NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s."

Transkript

1 Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. 2 UNI Finance Bedre regulering af finansielle markeder s. 9 Generaldirektoratet for Beskæftigelse Nyt arbejdsdirektiv på dagsordenen s. 4 Banking Committee Samarbejder med EBF s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA 17. å rg a n g marts 2009 kontak t: ISsN NR.1

2 2 FA MAGASIN marts 2009 Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte Bruxelles den januar Besøget var en opfølgning på OK08, hvor der blev nedsat en EU Task Force. Formålet med denne task force er at styrke samarbejdet mellem de to forbund og FA om EUforhold. Vi skal i fællesskab følge og påvirke udviklingen inden for EU. Vi skal også se på, hvad det er, der kommer fra Bruxelles, som har betydning for den finansielle sektor, herunder for vores overenskomster. Den bedste måde at få et overblik over disse ting er at tage til Bruxelles og søge at komme ind i EU s maskinrum. Det lykkedes under det fælles besøg, hvor vi havde møder med nøglepersonerne i Kommissionen, Den Danske Repræsentation, de vigtigste organisationer og medlemmer i Europa-Parlamentet. Alle parter er vigtige her. Kommissionens medarbejdere forbereder de mange forslag til direktiver. Danmarks repræsentation i Bruxelles arbejder både med tingene dernede, men rådgiver også beslutningstagerne i København. Desuden fylder organisationerne rigtig meget. Det at drive lobby-virksomhed er en naturlig og anerkendt del af EU s virke. Det fik vi også understreget under det afsluttende møde med to danske medlemmer af Europa-Parlamentet. De gav begge en uformel og meget åbenhjertig redegørelse for arbejdet i Parlamentet. Og begge var meget imødekommende over for henvendelser, også i fremtiden. Det fører over til at fastslå, at EU er noget, vi skal tage alvorligt på det finansielle arbejdsmarked, også i dagligdagen. Som det fremgår af artiklen om besøget hos Business Europe, er der vedtaget mere end 400 regelsæt på arbejdsmarkedsområdet, og der er som led i den sociale dialog taget mere end 60 fælles initiativer. Det fylder altså rigtig meget, og det er bestemt ikke slut hermed. Udfordringen for Finansforbundet, DFL og FA er her den samme som for de andre parter på det danske arbejdsmarked. Nemlig at søge at bevare et system, der bygger på kollektive overenskomster. Det er bestemt op ad bakke, fordi man de fleste andre steder i Europa har et arbejdsmarked, der hviler på lovgivning og individuelle aftaler. Dertil kommer, at arbejdsmarkedets parter er svagere og mere opdelt i mange EU-lande. Derfor må man realistisk se i øjnene, at vi nok ikke kan bevare systemet 100%, som vi har kendt det i 100 år. Det vil nok være nødvendigt med tilpasninger, men evner arbejdsmarkedets parter at tilpasse overenskomstsystemerne til udviklingen i virksomhederne, vil chancerne for, at den danske model overlever, trods alt være gode. Og udviklingen kan jo også nogle gange gå den anden vej. Flexicurity er fx et område, hvor man specielt fra dansk side har sat et solidt fodaftryk på det europæiske arbejdsmarked. Steen A. Rasmussen

3 marts 2008 FA M AG A S I N 3 Organiseringen i EU Organisationsprocenter varierer meget i Europa. Frankrig har en organisationsprocent på under 10% og Danmark omkring 80% Organiseringen i EU er et broget billede. På medarbejderside er organisationsprocenterne meget forskellige fra land til land, og antallet af forbund inden for finanssektoren varierer også betydeligt. Det svinger fra 20 forbund i Spanien (heraf 6 store forbund) til en række lande eksempelvis Storbritannien, hvor der alene er et forbund. Organisationsprocenten varierer også meget i de forskellige lande. Frankrig har en meget lav organisationsprocent på under 10%, hvorimod Cypern næsten er 100% organiseret. Danmark ligger relativt højt med en organisationsprocent på omkring de 80%. Til sammenligning har Sverige en organisationsprocent på omkring 65%. Tendensen er, at organisationsprocenten falder. I nogle lande skyldes det, at arbejdsmarkedet i de seneste år har været arbejdstagerens. I andre lande, eksempelvis Danmark, mener FA, at faldet i organisationsprocenten skyldes, at medarbejdertypen har ændret sig. Der bliver ansat flere akademikere i den finansielle sektor, som enten ikke er medlem af en fagforening eller har en anden fagforening end Finansforbundet eller DFL. Mange østeuropæiske lande oplever fald i organisationsprocenten, der kan være historisk betinget, fordi den yngre østeuropæer anser fagforeninger for et levn fra kommunismen. Men der er fortsat lande, eksempelvis Schweiz, hvor organisationsprocenten er konstant og lande som Italien, hvor organisationsprocenten er steget, samtidigt med at antallet af medarbejdere i den finansielle sektor er faldet. På arbejdsgiverside varierer tingene også. I mange lande findes der alene foreninger, som både tager sig af branche- og arbejdsgiverspørgsmål. I disse lande er der ofte en forening, men i nogle lande er der særskilte organisationer for forretningsbanker, sparekasser og andelsbanker. I lande, hvor kollektive overenskomster betyder meget, er der desuden selvstændige arbejdsgiverforeninger. Det gælder Tyskland, Schweiz og de nordiske lande. På medarbejderside er der i Europa inden for finans en organisation, som mange nationale forbund er medlem af, nemlig UNI-Europa Finance. Finansforbundet og DFL er medlem af UNI-Europa Finance. Allan Bang, der er formand for Finansforbundet, er også præsident for UNI-Europa Finance. På arbejdsgiverside er der derimod flere organisationer. På bankområdet er der 3, nemlig en for forretningsbanker (Banking Committee for European Social Affairs), en for sparekasser (European Savings Banks Group) og en for andelsbanker (European Association of Cooperative Banks). Også på forsikringsområdet er der flere: her er den vigtigste the European Insurance and Reinsurance Federation (CEA). Endelig har realkreditten også en europæisk forening the European Mortgage Federation.

4 4 FA MAGASIN marts 2009 EU-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse Task Force gruppen startede studieturen i Bruxelles med et besøg hos Generaldirektoratet for Beskæftigelse, hvor gruppen blev modtaget af Director Armindo Silva, chef for arbejdsret og social dialog og hans kollega Evelyn Bichou. Armindo Silva gav en generel gennemgang af Kommissionens arbejde inden for beskæftigelsesområdet og forklarede, at Kommissionen har to hovedopgaver, nemlig at producere EU-regler på området og at sikre, at reglerne bliver implementeret og efterlevet af medlemsstaterne. EU-Kommissionen har to hovedopgaver, nemlig at producere EU-regler og sikre at reglerne bliver implementeret og efterlevet Lovgivning i EU på beskæftigelsesområdet sker i form af direktiver. Direktiver virker ikke direkte i de enkelte medlemslande, men skal implementeres af medlemslandene. Mange direktiver på beskæftigelsesområdet kan enten implementeres ved lov eller ved overenskomst. Kommissionen arbejder i tæt samspil med de Europæiske Sociale Parter, dvs. de europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Kommissionen skal rådføre sig med parterne, inden Kommissionen tager initiativ til ny lovgivning. Hvis Kommissionen beslutter sig for at gå videre med et direktivudkast, rådfører Kommissionen sig igen med de Sociale Parter om indholdet af direktivet. Denne særlige konsultationsprocedure er ligefrem indskrevet i EU-Traktaten. De Europæiske Sociale parter har mulighed for at sige til Kommissionen, at Kommissionen skal fremme et direktiv, hvis indhold parterne selv har forhandlet på plads. Indtil 2000 skete næsten al regulering på beskæftigelsesområdet igennem

5 marts 2008 FA M AG A S I N 5 direktiver. Nu vedtager de Sociale Parter ofte ikke-bindende aftaler, eksempelvis om distancearbejde, stress og vold på arbejdspladsen var et meget vigtigt år på beskæftigelsesområdet, hvor bl.a. direktivet om vikarer og europæiske virksomhedsråd blev vedtaget. I 2009 står et forslag til et nyt arbejdstidsdirektiv øverst på dagsordenen. Der er store forskelle mellem EU-Parlamentet og rådets opfattelse, og udsigterne til et kompromis er ikke store. Kommissionen vil i 2009 også se på udstationeringsdirektivet og de problemer, der er i forhold til minimumløn efter afsigelsen af Laval-dommen. Kommissionen vil her undersøge, om den danske lov, der er vedtaget for nylig, er god nok. I det vedtagne direktiv om europæiske virksomhedsråd er der indført en 2-årsperiode for indgåelse af aftaler om europæiske virksomhedsråd efter det gamle direktiv eller ændring. I sådanne tilfælde skal reglerne i det gamle og ikke det fornyligt vedtagne direktiv overholdes. Spørgsmålet er, om det i praksis har nogen reel betydning. Som udgangspunkt er det nye direktiv en tydeliggørelse af de allerede gældende regler i det gamle direktiv. Ved en fortolkning af aftaler indgået på baggrund af det gamle direktiv, vil der nok blive skelet til det nye direktivs tydeliggørelse af reglerne. Kun hvor der reelt er indført ændringer, vil det nye direktivs regler ikke være gældende. Eksempelvis er der ændringer om, hvordan det særlige forhandlingsorgan sammensættes. Herudover åbner det nye direktivs artikel 13 op for, at virksomheder alligevel kan blive omfattet af det nye direktiv, hvis der sker betydelige ændringer i virksomhedens struktur.

6 6 FA MAGASIN marts 2009 Den danske arbejdsmarkedsattache EU Task Force gruppen blev modtaget på den Danske Repræsentation i Bruxelles af Beskæftigelsesråd Lone Henriksen, der er udstationeret i Bruxelles fra Beskæftigelsesministeriet. Lone Henriksen er udsendte fra Beskæftigelsesministeriet for en 3-årig periode. Hendes arbejde består i at varetage danske interesser overfor EU og øvrige medlemslande primært i forbindelse med forberedelse af møderne i Ministerrådet og være bindeled mellem EU-systemet og den danske regering. FA besøgte beskæftigelsesråd Lone Henriksen på den Danske Repræsentation i Bruxelles På samme måde som Beskæftigelsesministeriet har de fleste ministerier en medarbejder siddende på den faste repræsentation for at varetage ministeriets område. Ved at være udstationeret til repræsentationen i Bruxelles og sidde i en arbejdsgruppe med beskæftigelsesattacheer fra de øvrige medlemslande, har Lone Henriksen fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der rører sig i EU. Lone Henriksen fortalte, at 2009 bliver et overgangsår. Der er valg til EU-Parlamentet i juni Kommissionen, der er udpeget for en 5-årig periode, skal efter planen udpeges i slutning af 2009 og der er problemer med Lissabon-traktaten. Irland skal have traktaten til en ny folkeafstemning i løbet af 2009, fordi befolkningen i første omgang sagde nej. Desuden vil finanskrisen og tendensen til protektionisme i forbindelse med nationale støtteordninger til fx bilindustrien være noget, der kommer til at optage EU.

7 marts 2008 FA M AG A S I N 7 ETUC ETUC skal høres af Kommissionen, når der laves direktiver. ETUC repræsenterer over 60 millioner arbejdstagere i Europa Hos ETUC (European Trade Union Confederation) blev gruppen modtaget af Wolfgang Kowalsky, rådgiver til Generelsekretær John Monks. ETUC er en sammenslutning af fagforeninger på europæisk plan. ETUC har 82 nationale fagforeninger fordelt på 36 lande og 12 europæiske forbund som medlemmer. I alt repræsenterer ETUC over 60 millioner arbejdstagere i Europa. ETUC er en af de Sociale Parter, der bliver refereret til i FA Magasinets artikel om mødet med Kommissionen. ETUC skal høres af Kommissionen, når der udarbejdes direktiver og har herudover mulighed for sammen med Business Europe at bede Kommissionen fremme direktiver eller at indgå ikke-bindende aftaler. ETUC arbejder som en traditionel lobbyorganisation med gode forbindelser til Kommissionen og rådet med de skiftende formandskaber og månedlige møder med parlamentsmedlemmer i arbejdsmarkedsudvalget. Desuden bruger ETUC demonstrationer uden for Parlamentet til at understøtte sine synspunkter over for politikerne. Senest fik ETUC Parlamentet til at opsplitte det kompromis, der var indgået i ministerrådet om forslagene til vikar- og arbejdstidsdirektiv. ETUC fik Parlamentet til at sige ja til vikardirektivet og nej til ministerrådets forslag til arbejdstidsdirektiv. ETUC har længe talt for europæisk regulering af det finansielle område, men Kommissionen ville vente. Desværre fik ETUC ret i, at der er behov for nye regler. Nu foreslår ETUC en ny social pagt, ligesom Roosevelts new deal. Konkurrence skal afløses af solidariske strategier.

8 8 FA MAGASIN marts 2009 BUSINESSEUROPE er den europæiske virksomhedsforening og repræsenterer over 20 millioner, små, mellemstore og store virksomheder. BUSINESSEUROPE er ETUCs modpart, når parterne udarbejder ikke-bindende aftaler, fremmer direktiver og lobbyer i EU. Fra Danmark er det DA og DI, som er medlem. BUSINESSEUROPE repræsenterer over 20 millioner virksomheder Hos BUSINESSEUROPE blev vi modtaget af Maxime Cerutti, der er rådgiver i BUSINESSEURO- PEs afdeling for sociale forhold. BUSINESSEUROPE fortalte, at arbejdsmarkedsområdet m.v., som på EU-sprog hedder social matters, fylder meget. På lovgivningsområdet er der siden 1958 vedtaget ca. 400 sociale tekster i form af 240 retsforskrifter og 160 politiske deklarationer. Sideløbende har den sociale dialog fundet sted siden I perioden op til 2006 har det resulteret i flere end 60 fælles initiativer, hvoraf nogle har resulteret i direktiver om eksempelvis forældreorlov og deltidsarbejde, andre i frivillige aftaler om arbejdsrelateret stress og chikane og vold på arbejdspladsen. Herudover har der været fælles initiativer i form af anbefalinger, deklarationer og holdninger. Ligesom Kommissionen forudser BUSINESSEUROPE, at opfølgningen på Lavalsagen kommer på dagsordenen. Et andet vigtigt punkt bliver arbejdstidsdirektivet, hvor BUSINESSEUROPE og Kommissionen har andre interesser end EU-parlamentet og ETUC. Endelig lægger BUSINESSEUROPE vægt på projektet om nye kvalifikationer til nye job. Dvs. at sikre og uddanne kvalificerede medarbejdere i takt med, at behovene hos virksomhederne ændrer sig på grund af teknologiske og globale påvirkninger.

9 marts 2008 FA M AG A S I N 9 UNI Finance UNI Finance deltager i den sociale dialog med bank- og forsikringsarbejdsgiverne Hos UNI Finance mødte Task Force gruppen lederen for UNI Finance Oliver Roethig og sekretariatsmedarbejder Kathrine Søndergaard. UNI Finance er en af i alt 13 sektorer i UNI Global, der er en global sektorfagforening for funktionæransatte. UNI Finance er delt op i 4 regioner, hvoraf UNI Finance Europa er en af dem. Både Finansforbundet og DFL er medlemmer af UNI Finance. UNI Finance deltager i den sociale dialog med bank- og forsikringsarbejdsgiverne og udfører lobbyarbejde overfor Kommissionen og EU-Parlamentet, ligesom de øvrige arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. UNI Finance samarbejder for tiden med forsikringssektoren omkring demografi. Et andet fælles projekt med arbejdsgiversiden på bankområdet er udvidelsen af Europa og hvordan de nye medlemsstater bliver integeret. Finanskrisen står selvfølgelig højt på dagsordenen hos UNI Finance, der styrker lobbyindsatsen for en bedre regulering af de finansielle markeder. UNI Finance har også synspunkter om, hvordan aflønningen af direktører skal være og hvilken kreditpolitik bankerne i fremtiden skal efterleve.

10 10 FA MAGASIN marts 2009 Banking Committee for European Social Affairs Task Force gruppen besøgte the European Banking Federation, EBF, og blev modtaget af bl.a. generalsekretær Guido Ravoet, lederen af social affairs afdelingen Sébastian de Brower og seniorrådgiver Forence Kanson. EBF er en europæisk organisation for forretningsbanker og finansielle institutioner. EBF s mål er et integreret europæisk marked for finansielle ydelser. FA er medlem af Banking Committee for European Social Affairs, som EU Task Force-gruppen også besøgte i Bruxelles BCESA er en selvstændig arbejdsgiverkomite, som samarbejder med EBF, jf. figuren nedenfor. Banking Committee for European Social Affairs BCESA EBF Board Banking Committee for European Social Affairs (BCESA) Chairman : G. Durante INFORMATION EBF Executive Committee BCESA Working Groups EBF Consultative Committees (Financial markets, Banking supervision, Legal, Consumer affairs, Payments, AML, Accounting, ) 9 På dagsordenen i BCESA er Kommissionens forslag til en familiepakke, flexicurity, nye kvalifikationer til nye job og selvfølgelig forslaget til arbejdstidsdirektiv. Et fremtidigt emne vil være de forskellige tiltag i forhold til aflønning af direktører. Desværre har den sociale dialog med UNI Finance haltet lidt på det seneste, og der ligger derfor en udfordring i at få den sociale dialog på skinner igen. Herudover er der en udfordring i at få organiseret arbejdet i Banking Committee på en sådan måde, at flere lande deltager og generelt at få flere nye lande involveret i arbejdet i komiteen, fordi ikke alle europæiske lande er repræsenteret i BCESA.

11 marts 2008 FA M AG A S I N 11 EU og FA EU-emnerne griber ind i de fleste af FA s områder. Dertil kommer, at antallet af medarbejdere i FA s sekretariat er begrænset. Derfor har FA ikke en international afdeling eller en eller flere personer, som alene eller fortrinsvist arbejder med EUspørgsmål. Det er noget, som griber ind på tværs. Der kommer rigtig meget ny regulering på arbejdsmiljøområdet, og det drøftes i Arbejdsmiljørådet, hvor FA er medlem. Før den danske regering skal finde ud af, hvad den skal mene om et forslag til EUdirektiv, drøftes det med arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Beskæftigelsesministeriets Specialudvalg, når det er noget, der vedrører arbejdsmarkedet. Her er FA også med. Når så direktiverne skal indføres i de danske arbejdsmarkedsregler, finder man ud af i Implementeringsudvalget, hvordan det skal ske. I det udvalg sidder også hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet, herunder FA. Nyt fra FA Indmeldelse IKANO Bank A/S er indmeldt pr. 2. januar Udmeldelser Med virkning fra 1. januar 2009 er Selskabet af 1. september 2008 A/S (tidl. Roskilde Bank A/s) og Bonusbanken og Ringkjøbing Bank, der begge er fusioneret med vestjyskbank, udmeldt af FA. Med virkning fra 1. februar 2009 er Ulsted Sparekasse, der er fusioneret med Sparekassen Vendsyssel, udmeldt af FA. Navneændring Claims Management Group Limited (CMGL) har ændret navn til Capita Insurance Services. FA har nu 224 medlemmer med medarbejdere. Nyt fra FA s sekretariat FA har pr. 2. marts 2009 ansat Daniel Wiingaard Bach som studentermedhjælp. Pr. 1. april 2009 er Claus Ryde ansat som jurist.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Det danske arbejdsmarked påvirkes på en række områder af beslutninger, der træffes på EU-niveau.

Det danske arbejdsmarked påvirkes på en række områder af beslutninger, der træffes på EU-niveau. 10. maj 2006 IDA Nyheder om EU-initiativer og aktiviteter nr. 1/2006 Personalestyrelsen udgiver fra 2006 et nyhedsbrev om styrelsens interessevaretagelse i forhold til forskellige EU-initiativer og samarbejdsrelationer,

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s.

EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? FA er med i Arbejdsmiljørådet s. 3 EU-direktiver og danske regler Et direktivs vej gennem systemet s. 4 Uddannelsesområdet Uddannelsesområdet bruger mange forkortelser s.

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Forvirring hersker på jord

Forvirring hersker på jord NFT 3/1994 Den sociale dialog: Forvirring hersker på jord af cand.scient.pol. Hans Jørgen Nielsen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedets parter var fulde af begejstring, fordi de med vedtagelsen

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet.

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. Hvad er EØSU? Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et økonomisk og socialt udvalg og et regionsudvalg med rådgivende funktioner" Traktaten

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2).

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Arbejdsmarkedsudvalget (L 221 - bilag 21) (Offentligt) Ved Stranden 8

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Too big to fail - Too big to save Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Det gik jo lige så godt! Det indre marked i EU for Finansielle ydelser udviklede sig i den rigtige retning : SEPA

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Peter Nedergaard: Lobbyisme i EU. Overblik:

Peter Nedergaard: Lobbyisme i EU. Overblik: Peter Nedergaard: Lobbyisme i EU Overblik: 1. De vigtigste spillere 2. Kommissionen og lobbyismen 3. Lobbyisme i teori og praksis 4. Udbud af lobbyisme 5. Fordele og ulemper ved forskellige typer af lobbyisme

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

EU i dagligdagen. Vend blikket sydpå. EU-Domstolen regulerer. Školy, ecole, mokyklos, osv. Her er listen over EU-direktiver på arbejdsmarkedet

EU i dagligdagen. Vend blikket sydpå. EU-Domstolen regulerer. Školy, ecole, mokyklos, osv. Her er listen over EU-direktiver på arbejdsmarkedet Vend blikket sydpå 80% af al ny lovgivning kommer fra EU s 3 EU i dagligdagen Her er listen over EU-direktiver på arbejdsmarkedet s 4 EU-Domstolen regulerer også Mange sager fra Danmark vendes med EU-Domstolen

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s.

NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s. Nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krag, Codan s. 3 Nordisk møde Konfliktfriholdelse blev drøftet s. 9 FA statistikker Hvordan bliver statistikkerne til s. 2, 4, 5, 6, 7, 8 EU task force FA og forbundene besøger

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG DI s vejledning Indhold 1) Overblik...2 2) Direktivets formål... 3 3) Hvad er nyt i det reviderede direktiv?...4 4) Hvem er omfattet af direktivet?... 5 Virksomheden med bestemmende

Læs mere

Interviewer: Hvad gør man så konkret for at opnå størst mulig indflydelse?

Interviewer: Hvad gør man så konkret for at opnå størst mulig indflydelse? 1 Interview Heidi Til stede: Interviewer: Anna Louise Madsen Suppleant: Trine Lasson Andreasen Interviewede: Heidi Rønne - LO Interviewer: Til at starte med, kan jeg få dig til at fortælle lidt om de arbejdsopgaver

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

NR.4. Norden. Arbejdstid. Virksomhederne. Overenskomsten. Nutidige og enkle regler efterlyses s. 2. Danske regler halter bagud s.

NR.4. Norden. Arbejdstid. Virksomhederne. Overenskomsten. Nutidige og enkle regler efterlyses s. 2. Danske regler halter bagud s. Arbejdstid Nutidige og enkle regler efterlyses s. 2 Norden Danske regler halter bagud s. 4 Overenskomsten Mix-krydderi af smådetaljer s. 6 Virksomhederne I filialen, på hovedkontoret og døgnet rundt s.

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere