FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015"

Transkript

1 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING

2 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND Det stærke samarbejde mellem Danmark og Tyskland ikke mindst med Schleswig-Holstein er et vigtigt bidrag til vækst og udvikling i grænselandet. Grænseregionernes økonomier bindes tættere sammen, hvilket kommer tydeligst til udtryk i stigningen i antallet af pendlere på tværs af grænsen. Antallet af arbejdstagere, der pendler på tværs af den landfaste grænse mellem Danmark og Tyskland, er mangedoblet siden starten af 00 erne. I forbindelse med anlæggelsen af den faste Femern Bælt-forbindelse vil der være stor efterspørgsel på arbejdskraft i grænseregionen, og når forbindelsen står klar, forventes mobiliteten på arbejdsmarkedet på tværs af Femern Bælt at blive styrket. Handel og samarbejde mellem virksomheder på tværs af grænsen er også stigende. Vi eksporterer meget til hinanden og over de sidste årtier har direkte investeringer på tværs af grænsen fået større betydning. Samarbejdet ved den landfaste grænse hviler på et stærkt lokalt engagement og en lang tradition for at finde pragmatiske løsninger på de konkrete udfordringer, som borgere og virksomheder møder, når de krydser grænsen for at arbejde og studere eller for at levere varer og serviceydelser. Ved den landfaste grænse er der knyttet tætte bånd i kraft af blandt andet det danske mindretal i Schleswig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Med etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse skabes der ligeledes grobund for et styrket samarbejde på tværs af den maritime grænse. Både i bygge- og anlægsfasen og når den faste forbindelse står klar, vil der være betydelige vækstpotentialer på begge sider af grænsen. Hvis potentialerne skal udnyttes til fulde, vil det blandt andet kræve, at de betydelige erfaringer, man har høstet ved den landfaste grænse, bringes i spil i Femern Bælt-regionen. De lokale og regionale parter har allerede taget et væsentligt skridt med det dansk-tyske interregprogram for , der som noget nyt dækker begge grænseregioner. Den danske regering og delstatsregeringen Schleswig-Holstein støtter op om det veludbyggede lokale samarbejde, hvor der er fundet løsninger på mange udfordringer. Det gælder for eksempel den principielle gensidige anerkendelse af erhvervsuddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer, hvilket gør det lettere for blandt andet faglært arbejdskraft at søge job på tværs af grænsen. Det næste skridt i retning af et sammenhængende arbejdsmarked kunne være at se nærmere på, om der kan skabes fælles erhvervsuddannelsesforløb, så de unge rustes til at begå sig på begge sprog samt lærer de forskellige arbejdsmetoder. På baggrund af de udfordringer, der er blevet rejst af borgere, virksomheder, myndigheder og andre organisationer i forbindelse med ministerkonferencen, der blev afholdt i Sønderborg den 16. februar 2015, vil den danske regering og delstatsregeringen Schleswig-Holstein gennemføre en række konkrete tiltag, jf. vedlagte handlingsplan.

3 På beskæftigelses- og skatteområdet skal det være nemmere at tage arbejde og rekruttere på begge sider af grænsen. Det kræver blandt andet, at der stilles information og vejledning til rådighed for pendlere og virksomheder om de særlige forhold, der gælder, når man tager et job eller ansætter en medarbejder på den anden side af grænsen. Desuden skal virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft i højere grad understøttes på den danske side af grænsen. På uddannelsesområdet skal der skabes bedre muligheder for at tage praktik på den anden side af grænsen både for at sikre unge mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse og for at sikre, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig faglært arbejdskraft. På transportområdet er der på både dansk og tysk side taget væsentlige skridt i retning af at styrke infrastrukturen blandt andet med beslutningen om etablering af den faste Femern Bælt-forbindelse og etableringen af en ny bro over Kielerkanalen. Men ud over de store anlægsprojekter er der også behov for tiltag, der kan smidiggøre den daglige transport, uanset om det drejer sig om godstransport eller den daglige pendling til og fra arbejde. Handlingsplanen dækker en række områder, hvor der på nuværende tidspunkt kunne findes modne løsninger på de udfordringer, som borgere og virksomheder har peget på. Den danske regering og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil i samarbejde med forbundsregeringen samt lokale og regionale parter fortsat arbejde for at smidiggøre dagligdagen for virksomheder og borgere i grænselandet. Den danske regering og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil kontinuerligt følge med i implementeringen af de planlagte tiltag for om nødvendigt at kunne justere processen. I 2016 mødes begge regeringer igen på politisk niveau for i fællesskab at evaluere de med erklæringen indledte tiltags effekt og nytte. Samtidig skal yderligere områder for nye fælles tiltag identificeres, hvilket vil bidrage til konsolidering af samarbejdet. Begge regeringer er enige om, at man fremadrettet også vil sætte fokus på samarbejde om de videregående uddannelser og udnyttelse af vores fælles erhvervsmæssige styrker. Benny Engelbrecht skatteminister Danmark Torsten Albig ministerpræsident for delstaten Schleswig-Holstein

4 FÆLLES HANDLINGSPLAN Handlingsplanen dækker områder, hvor der på nuværende tidspunkt kunne findes modne løsninger på de udfordringer, som borgere og virksomheder har peget på. Den danske regering og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil i samarbejde med forbundsregeringen samt lokale og regionale parter fortsat arbejde for at smidiggøre dagligdagen for virksomheder og borgere i grænselandet. Nemmere at tage arbejde og rekruttere på begge sider af den dansk-tyske grænse For både borgere og virksomheder har det betydning, at der er let tilgængelig information på det lokale sprog, og at rådgivning om eksempelvis skatteforhold ydes i nærområdet. En fælles pendlerinformationstjeneste på tværs af de to grænseregioner Infocenter Grænse/Grenze i Padborg har gennem mere end 10 år rådgivet grænsependlere, virksomheder og forvaltninger om det dansk-slesvig-holstenske arbejdsmarked. Den danske regering og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein ønsker at bidrage til, at der fortsat stilles kyndig vejledning til rådighed ved den landfaste grænse, samt at infocentrets betydelige viden bringes i spil langs hele den dansk-slesvig-holstenske grænse, så potentialerne i forbindelse med etableringen af Femern Bælt udnyttes bedst muligt. Erhvervs- og Vækstministeriet vil med henblik herpå afsætte i alt kr. i perioden til at medfinansiere aktiviteterne ved Infocenter Grænse/Grenze i Padborg. Delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil i dialog med Region Sønderjylland-Schleswig, de grænsenære kommuner, Region Syddanmark og Region Sjælland undersøge, hvordan der kan igangsættes et interreg-projekt, der sigter mod udviklingen af en fælles grænseoverskridende vejledningsstruktur i den samlede dansk-slesvig-holstenske grænseregion. Det kan blandt andet omfatte en fælles hjemmeside, som kan fungere som én indgang til information om det at arbejde og bo på tværs af grænsen. Skattevejledning ved Infocentret i Padborg, herunder fysisk tilstedeværelse og hotline-hjælp SKAT vil fra sommeren 2015 være fysisk til stede i Region Sønderjylland-Schleswigs Infocenter i Padborg med henblik på at vejlede kunderne på tysk. Uden for disse tidsrum vil SKAT stille hotline-hjælp til rådighed for medarbejderne ved Infocentret ved henvendelser vedrørende skattespørgsmål. Ligeledes er der på slesvig-holstensk side i alt fem vejledere, der personligt rådgiver pendlere på dansk og etablerer kontakt til relevante institutioner på dansk side to rådgivere sidder ved Finansamt Flensborg og tre ved Finansamt Nordfriesland (Leck). For at udbrede kendskabet til disse informations- og vejledningsmuligheder vil delstatsregeringen med målrettet information gøre yderligere opmærksom på de eksisterende tilbud. Hurtig og smidig sagsbehandling ved ansøgninger om skattepersonnummer og skattekort En hurtig og smidig sagsbehandling har stor betydning for virksomhedernes muligheder for nemt at kunne ansætte nye tyske medarbejdere, fx når virksomhederne får nye ordrer. Som led i Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft arbejdes der således på at øge digitaliseringen af ansøgningsprocessen og udstedelsen af skattepersonnummer og skattekort. Digitaliseringen vil kunne reducere sagsbehandlingstiderne. Væsentlige informationer og skatteformularer på tysk og dansk Fra sommeren 2015 vil visse relevante standardbreve og skatteformularer fra SKAT kunne tilgås i en tysk og engelsk version på SKATs hjemmeside. Herudover vil væsentlig information på SKATs hjemmeside kunne findes på tysk og engelsk. Skatteministeriet vil afsætte midler til finansieringen af dette initiativ. Ligeledes foreligger de skatteformularer, der er relevante for grænsependlere, på dansk ved de tyske finansämter.

5 En styrket indsats for at fremme lokal beskæftigelse og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft i tilknytning til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen I forbindelse med de kommende store bygge- og anlægsprojekter, herunder Femern Bælt-forbindelsen, bliver der stor efterspørgsel på arbejdskraft. På denne baggrund vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrke informationsindsatsen rettet mod udenlandske entreprenører om muligheden for at rekruttere lokal arbejdskraft. Workindenmark vil endvidere igangsætte en indsats i Region Sjælland med henblik på at understøtte de virksomheder, der deltager i byggeriet, med rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft såsom ingeniører. Endelig vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrke indsatsen for, at EURES (EURopean Employment Services) forankres i jobcentrene ved Femern Bælt og Sønderjylland-Schleswig. Samarbejde om erhvervsuddannelser mv. Det har betydning for væksten i blandt andet produktionserhvervene, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig arbejdskraft, herunder kompetent faglært arbejdskraft. Samarbejde på tværs af grænsen om blandt andet praktikpladser og fælles erhvervsuddannelsesforløb kan bidrage til, at virksomhederne har adgang til de elever og på sigt de medarbejdere, de efterspørger, samt at erhvervsskoleeleverne får nye kompetencer. Bedre muligheder for at tage praktik i Tyskland Undervisningsministeriet vil i samarbejde med relevante parter, herunder arbejdsmarkedets parter, undersøge, hvordan rammerne for at tage praktik i udlandet, herunder Schleswig-Holstein, hvor virksomhederne efterspørger flere elever, kan smidiggøres. Fælles erhvervsuddannelsesforum Industri- og Handelskammeret i Flensborg og Region Syddanmark arbejder sammen med danske og slesvig-holstenske partnere på et interreg-projekt om grænseoverskridende erhvervsuddannelser med dobbeltkompetencer. Såfremt interreg-projektet godkendes, etableres der et fælles erhvervsuddannelsesforum med aktiv deltagelse af relevante parter fra Danmark og Schleswig-Holstein, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne samt danske og slesvig-holstenske ministerier. Forummet drøfter mulige løsninger på de problemstillinger, der identificeres i regi af det foreslåede interreg-projekt, og videreformidler tilkendegivelser om behov samt skitser til løsningsforslag til de relevante parters stillingtagen, herunder de faglige udvalg på begge sider af grænsen, den danske regering og delstatsregering Schleswig-Holstein. Arbejdet tager udgangspunkt i den landfaste grænse, men vil kunne udbredes til Femern Bælt-regionen og en større geografi. Samarbejde om videregående uddannelser Den danske regering og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil tage initiativ til en styrket dialog om, hvordan konkrete uddannelsessamarbejder og mobilitet på tværs af grænsen kan styrkes med henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen og stærke uddannelsesmiljøer, herunder muligheden for at udvikle fælles institutionelle samarbejder. Der ønskes en bred dialog med de regionale udbydere af videregående uddannelser på begge sider af grænsen. Endvidere inddrages Region Syddanmark i dialogen omkring, hvilke kompetencer og uddannelser der særligt efterspørges af virksomhederne i regionen.

6 Transport og logistik Med etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse vil rejsetiden fra Sjælland til Hamburg og fra Schleswig-Holstein til København blive reduceret markant. Dertil kommer, at den Dansk-Tyske Transportkommission forventer at offentliggøre en større rapport i efteråret 2015, som indeholder en række konkrete forslag til forbedring og optimering af infrastrukturen i Jyllandskorridoren. Udover selve infrastrukturen er der en række konkrete udfordringer i forhold til at fremme virksomhedernes og pendlernes mobilitet. Fælles indsats for at lempe de tyske regler for, hvornår særtransporter skal ledsages af politieskorte I dag må vognmændene fra tid til anden vente på ledsagelse af en politieskorte ved grænsen, fx ved transport af vindmøller. Med udsigt til et hastigt voksende antal særtransporter kan denne situation vise sig mere og mere problematisk. Det har ikke blot betydning for logistikvirksomhederne, men også for de virksomheder der er afhængige af at få leveret deres gods rettidigt. Blandt andet på foranledning af delstatsregeringen Schleswig-Holstein er alle tyske delstater blevet enige i det tyske Bundesrat om at arbejde for at lempe de tyske regler for politieskorte i forbindelse med særtransporter. Der pågår stadig forhandlinger i forbundsregeringen herom. Den danske regering og delstatsregering Schleswig-Holstein vil i samarbejde fortsætte med at arbejde for en løsning på forbundsniveau. Opladere til elbiler langs hele Jyllands- og Femern Bælt-ruten Såvel Jyllandsruten som Femern Bælt-ruten skal være moderne transportkorridorer, hvor det er nemt at komme frem med miljøvenlige biler, såsom fx elbiler. Schleswig-Holstein vil derfor også på tysk side muliggøre etableringen af hurtige opladningsstationer langs hele ruten. Dette skal ske som led i projektet GREAT (Green REgion with Alternative fuels for Transport), som delstaten Schleswig-Holstein, delstaten Hamburg, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Skåne står bag. Der forventes svar på ansøgningen om medfinansiering fra EU-Kommissionens CEF-program i efteråret Et tættere takst- og billetsamarbejde mellem lokale trafikoperatører i Sønderjylland og Schleswig Velfungerende offentlig transport på tværs af den dansk-tyske grænse har betydning for såvel fritidsrejsende som for pendlere og virksomheder. I forbindelse med den fælles ministerkonference den 16. februar 2015 blev der peget på, at forskellige takst- og billetsystemer kan være en udfordring ved den landfaste grænse. Det danske Transportministerium og delstatsregeringen Schleswig- Holsteins Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie opfordrer derfor de ansvarlige operatører til tættere koordination af takst- og billetsystemerne i den kollektive trafik på tværs af grænsen både i bus- og togtrafikken. Med henblik på at evaluere denne handlingsplan i 2016 og med henblik på udarbejdelsen af fremtidige handlingsplaner vil begge parter undersøge mulighederne for at tilvejebringe et fælles faktuelt og metodisk vurderingsgrundlag (blandt andet statistik).

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere