Salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Responsor IT Aps Naverland 2, Glostrup CVR: DK Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret af begge parter. Parter defineres som Responsor APS, herefter benævnt Responsor og kunden. 2. Et tilbud fra Responsor er gældende i 14 dage fra dets datering. 3. En bindende aftale er indgået, når den er accepteret skriftligt af begge parter i papirformat eller via Skriftlig kommunikation foregår, med mindre andet er aftalt via Nærværende betingelser tilsidesætter og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler eller korrespondancer m.v. om salg og levering. Betingelserne udgør parternes aftale i sin helhed og ingen ændring heraf eller tilføjelse hertil kan ske uden den anden parts skriftlige samtykke. 2. Konsulentbistand 1. Konsulentbistand ydes indenfor normal åbningstid kl. 8:00-16:00 fra mandag til torsdag og fredag fra kl. 8:00-15: Onsite support (på kundens adresse) afregnes pr. påbegyndt time. Offsite support, herunder telefon-, - og fjernsupport start afregnes pr. påbegyndt kvarter. 3. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kvarter. Hertil kommer evt. bro-, færge- eller flyudgifter tur/retur forbundet med konsulentens transport. 4. Servicetider:Responsor opkræver et tillæg, såfremt der rekvireres omgående assistance eller konsulentbistand udenfor normal åbningstid. Aften indtil kl. 21:00 opkræves en starttakst på 1 time, herefter tillæg på 100 % pr. påbegyndt time. Nat, weekend samt helligdage opkræves der starttakst på 2 timer, herefter 100% pr. påbegyndt time. 5. Hastetillæg for omgående assistance (uanset tidsrum og årsag) udgør en starttakst på 2 timer. 3. Installation og opsætning 1. Er intet andet aftalt påtager Responsor sig, mod særskilt vederlag, at foretage installation hos kunden. 2. Medmindre andet skriftligt aftales, har kunden selv ansvaret for installationsforberedelser, herunder særskilt edb-stærkstrøm med samme jording til alle hardwareenheder, leveret fra separat el-gruppe; netværkskabling med nødvendige net-drops; et omgivende miljø der kan

2 tilgodese krav til placering af udstyr samt udvikling af varme og støv; fremskaffelse af logins, softwareprogrammer, licensoplysninger og evt. kundens nødvendige tilstedeværelse. 3. Responsor er berettiget at fakturere for evt. mertid som følge af kundens manglende installationsforberedelser eller tilstedeværelse. 4. Evt. bortskaffelse af emballage m.v. påhviler kunden. 5. I den udstrækning Responsor har rådgivet om dimensionering og/eller valg af udstyr og software, er sådanne råd baseret på kundens forudgående egne oplysninger om kapacitet, planlagt brug o.lign., jf. kundens skriftlige kravspecifikation. Kunden er selv ansvarlig for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af sådanne oplysninger. 6. Efter installation af system-, standard- og applikationssoftware påhviler det kunden at opbevare licensbeviser, originale datamedier og lignende. 4. Dokumentation 1) Responsor vedligeholder løbende en standarddokumentation til internt brug. Denne dokumentation omfatter generelle og kundespecifikke installationsoplysninger. Udarbejdelsen af dokumentation faktureres efter medgået tid. Kunden kan efter ønske få elektronisk adgang til denne information. 2) Yderligere dokumentation og brugervejledning udarbejdes mod særskilt vederlag. 5. Fortrolighed I det daglige samarbejde med Responsors kunder, udveksles ofte information, som kan anses for propietær og fortrolig i relation til kundens forretningsaktiviteter, processer, personale og kunder. Derfor forpligter Responsor sig til at efterleve nedenstående regler: Responsor har tavshedspligt vedrørende alle personalemæssige og forretningsmæssige forhold hos kunden og medarbejdere fra Responsor skal behandle enhver oplysning om kunden og kundens kunder som strengt fortrolige og skal i enhver henseende drage omsorg for, at sådanne oplysninger ikke kommer til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter aftalens ophør 6. Ejendomsret 1) Risikoen for produkternes hændelige undergang og forringelse overgår til kunden ved levering 2) Der tages ejendomsforbehold over de solgte genstande. Responsor ApS er berettiget til at tilbagetage ovennævnte genstande, såfremt kunden misligholder sin betalingsforpligtelse 7. Fejl og mangler 1) Kunden skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af leverancerne fra Responsor. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Responsor skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. 2) Efter Responsors valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Responsors regning indenfor rimelig tid

3 3) Har kunden ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Responsor, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende 4) For så vidt det leverede helt eller delvist omfatter tredjeparts produkter, kan Responsor ikke stilles ringere, end leverandør og/eller producent foreskriver i egne generelle betingelser for det pågældende produkt. 8. Abonnementer 1) Alle produkter og ydelser som erhverves via et abonnement har en løbetid på 1 år og forlænges automatisk en periode med mindre andet er skriftligt angivet. 2) Opsigelse af abonnement kan ske af hver af parterne med 2 måneders skriftligt varsel til udløbet af abonnementsperioden. Ved ophør af aftalen er kunden ansvarlig for at hente eventuelle data, der måtte opbevares i forbindelse med abonnementet. 9. Serviceaftale En serviceaftale er betinget af en forudgående skriftlig aftale indeholdende en nærmere beskrivelse af de aftalte ydelser. 1. Serviceaftalen kan omfatte faste periodiske servicebesøg hos kunden 2. Et servicebesøg er ikke begrænset til faste serviceopgaver men kan også anvendes til ad hoc opgaver efter kundens behov 3. Overstiger timeforbruget på et servicebesøg den aftalte tidsramme, trækkes de overskydende timer enten på klippekort eller afregnes særskilt 4. Kørsel til og fra aftalens bestemmelsessted er inkluderet i prisen på serviceaftalen. Kørsel herudover faktureres pr. påbegyndt kvarter 5. Opsigelse af serviceaftalen kan ske af hver af parterne med 1 måneds skriftlig varsel til udløbet af den igangværende abonnementsperiode 10. Levering 1) Købelovens definitioner af, hvornår levering er sket i handelskøb, er gældende for aftalen, såfremt intet andet er aftalt mellem Responsor ApS og kunden. Specifikke aftaler vedrørende levering i tilbud/ordrebekræftelse har forrang frem for Købelovens almindelige regler. 2) Leveringstiden for varer beror på leverandørens lagerstatus, og ansvar herom kan ikke påhvile Responsor. Hvis kunden eller underleverandøren forsinker leverancen, kan Responsor ikke drages til ansvar. 3) Omkostninger i forbindelse med fragt og evt. delleveringer påhviler kunden, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Ekspeditionsgebyr i forbindelse med licens- og abonnementsbestilling påhviler også kunden.

4 11. Betaling 1) Alle priser opgivet af Responsor er ekskl. moms, installation og levering med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Priser på timer, klippekort, serviceaftaler og abonnementer kan reguleres til en hver tid; dog ikke indenfor aftaleperioden, hvis angivet. 2) Priser på hardware og software, som leveres af tredjemand, er variable, hvorfor kunden herved accepterer, at endelig pris først kan fastsættes ved Responsor ApS s bestilling af varerne hos tredjemand, således at endelig pris først kendes af kunden på faktureringstidspunktet. Såfremt den reelle pris for tredjemands produkt er mere end 10 procent højere end den tilbudte pris, fremsender Responsor ApS et nyt tilbud til kundens accept Regulering af priser sker én gang årligt på grundlag af det af Danmarks Statistik senest offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 10. juli Priserne er baseret på nettoprisindeks ved en kontrakts indgåelse og reguleres i overensstemmelse hermed ved den løbende fakturering. Mod et mindre vederlag kan faktura sendes pr. post. Betalingsbetingelser Der betales netto 8 dage kontant fra fakturadatoen, med mindre andet er anført. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, påløber der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker. 4) Indeholder leverancen varer indkøbt fra 3. part (hardware/software) vil denne del blive faktureret ved levering på kundens adresse eller ved levering til Responsor i forbindelse med offsite installation. 6) Kunden er forpligtet til at foretage enhver betaling til Responsor, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af kundens forhold. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Responsor. 7) Ved udsendelse af rykkerskrivelser forbeholdes ret til at tilskrive et rykkergebyr på kr. 100,- ekskl. moms. 8) Er betaling forsinket i mere end 30 dage efter forfaldstid, kan Responsor dels hæve aftalen i sin helhed og dels tage det af den omhandlede faktura leverede tilbage, i overensstemmelse med 6 punkt 2. 9) Sålænge der består uopfyldte betalingsforpligtigelser fra kundens side, er Responsor berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser til kunden uanset art.

5 12. Ansvar 1) Responsor fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller skade; herunder men ikke begrænset til tab af indtastede eller bearbejdede data, tab af ordrer, tabt arbejdsfortjeneste m.v. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Responsor. I det omfang lov om produktansvar giver mulighed herfor fraskrives ethvert produktansvar. 2) Responsor's maksimale erstatningsansvar er begrænset til købesummen for det produkt, der måtte begrunde erstatningsansvar. 3) Det er kundens ansvar at al lagret eller installeret software er licenseret, og at brugen heraf følger licensgivers regler. 13. Force Majeure 1) Responsor kan ikke holdes økonomisk eller teknisk ansvarlig når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller andre omstændigheder parten ikke er herre over. 2) Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere end seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftligt varsel ophæve aftalen 14. Tvister 1) Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København og efter danske retsregler.

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere