Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl , på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden"

Transkript

1 Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl , på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Formandens beretning Kassereren aflægger revideret regnskab for året Indkomne forslag. Der er indkommet 5 punkter / forslag fra Villiam Grønbæk, Kobberholm 10. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr Kassereren forelægger budget for Valg til bestyrelsen, efter tur afgår: a) Hans Jørgen Callesen (modtager genvalg) b) Hans Jørgen Daabeck (modtager genvalg) c) Frits Friedrichsen (modtager genvalg) 7. Valg af suppleant til bestyrelsen: a) Svend Jørgensen (modtager genvalg) 8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: a) Hans Martin Simonsen (modtager genvalg) b) suppleant Bent Clausen(modtager genvalg). 9. Eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl Der deltog 40 andelshavere, samt 6 ægtefæller til andelshavere. Endvidere deltog vandværkets regnskabsfører Markus Jepsen. Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes fra retsinstanser. Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende, fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren aflevere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen. Formanden Frits Friedrichsen (efterfølgende FFF ) bød velkommen og ledede valg af dirigent og protokolfører. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent blev valgt Svend Jørgensen, Avnbøløsten. o Villiam Grønbæk stemte imod at Svend Jørgensen blev valgt som dirigent, idet Villiam Grønbæk var af den mening at dirigenten på en generalforsamling ikke kunne give sig selv ordet, og Svend Jørgensen ikke ville love at dette ikke kunne / ville finde sted, idet Svend Jørgensen også er almen andelshaver i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

2 o De resterende fremmødte andelshavere havde ingen problemer med at dirigenten, som almen andelshaver, eventuelt selv fik, og tog, ordet under generalforsamlingen. Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl. Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gennemgik derefter dagsorden. 2. Formandens beretning. Årets gang. Året 2011 har for vandværket været ret så begivenhedsrigt; der er udpumpet over M3 som er tæt op af indvindingstilladelsen på M3. Heraf er der i alt leveret 9.000M3 til motorvejsbyggeriet og derfor vil vandværket heller ikke søge om højere indvindingstilladelse for næste år. Der er i årets løb udtaget 8 vandprøver det er 4 begrænset kontrol, 1 normal kontrol, 1 udvidet kontrol, 1 kontrol for organisk mikroforurening (oliespild, chlorerede opløsningsmidler) alle med et tilfredsstillende resultat dvs. uden bemærkninger For år 2012 er der planlagt samme antal, prøvefrekvensen er lovbestemt og udføres af analysefirmaet Eurofins. De 6 udstykninger på Rosenvej i Ullerup er kommet med, men de vægter desværre ikke særligt tungt på vandværkets bundlinje, da det har været nødvendigt at flytte forsyningsledningen i området, så den kom til at ligge ude i fortovet, ellers havde den ligget inde på privat grund og det går ikke; der kunne jo fx fremkomme et ledningsbrud inde under en terrasse eller lignende. Vandværket er nu oppe på i alt 535 andelshavere. Vandværket præsenterer et regnskab for 2011 som viser et underskud på knap , dette på trods af de omtalte 6 nye tilslutninger på Rosenvej. Der er brugt kr på advokat omkostninger i Grønbæk sagen, som var budgetteret med kr ; FFF fastslog at det var vanvittigt at der skal bruges udgifter på sådant noget bøvl i stedet for at alle forbrugerne kunne få dem at se på bundlinjen. Vandværket har haft mange og store uforudsete udgifter som følge af bla et indbrud på vandværket i marts 2011, hvor vandværket blev offer for klassikeren, idet der havde indbrud i 2010 hvorefter vandværket så anskaffede nyt til erstatning for det stjålne og så kommer tyven igen i marts 2011 og denne gang ryddede han helt op og tog hækkeklipper og buskrydder samt den nye havetraktor, alt årgang 2010; derudover tog han alt værktøj og sågar værkstedsbordet. For at imødegå gentagelse er der investeret i ekstra jernport foran indgangsdøre, jerngitter for vinduerne, samt udskiftet alle låse (de tidligere var såkaldte bankelåse som var forholdsvise nemme at bryde op), alt i alt til en uforudset en udgift på kr Igen i 2011 har der været en del rørbrud, nogle af dem kan for sidste gang tilskrives motorvejsbyggeriet, et enkelt var oppe på Rosenvej udstykningen hvor ledningen var helt forkert indtegnet og så er det de almindelige rørbrud som aldrig nogensinde kan undgås.

3 Hver gang et sådant rørbrud sker, oplever vandværket og formanden en sand telefonstorm, men selvom at der er op til 15 opringninger på det samme rørbrud så er vandværket glade for at andelshaverne reageret (og det selvom alle ikke taler i det samme rolige toneleje når de ringer og melder et rørbrud) for på den måde er alle med til at passe på vandværkets vand og forhindre for meget vandspild. Vandværket er klar over at et brud kan give den enkelte berørte forbruger bøvl og det er vandværket den første til at beklage, men et rørbrud er ingen herre over. Hvor der derimod er tale om en planlagt vedligeholdelse så forsøger vandværket altid at informere den eller de berørte forbrugere inden reparationen påbegyndes. Af positive ting kan formanden nævne at vandværket i forsommeren 2011 blev kontaktet af KMG - Kliplev Motorway Group om vandværket kunne levere vand til motorvejs byggeriet; KMG lod vandværket forstå at KMG på daværende tidspunkt var i meget akut mangel på vand, de havde behov for hurtigt at kunne tanke en tankbil fuld vand og de ville gerne have det her og nu. Aftalen vandværket derefter indgik med KMG blev, at vandværket forsyner KMG med vand til normal prisen på 2 kr. pr M3, men for hurtigt at kunne tanke bilerne etablerer KMG en brandhane, en såkaldt A-hane, på vandværkets grund, pris ca Efter endt brug i foråret 2012 overdrager de brandhanen kvit og frit til vandværket. Denne hane er droslet ned til en timeydelse på 80M3 så længe KMG henter vand; når motorvejsbyggeriet er afsluttet bliver der skruet helt op for hanen så den i tilfælde af en brand kan fylde 3 brandbiler samtidig idet den så har en timeydelse på næsten 150M3, vandværket håber selvfølgelig aldrig at få får brug for den, men nu har brandvæsnet i hvert fald mulighed herfor. Der er tidligere puslet med tanken om at få monteret en brandhane med en stor ydelse, fordi brandværnet oplyste at de under slagteribranden for nogle år siden kørte til Sottrup for at hente vand, hvilket var hurtigere for dem end at tanke i Avnbøl-Ullerup Vandværks forsyningsområde, det er de i hvert fald fri for nu, men som sagt så håber vandværket ikke at der bliver brug for det. Vandværket har de senere år leveret et resultat som ligger for på nul og af og til også bliver negativt og da vandværket i de kommende år står overfor udskiftninger af rentvandspumperne samt anden almindelig vedligehold, foreslår bestyrelsen, at vandværket hæver målerafgiften med 100 kr. til i alt 350 kr. hvilket man har fået godkendt hos kommunen, men mangler nu generalforsamlingens godkendelse heraf. FFF oplyser at han, så vidt han husker i den tid han har været med i vandværksbestyrelsen, og det er siden 1995, da har man ikke hævet målerafgiften; har man hævet priserne eller også sænket dem så har det gerne været på M3 prisen, og dermed er det blevet forholdsmæssigt dyrest for storforbrugerne, med en hævning af målerafgiften bidrager alle med samme beløb, så det håber FFF at alle er med på. For 2 år siden vedtog vandværket at hæve M3 prisen med 50 øre, men glemte at gennemføre, dvs. vandværket fik ikke indsendt ansøgning til kommunen i tide til at kunne hæve prisen og så man valgte ikke at gennemføre forhøjelsen, men det er der heller ikke nogen der har klager over. Til sammenligning kan FFF oplyse om prisen i vore nabo vandværker; i Nybøl tager kr. 300 i målergebyr men så kr. 3,63 pr M3 vand og i Sottrup er det kr. 300 og kr. 2,00 pr M3

4 Fra og med i år sker der en ændring i afregningen, hvor vandværket før skulle betale et indvindingsbidrag til staten på 31 øre pr. M3 indvindingstilladelse. Det falder nu væk og i stedet kommer der et drikkevandsbidrag direkte på den enkelte forbrugers afregning på 90 øre / M3. som er sammensat af følgende: I 2012 forhøjes den grønne afgift med 23 øre til 5,23 kr. pr M3 og drikkevandsbidraget bliver 67 øre pr M3, i perioden forhøjes det til 46 øre i alt dvs. en grøn afgift på 5,46 kr. og drikkevandsbidraget bliver stadigvæk på de 0,67 øre pr. M 3. Fra og med 2018 er det planen at drikkevandsbidraget på de 67 øre skal bortfalde, lad os nu se om det kommer til at ske, det er sjældent at noget er blevet billigere. Grønbæk sagen. Nu til Villiam Grønbæk sagen. VG ankede jo erstatningens størrelse til landsretten idet han ikke var tilfreds med erstatningens størrelse, han blev tilkendt en erstatning på kr som blev sat i forhold til hans beskedne forbrug. Han forlangte ca. kr bl.a. mente han at han skulle have et 14 dages kurophold til reparation af hans sjæl og psyke og en hel masse andre udokumenterede ting. Så kassereren Hans Jørgen Daabeck ofrede en feriedag fra arbejdet, FFF klarede sig ved at betale sine ansatte nogle overtimer og så kørte Hans Jørgen og FFF til Viborg hvor man mødtes med vandværkets advokat som kom kørende fra Århus, for blot at konstatere at VG ikke mødte op og dermed afviste retten hans anke og han blev dømt til at betale vandværket kr i sagsomkostninger. Efterfølgende giver han overhovedet ikke lyd fra sig og vandværkets advokat kan ikke komme i kontakt med ham; der bliver så lavet en fogedsag mod ham og det hele ender med at vandværket nu har lavet udlæg på godt og vel kr i hans hus. Under den verserende fogedretssag har han anlagt en ny retssag ved retten i Sønderborg; heri beder han retten om at tage stilling til 4 punkter. Pkt. 1. Retablering af forhold inden lukning af vandet dvs. fjernelse af målerbrønd. Pkt. 2. VG vil have vandværket til at gennemskylle hans vandinstallation og der skal udtages vandanalyse indtil det er i orden. Pkt. 3. Hvis der var skader på VGs anlæg skulle de udbedres eller erstattes med nyt på vandværkets regning og selvfølgelig af en VVSinstallatør som han kunne sige god for og efter hans valg. Pkt. 4. Såfremt at der opstår strid skal det erindres at vandværket er skadevolder og VG er den belastede part. Vandværket har efterfølgende fremsendt et svarskrift hvor vandværket påstår afvisning, alternativt frifindelse. Den afviser retten så denne sag og VG idømmes til at betale vandværket kr ekskl. moms inden 14 dage, dem har vandværket ikke set skyggen af endnu.

5 FFF orienterer så om at VG i dag på generalforsamlingen fremsætter nogle forslag som mest af alt kan betegnes som det rene vrøvl, FFF har sagt til VG at han kan få vand lige så snart at han vil have det. Måleren placeres så i målerbrønden på hans grund og den gamle måler i hans kælder bliver nedtaget og rørene samles pænt og ordentligt af vvs firmaet. Men han vil ikke have vand, han vil konflikten, FFF har 2 gange været ude hos ham med 2 forskellige vvs firmaer men er blevet afvist begge gange med den begrundelse at VG nok skal bestemme hvor vanduret skal placeres, han vil have det i kælderen i huset hvortil han nægter vandværket adgang, vandværket vil have det i målerbrønden udenfor så vandværket selv kan holde øje med det og aflæse det for det gør VG jo heller ikke. Sluttelig takkede FFF vandværkets leverandører og samarbejdspartnere samt de fleste af forbrugerne for et godt samarbejde, samt forbrugernes tålmodighed i året der gik, ligesom der også lød en stor tak til bestyrelses kollegaer og regnskabsfører for en solid indsats, idet FFF fastslog at dette var stærkt medvirkende til at det, selvom der er VGsag, stadigvæk er sjovt at være formand, tak skal i have sagde FFF. Efter FFFs beretning spørger dirigenten om det er OK at vente med debat om formandens beretning til kassereren har aflagt revideret regnskab for Dette bifalder de fremmødte, med undtagelse af én, hvorfor formandens beretning sættes til debat. Villiam Grønbæk (VG) bad om, og fik, ordet. VG udtrykte derefter sin utilfredshed med referatet fra sidste år. VG mente at noget af det der var refereret fra sidste år ikke var ordret refereret men sagt på anden måde eller med en anden ordlyd. Dirigenten gjorde opmærksom på at det var formandens beretning og ikke referatet fra sidste år der var til debat. Der var ingen andre af andelshaverne der ønskede ordet og / eller havde bemærkninger til formandens beretning. Formandens beretning blev herefter godkendt med alle stemmer med udtagelse af én stemme der stemte imod. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab for året Såvel driftsregnskab 2011 med noter, som statusbalance pr. 31. december 2011, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. Driftsregnskab 2011, med noter, blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Daabeck. Driftsregnskabet viste Samlet indtægt på kr Samlet udgift på kr Årets underskud kr

6 Statusbalancen balancerer med kr og udviser en egenkapital pr. 31. december 2011 på kr Efter kassererens aflæggelse af regnskab sætter dirigenten regnskabet til debat. Regnskabet blev herefter godkendt; der var ingen der stemte imod. 4. Indkomne forslag. Der var indkommet skrivelse fra Villiam Grønbæk, Kobberholm 10, af 10. februar 2012, omhandlende 5 punkter som skulle optages på generalforsamlingen. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr Dirigenten meddeler generalforsamlingen at VGs skrivelse / forslag af 10. februar 2012 refererer til en retssag hvor der er afsagt dom og / eller disse ikke har nogens relevans i forhold til vandværkets vedtægter. Dirigenten har i f.m. det af VG fremsendte kontaktet advokat Per Q. Ovesen, Advokatgruppen Århus, som giver dirigenten medhold i at generalforsamlingen kan afvise at behandle det af VG fremsendte. Dirigenten beslutter derfor at generalforsamlingen ikke vil behandle det af VG den 10.februar 2012 fremsendte under indkomne forslag. VG tog derefter ordet uden dirigentens tilladelse. Dirigenten bad VG om at sætte sig, og tie, idet VG ikke havde fået ordet af dirigenten, og ikke ville få det i f.m. den af ham fremsendte skrivelse / forslag af 10. februar Generalforsamlingen besluttede herefter ikke at behandle det af VG fremsendte ud fra at dette enten referere til en afsluttet retssag eller at de fremsendte forslag om vedtægtsændringer ikke på nogen måde kunne indarbejdes i en lovlig forenings / vandværkets vedtægter. Herefter rejse VG sig igen og tog ordet uden dirigents tilladelse. VG nægtede at anerkende generalforsamlingens beslutning om ikke at behandle det af ham fremsendte, men fortsatte med en usammenhængende snak og tale om hvordan VG mente at vandværket og dets bestyrelse skulle agere i f.m. den omtale retssag mm. Dirigenten bad igen VG om at sætte sig, og tie. Dette nægtede VG. Herefter suspenderede dirigenten generalforsamlingen, og orienterede om at denne suspendering ville fortsætte så længe VG snakkede. Denne suspendering varede i tidsrummet fra kl. 20:00 til 20:14, så længe snakkede VG; hvorefter VG pludselig forlod generalforsamlingen.

7 Dirigenten meddelte herefter kl. 20:14 at generalforsamlingen var genoptaget og herefter kom bestyrelsens forslag om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr. 350 til behandling. FFF orienterede på vandværkets vegne om forslaget, som bl.a. var fremsat for at imødekomme reparationer på ledningsnettet som sådan og almen vedligeholdelse på vandværket som ikke havde noget med det egentlige forbrug at gøre, men kunne betragtes som en fast omkostning i modsætning til betaling af vand, indvinding mm, som direkte var forbrugsafhængig. Svend Ohlsen spurgte om dette ønske om forhøjelse af målerafgiften havde noget at gøre med om Sønderborg Kommune på sigt skulle overtage vandværket. FFF svarede at der bestemt ikke var planer om at kommunen skulle overtage Avnbøl-Ullerup Vandværk. Erik Dobby Callesen spurgte til hvad en kubikmeter vand i alt kostede og hvordan denne pris var sammensat. Kasserer Hans Jørgen Daabeck redegjorde for dette, og gjorde samtidig opmærksom på at det ikke havde noget med målerafgiften at gøre. En andelshaver kunne ikke støtte forhøjelsen af målerafgiften men foreslog at provenuet af forhøjelsen blev lagt på kubikmeterprisen. Eigil Madsen støttede bestyrelsens forslag, idet ledningsnettet var for alle og derfor skulle alle være med til at betale den faste installation uden hensyntagen til forbrug. Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning. Forslaget om at forhøje den faste målerafgift med kr. 100, fra kr. 250 til kr. 350, blev godkendt med alle stemmer, undtagen 3, der stemte imod. 5. Kassereren forelægger budget for Budget 2012 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. Budget 2012 blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Daabeck. Budgettet viste Samlet indtægt på kr Samlet udgift på kr Forventet overskud kr Efter kassererens aflæggelse af budget sætter dirigenten budgettet til spørgsmål/debat. En andelshaver bemærket at det er et stramt budget. Kasserer Hans Jørgen Daabeck bemærkede hertil at det er et realistisk budget. Gunnar Iversen spurgte til om det budgettet afsatte beløb til advokatbistand var til Villiam Grønbæk sagen. Kasserer Hans Jørgen Daabeck kunne bekræfte at det nok primært var til eventuelle udgifter i f.m. denne sag.

8 Herefter blev budget 2012 taget til efterretning af generalforsamlingen. 6. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår: a) Hans Jørgen Callesen (modtager genvalg) Hans Jørgen Callesen blev genvalgt. b) Hans Jørgen Daabeck (modtager genvalg) Hans Jørgen Daabeck blev genvalgt. c) Frits Friedrichsen (modtager genvalg) Frits Friedrichsen blev genvalgt. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen: a) Svend Jørgensen (modtager genvalg) Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant. 8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: a) Hans Martin Simonsen (modtager genvalg) Hans Martin Simonsen blev genvalgt som revisor. b) suppleant Bent Clausen (modtager genvalg). Bent Clausen blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Under eventuelt er ordet frit, alt kan blive drøftet og givet orientering om, men intet kan vedtages. Eigil Madsen takkede bestyrelsen for godt arbejde og spurgte til om Villiam Grønbæk ikke kunne nægtes adgang til generalforsamlingen, nu han ikke betalte. FFF svarede at Villiam Grønbæk ikke kunne nægtes adgang til generalforsamlingen. Svend Ohlsen spurgte om hvor ofte et vandur skal skiftes. Bestyrelsen svarede at vandur skal skiftes minimum hvert 8. år. Asmus Madsen opfordrede bestyrelsen til at vurdere om det med fordel kunne opsættes et solcelleanlæg så vandværket kunne blive selvforsynende med el. Erik Dobby Callesen spurgte om vandværket havde påtænkt at gentage succesen fra for nogle år siden med at gi samtlige andelshavere en flaske rødvin. Bestyrelsen svarede at den måtte skuffe Dobby, det var ikke noget man havde planlagt, opfordrede i stedet til at ta et glas vand. Herefter var der ikke flere der ønskede ordet under punkt 9, Eventuelt Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for god ro og orden under generalforsamlingen.

9 FFF takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbakningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget; et bestyrelsesarbejde som FFF syntes var og er positivt, på trods af der også var sure timer som fx i f.m. Villiam Grønbæk sagen. FFF takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Hefter klappede alle og vi gik over til maden; sild, frikadeller og rødkål. Det smagte godt. Et par enkelte kræsne fik i stedet for sild makrel i tomat. Povl C. Callesen Protokolfører Den 27. februar 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 28. februar 2011, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 28. februar 2011, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 28. februar 2011, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 25. februar 2013, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 25. februar 2013, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 25. februar 2013, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 22. februar 2010, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 22. februar 2010, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 22. februar 2010, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Aarup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aarup Kommune. 2 formål Selskabets formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere