UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. august 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B : Niels Einar Langkilde (advokat Kasper Frahm, prøve) mod 1) Automester Bramstrup ApS 2) Steen Eithz Bentsen (begge v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth) Dom afsagt af Retten i Svendborg den 26. marts 2014 (BS R3-444/2013) er anket af Niels Einar Langkilde med påstande som for byretten om, at de indstævnte, Automester Bramstrup ApS og Steen Eithz Bentsen, forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen Bramstrup som eget varemærke og i virksomhedsnavn, at Steen Eithz Bentsen tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet automesterbramstrup.dk, samt at Automester Bramstrup ApS og Steen Eithz Bentsen tilpligtes solidarisk at betale kr. i vederlag og erstatning til Niels Einar Langkilde med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Automester Bramstrup ApS og Steen Eithz Bentsen har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Sagsfremstilling Godset Bramstrup ligger i Årslev på Fyn ca. 1,5 km nord for Nørre Lyndelse og ca. 3 km syd for Odense. På forlaget Gyldendals hjemmeside Den Store Danske (www.denstoredanske.dk) oplyses om Bramstrup blandt andet: Bramstrup, sædegård på stort voldsted lidt syd for Odense. Bramstrup nævnes 1424 og kendes fra begyndelsen af 1500-t. som en befæstet borg med ladegård og have. Siden 1848 har stedet været i slægten Langkildes eje. Af hjemmesiden Historisk Atlas (www.historiskatlas.dk) fremgår om Bramstrup blandt andet: Bramstrup er i sin oprindelse en middelalderlig landsbyhovedgård. Navnet kendes fra 1400-tallet, hvor hovedgården lå i landsbyen Bramstrup. Denne blev nedlagt og lagt under hovedgården omkring Fyns Amts hovedgårdsregistrering vedrørende Årslev kommune fra 1995 anfører om Bramstrup blandt andet: Bramstrup er opstået som landsbyhovedgård før Den omtales da med møllen. O nedlagdes de resterende 5 gårde i landsbyen Bramstrup, og hovedgården nåede herved et niveau på 42 tdr. (1688) htk., der holdt sig i århundreder. Bramstrup er en middelalderlig landsbyhovedgård, der o.1600 udvidedes med den resterende del af landsbyen, der herved nedlagdes. Flere af bygningerne på godset Bramstrup er i dag fredede. Niels Einar Langkilde (herefter Niels Langkilde) har ejet godset siden Godset har historisk set beskæftiget sig med landbrug, maskinstationsdrift og udlejning af boliger, men Niels Langkilde har siden 1995 udvidet driften til også at omfatte servicevirksomhed mv. i form af Bramstrup Videncenter, der beskæftiger sig med forskning inden for landbruget, samt Bramstrup Performing Arts, der fokuserer på musikudøvelse, forskning i lederskab og nye måder at dele viden på. Endvidere afholdes hvert år en række kulturelle arrangementer mv. på godset.

3 - 3 - Steen Eithz Bentsen (herefter Steen Bentsen) har som direktør og ejer af Automester Bramstrup ApS (herefter Automester Bramstrup) siden september 2005 drevet autoværksted fra adressen Bramstrupvej 27 i Årslev, der tillige er hans bopæl. I 2013 ændrede virksomheden navn fra Højby Bilcenter Odense ApS til Automester Bramstrup ApS. Ejendommen Bramstrupvej 27 har navnet Birkelund, og virksomheden har tidligere været drevet under navnet blandt andet Birkelund Mc ApS. Automester Bramstrups hjemmeside (www.automesterbramstrup.dk) oplyste i maj 2013 blandt andet: Nyhed!!! For at få styrket vores profil, har Højby Bilcenter ApS valgt at skifte navn til Automester Bramstrup ApS Find os ved Nr. Lyndelse 5792 Årslev, på Fyn, Tæt på Odense, Tæt på motorvej E20 Af det i sagen foreliggende kort- og billedmateriale fremgår blandt andet, at godset Bramstrup består af en hovedbygning beliggende på adressen Bramstrup 1 samt af en række andre bygninger beliggende på vejene Bramstrup, Skovstien, Mølledamsgyden og Kesselstedet. I krydset mellem vejene Bramstrup, Bramstrupvej og Kesselstedet er der opsat vejskilte, der viser mod Odense, Faaborg, Højby og Bramstrup. Ved vejen Bramstrups begyndelse, der er en intern vej på godset, er der opsat et skilt med teksten Privat område. Ærindekørsel tilladt. Autoværkstedet Bramstrupvej 27 ligger ca. 1 km fra hovedbygningen på godset. Hjemmesiden oplyser, at godset Bramstrup ikke ligger i byzone, samt at godset hører til ejerlav Bramstrup Hovedgård, Nr. Lyndelse, mens Automester Bramstrup hører til ejerlav Nr. Lyndelse By, Nr. Lyndelse. I Bygnings- og Boligregistret samt på Steen Bentsens sundhedskort er Bramstrup anført som supplerende bynavn for adressen Bramstrupvej 27, 5792 Årslev. I VejviserFyn for 2015 vedrørende Faaborg-Midtfyn kommune er Bramstrup anvendt som supplerende bynavn for vejene Bramstrup, Bramstrupvej, Kesselstedet og Skovstien. På kortet i vejviseren er navnet Bramstrup alene anvendt i forbindelse med vejen Bramstrup

4 - 4 - samt Bramstrup Gods. Det fremgår af vejviseren, at denne anvender data fra Geodatastyrelsen. I en mailkorrespondance af 26. juni 2013 mellem advokat Kasper Frahm og Geodatastyrelsen, bekræftede kartograf John Jensen fra Geodatastyrelsen indholdet af advokatens mail til ham, hvoraf fremgår blandt andet: Du oplyste mig, at Geodatastyrelsen opererer med en definition af en by, som i princippet kan være to ejendomme, der ligger tæt på hinanden. På min forespørgsel om, hvorfor Bramstrup i jeres oplysninger fremtræder som en by, oplyste du, at det kan have flere årsager, idet I kan have fået jeres oplysninger om bynavn fra flere steder. Det kan have været en medarbejder hos jer, der har set bebyggelsen nær herregården Bramstrup og på den baggrund kan vedkommende i jeres kort have navngivet bebyggelsen Bramstrup Du nævnte også, at det muligvis kunne være et historisk levn fra før postnummersystemet blev indført, hvor postvæsenet som en praktisk foranstaltning benyttede betegnelsen Bramstrup for nemmere at kunne finde husene omkring herregården. du sagde, at når en sådan oplysning først er blevet tilført af en person eller af postvæsenet, så har den formentlig fået lov til at eksistere i jeres oplysninger fremadrettet. På hjemmesiden Autoriserede Stednavne (www.stednavne.info), der indeholder en fortegnelse over danske stednavne udarbejdet af Stednavneudvalget ved Københavns Universitet, er oplyst, at der under navnet Bramstrup er anført en by og en herregård i Faaborg-Midtfyn kommune samt to bydele i Favrskov kommune. I en mail af 28. juni 2013 til advokat Kasper Frahm har Stednavneudvalget anført blandt andet: Der er i udvalget også fokus på hvad navnene betegner (eller sagt med andre ord: refererer eller sigter til), men når det drejer sig om byer eller bydele, så følger udvalget Danmarks Statistik som i samarbejde med Geodatastyrelsen (tidligere Kort og Matrikelstyrelsen) har fastsat nogle kriterier mht. befolkningstallet. De aktuelle data (navne + typer) er lagret i en database i Geodatastyrelsen, og det er herfra der trækkes data til Stednavneudvalgets site I en mail af 8. juli 2013 til advokat Kasper Frahm oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune fremgår blandt andet:

5 - 5 - Tidligere har der været steder hvor vores system af postnumre, vejnavne og husnumre ikke var entydigt og hvor der derfor ofte opstod forvekslinger og fejl. Man forsøgte at imødegå problemet med en regel om, at der skal tilføjes et ekstra, supplerende bynavn for de adresser, som er i farezonen I samarbejde med Post Danmark og Kort & Matrikelstyrelsen, foretog Erhvervs- og Byggestyrelsen i en kortlægning af problemets omfang og udarbejdede et forslag til, hvordan det kunne løses Som et led i løsningen, forpligtede Post Danmark sig til, at foretage en nogle ændringer af postnummersystemet. De resterende konflikter skulle kommunerne løse gennem fastsættelse af et nyt eller ændret vejnavn e.l. for en eller flere af de veje, som giver anledning til problemet. Et supplerende bynavn kan fortsat være en nyttig og præciserende del af adressen. Forskellen er blot, at det fremover ikke vil være nødvendigt af hensyn til entydigheden. Det er således os der fastlægger de supplerende bynavne, men det er ikke noget der har været fokus på i mange år. Hvorfor der i nogle tilfælde, som med Bramstrup, er benyttet stednavne som ikke er byer har jeg ikke nogen forklaring på endnu. Byggesagsafdelingen ved Faaborg-Midtfyn Kommune skrev den 6. februar 2015 således til Automester Bramstrups advokat: Du har spurgt hvad navnet Bramstrup er. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi et er der et vejnavn som hedder Bramstrup. Navnet Bramstrup er også et herregårdsnavn. Navnet Bramstrup figurerer også som bynavn, men om det stadig er autoritativt bynavn er Geodatastyrelsens ansvarsområde.... Som svar på en henvendelse fra Automester Bramstrups advokat oplyste Geodatastyrelsen den 10. februar 2015, at Bramstrup er et navn på en lille by beliggende nord for byen Nørre Lyndelse med postnummer i Årslev. Ifølge Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk) optræder der ikke byområder med navnet Bramstrup, og vedrørende byopgørelsen fremgår om den anvendte definition på en by blandt andet:

6 Statistiske begreber En by defineres som en naturligt sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. At bebyggelsen er naturligt sammenhængende vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter. Spredt bebyggelse langs en landevej henregnes ikke som hørende til en by også selv om afstanden imellem der er mindre end 200 meter. Definitionen bygger på FN s retningslinjer for afgrænsning af byområder. Det er under sagen oplyst, at der er andre virksomheder og institutioner, hvori navnet Bramstrup indgår, herunder et vandværk og en tømrerforretning, der begge ligger ved Hadsten mellem Randers og Århus, samt et kollegium, der ligger på Bramstrupvej i Odense i et kvarter, hvor vejene er opkaldt efter herregårde og godser på Fyn. Der er endvidere fremdraget eksempler på virksomhedsnavne, der indeholder navne på godser og herregårde andre steder i landet, heriblandt Ledreborg, Klintholm, Højriis, Broholm og Havreholm. I en række avisartikler er navnet Bramstrup anvendt alene som betegnelse for godset. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Niels Langkilde og Steen Bentsen. Niels Langkilde har forklaret blandt andet, at han ikke har oplevet fejl i leverancer til parternes respektive ejendomme. Lokalt har han været ude for flere, der ikke kan forstå, at Steen Bentsen anvender navnet Bramstrup til sit autoværksted, og der er flere, der har spurgt ham, om Steen Bentsen har fået tilladelse til at benytte navnet. Der er ikke andre i området, der har brugt navnet Bramstrup. De fleste af husene på de veje, som i VejviserFyn er anført med det supplerende bynavn Bramstrup, hører til godset. Han ejer således alle husene på vejen Bramstrup, og de anvendes til medarbejderboliger. På vejen Kesselstedet ejer han ejendommen i nr. 2, hvorimod han ikke ejer de andre ejendomme, der ligger langt væk fra godset. Ejendommene på Skovstien er medarbejderboliger, der alle ejes af ham. Der bor nok i alt ca. 35 personer i de

7 - 7 - ejendomme, han ejer, mens der bor ca. 5 i de andre. Bramstrupvej, hvor Steen Bentsens virksomhed ligger, er en omfartsvej. Steen Bentsen har forklaret blandt andet, at han ikke har oplevet nogen, der har undret sig over navnet på hans virksomhed, og han har ikke fået fejlleverancer. Hans gård hedder Birkelund. Når han ikke har anvendt dette navn i forbindelse med virksomheden, er det fordi, han ønskede et navn, som folk i området kendte. Han kommer selv fra Hjallese, der ligger ca. 4 km væk, og dér har man altid kaldt området for Bramstrup. Navnet Automester Nørre Lyndelse var et navn blandt flere, der indgik i hans overvejelser. Han opfatter det selv således, at han bor i Bramstrup og ikke i Nørre Lyndelse. Procedure Niels Langkilde har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 10. juni 2015 hvori er anført blandt andet: 1 Indledning... Det gøres gældende, at Bramstrup er et særegent navn på den faste ejendom, som appellanten er indehaver af, og det derfor er et såkaldt "naturligt varemærke", som er beskyttet i henhold til almindelige retsgrundsætninger mod andres brug af navnet som virksomhedsnavn eller varemærke.... Det gøres gældende, at byretten afsagde en korrekt dom om faktum, men at byrettens juridiske subsumption er forkert. Beskyttelsen af særegne navne på danske ejendomme er illusorisk, hvis der stilles krav om branchelighed/forveksling. Retsstillingen efter byrettens dom er nemlig, at de fleste særegne ejendomsnavne (eksempelvis Schackenborg) kun vil være beskyttet mod tredjemands brug af navnet for land- og skovbrugsvirksomhed, hvilket er, hvad de fleste danske slotte og godser anvendes til. En sådan beskyttelse følger dog allerede efter varemærkelovens regler, og da ville beskyttelsen af særegne ejendomsnavne ingen selvstændig betydning have. I givet fald skulle Højesterets domme i U H og U /2H (begge vedrørte naturlige varemærker) have haft modsat udfald, idet Buster Larsen ikke beskæftigede sig med salg af fjernsyn, og (personen) A.P. Møller ikke beskæftigede sig med bankvirksomhed. Højesteret og Østre Landsret har således i sager om andre former for naturlige varemærker (en kendt persons navn eller portræt) fundet, at der ikke gælder et krav om branchelighed/forvekslelighed, og det samme bør gælde for særegne ejendomsnavne....

8 Indstævntes går og virksomhed... Det gøres gældende, at indstævntes benyttelse af navnet er uberettiget, da Bramstrup udelukkende er navnet på appellantens ejendom og de til ejendommen hørende arealer. 2.4 Bramstrup er ikke en by Indstævnte har gjort gældende, at indstævnte "anvender navnet Bramstrup som del af sit selskabsnavn fordi virksomheden ligger i byen af samme navn". Appellanten gør gældende, at der ikke ved Nørre Lyndelse er nogen by ved navn Bramstrup. 2.5 Indstævnte kan ikke støtte ret på urigtige oplysninger i BBR registret Indstævnte har gjort gældende, at de til markedsføringsformål af ejendommen bør kunne støtte ret på oplysningerne i BBR registret. Det bestrides, at BBRlovens 6, stk. 1, skal forstås som, at en grundejer må støtte ret på oplysningerne med henblik på markedsføring af sin ejendom. Det fremgår tydeligt af lovforslaget (i punktet Ad 3 Ophævelse af forbudet mod at anvende oplysninger i BBR til opdyrkning af nye kundeforhold), at ophævelsen af markedsføringsforbuddet og indførelsen af 6, stk. 1, er tiltænkt forsyningsselskaber og forsikringsselskaber - og kun dem 2.6 Appellantens varemærkeregistreringer Appellanten gør ikke sine registrerede varemærker gældende i sagen. Varemærkerne er registreret for at melde ud til omverdenen, hvilke områder appellanten driver virksomhed med. Varemærkeregistreringer er "erhvervslivets advarselstrekant", og det er nemmere for en dansk erhvervsdrivende at søge i varemærkeregistret end at skulle kigge på kort, avisartikler mv. og undersøge historien bag Bramstrup for at finde ud af, at navnet er beskyttet. Appellanten påstår ikke en landsdækkende beskyttelse af sit ejendomsnavn som et velkendt varemærke. Men når ens nærmeste nabo begynder at gøre brug af ens særegne ejendomsnavn, skabes der en forbindelse til ejendommen, og det er netop denne forbindelse, som kan hindres i henhold til de almindelige retsgrundsætninger, som beskytter naturlige varemærker. 3 Ad appellantens påstand Almindelige retsgrundsætninger Bramstrup er et særegent navn på appellantens faste ejendom, som i medfør af almindelige retsgrundsætninger nyder beskyttelse mod enhver uberettiget brug, hvor der skabes en forbindelse til ejendommen. De almindelige retsgrundsætninger kommer blandt andet til udtryk i varemærkelovens 14, nr. 4.

9 - 9 - Naturlige varemærker omfatter kendte personers navne, portrætter af kendte personer, særegne navne på faste ejendomme og afbildninger af faste ejendomme. Appellanten har fem overordnede argumenter for, at beskyttelsen af særegne ejendomsnavne ikke er betinget af krav om branchelighed og forvekslingsrisiko Beskyttelsen ville ellers være illusorisk Beskyttelsen af særegne navne på danske ejendomme ville blive illusorisk, hvis der stilles krav om forveksling, som byretten har gjort. Retsstillingen efter byrettens dom er nemlig, at de fleste særegne ejendomsnavne (eksempelvis Schackenborg) kun vil være beskyttet mod tredjemands brug af navnet for et andet slot eller mod land- og skovbrugsvirksomhed, hvilket er, hvad de fleste danske slotte og godser anvendes til. En sådan beskyttelse ville allerede følge efter varemærkelovens regler, og dermed ville beskyttelsen af særegne ejendomsnavne ingen selvstændig betydning have. Der ville dermed være åbnet op for en Schackenborg Vinduespolering eller en Automester Louisiana Betænkning 199/1958 Betænkning 199/1958 til varemærkeloven beskriver beskyttelsen af naturlige varemærker. Af særligt betænkningens side 98 kan udledes, at et krav om forvekslelighed ikke gælder for håndhævelse af særegne ejendomsnavne: Reglen i 3, 2. stk., der forbyder uhjemlet brug af anden mands navn, firma eller særegent navn på fast ejendom som varemærke, kræver ikke, at den, der påberåber sig denne regel, er erhvervsdrivende, jfr. også reglerne i den gældende lovs 13 og 4 nr. 4. Uanset at disse navnes uhjemlede anvendelse som varemærke ikke behøver at være en varemærkekrænkelse, fordi indehaveren ikke selv anvender den som varemærke, forekommer det rimeligt og i overensstemmelse med den gældende varemærkelov at optage reglen i loven. [appellantens understregninger] Ovenstående tekststykke er den mest åbenbare dokumentation for, at der ved naturlige varemærker ikke stilles krav om forvekslelighed. Det almindelige forvekslelighedskriterium i varemærkeretten kræver som bekendt sammenligning af mærkerne og sammenligning af de varer/ydelser, som mærkerne anvendes for. En ikke-erhvervsdrivende indehaver af en fast ejendom med et særegent navn kan jo per definition ikke bevise lighed mellem varer/ydelser, da vedkommende netop ikke tilbyder nogle varer/ydelser fra ejendommen. Under en almindelig forvekslelighedsvurdering ville der ikke kunne statueres krænkelse, men det fastslås i betænkningen, at naturlige varemærker faktisk nyder beskyttelse i sådanne tilfælde. Den sidste sætning i citatet gentager, at anvendelse af et naturligt varemærke ikke nødvendigvis er en varemærkekrænkelse i traditionel (forveksleligheds) forstand, men at indehaveren af det naturlige varemærke desuagtet kan forhindre anvendelsen.

10 I indstævntes svarskrift af 26. maj 2014 har indstævnte stoppet sine citater fra betænkningen på en måde, så kun hovedreglen om forvekslelighed nævnes Den kommenterede varemærkelov Wallberg beskriver i den kommenterede varemærkelov, s. 202 : "Som et 'naturligt varemærke' for indehaveren af ejendommen har denne under alle omstændigheder en naturlig interesse i, at den kommercielle brug af bygningen eller dens eventuelt særegne navn kun sker af vedkommende selv eller efter dennes tilladelse." [appellantens understregning] I den kommenterede varemærkelov er der således ej heller nævnt et krav om forvekslelighed for, at indehaveren af et særegent ejendomsnavn kan forhindre brug af navnet Retspraksis om andre naturlige varemærker Der er som nævnt ingen retspraksis om særegne ejendomsnavne, men det er der om andre typer naturlige varemærker. I sagen refereret i U H gjorde et selskab uberettiget brug af et portræt af Buster Larsen i forbindelse med deres salg af fjernsyn. Højesteret fandt med baggrund i "almindelige retsgrundsætninger", at en sådan brug af et naturligt varemærke kunne forbydes Der blev ikke foretaget en forvekslelighedsvurdering. I sagen refereret i U /2H fandt Højesteret på tilsvarende vis, at en bank ikke uden samtykke måtte gøre brug af (personen) A.P. Møllers navn i forbindelse med en reklame. Igen foretog Højesteret ingen forvekslelighedsvurdering men afgjorde sagen ud fra "almindelige retsgrundsætninger" Praksis fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i en afgørelse af 15. april 2013 i sag AN truffet afgørelse om registrering af varemærket Graceland (altså et særegent ejendomsnavn). Indstævnte har i sit svarskrift forsøgt at konstruere en urigtig fortolkning af afgørelsen. For det første blander indstævnte præmisserne fra Patent- og Varemærkestyrelsens førstebehandling sammen med Ankenævnets andenbehandling. Indstævnte har således citeret fra ankeinstansens afgørelse af 15. april 2013, hvor ankenævnet beskriver beskyttelsen af særegne ejendomsnavne. Ankenævnet nævner intet krav om forvekslelighed i den forbindelse. Indstævnte anfører dog: "Herefter foretages den sædvanlige forvekslelighedsvurdering []" (min understregning), hvorefter indstævnte citerer fra førsteinstansens afgørelse af 26. marts som om at de var én og samme afgørelse. Indstævnte forsøger således at fremstille det som om, at Ankenævnet går direkte fra at konstatere, at

11 Graceland er et særegent ejendomsnavn til at foretage en forvekslelighedsvurdering. Det er dog præcis det, som Ankenævnet ikke gør. De to tekststykker er - udover at være fra forskellige instanser - tillige fra helt forskellige steder i printet af AN så der er næppe blot tale om en misforståelse. For det andet stopper indstævnte sit citat fra førsteinstansens afgørelse umiddelbart inden den vigtige sondring mellem almindelig forvekslelighedsvurdering og vurderingen af et særegent ejendomsnavn. Afgørelsen støtter således udelukkende appellantens synspunkt, idet Ankenævnet for Patenter og Varemærker netop foretager to selvstændige vurderinger; dels en almindelig varemærkeretlig forvekslelighedsvurdering og dels en vurdering af, om man benytter et særegent navn på en andens ejendom 3.2 Markedsføringslovens 1 og 18 Det gøres tillige gældende, at indstævntes benyttelse af Bramstrup er i strid med markedsføringslovens 1, da indstævnte uberettiget knytter an til den goodwill, der er - særligt i lokalområdet og på Fyn - til indstævntes ejendom. Det er desuden i strid med markedsføringslovens 18 for forretningsdrivende at benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem. Eftersom Bramstrup ikke er en by eller et område (forskelligt fra godset Bramstrup og de til godset tilhørende arealer), kan indstævnte ikke støtte ret på varemærkelovens 5 om tilladt brug af egen "adresse". Indstævnte har anført, at Bramstrup, hvis det ikke er en by, så i det mindste er et "geografisk område". Indstævnte har ikke fremlagt dokumentation for, hvad der nærmere menes hermed. Det gøres for god ordens skyld gældende, at Bramstrup kun er et "område" i den forstand, at appellanten ejer grunde rundt om sin ejendom. Det fremgår da også af Wallbergs kommenterede varemærkelov, s. 204 : "Fast ejendom behøver i øvrigt ikke at være en bygning, men kan også være navnet på en grund []" Det ville stride mod hensigten bag beskyttelsen af særegne ejendomsnavne, hvis nærmeste nabo til den faste ejendom kunne påstå ret til brug af ejendommens navn, fordi ejendommen og de tilhørende arealer udgør et "område". 4 Ad appellantens påstand 2 Det følger af internetdomænelovens 25, stk. 1, at registranter ikke må "registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik". 5 Ad appellantens påstand 3 Appellanten er efter markedsføringslovens 20, stk. 3, og princippet i varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, berettiget til et rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af kendetegnet Bramstrup. Tilkendelse af rimeligt vederlag er ikke betinget af, at der kan påvises et tab. 6 Sammenfatning af appellantens anbringender:

12 Det kan efter de historiske og leksikale kilder, der er tilvejebragt under sagen, lægges til grund, at Bramstrup kendes fra 1400-tallet som en oprindelig middelalderlig landsbyhovedgård, hvor hovedgården lå i landsbyen Bramstrup syd for Odense. Af samme kilder fremgår, at landsbyen Bramstrup blev nedlagt og lagt under hovedgården omkring På baggrund af ovenstående og af beviserne fremlagt af appellanten, herunder om de faktiske omstændigheder ved området, antallet af beboere, ejerlavsgrænser, indstævntes medlemskab af Nørre Lyndelse Bylaug, manglen på byskilt, ejerforhold for de i området beliggende huse, Grundkort Fyns kort over byzoner, Danmarks Statistiks oplysninger om byer samt et betydeligt antal avisartikler, kan det lægges til grund, at Bramstrup ikke er betegnelse for en by eller et område forskelligt fra godset Bramstrup. At Bramstrup visse steder er anført som et supplerende bynavn/en by, kan - i lyset af at denne oplysning stammer fra Geodatastyrelsens definition af en by som to ejendomme ved siden af hinanden - ikke føre til et andet resultat. Der findes ikke andre ejendomme med navnet Bramstrup, og Bramstrup er derfor et særegent navn på den faste ejendom og tilhørende grund, som ejes af appellanten. Appellanten har gennem omfattende brug af navnet for en række forskellige tjenesteydelser skabt en betydelig goodwill og kendskab til navnet, særligt på Fyn. Som et særegent navn på appellantens faste ejendom nyder Bramstrup beskyttelse mod andres uberettigede brug af navnet efter almindelige retsgrundsætninger. Der gælder hverken efter retspraksis eller efter varemærkelovens forarbejder som krav for krænkelse af særegne navne på fast ejendom, at der skal foretages en almindelig forvekslelighedsbedømmelse. Et sådant krav ville i øvrigt gøre beskyttelsen identisk med den almindelige beskyttelse efter varemærkeloven, og i så fald ville der ikke eksistere et selvstændigt beskyttelsesområde for såkaldte naturlige varemærker i form af kendte personers navne, portrætter af kendte personer, særegne navne på faste ejendomme og afbildninger af faste ejendomme. Ved at indstævnte - som nærmeste nabo til godset Bramstrup - uden appellantens samtykke har benyttet Bramstrup som varemærke og i selskabsnavn, har indstævnte overtrådt almindelige retsgrundsætninger, idet der skabes en forbindelse til ejendommens navn. De indstævnte har tillige overtrådt markedsføringslovens 1 ved uberettiget at knytte an til den goodwill, der er - særligt i lokalområdet og på Fyn - til navnet Bramstrup. Endelig har de indstævnte handlet i strid med markedsføringslovens 18 ved at benytte et forretningskendetegn, der ikke tilkommer dem. Indstævnte 2 vil i lyset af ovenstående være forpligtet til at slette sin registrering af automesterbramstrup.dk, jf. internetdomænelovens 25, stk. 1. Appellanten er berettiget til et rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af kendetegnet Bramstrup. Tilkendelse af rimeligt vederlag er ikke betinget af, at der kan påvises et tab, og vederlaget kan skønsmæssigt fastsættes til kr.

13 Automester Bramstrup og Steen Bentsen har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 10. juni 2015 hvori er anført blandt andet: 1. sagsfremstilling 1.3. Hvorfra drives Automester Bramstrups virksomhed? Det er Automester Bramstrups synspunkt, at Bramstrup, hvorfra Automester Bramstrups virksomhed drives, er navnet på en by og/eller et område i Nr. Lyndelse Sogn og ikke navnet på en særegen fast ejendom. Dette synspunkt understøttes af en række beskrivelser af Bramstrup, som er fremlagt under nærværende sag Det er Automester Bramstrups synspunkt, at når det af BBR-registret og Stednavnsregistreret fremgår, at Bramstrup er et bynavn, så kan der ikke herske tvivl om, at Bramstrup er en geografisk betegnelse. Det fremgår endvidere af de for byretten fremlagte kort samt billeder fra området, hvorfra Automester Bramstrup driver deres virksomhed, at der er tale om en vej ved navn Bramstrupvej samt et større område, der også betegnes som Bramstrup Langkilde har under byretssagen blandt andet anført, at Bramstrup ikke kan være en by, idet Bramstrup ikke opfylder et nærmere fastsat indbyggerkrav. Det afgørende i nærværende sag er dog ikke, om Bramstrup opfylder sådanne indbygger - eller geografiske kriterier, men derimod om Bramstrup i varemærkeretlig forstand udgør en geografisk betegnelse. Dette er, jf. praksis tilfældet, hvis omsætningskredsen opfatter Bramstrup som et område. Bevisbyrden herfor er løftet ved fremlæggelse af de ovenfor anførte bilag. Det følger af retspraksis, jf. U Ø at kommuner kan støtte ret på oplysninger i BBR. Så meget desto mere må borgere, der ønsker at etablere en virksomhed og stifte et navn til sin virksomhed kunne støtte ret på de oplysninger om veje, landkort og geografiske betegnelser, der fremgår af BBR, og som kan indhentes af borgerne. Den mængde materiale, som Langkilde har fremlagt for at forsøge at dokumentere, at der er fejl i BBR, eller at BBR ikke er et relevant register, bestrides, da Automester Bramstrup driver virksomhed fra det geografiske område Bramstrup. Det gøres gældende, at Bramstrup bruges i flæng som betegnelse for det område, hvori sagens parter bor, og at omsætningskredsen følgelig også opfatter Bramstrup som et eller flere områder i Danmark (Hadsten ved Aarhus, Kollegium i Odense C og Nørre Lyndelse i Årslev). 2. Sagens retlige rammer

14 Ad selskabsloven Efter selskabslovens 2, stk. 2, 2. led må der ikke i et kapitalselskabs navn optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer kapitalselskabet, eller noget, som kan forveksles hermed. Efter stk. 3, må et kapitalselskabs navn ikke være egnet til at vildlede. Langkilde har gjort gældende, at Bramstrup er et særegent navn på Langkildes faste ejendom, og at Automester Bramstrup følgelig ikke må anvende navnet Bramstrup i sit selskabsnavn. Automester Bramstrup gør heroverfor gældende, at Bramstrup ikke er navnet på en særegen fast ejendom allerede fordi Bramstrup er navnet på et geografisk område, som nærmere redegjort for ovenfor. Dette suppleres af, at dét som Langkilde selv definerer som Bramstrup, ikke er én særegen fast ejendom men derimod flere faste ejendomme, og dermed kan Bramstrup definitorisk slet ikke blive omfattet af den påberåbte bestemmelse og dennes ordlyd. Derudover gøres det gældende, at en fast ejendom ikke kan være særegen som dette ord sprogligt bør forstås når der i Hadsten ved Aarhus tillige findes et område, som benævnes Bramstrup samt herudover også i Odense C, hvor der alene nogle få kilometer fra Langkilde findes et kollegium med navnet Bramstrupkollegiet, der også er beliggende på en vej benævnt Bramstrupvej. Langkilde oplyste under byretssagen, at han ikke havde påtalt kollegiets brug af navnet Bramstrup, uanset at denne brug for så vidt er identisk med Automester Bramstrups brug af navnet. Det bemærkes, at kollegiet gør brug af navnet for identiske ydelser, som omfattet af Langkildes varemærkeregistreringer og som omfattet af Langkildes virksomhed, navnlig for uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer mv. Langkilde oplyste, at der ikke er nogen aftale om kollegiets brug af navnet. Dette dokumenterer efter Automester Bramstrups opfattelse, at Bramstrup ikke er et særegent navn på fast ejendom. Det gøres gældende, at det heller ikke af almindelige retsgrundsætninger kan udledes, at Bramstrup skulle være navnet på en særegen fast ejendom. Såfremt Retten mod forventing måtte finde, at Bramstrup er navnet på en særegen fast ejendom er der 3 kriterier, der afgør, hvorvidt Automester Bramstrups selskabsnavn Automester Bramstrup strider imod selskabslovens 2, stk. 2: 1) tilkommer navnet selskabet? 2) er der forvekslingsrisiko? eller 3) er navnet egnet til at vildlede? Ad 1) Allerede fordi Automester Bramstrup loyalt anvender en generisk betegnelse automester sammen med den geografiske betegnelse Bramstrup for området, hvor Automester Bramstrup bor, tilkommer navnet Automester Bramstrup.

15 Ad 2) Der foreligger endvidere ej heller forvekslingsrisiko. Det er fastslået i retspraksis, jf. U H og U.2003B.405 at det afgørende kriterium ved forvekslelighedsvurderingen af selskabers navne er, om der består en konkurrencerelation mellem selskaberne. Parterne er i nærværende sag enige om, at der ikke består nogen konkurrencerelation eller branchesammenfald. Det er Automester Bramstrups anbringende, at Automester Bramstrups selskabsnavn ikke er egnet til at forlede omverdenen til at tro, at der er en forbindelse imellem parterne. Langkilde har trods opfordret hertil heller ikke dokumenteret, at der skulle bestå nogle aktuelle tilfælde af forveksling eller vildledning af omverdenen. Visuelt er de to virksomhedsnavne, der skal indgå i forvekslelighedsvurderingen opstillet nedenfor: Niels E. Langkilde Bramstrup vs Automester Bramstrup ApS Det er fastslået af domstolene og antages tillige i litteraturen, at det skal indgå i forvekslelighedsvurderingen, om der i selskabsnavnet er tilføjet en branchebetegnelse, der kan signalere, at der ikke foreligger branchesammenfald Dette er tilfældet i nærværende sag, og understøtter således anbringendet om, at der ikke foreligger forvekslelighed. Ad 3) Automester Bramstrups selskabsnavn er på ingen måder egnet til at vildlede tværtimod gengiver Automester Bramstrups selskabsnavn loyalt, hvilken branche Automester Bramstrup beskæftiger sig indenfor (autobranchen) samt hvor, Automester Bramstrup er placeret geografisk. Der er dermed tale om en objektivt deskriptiv betegnelse af Automester Bramstrups virksomhed. For så vidt angår en vurdering af, om navnet er egnet til at vildlede, fremgår det af bemærkningerne til bestemmelsen i stk.3, at vildledelsesbegrebet vedrører angivelser i navnet, som er uklare, urigtige, eller hvor der er tale om illoyal benyttelse i forhold til andre erhvervsdrivende eller andre, der kan godtgøre en beskyttet rettighed til navnet Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, da Automester Bramstrup netop har påvist en åbenbar legitim interesse i at anvende sit virksomhedsnavn. 2.2 Ad varemærkeloven Langkilde har gjort gældende, at Automester Bramstrup har krænket Langkildes naturlige varemærkeret. Dette bestrides Naturlige varemærker i henhold til varemærkelovens 14, nr. 4 Langkilde har gjort gældende, at Langkilde med hjemmel i varemærkelovens 14, nr. 4 og almindelige retsgrundsætninger kan forhindre Automester Bramstrups brug af selskabsnavnet Automester Bramstrup ApS, da

16 Bramstrup er navnet på en særegen fast ejendom. Dette bestrides. Det fremgår alene af denne bestemmelse, at naturlige varemærker er udelukket fra registrering. Dertil kommer, at det forekommer bemærkelsesværdigt at Langkilde på den ene side har registreret ordmærket Bramstrup som varemærke i Danmark for forskellige varer og tjenesteydelser og på den anden side nu anfører, at Bramstrup er navnet på en særegen fast ejendom og dermed at de varemærker som Langkilde selv har indleveret, slet ikke burde være registreret, da varemærkelovens 14, stk. 4 netop vedrører absolutte registreringshindringer. Det er Automester Bramstrups synspunkt, at Langkilde har indset, at forvekslelighedsvurderingen vil medføre, at der ikke foreligger krænkelse i nærværende sag. Langkilde prøver derfor med et synspunkt om, at Bramstrup er navnet på en særegen fast ejendom, og at sådanne beskyttede navne bør gives en videre beskyttelse end de traditionelle varemærker, som Langkilde selv har ansøgt om registrering af. Det gøres gældende, at konsekvensen af ovennævnte er, at Langkilde med sine varemærkeansøgninger klart har dokumenteret, at Bramstrup ikke kan være navnet på en særegen fast ejendom. Dermed er dén vurdering, som landsretten skal forholde sig til, en sædvanlig varemærkeretlig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens 4, stk.1, nr.2 Automester Bramstrup har ikke søgt at registrere sit virksomhedsnavn som varemærke eller i øvrigt at opnå anden beskyttelse af sit virksomhedsnavn end den ret, som følger af varemærkelovens 5, stk. 1 nr. 2 Det bemærkes i øvrigt, at Automester Bramstrups virksomhedsnavn er deskriptivt. Såfremt landsretten mod forventning måtte finde, at Bramstrup er navnet på en særegen fast ejendom, og at Bramstrup udgør Langkildes naturlige varemærke, gøres det gældende, at der ikke foreligger forvekslelighed jf. varemærkelovens 4, stk.1, nr. 2 ligesom forholdet under alle omstændigheder er omfattet af varemærkelovens 5, stk. 1 nr. 2 Af denne grund kan Langkilde under alle omstændigheder ikke forbyde, at Automester Bramstrup gør brug af betegnelsen i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Der henvises til de under selskabsloven anførte bemærkninger vedrørende særegent navn på fast ejendom, som tillige gøres gældende for så vidt angår varemærkeloven Kravet om vareartslighed Langkilde har gjort gældende, at det ikke er en betingelse for at statuere varemærkekrænkelse i nærværende sag, at der foreligger vareartslighed, idet Bramstrup udgør et naturligt varemærke. Automester Bramstrup forstår Langkildes synspunkt således, at et naturligt varemærke har samme beskyttelsesfære som den, der gælder for velkendte varemærker, som eksempelvis Coca-Cola. Det bestrides, at der i dansk ret er hjemmel til en sådan udvidet beskyttelse af naturlige varemærker. Det bestrides

17 tillige, at der er hjemmel i almindelige retsgrundsætninger til at indrømme en sådan udvidet beskyttelse af naturlige varemærker. I henhold til Varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2 er der derimod kun risiko for forveksling, når et varemærke er identisk med eller ligner varemærket, og når varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Det bemærkes, at parterne er enige om, at der ikke består sammenfald i tjenesteydelser. Hertil kommer, at der end ikke består mærkelighed. Ingen af betingelserne for at statuere forvekslelighed er således til stede. Såfremt landsretten mod forventning finder, at Langkildes Bramstrup nyder varemærkeretlig beskyttelse, gøres det gældende, at denne beskyttelse er yderst snæver, da der er tale om en geografisk betegnelse, hvorover der gælder et betydeligt friholdelsesbehov for erhvervsdrivende, der ud fra almindelige konkurrencemæssige synspunkter ikke bør kunne begrænses i at anvende betegnelsen. Automester Bramstrup har da også påvist, at der ved en søgning på internettet på Bramstrup fremkommer en række andre hits, der vedrører andre erhvervsdrivendes brug af betegnelsen Bramstrup beliggende forskellige steder i Danmark Dette dokumenterer netop dét friholdelsesbehov, der gælder for betegnelsen Bramstrup, idet det er dokumenteret, at andre erhvervsdrivende de facto har en interesse i at kunne benytte betegnelsen. Langkilde har på trods af Automester Bramstrups provokation ikke fremlagt dokumentation for, at Langkilde har forfulgt disse virksomheders brug af betegnelsen Bramstrup. Til støtte for den nedlagte påstand gøres det herudover gældende, at a) Bramstrup ikke er et særegent navn på fast ejendom; b) Bramstrup er navnet på det geografiske område, hvori parterne bor og driver virksomhed; c) Bramstrup tillige er en by i Jylland, et kollegie i Odense og navnet på to veje; d) Bramstrup udgør en deskriptiv betegnelse og som følge heraf ikke har fornødent særpræg til at opnå almindelig varemærkeretlig beskyttelse; og e) At Automester Bramstrup i alle tilfælde ikke kan forbydes at gøre loyalt brug af navnet som en geografisk betegnelse. Såfremt retten mod forventning finder, at Bramstrup udgør et særegent navn på en fast ejendom og dermed et naturligt varemærke, gøres det gældende, at der ikke findes hjemmel i almindelige retsgrundsætninger til en udvidet beskyttelse af naturlige varemærker. Det gøres slutteligt gældende, at afgørende for, hvorvidt der er sket en varemærkeretlig krænkelse i nærværende sag er, om de almindelige forvekslingskriterier er opfyldte. Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, idet der ikke foreligger forveksling med hensyn til parternes tjenesteydelser endsige mærkelighed Naturlige varemærker i henhold til varemærkelovens 5

18 Uagtet en varemærkeindehavers eneret og forbudsbeføjelse, følger det af bestemmelsen, at indehaveren ikke kan forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af naturlige varemærker, blandt andet egen adresse, og angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Langkilde har anført, at Automester Bramstrup ikke ville kunne forbydes at anvende Bramstrup, såfremt Bramstrup var en egentlig by opmålt efter bebyggelsestæthed og/eller indbyggertal. Dette synspunkt støtter Langkilde med rette på varemærkelovens 5, stk.1 Det fremgår imidlertid ingensteds af bestemmelsen, at der med ordlyden alene sigtes til byer defineret ud fra fx indbyggertal. Bestemmelsen omfatter derimod egen adresse, jf. nr. 1 eller geografisk oprindelse, jf. nr. 2. Det fremgår af U H at ordet Medicon Valley blev benyttet som en betegnelse for Øresundsområdet, hvorfor brugen af betegnelsen som led i et virksomhedsnavn ikke kunne forbydes. Højesteret lagde til grund, at der ikke forelå nogen reel risiko for forveksling mellem parternes virksomhedsnavne, dels grundet ordenes betydning, dels fordi ordene indeholdte en angivelse af, at parterne drev virksomhed af forskellig art. Kriteriet efter varemærkelovens 5 til en geografisk oprindelse er dermed ikke, at der er tale om en egentlig by. Det er derimod tilstrækkeligt, at et område er blevet kendt via beskeder fra offentlige myndigheder. Det følger af U.1965B.245 at en ret til at benytte et naturligt varemærke medfører, at: der stilles ret små krav til den forskel, der skal foreligge, for at forvekslingsfare ikke skal antages at være til stede. Dette vil i øvrigt ofte følge af, at de ældre mærker eller navne, som et sådant naturligt mærke kan komme i konflikt med, selv vil være naturlige varemærker, og disses sidste beskyttelsesområde er meget snævert, for så vidt angår forveksleligheden, således at næsten kun identitet tages i betragtning, når ikke andre momenter foreligger. Varemærkelovens 5, stk. 1 er således tiltænkt at skabe hjemmel for, at enhver i erhvervsøjemed må anvende et naturligt varemærke som betegnelse for sin virksomhed, for så vidt der ikke derved kan ske forveksling med andres varemærker. Hvorvidt Langkilde har etableret en (naturlig) varemærkeret til ordet Bramstrup, er uden betydning for nærværende sag, da det ikke ændrer på Automester Bramstrups retsstilling, idet Automester Bramstrup uanset tidligere varemærkerettigheder altid kan gøre erhvervsmæssig brug af sit eget naturlige varemærke, forudsat at dette sker loyalt. Da Automester Bramstrups naturlige varemærke angiver Automester Bramstrups branche og virksomhedens geografiske placering, udgør Autome-

19 ster Bramstrups brug af Automester Bramstrup loyal anvendelse af et naturligt varemærke. 2.3 Ad markedsføringsloven Automester Bramstrup har benyttet sit firmanavn loyalt og i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens Markedsføringslovens 18 Automester Bramstrup gør brug af et forretningskendetegn, der tilkommer Automester Bramstrup, idet der er tale om et naturligt varemærke, som Langkilde ikke kan forhindre Automester Bramstrup i at benytte. Betingelserne for at statuere forvekslingsrisiko er således ikke opfyldte. Ved vurderingen af forvekslingsfaren skal indgå en vurdering af brancherne, kundeunderlag samt karakteren af forretningskendetegnets særpræg,... og U H En forvekslingsrisiko fordrer, at der består en aktuel konkurrencerelation mellem parterne hvilket parterne er enige om ikke er tilfældet Markedsføringslovens 1 Langkilde har ikke dokumenteret, at Automester Bramstrup har handlet illoyalt eller i strid med god markedsføringsskik i øvrigt, jf. markedsføringslovens 1 Automester Bramstrup har derimod handlet loyalt og henholdt sig til oplysninger fra offentlige myndigheder, på byskilte, på sygesikringsbevis, i avisartikler, på historisk atlas og sågar af BBR-registeret. Det er selvsagt ikke i strid med god markedsføringsskik i god tro at benævne sin virksomhed efter et lokalområde. Dette er i øvrigt, kutyme indenfor automesterbranchen 2.4 Ad internetdomæneloven Det gøres gældende, at Automester Bramstrup er berettiget til at bruge domænenavnet som led i deres erhvervsmæssige virksomhed. Automester Bramstrup har ikke registreret og anvendt domænet i strid med god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens 25 Det gøres herudover gældende, at Automester Bramstrup er indehaver af et naturligt varemærke, jf. varemærkelovens 5, stk.1 Som følge heraf kan Langkilde ikke forbyde, at Automester Bramstrup gør brug af sin geografiske beliggenhed i sit virksomhedsnavn og følgelig på sin hjemmeside som domænenavn. Anbringenderne, som påberåbt i den af Retten i Svendborg den 26. marts 2014 afsagte dom, gøres gældende fuldt ud.

20 Landsrettens begrundelse og resultat På baggrund af de historiske og leksikale oplysninger lægger landsretten til grund, at Bramstrup i hvert fald siden 1600-tallet har været navnet på det gods ved Nørre Lyndelse på Fyn, som i dag ejes af Niels Langkilde. Landsretten lægger efter bevisførelsen endvidere til grund, at selvom Bramstrup er anført som et supplerende bynavn i blandt andet Bygnings- og boligregistret, hos Stednavneudvalget og i VejviserFyn, er Bramstrup ikke et navn på en by, et sted eller et område forskelligt fra godset Bramstrup, ligesom navnet ikke anvendes til at betegne andet end godset og dettes tilhørende områder. Endelig lægger landsretten til grund, at der udover godset alene findes ét sted eller område i Danmark med navnet Bramstrup, en by beliggende ved Hadsten mellem Randers og Århus. Det bemærkes, at Bramstrupkollegiet i Odense, der efter det oplyste er en del af Odenses såkaldte herregårdskvarter, har taget navn netop efter godset Bramstrup. På denne baggrund finder landsretten, at Bramstrup udgør et særegent navn på en fast ejendom, og at Niels Langkilde som ejer af denne ejendom efter almindelige retsgrundsætninger kan forhindre andre i at bruge navnet erhvervsmæssigt indenfor det, han betegner som godset Bramstrups bekendthedskreds. Da godset Bramstrup i dag driver virksomhed inden for en lang række områder, og da Automester Bramstrup er beliggende ca. 1 km fra godset, driver Automester Bramstrup og Steen Bentsen utvivlsomt deres virksomhed inden for godsets bekendthedskreds. Det vil derfor være naturligt at knytte forbindelse mellem virksomhedsbetegnelsen Automester Bramstrup ApS og godset Bramstrup, uanset at der ubestridt ikke er branchesammenfald eller i øvrigt forvekslingsrisiko mellem de to. Da Automester Bramstrup og Steen Bentsen ikke har fået Niels Langkildes samtykke til anvendelse af navnet Bramstrup, og da de ikke efter varemærkelovens 5, nr. 1 eller 2, eller på andet grundlag har en selvstændig ret hertil, tager landsretten herefter Niels Langkildes første og anden påstand til følge.

D O M. Automester Bramstrup ApS og Steen Eithz Bentsen har påstået stadfæstelse.

D O M. Automester Bramstrup ApS og Steen Eithz Bentsen har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 26. august 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1033-14: Niels Einar Langkilde (advokat Kasper Frahm, prøve)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. februar 2017 Sag 280/2015 (2. afdeling) Automester Bramstrup ApS og Steen Eithz Bentsen (advokat Claes Wildfang for begge) mod Niels Einar Langkilde (advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1702002 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Tine Vuust og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1702-14:

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1408 Klager: Skallerup Klit Feriecenter A/S Ndr. Klitvej 21 Sønderlev 9800 Hjørring Indklagede: Ib Rolighed Larsen Krøyersvej 4 9000 Aalborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 352 og 353 Klager: Zapera.com A/S Kalkbrænderiløbskaj 6 2100 København Ø v/advokat Birgitte Stenbjerre Indklagede: InterResearch ApS Vestergade 9, 1. 1456 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere