Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: Personaleomsætning FA s seneste opgørelse af personaleomsætning viser, at finansvirksomheder fortsat nyansætter på et lavere niveau end før finanskrisen. Men forskellen mellem afgang og tilgang er i løbet af det sidste år blevet mindre Set over hele perioden fra november 2010 til november 2011 er tilgangen af nye medarbejdere lavere end afgangen. Fra november 2010 til februar 2011 faldt andelen af medarbejdere, der tiltrådte, til 2,3 pct., hvilket er det laveste niveau i løbet af det seneste år. Andelen af fratrådte medarbejder har henover perioden fra november 2010 til november 2011 været svagt faldende. Andelen af fratrådte var 2,9 pct. fra august til november 2010, hvorimod 2,3 pct. fratrådte fra august til november Indsnævringen mellem tilgangen- og afgangen af medarbejdere betyder, at antallet af medarbejdere stort set er uændret i november 2011 i forhold til august 2011.

2 FA ANALYSE m a r ts Personaleomsætning på kvartaler Kernemedarbejdere 5,0 3,0 2,0 1, Personaleomsætningen følges ad Kvartalvis personaleomsætning Udviklingen i den kvartalsvise personaleomsætning viser, at andelen af nyansatte er faldet fra november 2010 til november 2011, og at afgangen af medarbejdere er fulgt med ned. Forskellen mellem tilgang og afgang har været forholdsvis beskeden, hvilket betyder, at der ikke er blevet væsentlig færre kernemedarbejdere 1 i virksomhederne hen over perioden. De største reduktioner har fundet sted i løbet af sommeren Figuren viser større udsving i tilgangen end i afgangen af medarbejdere fra finanssektoren. Dette er en tendens, der ses over hele perioden, hvor FA har målt personaleomsætningen. Målt på afgang viser figuren en svag nedadgående trend for personaleomsætningen over hele perioden fra 2007 til Personaleomsætning på afgang dækker både over medarbejdere der får nyt job, medarbejdere der trækker sig tilbage fra arbejdsmarked til efterløn eller pension og medarbejdere der bliver opsagt individuelt eller i forbindelse med større kollektive afskedigelser. På baggrund af tallene er det ikke muligt afgøre årsagen til at ansættelsesforholdet stopper. Andre af FA s opgørelser viser, at forholdsvis få kollektive afskedigelser blev effektueret i Større reduktion end personale omsætningen måler Personaleomsætningen kan være undervurderet FA s beskæftigelsesundersøgelse 2 har vist en større nedgang i antallet af medarbejdere, end der måles på baggrund af personaleomsætningen. Der kan være flere forklaringer på dette. Personaleomsætningen måles på antallet af kernemedarbejdere. Dvs. fastlønnede medarbejdere, der er ansat på normale betingelser. Mere løst ansatte medarbejdere som studerende, timelønnede og midlertidigt ansatte indgår ikke. I det omfang virksomhederne i højere grad har reduceret antallet af løst ansatte medarbejdere end kernemedarbejdere, afspejler personaleomsætningen ikke denne reduktion. 1 Fokus er på kernemedarbejdere, dels fordi det er dem, der er vigtigst for at sikre kontinuitet og viden, dels fordi der naturligt vil være en betydelig højere personaleomsætning blandt mere løst ansatte medarbejdere. 2 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 udgivet af FA 10. november 2011, https://www.fanet.dk/publikationer/beskaeftigelsesundersoegelse

3 3 En anden forklaring er, at kun FA-medlemsvirksomheder med over 10 medarbejdere indgår i personaleomsætningen, hvorfor populationen ikke er den sammen som populationen i Beskæftigelsesundersøgelsen, der dækker hele sektoren. En sidste forklaring kan være, at noget af personaleomsætningen af tekniske årsager ikke bliver opfanget. De seneste år har været præget af mange fusioner, og i sådanne situationer sker det desværre, at indberetning af oplysninger ikke er komplette i en periode. Dermed må virksomheder i korte perioder udgå af målingen. Der er risiko for, at den målte personaleomsætning undervurderes. Årlig personaleomsætning kernemedarbejdere 1 1 6,0 2,0 05- nov nov nov nov nov nov. 11 Årlig personaleomsætning Den årlige personaleomsætning viser udviklingen i personaleomsætningen mellem starten og slutningen af året, hvorimod de kvartalsvise tal viser, hvordan til- og afgang har udviklet sig henover året. I den årlige personaleomsætning slår underliggende tendenser senere igennem. Fx blev lavkonjunkturen først tydelig i den årlige personaleomsætning for november 2009, mens lavkonjunkturen var tydelig i den kvartalsvise personaleomsætning for februar Af figuren ovenfor ses, at tilgangen i 2010 til 2011 med 8,6 pct. er på et lavere niveau end perioden før, men et højere niveau end i kriseåret Set over hele perioden har andelen af nytiltrådte været mellem 7,7 pct. og 14,2 pct. Andelen af fratrædelser er fra 2010 til 2011 på 9,4 pct., hvilket er den laveste andel i den årsopdelte personaleomsætning. Over perioden fra 2005 til 2011 har andelen af medarbejdere, der er fratrådt deres job, ligget mellem 9,4 pct. og 11,3 pct. Nettoreduktion på 0,8 pct. Samlet set er antallet af kernemedarbejdere netto blevet reduceret med 0,8 pct. fra november 2010 til november Forskelle mellem penge & realkreditinstitutter og forsikring Både penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber har oplevet en lavere personaleomsætning målt på såvel tilgang som afgang i den seneste periode. På

4 4 begge områder er der fortsat flere medarbejdere, der forlader et job, end nye der tiltræder, og forsikringsområdet har stadig højere personaleomsætning end pengeog realkreditområdet. Penge- og realkreditinstitut For penge- og realkreditinstitutter er personaleomsætning målt på tilgang faldet i forhold til årene før en har de seneste 3 år været mellem 7,4 og 8,9 pct. mod ca. 13,5 pct. i årene før finanskrisen. Personaleomsætningen målt på afgang har i perioden været mere stabil omkring 10 pct., men falder i perioden fra november 2010 til november 2011 til 8,9 pct. Personaleomsætning, penge- & realkreditinst. Kernemedarbejdere 15,0 1 5,0 05- nov nov nov nov nov nov. 11 Mindre forskel mellem områderne Forsikring Frem til 2008 var personaleomsætningen på forsikringsområdet markant højere end på penge- og realkreditområdet. Personaleomsætningen er stadig højest på forsikringsområdet, men forskellen mellem områderne er blevet mindre. Personaleomsætning, forsikring Kernemedarbejdere 15,0 1 5,0 05- nov nov nov nov nov nov. 11

5 5 Fra november 2007 til november 2008 var til- og afgangen på forsikringsområdet henholdsvis 1 og 15,6 pct., mens til- og afgangen er faldet til henholdsvis 10,5 pct. og 11,2 pct. fra november 2010 til november Lavest personaleomsætning for årige Alder har stor betydning for personaleomsætning Opgørelsen over personaleomsætning belyser ikke, hvorvidt afgangen skyldes tilbagetrækning, afskedigelse eller jobskifte til en anden branche. Ved at se på personaleomsætningen fordelt på aldersgrupper ses det dog tydeligt, at den største tilbagetrækning sker hos medarbejdere, der har nået alderen for efterløn og folkepension. Derimod har medarbejdere i de midterste aldersgrupper (40-49 og år) den laveste personaleomsætning målt på afgang. Personaleomsætning fordelt på alder Kernemedarbejdere november 2010-november , , Ikke overraskende har den yngste aldersgruppe den højeste personaleomsætning (ex. pensioneringer), både målt på tilgang og afgang. Uanset konjukturer skifter flere mænd end kvinder job Mænd skifter oftere job end kvinder Foruden alder har også køn betydning for personaleomsætningen. Både på penge-, realkredit- og forsikringsområdet har mænd højere personaleomsætning end kvinder. Den kønsmæssige forskel slår igennem på både tilgangs- og afgangsandelene. Personaleomsætning, afgang, opdelt på køn Kernemedarbejdere nov nov ,0 Kvinder Mænd Penge&real Forsikring Penge&real Forsikring

6 6 At mænd har en højere personaleomsætning end kvinder, har ikke har ændret sig, siden FA udarbejdede den første statistik over personaleomsætningen. Der er blot sket en ændring i niveauet for personaleomsætningen. Tabel 1. Personaleomsætning målt på afgang, pct Kvinder Mænd November Penge og realkredit 9,3 10,9 Forsikring 14,7 16,5 November Penge og realkredit 8,1 9,8 Forsikring 10,2 12,1 Mindre geografiske forskelle Den lavere personaleomsætning slår også igennem på lavere personaleomsætning opdelt efter arbejdspladsernes geografiske placering. Personaleomsætning opdelt på regioner Kernemedarbejdere, 1 16, ,0 2,0 Region Nordjyllanjylland Region Midt- Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Ukendt region I perioden fra november 2008 til november 2009 var der særlig høj personaleomsætning i Region Sjælland på grund af frasalget af Roskilde Banks filialer. Fra november 2009 til november 2010 ses betydning af salg af Fionia Banks filialer ved en høj personaleomsætning i Region Syddanmark, der ligeledes omfatter Fyn. I det seneste år har personaleomsætningen været mere jævnt fordelt over regionerne. Kollektive afskedigelser/ansættelser samt fusioner og virksomhedsoverdragelser Kollektive afskedigelser og kollektive ansættelser tæller med som personaleomsætning i FA s opgørelse. Det gælder også ved fusioner og når en virksomhed overtager hele afdelinger fra en anden virksomhed. I sådanne tilfælde foranlediger de berørte medarbejdere afgang i den ene virksomhed og tilgang i den anden. En virksomhed, der købes ind i en koncern, men videreføres som selvstændig virksomhed, uden at medarbejderne får nye ansættelsesforhold, skaber derimod ikke personaleomsætning.

7 7 Analysens metode Personaleomsætningen i denne analyse er baseret på de lønindberetninger, FA hvert kvartal modtager fra sine medlemsvirksomheder. Personaleomsætningen er opgjort som medarbejdere, der er fratrådt fra primo til ultimo i procent af gennemsnittet af medarbejderantallet primo og ultimo. Evt. ansættelsesforhold, der starter efter primoperioden og slutter før ultimoperioden, tælles ikke med i hverken tæller eller nævner. Eksempel på beregning af personaleomsætning 1 (3+4)/2 x100=28,6 Personaleomsætning målt på afgang: Ansatte i primoperiode (fx november 2008) Medarbejder nr. 1 Medarbejder nr. 2 Medarbejder nr. 3 Ansatte i ultimoperiode (fx november 2009) Medarbejder nr 1 Medarbejder nr. 3 Medarbejder nr. 4 Medarbejder nr. 5 Medarbejder nr. 2 3 medarbejdere 4 medarbejdere 1 medarbejder Ved kernemedarbejdere forstås, at personen er fastlønnet og ansat på normale betingelser (dvs. ej timelønnet og ej midlertidigt ansat). Da mønsteret for personaleomsætning blandt elever vil være markant anderledes end for andre medarbejdere, er eleverne ikke med i opgørelserne i denne analyse. Afgrænsningen indebærer bl.a., at en person, der skifter fra at være fastlønnet til at være timelønnet, vil tælle med i afgangsraten. Tilsvarende vil en elev, der bliver fastansat som almindelig medarbejder, eller en person, der skifter fra en midlertidig kontrakt til ansættelse på normale betingelser, tælle med i personaleomsætningen som tilgang. FA s opgørelse af personaleomsætningen er baseret på koncerner. Medarbejdere, der skifter job fra ét selskab i koncernen til et andet selskab i koncernen, tæller ikke med i sektorens samlede personaleomsætning. I opdelingen på områder tæller et sådan skift dog med, hvis det sker mellem to selskaber i koncernen, der opererer på hvert sit område fx bank og realkredit. Pga. mange rokeringer mellem netop bank og realkredit i de seneste perioder, der ikke afspejler en forskydning af koncernernes fokus på de respektive områder, er personaleomsætningen ikke opgjort særskilt for realkredit i denne analyse. I de aldersfordelte personaleomsætningstal, ses der bort fra de helt unge under 20 år, fordi de udgør en meget begrænset gruppe. De indgår dog i de samlede tal for personaleomsætningen.

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere