BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER"

Transkript

1 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan gennemføre handler via vores netbank og investeringsafdeling. I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer i Basisbank. Ved værdipapirer forstås: værdipapirer, der kan handles på regulerede markeder værdipapirer, der kan handles på andre markeder og handel, hvor en værdipapirhandler optræder som køber eller sælger (kaldet OTC-handel) unoterede værdipapirer og pantebreve. 2. KUNDEKATEGORISERING Som investeringskunde i Basisbank er du kategoriseret som detailkunde ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse Basisbank skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Som detailkunde får du den højeste beskyttelse. 3. DINE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER Vi kan anvende oplysninger fra dig i forbindelse med handel med værdipapirer, medmindre vi ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, unøjagtige eller ufuldstændige. Oplysningerne kan anvendes i den form, som du afgiver dem. 4. ORDREUDFØRELSE ("EXECUTION ONLY") Ved handel med følgende værdipapirer kan du - på egen hånd og uden at modtage investeringsrådgivning og uden at få foretaget en hensigtsmæssighedstest - indgå aftaler om og afgive ordrer om handel med: aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument, andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS) Alle handler, du gennemfører via Basisbanks netbank, er Ordreudførelse ("execution only"). Derudover er der tale om Ordreudførelse ("execution only"), hvis du på eget initiativ afgiver en specifik instruks telefonisk, personligt, pr. mail eller via besked i netbanken. Ved Ordreudførelse ("execution only") har vi ikke pligt til at vurdere hensigtsmæssigheden af dine handler. Du får derfor ikke den beskyttelse, der ligger i at få foretaget en egnethedstest og en hensigtsmæssighedstest. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret handel anbefaler vi, at du kontakter Basisbanks investeringsafdeling. 5. AFTALE OM INVESTERINGSRÅDGIVNING Vi kan vælge at fastsætte beløbsgrænser for, hvornår vi yder investeringsrådgivning i forbindelse med handel med værdipapirer. I så fald vil du kunne se beløbsgrænserne på Basisbanks hjemmeside. Når vi giver dig en anbefaling om handler i specifikke værdipapirer, vil vi indhente de oplysninger om dig som er nødvendige og relevante for, at vi kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på området, din finansielle situation og formålet med din investering. Hvilke oplysninger der vil blive indhentet, afhænger af hvor komplekst og risikofyldt investeringen er samt dine konkrete forhold. Vi kan også anvende oplysninger, som vi allerede har fået om dig i forbindelse med dit kundeforhold. Har vi ikke de oplysninger, der skal til for at give dig en anbefaling om handler i specifikke værdipapirer, er det ikke muligt for os at rådgive dig om investeringsvalg eller porteføljepleje. Vi kan imidlertid anbefale dig et alternativ (produkt, transaktion eller tjenesteydelse), hvis vi vurderer, at det er egnet for dig på baggrund af de oplysninger, vi har fået. Hvis du ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab til og erfaringer med investering, har vi ikke mulighed for at afgøre, hvad der er hensigtsmæssigt for dig. 6. ORDRETYPER I Basisbank tilbyder vi tre ordretyper, der hver især har sine egne karakteristika: Gennemsnitskursordre, limiteret ordre og markedsordre. En gennemsnitskursordre betragtes som en ordre eller handel, der udføres på andre betingelser end den gældende markedskurs. I stedet bliver prisen beregnet ved at vægte størrelse og pris for de transaktioner, der indgår i beregningen. 1

2 En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en specifik kurs (eller bedre) og i et specifikt antal. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en gennemsnitskursordre eller en limiteret ordre betragter vi som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor du beder om at få afregnet din ordre til de aktuelle markedskurser. Når vi har modtaget din ordre, er den bindende for dig. 7. ORDREUDFØRELSESPOLITIK 7.1 INDLEDNING Vi udfører din ordre efter de følgende retningslinjer. Når vi udfører eller videresender din ordre, vil vi altid søge at opnå det bedst mulige resultat for dig. Det kalder vi best execution. 7.2 SPECIFIKKE INSTRUKSER FRA DIG Har du givet os en specifik instruks om, hvordan din ordre skal behandles, vil vi udføre ordren efter din instruks, selv om det kan medføre, at vi forhindres i at udføre best execution. Desuden kan handelsreglerne for det aktuelle marked gøre, at dine instrukser kun kan følges delvist. 7.3 BEST EXECUTION For at opnå best execution tager vi hensyn til følgende faktorer: pris og omkostninger hurtighed sandsynlighed for gennemførelse og afregning ordrens omfang og art andre relevante forhold Vi vægter faktorerne efter: ordrens størrelse og karakter, det værdipapir, eller andet finansielt instrument, som ordren vedrører det aktuelle handelssted Vi anser den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger som den vigtigste faktor. De øvrige faktorer gives kun fortrinsstilling, når de kan medvirke til at opnå det bedst mulige resultat for så vidt angår pris og omkostninger. F.eks. kan hurtighed eller sandsynlighed for ordrens afvikling tillægges betydning, hvis der er store forskelle i hastigheden af udførelse eller sandsynligheden for gennemførelse afhængigt af hvilket handelssted, der vælges. 7.4 HANDELSSTEDER OG HANDELSFORMER Vi benytter de handelssteder, hvor vi kan opnå best execution af din ordre i overensstemmelse med retningslinjerne i denne politik. Du kan se en komplet liste over de handelssteder, vi benytter, på Basisbanks hjemmeside. Overordnet anvender vi handelsformerne: handel på et reguleret marked eller et andet marked, og handel udenfor et reguleret marked eller et andet marked Handel på et reguleret marked eller et andet marked Vi udfører ordrer om handel i aktier, obligationer og aktier i investeringsforeninger optaget til handel på et reguleret marked eller et andet marked, f.eks. en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller et andet organiseret handelssted på en af følgende måder: Ordren lægges straks ind på det relevante marked, hvor vi forventer at kunne opnå best execution i overensstemmelse med denne ordreudførelsespolitik. Som udgangspunkt vil der være tale om det regulerede marked, hvor aktien er mest likvid. Ordren eksekveres mod Basisbanks egenbeholdning til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud/udbud på det mest likvide marked for aktien. Ordren eksekveres direkte mod en anden kundes ordre til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud/udbud på det mest likvide marked for aktien. Ordren formidles videre til en anden værdipapirhandler. Disse bliver løbende vurderet og udvalgt ud fra deres evne til at tilbyde ordreudførelse. Se også afsnittet nedenfor om ordreformidling. Orden eksekveres mod Basisbanks egenbeholdning til en pris, der er aftalt med dig på forhånd. Ordren deles op og udføres i overensstemmelse med en eller flere af ovenstående metoder. 2

3 Handel uden for et reguleret marked eller et andet marked Når vi udfører din ordre uden for et reguleret marked eller et andet marked, f.eks. en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller et andet organiseret handelssted, kan det ske ved, at vi gennemfører ordren med banken selv som køber eller sælger, eller formidler or dren videre til en anden værdipapirhandler. Når du accepterer denne ordreudførelsespolitik accepterer du derfor også, at vi kan udføre din ordre uden om et reguleret marked eller et andet marked. 7.5 HANDEL MED VÆRDIPAPIRER, DER IKKE ER OPTAGET TIL HANDEL PÅ ET REGULERET MARKED Når du afgiver ordrer i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet (MHF), eller et andet organiseret handelssted, afregner Basisbank til en kurs der, i overensstemmelse med denne ordreudførelsespolitik, efter omstændighederne giver dig de bedste priser og laveste omkostninger. Når Basisbank udfører din ordre i disse typer værdipapirer, kan det ske ved, at banken gennemfører ordren med sig selv som køber eller sælger, eller formidler ordren videre til en anden værdipapirhandler. 7.6 HANDEL MED AKTIER I INVESTERINGSFORENINGER Afgiver du ordre om handel med aktier i investeringsforeninger, placerer vi ordren hos det relevante investeringsforvaltningsselskab eller lignende i overensstemmelse med reglerne for investeringsforeninger. I forbindelse med foreninger optaget til handel på et reguleret marked eller et andet marked henviser vi til afsnittet om handel på et reguleret marked eller et andet marked. 7.7 HANDEL TIL AFTALT PRIS Handel til aftalt pris sker ved, at du accepterer en bindende pris, eller at vi bekræfter en pris over for dig, som du accepterer. Når vi stiller priser i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, indgås der en aftale mellem dig og Basisbank. Basisbank udfører dermed ikke en ordre på dine vegne. Disse handler er således ikke omfattet af retningslinjerne i denne politik. 7.8 ORDREFORMIDLING Vi kan vælge at videresende ordrer og/eller, ved porteføljepleje, at formidle ordrer videre til en anden værdipapirhandler, som kan ekspedere ordren på en af følgende måder: 1. Udføre ordren via værdipapirhandlerens eget system og med værdipapirhandleren som modpart 2. Udføre ordren på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet 3. Formidle ordren videre til en tredje værdipapirhandler, som derefter kan vælge løsning 1, 2 eller 4 4. Foretage en kombination af ovenstående eksempler På Basisbanks hjemmeside er der en fortegnelse over de værdipapirhandlere, vi samarbejder med ved ekspedition af dine ordrer. 7.9 FORBEHOLD I tilfælde af systemmæssige forstyrrelser, uregelmæssigheder, sammenbrud eller exceptionelle markedsforhold kan vi udføre ordrer på andre handelssteder eller under hensyntagen til andre forhold end dem, som er anført i disse retningslinjer REVURDERING AF ORDREUDFØRELSESPOLITIKKEN Mindst en gang årligt vurderer vi, om ordreudførelsespolitikken fungerer efter hensigten og afhjælper eventuelle mangler. Vi vurderer regelmæssigt om de handelssteder, der er en del af denne ordreudførelsespolitik, giver det bedst mulige resultat for vores kunder. Ændringer vil blive offentliggjort på Basisbanks hjemmeside. 8. INTERESSEKONFLIKTPOLITIK Når du handler værdipapirer eller modtager andre finansielle tjenesteydelser i Basisbank, kan banken, bankens medarbejdere eller andre kunder have interesser eller forbindelser, som er væsentlige i forhold til disse værdipapirer eller tjenesteydelser. Sådanne væsentlige interesser eller forbindelser vil kunne indebære en konflikt i forhold til dine interesser. Du kan læs e interessekonfliktpolitikken på Basisbanks hjemmeside. Bemærk, at vi i nogle tilfælde ikke kan handle med dig eller tilbyde finansielle tjenesteydelser, fordi vi så i givet fald ikke kan håndtere en interessekonflikt på en ordentlig måde. Hvis dette er tilfældet, har vi ikke pligt til at oplyse dig om årsagen. 9. INSIDERHANDEL Du må ikke købe, sælge eller opfordre andre til at købe eller sælge et værdipapir, hvis du har interne viden, der kan have betydning for handlen. Har du for eksempel kendskab til informationer om udstederen, der kan påvirke prisen på papiret, og som ikke er offentliggjort og videresendt fra fondsbørsen, må du hverken selv handle eller opfordre andre til at handle med værdipapiret. 10. VALUTAKURS Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes på baggrund af Nationalbankens informationskurs to bankdage før afviklingsdagen (valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt. 11. AFREGNINGSPRINCIPPER - KURTAGEOMKOSTNINGER For at få gennemført en handel med værdipapirer, betaler du en kurtage til Basisbank. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Herudover kan du i nogle tilfælde komme til at betale et tillæg til kursen, når du køber, eller du kan få et fradrag i kursen, hvis du sælger. 3

4 Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, du benytter. De generelle afregningsprincipper for de beskrevne handelstyper fremgår af Basisbanks hjemmeside, ligesom oplysninger om kurtage og eventuelle andre gebyrer tydeligt vil fremgå af hver enkel fondsnota. Basisbanks kurtagesatser ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de gældende satser fremgår af Basisbanks hjemmeside. 12. AFVIKLING AF FONDSHANDLER Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på OMX Den Nordiske Børs København, og tre bankdage efter handelsdagen for unoterede værdipapirer. Afviklingsdagen for en handel med et værdipapir er samtidig valørdag/rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst ved at henvende dig til os. Ved dit køb af værdipapirer er Basisbanks levering betinget af, at vi modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er Basisbanks betaling af afregningsbeløbet betinget af, at vi får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For købte værdipapirer registreret i værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først skal disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i dit depot senest børsdagen før afviklingsdagen. Samtidig må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget - f.eks. i form af pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til din disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen fordi du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som Basisbank har handlet med, kan betale eller levere. Se i øvrigt Basisbanks forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. 13. LIMITEREDE ORDRER Kan en limiteret ordre på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke udføres øjeblikkeligt under gældende markedsvilkår, vil vi sørge for at fremskynde gennemførelsen af ordren ved straks at offentliggøre din limiterede ordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. 14. FONDSNOTA/BEKRÆFTELSER Når vi på dine vegne har udført en ordre, som ikke er i forbindelse med porteføljepleje, vil vi hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. Vi kan i den forbindelse vælge at give dig oplysningerne ved brug af standardkoder. Vi sender dig en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen. Hvis vi modtager bekræftelsen fra tredjemand, sender vi afregningsnota senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til dig af tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom kan vi vælge at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsender vi afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis vi modtager ordrer i forbindelse med aktier i kollektive investeringsforeninger, der er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og aktier i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil vi sende dig afregningsnotaer, eller give dig oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned. Ved mere specielle finansielle instrumenter som pantebreve og derivater giver vi dig oplysningerne i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. Ønsker du det, giver vi dig desuden oplysninger om ordrens status. 15. INDSIGELSE VEDRØRENDE FONDSNOTA/BEKRÆFTELSER M.M. Har du indsigelser mod indholdet af din fondsnota skal du fremsætte dem straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Basisbank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne have været undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. 16. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I forbindelse med handel af værdipapirer indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. 4

5 17. OPTAGELSE AF TELEFONSAMTALER For at betjene dig korrekt, kan vi optage telefonsamtaler om handel med værdipapirer på bånd. Optagelserne vil kunne anvendes som bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og Basisbank. 18. BASISBANKS VIDEREGIVELSE AF KUNDEOPLYSNINGER I forbindelse med opfyldelse af din ordre, kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til Basisbanks agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 19. ANNULLERING AF FEJLHANDLER Vi forbeholder os ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører vi relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra os. Hvis du ønsker, at ordren skal gennemføres på ny, skal du kontakte os. 20. HANDEL MED PENSIONSMIDLER/-DEPOTER Vi gør specielt opmærksom på anbringelsesreglerne i forbindelse med handel med værdipapirer for pensionsmidler. I store træk går reglerne ud på, at der maksimalt må placeres 20% af pensionsordningens værdi i aktier, ansvarlig kapital mv. udstedt af samme selskab. Overskrider du denne grænse på købstidspunktet, medfører det, jvf. lovgivningen, at din pensionsordning mister sin skattemæssige status, og at den i så fald skal ophæves og at der skal betales afgift til staten. Yderligere skal vi gøre opmærksom på, at der på pensionskontoen skal være tilstrækkelig indestående til betaling af den årlige pensionsafkastbeskatning pr. 7. december. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om hvorvidt din investering er i overensstemmelse med anbringelsesbestemmelserne for pensionsmidler. Basisbank foretager en systemmæssig beregning af om anbringelsesbestemmelserne overholdes, men beregningen er kun vejledende, idet reglerne på området er komplicerede. Vejledende betyder at: Handler, der ikke overholder reglerne, i visse tilfælde alligevel kan gennemføres Handler, der er i overensstemmelse med reglerne, i visse tilfælde alligevel kan blive afvist Vi påtager sig derfor intet ansvar for om anbringelsesreglerne overholdes, når der handles via netbanken - ansvaret er alene dit eget. 21. SKAT Vær opmærksom på, at der gælder særlige beskatningsregler for handel og investering i værdipapirer. Derfor er det en god idé at søge rådgivning - eksempelvis hos din revisor eller de lokale skattemyndigheder - om de skattemæssige konsekvenser ved handel og investering i værdipapirer. 22. ANSVARSBEGRÆNSNING Basisbank påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindels e med udførelsen af en opgave for os. Ej heller for en skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. Basisbank er ikke ansvarlig for tab som følge af driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelse af selvbetjening eller for tab som følge af afbrydelse i din adgang til at indhente information eller behandle ordrer. 23. MISLIGHOLDELSE Du anses for at have misligholdt dine forpligtigelser overfor Basisbank, hvis du ikke betaler på den aftalte afviklingsdag ikke overholder dine forpligtigelser overfor Basisbank ikke opfylder aftalens forudsætninger har givet urigtige oplysninger af betydning for aftalens oprettelse udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest, standser betalingerne, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældsanering eller indleder forhandling om akkord. Vi har ved din misligholdelse eller død ret til uden varsel at: - erklære samtlige ikke-afregnede handler for misligholdte og betragte ikke udførte ordrer som annullerede og afsluttede - sælge de værdipapirer, som er registreret på dit værdipapirdepot, for din regning og risiko, og anvende indestående på din afregningskonto til dækning af Basisbanks udestående krav på skyldig købesum og renter, hvis betaling ikke er sket senest tre dage efter afviklingsdagen. Du bærer selv risikoen for kurs- og markedsændringer, indtil dækningssalget er gennemført. Dækningssalget vil blive gennemført til den bedst mulige pris. 5

6 24. LOVVALG Eventuelle retstvister mellem dig og Basisbank afgøres efter dansk ret i Sø- & Handelsretten i København. 25. ÆNDRINGER TIL DISSE RETNINGSLINIER Basisbank forbeholder sig ret til, med øjeblikkelig varsel, at ændre disse forretningsbetingelser. 26. ANDRE REGLER Ud over nærværende forretningsbetingelser for handel med værdipapirer, henviser vi til Basisbanks almindelige bestemmelser for opbevaring af værdipapirer i depot og Basisbanks almindelige forretningsbetingelser, der gælder, med mindre de er fraveget i nærværende forretningsbetingelser. 6

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse Sydbanks politik for ordreudførelse 1. Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan Sydbank håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig det efter omstændighederne bedst mulige resultat

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser, Ordreudførselspolitik & Beskrivelse af finansielle instrumenter

Almindelige forretningsbetingelser, Ordreudførselspolitik & Beskrivelse af finansielle instrumenter Almindelige forretningsbetingelser, Ordreudførselspolitik & Beskrivelse af finansielle instrumenter for Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Opdateret d. 3 marts 2016 Betingelsernes anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere