Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl , på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden"

Transkript

1 Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl , på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Formandens beretning Kassereren aflægger revideret regnskab for året Indkomne forslag. Der er indkommet 5 punkter / forslag fra Villiam Grønbæk, Kobberholm 10. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr Kassereren forelægger budget for Valg til bestyrelsen, efter tur afgår: a) Hans Jørgen Callesen (modtager genvalg) b) Hans Jørgen Daabeck (modtager genvalg) c) Frits Friedrichsen (modtager genvalg) 7. Valg af suppleant til bestyrelsen: a) Svend Jørgensen (modtager genvalg) 8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: a) Hans Martin Simonsen (modtager genvalg) b) suppleant Bent Clausen(modtager genvalg). 9. Eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl Der deltog 40 andelshavere, samt 6 ægtefæller til andelshavere. Endvidere deltog vandværkets regnskabsfører Markus Jepsen. Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes fra retsinstanser. Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende, fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren aflevere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen. Formanden Frits Friedrichsen (efterfølgende FFF ) bød velkommen og ledede valg af dirigent og protokolfører. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent blev valgt Svend Jørgensen, Avnbøløsten. o Villiam Grønbæk stemte imod at Svend Jørgensen blev valgt som dirigent, idet Villiam Grønbæk var af den mening at dirigenten på en generalforsamling ikke kunne give sig selv ordet, og Svend Jørgensen ikke ville love at dette ikke kunne / ville finde sted, idet Svend Jørgensen også er almen andelshaver i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

2 o De resterende fremmødte andelshavere havde ingen problemer med at dirigenten, som almen andelshaver, eventuelt selv fik, og tog, ordet under generalforsamlingen. Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl. Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gennemgik derefter dagsorden. 2. Formandens beretning. Årets gang. Året 2011 har for vandværket været ret så begivenhedsrigt; der er udpumpet over M3 som er tæt op af indvindingstilladelsen på M3. Heraf er der i alt leveret 9.000M3 til motorvejsbyggeriet og derfor vil vandværket heller ikke søge om højere indvindingstilladelse for næste år. Der er i årets løb udtaget 8 vandprøver det er 4 begrænset kontrol, 1 normal kontrol, 1 udvidet kontrol, 1 kontrol for organisk mikroforurening (oliespild, chlorerede opløsningsmidler) alle med et tilfredsstillende resultat dvs. uden bemærkninger For år 2012 er der planlagt samme antal, prøvefrekvensen er lovbestemt og udføres af analysefirmaet Eurofins. De 6 udstykninger på Rosenvej i Ullerup er kommet med, men de vægter desværre ikke særligt tungt på vandværkets bundlinje, da det har været nødvendigt at flytte forsyningsledningen i området, så den kom til at ligge ude i fortovet, ellers havde den ligget inde på privat grund og det går ikke; der kunne jo fx fremkomme et ledningsbrud inde under en terrasse eller lignende. Vandværket er nu oppe på i alt 535 andelshavere. Vandværket præsenterer et regnskab for 2011 som viser et underskud på knap , dette på trods af de omtalte 6 nye tilslutninger på Rosenvej. Der er brugt kr på advokat omkostninger i Grønbæk sagen, som var budgetteret med kr ; FFF fastslog at det var vanvittigt at der skal bruges udgifter på sådant noget bøvl i stedet for at alle forbrugerne kunne få dem at se på bundlinjen. Vandværket har haft mange og store uforudsete udgifter som følge af bla et indbrud på vandværket i marts 2011, hvor vandværket blev offer for klassikeren, idet der havde indbrud i 2010 hvorefter vandværket så anskaffede nyt til erstatning for det stjålne og så kommer tyven igen i marts 2011 og denne gang ryddede han helt op og tog hækkeklipper og buskrydder samt den nye havetraktor, alt årgang 2010; derudover tog han alt værktøj og sågar værkstedsbordet. For at imødegå gentagelse er der investeret i ekstra jernport foran indgangsdøre, jerngitter for vinduerne, samt udskiftet alle låse (de tidligere var såkaldte bankelåse som var forholdsvise nemme at bryde op), alt i alt til en uforudset en udgift på kr Igen i 2011 har der været en del rørbrud, nogle af dem kan for sidste gang tilskrives motorvejsbyggeriet, et enkelt var oppe på Rosenvej udstykningen hvor ledningen var helt forkert indtegnet og så er det de almindelige rørbrud som aldrig nogensinde kan undgås.

3 Hver gang et sådant rørbrud sker, oplever vandværket og formanden en sand telefonstorm, men selvom at der er op til 15 opringninger på det samme rørbrud så er vandværket glade for at andelshaverne reageret (og det selvom alle ikke taler i det samme rolige toneleje når de ringer og melder et rørbrud) for på den måde er alle med til at passe på vandværkets vand og forhindre for meget vandspild. Vandværket er klar over at et brud kan give den enkelte berørte forbruger bøvl og det er vandværket den første til at beklage, men et rørbrud er ingen herre over. Hvor der derimod er tale om en planlagt vedligeholdelse så forsøger vandværket altid at informere den eller de berørte forbrugere inden reparationen påbegyndes. Af positive ting kan formanden nævne at vandværket i forsommeren 2011 blev kontaktet af KMG - Kliplev Motorway Group om vandværket kunne levere vand til motorvejs byggeriet; KMG lod vandværket forstå at KMG på daværende tidspunkt var i meget akut mangel på vand, de havde behov for hurtigt at kunne tanke en tankbil fuld vand og de ville gerne have det her og nu. Aftalen vandværket derefter indgik med KMG blev, at vandværket forsyner KMG med vand til normal prisen på 2 kr. pr M3, men for hurtigt at kunne tanke bilerne etablerer KMG en brandhane, en såkaldt A-hane, på vandværkets grund, pris ca Efter endt brug i foråret 2012 overdrager de brandhanen kvit og frit til vandværket. Denne hane er droslet ned til en timeydelse på 80M3 så længe KMG henter vand; når motorvejsbyggeriet er afsluttet bliver der skruet helt op for hanen så den i tilfælde af en brand kan fylde 3 brandbiler samtidig idet den så har en timeydelse på næsten 150M3, vandværket håber selvfølgelig aldrig at få får brug for den, men nu har brandvæsnet i hvert fald mulighed herfor. Der er tidligere puslet med tanken om at få monteret en brandhane med en stor ydelse, fordi brandværnet oplyste at de under slagteribranden for nogle år siden kørte til Sottrup for at hente vand, hvilket var hurtigere for dem end at tanke i Avnbøl-Ullerup Vandværks forsyningsområde, det er de i hvert fald fri for nu, men som sagt så håber vandværket ikke at der bliver brug for det. Vandværket har de senere år leveret et resultat som ligger for på nul og af og til også bliver negativt og da vandværket i de kommende år står overfor udskiftninger af rentvandspumperne samt anden almindelig vedligehold, foreslår bestyrelsen, at vandværket hæver målerafgiften med 100 kr. til i alt 350 kr. hvilket man har fået godkendt hos kommunen, men mangler nu generalforsamlingens godkendelse heraf. FFF oplyser at han, så vidt han husker i den tid han har været med i vandværksbestyrelsen, og det er siden 1995, da har man ikke hævet målerafgiften; har man hævet priserne eller også sænket dem så har det gerne været på M3 prisen, og dermed er det blevet forholdsmæssigt dyrest for storforbrugerne, med en hævning af målerafgiften bidrager alle med samme beløb, så det håber FFF at alle er med på. For 2 år siden vedtog vandværket at hæve M3 prisen med 50 øre, men glemte at gennemføre, dvs. vandværket fik ikke indsendt ansøgning til kommunen i tide til at kunne hæve prisen og så man valgte ikke at gennemføre forhøjelsen, men det er der heller ikke nogen der har klager over. Til sammenligning kan FFF oplyse om prisen i vore nabo vandværker; i Nybøl tager kr. 300 i målergebyr men så kr. 3,63 pr M3 vand og i Sottrup er det kr. 300 og kr. 2,00 pr M3

4 Fra og med i år sker der en ændring i afregningen, hvor vandværket før skulle betale et indvindingsbidrag til staten på 31 øre pr. M3 indvindingstilladelse. Det falder nu væk og i stedet kommer der et drikkevandsbidrag direkte på den enkelte forbrugers afregning på 90 øre / M3. som er sammensat af følgende: I 2012 forhøjes den grønne afgift med 23 øre til 5,23 kr. pr M3 og drikkevandsbidraget bliver 67 øre pr M3, i perioden forhøjes det til 46 øre i alt dvs. en grøn afgift på 5,46 kr. og drikkevandsbidraget bliver stadigvæk på de 0,67 øre pr. M 3. Fra og med 2018 er det planen at drikkevandsbidraget på de 67 øre skal bortfalde, lad os nu se om det kommer til at ske, det er sjældent at noget er blevet billigere. Grønbæk sagen. Nu til Villiam Grønbæk sagen. VG ankede jo erstatningens størrelse til landsretten idet han ikke var tilfreds med erstatningens størrelse, han blev tilkendt en erstatning på kr som blev sat i forhold til hans beskedne forbrug. Han forlangte ca. kr bl.a. mente han at han skulle have et 14 dages kurophold til reparation af hans sjæl og psyke og en hel masse andre udokumenterede ting. Så kassereren Hans Jørgen Daabeck ofrede en feriedag fra arbejdet, FFF klarede sig ved at betale sine ansatte nogle overtimer og så kørte Hans Jørgen og FFF til Viborg hvor man mødtes med vandværkets advokat som kom kørende fra Århus, for blot at konstatere at VG ikke mødte op og dermed afviste retten hans anke og han blev dømt til at betale vandværket kr i sagsomkostninger. Efterfølgende giver han overhovedet ikke lyd fra sig og vandværkets advokat kan ikke komme i kontakt med ham; der bliver så lavet en fogedsag mod ham og det hele ender med at vandværket nu har lavet udlæg på godt og vel kr i hans hus. Under den verserende fogedretssag har han anlagt en ny retssag ved retten i Sønderborg; heri beder han retten om at tage stilling til 4 punkter. Pkt. 1. Retablering af forhold inden lukning af vandet dvs. fjernelse af målerbrønd. Pkt. 2. VG vil have vandværket til at gennemskylle hans vandinstallation og der skal udtages vandanalyse indtil det er i orden. Pkt. 3. Hvis der var skader på VGs anlæg skulle de udbedres eller erstattes med nyt på vandværkets regning og selvfølgelig af en VVSinstallatør som han kunne sige god for og efter hans valg. Pkt. 4. Såfremt at der opstår strid skal det erindres at vandværket er skadevolder og VG er den belastede part. Vandværket har efterfølgende fremsendt et svarskrift hvor vandværket påstår afvisning, alternativt frifindelse. Den afviser retten så denne sag og VG idømmes til at betale vandværket kr ekskl. moms inden 14 dage, dem har vandværket ikke set skyggen af endnu.

5 FFF orienterer så om at VG i dag på generalforsamlingen fremsætter nogle forslag som mest af alt kan betegnes som det rene vrøvl, FFF har sagt til VG at han kan få vand lige så snart at han vil have det. Måleren placeres så i målerbrønden på hans grund og den gamle måler i hans kælder bliver nedtaget og rørene samles pænt og ordentligt af vvs firmaet. Men han vil ikke have vand, han vil konflikten, FFF har 2 gange været ude hos ham med 2 forskellige vvs firmaer men er blevet afvist begge gange med den begrundelse at VG nok skal bestemme hvor vanduret skal placeres, han vil have det i kælderen i huset hvortil han nægter vandværket adgang, vandværket vil have det i målerbrønden udenfor så vandværket selv kan holde øje med det og aflæse det for det gør VG jo heller ikke. Sluttelig takkede FFF vandværkets leverandører og samarbejdspartnere samt de fleste af forbrugerne for et godt samarbejde, samt forbrugernes tålmodighed i året der gik, ligesom der også lød en stor tak til bestyrelses kollegaer og regnskabsfører for en solid indsats, idet FFF fastslog at dette var stærkt medvirkende til at det, selvom der er VGsag, stadigvæk er sjovt at være formand, tak skal i have sagde FFF. Efter FFFs beretning spørger dirigenten om det er OK at vente med debat om formandens beretning til kassereren har aflagt revideret regnskab for Dette bifalder de fremmødte, med undtagelse af én, hvorfor formandens beretning sættes til debat. Villiam Grønbæk (VG) bad om, og fik, ordet. VG udtrykte derefter sin utilfredshed med referatet fra sidste år. VG mente at noget af det der var refereret fra sidste år ikke var ordret refereret men sagt på anden måde eller med en anden ordlyd. Dirigenten gjorde opmærksom på at det var formandens beretning og ikke referatet fra sidste år der var til debat. Der var ingen andre af andelshaverne der ønskede ordet og / eller havde bemærkninger til formandens beretning. Formandens beretning blev herefter godkendt med alle stemmer med udtagelse af én stemme der stemte imod. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab for året Såvel driftsregnskab 2011 med noter, som statusbalance pr. 31. december 2011, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. Driftsregnskab 2011, med noter, blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Daabeck. Driftsregnskabet viste Samlet indtægt på kr Samlet udgift på kr Årets underskud kr

6 Statusbalancen balancerer med kr og udviser en egenkapital pr. 31. december 2011 på kr Efter kassererens aflæggelse af regnskab sætter dirigenten regnskabet til debat. Regnskabet blev herefter godkendt; der var ingen der stemte imod. 4. Indkomne forslag. Der var indkommet skrivelse fra Villiam Grønbæk, Kobberholm 10, af 10. februar 2012, omhandlende 5 punkter som skulle optages på generalforsamlingen. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr Dirigenten meddeler generalforsamlingen at VGs skrivelse / forslag af 10. februar 2012 refererer til en retssag hvor der er afsagt dom og / eller disse ikke har nogens relevans i forhold til vandværkets vedtægter. Dirigenten har i f.m. det af VG fremsendte kontaktet advokat Per Q. Ovesen, Advokatgruppen Århus, som giver dirigenten medhold i at generalforsamlingen kan afvise at behandle det af VG fremsendte. Dirigenten beslutter derfor at generalforsamlingen ikke vil behandle det af VG den 10.februar 2012 fremsendte under indkomne forslag. VG tog derefter ordet uden dirigentens tilladelse. Dirigenten bad VG om at sætte sig, og tie, idet VG ikke havde fået ordet af dirigenten, og ikke ville få det i f.m. den af ham fremsendte skrivelse / forslag af 10. februar Generalforsamlingen besluttede herefter ikke at behandle det af VG fremsendte ud fra at dette enten referere til en afsluttet retssag eller at de fremsendte forslag om vedtægtsændringer ikke på nogen måde kunne indarbejdes i en lovlig forenings / vandværkets vedtægter. Herefter rejse VG sig igen og tog ordet uden dirigents tilladelse. VG nægtede at anerkende generalforsamlingens beslutning om ikke at behandle det af ham fremsendte, men fortsatte med en usammenhængende snak og tale om hvordan VG mente at vandværket og dets bestyrelse skulle agere i f.m. den omtale retssag mm. Dirigenten bad igen VG om at sætte sig, og tie. Dette nægtede VG. Herefter suspenderede dirigenten generalforsamlingen, og orienterede om at denne suspendering ville fortsætte så længe VG snakkede. Denne suspendering varede i tidsrummet fra kl. 20:00 til 20:14, så længe snakkede VG; hvorefter VG pludselig forlod generalforsamlingen.

7 Dirigenten meddelte herefter kl. 20:14 at generalforsamlingen var genoptaget og herefter kom bestyrelsens forslag om forhøjelse af den faste målerafgift fra kr. 250 til kr. 350 til behandling. FFF orienterede på vandværkets vegne om forslaget, som bl.a. var fremsat for at imødekomme reparationer på ledningsnettet som sådan og almen vedligeholdelse på vandværket som ikke havde noget med det egentlige forbrug at gøre, men kunne betragtes som en fast omkostning i modsætning til betaling af vand, indvinding mm, som direkte var forbrugsafhængig. Svend Ohlsen spurgte om dette ønske om forhøjelse af målerafgiften havde noget at gøre med om Sønderborg Kommune på sigt skulle overtage vandværket. FFF svarede at der bestemt ikke var planer om at kommunen skulle overtage Avnbøl-Ullerup Vandværk. Erik Dobby Callesen spurgte til hvad en kubikmeter vand i alt kostede og hvordan denne pris var sammensat. Kasserer Hans Jørgen Daabeck redegjorde for dette, og gjorde samtidig opmærksom på at det ikke havde noget med målerafgiften at gøre. En andelshaver kunne ikke støtte forhøjelsen af målerafgiften men foreslog at provenuet af forhøjelsen blev lagt på kubikmeterprisen. Eigil Madsen støttede bestyrelsens forslag, idet ledningsnettet var for alle og derfor skulle alle være med til at betale den faste installation uden hensyntagen til forbrug. Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning. Forslaget om at forhøje den faste målerafgift med kr. 100, fra kr. 250 til kr. 350, blev godkendt med alle stemmer, undtagen 3, der stemte imod. 5. Kassereren forelægger budget for Budget 2012 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. Budget 2012 blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Daabeck. Budgettet viste Samlet indtægt på kr Samlet udgift på kr Forventet overskud kr Efter kassererens aflæggelse af budget sætter dirigenten budgettet til spørgsmål/debat. En andelshaver bemærket at det er et stramt budget. Kasserer Hans Jørgen Daabeck bemærkede hertil at det er et realistisk budget. Gunnar Iversen spurgte til om det budgettet afsatte beløb til advokatbistand var til Villiam Grønbæk sagen. Kasserer Hans Jørgen Daabeck kunne bekræfte at det nok primært var til eventuelle udgifter i f.m. denne sag.

8 Herefter blev budget 2012 taget til efterretning af generalforsamlingen. 6. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår: a) Hans Jørgen Callesen (modtager genvalg) Hans Jørgen Callesen blev genvalgt. b) Hans Jørgen Daabeck (modtager genvalg) Hans Jørgen Daabeck blev genvalgt. c) Frits Friedrichsen (modtager genvalg) Frits Friedrichsen blev genvalgt. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen: a) Svend Jørgensen (modtager genvalg) Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant. 8. Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: a) Hans Martin Simonsen (modtager genvalg) Hans Martin Simonsen blev genvalgt som revisor. b) suppleant Bent Clausen (modtager genvalg). Bent Clausen blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Under eventuelt er ordet frit, alt kan blive drøftet og givet orientering om, men intet kan vedtages. Eigil Madsen takkede bestyrelsen for godt arbejde og spurgte til om Villiam Grønbæk ikke kunne nægtes adgang til generalforsamlingen, nu han ikke betalte. FFF svarede at Villiam Grønbæk ikke kunne nægtes adgang til generalforsamlingen. Svend Ohlsen spurgte om hvor ofte et vandur skal skiftes. Bestyrelsen svarede at vandur skal skiftes minimum hvert 8. år. Asmus Madsen opfordrede bestyrelsen til at vurdere om det med fordel kunne opsættes et solcelleanlæg så vandværket kunne blive selvforsynende med el. Erik Dobby Callesen spurgte om vandværket havde påtænkt at gentage succesen fra for nogle år siden med at gi samtlige andelshavere en flaske rødvin. Bestyrelsen svarede at den måtte skuffe Dobby, det var ikke noget man havde planlagt, opfordrede i stedet til at ta et glas vand. Herefter var der ikke flere der ønskede ordet under punkt 9, Eventuelt Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for god ro og orden under generalforsamlingen.

9 FFF takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbakningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget; et bestyrelsesarbejde som FFF syntes var og er positivt, på trods af der også var sure timer som fx i f.m. Villiam Grønbæk sagen. FFF takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Hefter klappede alle og vi gik over til maden; sild, frikadeller og rødkål. Det smagte godt. Et par enkelte kræsne fik i stedet for sild makrel i tomat. Povl C. Callesen Protokolfører Den 27. februar 2012.

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 2014 Referat fra generalforsamling 2014 Afholdt tirsdag d.18. februar 2014 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere