Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl , på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden"

Transkript

1 Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl , på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Formandens beretning Kassereren aflægger revideret regnskab for året Indkomne forslag. Der er indkommet 5 punkter / forslag fra Villiam Grønbæk, Kobberholm 10. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr Kassereren forelægger budget for Valg til bestyrelsen, efter tur afgår: a) Hans Jørgen Callesen (modtager genvalg) b) Hans Jørgen Daabeck (modtager genvalg) c) Frits Friedrichsen (modtager genvalg) 7. Valg af suppleant til bestyrelsen: a) Svend Jørgensen (modtager genvalg) 8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: a) Hans Martin Simonsen (modtager genvalg) b) suppleant Bent Clausen(modtager genvalg). 9. Eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl Der deltog 40 andelshavere, samt 6 ægtefæller til andelshavere. Endvidere deltog vandværkets regnskabsfører Markus Jepsen. Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes fra retsinstanser. Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende, fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren aflevere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen. Formanden Frits Friedrichsen (efterfølgende FFF ) bød velkommen og ledede valg af dirigent og protokolfører. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent blev valgt Svend Jørgensen, Avnbøløsten. o Villiam Grønbæk stemte imod at Svend Jørgensen blev valgt som dirigent, idet Villiam Grønbæk var af den mening at dirigenten på en generalforsamling ikke kunne give sig selv ordet, og Svend Jørgensen ikke ville love at dette ikke kunne / ville finde sted, idet Svend Jørgensen også er almen andelshaver i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

2 o De resterende fremmødte andelshavere havde ingen problemer med at dirigenten, som almen andelshaver, eventuelt selv fik, og tog, ordet under generalforsamlingen. Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl. Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gennemgik derefter dagsorden. 2. Formandens beretning. Årets gang. Året 2011 har for vandværket været ret så begivenhedsrigt; der er udpumpet over M3 som er tæt op af indvindingstilladelsen på M3. Heraf er der i alt leveret 9.000M3 til motorvejsbyggeriet og derfor vil vandværket heller ikke søge om højere indvindingstilladelse for næste år. Der er i årets løb udtaget 8 vandprøver det er 4 begrænset kontrol, 1 normal kontrol, 1 udvidet kontrol, 1 kontrol for organisk mikroforurening (oliespild, chlorerede opløsningsmidler) alle med et tilfredsstillende resultat dvs. uden bemærkninger For år 2012 er der planlagt samme antal, prøvefrekvensen er lovbestemt og udføres af analysefirmaet Eurofins. De 6 udstykninger på Rosenvej i Ullerup er kommet med, men de vægter desværre ikke særligt tungt på vandværkets bundlinje, da det har været nødvendigt at flytte forsyningsledningen i området, så den kom til at ligge ude i fortovet, ellers havde den ligget inde på privat grund og det går ikke; der kunne jo fx fremkomme et ledningsbrud inde under en terrasse eller lignende. Vandværket er nu oppe på i alt 535 andelshavere. Vandværket præsenterer et regnskab for 2011 som viser et underskud på knap , dette på trods af de omtalte 6 nye tilslutninger på Rosenvej. Der er brugt kr på advokat omkostninger i Grønbæk sagen, som var budgetteret med kr ; FFF fastslog at det var vanvittigt at der skal bruges udgifter på sådant noget bøvl i stedet for at alle forbrugerne kunne få dem at se på bundlinjen. Vandværket har haft mange og store uforudsete udgifter som følge af bla et indbrud på vandværket i marts 2011, hvor vandværket blev offer for klassikeren, idet der havde indbrud i 2010 hvorefter vandværket så anskaffede nyt til erstatning for det stjålne og så kommer tyven igen i marts 2011 og denne gang ryddede han helt op og tog hækkeklipper og buskrydder samt den nye havetraktor, alt årgang 2010; derudover tog han alt værktøj og sågar værkstedsbordet. For at imødegå gentagelse er der investeret i ekstra jernport foran indgangsdøre, jerngitter for vinduerne, samt udskiftet alle låse (de tidligere var såkaldte bankelåse som var forholdsvise nemme at bryde op), alt i alt til en uforudset en udgift på kr Igen i 2011 har der været en del rørbrud, nogle af dem kan for sidste gang tilskrives motorvejsbyggeriet, et enkelt var oppe på Rosenvej udstykningen hvor ledningen var helt forkert indtegnet og så er det de almindelige rørbrud som aldrig nogensinde kan undgås.

3 Hver gang et sådant rørbrud sker, oplever vandværket og formanden en sand telefonstorm, men selvom at der er op til 15 opringninger på det samme rørbrud så er vandværket glade for at andelshaverne reageret (og det selvom alle ikke taler i det samme rolige toneleje når de ringer og melder et rørbrud) for på den måde er alle med til at passe på vandværkets vand og forhindre for meget vandspild. Vandværket er klar over at et brud kan give den enkelte berørte forbruger bøvl og det er vandværket den første til at beklage, men et rørbrud er ingen herre over. Hvor der derimod er tale om en planlagt vedligeholdelse så forsøger vandværket altid at informere den eller de berørte forbrugere inden reparationen påbegyndes. Af positive ting kan formanden nævne at vandværket i forsommeren 2011 blev kontaktet af KMG - Kliplev Motorway Group om vandværket kunne levere vand til motorvejs byggeriet; KMG lod vandværket forstå at KMG på daværende tidspunkt var i meget akut mangel på vand, de havde behov for hurtigt at kunne tanke en tankbil fuld vand og de ville gerne have det her og nu. Aftalen vandværket derefter indgik med KMG blev, at vandværket forsyner KMG med vand til normal prisen på 2 kr. pr M3, men for hurtigt at kunne tanke bilerne etablerer KMG en brandhane, en såkaldt A-hane, på vandværkets grund, pris ca Efter endt brug i foråret 2012 overdrager de brandhanen kvit og frit til vandværket. Denne hane er droslet ned til en timeydelse på 80M3 så længe KMG henter vand; når motorvejsbyggeriet er afsluttet bliver der skruet helt op for hanen så den i tilfælde af en brand kan fylde 3 brandbiler samtidig idet den så har en timeydelse på næsten 150M3, vandværket håber selvfølgelig aldrig at få får brug for den, men nu har brandvæsnet i hvert fald mulighed herfor. Der er tidligere puslet med tanken om at få monteret en brandhane med en stor ydelse, fordi brandværnet oplyste at de under slagteribranden for nogle år siden kørte til Sottrup for at hente vand, hvilket var hurtigere for dem end at tanke i Avnbøl-Ullerup Vandværks forsyningsområde, det er de i hvert fald fri for nu, men som sagt så håber vandværket ikke at der bliver brug for det. Vandværket har de senere år leveret et resultat som ligger for på nul og af og til også bliver negativt og da vandværket i de kommende år står overfor udskiftninger af rentvandspumperne samt anden almindelig vedligehold, foreslår bestyrelsen, at vandværket hæver målerafgiften med 100 kr. til i alt 350 kr. hvilket man har fået godkendt hos kommunen, men mangler nu generalforsamlingens godkendelse heraf. FFF oplyser at han, så vidt han husker i den tid han har været med i vandværksbestyrelsen, og det er siden 1995, da har man ikke hævet målerafgiften; har man hævet priserne eller også sænket dem så har det gerne været på M3 prisen, og dermed er det blevet forholdsmæssigt dyrest for storforbrugerne, med en hævning af målerafgiften bidrager alle med samme beløb, så det håber FFF at alle er med på. For 2 år siden vedtog vandværket at hæve M3 prisen med 50 øre, men glemte at gennemføre, dvs. vandværket fik ikke indsendt ansøgning til kommunen i tide til at kunne hæve prisen og så man valgte ikke at gennemføre forhøjelsen, men det er der heller ikke nogen der har klager over. Til sammenligning kan FFF oplyse om prisen i vore nabo vandværker; i Nybøl tager kr. 300 i målergebyr men så kr. 3,63 pr M3 vand og i Sottrup er det kr. 300 og kr. 2,00 pr M3

4 Fra og med i år sker der en ændring i afregningen, hvor vandværket før skulle betale et indvindingsbidrag til staten på 31 øre pr. M3 indvindingstilladelse. Det falder nu væk og i stedet kommer der et drikkevandsbidrag direkte på den enkelte forbrugers afregning på 90 øre / M3. som er sammensat af følgende: I 2012 forhøjes den grønne afgift med 23 øre til 5,23 kr. pr M3 og drikkevandsbidraget bliver 67 øre pr M3, i perioden forhøjes det til 46 øre i alt dvs. en grøn afgift på 5,46 kr. og drikkevandsbidraget bliver stadigvæk på de 0,67 øre pr. M 3. Fra og med 2018 er det planen at drikkevandsbidraget på de 67 øre skal bortfalde, lad os nu se om det kommer til at ske, det er sjældent at noget er blevet billigere. Grønbæk sagen. Nu til Villiam Grønbæk sagen. VG ankede jo erstatningens størrelse til landsretten idet han ikke var tilfreds med erstatningens størrelse, han blev tilkendt en erstatning på kr som blev sat i forhold til hans beskedne forbrug. Han forlangte ca. kr bl.a. mente han at han skulle have et 14 dages kurophold til reparation af hans sjæl og psyke og en hel masse andre udokumenterede ting. Så kassereren Hans Jørgen Daabeck ofrede en feriedag fra arbejdet, FFF klarede sig ved at betale sine ansatte nogle overtimer og så kørte Hans Jørgen og FFF til Viborg hvor man mødtes med vandværkets advokat som kom kørende fra Århus, for blot at konstatere at VG ikke mødte op og dermed afviste retten hans anke og han blev dømt til at betale vandværket kr i sagsomkostninger. Efterfølgende giver han overhovedet ikke lyd fra sig og vandværkets advokat kan ikke komme i kontakt med ham; der bliver så lavet en fogedsag mod ham og det hele ender med at vandværket nu har lavet udlæg på godt og vel kr i hans hus. Under den verserende fogedretssag har han anlagt en ny retssag ved retten i Sønderborg; heri beder han retten om at tage stilling til 4 punkter. Pkt. 1. Retablering af forhold inden lukning af vandet dvs. fjernelse af målerbrønd. Pkt. 2. VG vil have vandværket til at gennemskylle hans vandinstallation og der skal udtages vandanalyse indtil det er i orden. Pkt. 3. Hvis der var skader på VGs anlæg skulle de udbedres eller erstattes med nyt på vandværkets regning og selvfølgelig af en VVSinstallatør som han kunne sige god for og efter hans valg. Pkt. 4. Såfremt at der opstår strid skal det erindres at vandværket er skadevolder og VG er den belastede part. Vandværket har efterfølgende fremsendt et svarskrift hvor vandværket påstår afvisning, alternativt frifindelse. Den afviser retten så denne sag og VG idømmes til at betale vandværket kr ekskl. moms inden 14 dage, dem har vandværket ikke set skyggen af endnu.

5 FFF orienterer så om at VG i dag på generalforsamlingen fremsætter nogle forslag som mest af alt kan betegnes som det rene vrøvl, FFF har sagt til VG at han kan få vand lige så snart at han vil have det. Måleren placeres så i målerbrønden på hans grund og den gamle måler i hans kælder bliver nedtaget og rørene samles pænt og ordentligt af vvs firmaet. Men han vil ikke have vand, han vil konflikten, FFF har 2 gange været ude hos ham med 2 forskellige vvs firmaer men er blevet afvist begge gange med den begrundelse at VG nok skal bestemme hvor vanduret skal placeres, han vil have det i kælderen i huset hvortil han nægter vandværket adgang, vandværket vil have det i målerbrønden udenfor så vandværket selv kan holde øje med det og aflæse det for det gør VG jo heller ikke. Sluttelig takkede FFF vandværkets leverandører og samarbejdspartnere samt de fleste af forbrugerne for et godt samarbejde, samt forbrugernes tålmodighed i året der gik, ligesom der også lød en stor tak til bestyrelses kollegaer og regnskabsfører for en solid indsats, idet FFF fastslog at dette var stærkt medvirkende til at det, selvom der er VGsag, stadigvæk er sjovt at være formand, tak skal i have sagde FFF. Efter FFFs beretning spørger dirigenten om det er OK at vente med debat om formandens beretning til kassereren har aflagt revideret regnskab for Dette bifalder de fremmødte, med undtagelse af én, hvorfor formandens beretning sættes til debat. Villiam Grønbæk (VG) bad om, og fik, ordet. VG udtrykte derefter sin utilfredshed med referatet fra sidste år. VG mente at noget af det der var refereret fra sidste år ikke var ordret refereret men sagt på anden måde eller med en anden ordlyd. Dirigenten gjorde opmærksom på at det var formandens beretning og ikke referatet fra sidste år der var til debat. Der var ingen andre af andelshaverne der ønskede ordet og / eller havde bemærkninger til formandens beretning. Formandens beretning blev herefter godkendt med alle stemmer med udtagelse af én stemme der stemte imod. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab for året Såvel driftsregnskab 2011 med noter, som statusbalance pr. 31. december 2011, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. Driftsregnskab 2011, med noter, blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Daabeck. Driftsregnskabet viste Samlet indtægt på kr Samlet udgift på kr Årets underskud kr

6 Statusbalancen balancerer med kr og udviser en egenkapital pr. 31. december 2011 på kr Efter kassererens aflæggelse af regnskab sætter dirigenten regnskabet til debat. Regnskabet blev herefter godkendt; der var ingen der stemte imod. 4. Indkomne forslag. Der var indkommet skrivelse fra Villiam Grønbæk, Kobberholm 10, af 10. februar 2012, omhandlende 5 punkter som skulle optages på generalforsamlingen. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr Dirigenten meddeler generalforsamlingen at VGs skrivelse / forslag af 10. februar 2012 refererer til en retssag hvor der er afsagt dom og / eller disse ikke har nogens relevans i forhold til vandværkets vedtægter. Dirigenten har i f.m. det af VG fremsendte kontaktet advokat Per Q. Ovesen, Advokatgruppen Århus, som giver dirigenten medhold i at generalforsamlingen kan afvise at behandle det af VG fremsendte. Dirigenten beslutter derfor at generalforsamlingen ikke vil behandle det af VG den 10.februar 2012 fremsendte under indkomne forslag. VG tog derefter ordet uden dirigentens tilladelse. Dirigenten bad VG om at sætte sig, og tie, idet VG ikke havde fået ordet af dirigenten, og ikke ville få det i f.m. den af ham fremsendte skrivelse / forslag af 10. februar Generalforsamlingen besluttede herefter ikke at behandle det af VG fremsendte ud fra at dette enten referere til en afsluttet retssag eller at de fremsendte forslag om vedtægtsændringer ikke på nogen måde kunne indarbejdes i en lovlig forenings / vandværkets vedtægter. Herefter rejse VG sig igen og tog ordet uden dirigents tilladelse. VG nægtede at anerkende generalforsamlingens beslutning om ikke at behandle det af ham fremsendte, men fortsatte med en usammenhængende snak og tale om hvordan VG mente at vandværket og dets bestyrelse skulle agere i f.m. den omtale retssag mm. Dirigenten bad igen VG om at sætte sig, og tie. Dette nægtede VG. Herefter suspenderede dirigenten generalforsamlingen, og orienterede om at denne suspendering ville fortsætte så længe VG snakkede. Denne suspendering varede i tidsrummet fra kl. 20:00 til 20:14, så længe snakkede VG; hvorefter VG pludselig forlod generalforsamlingen.

7 Dirigenten meddelte herefter kl. 20:14 at generalforsamlingen var genoptaget og herefter kom bestyrelsens forslag om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr. 350 til behandling. FFF orienterede på vandværkets vegne om forslaget, som bl.a. var fremsat for at imødekomme reparationer på ledningsnettet som sådan og almen vedligeholdelse på vandværket som ikke havde noget med det egentlige forbrug at gøre, men kunne betragtes som en fast omkostning i modsætning til betaling af vand, indvinding mm, som direkte var forbrugsafhængig. Svend Ohlsen spurgte om dette ønske om forhøjelse af målerafgiften havde noget at gøre med om Sønderborg Kommune på sigt skulle overtage vandværket. FFF svarede at der bestemt ikke var planer om at kommunen skulle overtage Avnbøl-Ullerup Vandværk. Erik Dobby Callesen spurgte til hvad en kubikmeter vand i alt kostede og hvordan denne pris var sammensat. Kasserer Hans Jørgen Daabeck redegjorde for dette, og gjorde samtidig opmærksom på at det ikke havde noget med målerafgiften at gøre. En andelshaver kunne ikke støtte forhøjelsen af målerafgiften men foreslog at provenuet af forhøjelsen blev lagt på kubikmeterprisen. Eigil Madsen støttede bestyrelsens forslag, idet ledningsnettet var for alle og derfor skulle alle være med til at betale den faste installation uden hensyntagen til forbrug. Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning. Forslaget om at forhøje den faste målerafgift med kr. 100, fra kr. 250 til kr. 350, blev godkendt med alle stemmer, undtagen 3, der stemte imod. 5. Kassereren forelægger budget for Budget 2012 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. Budget 2012 blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Daabeck. Budgettet viste Samlet indtægt på kr Samlet udgift på kr Forventet overskud kr Efter kassererens aflæggelse af budget sætter dirigenten budgettet til spørgsmål/debat. En andelshaver bemærket at det er et stramt budget. Kasserer Hans Jørgen Daabeck bemærkede hertil at det er et realistisk budget. Gunnar Iversen spurgte til om det budgettet afsatte beløb til advokatbistand var til Villiam Grønbæk sagen. Kasserer Hans Jørgen Daabeck kunne bekræfte at det nok primært var til eventuelle udgifter i f.m. denne sag.

8 Herefter blev budget 2012 taget til efterretning af generalforsamlingen. 6. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår: a) Hans Jørgen Callesen (modtager genvalg) Hans Jørgen Callesen blev genvalgt. b) Hans Jørgen Daabeck (modtager genvalg) Hans Jørgen Daabeck blev genvalgt. c) Frits Friedrichsen (modtager genvalg) Frits Friedrichsen blev genvalgt. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen: a) Svend Jørgensen (modtager genvalg) Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant. 8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: a) Hans Martin Simonsen (modtager genvalg) Hans Martin Simonsen blev genvalgt som revisor. b) suppleant Bent Clausen (modtager genvalg). Bent Clausen blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Under eventuelt er ordet frit, alt kan blive drøftet og givet orientering om, men intet kan vedtages. Eigil Madsen takkede bestyrelsen for godt arbejde og spurgte til om Villiam Grønbæk ikke kunne nægtes adgang til generalforsamlingen, nu han ikke betalte. FFF svarede at Villiam Grønbæk ikke kunne nægtes adgang til generalforsamlingen. Svend Ohlsen spurgte om hvor ofte et vandur skal skiftes. Bestyrelsen svarede at vandur skal skiftes minimum hvert 8. år. Asmus Madsen opfordrede bestyrelsen til at vurdere om det med fordel kunne opsættes et solcelleanlæg så vandværket kunne blive selvforsynende med el. Erik Dobby Callesen spurgte om vandværket havde påtænkt at gentage succesen fra for nogle år siden med at gi samtlige andelshavere en flaske rødvin. Bestyrelsen svarede at den måtte skuffe Dobby, det var ikke noget man havde planlagt, opfordrede i stedet til at ta et glas vand. Herefter var der ikke flere der ønskede ordet under punkt 9, Eventuelt Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for god ro og orden under generalforsamlingen.

9 FFF takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbakningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget; et bestyrelsesarbejde som FFF syntes var og er positivt, på trods af der også var sure timer som fx i f.m. Villiam Grønbæk sagen. FFF takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Hefter klappede alle og vi gik over til maden; sild, frikadeller og rødkål. Det smagte godt. Et par enkelte kræsne fik i stedet for sild makrel i tomat. Povl C. Callesen Protokolfører Den 27. februar 2012.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere