NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s."

Transkript

1 Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. 2 UNI Finance Bedre regulering af finansielle markeder s. 9 Generaldirektoratet for Beskæftigelse Nyt arbejdsdirektiv på dagsordenen s. 4 Banking Committee Samarbejder med EBF s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA 17. å rg a n g marts 2009 kontak t: ISsN NR.1

2 2 FA MAGASIN marts 2009 Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte Bruxelles den januar Besøget var en opfølgning på OK08, hvor der blev nedsat en EU Task Force. Formålet med denne task force er at styrke samarbejdet mellem de to forbund og FA om EUforhold. Vi skal i fællesskab følge og påvirke udviklingen inden for EU. Vi skal også se på, hvad det er, der kommer fra Bruxelles, som har betydning for den finansielle sektor, herunder for vores overenskomster. Den bedste måde at få et overblik over disse ting er at tage til Bruxelles og søge at komme ind i EU s maskinrum. Det lykkedes under det fælles besøg, hvor vi havde møder med nøglepersonerne i Kommissionen, Den Danske Repræsentation, de vigtigste organisationer og medlemmer i Europa-Parlamentet. Alle parter er vigtige her. Kommissionens medarbejdere forbereder de mange forslag til direktiver. Danmarks repræsentation i Bruxelles arbejder både med tingene dernede, men rådgiver også beslutningstagerne i København. Desuden fylder organisationerne rigtig meget. Det at drive lobby-virksomhed er en naturlig og anerkendt del af EU s virke. Det fik vi også understreget under det afsluttende møde med to danske medlemmer af Europa-Parlamentet. De gav begge en uformel og meget åbenhjertig redegørelse for arbejdet i Parlamentet. Og begge var meget imødekommende over for henvendelser, også i fremtiden. Det fører over til at fastslå, at EU er noget, vi skal tage alvorligt på det finansielle arbejdsmarked, også i dagligdagen. Som det fremgår af artiklen om besøget hos Business Europe, er der vedtaget mere end 400 regelsæt på arbejdsmarkedsområdet, og der er som led i den sociale dialog taget mere end 60 fælles initiativer. Det fylder altså rigtig meget, og det er bestemt ikke slut hermed. Udfordringen for Finansforbundet, DFL og FA er her den samme som for de andre parter på det danske arbejdsmarked. Nemlig at søge at bevare et system, der bygger på kollektive overenskomster. Det er bestemt op ad bakke, fordi man de fleste andre steder i Europa har et arbejdsmarked, der hviler på lovgivning og individuelle aftaler. Dertil kommer, at arbejdsmarkedets parter er svagere og mere opdelt i mange EU-lande. Derfor må man realistisk se i øjnene, at vi nok ikke kan bevare systemet 100%, som vi har kendt det i 100 år. Det vil nok være nødvendigt med tilpasninger, men evner arbejdsmarkedets parter at tilpasse overenskomstsystemerne til udviklingen i virksomhederne, vil chancerne for, at den danske model overlever, trods alt være gode. Og udviklingen kan jo også nogle gange gå den anden vej. Flexicurity er fx et område, hvor man specielt fra dansk side har sat et solidt fodaftryk på det europæiske arbejdsmarked. Steen A. Rasmussen

3 marts 2008 FA M AG A S I N 3 Organiseringen i EU Organisationsprocenter varierer meget i Europa. Frankrig har en organisationsprocent på under 10% og Danmark omkring 80% Organiseringen i EU er et broget billede. På medarbejderside er organisationsprocenterne meget forskellige fra land til land, og antallet af forbund inden for finanssektoren varierer også betydeligt. Det svinger fra 20 forbund i Spanien (heraf 6 store forbund) til en række lande eksempelvis Storbritannien, hvor der alene er et forbund. Organisationsprocenten varierer også meget i de forskellige lande. Frankrig har en meget lav organisationsprocent på under 10%, hvorimod Cypern næsten er 100% organiseret. Danmark ligger relativt højt med en organisationsprocent på omkring de 80%. Til sammenligning har Sverige en organisationsprocent på omkring 65%. Tendensen er, at organisationsprocenten falder. I nogle lande skyldes det, at arbejdsmarkedet i de seneste år har været arbejdstagerens. I andre lande, eksempelvis Danmark, mener FA, at faldet i organisationsprocenten skyldes, at medarbejdertypen har ændret sig. Der bliver ansat flere akademikere i den finansielle sektor, som enten ikke er medlem af en fagforening eller har en anden fagforening end Finansforbundet eller DFL. Mange østeuropæiske lande oplever fald i organisationsprocenten, der kan være historisk betinget, fordi den yngre østeuropæer anser fagforeninger for et levn fra kommunismen. Men der er fortsat lande, eksempelvis Schweiz, hvor organisationsprocenten er konstant og lande som Italien, hvor organisationsprocenten er steget, samtidigt med at antallet af medarbejdere i den finansielle sektor er faldet. På arbejdsgiverside varierer tingene også. I mange lande findes der alene foreninger, som både tager sig af branche- og arbejdsgiverspørgsmål. I disse lande er der ofte en forening, men i nogle lande er der særskilte organisationer for forretningsbanker, sparekasser og andelsbanker. I lande, hvor kollektive overenskomster betyder meget, er der desuden selvstændige arbejdsgiverforeninger. Det gælder Tyskland, Schweiz og de nordiske lande. På medarbejderside er der i Europa inden for finans en organisation, som mange nationale forbund er medlem af, nemlig UNI-Europa Finance. Finansforbundet og DFL er medlem af UNI-Europa Finance. Allan Bang, der er formand for Finansforbundet, er også præsident for UNI-Europa Finance. På arbejdsgiverside er der derimod flere organisationer. På bankområdet er der 3, nemlig en for forretningsbanker (Banking Committee for European Social Affairs), en for sparekasser (European Savings Banks Group) og en for andelsbanker (European Association of Cooperative Banks). Også på forsikringsområdet er der flere: her er den vigtigste the European Insurance and Reinsurance Federation (CEA). Endelig har realkreditten også en europæisk forening the European Mortgage Federation.

4 4 FA MAGASIN marts 2009 EU-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse Task Force gruppen startede studieturen i Bruxelles med et besøg hos Generaldirektoratet for Beskæftigelse, hvor gruppen blev modtaget af Director Armindo Silva, chef for arbejdsret og social dialog og hans kollega Evelyn Bichou. Armindo Silva gav en generel gennemgang af Kommissionens arbejde inden for beskæftigelsesområdet og forklarede, at Kommissionen har to hovedopgaver, nemlig at producere EU-regler på området og at sikre, at reglerne bliver implementeret og efterlevet af medlemsstaterne. EU-Kommissionen har to hovedopgaver, nemlig at producere EU-regler og sikre at reglerne bliver implementeret og efterlevet Lovgivning i EU på beskæftigelsesområdet sker i form af direktiver. Direktiver virker ikke direkte i de enkelte medlemslande, men skal implementeres af medlemslandene. Mange direktiver på beskæftigelsesområdet kan enten implementeres ved lov eller ved overenskomst. Kommissionen arbejder i tæt samspil med de Europæiske Sociale Parter, dvs. de europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Kommissionen skal rådføre sig med parterne, inden Kommissionen tager initiativ til ny lovgivning. Hvis Kommissionen beslutter sig for at gå videre med et direktivudkast, rådfører Kommissionen sig igen med de Sociale Parter om indholdet af direktivet. Denne særlige konsultationsprocedure er ligefrem indskrevet i EU-Traktaten. De Europæiske Sociale parter har mulighed for at sige til Kommissionen, at Kommissionen skal fremme et direktiv, hvis indhold parterne selv har forhandlet på plads. Indtil 2000 skete næsten al regulering på beskæftigelsesområdet igennem

5 marts 2008 FA M AG A S I N 5 direktiver. Nu vedtager de Sociale Parter ofte ikke-bindende aftaler, eksempelvis om distancearbejde, stress og vold på arbejdspladsen var et meget vigtigt år på beskæftigelsesområdet, hvor bl.a. direktivet om vikarer og europæiske virksomhedsråd blev vedtaget. I 2009 står et forslag til et nyt arbejdstidsdirektiv øverst på dagsordenen. Der er store forskelle mellem EU-Parlamentet og rådets opfattelse, og udsigterne til et kompromis er ikke store. Kommissionen vil i 2009 også se på udstationeringsdirektivet og de problemer, der er i forhold til minimumløn efter afsigelsen af Laval-dommen. Kommissionen vil her undersøge, om den danske lov, der er vedtaget for nylig, er god nok. I det vedtagne direktiv om europæiske virksomhedsråd er der indført en 2-årsperiode for indgåelse af aftaler om europæiske virksomhedsråd efter det gamle direktiv eller ændring. I sådanne tilfælde skal reglerne i det gamle og ikke det fornyligt vedtagne direktiv overholdes. Spørgsmålet er, om det i praksis har nogen reel betydning. Som udgangspunkt er det nye direktiv en tydeliggørelse af de allerede gældende regler i det gamle direktiv. Ved en fortolkning af aftaler indgået på baggrund af det gamle direktiv, vil der nok blive skelet til det nye direktivs tydeliggørelse af reglerne. Kun hvor der reelt er indført ændringer, vil det nye direktivs regler ikke være gældende. Eksempelvis er der ændringer om, hvordan det særlige forhandlingsorgan sammensættes. Herudover åbner det nye direktivs artikel 13 op for, at virksomheder alligevel kan blive omfattet af det nye direktiv, hvis der sker betydelige ændringer i virksomhedens struktur.

6 6 FA MAGASIN marts 2009 Den danske arbejdsmarkedsattache EU Task Force gruppen blev modtaget på den Danske Repræsentation i Bruxelles af Beskæftigelsesråd Lone Henriksen, der er udstationeret i Bruxelles fra Beskæftigelsesministeriet. Lone Henriksen er udsendte fra Beskæftigelsesministeriet for en 3-årig periode. Hendes arbejde består i at varetage danske interesser overfor EU og øvrige medlemslande primært i forbindelse med forberedelse af møderne i Ministerrådet og være bindeled mellem EU-systemet og den danske regering. FA besøgte beskæftigelsesråd Lone Henriksen på den Danske Repræsentation i Bruxelles På samme måde som Beskæftigelsesministeriet har de fleste ministerier en medarbejder siddende på den faste repræsentation for at varetage ministeriets område. Ved at være udstationeret til repræsentationen i Bruxelles og sidde i en arbejdsgruppe med beskæftigelsesattacheer fra de øvrige medlemslande, har Lone Henriksen fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der rører sig i EU. Lone Henriksen fortalte, at 2009 bliver et overgangsår. Der er valg til EU-Parlamentet i juni Kommissionen, der er udpeget for en 5-årig periode, skal efter planen udpeges i slutning af 2009 og der er problemer med Lissabon-traktaten. Irland skal have traktaten til en ny folkeafstemning i løbet af 2009, fordi befolkningen i første omgang sagde nej. Desuden vil finanskrisen og tendensen til protektionisme i forbindelse med nationale støtteordninger til fx bilindustrien være noget, der kommer til at optage EU.

7 marts 2008 FA M AG A S I N 7 ETUC ETUC skal høres af Kommissionen, når der laves direktiver. ETUC repræsenterer over 60 millioner arbejdstagere i Europa Hos ETUC (European Trade Union Confederation) blev gruppen modtaget af Wolfgang Kowalsky, rådgiver til Generelsekretær John Monks. ETUC er en sammenslutning af fagforeninger på europæisk plan. ETUC har 82 nationale fagforeninger fordelt på 36 lande og 12 europæiske forbund som medlemmer. I alt repræsenterer ETUC over 60 millioner arbejdstagere i Europa. ETUC er en af de Sociale Parter, der bliver refereret til i FA Magasinets artikel om mødet med Kommissionen. ETUC skal høres af Kommissionen, når der udarbejdes direktiver og har herudover mulighed for sammen med Business Europe at bede Kommissionen fremme direktiver eller at indgå ikke-bindende aftaler. ETUC arbejder som en traditionel lobbyorganisation med gode forbindelser til Kommissionen og rådet med de skiftende formandskaber og månedlige møder med parlamentsmedlemmer i arbejdsmarkedsudvalget. Desuden bruger ETUC demonstrationer uden for Parlamentet til at understøtte sine synspunkter over for politikerne. Senest fik ETUC Parlamentet til at opsplitte det kompromis, der var indgået i ministerrådet om forslagene til vikar- og arbejdstidsdirektiv. ETUC fik Parlamentet til at sige ja til vikardirektivet og nej til ministerrådets forslag til arbejdstidsdirektiv. ETUC har længe talt for europæisk regulering af det finansielle område, men Kommissionen ville vente. Desværre fik ETUC ret i, at der er behov for nye regler. Nu foreslår ETUC en ny social pagt, ligesom Roosevelts new deal. Konkurrence skal afløses af solidariske strategier.

8 8 FA MAGASIN marts 2009 BUSINESSEUROPE er den europæiske virksomhedsforening og repræsenterer over 20 millioner, små, mellemstore og store virksomheder. BUSINESSEUROPE er ETUCs modpart, når parterne udarbejder ikke-bindende aftaler, fremmer direktiver og lobbyer i EU. Fra Danmark er det DA og DI, som er medlem. BUSINESSEUROPE repræsenterer over 20 millioner virksomheder Hos BUSINESSEUROPE blev vi modtaget af Maxime Cerutti, der er rådgiver i BUSINESSEURO- PEs afdeling for sociale forhold. BUSINESSEUROPE fortalte, at arbejdsmarkedsområdet m.v., som på EU-sprog hedder social matters, fylder meget. På lovgivningsområdet er der siden 1958 vedtaget ca. 400 sociale tekster i form af 240 retsforskrifter og 160 politiske deklarationer. Sideløbende har den sociale dialog fundet sted siden I perioden op til 2006 har det resulteret i flere end 60 fælles initiativer, hvoraf nogle har resulteret i direktiver om eksempelvis forældreorlov og deltidsarbejde, andre i frivillige aftaler om arbejdsrelateret stress og chikane og vold på arbejdspladsen. Herudover har der været fælles initiativer i form af anbefalinger, deklarationer og holdninger. Ligesom Kommissionen forudser BUSINESSEUROPE, at opfølgningen på Lavalsagen kommer på dagsordenen. Et andet vigtigt punkt bliver arbejdstidsdirektivet, hvor BUSINESSEUROPE og Kommissionen har andre interesser end EU-parlamentet og ETUC. Endelig lægger BUSINESSEUROPE vægt på projektet om nye kvalifikationer til nye job. Dvs. at sikre og uddanne kvalificerede medarbejdere i takt med, at behovene hos virksomhederne ændrer sig på grund af teknologiske og globale påvirkninger.

9 marts 2008 FA M AG A S I N 9 UNI Finance UNI Finance deltager i den sociale dialog med bank- og forsikringsarbejdsgiverne Hos UNI Finance mødte Task Force gruppen lederen for UNI Finance Oliver Roethig og sekretariatsmedarbejder Kathrine Søndergaard. UNI Finance er en af i alt 13 sektorer i UNI Global, der er en global sektorfagforening for funktionæransatte. UNI Finance er delt op i 4 regioner, hvoraf UNI Finance Europa er en af dem. Både Finansforbundet og DFL er medlemmer af UNI Finance. UNI Finance deltager i den sociale dialog med bank- og forsikringsarbejdsgiverne og udfører lobbyarbejde overfor Kommissionen og EU-Parlamentet, ligesom de øvrige arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. UNI Finance samarbejder for tiden med forsikringssektoren omkring demografi. Et andet fælles projekt med arbejdsgiversiden på bankområdet er udvidelsen af Europa og hvordan de nye medlemsstater bliver integeret. Finanskrisen står selvfølgelig højt på dagsordenen hos UNI Finance, der styrker lobbyindsatsen for en bedre regulering af de finansielle markeder. UNI Finance har også synspunkter om, hvordan aflønningen af direktører skal være og hvilken kreditpolitik bankerne i fremtiden skal efterleve.

10 10 FA MAGASIN marts 2009 Banking Committee for European Social Affairs Task Force gruppen besøgte the European Banking Federation, EBF, og blev modtaget af bl.a. generalsekretær Guido Ravoet, lederen af social affairs afdelingen Sébastian de Brower og seniorrådgiver Forence Kanson. EBF er en europæisk organisation for forretningsbanker og finansielle institutioner. EBF s mål er et integreret europæisk marked for finansielle ydelser. FA er medlem af Banking Committee for European Social Affairs, som EU Task Force-gruppen også besøgte i Bruxelles BCESA er en selvstændig arbejdsgiverkomite, som samarbejder med EBF, jf. figuren nedenfor. Banking Committee for European Social Affairs BCESA EBF Board Banking Committee for European Social Affairs (BCESA) Chairman : G. Durante INFORMATION EBF Executive Committee BCESA Working Groups EBF Consultative Committees (Financial markets, Banking supervision, Legal, Consumer affairs, Payments, AML, Accounting, ) 9 På dagsordenen i BCESA er Kommissionens forslag til en familiepakke, flexicurity, nye kvalifikationer til nye job og selvfølgelig forslaget til arbejdstidsdirektiv. Et fremtidigt emne vil være de forskellige tiltag i forhold til aflønning af direktører. Desværre har den sociale dialog med UNI Finance haltet lidt på det seneste, og der ligger derfor en udfordring i at få den sociale dialog på skinner igen. Herudover er der en udfordring i at få organiseret arbejdet i Banking Committee på en sådan måde, at flere lande deltager og generelt at få flere nye lande involveret i arbejdet i komiteen, fordi ikke alle europæiske lande er repræsenteret i BCESA.

11 marts 2008 FA M AG A S I N 11 EU og FA EU-emnerne griber ind i de fleste af FA s områder. Dertil kommer, at antallet af medarbejdere i FA s sekretariat er begrænset. Derfor har FA ikke en international afdeling eller en eller flere personer, som alene eller fortrinsvist arbejder med EUspørgsmål. Det er noget, som griber ind på tværs. Der kommer rigtig meget ny regulering på arbejdsmiljøområdet, og det drøftes i Arbejdsmiljørådet, hvor FA er medlem. Før den danske regering skal finde ud af, hvad den skal mene om et forslag til EUdirektiv, drøftes det med arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Beskæftigelsesministeriets Specialudvalg, når det er noget, der vedrører arbejdsmarkedet. Her er FA også med. Når så direktiverne skal indføres i de danske arbejdsmarkedsregler, finder man ud af i Implementeringsudvalget, hvordan det skal ske. I det udvalg sidder også hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet, herunder FA. Nyt fra FA Indmeldelse IKANO Bank A/S er indmeldt pr. 2. januar Udmeldelser Med virkning fra 1. januar 2009 er Selskabet af 1. september 2008 A/S (tidl. Roskilde Bank A/s) og Bonusbanken og Ringkjøbing Bank, der begge er fusioneret med vestjyskbank, udmeldt af FA. Med virkning fra 1. februar 2009 er Ulsted Sparekasse, der er fusioneret med Sparekassen Vendsyssel, udmeldt af FA. Navneændring Claims Management Group Limited (CMGL) har ændret navn til Capita Insurance Services. FA har nu 224 medlemmer med medarbejdere. Nyt fra FA s sekretariat FA har pr. 2. marts 2009 ansat Daniel Wiingaard Bach som studentermedhjælp. Pr. 1. april 2009 er Claus Ryde ansat som jurist.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s.

NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s. Nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krag, Codan s. 3 Nordisk møde Konfliktfriholdelse blev drøftet s. 9 FA statistikker Hvordan bliver statistikkerne til s. 2, 4, 5, 6, 7, 8 EU task force FA og forbundene besøger

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret Forhandlinger OK 11 Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev afsluttet allerede i maj 2010 med en 1 årig forlængelse af den eksisterende overenskomsttekst og en generel lønregulering på 1,07%. Forliget

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr6/2005 UDDANNELSE 2 Lissabonstrategien og Uddannelse 2010 hvad er status på uddannelsesområdet? 2 En europæisk referenceramme for kvalifikationer

Læs mere

NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet

NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet Personalepolitik på tværs af grænser If forsikrings nordiske erfaringer s. 3 Globaliseringen når også til Nørre Snede Internationale strømme i det lokale s. 3 Dansk realkredit vinder indpas i udlandet

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Året der gik i finans

Året der gik i finans Året der gik i finans Det forgangne beretningsår har været præget af overenskomstforhandlingerne. Forhandlingerne på forsikringsområdet gik planmæssigt og blev afsluttet uden den store dramatik. Men på

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI

JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI NU JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI Mariane Dissing, adm. dir. FA Når Finanstilsynet kommer forbi... Finanstilsynet har siden 1919 ført tilsyn med finansielle

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere