RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:"

Transkript

1 Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus I. RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER og Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: 1. Forløbet: Afgørelse i 1. instans (herunder 0-afgørelser ) Klage (sædvanligvis Natur- og Miljøklagenævnet, Statsforvaltningen) frist: 4 uger Domstolsprøvelse grundlovens 63 og 73. Frist: Normalt 6 måneder (JFL dog 1 år). Sagerne starter, siden domstolsreformen pr. 1. januar 2007, nu som udgangspunkt i byretten, medmindre de på grund af deres principielle karakter henvises til 1. instansbehandling ved landsretten. 1

2 I. RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER og Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder (fortsat): Dom vil i en lang række tilfælde de facto være udtryk for en hjemvisning med henblik på lovliggørelse, fysisk eller retligt. Domstolsbehandlingen kan ske ved en straffesag I. RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER og Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder (fortsat): 2. Fristerne Fristerne er i princippet ufravigelige, jf. dog Havnsø-dommen Søgsmålsfristerne omfatter ikke prøvelse af en afgørelses gyldighed under en særlovsstraffesag 3. Hvem skal sagsøges? 1. instansen? 2. instansen? Begge? 4. Hvilke påstande skal der nedlægges? 2

3 I. RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER og Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder (fortsat): 5. Blander domstolene sig i spørgsmålet om, hvorvidt der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse? Udgangspunkt: Klart nej Se dog nu Fredensborg-dommen (U /2Ø) 6. Prøver domstolene alt? Det vil sige både det forvaltningsretlige skøn og juraen? Det forvaltningsretlige skøn tilsidesættes kun, hvis der foreligger klare fejl fra myndighedens side. Påvisning af sådanne klare fejl vil ofte kræve syn og skøn. Borgeren/virksomheden har bevisbyrden for, at der foreligger klare fejl I. RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER og Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder (fortsat): 7. Bortset fra taksationssager kan klage springes over. Vær her opmærksom på straf i form af omkostningsvirkning Kolding-dommen 30. juni 2005, Højesteret (U H) 8. Vær opmærksom på muligheden for remonstration 9. Samarbejdet mellem myndigheden og myndighedens advokat i forbindelse med retssager 3

4 II. OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR og 1. Kæden af erstatningssager mod offentlige myndigheder tog for alvor fart efter den såkaldte Rockwool-dom U H. ROCKWOOL-DOMMEN (U H, KOMMENTERET I U1992B.34FF) og Emne: Olietankbekendtgørelsen - påbud om oprensning - culpa. Sagens baggrund I 1962 købte Rockwool en naboejendom med henblik på senere udvidelse af eksisterende virksomhed. I 1987 foretog Rockwool udgravninger på ejendommen med henblik på at opføre en administrationsbygning. I forbindelse hermed konstateredes der en olieforurening i tilknytning til nogle gamle nedgravede olietanke på ejendommen. Rockwool anmeldte i overensstemmelse med Olietankbekendtgørelsen straks olieforureningen til Høje Tåstrup Kommune. 4

5 ROCKWOOL-DOMMEN (U H, KOMMENTERET I U1992B.34FF) - fortsat og Det kunne i sagen lægges til grund, at olieforureningen var sket, før Rockwool overtog den pågældende ejendom, ligesom det kunne lægges til grund, at Rockwool ved overtagelsen af ejendommen hverken vidste eller burde vide noget om forureningen. Høje Tåstrup Kommune påbød i medfør af Olietankbekendtgørelsens 16 (nu 22) Rockwool at foretage oprensning. Rockwool efterkom påbuddet under protest. Rockwool påklagede Kommunens påbud til Miljøstyrelsen, der stadfæstede påbuddet i overensstemmelse med gældende praksis. Rockwool anlagde herefter sag mod Høje Tåstrup Kommune og Miljøstyrelsen og krævede de med oprensningen forbundne omkostninger - ca. kr tilbagebetalt under anbringende af, at påbuddet var uhjemlet. Østre Landsret frifandt Høje Tåstrup Kommune og Miljøstyrelsen. ROCKWOOL-DOMMEN (U H, KOMMENTERET I U1992B.34FF) - fortsat og Sagen påankedes til Højesteret, der dømte Høje Tåstrup Kommune og Miljøstyrelsen at godtgøre Rockwool de med oprensningen forbundne omkostninger. Højesteret fastslog i forbindelse med dommen, at Olietankbekendtgørelsens 16 ikke indeholdt den fornødne hjemmel til at pålægge Rockwool at afholde oprensningsomkostningerne: Som sagen foreligger oplyst, må det lægges til grund, at forureningen er sket før appellantens overtagelse af grunden, at appellanten ikke havde eller burde have haft kendskab til forureningen, og at de omhandlede foranstaltninger ikke har været en forudsætning for det af appellanten iværksatte byggeri. Efter forarbejderne til bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 sammenholdt med de ansvarsregler, der i øvrigt gælder i miljøbeskyttelseslovgivningen, findes bestemmelserne i bekendtgørelsens 16 at måtte forstås således, at de ikke har givet fornøden hjemmel til at pålægge appellanten at betale udgifterne ved arbejderne. 5

6 II. OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR og 2. Rockwool-metoden 3. Betingelser for erstatningsansvar Ansvarsgrundlag/culpa (ved ugyldige påbudsafgørelser foreligger der en stærk culpaformodning) Kausalitet/årsagsforbindelse Tab hos den erstatningssøgende pligt til tabsbegrænsning 4. Ansvarsudelukkelsesforhold Passivitet Forældelse Egen skyld/accept af risiko II. OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR og 5. Myndighedsfordele i relation til et friere skøn og praktisk administration Domstolene indrømmer sædvanligvis offentlige myndigheder en meget bred skønsmæssig margin i erkendelse af de vanskelige vilkår, hvorunder offentlige myndigheder skal fungere Se senest hjemmehjælpssagen Østre Landsrets dom af 24. oktober 2012 i sag B

7 ØSTRE LANDSRETS DOM AF 24. OKTOBER 2012 I SAG B HJEMMEHJÆLPS-DOMMEN og Landsrettens præmisser: II. OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR og 6. Særligt om ansvarsgrundlaget et grotesk eksempel Oscar-dommen - (MAD ) 7

8 OSCAR A/S MOD RØNNEDE KOMMUNE (MAD ) og Virksomheden, der fremstiller fødevareprodukter, besluttede, grundet ekspansion, at opføre en større tilbygning til eksisterende produktionsbygninger. Da bygningen i det væsentligste var færdigopført, konstaterede entreprenøren den 6. april 1995, i forbindelse med nedgravningen af kloakrør, en olieforurening på grunden, og underrettede samme dag kommunen. Kommunen anmodede miljøcentret om at se på forureningen. Sagen vedrørte spørgsmålet om, om kommunen havde pådraget sig erstatningsansvar som følge af den måde, hvorpå miljøcentret på kommunens vegne havde behandlet anmeldelsen om olie- forureningen, som blev konstateret og anmeldt til kommunen (sagsøgte) den 6. april FORVALTNINGSLOVENS 7 og En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 8

9 OSCAR A/S MOD RØNNEDE KOMMUNE (OE1996.B ) - fortsat og I Landsrettens præmisser blev det bl.a. lagt til grund, at Miljøcentret den 6. april 1995 var bekendt med, at der ikke var hjemmel til at udstede påbud om oprensning. Herudover lagde landsretten til grund, at: Henset til, at omfanget af forureningen ikke var nærmere konstateret, at omkostningerne ved en oprensning var helt uoverskuelige samt at alternativet ville være, at grunden blev registreret som affaldsdepot, med henblik på en senere oprensning for amtskommunens regning, må det anses som en ansvarspådragende fejl fra sagsøgtes side, at der ikke blev givet vejledning herom, og at der heller ikke i det mindste fremkom en skriftlig bekræftelse fra Miljøcentret I/S om den frivillige oprensning, som [Miljøcentret] mente, at sagsøgeren havde påtaget sig. Herved betog Miljøcentret I/S i første omgang sagsøgeren den valgfrihed, som sagsøgeren ellers ville have haft. OSCAR A/S MOD RØNNEDE KOMMUNE (MAD ) - fortsat og Landsretten anførte videre: Henset til, at det efter mødet den 19. april 1995 må have stået sagsøgeren klart, at fortsat oprensning af grunden var en frivillig iværksat foranstaltning, og da sagsøger også selv gennem en mere aktiv undersøgelse af grundlaget for oprensningen, der blev påbegyndt straks efter den 6. april 1995, på et tidligere tidspunkt kunne have opnået en afklaring af sagens rette sammenhæng, findes sagsøgeren selv at burde bære en del af omkostningerne til oprensning af grunden. Landsretten finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af sagsøgerens krav, hvorfor sagsøgerens subsidiære påstand skønsmæssigt tages til følge med kr. med procesrente som påstået. 9

10 III. DEN ERSTATNINGSRETLIGT VÆRNEDE INTERESSE og En gave til forvaltningsmyndigheder Frederikshavn-dommen fra Højesteret Bilka-Horsens erstatningssagen Region Hovedstaden Ellehammervej dom fra ØLR den 15. november 2012 og Spørgsmål? 10

11 Indsæt portræt: billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt KONTAKT og Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet OFFENTLIG VIRKSOMHED Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) København Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunktioner/Formater og træk i hånd-tagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælg bagefter Fyld i Beskær-menuen. T M E Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E 11

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere