'f haulos' havde irnidlertirl ikl<e latlet sig slirttrtnlne af tle l"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'f haulos' havde irnidlertirl ikl<e latlet sig slirttrtnlne af tle l""

Transkript

1 2l Det 'r'il eriutlres, at Ijidsvolrl bad atter blev s:rt iganc nretl trtlvitlelser oi.i- ltrrbe<lring-er rlet ['olgenrle a:lr, ll.ll-r7, itlct tlcn gamle ienrliilde pa:uly beg5,' at llvrle, ligesom ogsla nve kildel lller, lirntlne. 'f haulos' havde irnidlertirl ikl<e latlet sig slirttrtnlne af tle l" tnedicinske selskalls hjolige holrlning ellcr tlets tvil ont clen private lbretagsomherls tilstliel<l<eligherl. I\Ied intens vilje og llegeistring lbl ollgaveu tog- h:rn straks Iut llaa arbeidet, rytlrlede i sliogen:, groy i nryren, lagrle lctlninget' oi4 satte op ltusc - til cn bei4r'nrlelsc vistnoli beslit:tlcni og i lirlc.n nranlestok, nren - rlen lide juni 1857 bleu St. Olul's bud pao X[odurtt aobttet ot1 taget i bruq. Iirr a['tle gjitster', tltrr'\'ar tilsterle vctl ll:rrlets aabnitrg, lrr. ligl. fultlnr../. H l4rulfl'har i 1907 r'elvillig tilstillet batlets tluviet'entle ovet'llcge hr. <lr'. F-rich sine rlagbogsolttegnelser fra tlcrtu:tng. \'istnoh vat' hvet'lien bygnirruer ellel arrangementel pzta latrrgt uret' f:elcligt, ttretr selt'e lratleinrlretningell \':ll' i lrrug4- llar stanrl og \\r. kuncle tage sit forste bad - et mt'rgytlebart.- llaa selvc :rabningsdagen. Af anrh'e batlegjrcster i denne I'orste siuson neevner \\'. clesutlen f'ru sogneprrest Bak:hen (Lan'ili), Irtr frrgetl Petersetr ttrctl en liden tlatter Lilul'll (tlen scllc'l'cr bekjcndte fbrfatterintlt' Laura Iiieler), ll'u adrniralinde N{iiller' og er) ung fnr I'Itiller, I'odt Rieck, nradarn Hansen,.jomfruc: I3olgetr, matl. Saxlnnrl, mad. F-vld1laa, Iiristine Sliibricli, 2 bontlelioner, :t jenter', herrenrc Floshoug, Gleger Ilrclgaaxl, Anrlrcas Olsen Saastacl, Anrlers liongsrtrd ug l{roblingcn Ilerggaartl. Det hele anl:rrg llestotl :rf en barlellygning inrlcholtlentlc 4 llatlerr"tttr nretl af'hla:tlnin3-sl'um, tlesuclen en liden salon nrctl [o sitle.r'rurelscr s:rtnt liontcllcr' og to l'r.ulr Ibr lcstaurationcn. I)ct'tttc batlets l'orste llygning vill anlagl nedenfol tlc strlrc

2 22 frrlumoer i llakkeskraaningen mod SnAmnre'lveu, livor rlen entlnu optrrerler sonr villa Union, og hvor serlel'e det store nve lladehus er bleven ollfort. Det var et godt stvkke arbeide Th. i denne liorte tirl, trden ststte udenlla, her havde trdfsrt. N{en han fandt foltrrcffelig lrjeelp saavel i sin hustnrs hlale. og praktiske omdolnnle sonl i hendes og dotrenes utr.tttelige hrender der, b:rade llu i begvntlelsen og senere giennern vanskelige tider log flittig del i arbeidet lor batlets utlstyr. trorelobig var det hele.jo ganske tan'eligt og ufuklstrcnrligt, og hadegjiester fra tle l'srste aar fbrtrcller saaledes. at selve liiltlen derrgang laa ganske aaben og f'orst blev veertret med et gjtertle uf glanstaur, da l<jzrene, som beitetle rleroutkriuq, bler' for narreaaende; paa toppen af gardstattren hrcngte saa gjresterne sine drikkeglas. X{en alligevel - det var godt giort at vove tlette foretagende og :rt faa rlct i gang trocls alle hindringer. Og Paal llotten- Hansen, tlel hosten 1tt57 i lllustleret Nvhedsblad beskliver og 54iver billeder fra det nve bad elter rlets t'orste sreson, udtalet' ogsaa med nutnge vahre old til 'Ih., udetr sitmme, sonl f'orst blagte ba<ler'resenet llaa glid hos os vetl at skabe Sandel'jortl badr, at <intet anlreg hos os er som dette lremstaaet sorn vecl et tn'lleslagu; det hele havde vakt Rlllsu forbauselse oo beundrirrg. I det f'srste aar vur der saagorltsom ingen anleclning for giresterne til at bo paa selve batlet, og de maatte derlbr huses l)aa gaardene ornliring. l\'ien badet laa egentlig temmelig afsides i bygden. og opforelsen af logishuse stillede sig derfor straks sorn en fsrste nodvenclighed. NIen der var ogsaa meget andet som skulde gjores i dette I'orste og i cle nrennest folgende aar, frenrover nrorl virheligg.iorelsen al' den vidstrakte plern, sotn Th. lige fi"a beg-vr-rtlelsen af synes at have havt tytleligt f<rr sie.

3

4 24 Ordentlig kjorevei skulde der lrcgges til Vil<esuntl, bro over Snurumelven skulcle byggc's' badets naturbetingelser: kilderne, ln\rren, sliogen maattc' sikres og det hele norlr,endige omraade :rfrundes ved liiob hos nalloeme stvl<ke for stykke. Der maatte saaledes erhverves grunrl lra 12 forskjellige lobenunlmel' (brtrgsllununer') for at clanue den eientlotn, der sanrnrenfattedes til frellesnur-net ust. Olafs barlr, ja saa rnosaih:rgtig maattc gruntlen sanrnrensaettes, at f. eks. selve ukursalen) pail badet ligger paa 3-4 forsliellige lobenuntmer. I senere aar lagrles saa 4 andle stsrre eiendomme til badet,, desutlen ogsn:l begge bredder al' rlen llragtfulde Kaggefos, Snarurnelvens (Hallingrlalens og Iiraderens) hele vunrlnr:rsse, som saale<les liorn til at ligge helt inrlenfor barlets onrraarlt, intltil den fbr nogle aar sirlen solgtes til Kristiani:r liornmune. Ogsaa Ulhoug rned tlen sl<ionnc udsigt norcl ved Tvrifiorden blev i senere aal liiollt for at sihre dette pltegtige udflugtssted for batlets g.jrcster De forste aar efter badets grundlrcggelse hengik unrler en stiltlig ohononrisli l<am1l, som dog blev tallpert utlf:r'gtet. Et irndlagende til Stortinget orn et laan llaa spd. til badets utllililing blev afslaaet, tiltrorls for vamre anbefalinger fra amtmand Blom og sorenskrir,er Hansson. I)erirnotl viste den fattige X{odum-bygd sin sympathi og folstaaelse ved at vde 'I'h. urindre laar-r saavel af konrrnunekassen son-l fra sllirlebatrken. Iln statens anerlijendelse af lrans virksornhetl og al' Nlotluur batls voksende betydning ligger dog i det stipendiunr sotn h:rn rnodtog nogle aal' senere, og for hvilliet han i aarene 1U6:J og 1tt65 g,jolde stutlieleiser til tvske barlesteder. Af hans lteretning fi'a disse reiser er rlet al' intelesse at se, at han allcrede tlengang havde urlforntct rlet r'rcsentlige af sin badellehzrnrllings rnethorlik) saa at den ntere skenratiske og ligeoverfol indivirlet llassive behanrlliug solu srcr'lig tlengang blc:r'

5 25 dret'en ved de lleste tvsl<e bad, i ham finder en sl<aryl, stundont ganske humoristisk kritiker. Af n)'e ideer s)'ues han dellor vresentlig at have bragt hjenr lhrubarets r.rnveudelse i barleteknil<en, hvacl der rigtignoh l'srte til N{orlunts bad senere saa velhiendte ftrrtruaalbad. I 1867 tog Th. afskerl sont lrege ved lllnalarveva:rket og flvttede sin boprel o\rcr til St. Olafs bad. sonl fi'a nu af lllir hans hiem og hvor han uden afbrydelse boede indtil han dsde der i 1894, 86 aal gamrnel. Sogningen til N'Iotltrrn barl viste allclerle snart,ievn stigrrirrg. il'len nosen egentlig falt her.i liorn l'orst eftcrat i 1u(iti og 1tt72 I) ratn tnen-ra n tls [i orcl og l(ri stiani:r - l)r'a nr nl en- ba ne nr e h avrl e sat badet i letvintlt fbrbintlelse merl hoverlstlrrlen og vcrden f orovrigt. Imirllelticl viltle tlog 'l'h. r'c'l aldrig havc litrturet faa gjennemfort sine planer nrerl det, tlersorn han ei i nabolaget havtlc frrrrdet err rigt flvclende hjrelpekiltle i Rirtqeril;es rtil:ltelurcrlt, hvor han i liengerc tid havrlcr varlet medeier, lllen hvis trrlbytte netop i disse aar blev rneget rigeligt og szrtte betvdelige midler til hans tlisposition. Fra gamnrel tid af har'<le magnetkisen paa ga:rnleu lirtelien i Hole r'rcrct gienstancl fol glubedrift. Ornkling aar 1700 bler' tler tlrevet paa liobber, nren liobbelr'rcrket netllagtles 171(i sorn ulo'somt. I 1798 lllev r'rcrket giepolttaget solu nhole vitr.iolvterk, for produhtion af ielnvitliol og tildels ogsair rotlfarve (.jernoxyd), og i 18:17 llaaviste tlar'rerenrle hytter-ncstel vetl N{odum blaatarvcr'rcr'k senere professor i metallurgi ve'rl rrnivetsitctet, Sr:sseuntr', :tt ertsen hel indcholclt nikliel (t:a. 3 0/o). Fslst dofj endel aar senerc blev rlette fund rlrcrllrel'e paaagtet af bergnrester llost;stin, sonr lijabtc vrelket 18i1ti og nrcste rlar slog sig sarnllrell nretl Th. lor at tlrive n Iliugclil<cs nililicl-

6 26 t'rcr'kr:, sorn del li"a nu af kaldtes, idet uran tla urlvitlede rh'ilten og shall'ede sig vanclklaft fra Vrcleren. I den f'orste I'ansliclige tid havdc Roscher- og 'Ihaulou' ogsaa god stotte i tobakslaln'ikant.1. L. 'I'tt;nnxr,\ND soln en Lid var rnedeiel i r'rcrhet. Det var dog forst noget senere! at vterhet llegvndte at give noget storre udbytte, og hoidepunktet naaetles i cle forste 70-nar, dzr tlen tvske stat hentede alt nrctallet til den netop indfsrte nikkel-sliillemvnt frn r,erket l)aa llingerike, sorn da blev en sierdeles lsnsorn hedrift rned en llroduhtion af omkrini3 100 tons nikkelmetal aarlig eller omtrent r/z rlel al den helcr jolds samlede nikkelproduktion dengang-. trfter denne tid gik det netlover her sonl verl rlc lleste antlre europrciske nil<lielvarrker, der ei liundc konkun'ere rnetl de rige ertser fra Nv Caledonien sotn netop rla fantlt frern til det eurollreiske marked. Lltlbyttet af nikkelvterkets gyldne periocle gruntlfiestede. Th.s okonomiske stilling og satte hanr dervetl i stand til at udfolde hele sin personligheds kraft og virksoruhedstrang Fsrst og fremst blev tlet harn som nrcvnt tlerved nruligt at ivarhsrette sine lllaner metl I'Iodum barl, udvide dets onrraa<le, forbedre dets udstyr of{ give det hele den valire og eiendornmelige udformr-ring, sonr den dag idag tlanner lladets tiltrrelikende, saa personligt llrrcgede s:erlijende. Han gjorde desuclen i disse aar, vinteren , en reisc til Italien med et lrengere ophold i Rom, hvoltil h:rns aldrig slukkede ungdomskirerlighecl til kunsten drog harn. F-ra rlenne reise nredfsrte han ikke aleue indtryk sonr satte spol' i hans sellere arbeide lbr selve badet, rnen han erhven'ede sig der talrige kunstgjenstande, origiualer soln kopier, delvis ogsaa antiliviteter, hvorrned han srnykkede sit hjem, og som han efterhaanden or<luede i en egen samling. til hvilken han endog byggede en egeu bygning i lbrbinrlelse nred farniliens

7 I I 27 beboelseshus. I rlenne sanrling inrllemmcrles ogsaa entlel tiltlels udrniarliede vrtrli.r'l' af trolslie kttnsttret'c, ]lairtle tlalcli skulptur, iclet Th. i tlenne tid, l<anslie i erinrh'ingen orn sin egen og 'i"i1;l :rra ungtlonrs skull'elser, urlfolderle elr nrcget elsl<vrcrdig uuucerrettie l'l't.:rrtrrssr.;x. r,.r.r )lout;rt Il.ru. gieming-. Desurlcn [i'embringclsel af norsli national husflitl, norsk og rr<lenl:-rnrl sli krr n sti ntl rrstri, og tilligc atlsliil l ige < t'ariteter,r af forsli.jellig art. Det nthzrulorvske rnusalulltr, tler fi'ernrleles fintles vecl N{odunr ll:rcl og g.ierne besoges af badeg,jrcster der, er saalerles en noks:rr heterogen san-rling og incleholtlel visselig gienstande a{ nregel {irrslijcllig vtrdi, N{en i sin helhed er

8 2B rlet et talentle viclnesllvrrl onl Th.s virltstlahte iutelesser og liunstnerislie h:ngsler, en helt overraslientlc liulturlllonrst hel opl)e l)aa en trorsh furunro. Endelig gjorrle nililic'len hatn rlet ogsna rnuligt paany at underlregge sig sin ungrlorns 1'orste vrcrli, Santlefiord batl, som han indliiobte i 11J75. Hervetl hlev Th. sanrtitlig cier og S.txrrF;r..toru) r].\l) r 1tit77. tlen drivende hraft vecl Norges t<l storste kulstetler og saaletles ogsaa i rent t'dre henseentle rlen centrale skihlielse i tlen norslie badevelden. Ahtieleiden vetl Santleljonl batl i 1855 var vistnok enrlt nre<l en seier for: 'f h.; lllerl selv blev han io aaret efter clpt:rget nrctl rlet nyanlagte N{otltrnr ll:rtl og liunrle sauletles ilihe frlr- I'olgc: sin scier. Hurtigt svnes ogsaa Sanrlef'jrlrrlla<l ai havcr glerlet tilbage i det sanrle spof, og i alle falrl barlets utlstvr og bygninger sradvis :r[ havc firaet et l)r'a]g af forfirkl ofl nranglende slijotsel. Ijfter kjobc't i 1tt75 gili 'fh. stlalis igang nretl betvtlcligc forbctlrinser. llatlchusct lller' helt onrb.vgget, og tlet' opfortes

9 2\l nvt societcts- clg lest:ttu'ati<lnslokrlc, sorlr g.jordc tjcnestc inrltil ltarlets sidsle store (txnvelse i:utrene lljglj-11)02: rlesudctr bvggerle han tlen v:rlii'c' lllivat-r'illa paa [Jieltncs. Ogsaa tlct llarleteli.nislie trndelgili. en Let'ision, ligesorrr hatr seucle statlig folel,og folbeth'inqel cfter Iitlcns lirat', hvor'hos i 1tttt2 en lr\'ol)- tlaget jernkiltle, i ltiu4 en saltliiltle lagtles til llatlets liurnrirller'. Ila<lcls ovcrrgans til Th.s ltrivateic folanletligerlc og-saa, al rlcl, l'r'a ntr af orgatrisereclesonr c[,,lulil<et blrl,, rrntlcr' lerle'lsclg ansvaf :ti ctr enhelt irestenrt ]ltrg, nredens tlet son] nlcvnt hitltil sorn en uaalletr, anstillt hnvrle givet errhver la:ge arlg:rng til at givc badeordinationer tler'. I)en rrnrirlclelllarc' l'olgc rlelal' yar. at 'I'h.s ganrlc urorlstantler tlr'. Iilllleseu, dcl helt sitlerr Itt:l{), i.'}il aar', havrle l'ungerct sonr lladellrge, ntr saa sig rrtlc- Itrlil<et herlra og nraatte ol)givc stillingcn. I)cn I'rzlste barlcliege vetl Sanrlel'joxl rrnrler' (lenne nvc olrlning val (1. A. Iinutsen, Thatrlos's svieer-son. rlr.. I)et vlrl tlog forncnrmelig St. Olll.s lratl l)ar t{orltrnr, rlcr' ltlev gienslantl for 'I'h.s pclsonliue onrhrr otj sliabenrle cvll('. FIcl lloetlc han og her 1'olte huu sig- hjenrnre, og tle ol<orrorrrislic olll'r'e han g.jennenl titlerne g.jorrle [or tlctte stc<ls rrtlvihling og lbrskionnerlse, og {bl hvillie han liun i linge lllon lirrnrlc vente sig et tilsvarenrle vetlcrlag, gjorrle han saa at sigt' lllo aris et focis. Ilarlets tlivsel blev hanr ell hjcr'les:rg-, <tg llcnricrliningel oll'r, at Iorberlringerne lllcv fbr li<lstbale og trlsnsonrnrc lller' gieltrc afskauret ntcrl hans valgsprog: (illt fol llatl et,r. 'Ih. \'ar l)aa den andcn sirle rlog firl god oliononr til at tlct liunde laltle hatn ind at :rnventle ntere en<l norlvenrligt llau selve llarlets logisllvgniuger ellel avlige apllarat, rlel l<rrn slitrltlc llt'ttges nclgle lira nraauc.(lel onr :ralet. Dc lrlcv onrtlcrut :rlle o1l['ort sonr lette sonrnrerllvsningcr i tlct r'rcsentlige e11er.

10 Sri<lvHuse r l).rnrir:r votr lltlot'y lj.rn.

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^N,LDRE RI]NER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. FOR

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^N,LDRE RI]NER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. FOR NORGtrS NDSKRFTtrR MED DE ^N,LDRE R]NER. UDGVNE FOR.t DET NORSKE HSTORSKE KTDESKRX'TFO{D VED SOPHUS BUGGE.. CHRSTANA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKER. 1891-1903. :.:, t le- Kapitel. De reldste nu bevared"e Runeindskrifters

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

FEMTE KAPITEL, FORSON INGEN S }IELI,EtrTtrIAND.

FEMTE KAPITEL, FORSON INGEN S }IELI,EtrTtrIAND. J.t {. h'orxt'tti n r1r'tts tll rl.letttrtr,un,l Skt'obelighe

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

MED DE ;ELDRE RI]NER.

MED DE ;ELDRE RI]NER. MED DE ;ELDRE RI]NER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE HISTORISKE KILPNSKRIF'TFOND SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIAI\IA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. i-- t i urerde Bog. Runenavnenes Oprindelse. Kapitel I.

Læs mere

172.F'otsotrtn gtns /11cLLent nlatla

172.F'otsotrtn gtns /11cLLent nlatla 172.F'otsotrtn gtns /11cLLent nlatla vsr forvisseal om, at,tlet ogsaa tul pl'eget af 'I'ro.hdns og llaab, og at Guds Fred, som o\' r'gaar al li orstatro, bivareile hins Hjerte og gjolde dei muligt for

Læs mere

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 00044.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00 Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-06-1937 Kendelser 04-12-1918

Læs mere

Hvad er et argument? .Eret. )et er. i steclet den beclste tilat skrive stil, fordi lrun eren pige. så vil de fleste af. råde']

Hvad er et argument? .Eret. )et er. i steclet den beclste tilat skrive stil, fordi lrun eren pige. så vil de fleste af. råde'] råde'] vores.eret er en klarer clet er r denlræfie n ikke )et er rd der.ellige Begge typer argumenter kan være gode som argumenter. De er hver især konsistente, hvilket vil sige. at cle er sarlnrenhængende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

"En udstilling pd Kastrupgdrd" Nr. 11 - december 1999 T&rnby I{orrrrrrrne s Lokalhistoriske Sarnlins

En udstilling pd Kastrupgdrd Nr. 11 - december 1999 T&rnby I{orrrrrrrne s Lokalhistoriske Sarnlins "En udstilling pd Kastrupgdrd" Nr. 11 - december 1999 T&rnby I{orrrrrrrne s Lokalhistoriske Sarnlins Fonidebille.let: En ctf vognene fra tipvognstoget pd Sdllholm Vognen er risget til med sejl og er her

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ 7. apnl2008 NynnossREv NR.28 Bestynelsesmøde den 31. marts 2008. Dom i sagen om grundforureningen Retten i Sønderborg har den

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

,Sanf,efioril paf,; f,ots $f,virfing rn. v.

,Sanf,efioril paf,; f,ots $f,virfing rn. v. ! l :,"',,Sanf,efioril paf,; f,ots $f,virfing rn. v. \nnnerlord BAD blev grundlagt 1837 af dt. H' A. \/ Thaulo'"u - ctet eies og bestyres nu af dr. Thaulows arvinger. Gjennem sine stadige bestr:ebelser

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

ANDET KAPITEL IIORSONINGENS OPHAVSMAND.

ANDET KAPITEL IIORSONINGENS OPHAVSMAND. 34 It orsoni n qan komme til vore Emner betyngeclc af rnen neskeligo Tr'osbekendelser og Meninger. Vi rnaa komnrc til dem ude:.. at vare hildede i Forclomme, lren rede ti1, r'illige til, ja, ilrige eftel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

ff \,rffäe!'-ï^i'- * ÆRMEEI{S MIII{DüRII{GSV.ßSEN KJ ØBENHÀVN. ,, * VIGTIGSTE DESANG.AÄENDE GIVNE t'ill \ S.MMENSTIILEDE I EN HISTORISK

ff \,rffäe!'-ï^i'- * ÆRMEEI{S MIII{DüRII{GSV.ßSEN KJ ØBENHÀVN. ,, * VIGTIGSTE DESANG.AÄENDE GIVNE t'ill \ S.MMENSTIILEDE I EN HISTORISK .t.. :''ì f, t'ill \ ff \,rffäe!'ï^i' ",, * * ÆRMEEI{S MIII{DüRII{GSV.ßSEN DE VIGTIGSTE DESANG.AÄENDE GIVNE BESTEMMETSER, S.MMENSTIILEDE I EN HISTORISK OVERSIGT UI}ÊIYET IEII T IDENSTøÎTEISE /tf TAIGSUTTISTERIET.

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

l'haulos's virksonrhecl i Sandefjortl havrle vistnok vrcret gauslie kortvalig.

l'haulos's virksonrhecl i Sandefjortl havrle vistnok vrcret gauslie kortvalig. 11 Af naturfrembringelserne paa stedet fandt Th. med den harn egne gloghed endvidere paa at bruge de i fjorden i store masser forekommende manreter, ornedusaslirnr, solll et balneologisk kurmiddel metl

Læs mere

detsar']efiarce sersorer renrghedsrådet!e! har gsrt adgaflg Herudo]er h6r også Jrc,;shet og rensor ådgailg t,l rågns4absar<net

detsar']efiarce sersorer renrghedsrådet!e! har gsrt adgaflg Herudo]er h6r også Jrc,;shet og rensor ådgailg t,l rågns4absar<net Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 2 ))lfi Veiledning regnskabsarkiv - menighedsråd f,1"",;",,", Folkekirkens lt Dato: 7. oktober 2014 Formålet med regnskabsarkivet er at understøtte processen omkring

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

UF DESIGN enkelt A4-ark

UF DESIGN enkelt A4-ark UF DESIGN enkelt A4-ark RAL 000 15 00RAL 000 20 00RAL 000 25 00RAL 000 30 00RAL 000 35 00RAL 000 40 00RAL 000 45 00 RAL 000 50 00RAL 000 55 00RAL 000 60 00RAL 000 65 00RAL 000 70 00RAL 000 75 00RAL 000

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN.

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE OG PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. EN VENLIG KRITIK AF DET FOLCENDE AFSNIT, MEDENS DEl'ENDNU VAR I MANUSKRIPT- FORM, AF PROF. C. PIAZZI SMYTH,

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. UDGIVNE. FOR ' 1.. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND c VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. It tj I li l f{ l1 lt I T

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

MICHEL FOUCAULT. En grenseoverskridende filosof

MICHEL FOUCAULT. En grenseoverskridende filosof l)l MICHEL FOUCAULT.1 Slc -1kc Lintl,qrt,rr sbertl Krause-Jensen (1985) har anvenclr ucltrvkket nomadefilosofi for at beteg'e er del tenclc.ser i 'r'ere fra'sk fll's.fi. Med clet.rerer han opbrr'rcl' o'erskriclelser.q

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

-\ neas. afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C0 i ejendommens festlckale, Mikkelborg park

-\ neas. afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C0 i ejendommens festlckale, Mikkelborg park *\ -\ neas Referat af ordinær generalforsarnling i E/F lvlikkelborg Park 1-31 afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C i ejendommens festlckale, Mikkelborg park i alt 168 lejligheder me! e! fordetingstal på

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er:

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: Kronish led- og muskelrheumatisnre, podagra (gigt). Sygdomne i neraesyslentet, neurttstltui, hysteri. (Ogsaa Weir Mitchels regime kommer til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig.

Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig. Aalborg Amtstidende 8. april 1951. Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig. Et besøg paa Poulsenseje ved Als, hvor maskiner klarer en stor del af arbejdet. Kan hesten undværes i et større landbrug?

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.)

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.) Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 1 1/4 Ark. Mænd, Kvinder og Spillemænd, (Slægtninge af

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

EGNS.AVIS for området V,1trRLØSE.EGNEN 35OO VærIøSC Side 12 *::::: :::::::-Y::::::::: :::::*:::::::::'"* i:?i?!?, :: i)?,i" Når fortidens lil-,],;,iffi;7 r; var I sat hætte for enden rrvis larskydevåbnet.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

418 Slaget ued, Harmaged,on

418 Slaget ued, Harmaged,on 418 Slaget ued, Harmaged,on Naar Midler-Riget har bragt Menneskeno op til Fulclkommenheden, vil cle alle vrere Konger ligesom Adam for Faldet. Til tlisse Konger i Forening vil clet Rige, der kommer ofter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

m, Slaget aeil Hdrmagedon

m, Slaget aeil Hdrmagedon m, Slaget aeil Hdrmagedon [Samfuudets] Grundvolcle! Thi Eerren har Sag med sit Folk.< - Jeremias 25 : 31; Mika 6 : 1, 2, Eor igen Profeten Esajas angaaende denne Trrette: >Kouimer hid, I Eeclningefoik,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Den hjerteløse Ægtemand

Den hjerteløse Ægtemand Den hjerteløse Ægtemand Kinesisk Folkeeventyr Hangtschou var tidligere Hovedstad idet sydlige Kina. Derfor var der en Mængde Tiggere, som havde sluttet sig sammen der i Byen; de valgte sig en Anfører,

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere