UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH"

Transkript

1 UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og planlægning i forbindelse med brugerinvolveringen. Der gives et første bud på omfanget af den kommende brugerinvolvering med henblik på udarbejdelse af byggeprogram for Nyt OUH. Med brugerinvolveringen i Nyt OUH skal der skabes dialog og inddragelse, det skal sikres at projektet får tilført viden, nye ideer og kvalitet samt sikres forankring hos fremtidens brugere. 2. Baggrund Visionen for Nyt OUH: Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde I forlængelse af at fokus i visionen er på mennesket - patienten, de pårørende og personalet, er det således naturligt at have fokus på brugerinvolvering i Nyt OUH. Det er ligeledes vigtigt i alle de processer der omhandler brugerinvolvering, at have fokus på at skabe et fælles billede af og inddrage visionen og de tilknyttede perspektiver. Med byggeriet af Nyt OUH skal der sættes en ny dagsorden for brugerinvolvering. Der skal sikres en reel brugerinvolvering, hvor der ikke blot er tale om skyggeprocesser for at skabe legitimering af byggeriet eller understøtte politisk korrekthed. Dialog er afgørende for et godt resultat, derfor er det vigtigt at arbejde med brugerinddragelsesprocesser, hvor ledelse, medarbejdere, patienter og andre brugere kan komme med på råd om hvordan vi bedst planlægger og bygger det nye hospital. Brugerne de sundhedsprofessionelle og patienterne er vigtige bærere af opdateret viden om sygehuset, deres viden og erfaring gør dem til eksperter i planlægningen af det nye sygehus. Brugerinvolveringen vil overordnet have til opgave at levere brugerinput til projektet i programmeringsfasen og de efterfølgende projekteringsfaser samt at forberede personalet på at arbejde på Nyt OUH. Journal nr. : 10/15968 Side : 1 af 8

2 I dette notat bruges betegnelsen bruger bredt forstået som bruger af Nyt OUH, det vil sige patienter, personale, pårørende og borgere i Region Syddanmark (potentielle brugere), det øvrige sundhedsvæsen samt øvrige samarbejdspartnere. I de enkelte delprojekter fastlægges den konkrete målgruppe for brugerinddragelsen. Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet er forudsat i Sundhedslovens 4: Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde m.v. 3. Visioner og Målsætninger for brugerinddragelsen i Nyt OUH Visionerne for brugerinddragelse er: Brugerinddragelse skal optimere planlægningsprocessen og kvalificere det endelige resultat Brugerinddragelse skal fremme den enkeltes engagement i og indflydelse på Nyt OUH. Målet er: at fremme dialogen og gøre Nyt OUH attraktivt at få nye og anderledes ideer på banen fra brugerne at skabe interesse, ejerskab og viden om projektet at fastholde interessen for projektet at kvalificere organisering og arbejdsgange samt sikre kvalitet i projektet - For brugerne Målet er, at brugerne i det daglige oplever at være velinformeret om projekt Nyt OUH. At sikre at brugerne oplever tilfredsstillende dialog og medinddragelse i forhold til de beslutninger, der træffes, som har betydning for netop deres relation til Nyt OUH. Brugerne skal således forstå og føle ejerskab for de beslutninger der træffes i relation til planlægningen af Nyt OUH. - For projektet Målet er overordnet set, via brugerinddragelsen, at få skabt nogle rammer på Nyt OUH der muliggør opfyldelsen af visionen for Nyt OUH. At tilføre og sikre høj kvalitet på Nyt OUH ved at få skabt de rigtige løsninger i forhold til patienter, personale og øvrige brugere af Nyt OUH omkring de fysiske rammer og organisering. 4. Principper for brugerinddragelse i Nyt OUH Nedenfor oplistes en række principper for brugerinddragelse, principperne skitserer en ramme for den måde inddragelsen skal foregå på Princip 1: Brugerinddragelsen er værdibaseret Brugerinddragelsen baseres på de værdier, som er nedskrevet i visionen for Nyt OUH: Mennesket først - brugerne ses som aktive medspillere. Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ressourcer, der udvises respekt i dialogen med den enkelte bruger. Vi arbejder fremtidsorienteret Vi har fokus på at fremtidens patient understøttes i at blive den aktive patient den aktive modtager af sundhedsydelser og den aktive person, som tager vare på eget helbred. Nyt OUH vil bygge på høj grad af medarbejderinddragelse og udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø der er fokus på trivsel og samarbejde Journal nr. : 10/15968 Side : 2 af 8

3 Nyt OUH skal være det innovative hospital, vi understøtter en innovativ kultur, hvor der er plads til nysgerrighed og villighed til at betræde nye stier. Der skal ske samarbejde og integration i forhold til den omverden og de eksterne aktører, der omgiver det nye universitetshospital - det vil sige bred brugerinddragelse. Vi sikrer åben adgang til information og viden om projektet Princip 2: Brugerne skal have reelle muligheder for at blive hørt Brugerne skal have reelle muligheder for at deltage i dialogen og det skal sikres at nødvendige nøglepersoner inddrages i delprojekterne. Det skal være tydeligt for brugerne hvad det er, de reelt har indflydelse på. Spillerummet for indflydelse skal være klart i de enkelte delprojekter, gensidige forventninger skal være afstemt Princip 3. Alle delprojekter skal som udgangspunkt benytte brugerinddragelse Det skal være rutine i forbindelse med opstart af et delprojekt at vurdere brugerinddragelsen. Hvor det giver mening skal der ske brugerinddragelse. Omfanget og karakteren af brugerinddragelse skal tilrettelægges i starten af hvert enkelt delprojekt, uafhængig af hvem der er initiativtager til opgaven. Tidsperspektivet kan indsnævre muligheden for inddragelse. Det kan således overvejes om brugerinddragelsen i enkelte delprojekter kan begrænses til information og eventuel mulighed for at fremsende synspunkter Princip 4: Ændringer skal begrundes Hvis en gældende plan/beslutning som er fremkommet i en brugerinddragelsesproces ændres, skal det begrundes, hvorfor ændringen finder sted, særligt hvis der er tale om omfattende ændringer. Formålet er, at vedligeholde og styrke tillidsforholdet mellem planlæggere/systemet og brugerne. Erfaringen er, at meget utilfredshed med brugerinddragelse skyldes, at brugerne ikke bliver orienteret om de beslutninger der ændres eller nye beslutninger der træffes senere i processerne. 5. Brugerinddragelsesstrategi Når det som princip fastsættes, at alle delprojekter som udgangspunkt skal benytte brugerinddragelse, er der også brug for en brugerinddragelsesstrategi. Målet med strategien er at sikre: Vurdering af om et delprojekt kræver brugerinddragelse Synliggøre og begrunde valget af metode til brugerinddragelse Sikre sammenhæng mellem, hvad der ønskes belyst og inddragelsens indhold at der ved information og fakta undgås rygtedannelse Bevidsthed om ressourcer til inddragelse og at ressourcerne prioriteres og udnyttes bedst muligt. Strategien har som minimum følgende indhold: Formålet med den konkrete inddragelse? Beskrivelse af målgruppe, herunder hvilke brugere/organisationer, der skal inddrages og deres forventede interesser. Beskrivelse af de øvrige aktører. Hvem deltager og hvad er deres rolle. Faserne hvornår finder inddragelsen sted Kommunikation - hvilke former for information, kommunikation og eventuelt medier skal anvendes Ressourcer hvilke, og hvor mange ressourcer er der mulighed for at stille til rådighed i det givne delprojekt Metoderne hvilke metoder er anvendelige til netop denne brugerinddragelsesproces Journal nr. : 10/15968 Side : 3 af 8

4 5.1. Formålet med den konkrete inddragelse Det skal vurderes og beskrives hvilket formål den konkrete brugerinddragelse har. Formålet kan eksempelvis være at inddrage den viden som brugerne besidder om et givent område. Det kan være at give brugerne mulighed for at reagere på en konkret plan eller et projekt og at få et billede af brugernes interesser Beskrivelse af målgruppe, hvilke brugere/organisationer skal inddrages og hvad forventes deres interesser at være. Målgruppen beskrives og så vidt muligt beskrives deres forventede interesser. Målet er, at fokusere brugerinddragelsen og imødekomme eventuelle konflikter. Der kan også være tilfælde hvor interesserne ikke er kendte på forhånd. Det skal også vurderes om brugeren i den konkrete inddragelse repræsenterer sig selv eller en bestemt organisation. Hvis det sidste er tilfældet, vurderes om de i givet fald har mandat med fra deres bagland så der kan træffes beslutninger. Overordnet set er målgruppen for det samlede projekt brugere af Nyt OUH, det vil sige patienter, patientforeninger, personale, pårørende og borgere i Region Syddanmark (potentielle brugere), det øvrige sundhedsvæsen samt øvrige samarbejdspartnere. Der skal i de enkelte delprojekter tænkes i repræsentativitet i forhold til alder (nogle af brugerne fra personalegruppen vil reelt være med til at designe løsninger som de ikke selv skal arbejde i, da de vil være gået på pension når løsningerne tages i brug), køn, etniske grupper, sygdomme, handicap, faggrupper, ledelsesniveauer, svage og stærke brugere, kompetencer osv. Det skal overvejes om det er nødvendigt at bringe brugerne på et vist vidensniveauet om projekt Nyt OUH, eventuelt via en brugermanual eller lignende, for at sikre kvaliteten af samarbejdet og det resultat der kommer ud af det. Ved inddragelse af personale fra de forskellige institutioner vil følgende være gældende: Personale fra OUH udpeges i samarbejde med OUH Personale fra Psykiatrien udpeges i samarbejde med ledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark Personale fra SDU udpeges i samarbejde med dekanen Hvor det er relevant inddrages personer fra arbejdsmiljøorganisationen, hygiejneorganisationen og afdelingen for kvalitet/patientsikkerhed Beskrivelse af de øvrige aktører. Hvem deltager og hvad er deres rolle. Der deltagere personer fra projektorganisationen, bygherrerådgiver og totalrådgiver evt. andre eksterne deltagere. Rollerne beskrives senere. Totalrådgiveren vil være den drivende kraft i forbindelse med gennemførelsen af hele brugerinddragelsen i programmerings- og projekteringsfasen, i et tæt samarbejde med Projektorganisationen for Nyt OUH Faserne hvornår finder inddragelsen sted? Det beskrives hvornår i et projektforløb brugerinddragelsen skal finde sted. Det kan være tidligt i forløbet, for at inddrage den viden brugerne besidder. Det kan også, som alternativ eller supplement, være når der foreligger et beslutningsgrundlag, der kræver en høring for bl.a. at sikre medejerskab til en beslutning Information - hvilke former for information, kommunikation og eventuelt medier skal anvendes? Som en del af strategien skal det overvejes hvilken form for kommunikation/information, der er nødvendig og hvilke medier der skal anvendes. Det skal således overvejes om der skal udsendes breve, bruges elektroniske medier osv. Der skal være øget fokus på anvendelse af nye typer af medier herunder elektroniske medier i kombination med mere traditionelle metoder. Journal nr. : 10/15968 Side : 4 af 8

5 For at sikre kontinuitet og en ubesværet arbejdsgang er det væsentligt at opstille en guideline for kommunikationen omkring brugerinvolveringen. En overordnet skabelon for kommunikationen vil være med til at sikre sammenhæng i budskaberne og samtidig øge kendskab og graden af respons. Ligeledes bør der for hvert enkelt delprojekt opstilles en kommunikationsplan, der er målrettet den eller de relevante målgrupper og som samtidigt understøtter processen bag. Det vil imidlertid være nødvendigt at skabe et overblik over de forskellige processer og deres mål, før en kommunikationsstrategi for brugerinvolveringsprocessen kan udarbejdes Ressourcer hvilke, og hvor mange ressourcer er der mulighed for at stille til rådighed i det givne delprojekt Ressourcer kan både være medarbejderressourcer og økonomiske ressourcer. Behovet for ressourcer overvejes i det givne delprojekt. Det er vigtigt at have fokus på at brugerinddragelse, hvis der skal være tale om reel brugerinddragelse kræver tid Metoderne hvilke metoder er anvendelige til netop denne brugerinddragelsesproces? Det skal overvejes og begrundes hvilke metoder, der vil være bedst egnet i det pågældende delprojekt. Der kan eksempelvis være tale om Informationsmøder, Brugerworkshops, Mock Up, Nyt OUH avis, Åbent inspirationsforum, Debatmøder og oprettelse af en Vidensbank, Input og samarbejde med Center for brugerfokuseret innovation, G Udarbejdelse af byggeprogram, Nyt OUH Bygherrerådgiver er kommet med et første bud på omfanget af brugerinddragelsen i fasen fra Totalrådgiver er fundet og frem til der foreligger et byggeprogram. Neden for er forsøgt redegjort for de brugergrupper mv., som bygherrerådgiver ud fra erfaringer fra andre lignede projekter ved er nødvendige at nedsætte. Da ingen projekter er ens kan det vise sig, at der udover de nævnte brugergrupper undervejs vil være behov for at nedsætte yderligere grupper. Nedenstående opgørelse må således ikke opfattes som et endegyldigt resultat de er alene et bedste bud med udgangspunkt i erfaringer og viden på nuværende tidspunkt Brugerproces trin 1 fasen frem til totalrådgiver er fundet Denne indledende fase er næsten overstået, men er alligevel medtaget i dette notat (og i figuren på side 7), idet den kan bruges, som en form for referenceramme, når omfanget af det fremtidige behov skal vurderes. I figuren er de brugeraktiviteter, der allerede har været afholdt markeret med blå skrift. Frem til totalrådgiver er fundet vil de igangværende arbejdsgrupper fortsætte deres arbejde. Der vil også blive nedsat en brugergruppe, der får til formål at udarbejde hovedprogrammet for udstyr Brugerproces trin 2 fasen fra totalrådgiver er valgt til der foreligger et byggeprogram for Nyt OUH Totalrådgiver bliver forventeligt valgt lige inden sommerferien 2011 og vil være klar til bl.a. brugerprocessen i trin 2 fra omkring ultimo august Det første der skal ske er en tilretning af konkurrenceprojektet til det reviderede dimensioneringsgrundlag, der er indsendt til Regeringens Ekspertpanel (kvalitetsfond). Der kan desuden foretages ændringer, som følge af nye ønsker fra bygherren. Dette sker uden inddragelse af brugere. Det skal i den sammenhæng fremhæves, at en tilretning af konkurrenceprogrammet, udmøntende i et skitseprojekt, vil ske løbende under udarbejdelse af delfunktionsprogrammerne Delfunktionsprogram I (DFP I) Herefter skal der udarbejdes delfunktionsprogrammer (DFP I) for samtlige afdelinger/funktioner. Et delfunktionsprogram indeholder følgende: Kort beskrivelse af funktionen Journal nr. : 10/15968 Side : 5 af 8

6 Dimensionerende patient- og bemandingsgrundlag Opgaver og kapacitet Arealer Nærhedsbehov og specielle løsninger Relationer til andre funktioner Specielle krav til arbejdsmiljø, bygning og udstyr Rumliste Vurderet omfang af brugerinddragelse: bygherrerådgiver anbefaler normalt 3 møder med hver afdeling/funktion, men da en række af ovenstående oplysninger blev indhentet i forbindelse med forårets møder med afdelingerne/funktionerne vurderes det, at de fleste DFP I kan udarbejdes på grundlag af 2 møder med hver afdeling/funktion. Som udgangspunkt forventes ledelsen af den pågældende funktion at deltage i møderne. Samlet skal der således i forbindelse med udarbejdelsen af DFP I afholdes ca. 90 brugermøder Delfunktionsprogram II (DFP II) Når DFP I foreligger skal der udarbejdes et DFP II for enhederne i den kliniske hovedstruktur på Nyt OUH dvs. for hver af de kliniske klynger og de tværgående enheder. Indholdet er det samme, som listet ovenfor nu blot på hovedstrukturniveau. Det er vigtigt her, at de samlede rumprogrammer holder sig inden for den godkendte arealramme. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Ledelserne fra de berørte afdelinger/funktioner antages at deltage i disse møder. Det er vurderingen at der er behov for 3 møder inden for hver enhed, hvilket svarer til, at der skal afholdes ca. 40 brugermøder, i forbindelse med udarbejdelsen af DFP II Tværgående arbejdsgrupper vedr. konceptuelle forhold Der udestår fortsat at blive nedsat en række tværgående arbejdsgrupper med henblik på at få fastlagt de konceptuelle forhold på Nyt OUH. Umiddelbart er det vurderet at, der skal nedsættes yderligere 15 tværgående arbejdsgrupper. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Antallet af brugere i hver arbejdsgruppe vil typisk være ca. 10 personer. Det forventes at hver gruppe skal afholde 3 møder, hvilket betyder, at der samlet skal afholdes ca. 45 møder i de tværgående arbejdsgrupper Rumfunktionsprogram (RFP) Der skal desuden udarbejdes et rumfunktionsprogram (RFP) for såvel standard- som specialrum lige som der skal udarbejdes et overordnet dispositionsforslag. Igen er det nødvendigt at inddrage samtlige afdelinger/funktioner i dette arbejde. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Erfaringsmæssigt er der behov for 3-4 møder med hver afdeling/funktion for at kunne udarbejde et fuldstændigt rumfunktionsprogram. Dette betyder at der skal afholdes et sted mellem 135 og 180 brugermøder. Der kan blive tale om ekstra brugermøder til udstyrsplanlægning, idet der for hvert rum skal laves en udstyrsliste for alt BIP-udstyr (bygnings- og installationspåvirkende udstyr), men som udgangspunkt er der planlagt med, at dette også kan tilgodeses på de omtalte møder Teknisk hovedprogram Der skal også udarbejdes et teknisk hovedprogram. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Der forventes nedsat ca. 5 brugergrupper til udførelsen af dette arbejde. Hver gruppe må forventes at skulle afholde 3-4 møder. Dette betyder et samlet behov for ca brugermøder i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske hovedprogram Øvrig brugerinddragelse i fasen Som det fremgår af det supplerende udbudsmateriale forventes det at totalrådgiver opfører lette Mock-ups i innovationscentret af en række udvalgte rum. Journal nr. : 10/15968 Side : 6 af 8

7 Vurderet omfang af brugerinddragelse: Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere det forventede omfang af brugerinddragelse kun at der vil skulle afsættes ressourcer blandt brugerne, til at deltage i dette arbejde. Med henblik på at sikre bedst mulig ejerskab til projektet forslås det desuden, at der i denne fase afholdes 2-3 afdelingsseminarer, hvor fremdriften i projektet og de opnåede resultater gennemgås og drøftes Samlet brugerinddragelse i fasen Samlet er der således tale om en betydelig brugerinddragelse i form af mødeaktivitet i denne fase. Sammenlagt må det således forventes, at der skal afholdes i størrelsesordenen 350 brugermøder i fasen frem mod færdiggørelsen af et byggeprogram. Journal nr. : 10/15968 Side : 7 af 8

8 7. Organisering af brugerinddragelsen Som omtalt under punkt 5.3 er totalrådgiveren den drivende kraft i udarbejdelse af byggeprogram og i den efterfølgende projektering. I forlængelse heraf har totalrådgiveren ligeledes ansvaret for at gennemføre en relevant brugerinddragelse efter aftale med bygherren. Samtlige møder med brugerne vil blive gennemført med repræsentanter fra såvel totalrådgiveren som Projektorganisationen for Nyt OUH. Det vil være projektorganisationens opgave gennem kontakt til OUH, Psykiatrien og SDU at sikre udpegningen til brugergrupper. Projektorganisationen medvirker samtidig i den tværgående koordinering og deling af viden, ligesom det vil være projektorganisationens opgave at sikre kendskab til rammer og frihedsgrader for arbejdet. Projektorganisationen for Nyt OUH vil tilpasse sin bemanding i forhold til opgaverne i de forskellige faser af byggeriet. Der forventes en vis udvidelse af projektorganisationens stab både permanent og midlertidigt i forbindelse med opstart af byggeprogrammeringsfasen. Den præcise størrelse afhænger af, hvor komprimeret byggeprogrammeringsfasen tilrettelægges, antallet af møder med brugerne og endelig arbejdsdelingen mellem bygherrerådgiver og projektorganisationen. Som omtalt forventes deltagelse fra projektorganisation i alle brugermøder, mens bygherrerådgiver alene forventes at medvirke i den generelle bygherrerådgivning og inden for sundhedsplanlægningen specifikt alene at medvirke i den overordnede sparring, overdragelse af dimensioneringsgrundlaget og i øvrigt kun efter nærmere aftale. For så vidt angår en eventuel midlertidig styrkelse af projektorganisationen forventes det, at OUH så vidt muligt stiller sig positiv over for at meddele orlov, såfremt der bliver tale om at rekruttere personale fra hospitalet til projektorganisationens stab. 8. Arbejdsgruppe frem mod sommeren 2011 Der er nedsat en arbejdsgruppe der frem mod sommeren 2011 skal drøfte og fastlægge de enkelte elementer i brugerinvolveringen. - Arbejdsgruppens deltagere: Nyt OUH: Alice Støvring, Lisbeth Thisted Andersen, Marie Claire Andsager, Erik Jylling og Pernille Søndergaard Madsen Susanne Dam Hoffmann, Klavs Hjort Nielsen Bygherrerådgiver: Center for brugerfokuseret innovation, G10: Stine Justi, eventuelt en person mere OUH: Jesper Risom, Udviklingsstaben, har deltaget i det første møde i gruppen. Journal nr. : 10/15968 Side : 8 af 8

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere