Hvornår gælder kartelreglerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår gælder kartelreglerne?"

Transkript

1 Hvornår gælder kartelreglerne? Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Christian Nielsen Uddannelsesdagen 2014

2 2

3 3 Den lange rejse På en forretningsrejse fra Nigeria til Italien blev Pisciotti anholdt i Frankfurt lufthavn Ved dom af 17. juni 2013 besluttede Oberlandesgericht, Frankfurt, at Pisciotti skulle udleveres til USA Ved dom af 17. februar 2014, stadfæstede den føderale forfatningsdomstol udleveringen Den 3. april 2014 blev Pisciotti udleveret til strafforfølgning i USA Strafferammen i USA er 10 års fængsel og en personlig bøde på USD 1 mio. Indførslen af fængselsstraf i Danmark aktualiserer spørgsmål om udlevering i en konkurrenceretlig kontekst

4 4 Kartelforbuddet Karteller betragtes som særligt grove overtrædelser af konkurrencelovens 6 Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Aftale Virksomheder Begrænse konkurrencen Kartelmoment

5 5 Kartelmomenterne Efter indførelsen af fængselsstraf er sondringen mellem konkurrencebegrænsninger og karteller aktualiseret Karteller er nu defineret direkte i konkurrenceloven ( 23, stk. 3) Ved kartelaftale efter 1. pkt. forstås en aftale, samordnet praksis eller vedtagelse mellem virksomheder i samme omsætningsled om 1) priser, avancer el.lign. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, 2) begrænsninger af produktion eller salg, 3) opdeling af markeder eller kunder eller 4) koordinering af bud

6 6 Virksomheder i samme omsætningsled eller? Ifølge lovteksten er et kartel en aftale mellem virksomheder i samme omsætningsled. Der er forskel mellem samme omsætningsled og konkurrenter. Lovbemærkningerne peger dog i retning af, at konkurrencerelation er et krav: De anførte konkurrencebegrænsninger er alle udtryk for væsentlige forretningsdispositioner, som den enkelte virksomhed bør træffe uafhængigt, dvs. uden at involvere sine konkurrenter heri. Bestemmelsen omfatter aftaler om enhver foranstaltning, som virksomheder i samme omsætningsled direkte eller indirekte fastlægger for den endelige pris på en vare eller en tjenesteydelse, som de ellers burde konkurrere om.

7 7 Kategorier af karteller 1) Priser, avancer eller lignende for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser aftaler om ensretning af købs- eller salgspriser aftaler om målpriser, minimumspriser eller prisforhøjelser horisontalt fastsatte vejledende videresalgspriser for konkurrenternes forhandlere er ifølge bemærkningerne også omfattet Rabatforbud, herunder maksimale rabatter 2) Begrænsninger af produktion eller salg særligt issue i forhold til produktionsbegrænsninger (gruppefritagelsen for specialiseringsaftaler) 3) Opdeling af markeder eller kunder 4) Koordinering af bud

8 8 Praksis om karteller - kartoffelproducenter Fald i kartoffelpriser afledte et stormøde blandt avlere på et hotel. Principbeslutning om at begrænse produktionen med 10 % og lave kontrakter resten af året med mindstepriser på 110 kr. pr. tønde og derefter 130 kr. Maskinbladet.dk, 9. november 2009: - Dermed er vores strategi med at holde igen med udbuddet af kartofler lykkedes, siger Søren Sørensen fra Dansk Kartoffelproducentforening. Med de prisstigninger, der nu er på vej på spisekartofler, kan vi se, at avlerne har haft succes med at styre markedet, konstaterer Søren Sørensen. Formanden udtalte sig endvidere på landsdækkende tv.

9 9 Praksis om karteller - kartoffelproducenter Bøde på kr. og kr. i bøde til formanden. Anonymt indlæg i Maskinbladet.dk efter afgørelsen (uredigeret): - ja der er så meget man ikke forstår. men dette er dog noget af det dummeste jeg i nu har hørt i bøde til en pruducentforening, og til formanden, hvad bliver det næste man hører fra det danske retsystem ( bagmandspolitiet ), hvad må man som dansker efter hånden ikke en skid, ja straf de små i så næmt kan fange, det er også næmere, fy for et retsystem efter min mening er det kun en forening, der opfordre danske spisekartofelavlere og opkøbere til at stå sammen om at få en fornuftig pris så man kan overleve i fremtiden, alternativet er valuta ud af landet til opkøb i udlandet.

10 10 Praksis om karteller - Danske Busvognmænd I sommeren og efteråret 2005 udsendte Danske Busvognmænd i flere af deres medlemscirkulærer udførlige instruktioner til udregning af et olietillæg. Tillægget var på 4 %, og medlemmerne blev opfordret til at lægge det oven i deres eksisterende takster. Der kunne påvises ét tilfælde, hvor én vognmand én gang havde opkrævet tillægget. Busvognmændene gjorde gældende, at der var tale om en politisk provokation som følge af uhensigtsmæssig lovgivning, og ikke et forsøg på at begrænse konkurrencen. Foreningen blev af Højesteret idømt en bøde på kr. To ledende medarbejdere blev idømt bøder på kr. hver.

11 11 Praksis om karteller - kørelærere i Næstved Tre små vestsjællandske køreskoler havde aftalt, at køreundervisning skulle koste en bestemt pris. De tre enkeltmandsvirksomheder markedsførte sig samlet med denne pris i en lokal avis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog en politianmeldelse, og to af virksomhederne accepterede et bødeforlæg. Da der er tale om enkeltmandsvirksomheder, er der tale om personlige bøder. Byretten udtalte blandt andet, at parternes hensigt var underordnet, og at det ikke skulle påvises, at aftalen havde haft nogen betydning på markedet. Den sidste kørelærer ville ikke acceptere en bøde, men blev i byretten også pålagt en bøde på kr. Fem køreskoler i Aalborg har fået en tilsvarende bøde for næsten det samme.

12 12 Praksis om karteller - mobiltelefonsælgere Aftale eller samordnet praksis mellem nogle få internetsælgere af mobiltelefoner. Aftalerne vedrørte de fragt- og salgspriser, der blev opkrævet ved salg af mobiltelefoner på mobilportalen mobilsiden.dk. Eksempler på korrespondancen: - "Hejsa. jeg kan se Aircom nu har sat priserne på Debitel6 kr. ned for at matche totalprisen i forhold' til dig på mobiltjek. Var det ikke bedre at vi havde den samme fragt alle? og kørte de samme priser, det får vi mere ud af alle sammen. - Det er fint nok at du skriver at vi skal matche Telekædens priser, men når jeg nu går og kigge på priserne, så set det ud som om for mig at det er mig i kører en priskrig imod og det er fint nok - for jeg mener jo det er fri konkurrence, men forstå ikke rigtigt hvorfor i bliver ved med at gå 2 kr under for nu går jeg 1 kr under jeg på alle varer og vi er så godt i gang med at konkurrerer mod hinanden og give en masse ekstra arbejde. Klare overtrædelser, men jo ikke ligefrem voldsomme beløb. Bøde på kr. til virksomheden og kr. til ledende medarbejder.

13 13 Praksis om karteller - lokalbanker Syv lokalbanker havde indgået aftale om ikke aktivt at opsøge hinandens kunder, ligesom bankerne havde udvekslet fortrolige oplysninger om deres respektive pris- og gebyrpolitik. Konkurrencerådet havde karakteriseret samarbejdet som et alvorligt kartelsamarbejde. Konkurrenceankenævnet lagde vægt på, at de syv lokalbanker på det danske detailbankmarked tilsammen havde en markedsandel på 1 %, og at ingen havde et landsdækkende filialnet. Af denne grund fandt Konkurrenceankenævnet, at samarbejdet ikke på nogen måde kan få betydning for konkurrencen, som giver grundlag for at anse samarbejdet for et kartel i klassisk forstand. Men det udgjorde dog stadig en overtrædelse, og sagen blev overbragt til SØK. Bankerne accepterede i 2008 et bødeforlæg på 4 mio. kr.

14 14 Praksis om karteller - dyrlæger (frifundet i landsretten) Syv dyrlægeklinikker havde indgået aftale om at fordele nat- og weekendvagter mellem sig. For at forhindre at dyrlægerne tog sig for godt betalt, hvis en anden kliniks faste kunde ringede om natten, var det besluttet, at man i vagtgebyr højst måtte beregne sig 200 % af et sædvanligt konsultationsgebyr. Eventuelle akutte ydelser (operationer mv.) leveret i vagttiden var ikke omfattet. Konkurrencestyrelsen, SØK og Retten i Århus mente, at der heri indgik aftale om pris for konsultation i vagttiden. Vestre Landsret frifandt med den begrundelse, at de syv dyrlægeklinikker ikke var i indbyrdes konkurrence uden for normal åbningstid, hvor de jo netop havde fordelt vagttiderne mellem sig.

15 15 Praksis om karteller - dyrlæger (frifundet i landsretten) - Samarbejdsaftalen [ ] indebærer, at vagterne i overensstemmelse med en fælles vagtplan var delt mellem de tiltalte dyreklinikker og -hospitaler på en sådan måde, at alene en af de pågældende virksomheder havde vagtforpligtelsen ad gangen, at de øvrige virksomheder i vagtperioden henviste potentielle klienter, der rettede henvendelse til dem, til den vagthavende klinik, og at vagtsamarbejdet kun vedrører nødvendig og tilstrækkelig dyrlægehjælp til akut syge eller tilskadekomne dyr uden for klinikkernes almindelige åbningstider. - Landsretten finder på den baggrund, at det må lægges til grund, at aftalen om vagtsamarbejdet i sig selv indebærer, at der ikke for så vidt angår vagttjenesteydelserne består nogen konkurrence mellem de tiltalte. Der var dermed ikke tale om en aftale mellem konkurrenter, fordi virksomhederne havde aftalt ikke at tilbyde deres serviceydelser samtidigt(!). Dommen er rigtig, men begrundelsen er tvivlsom.

16 16 Karteller det er jo lige til Virksomheder, der indgår karteller, bryder simple regler, som er lette at forstå og efterleve: At det er forbudt at lave aftaler med sine konkurrenter om priser, salg og produktion. At det er forbudt at dele markederne imellem sig, at koordinere tilbud eller at aftale, hvem der afgiver tilbud. Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i Licitationen - Byggeriets Dagblad d. 25 februar 2013.

17 17 Sanktioner - ugyldighed og ulovlighed Konkurrencebegrænsende aftaler er ugyldige Konkurrencebegrænsende aftaler er ulovlige - Påbud/forbud - Konstatering af overtrædelse - Tilsagnsafgørelse - Overbringelse af sagen til SØK Økonomiske konsekvenser - Bødeforlæg eller straffesag mod virksomheden og ledende medarbejdere. Tidobling af bødeniveau fra 1. marts Bøde for meget alvorlige overtrædelser bør ligge i størrelsesordenen 20 mio. kr. og opefter for virksomheden og kr. og opefter for fysiske personer. - Civilretligt erstatningsansvar. - Bøder kan ikke trækkes fra i skat. - Hertil kommer dårlig presseomtale og de personlige omkostninger ved straffesager.

18 18 Sanktioner - straf I særligt alvorlige tilfælde kan fysiske personer idømmes fængselsstraf - Efter konkurrenceloven er strafferammen op til 1½ års fængsel. - Efter straffeloven er strafferammen op til 6 års fængsel (med mulighed for sædvanlig forhøjelse med indtil det halve, så det reelle maksimum er 9 års fængsel). Betingelser for fængsel - Forsæt - Overtrædelse af grov beskaffenhed Straffesubjektet (Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/1999 ) HR: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod virksomheden, hvis lovovertrædelsen er motiveret af økonomiske grunde, hvis den udviste uagtsomhed fra en ansat ikke er graverende, eller hvis forholdet er begået af virksomhedens underordnede personale. U: Evt. kombineres med en personlig tiltale, hvis der foreligger forsæt fra en person i ledelsen eller fra en overordnet ansat.

19 19 Straffritagelse 1. Ansøgeren er den første, som henvender sig 2. Ansøgeren skal give ikke kendte oplysninger om kartellet 3. Oplysningerne skal give myndighederne anledning til enten: at foretage en kontrolundersøgelse, en ransagning eller indgive en politianmeldelse, eller at konstatere en overtrædelse af kartelforbuddet, hvor der allerede har været foretaget en kontrolundersøgelse eller ransagning. 4. Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele sagen 5. Ansøgeren skal have bragt sin deltagelse i kartellet til ophør på det tidspunkt, hvor der søges om fritagelse for straf 6. Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet

20 20 Strafnedsættelse - bødestraf 1. Oplysninger om kartellet skal have en betydelig merværdi for myndighederne 2. Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele sagen 3. Ansøgeren skal have bragt sin deltagelse i kartellet til ophør på det tidspunkt, hvor der søges om strafnedsættelse. 4. Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet Nedsættelse af fængselsstraf vurderes af domstolene efter de almindelige regler om nedsættelse

21 21 Straffeproces i konkurrencesager - udlevering af danskere til strafforfølgning Efter indførslen af fængselsstraf kan danske statsborgere udleveres til strafforfølgning til nordiske lande, EU-lande og til tredjelande Norden - Kræver blot, at overtrædelsen kan straffes med fængsel i det nordiske land EU - Kræver, at handlingen - 1) kan straffes med fængsel i et år i EU-landet, og - 2) ville kunne straffes med fængsel i Danmark Tredjeland - Hvis den danske statsborger ikke har haft bopæl i tredjelandet, kræves, at handlingen ville kunne straffes i Danmark med fængsel i 4 år

22 22 EU-statistik - højeste kartelbøder per sag (EUR) 2012 TV and Computer monitor tubes Car glass Euro interest rate derivatives (EIRD) Elevators and escalators Airfreight Vitamins Candle waxes /2012 Gas insulated switchgear (incl. re-adoption) Yen interest rate derivatives (YIRD)

23 23 EU-statistik - højeste kartelbøder per virksomhed (EUR) 2008 Saint Gobain Car glass Philips TV and computer LG Electronics TV and computer Deutsche Bank AG EIRD Hoffmann-La Roche Vitamins Société Générale EIRD Siemens AG Gas/switchgear Schaeffler Automotive bearings Pilkington Car glass E.ON Gas GDF Suez Gas

24 24 Kontakt Jesper Kaltoft Partner København EU- og Konkurrenceret T M E Christian Nielsen Specialistadvokat Aarhus EU- og Konkurrenceret T M E

25 25 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2003 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2003 Maj 2003 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08 ... -,... - Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3. 2100 København ø J. nr. S0K-912S0-2-08 ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET _"... J _... v...,.hj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 181/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Peter Lambert) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 4. oktober 2010

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere