Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1

2 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen... 4 Skolebaner og haller... 5 Skøjtehal... 6 Foreningsejede Anlæg... 6 Rostadion og Bagsværd Sø... 6 Forsikring... 7 Brugerbestyrelserne... 7 Aktiviteter... 8 Gladsaxe Løbet... 8 Gladsaxe Games... 8 Idrætsmodtagelse, priser og legat... 8 Gladsaxe Kommunes Idrætspriser... 8 FIGs Talentpris... 9 Nordea Danmark Fonden s Idrætspriser... 9 FIG-Legatet... 9 Kommunale Budget 2009 / Gladsaxe Kommunes Fritids og Idrætpolitik Beretning 2008 Page 2

3 Idrætsrådet Medlemmer Med udgangen af 2008 havde FIG 97 medlemsforeninger med i alt medlemmer, heraf 7991 under 25 år. Vi har i årets løb fået følgende nye medlemsforeninger: FOXY Cheerleaders Judoxpressen Bestyrelsen er meget glad for en meget høj procentandel af foreningerne i Gladsaxe, der er med i FIG, og føler en forpligtigelse til at tale alle foreningers sag - også selv om vi fra tid til anden bliver nødt til at tage en beslutning, der ikke nødvendigvis lige er det resultat, alle involverede parter gerne vil have. Det er bl. a. FIG s opgave at fordele baner og anlæg mellem foreningerne efter objektive kriterier og under ansvar over for Gladsaxe Byråd. Alle erkender, at det godt kan give anledning til gniderier mellem de involverede parter, men vi mener dog, at det i det store og hele går godt. Sekretariatet FIG s administration og kontakten til foreningerne blev også i 2008 varetaget af Arne Fogt, der efterhånden har en status af Mr. FIG. En stor tak til Arne for din ihærdige indsats. Her senere på året 2009 fylder Arne Fogt 65 år, og det, mener han, er en almindelig og rimelig alder for en pensionering. Det betyder, at bestyrelsen skal ud at finde en efterfølger til denne, for idrætten i Gladsaxe, så vigtige post. Vi vil godt starte ansættelsesproceduren allerede nu med en opfordring til eventuelle interesserede om at henvende sig til undertegnede eller til Arne Fogt. Bestyrelsen Bestyrelsesmøderne afholdes, som regel, den 3. mandag i måneden, så bestyrelsen kan gennemgå dagsordenen for det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget/FOU. Der har i det forløbne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Suppleanterne har været indkaldt, så de hver har deltaget ved et bestyrelsesmøde. Beretning 2008 Page 3

4 Kommunale Anlæg Kunstgræsbaner Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Hen over sommeren 2008 blev der på det, der dengang var grusbaner og parkering til Gladsaxe Stadion, anlagt 2 fuldt moderne kunstgræsbaner så betids, at indvielse kunne ske, inden vintersæsonen 2008/09 gik i gang. Der skal ikke være nogen tvivl om, at alle fodboldklubber er glade for de nye baner, der helt klart øger mulighederne for træning året rundt, hvilket er en forudsætning for at kunne klare sig i turneringerne i moderne fodbold. Stort set uden hensyn til niveauet. Vi kan også konstatere, at tidssvarende træningsmuligheder er en forudsætning for, at klubberne kan fastholde og udvikle deres spillere. De nye baner er derfor et nødvendigt værktøj for fodboldklubberne i kommunen, hvis de skal kunne udvikles. I det kommunale budget for 2008 med overslagsårene 2009 til 2012 stod der at læse, at der ville komme baner i Bagsværd og på Skovbrynet i hhv og Det er derfor en skuffelse at konstatere, at budgettet for 2009 med overslagsårene 2010 til 2013 er rensede for denne investering. Det er dog nævnt, at man vil se på muligheden for at etablere en kunstgræsbane i forbindelse med byggeriet af Bagsværd Ny Skole. Det håber FIG meget på vil blive tilfældet, ligesom vi vil arbejde for, at der bliver flere skolebaner, der får kunstgræs. Gyngemosehallen Projektet er nu så langt, at der har været afholdt arkitektkonkurrence, og der er taget beslutning om, hvilket projekt der ønskes gennemført. Det tegner til at blive et meget spændende byggeri med en række faciliteter for specielt gymnastikken, men også med mulighed for andre idrætsgrene. Ligeledes ser sammenbygningen med en fritids- og ungdomsklub spændende ud. Ingen tvivl om, at det nye hus vil kunne danne rammen om mange gode aktiviteter. I FIG er vi specielt glade for det forbilledlige samarbejde, der har været mellem den kommunale forvaltning og GIF Gymnastik, hvor GIF Gymnastik er blevet inddraget som konsulenter i projektet. Der er ingen tvivl om, at det har højnet projektet og har forhindret en hovsa eller to. I gensidig respekt har forvaltningen lyttet og foreningen været tilfreds med det fremlagte projekt. Projektet er godkendt og besluttet i Byrådet, men er på foranledning af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling for Gladsaxe Kommune havnet i Naturklagenævnet, hvor der skal tages stilling til den i projektet indarbejdede forbindelse mellem byggefeltet i den tidligere TV-byen og moseområdet. Det er spørgsmålet, om sikringen af flagermus og frøers frie adgang til deres yngleområder er tilstrækkelig. Naturklagenævnet har desværre udskudt sin kendelse to gange, men nu forventes den at komme i maj Beretning 2008 Page 4

5 Nu er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den almindelige økonomiske nedgang vil med stor sandsynlighed betyde færre omkostninger til såvel materiel som arbejdslønninger. På den positive liste er også, at Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om, at de vil støtte projektet, så der bliver økonomi til nogle af de lidt ekstra faciliteter, der ligger i projektet. Desværre er det yderst tvivlsomt, om hallen vil stå klar til den fastlagte ibrugtagning i Skolebaner og haller I flere år har FIG i sin budget-udtalelse haft kvaliteten af idrætsfaciliteterne på skolerne på programmet. I efteråret fik vi en henvendelse fra Boldklubben Søborg, der, i lighed med andre foreninger, har haft problemer med at kunne spille fodboldkampe på skolebanerne. Kvaliteten af banerne har simpelthen været så ringe, at dommerne ofte ikke har kunnet godkende en bane som egnet til fodbold p.g.a. faren for spillerskader. Det kan (vi) ikke være bekendt. Fra forvaltningen fremføres det, at faciliteterne på skolerne i Gladsaxe Kommune er i den bedre halvdel af kvaliteten for kommunale skoler. Det er muligt, men det er ikke godt nok! Skolernes sale og haller, ligesom de udendørs baner, er basis for den almene brede idræt i idrætsforeningerne, men så sandelig også for skolerne og for aftenskolernes idrætstilbud. Idrætten tilbyder mange aktiviteter, hvor der deltager både drenge og piger i alle aldre, men må konstatere, at der kun er ét bade-/omklædningsrum. Idrætten kommer sidst på dagen og kan så konstatere, at det er længe siden, der sidst er blevet gjort rent. Udviklingen i den almindelige standard på alle de faciliteter, vi i dag ønsker at gøre brug af, er af en helt anden standard end den, vi så for år siden. Det smitter af på vores krav og forventninger til faciliteterne i vores idrætsforening. Og det har da også en betydning for skoleelevernes vel-/modvilje til at deltage i skolernes idrætstilbud. Det er klart, at det er umuligt - eller i det mindste meget dyrt her og nu at bygge om på de eksisterende anlæg, men vi håber meget på, at der ved alle fremtidige ombygninger og renoveringsprojekter bliver medtaget, hvordan man forbedrer kvaliteten af idrætsfaciliteterne. Vi ved godt, at vi her kommer ind på områder, der administreres af kommunale forvaltninger, som vi normalt ikke taler med. Det er derfor med stor glæde og tilfredshed, at vi læser i Gladsaxe Bladet, at der er samtaler i gang mellem FIU og BUU, og at formændene for de to udvalg, Peter Nielsen og Trine Græse, lover at arbejde for at få rettet op på forholdene. Det vil være fantastisk. Vi går ud fra som givet, at der ved planlægningen og projekteringen af Bagsværd Ny Skole vil blive taget meget hensyn til brugerne af idrætsfaciliteterne, så der bliver adskilte bade- og Beretning 2008 Page 5

6 omklædningsmuligheder, og at der ved projekteringen bliver taget hensyn til alle gældende standardmål for boldbaner, indendørs faciliteter mm. Skøjtehal Det blev i 2007/08 besluttet at udskyde den planlagte renovering af skøjtehallens tag til sommeren Det skete for at minimere generne for skøjteforeningerne, da en start i 2008 ville have været så sent, at det ville give en byggeperiode, der ville række ind i sæsonstarten i efteråret Der er nu igangsat et projekt, der vil starte i april i 2009, og som vil omfatte nødvendige renoveringer af taget samt nogle omflytninger af lokaler til brug for hallens personale og brugerne. Det bliver formodentlig udmærket uden at være fantastisk og skal nok ses som en mellemfase i det totale renoverings og moderniserings projekt, der også burde give bade- og omklædningsforholdene et tiltrængt løft. FIG konstaterer, at der i efteråret 2007 blev afholdt møder med foreningerne om tagprojektet, men må også konstatere, at der i den mellemliggende periode ikke har været nogen kommunikation med eller information til foreningerne. Det har givet lidt uro og usikkerhed om, hvad det nu var, der blev aftalt, og hvad der kom med i projektet. Vi tror, at læren af denne sag er, at der bør laves en kommunikationsplan, når større renoveringsarbejder iværksættes på anlæggene. Brugerbestyrelserne og FIG bør som minimum være informeret, så de gode tiltag, der iværksættes, ikke lider under for dårlig kommunikation og information om udviklingen. Kommunikation er en svær øvelse! - men ikke umulig at udføre hvis der er en vilje og et godt samarbejdsklima. Foreningsejede Anlæg Der er ikke i 2008 sket større renoveringer eller ombygninger på de foreningsejede anlæg. Vi har registreret, at Team Judoxpresssen har lejet sig ind i lokaler på Lerhøj i Bagsværd industrikvarter. Vi forstår godt, at foreninger gerne vil have lokaler, man kan indrette efter egne behov og ideer, men man skal samtidig være klar på, at det koster penge ud af det fælles budget til idræt, når foreningerne ikke bruger lokaler i de eksisterende kommunale bygninger, som i princippet er gratis. Rostadion og Bagsværd Sø Der har i det forløbne år været sagt og skrevet meget om Bagsværd Sø, Danmarks Naturfredningsforenings bestræbelser for at få søen og de tilstødende skovområder fredet og idrættens bestræbelser for at kunne forbedre rosportsanlægget og -banerne. Sagen er nu parkeret hos Fredningsnævnet, der har 2 år til at komme med en kendelse. Indtil videre har retten besluttet, at fredningsforslaget ikke skal have retsvirkning, mens sagen behandles. Der er også Beretning 2008 Page 6

7 forslag om ikke at inddrage skov og stier med undtagelse af det område, hvor der i dag er tilskuertribune. Idrættens forslag kan ses på DFfR s hjemmeside på: gsv%c3%a6rd%20s%c3%b8.ashx De, i forhold til fredningen, væsentlige punkter er en flytning af robanerne 15 meter sydpå (væk fra bredden med Sofienholm) og en modsvarende afgravning af stien mellem søen og Ellesumpen ved Radiomarken og en afgravning i området med tilskuertribunen. Begge områder er fremkommet ved tidligere udgravninger i forbindelse med etableringen af baneanlægget. Se selv. DN s forslag er en flytning af det nationale rostadion til det endnu ikke færdig- projekterede søsportsanlæg ved Herning til en foreløbig anlægspris på ,- kr. Forsikring Der har i årets løb være meget hærværk på skoler og idrætsanlæg, og som efterfølgende har ført til tyverier. Det er især gået ud over foreninger, der er hjemmehørende i Gladsaxe Sportscenter. Det har vist sig, at nogle foreninger ikke har været forsikrede og efterfølgende selv har måttet erstatte de stjålne og ødelagte rekvisitter. Kommunen erstatter og reparerer skader i forbindelse med hærværket på bygninger, men den har intet erstatningsansvar for foreningernes udstyr og rekvisitter. Alle foreninger har en kollektiv ansvarsforsikring gennem DIF, hvis der skulle ske noget med ledere og trænere under udøvelse af foreningens idræt. Til denne forsikring kan der tegnes tillægsforsikringer, som f.eks. kan være en tyveri- og hærværksforsikring. Det er kedeligt at skulle være nødt til at bruge penge på forsikringer, men det er endnu mere kedeligt at skulle bruge penge på at anskaffe nyt udstyr, hvis man ikke er forsikret. FIG opfordrer derfor til at få bragt dette i orden. Der skal i den anledning lyde en stor tak til Lions Søborg for checken på kr ,- til Gladsaxe Bokseklub. Brugerbestyrelserne Året 2009 er tid for valg til Byrådet, og der skal derfor også vælges medlemmer til bl.a. brugerbestyrelserne for Gladsaxe Sportscenter og for Bagsværd Stadion/Svømmehal. FIG vil godt benytte denne lejlighed til at udtrykke et ønske om et tættere og mere åbent samarbejde med brugerbestyrelserne. Hvor vi har en rimelig god kommunikation med brugerbestyrelsen i Bagsværd, så er forholdet til brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter til tider noget anstrengt, kulminerende i en episode, hvor et at FIG s bestyrelsesmedlemmer blev fysisk afvist i døren til et møde om skøjtehallen. Og det var et møde, som FIG havde været initiativtager til!!! Beretning 2008 Page 7

8 Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi respekterer brugerbestyrelsernes mandat til - i samarbejde med den kommunale forvaltning og FIU - at administrere anlæggene, men da FIG har en observatørplads i brugerbestyrelserne, synes vi, at det var en meget kraftig reaktion, som vi tvivler på, har nogen positiv effekt. Aktiviteter Gladsaxe Løbet Efter en lang barsel lykkedes det endelig at få skudt det første Gladsaxe Løbet i gang. Vejret var med os, næsten for godt, men alligevel havde 225 tilmeldt sig og var mødt frem. Start og mål ved Aktivcentret fungerede perfekt og stor tak til Ivan Klitte og hans folk for hjælpen. Der var lidt problemer med vejviserne ude på ruten, så ikke alle løb den tilmeldte distance. Men de fejl, der opstod, blev taget med godt humør og bliver rettet til næste gang, der løbes. Gladsaxe Løbet er en succes, der er kommet for at blive. En stor tak til vore hovedsponsorer, NORDEA, Søborg afdeling, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune. Der er igen Gladsaxe Løbet søndag den 7. juni Gladsaxe Games Disse lege afholdt FIG i 2004 og 2007, og siden har der været stille med, hvad der videre skal ske med initiativet. Tanken var, at legene skulle gå på omgang blandt kommunens venskabsbyer, og Gladsaxe skød ideen i gang i At vi så fik legene igen i 2007 skyldtes, at ingen andre byer overtog projektet. Men i løbet af året 2008 har borgmesteren efter samtale med sine kolleger fået aftalt, at Split i Kroatien vil afholde legene i Arne Fogt har ligeledes haft samtaler med ansvarlige ledere fra Split, og de virker meget opsat på at videreføre legene. Vi håber det bedste og vil selvfølgelig holde jer orienteret. Idrætsmodtagelse, priser og legat Gladsaxe Kommunes Idrætspriser Også i 2008 indbød Gladsaxe Byråd til den årlige idrætsmodtagelse på rådhuset. Mange idrætsledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere var til stede for at hylde Gladsaxe-foreningernes idrætsudøvere, der havde vundet mesterskaber, sikret oprykning og/eller sat en flot rekord. Gladsaxe Kommunes Idrætspris 2008 blev ved samme lejlighed overrakt til Henriette Engel Hansen fra Kano- og Kajakklubben 361 for hendes flotte resultater ved OL, VM, EM og DM. Beretning 2008 Page 8

9 Gladsaxe Kommunes Idrætslederpris 2008 blev tildelt Bagsværd Boldklubs kasserer, Yan Sørensen for hans kæmpestore arbejde som kasserer i alle foreningens 49 år!! Der har aldrig været andre kasserere i foreningen. Modtagerne af begge priser fik hver overrakt Årets Bjørn statuetten og en check på kr ,- af Borgmester Karin Søjberg Holst. Stor hyldest til såvel prismodtagere som de ca. 155 idrætsudøvere, der alle modtog byrådets erindringsgave, et badehåndklæde, af borgmesteren. FIG s Talentpris På repræsentantskabsmødet i 2008 uddelte FIGs bestyrelse for 19. år i træk FIG s Talentpris til en dygtig og talentfuld, ung idrætsudøver fra en Gladsaxe forening. Prisen består af et årskrus med inskription og en check på kr. 3000,-, samt et tilsvarende beløb fra Bagsværd/Søborg Bladet. FIGs Talentpris 2008 blev overrakt Andreas Due Otto, Gladsaxe Karate Klub, af FIGs formand Ole Lindskov sammen med nogle velvalgte rosende ord om begrundelsen for valget. Nordea Danmark Fondens Idrætspriser Nordea Danmark Fonden glæder hvert år idrætten med uddelingen af nogle særdeles velkomne idrætspriser. Det er dels en udendørs pris, en indendørs pris og en idrætslederpris. Nordea Fondens udendørspris 2008 gik til Lisbeth Jacobsen fra Bagsværd Roklub, mens Nordea Fondens indendørspris 2008 blev tildelt spring og rytmegymnasterne fra Gladsaxe Idræts Forenings Gymnastikafdeling. På repræsentantskabsmødet i 2008 uddelte en repræsentant for Nordea Danmark sin idrætslederpris for Gladsaxe Kommune til Irene Chabior fra Gladsaxe Idræts Forenings Svømmeafdeling for hendes store arbejde i bestyrelsen og med de mange unge, nye svømmere, der hvert år kommer til foreningens begynderafdelinger. Alle tre Nordea-priser er på kr ,-. FIG-Legatet FIGs bestyrelse oprettede for nogle år siden et legat, der kan søges af foreninger til aktiviteter og materiel, som de ikke kan få tilskud til ad de normale kanaler. Midlerne til legatet kommer fra afgifter på reklameskilte, renteindtægter og ikke mindst fra det overskud, som salget af lodder i Landbrugslotteriet indbringer. Følgende foreninger fik i 2008 tildelt økonomiske midler fra FIG-Legatet: Gladsaxe Skøjteløber Forening, Mørkhøj Gymnastikforening, GIF Gymnastik, Bagsværd Atletik Club, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Judoklub og Gladsaxe Softball Klub. Beretning 2008 Page 9

10 Også i 2009 vil FIGs bestyrelse betænke en del idrætsforeninger med økonomisk tilskud fra FIG-Legatet på repræsentantskabsmødet i april. Kommunale Budget 2009 / 2010 Det var lidt af en kold dukkert at læse budgettet for 2009 og efterfølgende år. I budgettet for 2008 og efterfølgende år var der afsat midler til kunstgræsbaner i både Bagsværd og på Skovbrynet. De forsvandt med et pennestrøg i budgetforliget, da der skulle findes midler til dækning af de vildt galoperende udgifter til BUU-området, specialskoler for børn og unge, og i øvrigt for, at kommunen kunne leve op til de aftaler, der er lavet mellem regeringen og KL om kommunernes budgetter. Vi har alle læst Gladsaxe Kommunes visionsplan for fritid og idræt. Den er ikke uden visioner og ambitioner. Vi klapper og vinker med flaget. Men må samtidig konstatere, at der ikke er sat midler eller ressourcer af til nogle af de tiltag, der skal til for at virkeliggøre visionerne. Det er vel rimeligt nok, at der ikke blev afsat så mange penge i 2009, men at der ikke er afsat så meget som en krone i nogle af de efterfølgende år, er foruroligende. Eller også er det et udtryk for, at Byrådet godt ved, at der skal være valg til efteråret, og at der kan være en helt anden situation efter et valg? Uanset hvad der er årsagen, så synes vi i FIG s bestyrelse, at det ville have været en helt anden situation, hvis der i budgettet for 2010 og efterfølgende år havde været bare en lille bitte post med titlen Vision for Fritid og Idræt. Gladsaxe Kommunes Fritids og Idrætspolitik Byrådet vedtog i efteråret 2008 en vision for fritids og idrætsområderne med fire punkter: Fritidsliv for alle I Gladsaxe Kommune har borgere i alle aldre mulighed for et alsidigt og aktivt fritidsliv. Borgerne har en bred vifte af tidssvarende muligheder, hvor de selv kan tilrettelægge deres fritids- og idrætsliv uanset interesser, tid og økonomi. Foreningslivet i fokus I Gladsaxe Kommune er foreningslivet en central del af kommunens fritidsliv. Foreningslivet skaber kvalificerede tilbud til alle grupper af borgere, så mulighederne for udfoldelse og indlevelse kan ske i fællesskab med andre. Eliteidrætten udvikles I Gladsaxe Kommune har idrætsudøvere fra lokale foreninger mulighed for at udvikle deres talent, og borgerne har mulighed for at overvære idrætsudfoldelse på elitært niveau. Beretning 2008 Page 10

11 Kommunen skaber rammerne I Gladsaxe Kommune er faciliteter, der benyttes til fritidsformål funktionelle og tidssvarende. De motiverer til og giver mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgerne inden for og uden for foreningslivet. Vi er i FIG s bestyrelse glade for at konstatere, at det er foreningerne, der er en central del af idrætslivet. Idræt skal naturligvis være for alle, men det er vigtigt, at det er med i visionen, fordi det sætter scenen for mulighederne at anvende og udnytte de idrætsanlæg, der er i kommunen. Endelig er vi glade for, at også konkurrenceidrætten er med i visionen. Det giver tro på og forventninger om, at der også i fremtiden vil være speciel støtte til talentudviklingen. Hvor vi i budgettet ikke har set nogen spor af visionen eller mulige økonomiske konsekvenser, så er det en glæde at konstatere, at den kommunale forvaltning er i fuld gang med at arbejde med handleplaner for udvalgte områder: Kulturel mangfoldighed og integration Nye organisationsformer Sundt miljø Kommunikation Udvikling af aktivitetshuse og idrætsanlæg Tidsplanen for udvikling af handleplaner for de første 4 punkter er kvartal 3/2009, mens det sidste punkt først vil blive færdiggjort sidst på året. I kan læse yderligere om arbejdet med handleplanerne på Dagsorden for Fritids- og Idrætsudvalgets møde nr. 1 tirsdag den 13. januar FIG er på nuværende tidspunkt inviteret til at arbejde med i en gruppe, der skal se på dopingspørgsmålet som en del af Sundt Miljø. Vi forventer at blive inviteret til at bidrage med arbejdet i gruppen, der skal arbejde med Udvikling af aktivitetshuse og Idrætsanlæg. FIG vil, som en del af vores budgetudtalelse for Budget 2010 kommentere både den overordnede visionsplan og de udpegede indsatsområder. Budgetudtalelsen vil være tilgængelig på FIG s hjemmeside. Vi vil gerne opfordre vore foreningsledere til at læse visionsplanen og også til at læse dagsordenen for FIU, hvor dette område er behandlet. En overskrift på et område for en handleplan kan lyde fjern og uvedkommende, men kan lige pludselig få stor betydning for foreningens daglige drift. Kulturel mangfoldighed kan resultere i ønsker om, at foreningerne arbejder aktivt for en kulturel mangfoldighed i den enkelte forening. Sundt miljø vil medføre krav om, hvad der bliver udbudt i cafeteriet. Fritter, der erstattes af æbler. Beretning 2008 Page 11

12 Nye organisationsformer kan resultere i, at foreningerne skal kunne forholde sig til borgere, der har et løsere forhold til foreningen. Det vil så igen medføre krav om andre måder og tidspunkter for anvendelsen af faciliteterne. Kommunikation. I dag er meget kommunikation baseret på, at den enkelte selv finder og henter den information, han/hun mener at have brug for. Hvordan informerer vi fra foreningerne til medlemmerne og til dem, der ikke er medlemmer (endnu)? Det 5. punkt er måske det mest revolutionerende. FIG har ved flere lejligheder forsøgt at få politikkerne og forvaltningen til at indgå i en debat om, hvad vi vil med vores idrætsfaciliteter. Hvordan skal idrætsanlæggene se ud om 10 år? Det arbejde vil nu blive påbegyndt, og vi ser det som en fantastisk mulighed for at være med til at påvirke udviklingen. Det er svært at spå, især om fremtiden, men hvis der ikke er en plan eller vision, så ved man ikke, hvad man evt. skal lave om på. Og måske mere vigtigt. - Hvis man har en plan, så er der måske mulighed for at undgå at lave noget, der vil forhindre en udvikling på et senere tidspunkt. Det arbejde ser vi frem til at deltage i. Sammen med andre interesseorganisationer. Sammen med brugerbestyrelserne. Sammen med ejerne af foreningsejede anlæg. FIG vil gerne her takke Gladsaxe Byråd, Nordea Danmark, alle lotterikøbere m.fl. for de økonomiske bidrag til priser og legatet. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har været afholdt mange møder med gode og behagelige diskussioner, der altid har haft udgangspunkt i arbejdet for idrætten i Gladsaxe. Ole Lindskov. Beretning 2008 Page 12

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere