Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008"

Transkript

1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1

2 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen... 4 Skolebaner og haller... 5 Skøjtehal... 6 Foreningsejede Anlæg... 6 Rostadion og Bagsværd Sø... 6 Forsikring... 7 Brugerbestyrelserne... 7 Aktiviteter... 8 Gladsaxe Løbet... 8 Gladsaxe Games... 8 Idrætsmodtagelse, priser og legat... 8 Gladsaxe Kommunes Idrætspriser... 8 FIGs Talentpris... 9 Nordea Danmark Fonden s Idrætspriser... 9 FIG-Legatet... 9 Kommunale Budget 2009 / Gladsaxe Kommunes Fritids og Idrætpolitik Beretning 2008 Page 2

3 Idrætsrådet Medlemmer Med udgangen af 2008 havde FIG 97 medlemsforeninger med i alt medlemmer, heraf 7991 under 25 år. Vi har i årets løb fået følgende nye medlemsforeninger: FOXY Cheerleaders Judoxpressen Bestyrelsen er meget glad for en meget høj procentandel af foreningerne i Gladsaxe, der er med i FIG, og føler en forpligtigelse til at tale alle foreningers sag - også selv om vi fra tid til anden bliver nødt til at tage en beslutning, der ikke nødvendigvis lige er det resultat, alle involverede parter gerne vil have. Det er bl. a. FIG s opgave at fordele baner og anlæg mellem foreningerne efter objektive kriterier og under ansvar over for Gladsaxe Byråd. Alle erkender, at det godt kan give anledning til gniderier mellem de involverede parter, men vi mener dog, at det i det store og hele går godt. Sekretariatet FIG s administration og kontakten til foreningerne blev også i 2008 varetaget af Arne Fogt, der efterhånden har en status af Mr. FIG. En stor tak til Arne for din ihærdige indsats. Her senere på året 2009 fylder Arne Fogt 65 år, og det, mener han, er en almindelig og rimelig alder for en pensionering. Det betyder, at bestyrelsen skal ud at finde en efterfølger til denne, for idrætten i Gladsaxe, så vigtige post. Vi vil godt starte ansættelsesproceduren allerede nu med en opfordring til eventuelle interesserede om at henvende sig til undertegnede eller til Arne Fogt. Bestyrelsen Bestyrelsesmøderne afholdes, som regel, den 3. mandag i måneden, så bestyrelsen kan gennemgå dagsordenen for det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget/FOU. Der har i det forløbne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Suppleanterne har været indkaldt, så de hver har deltaget ved et bestyrelsesmøde. Beretning 2008 Page 3

4 Kommunale Anlæg Kunstgræsbaner Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Hen over sommeren 2008 blev der på det, der dengang var grusbaner og parkering til Gladsaxe Stadion, anlagt 2 fuldt moderne kunstgræsbaner så betids, at indvielse kunne ske, inden vintersæsonen 2008/09 gik i gang. Der skal ikke være nogen tvivl om, at alle fodboldklubber er glade for de nye baner, der helt klart øger mulighederne for træning året rundt, hvilket er en forudsætning for at kunne klare sig i turneringerne i moderne fodbold. Stort set uden hensyn til niveauet. Vi kan også konstatere, at tidssvarende træningsmuligheder er en forudsætning for, at klubberne kan fastholde og udvikle deres spillere. De nye baner er derfor et nødvendigt værktøj for fodboldklubberne i kommunen, hvis de skal kunne udvikles. I det kommunale budget for 2008 med overslagsårene 2009 til 2012 stod der at læse, at der ville komme baner i Bagsværd og på Skovbrynet i hhv og Det er derfor en skuffelse at konstatere, at budgettet for 2009 med overslagsårene 2010 til 2013 er rensede for denne investering. Det er dog nævnt, at man vil se på muligheden for at etablere en kunstgræsbane i forbindelse med byggeriet af Bagsværd Ny Skole. Det håber FIG meget på vil blive tilfældet, ligesom vi vil arbejde for, at der bliver flere skolebaner, der får kunstgræs. Gyngemosehallen Projektet er nu så langt, at der har været afholdt arkitektkonkurrence, og der er taget beslutning om, hvilket projekt der ønskes gennemført. Det tegner til at blive et meget spændende byggeri med en række faciliteter for specielt gymnastikken, men også med mulighed for andre idrætsgrene. Ligeledes ser sammenbygningen med en fritids- og ungdomsklub spændende ud. Ingen tvivl om, at det nye hus vil kunne danne rammen om mange gode aktiviteter. I FIG er vi specielt glade for det forbilledlige samarbejde, der har været mellem den kommunale forvaltning og GIF Gymnastik, hvor GIF Gymnastik er blevet inddraget som konsulenter i projektet. Der er ingen tvivl om, at det har højnet projektet og har forhindret en hovsa eller to. I gensidig respekt har forvaltningen lyttet og foreningen været tilfreds med det fremlagte projekt. Projektet er godkendt og besluttet i Byrådet, men er på foranledning af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling for Gladsaxe Kommune havnet i Naturklagenævnet, hvor der skal tages stilling til den i projektet indarbejdede forbindelse mellem byggefeltet i den tidligere TV-byen og moseområdet. Det er spørgsmålet, om sikringen af flagermus og frøers frie adgang til deres yngleområder er tilstrækkelig. Naturklagenævnet har desværre udskudt sin kendelse to gange, men nu forventes den at komme i maj Beretning 2008 Page 4

5 Nu er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den almindelige økonomiske nedgang vil med stor sandsynlighed betyde færre omkostninger til såvel materiel som arbejdslønninger. På den positive liste er også, at Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om, at de vil støtte projektet, så der bliver økonomi til nogle af de lidt ekstra faciliteter, der ligger i projektet. Desværre er det yderst tvivlsomt, om hallen vil stå klar til den fastlagte ibrugtagning i Skolebaner og haller I flere år har FIG i sin budget-udtalelse haft kvaliteten af idrætsfaciliteterne på skolerne på programmet. I efteråret fik vi en henvendelse fra Boldklubben Søborg, der, i lighed med andre foreninger, har haft problemer med at kunne spille fodboldkampe på skolebanerne. Kvaliteten af banerne har simpelthen været så ringe, at dommerne ofte ikke har kunnet godkende en bane som egnet til fodbold p.g.a. faren for spillerskader. Det kan (vi) ikke være bekendt. Fra forvaltningen fremføres det, at faciliteterne på skolerne i Gladsaxe Kommune er i den bedre halvdel af kvaliteten for kommunale skoler. Det er muligt, men det er ikke godt nok! Skolernes sale og haller, ligesom de udendørs baner, er basis for den almene brede idræt i idrætsforeningerne, men så sandelig også for skolerne og for aftenskolernes idrætstilbud. Idrætten tilbyder mange aktiviteter, hvor der deltager både drenge og piger i alle aldre, men må konstatere, at der kun er ét bade-/omklædningsrum. Idrætten kommer sidst på dagen og kan så konstatere, at det er længe siden, der sidst er blevet gjort rent. Udviklingen i den almindelige standard på alle de faciliteter, vi i dag ønsker at gøre brug af, er af en helt anden standard end den, vi så for år siden. Det smitter af på vores krav og forventninger til faciliteterne i vores idrætsforening. Og det har da også en betydning for skoleelevernes vel-/modvilje til at deltage i skolernes idrætstilbud. Det er klart, at det er umuligt - eller i det mindste meget dyrt her og nu at bygge om på de eksisterende anlæg, men vi håber meget på, at der ved alle fremtidige ombygninger og renoveringsprojekter bliver medtaget, hvordan man forbedrer kvaliteten af idrætsfaciliteterne. Vi ved godt, at vi her kommer ind på områder, der administreres af kommunale forvaltninger, som vi normalt ikke taler med. Det er derfor med stor glæde og tilfredshed, at vi læser i Gladsaxe Bladet, at der er samtaler i gang mellem FIU og BUU, og at formændene for de to udvalg, Peter Nielsen og Trine Græse, lover at arbejde for at få rettet op på forholdene. Det vil være fantastisk. Vi går ud fra som givet, at der ved planlægningen og projekteringen af Bagsværd Ny Skole vil blive taget meget hensyn til brugerne af idrætsfaciliteterne, så der bliver adskilte bade- og Beretning 2008 Page 5

6 omklædningsmuligheder, og at der ved projekteringen bliver taget hensyn til alle gældende standardmål for boldbaner, indendørs faciliteter mm. Skøjtehal Det blev i 2007/08 besluttet at udskyde den planlagte renovering af skøjtehallens tag til sommeren Det skete for at minimere generne for skøjteforeningerne, da en start i 2008 ville have været så sent, at det ville give en byggeperiode, der ville række ind i sæsonstarten i efteråret Der er nu igangsat et projekt, der vil starte i april i 2009, og som vil omfatte nødvendige renoveringer af taget samt nogle omflytninger af lokaler til brug for hallens personale og brugerne. Det bliver formodentlig udmærket uden at være fantastisk og skal nok ses som en mellemfase i det totale renoverings og moderniserings projekt, der også burde give bade- og omklædningsforholdene et tiltrængt løft. FIG konstaterer, at der i efteråret 2007 blev afholdt møder med foreningerne om tagprojektet, men må også konstatere, at der i den mellemliggende periode ikke har været nogen kommunikation med eller information til foreningerne. Det har givet lidt uro og usikkerhed om, hvad det nu var, der blev aftalt, og hvad der kom med i projektet. Vi tror, at læren af denne sag er, at der bør laves en kommunikationsplan, når større renoveringsarbejder iværksættes på anlæggene. Brugerbestyrelserne og FIG bør som minimum være informeret, så de gode tiltag, der iværksættes, ikke lider under for dårlig kommunikation og information om udviklingen. Kommunikation er en svær øvelse! - men ikke umulig at udføre hvis der er en vilje og et godt samarbejdsklima. Foreningsejede Anlæg Der er ikke i 2008 sket større renoveringer eller ombygninger på de foreningsejede anlæg. Vi har registreret, at Team Judoxpresssen har lejet sig ind i lokaler på Lerhøj i Bagsværd industrikvarter. Vi forstår godt, at foreninger gerne vil have lokaler, man kan indrette efter egne behov og ideer, men man skal samtidig være klar på, at det koster penge ud af det fælles budget til idræt, når foreningerne ikke bruger lokaler i de eksisterende kommunale bygninger, som i princippet er gratis. Rostadion og Bagsværd Sø Der har i det forløbne år været sagt og skrevet meget om Bagsværd Sø, Danmarks Naturfredningsforenings bestræbelser for at få søen og de tilstødende skovområder fredet og idrættens bestræbelser for at kunne forbedre rosportsanlægget og -banerne. Sagen er nu parkeret hos Fredningsnævnet, der har 2 år til at komme med en kendelse. Indtil videre har retten besluttet, at fredningsforslaget ikke skal have retsvirkning, mens sagen behandles. Der er også Beretning 2008 Page 6

7 forslag om ikke at inddrage skov og stier med undtagelse af det område, hvor der i dag er tilskuertribune. Idrættens forslag kan ses på DFfR s hjemmeside på: gsv%c3%a6rd%20s%c3%b8.ashx De, i forhold til fredningen, væsentlige punkter er en flytning af robanerne 15 meter sydpå (væk fra bredden med Sofienholm) og en modsvarende afgravning af stien mellem søen og Ellesumpen ved Radiomarken og en afgravning i området med tilskuertribunen. Begge områder er fremkommet ved tidligere udgravninger i forbindelse med etableringen af baneanlægget. Se selv. DN s forslag er en flytning af det nationale rostadion til det endnu ikke færdig- projekterede søsportsanlæg ved Herning til en foreløbig anlægspris på ,- kr. Forsikring Der har i årets løb være meget hærværk på skoler og idrætsanlæg, og som efterfølgende har ført til tyverier. Det er især gået ud over foreninger, der er hjemmehørende i Gladsaxe Sportscenter. Det har vist sig, at nogle foreninger ikke har været forsikrede og efterfølgende selv har måttet erstatte de stjålne og ødelagte rekvisitter. Kommunen erstatter og reparerer skader i forbindelse med hærværket på bygninger, men den har intet erstatningsansvar for foreningernes udstyr og rekvisitter. Alle foreninger har en kollektiv ansvarsforsikring gennem DIF, hvis der skulle ske noget med ledere og trænere under udøvelse af foreningens idræt. Til denne forsikring kan der tegnes tillægsforsikringer, som f.eks. kan være en tyveri- og hærværksforsikring. Det er kedeligt at skulle være nødt til at bruge penge på forsikringer, men det er endnu mere kedeligt at skulle bruge penge på at anskaffe nyt udstyr, hvis man ikke er forsikret. FIG opfordrer derfor til at få bragt dette i orden. Der skal i den anledning lyde en stor tak til Lions Søborg for checken på kr ,- til Gladsaxe Bokseklub. Brugerbestyrelserne Året 2009 er tid for valg til Byrådet, og der skal derfor også vælges medlemmer til bl.a. brugerbestyrelserne for Gladsaxe Sportscenter og for Bagsværd Stadion/Svømmehal. FIG vil godt benytte denne lejlighed til at udtrykke et ønske om et tættere og mere åbent samarbejde med brugerbestyrelserne. Hvor vi har en rimelig god kommunikation med brugerbestyrelsen i Bagsværd, så er forholdet til brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter til tider noget anstrengt, kulminerende i en episode, hvor et at FIG s bestyrelsesmedlemmer blev fysisk afvist i døren til et møde om skøjtehallen. Og det var et møde, som FIG havde været initiativtager til!!! Beretning 2008 Page 7

8 Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi respekterer brugerbestyrelsernes mandat til - i samarbejde med den kommunale forvaltning og FIU - at administrere anlæggene, men da FIG har en observatørplads i brugerbestyrelserne, synes vi, at det var en meget kraftig reaktion, som vi tvivler på, har nogen positiv effekt. Aktiviteter Gladsaxe Løbet Efter en lang barsel lykkedes det endelig at få skudt det første Gladsaxe Løbet i gang. Vejret var med os, næsten for godt, men alligevel havde 225 tilmeldt sig og var mødt frem. Start og mål ved Aktivcentret fungerede perfekt og stor tak til Ivan Klitte og hans folk for hjælpen. Der var lidt problemer med vejviserne ude på ruten, så ikke alle løb den tilmeldte distance. Men de fejl, der opstod, blev taget med godt humør og bliver rettet til næste gang, der løbes. Gladsaxe Løbet er en succes, der er kommet for at blive. En stor tak til vore hovedsponsorer, NORDEA, Søborg afdeling, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune. Der er igen Gladsaxe Løbet søndag den 7. juni Gladsaxe Games Disse lege afholdt FIG i 2004 og 2007, og siden har der været stille med, hvad der videre skal ske med initiativet. Tanken var, at legene skulle gå på omgang blandt kommunens venskabsbyer, og Gladsaxe skød ideen i gang i At vi så fik legene igen i 2007 skyldtes, at ingen andre byer overtog projektet. Men i løbet af året 2008 har borgmesteren efter samtale med sine kolleger fået aftalt, at Split i Kroatien vil afholde legene i Arne Fogt har ligeledes haft samtaler med ansvarlige ledere fra Split, og de virker meget opsat på at videreføre legene. Vi håber det bedste og vil selvfølgelig holde jer orienteret. Idrætsmodtagelse, priser og legat Gladsaxe Kommunes Idrætspriser Også i 2008 indbød Gladsaxe Byråd til den årlige idrætsmodtagelse på rådhuset. Mange idrætsledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere var til stede for at hylde Gladsaxe-foreningernes idrætsudøvere, der havde vundet mesterskaber, sikret oprykning og/eller sat en flot rekord. Gladsaxe Kommunes Idrætspris 2008 blev ved samme lejlighed overrakt til Henriette Engel Hansen fra Kano- og Kajakklubben 361 for hendes flotte resultater ved OL, VM, EM og DM. Beretning 2008 Page 8

9 Gladsaxe Kommunes Idrætslederpris 2008 blev tildelt Bagsværd Boldklubs kasserer, Yan Sørensen for hans kæmpestore arbejde som kasserer i alle foreningens 49 år!! Der har aldrig været andre kasserere i foreningen. Modtagerne af begge priser fik hver overrakt Årets Bjørn statuetten og en check på kr ,- af Borgmester Karin Søjberg Holst. Stor hyldest til såvel prismodtagere som de ca. 155 idrætsudøvere, der alle modtog byrådets erindringsgave, et badehåndklæde, af borgmesteren. FIG s Talentpris På repræsentantskabsmødet i 2008 uddelte FIGs bestyrelse for 19. år i træk FIG s Talentpris til en dygtig og talentfuld, ung idrætsudøver fra en Gladsaxe forening. Prisen består af et årskrus med inskription og en check på kr. 3000,-, samt et tilsvarende beløb fra Bagsværd/Søborg Bladet. FIGs Talentpris 2008 blev overrakt Andreas Due Otto, Gladsaxe Karate Klub, af FIGs formand Ole Lindskov sammen med nogle velvalgte rosende ord om begrundelsen for valget. Nordea Danmark Fondens Idrætspriser Nordea Danmark Fonden glæder hvert år idrætten med uddelingen af nogle særdeles velkomne idrætspriser. Det er dels en udendørs pris, en indendørs pris og en idrætslederpris. Nordea Fondens udendørspris 2008 gik til Lisbeth Jacobsen fra Bagsværd Roklub, mens Nordea Fondens indendørspris 2008 blev tildelt spring og rytmegymnasterne fra Gladsaxe Idræts Forenings Gymnastikafdeling. På repræsentantskabsmødet i 2008 uddelte en repræsentant for Nordea Danmark sin idrætslederpris for Gladsaxe Kommune til Irene Chabior fra Gladsaxe Idræts Forenings Svømmeafdeling for hendes store arbejde i bestyrelsen og med de mange unge, nye svømmere, der hvert år kommer til foreningens begynderafdelinger. Alle tre Nordea-priser er på kr ,-. FIG-Legatet FIGs bestyrelse oprettede for nogle år siden et legat, der kan søges af foreninger til aktiviteter og materiel, som de ikke kan få tilskud til ad de normale kanaler. Midlerne til legatet kommer fra afgifter på reklameskilte, renteindtægter og ikke mindst fra det overskud, som salget af lodder i Landbrugslotteriet indbringer. Følgende foreninger fik i 2008 tildelt økonomiske midler fra FIG-Legatet: Gladsaxe Skøjteløber Forening, Mørkhøj Gymnastikforening, GIF Gymnastik, Bagsværd Atletik Club, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Judoklub og Gladsaxe Softball Klub. Beretning 2008 Page 9

10 Også i 2009 vil FIGs bestyrelse betænke en del idrætsforeninger med økonomisk tilskud fra FIG-Legatet på repræsentantskabsmødet i april. Kommunale Budget 2009 / 2010 Det var lidt af en kold dukkert at læse budgettet for 2009 og efterfølgende år. I budgettet for 2008 og efterfølgende år var der afsat midler til kunstgræsbaner i både Bagsværd og på Skovbrynet. De forsvandt med et pennestrøg i budgetforliget, da der skulle findes midler til dækning af de vildt galoperende udgifter til BUU-området, specialskoler for børn og unge, og i øvrigt for, at kommunen kunne leve op til de aftaler, der er lavet mellem regeringen og KL om kommunernes budgetter. Vi har alle læst Gladsaxe Kommunes visionsplan for fritid og idræt. Den er ikke uden visioner og ambitioner. Vi klapper og vinker med flaget. Men må samtidig konstatere, at der ikke er sat midler eller ressourcer af til nogle af de tiltag, der skal til for at virkeliggøre visionerne. Det er vel rimeligt nok, at der ikke blev afsat så mange penge i 2009, men at der ikke er afsat så meget som en krone i nogle af de efterfølgende år, er foruroligende. Eller også er det et udtryk for, at Byrådet godt ved, at der skal være valg til efteråret, og at der kan være en helt anden situation efter et valg? Uanset hvad der er årsagen, så synes vi i FIG s bestyrelse, at det ville have været en helt anden situation, hvis der i budgettet for 2010 og efterfølgende år havde været bare en lille bitte post med titlen Vision for Fritid og Idræt. Gladsaxe Kommunes Fritids og Idrætspolitik Byrådet vedtog i efteråret 2008 en vision for fritids og idrætsområderne med fire punkter: Fritidsliv for alle I Gladsaxe Kommune har borgere i alle aldre mulighed for et alsidigt og aktivt fritidsliv. Borgerne har en bred vifte af tidssvarende muligheder, hvor de selv kan tilrettelægge deres fritids- og idrætsliv uanset interesser, tid og økonomi. Foreningslivet i fokus I Gladsaxe Kommune er foreningslivet en central del af kommunens fritidsliv. Foreningslivet skaber kvalificerede tilbud til alle grupper af borgere, så mulighederne for udfoldelse og indlevelse kan ske i fællesskab med andre. Eliteidrætten udvikles I Gladsaxe Kommune har idrætsudøvere fra lokale foreninger mulighed for at udvikle deres talent, og borgerne har mulighed for at overvære idrætsudfoldelse på elitært niveau. Beretning 2008 Page 10

11 Kommunen skaber rammerne I Gladsaxe Kommune er faciliteter, der benyttes til fritidsformål funktionelle og tidssvarende. De motiverer til og giver mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgerne inden for og uden for foreningslivet. Vi er i FIG s bestyrelse glade for at konstatere, at det er foreningerne, der er en central del af idrætslivet. Idræt skal naturligvis være for alle, men det er vigtigt, at det er med i visionen, fordi det sætter scenen for mulighederne at anvende og udnytte de idrætsanlæg, der er i kommunen. Endelig er vi glade for, at også konkurrenceidrætten er med i visionen. Det giver tro på og forventninger om, at der også i fremtiden vil være speciel støtte til talentudviklingen. Hvor vi i budgettet ikke har set nogen spor af visionen eller mulige økonomiske konsekvenser, så er det en glæde at konstatere, at den kommunale forvaltning er i fuld gang med at arbejde med handleplaner for udvalgte områder: Kulturel mangfoldighed og integration Nye organisationsformer Sundt miljø Kommunikation Udvikling af aktivitetshuse og idrætsanlæg Tidsplanen for udvikling af handleplaner for de første 4 punkter er kvartal 3/2009, mens det sidste punkt først vil blive færdiggjort sidst på året. I kan læse yderligere om arbejdet med handleplanerne på Dagsorden for Fritids- og Idrætsudvalgets møde nr. 1 tirsdag den 13. januar FIG er på nuværende tidspunkt inviteret til at arbejde med i en gruppe, der skal se på dopingspørgsmålet som en del af Sundt Miljø. Vi forventer at blive inviteret til at bidrage med arbejdet i gruppen, der skal arbejde med Udvikling af aktivitetshuse og Idrætsanlæg. FIG vil, som en del af vores budgetudtalelse for Budget 2010 kommentere både den overordnede visionsplan og de udpegede indsatsområder. Budgetudtalelsen vil være tilgængelig på FIG s hjemmeside. Vi vil gerne opfordre vore foreningsledere til at læse visionsplanen og også til at læse dagsordenen for FIU, hvor dette område er behandlet. En overskrift på et område for en handleplan kan lyde fjern og uvedkommende, men kan lige pludselig få stor betydning for foreningens daglige drift. Kulturel mangfoldighed kan resultere i ønsker om, at foreningerne arbejder aktivt for en kulturel mangfoldighed i den enkelte forening. Sundt miljø vil medføre krav om, hvad der bliver udbudt i cafeteriet. Fritter, der erstattes af æbler. Beretning 2008 Page 11

12 Nye organisationsformer kan resultere i, at foreningerne skal kunne forholde sig til borgere, der har et løsere forhold til foreningen. Det vil så igen medføre krav om andre måder og tidspunkter for anvendelsen af faciliteterne. Kommunikation. I dag er meget kommunikation baseret på, at den enkelte selv finder og henter den information, han/hun mener at have brug for. Hvordan informerer vi fra foreningerne til medlemmerne og til dem, der ikke er medlemmer (endnu)? Det 5. punkt er måske det mest revolutionerende. FIG har ved flere lejligheder forsøgt at få politikkerne og forvaltningen til at indgå i en debat om, hvad vi vil med vores idrætsfaciliteter. Hvordan skal idrætsanlæggene se ud om 10 år? Det arbejde vil nu blive påbegyndt, og vi ser det som en fantastisk mulighed for at være med til at påvirke udviklingen. Det er svært at spå, især om fremtiden, men hvis der ikke er en plan eller vision, så ved man ikke, hvad man evt. skal lave om på. Og måske mere vigtigt. - Hvis man har en plan, så er der måske mulighed for at undgå at lave noget, der vil forhindre en udvikling på et senere tidspunkt. Det arbejde ser vi frem til at deltage i. Sammen med andre interesseorganisationer. Sammen med brugerbestyrelserne. Sammen med ejerne af foreningsejede anlæg. FIG vil gerne her takke Gladsaxe Byråd, Nordea Danmark, alle lotterikøbere m.fl. for de økonomiske bidrag til priser og legatet. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har været afholdt mange møder med gode og behagelige diskussioner, der altid har haft udgangspunkt i arbejdet for idrætten i Gladsaxe. Ole Lindskov. Beretning 2008 Page 12

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010-2011

Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde

Læs mere

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere