklstrcnrligt, og hadegjiester fra tle l'srste aar fbrtrcller saaledes. at selve liiltlen derrgang laa ganske aaben og f'orst blev veertret med et gjtertle uf glanstaur, da l<jzrene, som beitetle rleroutkriuq, bler' for narreaaende; paa toppen af gardstattren hrcngte saa gjresterne sine drikkeglas. X{en alligevel - det var godt giort at vove tlette foretagende og :rt faa rlct i gang trocls alle hindringer. Og Paal llotten- Hansen, tlel hosten 1tt57 i lllustleret Nvhedsblad beskliver og 54iver billeder fra det nve bad elter rlets t'orste sreson, udtalet' ogsaa med nutnge vahre old til 'Ih., udetr sitmme, sonl f'orst blagte ba<ler'resenet llaa glid hos os vetl at skabe Sandel'jortl badr, at <intet anlreg hos os er som dette lremstaaet sorn vecl et tn'lleslagu; det hele havde vakt Rlllsu forbauselse oo beundrirrg. I det f'srste aar vur der saagorltsom ingen anleclning for giresterne til at bo paa selve batlet, og de maatte derlbr huses l)aa gaardene ornliring. l\'ien badet laa egentlig temmelig afsides i bygden. og opforelsen af logishuse stillede sig derfor straks sorn en fsrste nodvenclighed. NIen der var ogsaa meget andet som skulde gjores i dette I'orste og i cle nrennest folgende aar, frenrover nrorl virheligg.iorelsen al' den vidstrakte plern, sotn Th. lige fi"a beg-vr-rtlelsen af synes at have havt tytleligt f<rr sie.

3

4 24 Ordentlig kjorevei skulde der lrcgges til Vil<esuntl, bro over Snurumelven skulcle byggc's' badets naturbetingelser: kilderne, ln\rren, sliogen maattc' sikres og det hele norlr,endige omraade :rfrundes ved liiob hos nalloeme stvl<ke for stykke. Der maatte saaledes erhverves grunrl lra 12 forskjellige lobenunlmel' (brtrgsllununer') for at clanue den eientlotn, der sanrnrenfattedes til frellesnur-net ust. Olafs barlr, ja saa rnosaih:rgtig maattc gruntlen sanrnrensaettes, at f. eks. selve ukursalen) pail badet ligger paa 3-4 forsliellige lobenuntmer. I senere aar lagrles saa 4 andle stsrre eiendomme til badet,, desutlen ogsn:l begge bredder al' rlen llragtfulde Kaggefos, Snarurnelvens (Hallingrlalens og Iiraderens) hele vunrlnr:rsse, som saale<les liorn til at ligge helt inrlenfor barlets onrraarlt, intltil den fbr nogle aar sirlen solgtes til Kristiani:r liornmune. Ogsaa Ulhoug rned tlen sl<ionnc udsigt norcl ved Tvrifiorden blev i senere aal liiollt for at sihre dette pltegtige udflugtssted for batlets g.jrcster De forste aar efter badets grundlrcggelse hengik unrler en stiltlig ohononrisli l<am1l, som dog blev tallpert utlf:r'gtet. Et irndlagende til Stortinget orn et laan llaa spd. til badets utllililing blev afslaaet, tiltrorls for vamre anbefalinger fra amtmand Blom og sorenskrir,er Hansson. I)erirnotl viste den fattige X{odum-bygd sin sympathi og folstaaelse ved at vde 'I'h. urindre laar-r saavel af konrrnunekassen son-l fra sllirlebatrken. Iln statens anerlijendelse af lrans virksornhetl og al' Nlotluur batls voksende betydning ligger dog i det stipendiunr sotn h:rn rnodtog nogle aal' senere, og for hvilliet han i aarene 1U6:J og 1tt65 g,jolde stutlieleiser til tvske barlesteder. Af hans lteretning fi'a disse reiser er rlet al' intelesse at se, at han allcrede tlengang havde urlforntct rlet r'rcsentlige af sin badellehzrnrllings rnethorlik) saa at den ntere skenratiske og ligeoverfol indivirlet llassive behanrlliug solu srcr'lig tlengang blc:r'

5 25 dret'en ved de lleste tvsl<e bad, i ham finder en sl<aryl, stundont ganske humoristisk kritiker. Af n)'e ideer s)'ues han dellor vresentlig at have bragt hjenr lhrubarets r.rnveudelse i barleteknil<en, hvacl der rigtignoh l'srte til N{orlunts bad senere saa velhiendte ftrrtruaalbad. I 1867 tog Th. afskerl sont lrege ved lllnalarveva:rket og flvttede sin boprel o\rcr til St. Olafs bad. sonl fi'a nu af lllir hans hiem og hvor han uden afbrydelse boede indtil han dsde der i 1894, 86 aal gamrnel. Sogningen til N'Iotltrrn barl viste allclerle snart,ievn stigrrirrg. il'len nosen egentlig falt her.i liorn l'orst eftcrat i 1u(iti og 1tt72 I) ratn tnen-ra n tls [i orcl og l(ri stiani:r - l)r'a nr nl en- ba ne nr e h avrl e sat badet i letvintlt fbrbintlelse merl hoverlstlrrlen og vcrden f orovrigt. Imirllelticl viltle tlog 'l'h. r'c'l aldrig havc litrturet faa gjennemfort sine planer nrerl det, tlersorn han ei i nabolaget havtlc frrrrdet err rigt flvclende hjrelpekiltle i Rirtqeril;es rtil:ltelurcrlt, hvor han i liengerc tid havrlcr varlet medeier, lllen hvis trrlbytte netop i disse aar blev rneget rigeligt og szrtte betvdelige midler til hans tlisposition. Fra gamnrel tid af har'<le magnetkisen paa ga:rnleu lirtelien i Hole r'rcrct gienstancl fol glubedrift. Ornkling aar 1700 bler' tler tlrevet paa liobber, nren liobbelr'rcrket netllagtles 171(i sorn ulo'somt. I 1798 lllev r'rcrket giepolttaget solu nhole vitr.iolvterk, for produhtion af ielnvitliol og tildels ogsair rotlfarve (.jernoxyd), og i 18:17 llaaviste tlar'rerenrle hytter-ncstel vetl N{odum blaatarvcr'rcr'k senere professor i metallurgi ve'rl rrnivetsitctet, Sr:sseuntr', :tt ertsen hel indcholclt nikliel (t:a. 3 0/o). Fslst dofj endel aar senerc blev rlette fund rlrcrllrel'e paaagtet af bergnrester llost;stin, sonr lijabtc vrelket 18i1ti og nrcste rlar slog sig sarnllrell nretl Th. lor at tlrive n Iliugclil<cs nililicl-

6 26 t'rcr'kr:, sorn del li"a nu af kaldtes, idet uran tla urlvitlede rh'ilten og shall'ede sig vanclklaft fra Vrcleren. I den f'orste I'ansliclige tid havdc Roscher- og 'Ihaulou' ogsaa god stotte i tobakslaln'ikant.1. L. 'I'tt;nnxr,\ND soln en Lid var rnedeiel i r'rcrhet. Det var dog forst noget senere! at vterhet llegvndte at give noget storre udbytte, og hoidepunktet naaetles i cle forste 70-nar, dzr tlen tvske stat hentede alt nrctallet til den netop indfsrte nikkel-sliillemvnt frn r,erket l)aa llingerike, sorn da blev en sierdeles lsnsorn hedrift rned en llroduhtion af omkrini3 100 tons nikkelmetal aarlig eller omtrent r/z rlel al den helcr jolds samlede nikkelproduktion dengang-. trfter denne tid gik det netlover her sonl verl rlc lleste antlre europrciske nil<lielvarrker, der ei liundc konkun'ere rnetl de rige ertser fra Nv Caledonien sotn netop rla fantlt frern til det eurollreiske marked. Lltlbyttet af nikkelvterkets gyldne periocle gruntlfiestede. Th.s okonomiske stilling og satte hanr dervetl i stand til at udfolde hele sin personligheds kraft og virksoruhedstrang Fsrst og fremst blev tlet harn som nrcvnt tlerved nruligt at ivarhsrette sine lllaner metl I'Iodum barl, udvide dets onrraa<le, forbedre dets udstyr of{ give det hele den valire og eiendornmelige udformr-ring, sonr den dag idag tlanner lladets tiltrrelikende, saa personligt llrrcgede s:erlijende. Han gjorde desuclen i disse aar, vinteren , en reisc til Italien med et lrengere ophold i Rom, hvoltil h:rns aldrig slukkede ungdomskirerlighecl til kunsten drog harn. F-ra rlenne reise nredfsrte han ikke aleue indtryk sonr satte spol' i hans sellere arbeide lbr selve badet, rnen han erhven'ede sig der talrige kunstgjenstande, origiualer soln kopier, delvis ogsaa antiliviteter, hvorrned han srnykkede sit hjem, og som han efterhaanden or<luede i en egen samling. til hvilken han endog byggede en egeu bygning i lbrbinrlelse nred farniliens

7 I I 27 beboelseshus. I rlenne sanrling inrllemmcrles ogsaa entlel tiltlels udrniarliede vrtrli.r'l' af trolslie kttnsttret'c, ]lairtle tlalcli skulptur, iclet Th. i tlenne tid, l<anslie i erinrh'ingen orn sin egen og 'i"i1;l :rra ungtlonrs skull'elser, urlfolderle elr nrcget elsl<vrcrdig uuucerrettie l'l't.:rrtrrssr.;x. r,.r.r )lout;rt Il.ru. gieming-. Desurlcn [i'embringclsel af norsli national husflitl, norsk og rr<lenl:-rnrl sli krr n sti ntl rrstri, og tilligc atlsliil l ige < t'ariteter,r af forsli.jellig art. Det nthzrulorvske rnusalulltr, tler fi'ernrleles fintles vecl N{odunr ll:rcl og g.ierne besoges af badeg,jrcster der, er saalerles en noks:rr heterogen san-rling og incleholtlel visselig gienstande a{ nregel {irrslijcllig vtrdi, N{en i sin helhed er

8 2B rlet et talentle viclnesllvrrl onl Th.s virltstlahte iutelesser og liunstnerislie h:ngsler, en helt overraslientlc liulturlllonrst hel opl)e l)aa en trorsh furunro. Endelig gjorrle nililic'len hatn rlet ogsna rnuligt paany at underlregge sig sin ungrlorns 1'orste vrcrli, Santlefiord batl, som han indliiobte i 11J75. Hervetl hlev Th. sanrtitlig cier og S.txrrF;r..toru) r].\l) r 1tit77. tlen drivende hraft vecl Norges t<l storste kulstetler og saaletles ogsaa i rent t'dre henseentle rlen centrale skihlielse i tlen norslie badevelden. Ahtieleiden vetl Santleljonl batl i 1855 var vistnok enrlt nre<l en seier for: 'f h.; lllerl selv blev han io aaret efter clpt:rget nrctl rlet nyanlagte N{otltrnr ll:rtl og liunrle sauletles ilihe frlr- I'olgc: sin scier. Hurtigt svnes ogsaa Sanrlef'jrlrrlla<l ai havcr glerlet tilbage i det sanrle spof, og i alle falrl barlets utlstvr og bygninger sradvis :r[ havc firaet et l)r'a]g af forfirkl ofl nranglende slijotsel. Ijfter kjobc't i 1tt75 gili 'fh. stlalis igang nretl betvtlcligc forbctlrinser. llatlchusct lller' helt onrb.vgget, og tlet' opfortes

9 2\l nvt societcts- clg lest:ttu'ati<lnslokrlc, sorlr g.jordc tjcnestc inrltil ltarlets sidsle store (txnvelse i:utrene lljglj-11)02: rlesudctr bvggerle han tlen v:rlii'c' lllivat-r'illa paa [Jieltncs. Ogsaa tlct llarleteli.nislie trndelgili. en Let'ision, ligesorrr hatr seucle statlig folel,og folbeth'inqel cfter Iitlcns lirat', hvor'hos i 1tttt2 en lr\'ol)- tlaget jernkiltle, i ltiu4 en saltliiltle lagtles til llatlets liurnrirller'. Ila<lcls ovcrrgans til Th.s ltrivateic folanletligerlc og-saa, al rlcl, l'r'a ntr af orgatrisereclesonr c[,,lulil<et blrl,, rrntlcr' lerle'lsclg ansvaf :ti ctr enhelt irestenrt ]ltrg, nredens tlet son] nlcvnt hitltil sorn en uaalletr, anstillt hnvrle givet errhver la:ge arlg:rng til at givc badeordinationer tler'. I)en rrnrirlclelllarc' l'olgc rlelal' yar. at 'I'h.s ganrlc urorlstantler tlr'. Iilllleseu, dcl helt sitlerr Itt:l{), i.'}il aar', havrle l'ungerct sonr lladellrge, ntr saa sig rrtlc- Itrlil<et herlra og nraatte ol)givc stillingcn. I)cn I'rzlste barlcliege vetl Sanrlel'joxl rrnrler' (lenne nvc olrlning val (1. A. Iinutsen, Thatrlos's svieer-son. rlr.. I)et vlrl tlog forncnrmelig St. Olll.s lratl l)ar t{orltrnr, rlcr' ltlev gienslantl for 'I'h.s pclsonliue onrhrr otj sliabenrle cvll('. FIcl lloetlc han og her 1'olte huu sig- hjenrnre, og tle ol<orrorrrislic olll'r'e han g.jennenl titlerne g.jorrle [or tlctte stc<ls rrtlvihling og lbrskionnerlse, og {bl hvillie han liun i linge lllon lirrnrlc vente sig et tilsvarenrle vetlcrlag, gjorrle han saa at sigt' lllo aris et focis. Ilarlets tlivsel blev hanr ell hjcr'les:rg-, <tg llcnricrliningel oll'r, at Iorberlringerne lllcv fbr li<lstbale og trlsnsonrnrc lller' gieltrc afskauret ntcrl hans valgsprog: (illt fol llatl et,r. 'Ih. \'ar l)aa den andcn sirle rlog firl god oliononr til at tlct liunde laltle hatn ind at :rnventle ntere en<l norlvenrligt llau selve llarlets logisllvgniuger ellel avlige apllarat, rlel l<rrn slitrltlc llt'ttges nclgle lira nraauc.(lel onr :ralet. Dc lrlcv onrtlcrut :rlle o1l['ort sonr lette sonrnrerllvsningcr i tlct r'rcsentlige e11er.

10 Sri<lvHuse r l).rnrir:r votr lltlot'y lj.rn.

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ 7. apnl2008 NynnossREv NR.28 Bestynelsesmøde den 31. marts 2008. Dom i sagen om grundforureningen Retten i Sønderborg har den

Læs mere

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN.

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE OG PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. EN VENLIG KRITIK AF DET FOLCENDE AFSNIT, MEDENS DEl'ENDNU VAR I MANUSKRIPT- FORM, AF PROF. C. PIAZZI SMYTH,

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o.

Læs mere

UF DESIGN enkelt A4-ark

UF DESIGN enkelt A4-ark UF DESIGN enkelt A4-ark RAL 000 15 00RAL 000 20 00RAL 000 25 00RAL 000 30 00RAL 000 35 00RAL 000 40 00RAL 000 45 00 RAL 000 50 00RAL 000 55 00RAL 000 60 00RAL 000 65 00RAL 000 70 00RAL 000 75 00RAL 000

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TT'OND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. Kapitel IY. I 6et folgentle skal

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle

Læs mere

i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden 01.06.06-31.05.07 Balance pr. 31.05.07

i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden 01.06.06-31.05.07 Balance pr. 31.05.07 E-O ScanRevision \ ir:rr l;cngc Cnrndejcrfbrcning. l')t)l) \i\:r l/ ' ;- i!: 'r*/- F--:,t --+ t- ', {'{ {s{r l{r,fft i;&iru' ARSRAPPORT 21167 Resultatopgorelre lbr tiden 1.6.6-31..7 Balance pr. 31..7 Rcsrrltathudgctfor\lag

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

389 Den aye Shabniag. Svvendc KaPit"l

389 Den aye Shabniag. Svvendc KaPitl 389 Den aye Shabniag kommende L,,iv bringe ds1n en eller anden Anerkeudelse og Belontring fra ham, som sa de, at end ikke et Beger koldt Vand' der blev pivet tjl en ai hans Disciple i hans Navo, skulde

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

108 Slaget ued' Harmaged'on

108 Slaget ued' Harmaged'on 108 Slaget ued' Harmaged'on onale triumferede i hans Navn og hans sande hellige lerl haarcle Forfolgelser, har han clog ikko glemt noget-' Nu er den Ticl kommet, om hvilken han talte ved Psalmisten, da

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Læs mere

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 o K 2 014 Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

2. Beretning om fbreninqens virksotnhed.

2. Beretning om fbreninqens virksotnhed. Mødereferat Hald Strand 2013-08-1 1 Strandgårdens Grundej erforening - Ordinær generalforsarnling. Søndag 28 juli 2013 ki. 10.00 Tilstede var: Søren Barlebo (SB), formand - Steen Andersen (SA). kasserer

Læs mere

\rama lysa^ m'f- A ~%^M

\rama lysa^ m'f- A ~%^M !59 M5ft},,.,..AAAAAf \rama lysa^ m'f- A ~%^M -j'- Ai,.i.ifA -^.A. -.*> -».Li^^iiw iåcjgia' H. G. F. Holm : Børsen i København. _ BØRSEN opførtes under Christian IV af Brødrene Lorents og Hans Steenvinkel

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

KoPt. Vrngaårdshu. advokalfirmaet r. EF 7 fe Undholrn c;fo bestyrelsesfornand l-lenrik L" Fetersen Strubjerg 32. 3. tv" 9400 Nørresundhy

KoPt. Vrngaårdshu. advokalfirmaet r. EF 7 fe Undholrn c;fo bestyrelsesfornand l-lenrik L Fetersen Strubjerg 32. 3. tv 9400 Nørresundhy advokalfirmaet r Vrngaårdshu EF 7 fe Undholrn c;fo bestyrelsesfornand l-lenrik L" Fetersen Strubjerg 32. 3. tv" 9400 Nørresundhy Dats: 14. maj 2912.i"nr: {4C-69127AFy${Å Sel6': mæea9 s0{k!.oe.oo- 12.mllEsr

Læs mere

Den nye Shabnin4. Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE

Den nye Shabnin4. Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE Den nye Shabnin4 de alle var blevet dsbt. od at deres Daab bete(nede eller symboliserede Dsden, soi vi i det foregaaende har set For at vise dem det urimelige og uholdbare i det nye Standpunkt sporger

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON

LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON AV OLAV HODNE Bjernson nxret som bekjent stor beundring for Skrefsrud. Han gir ham sin hyllest i diktet.ti1 Misjoner Skrefsrud i Santalistan,,: leg arer dig, fordi

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623 620 Den nye ShabninE under man{e ugunstige Omgivelser, men det {elder ikke andre, Den, der har Aosvaret lor Familien, bor derlor se til, at der ved Bordet saa vidt muligt tales om b hagelige og nyttige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Den første Brugs i Vanløse

Den første Brugs i Vanløse Nr. 81 August 2012 NYT OG NOTER FRA VANLØSE LOKALHISTORISKE FORENING Den første Brugs i Vanløse Arkivet er kommet i besiddelse af en artikel fra Samvirke 5. februar 1909, der omtaler åbningen af den første

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme

t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme 7 Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 27. november 2013 kl. 18.30 i tshøj [draets & Fritidscenter, Vejledalen 17. 1. sal, 2635 lshøj t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

ma.nrlsglalrt nmdustriltistqrrie X, nt-el Ile Isrste industfier Nr. 2 Februar 200(r Tdnby Kornmuncblbliotckcr - I-okalh jstorisk Samling

ma.nrlsglalrt nmdustriltistqrrie X, nt-el Ile Isrste industfier Nr. 2 Februar 200(r Tdnby Kornmuncblbliotckcr - I-okalh jstorisk Samling ma.nrlsglalrt nmdustriltistqrrie X, nt-el Ile Isrste industfier Nr. 2 Februar 200(r Tdnby Kornmuncblbliotckcr - I-okalh jstorisk Samling Fo^idei ultra.ion: Jens Villadsens Fabrikker I stationens nordende

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

SKIBELUND GRUNDEJERFORENING NYHEDSBREV EFTERÅR 2OIO. Nyhedsbrevet indeholder : Referut øf generølfowamling 09/10, herunder debat,

SKIBELUND GRUNDEJERFORENING NYHEDSBREV EFTERÅR 2OIO. Nyhedsbrevet indeholder : Referut øf generølfowamling 09/10, herunder debat, SKIBELUND GRUNDEJERFORENING NYHEDSBREV EFTERÅR 2OIO Kære medlemmer. Selv om kalenderen stadig siger sensommer, viser vejret sig desvæffe fra den dårligste side, som leder tankeme hen på efterår. Nyhedsbrevet

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

Tidsskrift. for. Landøkonomi. Udgivet. J. c. I a C O U r. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889.

Tidsskrift. for. Landøkonomi. Udgivet. J. c. I a C O U r. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889. Tidsskrift for Landøkonomi. Udgivet af J. c. a C O U r. te Række. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889. 76 77 Prøver fra de respektive Forsøgspareeller, ledsagede af udfyldt

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere