LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning"

Transkript

1 LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

2 Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og biblioteksundervisningen på de pædagogiske servicecentre i Helsingør Skolevæsen. Projektet blev støttet af FIR-midlerne i skoleåret 2003/04. Initiativtagere til projektet var kredsen af skolebibliotekarer i Helsingør, der i fællesskab ønskede at udvikle skolebibliotekerne til pædagogiske servicecentre med fokus på en systematisk IT-, medie- og biblioteksundervisning. Læreplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Jan Kruse, Grydemoseskolen, Hanne Odgaard Rasmussen, Hornbæk Skole, Eva Nielsen, Skolen ved Rønnebær Allé, Anne Mette Larsen, Snekkersten Skole, Lykke Timmermann, Tikøb Skole Susanne Gjessing, Pædagogisk udviklings- Center. Arbejdsgruppen har løbende drøftet ideer, udkast og konkrete udspil til læreplanens form og indhold med skolevæsnets skolebibliotekarer og IT-vejledere. Denne udgave er diskuteret og anbefalet på et fællesmøde for alle skolebiblioteker d. 3. maj Mål og indhold Den overordnede målsætning for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, læseog lærelyst, tidssvarende it- og mediekompetencer samt blive sikre og kritiske biblioteksbrugere. Det er hensigten, at undervisningen integreres i faglige og tværfaglige forløb. Læreplanen er delt i tre selvstændige kapitler. Første kapitel vedrører forløbet børnehaveklasse til 3. klasse, andet kapitel forløbet 4. til 6. klasse og tredje kapitel forløbet 7. til 9. klasse. Hvert forløb indledes med en kort oversigt over de forventede elevkompetencer i slutningen af forløbet og en sidehenvisning til det sted i læreplanen, hvor elevkompetencerne og undervisningens indhold er beskrevet. Desuden indgår en sidehenvisning til ideer til den konkrete undervisning. Derefter følger læreplanen for området skolebibliotekskundskab. Området er delt i 3 hovedkategorier: læsestimulering, bibliotekskundskab og færdigheder i at finde, bruge og vurdere information. Læreplanen for IT- og mediekundskab er i tråd med det Junior-PC-kørekort til folkeskole-elever, der er udarbejdet på initiativ fra Undervisningsministeriet. Læreplanen er ligesom Junior-PC-kørekortet inddelt i fem hoved-områder: IT- og mediestøttede læreprocesser, informationsindsamling, produktion og analyse, kommunikation samt computere og netværk. Indenfor disse fem hovedområder følger først en beskrivelse af de forventede elevkompetencer ved slutningen af forløbet, derefter en oversigt over Junior-PC-kørekorts trinmål og til sidst en oversigt over de trinmål inden for de enkelte fag, der vedrører de nævnte elevkompetencer. Da trinmålene i flere fag opererer med andre klasseintervaller, er der ikke fuld overensstemmelse mellem klassetrinene i denne læreplan og læreplanen for de enkelte fag. Hvert forløb afsluttes med en oversigt over ideer til den konkrete undervisning. Ansvar Lærerteamet til hver klasse er ansvarlige for, at IT-, medie- og skolebiblioteksundervisningen iværksættes i klassen. Planlægning, koordinering og tilrettelæggelse af den konkrete undervisning bør dog ske i samarbejde med teamet i det pædagogiske center. LÆSEPLAN SIDE 2

3 Oversigt over forløbet børnehaveklasse - 3. klasse Elevkompetencer i slutningen af forløbet Ideer til undervisningen Det forventes at eleven: Har alment skolebibliotekskendskab side 4 side 8 Har alment computerkendskab side side Kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer side 5 side 8 Kender til elektronisk portfolio og logbog side 5 side 8 Kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet side 5 side 8 Kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer side 6 side 9 Kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager side 6 side 9 Kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem side 6 side 9 Kender til net-kommunikation og etik side 6 side 9 LÆSEPLAN SIDE 3

4 Børnehaveklasse - 3. klasse Skolebibliotekskundskab Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: har alment skolebibliotekskundskab Det vedrører skolebibliotekets indretning, bøger og øvrige materialers placering, låneog opstillingsregler, kendskab til skøn- og faglitteratur, kendskab til forskellige litterære genrer samt at kunne færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og kunne behandle materialer korrekt. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: er motiverede for at låne på skolebiblioteket kan færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og kan behandle materialerne korrekt kender til skolebibliotekets indretning, bøgernes og øvrige materialers placering kender til skolebibliotekets låneregler og procedurer kender forskel på skønlitteratur og faglitteratur Undervisningen indeholder Præsentation af billedbøger, letlæsningsbøger og småbørnsbøger. Oplæsning af litteratur i forskellige genrer. Drøftelse af hensigtsmæssig adfærd i det pædagogiske servicecenter, behandling af bøger m.m. både hjemme og i skolen, så materialerne holder længe. Placering af billedbøger, letlæsningsbøger, småbørnsbøger, bøger for større børn, ungdomsbøger, fagbøger, cdrommer, lydbånd og videoer. Drøftelse af låneregler, aflevering og udlån, rykkerskrivelser m.m. kender enkelte litterære genrer kender til opstillingsregler for skønlitteratur Forskelle på skønlitteratur og faglitteratur. Præsentation af enkelte litterære genrer, fx rim og remser, eventyr. LÆSEPLAN SIDE 4

5 Børnehaveklasse - 3. klasse IT- og mediekundskab Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: har alment computerkendskab Grundlæggende betjeningsfunktioner i forhold til programmenu, åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. kender til elektronisk portfolio og logbog fx at gemme udvalgte produkter i klassens/egen mappe. kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer Matematik: undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computer behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger Na/tek: Kunne indtaste og ordne enkle data i færdige baser Dansk: Forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer Informationsindsamling kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet Enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om at man kan få uønsket information. bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer Dansk: Finde information i forskellige medier LÆSEPLAN SIDE 5

6 Børnehaveklasse - 3. klasse Produktion og analyse kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk Dansk navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive på computer forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form Na/tek formidle egne undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering Billedkunst anvende computerens billedskabende muligheder i maleprogrammer beskrive billeders indhold og historier i billedsamtaler undersøge og vurdere egne og andres billeder Kommunikation kender til net-kommunikation og net-etik vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet Na/tek fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne Billedkunst anvende billeder fra forskellige medier, herunder tegneserier, plakater og postkort LÆSEPLAN SIDE 6

7 Børnehaveklasse - 3. klasse Computere og netværk har alment computerkendskab tænde, slukke, log-on funktioner, programmenu, tastatur-kendskab, åbne og lukke programmer. kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer Billedkunst gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde kender til net-kommunikation og net-etik logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet LÆSEPLAN SIDE 7

8 Børnehaveklasse - 3. klasse Ideer til undervisningen Bibliotekskundskab læse bøger : - Lave en bogorm af forsiderne ( kopier) - af de læste bøger. - Læsehesten: Et fristed, hvor eleverne kan læse, spille spil, slappe af, høre historier. - Læsekurser. Læse faglitteratur: - Arbejde med kurser i faglitteratur ( fx Faglig læsning). - Læsekampagner en kvart om dagen. Læse skønlitteratur: - Indsamle boganmeldelser (lave bogtræ). Simpel søgning: - Simpel søgning i Mikro Master. - Søgning i forskellige børnerelevante databaser fx Danske-dyr.dk, klogeaage.dotbot.dk Andet: - Red din bog! ( Hvilken bog vil du redde, hvis huset brændte?). Anmeldelser, plakater og oplæsning. - Lave et dukketeater ud fra et udvalgt stykke i en børnebog. - Illustrere en bog. - Lave flotte bogmærker. Forslag afleveres på biblioteket. - lave en ordbog, sæt egne ord ind i denne. - Alfabetiseringsøvelse med eleverne som forfattere, både ved fysisk placering af eleverne og skr. opgaver. - Bogjagtøvelser ud fra titel og forfatter. - Fordele en stak bøger i fagbøger og skønlitterære bøger. It og mediestøttede læreprocesser - Eleven samler udvalgte tegninger, tekster, historier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. - Lån eventuelle programmer til de enkelte fag til gennemsyn fra Amtscentralen i Hillerød. Informationsindsamling - Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) - Samle rim og remser hos familien, (skriv og tegn til ) LÆSEPLAN SIDE 8

9 Børnehaveklasse - 3. klasse Produktion og analyse - Lave en klasseavis med billeder fra en ekskursion og egne undertekster. - Skrive eventyr, scanne tegninger og sætte dem ind i teksten. - Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. Lyd: - Lytte lyde og skærpe høresansen. - Høre sig selv og lære udstyret at kende. - Lave lydhistorie med klip-i-båndoptager. - Registrere en situation eller et hændelsesforløb. - Lave en lydrejse. - Kædefortællinger, jeg-fortællinger. - Små korte hørespil med enkle lydeffekter. - Lave en lydhule ( tæppe over et bord i nærheden af en stikkontakt). Billede: - Tegne en historie på stordias, indrammet overhead. - Tegne en tegneserie / tegne dias i storyboard, tegnes på A3, (nedfotografering fra A3 til A4 2 gange), til sidst på overhead. - Vælg én død ting eller én levende og præsenter den i mange billeder. - Kombinere lyd og billede. Lave en elektronisk ordbog på nettet eller som multimedie (i engelsk). Video: - Optagelse og klip i kamera af elever, der på tur i en indstilling fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. - Optagelse af en minut- fortælling. Eleverne laver en lerfigur og digter en minutfortælling. - Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. - Små øvelser med tryllerier og lege. - Se og samtale om kortfilm indenfor fiktionsgenren. Multimedier: - Små korte billedhistorier om nære emner fx Jeg elsker, Mit bedste sted. - Små korte billedhistorier i kendte genrer f.eks eventyr. - Klasseproduktioner i forskellige genrer (en elev et produkt )samlet under et fælles begreb eller emne som fx havet, skoven mm. Kommunikation - Travelling buddy: En bamse eller lignende på besøg fra en klasse/skole. Den fortæller om sit besøg og dette sendes til skolen via . - Sende små s hjem til sine forældre eller til andre i klassen. Computere og netværk - Huske sin egen kode og kunne gemme/finde dokumenter i egen mappe. - Udskrive på en printer. LÆSEPLAN SIDE 9

10 Oversigt over forløbet 4. klasse - 6. klasse Elevkompetencer i slutningen af forløbet Ideer til undervisningen Det forventes at eleven: Har grundlæggende skolebibliotekskundskab side 11 side 16 Kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper side side 16 Kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler side 12 side 16 Kan bruge digital portfolio og logbog side 12 Kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi side 13 side 16 Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme side side Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet side side 16 Kan bruge et digitalt videokamera side 14 side 17 Kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren side 14 side 17 Kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i it- og medieprodukter side 14 side 17 Er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren side 15 LÆSEPLAN SIDE 10

11 4. klasse - 6. klasse Skolebibliotekskundskab Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: har grundlæggende skolebibliotekskundskab Det vedrører kendskab til skolebibliotekets profil med hyldelister og opstillinger. Kendskab til fagbøgers opstilling efter decimalklassesystemet samt til fagbogens opbygning og layout. Kendskab til skolebibliotekets søgeprogrammer samt at kunne opbygge en udstilling ud fra forskellige overvejelser. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: Har kendskab til de forskellige opstillingssignaturer inden for skønlitteratur og faglitteratur kender søgemulighederne i skolebibliotekets websøgeprogram kender ikke-fiktive bøgers opstilling efter decimalklassesystemet og enkelte ikke-fiktive genrer kender til og kan søge i de digitale opslagsværker som skolebiblioteket abonnerer på samt i skolebibliotekets håndbogssamling kender til og kan søge i bibliografiske databaser på Internettet har kendskab til flere forfattersskaber kan anmelde en skønlitterær bog skriftligt og mundtligt kender folkebibliotekets muligheder kan opbygge en udstilling på en indbydende måde Undervisningen indeholder: Præsentation af skolebibliotekssystemets profil med hyldelister og opstillinger. Øvelser med forskellige søgekoder i skolebibliotekets websøgeprogram. Præsentation af decimalklassesystemets opbygning, øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne. Kende til og med hjælp at kunne søge i aktuelle skolebiblioteksrelevante databaser, som fx skolebibliotekernes samlinger i MikroMaster, ACUs samlinger, Forfatterweb. Præsentation af fx leksikon, lærebog, biografier samt orientering i håndbøgers indholdsfortegnelse, registre og ordforklaringer. Kurser i forfatterskaber. Udarbejdelse af boganmeldelser af skønlitterære og faglige tekster. Besøg på det lokale folkebibliotek. Opbygning af udstillinger med klassens arbejder på skolebiblioteket. LÆSEPLAN SIDE 11

12 4. klasse - 6. klasse IT- og mediekundskab Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. kan bruge digital portfolio og logbog Eleven udvælger i samarbejde med læreren produkter til en digital portfolio. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af forløbene. kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler Eleverne arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer indenfor trinets fag, herunder træningsprogrammer indenfor fag som fx engelsk, na/tek og dansk. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer arbejde procesorienteret bruge en digital portfolio vurdere egne produkter i en portfolio tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge it- og mediebaserede læremidler vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering Na/tek opsamle, ordne og formidle data og informationer Billedkunst kombinere billedformer og udtryksformer, bl.a. statiske, levende og rumlige billeder samt tekst og lyd anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater Engelsk følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Dansk kunne bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation kunne skrive på computer med passende hastighed evt. i digital logbog kunne bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene Matematik anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger i fx regneark tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer LÆSEPLAN SIDE 12

13 4. klasse - 6. klasse IT- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme Informationssøgning kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi Søgning i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. Sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater. Brug af digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fx databaser under SkoDa. Kendskab til regler om ophavsret. kende enkle principper for internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne og vurdere søgeresultater udvælge information i søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer gøre rede for princippet i en hypertekst gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr Billedkunst hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller internet hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer Matematik indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer Dansk søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne Historie anvende relevante informationskilder fra filmklip, internettet og avisartikler LÆSEPLAN SIDE 13

14 4. klasse - 6. klasse Produktion og analyse kan bruge et digitalt videokamera Korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. Arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren Kende til og kunne arbejde med tekster og billeder i et layout-program. Kende til og kunne optage og redigere lyd på computer. Kende til og kunne optage og redigere video på computer. Kende til og kunne bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i it- og medieprodukter Analyse af forskellige it- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og Web-steder. bruge formaterings- og redigeringsværktøjer bruge et digitalt videokamera vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Na/tek formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og drama forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold ud fra egen viden Billedkunst udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte anvende computerens billedskabende muligheder i male-og billedbehandlingsprogrammer anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner finde udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre Musik komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer i skabende musikalsk arbejde samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og i religiøse handlinger og i medier LÆSEPLAN SIDE 14

15 4. klasse - 6. klasse Kommunikation kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme Sende og modtage s med vedhæftet fil. Samarbejde med andre elever i et lukket konferencesystem fx indenfor SkoleKom. Overførsel af filer med både tekst, billede og lyd. Kendskab til lukkede chatrooms. sende en vedhæftet fil udgive enkle websider bruge et konferencesystem bruge et chatprogram Billedkunst anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder Dansk kunne bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen Computere og netværk Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. Kendskab til, at aktiviteter på internettet kan registreres. kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde navigere på computerens harddisk og på et lokal netværk kende de mest almindelige filtyper vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre kende til problemstillinger mht. licenser kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde LÆSEPLAN SIDE 15

16 4. klasse - 6. klasse Ideer til undervisningen Ideer til brug i 4. klasse 6 klasse Det kunne være: Bibliotekskundskab Simpel søgning: - Søgeudtryk, forfatter, titel, emneord oversigtsformat, webformat og langt format. Faglige læsekurser. Andet: - Udstillingsværksted: fx en udstilling af vandhullet, skolegang på farmors tid eller Solsystemet. Skal indeholde udvalgte bøger. - Anmelderværksted: at anmelde udvalgte bøger og indtaste anmeldelserne i en base på biblioteket. - Forfatterværksted: at undersøge alt om en forfatter, lave en biografi, opstille en bibliografi, læse bøger, finde anmeldelser fra aviser og tidsskrifter, selv anmelde, udarbejde spørgsmål til evt. forfatterbesøg. - Eventyrværksted: at lave genrediskussion, at arbejde med eventyrregler og skrive et eventyr. - Genre-udstillinger: digte, krimier,gys og gru mm. - Lave en bog, hvor eleverne anbefaler bøger, forfattere, film mm. for hinanden. - Lave en stor bog, hvor eleverne kan indsætte præsentationer af sig selv. - Dukketeater/teater lavet af eleverne og opført for yngre klassetrin. - Elever på mellemtrinet læser højt for elever på yngre klassetrin. - Elevpraktik på skolebiblioteket i fx 4. klasse. It og medie-støttede læreprocesser - Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. - Fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark. - Spil på nettet. Sikkerhed på nettet - Medierådets undervisningspakke om sikkerhed på internettet - Informationsindsamling - Grønland: arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning. - Søge oplysninger til en Robinsonade. - Søgning i databaser om huspriser, job mm. LÆSEPLAN SIDE 16

17 4. klasse - 6. klasse Produktion og analyse - Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. - Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. - Arbejde med generationsbeskrivelser. (clipart og digitalkamera). - Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af Internet. - Lejrskole ved Vesterhavet: Sammenligne fiskerliv før og nu. Tekst og billedbehandling. Lyd: - Lave en historieroulette. - Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. - Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. - Lydspot. - Montage/redigering på computer. Billede: - Lave tegneserier. - Lave en billedbog. Video: - Hvad kan en bog bruges til? ( lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. - Øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. - Lave animationsfilm. - Video som (Cuseeme). Net meeting. - Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. - Lave en obs-video. - Illustrer en arbejdsgang, fx at fodre høns, at lappe en cykel. - Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. Multimedier: - Præsenter dig selv, din skole, din bydel..osv..... evt. for en venskabsklasse. - Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika, Helsingør Havn. - Arbejde med lineære fortællinger med fx flere slutninger. LÆSEPLAN SIDE 17

18 4. klasse - 6. klasse Kommunikation Kend din by: - Tegn, fotografer og fortæl om din by. Dette sendes til en modtager ( anden skole) via . Rollerne byttes. - Sende emnebreve til venskabsklasse via , kommentere via chat. - projekt: - The image of the other eller I image. - Itmf-projekt - (elever laver spil, opgaver, postkort, hjemmesider mm. til hinanden). Computere og netværk LÆSEPLAN SIDE 18

19 Oversigt over forløbet 7. klasse - 9. klasse Elevkompetencer i slutningen af forløbet Ideer til undervisningen Det forventes at eleven: Selvstændigt kan bruge skolebibliotekets funktioner i projektorienterede forløb samt projektopgaven side 20 side 25 Kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt it- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb side 21 side 25 Kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering side 21 Kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb side 21 side 25 Kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper side 22 side 25 Kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information side 22 side 25 Kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser side 23 side 26 Kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter side 24 side 26 Kan bruge en computer og lokale netværk som et personligt arbejdsredskab side 24 side 26 Kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde side 24 LÆSEPLAN SIDE 19

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere