KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej Vojens v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes påstande: Klagerens påstand Registranten tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet ford-vojens.dk Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 18. marts 2002 med 3 bilag (1-3), svarskrift af 9. april 2002 og replik af 23. april 2002 med 2 bilag (4-5). Registreringsdato: Domænenavnet er registreret den 9. december Klagenævnet er kompetent til at træffe afgørelse i sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i januar 2002 til DK Hostmaster. Indklagede har dermed tiltrådt DIFOs regler, som trådte i kraft 1. januar 2001, herunder reglerne om, at klager over registrerede domænenavne er underlagt klagenævnets kompetence. Sagsfremstilling: Klageren er indehaver af det velkendte varemærke FORD og har siden 1933 haft registreret varemærkeret til varemærket FORD i Danmark. Figurmærket FORD er registreret i klasse 1-42 og er

2 sidst fornyet den 30. juni 1993, jf. bilag 1. Ordmærket FORD har været registret siden 1955 i klasserne 9, 12 og 16, og er sidst fornyet den 10. maj 1995, jf. bilag 1. Klagerens moderselskab Ford Motor Company er ifølge klageren endvidere indehaver af en række danske varemærkeregistreringer, hvori navnet FORD indgår. Klageren er ligeledes indehaver af en række domænenavne, hvori varemærket FORD indgår selvstændigt eller i kombination med andre ord. Indklagede har siden den 1. januar 2000 drevet erhvervsvirksomhed under navnet Ford-service v/ Finn Greisen med salg af nye og brugte biler samt reparation og service, navnlig af mærket FORD. Indklagede har anført, at indklagede, der overtog forretningen fra sin far den 1. januar 2000, fortsatte faderens autorisation som underforhandler af FORD-biler under FORD i Haderslev, og at denne autorisation ophørte i efteråret Klageren bestrider, at indklagede har været autoriseret FORD-forhandler. Klageren har anført, at indklagedes far har haft en handelsagentkontrakt med autoriseret FORD-forhandler Jessen & Gildberg A/S vedrørende udøvelse af værkstedsservice, men at denne kontrakt blev opsagt i forbindelse med, at indklagede overtog forretningen fra sin far. Indklagede har anført, at indklagede i forbindelse med opsigelsen blev informeret om, at klagers logo/figurmærke i en oval ikke længere måtte benyttes, og at angivelser om at være autoriseret FORDforhandler ikke måtte ske fremover. Indklagede har videre anført, at indklagede ikke blev påbudt at ophøre med at tilkendegive over for omverdenen, at arbejde med FORD-biler fortsat var et speciale, og at indklagede på intet tidspunkt skriftligt er blevet bedt om at ændre sit virksomhedsnavn eller sin skiltning. Indklagede har endelig anført, at indklagede ikke er blevet opfordret til at ophøre med at gøre brug af domænenavnet ford-vojens.dk før klagerens brev af 11. februar 2002 (bilag 2). Ifølge klageren er indklagede efter ophøret af handelsagentkontrakten løbende mundtligt blevet gjort opmærksom på, at indklagede ikke måtte benytte domænenavnet ford-vojens.dk. De mundtlige henvendelser blev fulgt op af klagerens skrivelse af 11. februar 2002 (bilag 2), hvorved klagerens advokat opfordrede indklagede til at slette registreringen af domænenavnet. Indklagede har ikke efterkommet klagerens anmodning. Klageren har vedlagt diskette med kopi af indklagedes hjemmeside, jf. bilag 3. Sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside den 17. juni 2002 taget følgende kopier, (siderne var identiske med de tilsvarende sider i bilag 3):

3 Tekstboksen Om os selv indeholdt et link, der ved aktivering henviste til følgende side (uddrag):

4 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klager er indehaver af varemærkerettighederne til betegnelsen FORD, at indklagede ingen rettigheder har til navnet FORD, at indklagede benytter betegnelsen ford-vojens.dk som forretningskendetegn, herunder som domænenavn og adresse, at klager har samtykket i brugen af virksomhedsbetegnelsen FORD-service og domænenavnet ford-vojens.dk i perioden, hvor handelsagentkontrakten bestod, og at denne brug således er sket på vegne af klageren, at klagerens samtykke til brugen af virksomhedsbetegnelsen FORD-service og domænenavnet ford-vojens.dk er ophørt i forbindelse med opsigelsen af handelsagentkontrakten, at indklagede løbende er blevet gjort opmærksom herpå,

5 at det ikke er nødvendigt for indklagedes virksomhed at gøre brug af varemærket FORD som forretningskendetegn og domænenavn, at indklagedes domænenavn ford-vojens.dk er forveksleligt med klagerens varemærke, da ford indgår som den dominerende del af betegnelsen ford-vojens.dk, og bestanddelen vojens.dk alene er af oplysende karakter, at domænenavnet ford-vojens.dk er egnet til at give forbrugere og erhvervsdrivende det urigtige indtryk, at benyttelsen af domænenavnet sker efter klagerens autorisation, og at der er en tilknytning mellem klagerens og indklagedes virksomhed, jf. klagenævnets afgørelse af 13. november 2001 vedrørende volvodele.dk, Sveriges højesterets afgørelse af 9. juli 1998, vedrørende brugen af navnet Volvo-service, jf. NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) årgang 1998, s. 756, og Sø- og Handelsrettens dom af 21. februar 2002 vedrørende domænenavnet hammel-bynet.dk, at indklagedes hjemmeside ikke indeholder oplysninger om, at indklagede ikke repræsenterer eller har forbindelse til klagerens virksomhed, jf. bilag 3, at oplysningerne omkring indklagedes medlemskab af Automester gruppen på indklagedes hjemmeside, ikke bidrager til at oplyse Internetbrugere om, at der ikke er en erhvervsmæssig forbindelse mellem klager og indklagede, at oplysningerne på hjemmesiden om underforhandling af nye Ford biler og samarbejdet med Ford tværtimod indikerer en erhvervsmæssig forbindelse mellem klager og indklagede, at en eventuel oplysning om indklagedes medlemskab af en selvstændig autoreparatørkæde ikke ville betyde, at indklagedes brug af klagerens varemærke som selskabsbetegnelse og domænenavn ikke er i strid med klagers varemærkerettigheder, at indklagede snylter på klagerens renommé, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ford-vojens.dk derved er strid med varemærkelovens 4, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ford-vojens.dk tillige er i strid med markedsføringslovens 1 og 5. Indklagede har gjort gældende, at indklagede med klagerens viden og accept har benyttet virksomhedsbetegnelsen FORD- SERVICE siden den 1. januar 2000, at indklagede og tidligere dennes far har benyttet domænenavnet ford-vojens.dk i uændret form siden 9. december 1998 uden at have modtaget indsigelser herimod før den 11. februar 2002, at domænenavnet ford-vojens.dk på rimelig vis og som hidtil tjener til at profilere de ydelser, indklagede tilbyder, som er køb og salg samt reparation af FORD-biler, at der på intet tidspunkt er gjort indsigelser mod indklagedes brug af navnet FORD i sit virksomhedsnavn eller markedsføring af virksomheden, at indklagede ikke benytter klagerens figurmærke eller skilter med at være autoriseret FORDforhandler, men udtrykkeligt anfører at være medlem af den selvstændige autoreparatørkæde AutoMaster, at indklagede ikke illoyalt har benyttet det renommé, der måtte knytte sig til navnet FORD, men derimod loyalt har informeret på sin hjemmeside om, at de udbudte tjenesteydelser som hidtil relaterer sig til biler af mærket FORD, at klager eller dennes repræsentant i Haderslev har været vidende om såvel indklagedes firmanavn såvel som domænenavn,

6 at klageren ved sine handlinger og undladelser i relation til indklagedes mangeårige brug af navnet FORD har accepteret denne brug, at klager i alle tilfælde har udvist så betydelig passivitet over for indklagedes brug, at denne rimeligvis fortsat bør tillades, og at indklagedes fortsatte brug af domænenavnet ikke er i strid med hverken markedsføringsloven eller varemærkelovens bestemmelser set i lyset af det aktuelle handlingsforløb, hvorfor fortsat brug følgelig bør anerkendes. Nævnets bemærkninger: Klagerens varemærke FORD er velkendt her i landet og nyder beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Indklagede driver virksomhed med salg af nye og brugte biler især af mærket FORD samt reparation og service på biler af dette mærke. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af varemærkelovens 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende: 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 1) eget navn og adresse, 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen eller 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.

7 Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51 og 52 i EF- Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Da ford udgør en dominerende del af domænenavnet ford-vojens.dk, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke, og indklagede har efter handelsagentkontraktens opsigelse heller ikke kunnet have nogen berettiget forventning om, at klageren vil tolerere, at indklagede over for omverdenen fremtræder som havende en sådan autorisation. Indklagedes hjemmeside indeholder uanset dette ingen oplysninger om, at indklagede ikke har nogen forretningsmæssig forbindelse til klagerens virksomhed. Angivelserne på indklagedes hjemmeside om Vor underforhandling af nye Ford biler har været en stor succes og Siden starten på samarbejdet med Ford i giver tværtimod læseren det indtryk, at der eksisterer et samarbejdsforhold mellem indklagede og klageren. Indklagedes brug af domænenavnet ford-vojens.dk synes således bl.a. begrundet i et ønske om at udnytte det renomme, der er knyttet til navnet FORD. En brug af domænenavnet ford-vojens.dk, hvori ford indgår som en hovedbestanddel, er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som indklagede udbyder. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ford-vojens.dk udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens 4. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Ford Service v/ Finn Greisen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "ford-vojens.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 22. juli 2002 Dorte Olesen Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere