Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1

2 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen... 4 Skolebaner og haller... 5 Skøjtehal... 6 Foreningsejede Anlæg... 6 Rostadion og Bagsværd Sø... 6 Forsikring... 7 Brugerbestyrelserne... 7 Aktiviteter... 8 Gladsaxe Løbet... 8 Gladsaxe Games... 8 Idrætsmodtagelse, priser og legat... 8 Gladsaxe Kommunes Idrætspriser... 8 FIGs Talentpris... 9 Nordea Danmark Fonden s Idrætspriser... 9 FIG-Legatet... 9 Kommunale Budget 2009 / Gladsaxe Kommunes Fritids og Idrætpolitik Beretning 2008 Page 2

3 Idrætsrådet Medlemmer Med udgangen af 2008 havde FIG 97 medlemsforeninger med i alt medlemmer, heraf 7991 under 25 år. Vi har i årets løb fået følgende nye medlemsforeninger: FOXY Cheerleaders Judoxpressen Bestyrelsen er meget glad for en meget høj procentandel af foreningerne i Gladsaxe, der er med i FIG, og føler en forpligtigelse til at tale alle foreningers sag - også selv om vi fra tid til anden bliver nødt til at tage en beslutning, der ikke nødvendigvis lige er det resultat, alle involverede parter gerne vil have. Det er bl. a. FIG s opgave at fordele baner og anlæg mellem foreningerne efter objektive kriterier og under ansvar over for Gladsaxe Byråd. Alle erkender, at det godt kan give anledning til gniderier mellem de involverede parter, men vi mener dog, at det i det store og hele går godt. Sekretariatet FIG s administration og kontakten til foreningerne blev også i 2008 varetaget af Arne Fogt, der efterhånden har en status af Mr. FIG. En stor tak til Arne for din ihærdige indsats. Her senere på året 2009 fylder Arne Fogt 65 år, og det, mener han, er en almindelig og rimelig alder for en pensionering. Det betyder, at bestyrelsen skal ud at finde en efterfølger til denne, for idrætten i Gladsaxe, så vigtige post. Vi vil godt starte ansættelsesproceduren allerede nu med en opfordring til eventuelle interesserede om at henvende sig til undertegnede eller til Arne Fogt. Bestyrelsen Bestyrelsesmøderne afholdes, som regel, den 3. mandag i måneden, så bestyrelsen kan gennemgå dagsordenen for det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget/FOU. Der har i det forløbne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Suppleanterne har været indkaldt, så de hver har deltaget ved et bestyrelsesmøde. Beretning 2008 Page 3

4 Kommunale Anlæg Kunstgræsbaner Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Hen over sommeren 2008 blev der på det, der dengang var grusbaner og parkering til Gladsaxe Stadion, anlagt 2 fuldt moderne kunstgræsbaner så betids, at indvielse kunne ske, inden vintersæsonen 2008/09 gik i gang. Der skal ikke være nogen tvivl om, at alle fodboldklubber er glade for de nye baner, der helt klart øger mulighederne for træning året rundt, hvilket er en forudsætning for at kunne klare sig i turneringerne i moderne fodbold. Stort set uden hensyn til niveauet. Vi kan også konstatere, at tidssvarende træningsmuligheder er en forudsætning for, at klubberne kan fastholde og udvikle deres spillere. De nye baner er derfor et nødvendigt værktøj for fodboldklubberne i kommunen, hvis de skal kunne udvikles. I det kommunale budget for 2008 med overslagsårene 2009 til 2012 stod der at læse, at der ville komme baner i Bagsværd og på Skovbrynet i hhv og Det er derfor en skuffelse at konstatere, at budgettet for 2009 med overslagsårene 2010 til 2013 er rensede for denne investering. Det er dog nævnt, at man vil se på muligheden for at etablere en kunstgræsbane i forbindelse med byggeriet af Bagsværd Ny Skole. Det håber FIG meget på vil blive tilfældet, ligesom vi vil arbejde for, at der bliver flere skolebaner, der får kunstgræs. Gyngemosehallen Projektet er nu så langt, at der har været afholdt arkitektkonkurrence, og der er taget beslutning om, hvilket projekt der ønskes gennemført. Det tegner til at blive et meget spændende byggeri med en række faciliteter for specielt gymnastikken, men også med mulighed for andre idrætsgrene. Ligeledes ser sammenbygningen med en fritids- og ungdomsklub spændende ud. Ingen tvivl om, at det nye hus vil kunne danne rammen om mange gode aktiviteter. I FIG er vi specielt glade for det forbilledlige samarbejde, der har været mellem den kommunale forvaltning og GIF Gymnastik, hvor GIF Gymnastik er blevet inddraget som konsulenter i projektet. Der er ingen tvivl om, at det har højnet projektet og har forhindret en hovsa eller to. I gensidig respekt har forvaltningen lyttet og foreningen været tilfreds med det fremlagte projekt. Projektet er godkendt og besluttet i Byrådet, men er på foranledning af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling for Gladsaxe Kommune havnet i Naturklagenævnet, hvor der skal tages stilling til den i projektet indarbejdede forbindelse mellem byggefeltet i den tidligere TV-byen og moseområdet. Det er spørgsmålet, om sikringen af flagermus og frøers frie adgang til deres yngleområder er tilstrækkelig. Naturklagenævnet har desværre udskudt sin kendelse to gange, men nu forventes den at komme i maj Beretning 2008 Page 4

5 Nu er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den almindelige økonomiske nedgang vil med stor sandsynlighed betyde færre omkostninger til såvel materiel som arbejdslønninger. På den positive liste er også, at Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om, at de vil støtte projektet, så der bliver økonomi til nogle af de lidt ekstra faciliteter, der ligger i projektet. Desværre er det yderst tvivlsomt, om hallen vil stå klar til den fastlagte ibrugtagning i Skolebaner og haller I flere år har FIG i sin budget-udtalelse haft kvaliteten af idrætsfaciliteterne på skolerne på programmet. I efteråret fik vi en henvendelse fra Boldklubben Søborg, der, i lighed med andre foreninger, har haft problemer med at kunne spille fodboldkampe på skolebanerne. Kvaliteten af banerne har simpelthen været så ringe, at dommerne ofte ikke har kunnet godkende en bane som egnet til fodbold p.g.a. faren for spillerskader. Det kan (vi) ikke være bekendt. Fra forvaltningen fremføres det, at faciliteterne på skolerne i Gladsaxe Kommune er i den bedre halvdel af kvaliteten for kommunale skoler. Det er muligt, men det er ikke godt nok! Skolernes sale og haller, ligesom de udendørs baner, er basis for den almene brede idræt i idrætsforeningerne, men så sandelig også for skolerne og for aftenskolernes idrætstilbud. Idrætten tilbyder mange aktiviteter, hvor der deltager både drenge og piger i alle aldre, men må konstatere, at der kun er ét bade-/omklædningsrum. Idrætten kommer sidst på dagen og kan så konstatere, at det er længe siden, der sidst er blevet gjort rent. Udviklingen i den almindelige standard på alle de faciliteter, vi i dag ønsker at gøre brug af, er af en helt anden standard end den, vi så for år siden. Det smitter af på vores krav og forventninger til faciliteterne i vores idrætsforening. Og det har da også en betydning for skoleelevernes vel-/modvilje til at deltage i skolernes idrætstilbud. Det er klart, at det er umuligt - eller i det mindste meget dyrt her og nu at bygge om på de eksisterende anlæg, men vi håber meget på, at der ved alle fremtidige ombygninger og renoveringsprojekter bliver medtaget, hvordan man forbedrer kvaliteten af idrætsfaciliteterne. Vi ved godt, at vi her kommer ind på områder, der administreres af kommunale forvaltninger, som vi normalt ikke taler med. Det er derfor med stor glæde og tilfredshed, at vi læser i Gladsaxe Bladet, at der er samtaler i gang mellem FIU og BUU, og at formændene for de to udvalg, Peter Nielsen og Trine Græse, lover at arbejde for at få rettet op på forholdene. Det vil være fantastisk. Vi går ud fra som givet, at der ved planlægningen og projekteringen af Bagsværd Ny Skole vil blive taget meget hensyn til brugerne af idrætsfaciliteterne, så der bliver adskilte bade- og Beretning 2008 Page 5

6 omklædningsmuligheder, og at der ved projekteringen bliver taget hensyn til alle gældende standardmål for boldbaner, indendørs faciliteter mm. Skøjtehal Det blev i 2007/08 besluttet at udskyde den planlagte renovering af skøjtehallens tag til sommeren Det skete for at minimere generne for skøjteforeningerne, da en start i 2008 ville have været så sent, at det ville give en byggeperiode, der ville række ind i sæsonstarten i efteråret Der er nu igangsat et projekt, der vil starte i april i 2009, og som vil omfatte nødvendige renoveringer af taget samt nogle omflytninger af lokaler til brug for hallens personale og brugerne. Det bliver formodentlig udmærket uden at være fantastisk og skal nok ses som en mellemfase i det totale renoverings og moderniserings projekt, der også burde give bade- og omklædningsforholdene et tiltrængt løft. FIG konstaterer, at der i efteråret 2007 blev afholdt møder med foreningerne om tagprojektet, men må også konstatere, at der i den mellemliggende periode ikke har været nogen kommunikation med eller information til foreningerne. Det har givet lidt uro og usikkerhed om, hvad det nu var, der blev aftalt, og hvad der kom med i projektet. Vi tror, at læren af denne sag er, at der bør laves en kommunikationsplan, når større renoveringsarbejder iværksættes på anlæggene. Brugerbestyrelserne og FIG bør som minimum være informeret, så de gode tiltag, der iværksættes, ikke lider under for dårlig kommunikation og information om udviklingen. Kommunikation er en svær øvelse! - men ikke umulig at udføre hvis der er en vilje og et godt samarbejdsklima. Foreningsejede Anlæg Der er ikke i 2008 sket større renoveringer eller ombygninger på de foreningsejede anlæg. Vi har registreret, at Team Judoxpresssen har lejet sig ind i lokaler på Lerhøj i Bagsværd industrikvarter. Vi forstår godt, at foreninger gerne vil have lokaler, man kan indrette efter egne behov og ideer, men man skal samtidig være klar på, at det koster penge ud af det fælles budget til idræt, når foreningerne ikke bruger lokaler i de eksisterende kommunale bygninger, som i princippet er gratis. Rostadion og Bagsværd Sø Der har i det forløbne år været sagt og skrevet meget om Bagsværd Sø, Danmarks Naturfredningsforenings bestræbelser for at få søen og de tilstødende skovområder fredet og idrættens bestræbelser for at kunne forbedre rosportsanlægget og -banerne. Sagen er nu parkeret hos Fredningsnævnet, der har 2 år til at komme med en kendelse. Indtil videre har retten besluttet, at fredningsforslaget ikke skal have retsvirkning, mens sagen behandles. Der er også Beretning 2008 Page 6

7 forslag om ikke at inddrage skov og stier med undtagelse af det område, hvor der i dag er tilskuertribune. Idrættens forslag kan ses på DFfR s hjemmeside på: gsv%c3%a6rd%20s%c3%b8.ashx De, i forhold til fredningen, væsentlige punkter er en flytning af robanerne 15 meter sydpå (væk fra bredden med Sofienholm) og en modsvarende afgravning af stien mellem søen og Ellesumpen ved Radiomarken og en afgravning i området med tilskuertribunen. Begge områder er fremkommet ved tidligere udgravninger i forbindelse med etableringen af baneanlægget. Se selv. DN s forslag er en flytning af det nationale rostadion til det endnu ikke færdig- projekterede søsportsanlæg ved Herning til en foreløbig anlægspris på ,- kr. Forsikring Der har i årets løb være meget hærværk på skoler og idrætsanlæg, og som efterfølgende har ført til tyverier. Det er især gået ud over foreninger, der er hjemmehørende i Gladsaxe Sportscenter. Det har vist sig, at nogle foreninger ikke har været forsikrede og efterfølgende selv har måttet erstatte de stjålne og ødelagte rekvisitter. Kommunen erstatter og reparerer skader i forbindelse med hærværket på bygninger, men den har intet erstatningsansvar for foreningernes udstyr og rekvisitter. Alle foreninger har en kollektiv ansvarsforsikring gennem DIF, hvis der skulle ske noget med ledere og trænere under udøvelse af foreningens idræt. Til denne forsikring kan der tegnes tillægsforsikringer, som f.eks. kan være en tyveri- og hærværksforsikring. Det er kedeligt at skulle være nødt til at bruge penge på forsikringer, men det er endnu mere kedeligt at skulle bruge penge på at anskaffe nyt udstyr, hvis man ikke er forsikret. FIG opfordrer derfor til at få bragt dette i orden. Der skal i den anledning lyde en stor tak til Lions Søborg for checken på kr ,- til Gladsaxe Bokseklub. Brugerbestyrelserne Året 2009 er tid for valg til Byrådet, og der skal derfor også vælges medlemmer til bl.a. brugerbestyrelserne for Gladsaxe Sportscenter og for Bagsværd Stadion/Svømmehal. FIG vil godt benytte denne lejlighed til at udtrykke et ønske om et tættere og mere åbent samarbejde med brugerbestyrelserne. Hvor vi har en rimelig god kommunikation med brugerbestyrelsen i Bagsværd, så er forholdet til brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter til tider noget anstrengt, kulminerende i en episode, hvor et at FIG s bestyrelsesmedlemmer blev fysisk afvist i døren til et møde om skøjtehallen. Og det var et møde, som FIG havde været initiativtager til!!! Beretning 2008 Page 7

8 Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi respekterer brugerbestyrelsernes mandat til - i samarbejde med den kommunale forvaltning og FIU - at administrere anlæggene, men da FIG har en observatørplads i brugerbestyrelserne, synes vi, at det var en meget kraftig reaktion, som vi tvivler på, har nogen positiv effekt. Aktiviteter Gladsaxe Løbet Efter en lang barsel lykkedes det endelig at få skudt det første Gladsaxe Løbet i gang. Vejret var med os, næsten for godt, men alligevel havde 225 tilmeldt sig og var mødt frem. Start og mål ved Aktivcentret fungerede perfekt og stor tak til Ivan Klitte og hans folk for hjælpen. Der var lidt problemer med vejviserne ude på ruten, så ikke alle løb den tilmeldte distance. Men de fejl, der opstod, blev taget med godt humør og bliver rettet til næste gang, der løbes. Gladsaxe Løbet er en succes, der er kommet for at blive. En stor tak til vore hovedsponsorer, NORDEA, Søborg afdeling, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune. Der er igen Gladsaxe Løbet søndag den 7. juni Gladsaxe Games Disse lege afholdt FIG i 2004 og 2007, og siden har der været stille med, hvad der videre skal ske med initiativet. Tanken var, at legene skulle gå på omgang blandt kommunens venskabsbyer, og Gladsaxe skød ideen i gang i At vi så fik legene igen i 2007 skyldtes, at ingen andre byer overtog projektet. Men i løbet af året 2008 har borgmesteren efter samtale med sine kolleger fået aftalt, at Split i Kroatien vil afholde legene i Arne Fogt har ligeledes haft samtaler med ansvarlige ledere fra Split, og de virker meget opsat på at videreføre legene. Vi håber det bedste og vil selvfølgelig holde jer orienteret. Idrætsmodtagelse, priser og legat Gladsaxe Kommunes Idrætspriser Også i 2008 indbød Gladsaxe Byråd til den årlige idrætsmodtagelse på rådhuset. Mange idrætsledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere var til stede for at hylde Gladsaxe-foreningernes idrætsudøvere, der havde vundet mesterskaber, sikret oprykning og/eller sat en flot rekord. Gladsaxe Kommunes Idrætspris 2008 blev ved samme lejlighed overrakt til Henriette Engel Hansen fra Kano- og Kajakklubben 361 for hendes flotte resultater ved OL, VM, EM og DM. Beretning 2008 Page 8

9 Gladsaxe Kommunes Idrætslederpris 2008 blev tildelt Bagsværd Boldklubs kasserer, Yan Sørensen for hans kæmpestore arbejde som kasserer i alle foreningens 49 år!! Der har aldrig været andre kasserere i foreningen. Modtagerne af begge priser fik hver overrakt Årets Bjørn statuetten og en check på kr ,- af Borgmester Karin Søjberg Holst. Stor hyldest til såvel prismodtagere som de ca. 155 idrætsudøvere, der alle modtog byrådets erindringsgave, et badehåndklæde, af borgmesteren. FIG s Talentpris På repræsentantskabsmødet i 2008 uddelte FIGs bestyrelse for 19. år i træk FIG s Talentpris til en dygtig og talentfuld, ung idrætsudøver fra en Gladsaxe forening. Prisen består af et årskrus med inskription og en check på kr. 3000,-, samt et tilsvarende beløb fra Bagsværd/Søborg Bladet. FIGs Talentpris 2008 blev overrakt Andreas Due Otto, Gladsaxe Karate Klub, af FIGs formand Ole Lindskov sammen med nogle velvalgte rosende ord om begrundelsen for valget. Nordea Danmark Fondens Idrætspriser Nordea Danmark Fonden glæder hvert år idrætten med uddelingen af nogle særdeles velkomne idrætspriser. Det er dels en udendørs pris, en indendørs pris og en idrætslederpris. Nordea Fondens udendørspris 2008 gik til Lisbeth Jacobsen fra Bagsværd Roklub, mens Nordea Fondens indendørspris 2008 blev tildelt spring og rytmegymnasterne fra Gladsaxe Idræts Forenings Gymnastikafdeling. På repræsentantskabsmødet i 2008 uddelte en repræsentant for Nordea Danmark sin idrætslederpris for Gladsaxe Kommune til Irene Chabior fra Gladsaxe Idræts Forenings Svømmeafdeling for hendes store arbejde i bestyrelsen og med de mange unge, nye svømmere, der hvert år kommer til foreningens begynderafdelinger. Alle tre Nordea-priser er på kr ,-. FIG-Legatet FIGs bestyrelse oprettede for nogle år siden et legat, der kan søges af foreninger til aktiviteter og materiel, som de ikke kan få tilskud til ad de normale kanaler. Midlerne til legatet kommer fra afgifter på reklameskilte, renteindtægter og ikke mindst fra det overskud, som salget af lodder i Landbrugslotteriet indbringer. Følgende foreninger fik i 2008 tildelt økonomiske midler fra FIG-Legatet: Gladsaxe Skøjteløber Forening, Mørkhøj Gymnastikforening, GIF Gymnastik, Bagsværd Atletik Club, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Judoklub og Gladsaxe Softball Klub. Beretning 2008 Page 9

10 Også i 2009 vil FIGs bestyrelse betænke en del idrætsforeninger med økonomisk tilskud fra FIG-Legatet på repræsentantskabsmødet i april. Kommunale Budget 2009 / 2010 Det var lidt af en kold dukkert at læse budgettet for 2009 og efterfølgende år. I budgettet for 2008 og efterfølgende år var der afsat midler til kunstgræsbaner i både Bagsværd og på Skovbrynet. De forsvandt med et pennestrøg i budgetforliget, da der skulle findes midler til dækning af de vildt galoperende udgifter til BUU-området, specialskoler for børn og unge, og i øvrigt for, at kommunen kunne leve op til de aftaler, der er lavet mellem regeringen og KL om kommunernes budgetter. Vi har alle læst Gladsaxe Kommunes visionsplan for fritid og idræt. Den er ikke uden visioner og ambitioner. Vi klapper og vinker med flaget. Men må samtidig konstatere, at der ikke er sat midler eller ressourcer af til nogle af de tiltag, der skal til for at virkeliggøre visionerne. Det er vel rimeligt nok, at der ikke blev afsat så mange penge i 2009, men at der ikke er afsat så meget som en krone i nogle af de efterfølgende år, er foruroligende. Eller også er det et udtryk for, at Byrådet godt ved, at der skal være valg til efteråret, og at der kan være en helt anden situation efter et valg? Uanset hvad der er årsagen, så synes vi i FIG s bestyrelse, at det ville have været en helt anden situation, hvis der i budgettet for 2010 og efterfølgende år havde været bare en lille bitte post med titlen Vision for Fritid og Idræt. Gladsaxe Kommunes Fritids og Idrætspolitik Byrådet vedtog i efteråret 2008 en vision for fritids og idrætsområderne med fire punkter: Fritidsliv for alle I Gladsaxe Kommune har borgere i alle aldre mulighed for et alsidigt og aktivt fritidsliv. Borgerne har en bred vifte af tidssvarende muligheder, hvor de selv kan tilrettelægge deres fritids- og idrætsliv uanset interesser, tid og økonomi. Foreningslivet i fokus I Gladsaxe Kommune er foreningslivet en central del af kommunens fritidsliv. Foreningslivet skaber kvalificerede tilbud til alle grupper af borgere, så mulighederne for udfoldelse og indlevelse kan ske i fællesskab med andre. Eliteidrætten udvikles I Gladsaxe Kommune har idrætsudøvere fra lokale foreninger mulighed for at udvikle deres talent, og borgerne har mulighed for at overvære idrætsudfoldelse på elitært niveau. Beretning 2008 Page 10

11 Kommunen skaber rammerne I Gladsaxe Kommune er faciliteter, der benyttes til fritidsformål funktionelle og tidssvarende. De motiverer til og giver mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgerne inden for og uden for foreningslivet. Vi er i FIG s bestyrelse glade for at konstatere, at det er foreningerne, der er en central del af idrætslivet. Idræt skal naturligvis være for alle, men det er vigtigt, at det er med i visionen, fordi det sætter scenen for mulighederne at anvende og udnytte de idrætsanlæg, der er i kommunen. Endelig er vi glade for, at også konkurrenceidrætten er med i visionen. Det giver tro på og forventninger om, at der også i fremtiden vil være speciel støtte til talentudviklingen. Hvor vi i budgettet ikke har set nogen spor af visionen eller mulige økonomiske konsekvenser, så er det en glæde at konstatere, at den kommunale forvaltning er i fuld gang med at arbejde med handleplaner for udvalgte områder: Kulturel mangfoldighed og integration Nye organisationsformer Sundt miljø Kommunikation Udvikling af aktivitetshuse og idrætsanlæg Tidsplanen for udvikling af handleplaner for de første 4 punkter er kvartal 3/2009, mens det sidste punkt først vil blive færdiggjort sidst på året. I kan læse yderligere om arbejdet med handleplanerne på Dagsorden for Fritids- og Idrætsudvalgets møde nr. 1 tirsdag den 13. januar FIG er på nuværende tidspunkt inviteret til at arbejde med i en gruppe, der skal se på dopingspørgsmålet som en del af Sundt Miljø. Vi forventer at blive inviteret til at bidrage med arbejdet i gruppen, der skal arbejde med Udvikling af aktivitetshuse og Idrætsanlæg. FIG vil, som en del af vores budgetudtalelse for Budget 2010 kommentere både den overordnede visionsplan og de udpegede indsatsområder. Budgetudtalelsen vil være tilgængelig på FIG s hjemmeside. Vi vil gerne opfordre vore foreningsledere til at læse visionsplanen og også til at læse dagsordenen for FIU, hvor dette område er behandlet. En overskrift på et område for en handleplan kan lyde fjern og uvedkommende, men kan lige pludselig få stor betydning for foreningens daglige drift. Kulturel mangfoldighed kan resultere i ønsker om, at foreningerne arbejder aktivt for en kulturel mangfoldighed i den enkelte forening. Sundt miljø vil medføre krav om, hvad der bliver udbudt i cafeteriet. Fritter, der erstattes af æbler. Beretning 2008 Page 11

12 Nye organisationsformer kan resultere i, at foreningerne skal kunne forholde sig til borgere, der har et løsere forhold til foreningen. Det vil så igen medføre krav om andre måder og tidspunkter for anvendelsen af faciliteterne. Kommunikation. I dag er meget kommunikation baseret på, at den enkelte selv finder og henter den information, han/hun mener at have brug for. Hvordan informerer vi fra foreningerne til medlemmerne og til dem, der ikke er medlemmer (endnu)? Det 5. punkt er måske det mest revolutionerende. FIG har ved flere lejligheder forsøgt at få politikkerne og forvaltningen til at indgå i en debat om, hvad vi vil med vores idrætsfaciliteter. Hvordan skal idrætsanlæggene se ud om 10 år? Det arbejde vil nu blive påbegyndt, og vi ser det som en fantastisk mulighed for at være med til at påvirke udviklingen. Det er svært at spå, især om fremtiden, men hvis der ikke er en plan eller vision, så ved man ikke, hvad man evt. skal lave om på. Og måske mere vigtigt. - Hvis man har en plan, så er der måske mulighed for at undgå at lave noget, der vil forhindre en udvikling på et senere tidspunkt. Det arbejde ser vi frem til at deltage i. Sammen med andre interesseorganisationer. Sammen med brugerbestyrelserne. Sammen med ejerne af foreningsejede anlæg. FIG vil gerne her takke Gladsaxe Byråd, Nordea Danmark, alle lotterikøbere m.fl. for de økonomiske bidrag til priser og legatet. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har været afholdt mange møder med gode og behagelige diskussioner, der altid har haft udgangspunkt i arbejdet for idrætten i Gladsaxe. Ole Lindskov. Beretning 2008 Page 12

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2009 Beretning 2008 Page 1 Indhold: 1. Året der gik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 1. september 2005 kl. 17.00 Gladsaxe Sportscenter, B-lokalet, Vandtårnsvej 55. Umiddelbart efter mødet serveres en let anretning i

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe F I G. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. april 2012 kl Sportscafeen på Bagsværd Stadion.

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe F I G. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. april 2012 kl Sportscafeen på Bagsværd Stadion. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe F I G Repræsentantskabsmøde mandag den 23. april 2012 kl. 18.00 Sportscafeen på Bagsværd Stadion Referat Mødet startede med spisning - 29 personer deltog. NORDEA FONDEN`s

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 03. juni 2004 kl. 17.00 i mødelokalet i administrationen, Gladsaxevej 200. Efter mødet serveres en let anretning i Restaurant Bolden.

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Bestyrelsens Beretning 2016/17 28. marts 2017 1. Forord... side 2 2. Resumé... side 2 3. Medlemsforeninger og medlemstal.... side 6 4. Sekretariat og Bestyrelse... side 6 5. Priser og legater... side 8

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Kære forening Der sker løbende mange spændende ting på fritidsområdet, som vi gerne vil informere jer om. Derfor vil vi et par gange om året sende

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave Kultur & Fritidscenter Notat 22. november 2011 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201100655 Idrætspolitik dec 11 høringsudgave - klj Idrætspolitik

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 3

DAGSORDEN. for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Møde nr. 3 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 26. marts 2008 DAGSORDEN for FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Møde nr. 3 Onsdag den 2. april på Rådhuset, Gladsaxe-værelset, lokale 2608 (direkte tlf. 39 57 52 40)

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016 Nyhedsbrev Nr. 7 December 2016 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører Eigil Rasmussen Tlf.:6091

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Dagsorden. for. Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Møde nr. 6. Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00

Dagsorden. for. Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Møde nr. 6. Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00 Dagsorden for Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Møde nr. 6 Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00 Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby Medlemmer: Erik Jæger Andreas Christensen Jakob Juul

Læs mere

Referat. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Referat. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Referat for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 25.11.2004 kl. 17.00 Gladsaxe Sportshal, mødelokale B, Vandtårnsvej 55. Medlemmer Fra Børne- og Kulturforvaltningen Irene Sterlie kl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet i VIR 2014

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet i VIR 2014 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet i VIR 2014 Vejle Idrætsråd har det sidste år haft fokus på, at skabe de rum og rammer for idrætten i Vejle kommune, som er vort mål. Vi har fokus på mange

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Et råb fra rødderne hvem er roden?

Et råb fra rødderne hvem er roden? Et råb fra rødderne hvem er roden? Roden Alle andre har titler hvad med mig, Anders!!?? Håndbold og fodboldtræner m.m.m. Byrådsmedlem med primær interesse i Kultur og Fritid Og ellers været omkring en

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Idrættens faciliteter og FIGs udvikling i Gladsaxe gennem 90 år.

Idrættens faciliteter og FIGs udvikling i Gladsaxe gennem 90 år. 1 Idrættens faciliteter og FIGs udvikling i Gladsaxe gennem 90 år. De første år berettet af Svend Breum Petersen ved receptionen i anledning af Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe / FIGs 90 års fødselsdag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07)

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) Medlemmer: HSI medlemstal er ved udgangen af foreningsåret steget til i alt 44 medlemsforeninger, der omfatter

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Hvad er Frederiksberg Idræts-Union?

Hvad er Frederiksberg Idræts-Union? Hvad er Frederiksberg Idræts-Union? Interesseorganisation siden 1923 43 foreninger & 16.300 idrætsudøvere Favner hele idrætslivet - Motionsløb Elitehåndbold & Babysvømning Pensionistgymnastik Ejer og/eller

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld)

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Slagelse Kommune afholder i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et årligt arrangement, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 1. Idrætspolitik Strategiplan Som vi lovede ved sidste årsmøde ville vi arbejde på at få lavet en Strategiplan for de kommende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014.

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. Indstilling til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. 1 Da Finn i 1974, for første gang satte sig i en

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

BBGS Referat BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER. Møde nr. 3

BBGS Referat BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER. Møde nr. 3 Referat af BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Møde nr. 3 Torsdag den 13.09.2012, B lokalet kl. 17.00 Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 55-57 Efter mødet serveres forplejning i Café Spire Medlemmer

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere