'f haulos' havde irnidlertirl ikl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'f haulos' havde irnidlertirl ikl

Transkript

1 2l Det 'r'il eriutlres, at Ijidsvolrl bad atter blev s:rt iganc nretl trtlvitlelser oi.i- ltrrbe<lring-er rlet ['olgenrle a:lr, ll.ll-r7, itlct tlcn gamle ienrliilde pa:uly beg5,' at llvrle, ligesom ogsla nve kildel lller, lirntlne. 'f haulos' havde irnidlertirl ikl<e latlet sig slirttrtnlne af tle l" tnedicinske selskalls hjolige holrlning ellcr tlets tvil ont clen private lbretagsomherls tilstliel<l<eligherl. I\Ied intens vilje og llegeistring lbl ollgaveu tog- h:rn straks Iut llaa arbeidet, rytlrlede i sliogen:, groy i nryren, lagrle lctlninget' oi4 satte op ltusc - til cn bei4r'nrlelsc vistnoli beslit:tlcni og i lirlc.n nranlestok, nren - rlen lide juni 1857 bleu St. Olul's bud pao X[odurtt aobttet ot1 taget i bruq. Iirr a['tle gjitster', tltrr'\'ar tilsterle vctl ll:rrlets aabnitrg, lrr. ligl. fultlnr../. H l4rulfl'har i 1907 r'elvillig tilstillet batlets tluviet'entle ovet'llcge hr. <lr'. F-rich sine rlagbogsolttegnelser fra tlcrtu:tng. \'istnoh vat' hvet'lien bygnirruer ellel arrangementel pzta latrrgt uret' f:elcligt, ttretr selt'e lratleinrlretningell \':ll' i lrrug4- llar stanrl og \\r. kuncle tage sit forste bad - et mt'rgytlebart.- llaa selvc :rabningsdagen. Af anrh'e batlegjrcster i denne I'orste siuson neevner \\'. clesutlen f'ru sogneprrest Bak:hen (Lan'ili), Irtr frrgetl Petersetr ttrctl en liden tlatter Lilul'll (tlen scllc'l'cr bekjcndte fbrfatterintlt' Laura Iiieler), ll'u adrniralinde N{iiller' og er) ung fnr I'Itiller, I'odt Rieck, nradarn Hansen,.jomfruc: I3olgetr, matl. Saxlnnrl, mad. F-vld1laa, Iiristine Sliibricli, 2 bontlelioner, :t jenter', herrenrc Floshoug, Gleger Ilrclgaaxl, Anrlrcas Olsen Saastacl, Anrlers liongsrtrd ug l{roblingcn Ilerggaartl. Det hele anl:rrg llestotl :rf en barlellygning inrlcholtlentlc 4 llatlerr"tttr nretl af'hla:tlnin3-sl'um, tlesuclen en liden salon nrctl [o sitle.r'rurelscr s:rtnt liontcllcr' og to l'r.ulr Ibr lcstaurationcn. I)ct'tttc batlets l'orste llygning vill anlagl nedenfol tlc strlrc

2 22 frrlumoer i llakkeskraaningen mod SnAmnre'lveu, livor rlen entlnu optrrerler sonr villa Union, og hvor serlel'e det store nve lladehus er bleven ollfort. Det var et godt stvkke arbeide Th. i denne liorte tirl, trden ststte udenlla, her havde trdfsrt. N{en han fandt foltrrcffelig lrjeelp saavel i sin hustnrs hlale. og praktiske omdolnnle sonl i hendes og dotrenes utr.tttelige hrender der, b:rade llu i begvntlelsen og senere giennern vanskelige tider log flittig del i arbeidet lor batlets utlstyr. trorelobig var det hele.jo ganske tan'eligt og ufuklstrcnrligt, og hadegjiester fra tle l'srste aar fbrtrcller saaledes. at selve liiltlen derrgang laa ganske aaben og f'orst blev veertret med et gjtertle uf glanstaur, da l<jzrene, som beitetle rleroutkriuq, bler' for narreaaende; paa toppen af gardstattren hrcngte saa gjresterne sine drikkeglas. X{en alligevel - det var godt giort at vove tlette foretagende og :rt faa rlct i gang trocls alle hindringer. Og Paal llotten- Hansen, tlel hosten 1tt57 i lllustleret Nvhedsblad beskliver og 54iver billeder fra det nve bad elter rlets t'orste sreson, udtalet' ogsaa med nutnge vahre old til 'Ih., udetr sitmme, sonl f'orst blagte ba<ler'resenet llaa glid hos os vetl at skabe Sandel'jortl badr, at <intet anlreg hos os er som dette lremstaaet sorn vecl et tn'lleslagu; det hele havde vakt Rlllsu forbauselse oo beundrirrg. I det f'srste aar vur der saagorltsom ingen anleclning for giresterne til at bo paa selve batlet, og de maatte derlbr huses l)aa gaardene ornliring. l\'ien badet laa egentlig temmelig afsides i bygden. og opforelsen af logishuse stillede sig derfor straks sorn en fsrste nodvenclighed. NIen der var ogsaa meget andet som skulde gjores i dette I'orste og i cle nrennest folgende aar, frenrover nrorl virheligg.iorelsen al' den vidstrakte plern, sotn Th. lige fi"a beg-vr-rtlelsen af synes at have havt tytleligt f<rr sie.

3

4 24 Ordentlig kjorevei skulde der lrcgges til Vil<esuntl, bro over Snurumelven skulcle byggc's' badets naturbetingelser: kilderne, ln\rren, sliogen maattc' sikres og det hele norlr,endige omraade :rfrundes ved liiob hos nalloeme stvl<ke for stykke. Der maatte saaledes erhverves grunrl lra 12 forskjellige lobenunlmel' (brtrgsllununer') for at clanue den eientlotn, der sanrnrenfattedes til frellesnur-net ust. Olafs barlr, ja saa rnosaih:rgtig maattc gruntlen sanrnrensaettes, at f. eks. selve ukursalen) pail badet ligger paa 3-4 forsliellige lobenuntmer. I senere aar lagrles saa 4 andle stsrre eiendomme til badet,, desutlen ogsn:l begge bredder al' rlen llragtfulde Kaggefos, Snarurnelvens (Hallingrlalens og Iiraderens) hele vunrlnr:rsse, som saale<les liorn til at ligge helt inrlenfor barlets onrraarlt, intltil den fbr nogle aar sirlen solgtes til Kristiani:r liornmune. Ogsaa Ulhoug rned tlen sl<ionnc udsigt norcl ved Tvrifiorden blev i senere aal liiollt for at sihre dette pltegtige udflugtssted for batlets g.jrcster De forste aar efter badets grundlrcggelse hengik unrler en stiltlig ohononrisli l<am1l, som dog blev tallpert utlf:r'gtet. Et irndlagende til Stortinget orn et laan llaa spd. til badets utllililing blev afslaaet, tiltrorls for vamre anbefalinger fra amtmand Blom og sorenskrir,er Hansson. I)erirnotl viste den fattige X{odum-bygd sin sympathi og folstaaelse ved at vde 'I'h. urindre laar-r saavel af konrrnunekassen son-l fra sllirlebatrken. Iln statens anerlijendelse af lrans virksornhetl og al' Nlotluur batls voksende betydning ligger dog i det stipendiunr sotn h:rn rnodtog nogle aal' senere, og for hvilliet han i aarene 1U6:J og 1tt65 g,jolde stutlieleiser til tvske barlesteder. Af hans lteretning fi'a disse reiser er rlet al' intelesse at se, at han allcrede tlengang havde urlforntct rlet r'rcsentlige af sin badellehzrnrllings rnethorlik) saa at den ntere skenratiske og ligeoverfol indivirlet llassive behanrlliug solu srcr'lig tlengang blc:r'

5 25 dret'en ved de lleste tvsl<e bad, i ham finder en sl<aryl, stundont ganske humoristisk kritiker. Af n)'e ideer s)'ues han dellor vresentlig at have bragt hjenr lhrubarets r.rnveudelse i barleteknil<en, hvacl der rigtignoh l'srte til N{orlunts bad senere saa velhiendte ftrrtruaalbad. I 1867 tog Th. afskerl sont lrege ved lllnalarveva:rket og flvttede sin boprel o\rcr til St. Olafs bad. sonl fi'a nu af lllir hans hiem og hvor han uden afbrydelse boede indtil han dsde der i 1894, 86 aal gamrnel. Sogningen til N'Iotltrrn barl viste allclerle snart,ievn stigrrirrg. il'len nosen egentlig falt her.i liorn l'orst eftcrat i 1u(iti og 1tt72 I) ratn tnen-ra n tls [i orcl og l(ri stiani:r - l)r'a nr nl en- ba ne nr e h avrl e sat badet i letvintlt fbrbintlelse merl hoverlstlrrlen og vcrden f orovrigt. Imirllelticl viltle tlog 'l'h. r'c'l aldrig havc litrturet faa gjennemfort sine planer nrerl det, tlersorn han ei i nabolaget havtlc frrrrdet err rigt flvclende hjrelpekiltle i Rirtqeril;es rtil:ltelurcrlt, hvor han i liengerc tid havrlcr varlet medeier, lllen hvis trrlbytte netop i disse aar blev rneget rigeligt og szrtte betvdelige midler til hans tlisposition. Fra gamnrel tid af har'<le magnetkisen paa ga:rnleu lirtelien i Hole r'rcrct gienstancl fol glubedrift. Ornkling aar 1700 bler' tler tlrevet paa liobber, nren liobbelr'rcrket netllagtles 171(i sorn ulo'somt. I 1798 lllev r'rcrket giepolttaget solu nhole vitr.iolvterk, for produhtion af ielnvitliol og tildels ogsair rotlfarve (.jernoxyd), og i 18:17 llaaviste tlar'rerenrle hytter-ncstel vetl N{odum blaatarvcr'rcr'k senere professor i metallurgi ve'rl rrnivetsitctet, Sr:sseuntr', :tt ertsen hel indcholclt nikliel (t:a. 3 0/o). Fslst dofj endel aar senerc blev rlette fund rlrcrllrel'e paaagtet af bergnrester llost;stin, sonr lijabtc vrelket 18i1ti og nrcste rlar slog sig sarnllrell nretl Th. lor at tlrive n Iliugclil<cs nililicl-

6 26 t'rcr'kr:, sorn del li"a nu af kaldtes, idet uran tla urlvitlede rh'ilten og shall'ede sig vanclklaft fra Vrcleren. I den f'orste I'ansliclige tid havdc Roscher- og 'Ihaulou' ogsaa god stotte i tobakslaln'ikant.1. L. 'I'tt;nnxr,\ND soln en Lid var rnedeiel i r'rcrhet. Det var dog forst noget senere! at vterhet llegvndte at give noget storre udbytte, og hoidepunktet naaetles i cle forste 70-nar, dzr tlen tvske stat hentede alt nrctallet til den netop indfsrte nikkel-sliillemvnt frn r,erket l)aa llingerike, sorn da blev en sierdeles lsnsorn hedrift rned en llroduhtion af omkrini3 100 tons nikkelmetal aarlig eller omtrent r/z rlel al den helcr jolds samlede nikkelproduktion dengang-. trfter denne tid gik det netlover her sonl verl rlc lleste antlre europrciske nil<lielvarrker, der ei liundc konkun'ere rnetl de rige ertser fra Nv Caledonien sotn netop rla fantlt frern til det eurollreiske marked. Lltlbyttet af nikkelvterkets gyldne periocle gruntlfiestede. Th.s okonomiske stilling og satte hanr dervetl i stand til at udfolde hele sin personligheds kraft og virksoruhedstrang Fsrst og fremst blev tlet harn som nrcvnt tlerved nruligt at ivarhsrette sine lllaner metl I'Iodum barl, udvide dets onrraa<le, forbedre dets udstyr of{ give det hele den valire og eiendornmelige udformr-ring, sonr den dag idag tlanner lladets tiltrrelikende, saa personligt llrrcgede s:erlijende. Han gjorde desuclen i disse aar, vinteren , en reisc til Italien med et lrengere ophold i Rom, hvoltil h:rns aldrig slukkede ungdomskirerlighecl til kunsten drog harn. F-ra rlenne reise nredfsrte han ikke aleue indtryk sonr satte spol' i hans sellere arbeide lbr selve badet, rnen han erhven'ede sig der talrige kunstgjenstande, origiualer soln kopier, delvis ogsaa antiliviteter, hvorrned han srnykkede sit hjem, og som han efterhaanden or<luede i en egen samling. til hvilken han endog byggede en egeu bygning i lbrbinrlelse nred farniliens

7 I I 27 beboelseshus. I rlenne sanrling inrllemmcrles ogsaa entlel tiltlels udrniarliede vrtrli.r'l' af trolslie kttnsttret'c, ]lairtle tlalcli skulptur, iclet Th. i tlenne tid, l<anslie i erinrh'ingen orn sin egen og 'i"i1;l :rra ungtlonrs skull'elser, urlfolderle elr nrcget elsl<vrcrdig uuucerrettie l'l't.:rrtrrssr.;x. r,.r.r )lout;rt Il.ru. gieming-. Desurlcn [i'embringclsel af norsli national husflitl, norsk og rr<lenl:-rnrl sli krr n sti ntl rrstri, og tilligc atlsliil l ige < t'ariteter,r af forsli.jellig art. Det nthzrulorvske rnusalulltr, tler fi'ernrleles fintles vecl N{odunr ll:rcl og g.ierne besoges af badeg,jrcster der, er saalerles en noks:rr heterogen san-rling og incleholtlel visselig gienstande a{ nregel {irrslijcllig vtrdi, N{en i sin helhed er

8 2B rlet et talentle viclnesllvrrl onl Th.s virltstlahte iutelesser og liunstnerislie h:ngsler, en helt overraslientlc liulturlllonrst hel opl)e l)aa en trorsh furunro. Endelig gjorrle nililic'len hatn rlet ogsna rnuligt paany at underlregge sig sin ungrlorns 1'orste vrcrli, Santlefiord batl, som han indliiobte i 11J75. Hervetl hlev Th. sanrtitlig cier og S.txrrF;r..toru) r].\l) r 1tit77. tlen drivende hraft vecl Norges t<l storste kulstetler og saaletles ogsaa i rent t'dre henseentle rlen centrale skihlielse i tlen norslie badevelden. Ahtieleiden vetl Santleljonl batl i 1855 var vistnok enrlt nre<l en seier for: 'f h.; lllerl selv blev han io aaret efter clpt:rget nrctl rlet nyanlagte N{otltrnr ll:rtl og liunrle sauletles ilihe frlr- I'olgc: sin scier. Hurtigt svnes ogsaa Sanrlef'jrlrrlla<l ai havcr glerlet tilbage i det sanrle spof, og i alle falrl barlets utlstvr og bygninger sradvis :r[ havc firaet et l)r'a]g af forfirkl ofl nranglende slijotsel. Ijfter kjobc't i 1tt75 gili 'fh. stlalis igang nretl betvtlcligc forbctlrinser. llatlchusct lller' helt onrb.vgget, og tlet' opfortes

9 2\l nvt societcts- clg lest:ttu'ati<lnslokrlc, sorlr g.jordc tjcnestc inrltil ltarlets sidsle store (txnvelse i:utrene lljglj-11)02: rlesudctr bvggerle han tlen v:rlii'c' lllivat-r'illa paa [Jieltncs. Ogsaa tlct llarleteli.nislie trndelgili. en Let'ision, ligesorrr hatr seucle statlig folel,og folbeth'inqel cfter Iitlcns lirat', hvor'hos i 1tttt2 en lr\'ol)- tlaget jernkiltle, i ltiu4 en saltliiltle lagtles til llatlets liurnrirller'. Ila<lcls ovcrrgans til Th.s ltrivateic folanletligerlc og-saa, al rlcl, l'r'a ntr af orgatrisereclesonr c[,,lulil<et blrl,, rrntlcr' lerle'lsclg ansvaf :ti ctr enhelt irestenrt ]ltrg, nredens tlet son] nlcvnt hitltil sorn en uaalletr, anstillt hnvrle givet errhver la:ge arlg:rng til at givc badeordinationer tler'. I)en rrnrirlclelllarc' l'olgc rlelal' yar. at 'I'h.s ganrlc urorlstantler tlr'. Iilllleseu, dcl helt sitlerr Itt:l{), i.'}il aar', havrle l'ungerct sonr lladellrge, ntr saa sig rrtlc- Itrlil<et herlra og nraatte ol)givc stillingcn. I)cn I'rzlste barlcliege vetl Sanrlel'joxl rrnrler' (lenne nvc olrlning val (1. A. Iinutsen, Thatrlos's svieer-son. rlr.. I)et vlrl tlog forncnrmelig St. Olll.s lratl l)ar t{orltrnr, rlcr' ltlev gienslantl for 'I'h.s pclsonliue onrhrr otj sliabenrle cvll('. FIcl lloetlc han og her 1'olte huu sig- hjenrnre, og tle ol<orrorrrislic olll'r'e han g.jennenl titlerne g.jorrle [or tlctte stc<ls rrtlvihling og lbrskionnerlse, og {bl hvillie han liun i linge lllon lirrnrlc vente sig et tilsvarenrle vetlcrlag, gjorrle han saa at sigt' lllo aris et focis. Ilarlets tlivsel blev hanr ell hjcr'les:rg-, <tg llcnricrliningel oll'r, at Iorberlringerne lllcv fbr li<lstbale og trlsnsonrnrc lller' gieltrc afskauret ntcrl hans valgsprog: (illt fol llatl et,r. 'Ih. \'ar l)aa den andcn sirle rlog firl god oliononr til at tlct liunde laltle hatn ind at :rnventle ntere en<l norlvenrligt llau selve llarlets logisllvgniuger ellel avlige apllarat, rlel l<rrn slitrltlc llt'ttges nclgle lira nraauc.(lel onr :ralet. Dc lrlcv onrtlcrut :rlle o1l['ort sonr lette sonrnrerllvsningcr i tlct r'rcsentlige e11er.

10 Sri<lvHuse r l).rnrir:r votr lltlot'y lj.rn.

108 Slaget ued' Harmaged'on

108 Slaget ued' Harmaged'on 108 Slaget ued' Harmaged'on onale triumferede i hans Navn og hans sande hellige lerl haarcle Forfolgelser, har han clog ikko glemt noget-' Nu er den Ticl kommet, om hvilken han talte ved Psalmisten, da

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG S 1. TILFELDIGT EKSPERIMENT. SANDSYNLIGHEDSFELT Sandsynlighedsregnirg som matematisk disciplin er oprindeligt opstäet som en teori for hasardspil. De matematiske metoder, som

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere