UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH"

Transkript

1 UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og planlægning i forbindelse med brugerinvolveringen. Der gives et første bud på omfanget af den kommende brugerinvolvering med henblik på udarbejdelse af byggeprogram for Nyt OUH. Med brugerinvolveringen i Nyt OUH skal der skabes dialog og inddragelse, det skal sikres at projektet får tilført viden, nye ideer og kvalitet samt sikres forankring hos fremtidens brugere. 2. Baggrund Visionen for Nyt OUH: Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde I forlængelse af at fokus i visionen er på mennesket - patienten, de pårørende og personalet, er det således naturligt at have fokus på brugerinvolvering i Nyt OUH. Det er ligeledes vigtigt i alle de processer der omhandler brugerinvolvering, at have fokus på at skabe et fælles billede af og inddrage visionen og de tilknyttede perspektiver. Med byggeriet af Nyt OUH skal der sættes en ny dagsorden for brugerinvolvering. Der skal sikres en reel brugerinvolvering, hvor der ikke blot er tale om skyggeprocesser for at skabe legitimering af byggeriet eller understøtte politisk korrekthed. Dialog er afgørende for et godt resultat, derfor er det vigtigt at arbejde med brugerinddragelsesprocesser, hvor ledelse, medarbejdere, patienter og andre brugere kan komme med på råd om hvordan vi bedst planlægger og bygger det nye hospital. Brugerne de sundhedsprofessionelle og patienterne er vigtige bærere af opdateret viden om sygehuset, deres viden og erfaring gør dem til eksperter i planlægningen af det nye sygehus. Brugerinvolveringen vil overordnet have til opgave at levere brugerinput til projektet i programmeringsfasen og de efterfølgende projekteringsfaser samt at forberede personalet på at arbejde på Nyt OUH. Journal nr. : 10/15968 Side : 1 af 8

2 I dette notat bruges betegnelsen bruger bredt forstået som bruger af Nyt OUH, det vil sige patienter, personale, pårørende og borgere i Region Syddanmark (potentielle brugere), det øvrige sundhedsvæsen samt øvrige samarbejdspartnere. I de enkelte delprojekter fastlægges den konkrete målgruppe for brugerinddragelsen. Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet er forudsat i Sundhedslovens 4: Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde m.v. 3. Visioner og Målsætninger for brugerinddragelsen i Nyt OUH Visionerne for brugerinddragelse er: Brugerinddragelse skal optimere planlægningsprocessen og kvalificere det endelige resultat Brugerinddragelse skal fremme den enkeltes engagement i og indflydelse på Nyt OUH. Målet er: at fremme dialogen og gøre Nyt OUH attraktivt at få nye og anderledes ideer på banen fra brugerne at skabe interesse, ejerskab og viden om projektet at fastholde interessen for projektet at kvalificere organisering og arbejdsgange samt sikre kvalitet i projektet - For brugerne Målet er, at brugerne i det daglige oplever at være velinformeret om projekt Nyt OUH. At sikre at brugerne oplever tilfredsstillende dialog og medinddragelse i forhold til de beslutninger, der træffes, som har betydning for netop deres relation til Nyt OUH. Brugerne skal således forstå og føle ejerskab for de beslutninger der træffes i relation til planlægningen af Nyt OUH. - For projektet Målet er overordnet set, via brugerinddragelsen, at få skabt nogle rammer på Nyt OUH der muliggør opfyldelsen af visionen for Nyt OUH. At tilføre og sikre høj kvalitet på Nyt OUH ved at få skabt de rigtige løsninger i forhold til patienter, personale og øvrige brugere af Nyt OUH omkring de fysiske rammer og organisering. 4. Principper for brugerinddragelse i Nyt OUH Nedenfor oplistes en række principper for brugerinddragelse, principperne skitserer en ramme for den måde inddragelsen skal foregå på Princip 1: Brugerinddragelsen er værdibaseret Brugerinddragelsen baseres på de værdier, som er nedskrevet i visionen for Nyt OUH: Mennesket først - brugerne ses som aktive medspillere. Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ressourcer, der udvises respekt i dialogen med den enkelte bruger. Vi arbejder fremtidsorienteret Vi har fokus på at fremtidens patient understøttes i at blive den aktive patient den aktive modtager af sundhedsydelser og den aktive person, som tager vare på eget helbred. Nyt OUH vil bygge på høj grad af medarbejderinddragelse og udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø der er fokus på trivsel og samarbejde Journal nr. : 10/15968 Side : 2 af 8

3 Nyt OUH skal være det innovative hospital, vi understøtter en innovativ kultur, hvor der er plads til nysgerrighed og villighed til at betræde nye stier. Der skal ske samarbejde og integration i forhold til den omverden og de eksterne aktører, der omgiver det nye universitetshospital - det vil sige bred brugerinddragelse. Vi sikrer åben adgang til information og viden om projektet Princip 2: Brugerne skal have reelle muligheder for at blive hørt Brugerne skal have reelle muligheder for at deltage i dialogen og det skal sikres at nødvendige nøglepersoner inddrages i delprojekterne. Det skal være tydeligt for brugerne hvad det er, de reelt har indflydelse på. Spillerummet for indflydelse skal være klart i de enkelte delprojekter, gensidige forventninger skal være afstemt Princip 3. Alle delprojekter skal som udgangspunkt benytte brugerinddragelse Det skal være rutine i forbindelse med opstart af et delprojekt at vurdere brugerinddragelsen. Hvor det giver mening skal der ske brugerinddragelse. Omfanget og karakteren af brugerinddragelse skal tilrettelægges i starten af hvert enkelt delprojekt, uafhængig af hvem der er initiativtager til opgaven. Tidsperspektivet kan indsnævre muligheden for inddragelse. Det kan således overvejes om brugerinddragelsen i enkelte delprojekter kan begrænses til information og eventuel mulighed for at fremsende synspunkter Princip 4: Ændringer skal begrundes Hvis en gældende plan/beslutning som er fremkommet i en brugerinddragelsesproces ændres, skal det begrundes, hvorfor ændringen finder sted, særligt hvis der er tale om omfattende ændringer. Formålet er, at vedligeholde og styrke tillidsforholdet mellem planlæggere/systemet og brugerne. Erfaringen er, at meget utilfredshed med brugerinddragelse skyldes, at brugerne ikke bliver orienteret om de beslutninger der ændres eller nye beslutninger der træffes senere i processerne. 5. Brugerinddragelsesstrategi Når det som princip fastsættes, at alle delprojekter som udgangspunkt skal benytte brugerinddragelse, er der også brug for en brugerinddragelsesstrategi. Målet med strategien er at sikre: Vurdering af om et delprojekt kræver brugerinddragelse Synliggøre og begrunde valget af metode til brugerinddragelse Sikre sammenhæng mellem, hvad der ønskes belyst og inddragelsens indhold at der ved information og fakta undgås rygtedannelse Bevidsthed om ressourcer til inddragelse og at ressourcerne prioriteres og udnyttes bedst muligt. Strategien har som minimum følgende indhold: Formålet med den konkrete inddragelse? Beskrivelse af målgruppe, herunder hvilke brugere/organisationer, der skal inddrages og deres forventede interesser. Beskrivelse af de øvrige aktører. Hvem deltager og hvad er deres rolle. Faserne hvornår finder inddragelsen sted Kommunikation - hvilke former for information, kommunikation og eventuelt medier skal anvendes Ressourcer hvilke, og hvor mange ressourcer er der mulighed for at stille til rådighed i det givne delprojekt Metoderne hvilke metoder er anvendelige til netop denne brugerinddragelsesproces Journal nr. : 10/15968 Side : 3 af 8

4 5.1. Formålet med den konkrete inddragelse Det skal vurderes og beskrives hvilket formål den konkrete brugerinddragelse har. Formålet kan eksempelvis være at inddrage den viden som brugerne besidder om et givent område. Det kan være at give brugerne mulighed for at reagere på en konkret plan eller et projekt og at få et billede af brugernes interesser Beskrivelse af målgruppe, hvilke brugere/organisationer skal inddrages og hvad forventes deres interesser at være. Målgruppen beskrives og så vidt muligt beskrives deres forventede interesser. Målet er, at fokusere brugerinddragelsen og imødekomme eventuelle konflikter. Der kan også være tilfælde hvor interesserne ikke er kendte på forhånd. Det skal også vurderes om brugeren i den konkrete inddragelse repræsenterer sig selv eller en bestemt organisation. Hvis det sidste er tilfældet, vurderes om de i givet fald har mandat med fra deres bagland så der kan træffes beslutninger. Overordnet set er målgruppen for det samlede projekt brugere af Nyt OUH, det vil sige patienter, patientforeninger, personale, pårørende og borgere i Region Syddanmark (potentielle brugere), det øvrige sundhedsvæsen samt øvrige samarbejdspartnere. Der skal i de enkelte delprojekter tænkes i repræsentativitet i forhold til alder (nogle af brugerne fra personalegruppen vil reelt være med til at designe løsninger som de ikke selv skal arbejde i, da de vil være gået på pension når løsningerne tages i brug), køn, etniske grupper, sygdomme, handicap, faggrupper, ledelsesniveauer, svage og stærke brugere, kompetencer osv. Det skal overvejes om det er nødvendigt at bringe brugerne på et vist vidensniveauet om projekt Nyt OUH, eventuelt via en brugermanual eller lignende, for at sikre kvaliteten af samarbejdet og det resultat der kommer ud af det. Ved inddragelse af personale fra de forskellige institutioner vil følgende være gældende: Personale fra OUH udpeges i samarbejde med OUH Personale fra Psykiatrien udpeges i samarbejde med ledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark Personale fra SDU udpeges i samarbejde med dekanen Hvor det er relevant inddrages personer fra arbejdsmiljøorganisationen, hygiejneorganisationen og afdelingen for kvalitet/patientsikkerhed Beskrivelse af de øvrige aktører. Hvem deltager og hvad er deres rolle. Der deltagere personer fra projektorganisationen, bygherrerådgiver og totalrådgiver evt. andre eksterne deltagere. Rollerne beskrives senere. Totalrådgiveren vil være den drivende kraft i forbindelse med gennemførelsen af hele brugerinddragelsen i programmerings- og projekteringsfasen, i et tæt samarbejde med Projektorganisationen for Nyt OUH Faserne hvornår finder inddragelsen sted? Det beskrives hvornår i et projektforløb brugerinddragelsen skal finde sted. Det kan være tidligt i forløbet, for at inddrage den viden brugerne besidder. Det kan også, som alternativ eller supplement, være når der foreligger et beslutningsgrundlag, der kræver en høring for bl.a. at sikre medejerskab til en beslutning Information - hvilke former for information, kommunikation og eventuelt medier skal anvendes? Som en del af strategien skal det overvejes hvilken form for kommunikation/information, der er nødvendig og hvilke medier der skal anvendes. Det skal således overvejes om der skal udsendes breve, bruges elektroniske medier osv. Der skal være øget fokus på anvendelse af nye typer af medier herunder elektroniske medier i kombination med mere traditionelle metoder. Journal nr. : 10/15968 Side : 4 af 8

5 For at sikre kontinuitet og en ubesværet arbejdsgang er det væsentligt at opstille en guideline for kommunikationen omkring brugerinvolveringen. En overordnet skabelon for kommunikationen vil være med til at sikre sammenhæng i budskaberne og samtidig øge kendskab og graden af respons. Ligeledes bør der for hvert enkelt delprojekt opstilles en kommunikationsplan, der er målrettet den eller de relevante målgrupper og som samtidigt understøtter processen bag. Det vil imidlertid være nødvendigt at skabe et overblik over de forskellige processer og deres mål, før en kommunikationsstrategi for brugerinvolveringsprocessen kan udarbejdes Ressourcer hvilke, og hvor mange ressourcer er der mulighed for at stille til rådighed i det givne delprojekt Ressourcer kan både være medarbejderressourcer og økonomiske ressourcer. Behovet for ressourcer overvejes i det givne delprojekt. Det er vigtigt at have fokus på at brugerinddragelse, hvis der skal være tale om reel brugerinddragelse kræver tid Metoderne hvilke metoder er anvendelige til netop denne brugerinddragelsesproces? Det skal overvejes og begrundes hvilke metoder, der vil være bedst egnet i det pågældende delprojekt. Der kan eksempelvis være tale om Informationsmøder, Brugerworkshops, Mock Up, Nyt OUH avis, Åbent inspirationsforum, Debatmøder og oprettelse af en Vidensbank, Input og samarbejde med Center for brugerfokuseret innovation, G Udarbejdelse af byggeprogram, Nyt OUH Bygherrerådgiver er kommet med et første bud på omfanget af brugerinddragelsen i fasen fra Totalrådgiver er fundet og frem til der foreligger et byggeprogram. Neden for er forsøgt redegjort for de brugergrupper mv., som bygherrerådgiver ud fra erfaringer fra andre lignede projekter ved er nødvendige at nedsætte. Da ingen projekter er ens kan det vise sig, at der udover de nævnte brugergrupper undervejs vil være behov for at nedsætte yderligere grupper. Nedenstående opgørelse må således ikke opfattes som et endegyldigt resultat de er alene et bedste bud med udgangspunkt i erfaringer og viden på nuværende tidspunkt Brugerproces trin 1 fasen frem til totalrådgiver er fundet Denne indledende fase er næsten overstået, men er alligevel medtaget i dette notat (og i figuren på side 7), idet den kan bruges, som en form for referenceramme, når omfanget af det fremtidige behov skal vurderes. I figuren er de brugeraktiviteter, der allerede har været afholdt markeret med blå skrift. Frem til totalrådgiver er fundet vil de igangværende arbejdsgrupper fortsætte deres arbejde. Der vil også blive nedsat en brugergruppe, der får til formål at udarbejde hovedprogrammet for udstyr Brugerproces trin 2 fasen fra totalrådgiver er valgt til der foreligger et byggeprogram for Nyt OUH Totalrådgiver bliver forventeligt valgt lige inden sommerferien 2011 og vil være klar til bl.a. brugerprocessen i trin 2 fra omkring ultimo august Det første der skal ske er en tilretning af konkurrenceprojektet til det reviderede dimensioneringsgrundlag, der er indsendt til Regeringens Ekspertpanel (kvalitetsfond). Der kan desuden foretages ændringer, som følge af nye ønsker fra bygherren. Dette sker uden inddragelse af brugere. Det skal i den sammenhæng fremhæves, at en tilretning af konkurrenceprogrammet, udmøntende i et skitseprojekt, vil ske løbende under udarbejdelse af delfunktionsprogrammerne Delfunktionsprogram I (DFP I) Herefter skal der udarbejdes delfunktionsprogrammer (DFP I) for samtlige afdelinger/funktioner. Et delfunktionsprogram indeholder følgende: Kort beskrivelse af funktionen Journal nr. : 10/15968 Side : 5 af 8

6 Dimensionerende patient- og bemandingsgrundlag Opgaver og kapacitet Arealer Nærhedsbehov og specielle løsninger Relationer til andre funktioner Specielle krav til arbejdsmiljø, bygning og udstyr Rumliste Vurderet omfang af brugerinddragelse: bygherrerådgiver anbefaler normalt 3 møder med hver afdeling/funktion, men da en række af ovenstående oplysninger blev indhentet i forbindelse med forårets møder med afdelingerne/funktionerne vurderes det, at de fleste DFP I kan udarbejdes på grundlag af 2 møder med hver afdeling/funktion. Som udgangspunkt forventes ledelsen af den pågældende funktion at deltage i møderne. Samlet skal der således i forbindelse med udarbejdelsen af DFP I afholdes ca. 90 brugermøder Delfunktionsprogram II (DFP II) Når DFP I foreligger skal der udarbejdes et DFP II for enhederne i den kliniske hovedstruktur på Nyt OUH dvs. for hver af de kliniske klynger og de tværgående enheder. Indholdet er det samme, som listet ovenfor nu blot på hovedstrukturniveau. Det er vigtigt her, at de samlede rumprogrammer holder sig inden for den godkendte arealramme. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Ledelserne fra de berørte afdelinger/funktioner antages at deltage i disse møder. Det er vurderingen at der er behov for 3 møder inden for hver enhed, hvilket svarer til, at der skal afholdes ca. 40 brugermøder, i forbindelse med udarbejdelsen af DFP II Tværgående arbejdsgrupper vedr. konceptuelle forhold Der udestår fortsat at blive nedsat en række tværgående arbejdsgrupper med henblik på at få fastlagt de konceptuelle forhold på Nyt OUH. Umiddelbart er det vurderet at, der skal nedsættes yderligere 15 tværgående arbejdsgrupper. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Antallet af brugere i hver arbejdsgruppe vil typisk være ca. 10 personer. Det forventes at hver gruppe skal afholde 3 møder, hvilket betyder, at der samlet skal afholdes ca. 45 møder i de tværgående arbejdsgrupper Rumfunktionsprogram (RFP) Der skal desuden udarbejdes et rumfunktionsprogram (RFP) for såvel standard- som specialrum lige som der skal udarbejdes et overordnet dispositionsforslag. Igen er det nødvendigt at inddrage samtlige afdelinger/funktioner i dette arbejde. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Erfaringsmæssigt er der behov for 3-4 møder med hver afdeling/funktion for at kunne udarbejde et fuldstændigt rumfunktionsprogram. Dette betyder at der skal afholdes et sted mellem 135 og 180 brugermøder. Der kan blive tale om ekstra brugermøder til udstyrsplanlægning, idet der for hvert rum skal laves en udstyrsliste for alt BIP-udstyr (bygnings- og installationspåvirkende udstyr), men som udgangspunkt er der planlagt med, at dette også kan tilgodeses på de omtalte møder Teknisk hovedprogram Der skal også udarbejdes et teknisk hovedprogram. Vurderet omfang af brugerinddragelse: Der forventes nedsat ca. 5 brugergrupper til udførelsen af dette arbejde. Hver gruppe må forventes at skulle afholde 3-4 møder. Dette betyder et samlet behov for ca brugermøder i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske hovedprogram Øvrig brugerinddragelse i fasen Som det fremgår af det supplerende udbudsmateriale forventes det at totalrådgiver opfører lette Mock-ups i innovationscentret af en række udvalgte rum. Journal nr. : 10/15968 Side : 6 af 8

7 Vurderet omfang af brugerinddragelse: Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere det forventede omfang af brugerinddragelse kun at der vil skulle afsættes ressourcer blandt brugerne, til at deltage i dette arbejde. Med henblik på at sikre bedst mulig ejerskab til projektet forslås det desuden, at der i denne fase afholdes 2-3 afdelingsseminarer, hvor fremdriften i projektet og de opnåede resultater gennemgås og drøftes Samlet brugerinddragelse i fasen Samlet er der således tale om en betydelig brugerinddragelse i form af mødeaktivitet i denne fase. Sammenlagt må det således forventes, at der skal afholdes i størrelsesordenen 350 brugermøder i fasen frem mod færdiggørelsen af et byggeprogram. Journal nr. : 10/15968 Side : 7 af 8

8 7. Organisering af brugerinddragelsen Som omtalt under punkt 5.3 er totalrådgiveren den drivende kraft i udarbejdelse af byggeprogram og i den efterfølgende projektering. I forlængelse heraf har totalrådgiveren ligeledes ansvaret for at gennemføre en relevant brugerinddragelse efter aftale med bygherren. Samtlige møder med brugerne vil blive gennemført med repræsentanter fra såvel totalrådgiveren som Projektorganisationen for Nyt OUH. Det vil være projektorganisationens opgave gennem kontakt til OUH, Psykiatrien og SDU at sikre udpegningen til brugergrupper. Projektorganisationen medvirker samtidig i den tværgående koordinering og deling af viden, ligesom det vil være projektorganisationens opgave at sikre kendskab til rammer og frihedsgrader for arbejdet. Projektorganisationen for Nyt OUH vil tilpasse sin bemanding i forhold til opgaverne i de forskellige faser af byggeriet. Der forventes en vis udvidelse af projektorganisationens stab både permanent og midlertidigt i forbindelse med opstart af byggeprogrammeringsfasen. Den præcise størrelse afhænger af, hvor komprimeret byggeprogrammeringsfasen tilrettelægges, antallet af møder med brugerne og endelig arbejdsdelingen mellem bygherrerådgiver og projektorganisationen. Som omtalt forventes deltagelse fra projektorganisation i alle brugermøder, mens bygherrerådgiver alene forventes at medvirke i den generelle bygherrerådgivning og inden for sundhedsplanlægningen specifikt alene at medvirke i den overordnede sparring, overdragelse af dimensioneringsgrundlaget og i øvrigt kun efter nærmere aftale. For så vidt angår en eventuel midlertidig styrkelse af projektorganisationen forventes det, at OUH så vidt muligt stiller sig positiv over for at meddele orlov, såfremt der bliver tale om at rekruttere personale fra hospitalet til projektorganisationens stab. 8. Arbejdsgruppe frem mod sommeren 2011 Der er nedsat en arbejdsgruppe der frem mod sommeren 2011 skal drøfte og fastlægge de enkelte elementer i brugerinvolveringen. - Arbejdsgruppens deltagere: Nyt OUH: Alice Støvring, Lisbeth Thisted Andersen, Marie Claire Andsager, Erik Jylling og Pernille Søndergaard Madsen Susanne Dam Hoffmann, Klavs Hjort Nielsen Bygherrerådgiver: Center for brugerfokuseret innovation, G10: Stine Justi, eventuelt en person mere OUH: Jesper Risom, Udviklingsstaben, har deltaget i det første møde i gruppen. Journal nr. : 10/15968 Side : 8 af 8

Nyt OUH Planlægningsnotat for brugerinvolvering. Byggeprogramfasen august 2011 juni 2012

Nyt OUH Planlægningsnotat for brugerinvolvering. Byggeprogramfasen august 2011 juni 2012 Nyt OUH Planlægningsnotat for brugerinvolvering Byggeprogramfasen august 2011 juni 2012 Version 07.09.2011 Spor A - Brugerinvolvering i byggeprogramfasen Nærværende notat er en redegørelse for, hvordan

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH 9. April 2013 Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Formål 3. Fokusområder 4. Samarbejde 5. Revision 6. Bilag BYGHERRE 1 NYT OUH DK - 5000 Odense

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Samspillet mellem bygherre, rådgiver og leverandør v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland Region Midtjylland Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 9 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) Formålet med dette hæfte er at give involverede parter og andre

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Nyt Aalborg Universitetshospital. Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces

Nyt Aalborg Universitetshospital. Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces Nyt Aalborg Universitetshospital Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces To brugerprocesser to oplæg ét fælles mål Nyt Aalborg Universitetshospital Projektet NAU Klar til NAU 2007-2016 og frem 2014-2020

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Ligestilling i Region Syddanmark

Ligestilling i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: HR Sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: 10/15446 Dato: 26. november 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen og Rikke Lykke Ravn Baggrundsnotat Ligestilling i Region Syddanmark

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

PROCES BYGNING LANDSKAB. proces - bygning - Landskab - proces - bygming - landskab

PROCES BYGNING LANDSKAB. proces - bygning - Landskab - proces - bygming - landskab PROCES proces - bygning - Landskab - proces - bygming - landskab LANDSKAB BYGNING WITRAZ arkitekter + landskab, Store Kongensgade 75 B, 1264 Kbh H, +45 3391 3319, www.witraz.dk, arkitekter@witraz.dk WITRAZ

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juni 2013 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1306-0006 Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed Regionsrådet har sendt forslag til Sundhedsplan-

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere