REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School - Kandidatafhandling 2011 Cand. Merc. Aud Studiet, Institut for revision og regnskab Udarbejet af: Maibrith Damborg Vejleder: Lars Kiertzner Censor: Antal anslag: (eksklusiv forside, litteraturliste, forkortelser og bilag), svarende til 75,2 normal sider af anslag. Antal hele sider: ca. 79,5 sider. Dato for aflevering: 3. okotber 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FIGUROVERSIGT... 4 KAPITEL 1: EXECUTIVE SUMMARY... 5 KAPITEL 2: INDLEDENDE OG PRÆCISERENDE KAPITEL INDLEDNING PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING AFHANDLINGENS METODE Afhandlingens genstandsfelt Den reguleringsmæssige del fase Konsekvensanalysen fase Den konkluderende og perspektiverende fase fase AFHANDLINGENS UNDERSØGELSESDESIGN OG DATA INDSAMLINGSTEKNIKKER Afhandlingens primære kvalitative data; Kommentarbreve Afhandlingens supplerende kvalitative data; Spørgeskemaundersøgelse PROJEKTDESIGN AFGRÆNSNING KILDEKRITIK Anvendt litteratur Empiriske kilder KAPITEL 3: HVAD ER LEASING & HVORFOR VÆLGE DENNE FINANSIERINGSFORM? DEFINITION AF LEASING LEASINGFORMER OVERVEJELSER VED INDGÅELSE AF LEASINGAFTALER Likviditetsmæssige overvejelser Regnskabsmæssige overvejelser Andre overvejelser DELKONKLUSION KAPITEL 4: IAS 17, LEASINGKONTRAKTER HVEM ER OMFATTET AF REGLERNE I IFRS, HERUNDER IAS 17? BEGREBSRAMMEN I IAS IFRIC 4 / SIC KLASSIFIKATION AF LEASINGKONTRAKTER Hvornår skal leasingkontrakten klassificeres? Klassifikation af finansiel leasing Særligt om klassifikation af grunde og bygninger INDREGNING OG MÅLING Første indregning og måling af finansielle leasingkontrakter Dagsværdi Nutidsværdien af minimumsydelserne Diskonteringsfaktor Leasingkontraktens minimumsydelser Efterfølgende indregning og måling af finansielle leasingkontrakter

3 4.5 OPLYSNINGER OG PRÆSENTATION OPERATIONELLE LEASINGKONTRAKTER KRITIK AF IAS DELKONKLUSION KAPITEL 5: DISKUSSION AF NY REGNSKABSSTANDARD IASB OG FASB S ARBEJDSPROCES BEGREBSRAMMEN Kortfristede leasingaftaler Servicekontrakter RIGHT-OF-USE MODEL (BRUGSRETMODEL) INDREGNING OG MÅLING Første indregning og måling af simple leasingkontrakter Efterfølgende indregning og måling af simple leasingkontrakter SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE OPTIONER I LEASINGKONTRAKTER Leasingaftaler med valgmulighed om perioden Første indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden Efterfølgende indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden Købsoptioner BETINGEDE LEASINGYDELSER, HERUNDER GARANTI PÅ RESTVÆRDI Betingede leasingydelser Anerkendelse af betingede leasingydelser Første indregning og måling af betingede leasingydelser Efterfølgende måling af betingede leasingydelser Garanti på restværdi Anerkendelse af garanti på restværdi Første indregning og måling af garanti på restværdi Efterfølgende måling af garanti på restværdi OPLYSNINGER OG PRÆSENTATION Præsentation af forpligtelsen til at betale leasingydelser Præsentation af brugsretten til et aktiv Præsentation i resultatopgørelsen Øvrige oplysningskrav SAMMENLIGNING AF IAS 17 OG DEN FORESLÅEDE NYE REGNSKABSSTANDARD DELKONKLUSION KAPITEL 6: NØGLETALSEFFEKTEN AF DEN FORESLÅEDE REGNSKABSSTANDARD UDVALGTE VIRKSOMHEDER VALG AF FINANSIELLE NØGLETAL BEREGNING AF NØGLETAL A.P. Moller - Maersk Group Carlsberg Group DELKONKLUSION KAPITEL 7: EMPIRISK ANALYSE UNDERSØGELSESDESIGNET FOR DEN EMPIRISKE ANALYSE Udvalgte kommentarbreve Generelt om kommentarbrevenes indhold Supplerende spørgeskemaundersøgelse Generelt om spørgeskemaets struktur BEGREBSRAMMEN

4 7.2.1 Kortsigtede leasingaftaler Servicekontrakter RIGHT-OF-USE MODEL (BRUGSRETMODEL) FØRSTE OG EFTERFØLGENDE INDREGNING OG MÅLING AF SIMPLE LEASINGKONTRAKTER SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE OPTIONER I LEASINGKONTRAKTER Første indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden Efterfølgende indregning og måling af leasingaftaler med valgmulighed om perioden Købsoptioner BETINGEDE LEASINGYDELSER, HERUNDER GARANTI PÅ RESTVÆRDI Første indregning og måling af betingende leasingydelser og garanti på restværdi Efterfølgende indregning og måling af betingende leasingydelser og garanti på restværdi OPLYSNINGER OG PRÆSENTATION UDFORDRINGER RELATERET TIL DEN FORESLÅEDE REGNSKABSSTANDARD Udfordringer vedrørende registrerings- og bogføringsmæssige tilpasninger Udfordringer relateret til brugen af den foreslåede standard Udfordringer i relation til leasingtagers finansieringskilder DELKONKLUSION KAPITEL 8: KONKLUSION EFFEKTEN AF NØGLETALSÆNDRINGEN VED AFSKAFFELSE AF SONDRINGEN MELLEM OPERATIONEL OG FINANSIEL LEASING LØSNING AF KRITIKKEN AF IAS VIRKSOMHEDENS RETVISENDE BILLEDE VED DEN NYE REGNSKABSSTANDARD UDFORDRINGER VED DEN NYE REGNSKABSSTANDARD KAPITEL 9: PERSPEKTIVERING ANVENDELSE AF DEN FORESLÅEDE REGNSKABSSTANDARD UNDER ÅRL IASB OG FASB S FREMTIDIGE STRATEGI OM ARBEJDSSTRUKTUR LITTERATURLISTE FORKORTELSER BILAGSOVERSIGT BILAG

5 FIGUROVERSIGT FIGUR 1: PROJEKTDESIGN FIGUR 2: ILLUSTRATION AF FINANSIEL LEASING FIGUR 3: KLASSIFIKATION AF FINANSIELLE OG OPERATIONELLE LEASINGKONTRAKTER FIGUR 4: NUTIDSVÆRDI AF MINIMUMSYDELSERNE FIGUR 5: AFSKRIVNING AF ET INDREGNET FINANSIELT LEASINGAKTIV FIGUR 6: EKSEMPEL 1 - INDREGNING OG MÅLING AF ET FINANSIELT AKTIV FIGUR 7: EKSEMPEL 2 - PERIODISERING AF EN OPERATIONEL LEASINGKONTRAKT FIGUR 8: TIDSLINJE FOR IASB OG FASB'S LEASINGPROJEKT FIGUR 9: EKSEMPEL 3 - FASTLÆGGELSE AF DEN MEST SANDSYNLIGE LEASINGPERIODE FIGUR 10: EKSEMPEL 4 - DEN REGNSKABSMÆSSIGE EFFEKT VED EN REVURDERING AF LEASINGPERIODEN FIGUR 11: EKSEMPEL 5 - DEN SANDSYNLIGHEDSVÆGTEDE VÆRDI AF BETINGEDE LEASINGYDELSER FIGUR 12: STIGNINGEN I APM'S BALANCESUM VED INDREGNING AF OPERATIONELLE LEASINGAFTALER FIGUR 13: STIGNINGEN I CARLSBERGS BALANCESUM EFTER INDREGNING AF OPERATIONELLE LEASINGAFTALER FIGUR 14: ANALYSERESULTAT 1 - KORTFRISTEDE LEASINGAFTALER FIGUR 15: ANALYSERESULTAT 2 - SERVICEKONTRAKTER FIGUR 16: ANALYSERESULTAT 3 - BRUGSRETMODELLEN FIGUR 17: ANALYSERESULTAT 4 - DEN MEST SANDSYNLIGE LEASINGPERIODE FIGUR 18: ANALYSERESULTAT 5 - ÅRLIG REVURDERING AF LEASINGPERIODEN FIGUR 19: ANALYSERESULTAT 6 - KØBSOPTIONER FIGUR 20: ANALYSERESULTAT 7 - BETINGEDE LEASINGYDELSER FIGUR 21: ANALYSERESULTAT 8 - REVURDERING AF LEASINGYDELSEN FIGUR 22: ANALYSERESULTAT 9 - SEPARAT PRÆSENTATION FIGUR 23: ANALYSERESULTAT 10 - ØGEDE NOTEKRAV

6 KAPITEL 1: Executive summary This thesis has been prepared as part of my MSc in Business Economics and Auditing (CMA) study at the Copenhagen Business School. The issue addressed in the thesis is the accounting treatment of leases in the lessee's annual report. The thesis especially focuses on a new draft accounting standard for leases replacing the applicable IAS 17. The applicable accounting rules of recognition and measurement of leasing distinguish between operating and finance leases. Each type of lease is accounted for differently. The difference in the accounting treatment has resulted in criticism of IAS 17 in several areas. The new draft accounting standard developed by the IASB and the FASB strives to respond to the criticism of IAS 17. The criticism is dealt with by eliminating the distinction between operating and finance leases. The new draft accounting standard requires that all leases (right-of-use model) are accounted for in the balance sheet in conformity with a purchase funded by loans. The IASB and the FASB have published the new draft accounting standard and asked all interested parties and organisations for input to and comments on the draft. Based on selected comment letters and supporting questionnaires, the thesis analyses the ability of the new accounting standard to respond to the current criticism of IAS 17. The analysis also includes an assessment as to whether a better fair presentation in the financial statements is achieved by implementing the draft accounting standard. Also, it has been assessed whether such implementation will pose any specific challenges for the lessee. The analysis is based on comment letters from the following parties: FSR, A.P. Moeller - Maersk Group and Deutsche Bank. Questionnaires were sent to three respondents. The thesis concludes that the new draft accounting standard will eliminate much of the criticism of which IAS 17 has been subjected to. The draft accounting standard will, in many areas, give a better fair presentation in the financial statements compared to the applicable IAS 17. However, the current costs and the implementation costs will be substantial and, consequently, it will be doubtful whether such costs will eliminate the value in use related to a better fair presentation in the financial statements. 5

7 KAPITEL 2: Indledende og præciserende kapitel 2.1 Indledning Globaliseringen medfører, at verdenen i stigende grad skal forholde sig til mere omfattende og komplekse internationale relationer. De økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af landegrænser bliver stadig tættere. Der handles og kommunikeres med næsten alle lande og der deltages aktivt i den internationale økonomiske arbejdsdeling. Verdenen oplever også, at ikke kun staterne, men også virksomhederne får nye muligheder for politisk, kulturel og økonomisk indflydelse på den internationale scene. Som konsekvens af den øgede globalisering stilles der flere og flere krav til benchmarking af markeder, herunder sammenligning af virksomhedernes finansielle nøgletal. Udfordringen i relation til sammenligningen af virksomheder på tværs af landegrænser er, at årsrapporterne i mange tilfælde udarbejdes på baggrund af forskellige lokale regnskabsreguleringer, som besværliggør sammenligningen. IASB og FASB har indgået et samarbejdet, kaldet 2006 Memorandum of Understanding 1. Formålet er at definere fælles regnskabsstandarder for virksomheder, der aflægger regnskaber efter IFRS og U.S. GAAP, således at sammenligneligheden øges yderligere på tværs af landegrænserne. Leasing er et af de projekter, der har høj prioritet i IASB og FASB s strategi om konvergens mellem IFRS og U.S. GAAP. Projektet omhandler et forslag til en ny regnskabsstandard inden for leasing, som vil ændre betydeligt på den nuværende regnskabsmæssige behandling af leasing i leasingtagers årsrapport. Leasinggivers årsrapport, som afhandlingen dog afgrænses fra (jf. afsnit 2.7), vil også blive påvirket. Sondringen mellem operationel og finansiel leasing foreslås ophævet og alle leasingaftaler skal fremadrettet indregnes i regnskabet. Leasingtagere skal således ikke længere holde operationel leasing ude af balancen (off-balance sheet financing). Ved at indregne operationel leasing i lighed med finansiel leasing sikres det, at substansen i aftalerne ligger til grund for den regnskabsmæssige behandling (indhold frem for formalia), og at regnskabet i højere grad lever op til kravene anført i begrebsrammen. Ved implementering af den foreslåede regnskabsstandard forventer IASB og FASB derfor, at de reelle økonomiske forhold beskrives, og at sammenligningen af virksomheder på tværs af landegrænser forbedres. 2.2 Problemstilling Finansieringsformen leasing er for mange virksomheder en eftertragtet måde at anskaffe sig aktiver på, men udfordringen er, at virksomhedernes regnskaber ikke i tilstrækkeligt omfang afspejler de rettigheder og forpligtelser, som er forbundet med de indgåede leasingaftaler. 1 6

8 I perioden fra oplevede leasingselskaberne en kraftig fremgang, men leasingselskaberne fik dog øretæver, da finanskrisen brød ud og leasingbranchen blev dermed ramt hårdt, bl.a. som følge af det store fald i erhvervslivets store investeringer 2. IASB og FASB s projekt om en ny regnskabsstandard lægger op til, at også eksisterende leasingaftaler vil blive omfattet af bestemmelserne. Det forventes derfor, at langt de fleste virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, vil blive påvirket regnskabsmæssigt af de foreslåede ændringer. Virksomhedernes finansielle nøgletal viser tydeligt udviklingen af en virksomhedens økonomi. Når regnskabsbrugere vurderer en virksomheds finansielle stilling, ser de derfor i høj grad på virksomhedens finansielle nøgletal. Den foreslåede ændring af den regnskabsmæssige behandling af leasing vil forøge balancen, og virksomhedernes finansielle nøgletal vil som konsekvens heraf ændres. Ifølge IASB og FASB vil den foreslåede regnskabsstandard løse de kritikpunkter, som den nuværende regnskabsstandard, IAS 17, er genstand for. Det er bl.a. IASB og FASB s opfattelse, at regnskabsbrugerne ved brugen af den foreslåede regnskabsstandard opnår væsentlig bedre oplysninger om leasingkontrakters indvirkning på årsregnskabet. Dette vil betyde, at det ikke længere er nødvendigt at korrigere virksomhedernes regnskab med henblik på at vurdere indvirkningen af virksomhedens operationelle leasingkontrakter 3. Men spørgsmålet er, hvor stor en effekt den foreslåede ændring vil få på virksomhedernes nøgletal, om ændringen - som forventet - løser kritikken af IAS 17, og samtidig giver et bedre retvisende billede af virksomhedernes regnskaber 4? Nye regnskabsstandarder medfører ofte nye udfordringer. Derfor vurderes følgende spørgsmål også relevant: Vil den foreslåede regnskabsstandard medføre nye udfordringer for leasingtager? 2.3 Problemformulering Med afsæt i ovenstående problemstilling er afhandlingens problemformulering således: Hovedspørgsmål: 1. Hvad er effekten af ændringen i virksomhedernes nøgletal ved afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing? 2. Vil ændringen betyde, at de udfordringer, der er ved den nuværende IAS 17, bliver løst ved en implementering af den nye regnskabsstandard? 3. Vil virksomhedernes regnskaber give et bedre retvisende billede? 4. Vil der opstå nye udfordringer for virksomhederne? 2 3 Deloitte, Nyt IASB-udkast om leasing, side 1. 4 I kommentarerne til ÅRL 11 omtales graden af det retvisende billede som et bedre retvisende billede. 7

9 Hovedspørgsmålene vil blive besvaret via en række underspørgsmål, jf. nedenfor. 2.4 Afhandlingens metode I det følgende vil der blive redegjort for afhandlingens metodologi, herunder vil der blive argumenteret for sammenhængen mellem henholdsvis den valgte regulering, den valgte metode og genstandsfeltet for afhandlingen Afhandlingens genstandsfelt Genstandsfeltet som behandles i denne afhandling er, som det fremgår af afhandlingens titel leasing i leasingtagers regnskab. Som rettesnor for behandling af afhandlingens genstandsfelt er hovedproblemformuleringen opdelt i 3 faser: den reguleringsmæssige del, konsekvensanalysen samt den konkluderende og den perspektiverende del Den reguleringsmæssige del fase 1 Den reguleringsmæssige del består af kapitel 1-5. Kapitel 1 og 2 er den indledende og præciserende del, som indeholder de indledende og formelle afsnit. Kapitel 3 rummer en generel beskrivelse af leasing, herunder en beskrivelse af definitionerne på de forskellige regnskabsmæssige former for leasing. Yderligere indeholder kapitlet en gennemgang af årsagen til, hvorfor virksomheder vælger denne finansieringsform. Beskrivelsen i dette kapitel er ikke afgørende for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål, men er fundet hensigtsmæssig i relation til afhandlingens struktur. Kapitel 4-5 søger at skabe et overblik over ændringen i den regnskabsmæssige behandling af leasing før og efter implementeringen af den nye regnskabsstandard, herunder at konkretisere udfordringerne ved den nuværende IAS 17. Denne konkretisering er grundlaget for afhandlingen, og er derfor alt afgørende for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål. For at klarlægge, hvorledes den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i årsrapporten sker nu og forventes at ske i fremtiden, vil kapitel 4 og 5 i den reguleringsmæssige del omfatte en beskrivelse af de regnskabsregler, der er gældende i henhold til IAS 17 samt en diskussion af den nye regnskabsstandard. Diskussionen af den nye regnskabsstandard tager udgangspunkt i det af IASB og FASB udsendte diskussionsoplæg (DP) og det udsendte høringsudkast (ED). I de tilfælde, hvor IASB og FASB har foreslået yderligere ændringer efter det udsendte høringsudkast, som blev udsendt i 2010, vil disse 8

10 ændringer indgå i diskussionen. Oplægget forventes at blive sendt i fornyet høring igen i 4. kvartal 2011, jf. afsnit 5.1. Den reguleringsmæssige del vil overordnet koncentrere sig om følgende underspørgsmål: Underspørgsmål: Til brug for konkretisering af afhandlingens problemstilling og til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 1-4: Hvad er leasing, hvilke leasingtyper findes og hvorfor vælge denne finansieringsform? Hvordan skal leasing behandles i henhold til gældende regnskabsstandard (IAS 17)? Hvad er udfordringerne ved den nuværende IAS 17? Hvordan skal leasing behandles efter en implementering af den nye regnskabsstandard? Konsekvensanalysen fase 2 Den reguleringsmæssige del danner fundamentet for konsekvensanalysen, som omfatter kapitel 5-6. Mens den reguleringsmæssige del primært søger at konkretisere afhandlingens problemstilling, er det konsekvensanalysens primære formål at søge selve problemformuleringen løst. Konsekvensanalysens kapitel 5 søger at anskueliggøre, hvilken konsekvens en ændring af den regnskabsmæssige behandling af leasing får for udviklingen i virksomhedernes økonomiske nøgletal. Til brug for afhandlingens eksemplificering af konsekvensen af den foreslåede ændring er der udvalgt 2 virksomheder; Carlsberg Group og A.P. Moller - Maersk Group. Kapitel 6 danner rammen om afhandlingens empiriske analyse. Indholdet af den empiriske analyse er nærmere omtalt i afsnit 2.5. Konsekvensanalysen rejser følgende underspørgsmål: Underspørgsmål: Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 1: Hvordan påvirker en afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing virksomhedens finansielle nøgletalsberegninger? Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 2 og 3: Hvordan vurderer de inddragne virksomheder, organisationer og respondenter generelt den foreslåede regnskabsstandard? Vurderer de, at kritikpunkterne af IAS 17 bliver løst og vurderer de, at de nye regnskabsregler vil medføre et bedre retvisende billede af virksomhedernes regnskaber? 9

11 Underspørgsmål - fortsat: Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmål 4: Forventer de inddragne virksomheder, organisationer og respondenter, at de foreslåede regnskabsregler giver anledning til nye udfordringer? Den konkluderende og perspektiverende del fase 3 Afslutningsvist indeholder opgaven den konkluderende og perspektiverende del, hvor hovedelementerne fra de enkelte kapitler sammenfattes i en hovedkonklusion (kapitel 8), og spørgsmålene i problemformuleringen besvares. Slutteligt vil denne fase indeholde en perspektivering (kapitel 9), hvor følgende aspekter vil blive inddraget: Underspørgsmål: Kan den foreslåede regnskabsstandard anvendes inden for ÅRL? Vil den noget ustrukturerede arbejdsgang, som forslaget til den nye regnskabsstandard har været genstand for betyde, at IASB og FASB s fremtidige strategi om arbejdsstruktur ændres? 2.5 Afhandlingens undersøgelsesdesign og data indsamlingsteknikker Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå afhandlingens genstandsfelt analyseres 5. Undersøgelsesdesignet vil tage udgangspunkt i kvalitative analyseteknikker, som er de datateknikker, der fortæller om de fænomener, der ikke kan tælles eller måles 6. Fordelen ved at inddrage denne analyseteknik er, at den er detaljeret, og dermed er medvirkende til at give en dybere helhedsforståelse af undersøgelsesdesignet Afhandlingens primære kvalitative data; Kommentarbreve De primære kvalitative data, som vil blive inddraget i afhandlingens empiriske analyse, udgøres af kommentarbreve, der er udarbejdet og indsendt på baggrund af de spørgsmål, som indgår i IASB og FASB s udsendte diskussionsoplæg (DP) og det udsendte høringsudkast (ED). IASB og FASB fik i forbindelse med de to udsendte oplæg til den nye regnskabsstandard hhv Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side

12 (høringssvar vedrørende DP) og 786 (høringssvar vedrørende ED) kommentarbreve 7. Kommentarbrevene er indsendt af en bred gruppe af regnskabsbrugere fra hele verden, og kommentarbrevene repræsenterer således et bredt syn på den foreslåede regnskabsstandard. Undersøgelsesdesignet vil blive gennemført ud fra fænomenet inferens. Dette betyder, at afhandlingens problemstilling søges analyseret på baggrund af et mindre antal udvalgte kommentarbreve, som set ud fra en helhedsbetragtning giver et bredt synspunkt på den foreslåede regnskabsstandard 8. For at sikre, at de kommentarbreve, som er udvalgt til at underbygge besvarelsen af afhandlingens problemformulering repræsenterer et bredt synspunkt, er der indledningsvist tilfældigt udvalgt 10 kommentarbreve. Disse tilfældigt udvalgte kommentarbreve er gennemlæst, og ud fra en stratificeret udvælgelsesmetode er der udvalgt 3 kommentarbreve. Ved en stratificeret udvælgelsesmetode forstås en metode, hvor udvælgelsen af kommentarbrevene afhænger af ønsket om, at et antal bestemte typer kommentarbreve medtages i den samlede udvælgelse 9. I dette tilfælde er de 3 kommentarbreve udvalgt med ønsket om, at de skal dække forskellige brugergrupper, som vurderes at have synspunkter, der i sin helhed dækker et bredt spektrum. Brugergrupperne er følgende: rådgiver, leasingtager og långiver. Ved vurderingen af om kommentarbrevene dækker et bredt spektrum er kommentarbrevene sammenholdt med IASB/FASB s mødereferat fra januar Mødereferatet indeholder en overordnet opsummering af de modtagne kommentarbreve, og referatet giver derfor en indikation af, om de udvalgte kommentarbreve dækker et bredt spektrum. Der henvises til afsnit 7.1 for en nærmere gennemgang af hvilke kommentarbreve, der vil blive inddraget i den empiriske analyse Afhandlingens supplerende kvalitative data; Spørgeskemaundersøgelse Som supplement til kommentarbrevene er det valgt at udsende et begrænset antal spørgeskemaer (3 spørgeskemaer), som efterfølgende er drøftet og uddybet via et telefonisk interview med respondenten. Formålet med de udsendte spørgeskemaer er at foretage en indsamling af holdningstilkendegivelser, som bekræftelse på og uddybelse af de foretagne observationer og konklusioner, som analysen, baseret på kommentarbrevene, har resulteret i. De udsendte spørgeskemaer betragtes alene som sekundære kilder. Udsendelsen af spørgeskemaerne er således ikke foretaget med henblik på at være repræsentativ, og udgør ikke en analyse i statistisk forstand. I lighed med kommentarbrevene dækker denne datakilde en række forskellige regnskabsbrugere, jf. afsnit Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side IFRS, IASB/FASB Meeting January 2011, Comment letter summary main issues. 11

13 Spørgeskemaerne er designet til interview formål. På den baggrund har spørgeskemaet dannet grundlag for de afklarende telefoninterviews. Spørgeskemaet er overordnet set opbygget med udgangspunkt i spørgsmål, der er stillet i IASB og FASB s oplæg til den nye regnskabsstandard. Besvarelsen af spørgeskemaerne kan herved underbygge de allerede foretagne observationer og konklusioner udledt af analysen af kommentarbrevene. Spørgsmålene i de af IASB og FASB udsendte oplæg til en ny regnskabsstandard indeholder imidlertid ikke et spørgsmål om, hvorvidt den nye regnskabsstandard forventes at give leasingtager nogle udfordringer set i relation til deres finansieringskilder. Spørgsmålet er fundet relevant i tilknytning til afhandlingens problemstilling, og spørgeskemaet er derfor suppleret med spørgsmål herom. Analysen af dette forhold vil således kun blive belyst via de besvarede spørgeskemaer, altså af de sekundære kilder. Som konsekvens heraf er det væsentligt at bemærke, at resultatet af netop dette spørgsmål ikke kan tillægges en egentlig repræsentativ værdi. På trods heraf er det fundet relevant at inddrage et kortfattet afsnit herom i afhandlingen, jf. afsnit Der henvises til afsnit for en nærmere gennemgang af hvordan spørgeskemaerne er struktureret. 2.6 Projektdesign For at sikre en struktureret besvarelse af problemformuleringen tager afhandlingen udgangspunkt i nedenstående projektdesign. Strukturen vurderes såvel logisk som konstruktiv, idet den indebærer, at viden fra foregående afsnit benyttes i de efterfølgende analyser. Figur 1: Projektdesign Fase 1 Den reguleringsmæssige del Fase 2 Konsekvensanalysen Fase 3 Den konkluderende og perspektiveren de del Executive summary Præciserende og indledende afsnit Hvad er er leasing og hvorfor vælge denne finansieringsform? IAS 17, Leasingkontrakter Diskussion af ny regnskabsstandard Nøgletalseffekten af den foreslåede regnskabsstandard Empirisk analyse Konklusion Perspektivering Kilde: Egen tilvirkning 12

14 2.7 Afgrænsning Nærværende afsnit omhandler de foretagne afgrænsninger, som er vurderet nødvendige for at skabe en rød tråd igennem afhandlingen og for at skabe fokus på problemformuleringens væsentligste elementer. Leasinggiver: Afhandling giver ikke indblik i behandlingen af leasing i leasinggivers regnskab. Som følge af afhandlingens omfang er det fundet nødvendigt, at foretage en skildring mellem leasinggiver og leasingtager. Da det er vurderingen, at de mest markante ændringer, der sker i forbindelse med den nye regnskabsstandard, ligger hos leasingtager, fokuserer afhandlingen herpå. Afhandlingen er fokuseret på følgende regnskabsbrugere: leasingtager, analytikere (investorer), rådgivere og långivere. Andre regnskabsbrugere, som f.eks. ansatte, leverandører, kunder og offentlige myndigheder, vil således ikke blive inddraget. Ud fra afhandlingens hovedproblemstilling vurderes det, at en ændring i den regnskabsmæssige behandling af leasing, vil have størst effekt for de udvalgte brugergrupper. Effekten er størst for disse regnskabsbrugere, idet disse brugere antages at være de primære brugere af virksomhedernes regnskaber. De skattemæssige aspekter omkring indregning af leasingkontrakter vil ikke blive behandlet i denne afhandling. Årsagen er, jf. hovedproblemformuleringen, at afhandlingen fokuserer på det regnskabstekniske frem for det skattetekniske. Opgavens analytiske periode vil tage udgangspunkt i seneste aflagte årsregnskaber for Der inddrages ikke regnskabstal fra tidligere år, idet den principielle effekt ved en ny regnskabsstandard overordnet set vil være ens. De internationale standarder, som benyttes i opgaven, omfatter IFRS, herunder IAS 17 om leasingkontrakter. Afhandlingen vil ikke omhandle FASB s nuværende standard SFAS 13 Accounting for leasing eller andre US-standarder. IAS 17 er den mest udbredte standard og såfremt flere standarder bliver taget i betragtning, er det vurderingen, at det regnskabstekniske overblik i afhandlingen vil forsvinde. Afhandlingens fokus er internationale regnskabsstander gældende på tværs af landegrænser. Dansk regnskabspraksis ifølge ÅRL vil derfor kun indgå i det omfang, hvor det vurderes relevant, herunder i kapitel 9. Den regnskabsmæssige behandling af sale and lease back transaktioner vil ikke blive inddraget i afhandlingen. Området har et omfang og en kompleksitet, der betyder, at det har været nødvendigt at afgrænse afhandlingen herfra. Afhandlingen vil ikke indeholde en analyse af, hvorledes den foreslåede standard vil påvirke pengestrømsopgørelsen eller de foreslåede overgangsbestemmelser. Forholdet er ikke 13

15 vurderet væsentligt i forhold til problemstillingen, og afgræsningen er yderligere foretaget under hensyntagen til afhandlingens omfang. IASB er sammen med FASB i gang med at udarbejde en ny begrebsramme 11, hvori begrebet den regnskabsaflæggende enhed defineres. Udkastet udsendes som led i det fælles projekt om en forbedret begrebsramme, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af fremtidige regnskabsstandarder. Idet der er tale om et projekt, som vil strække sig over flere år, vil afhandlingen alene koncentrere sig om den eksisterende begrebsramme. Dataindsamlingen er afsluttet den 31. august 2011, hvorfor begivenheder efter denne dato ikke vil være behandlet i opgaven. 2.8 Kildekritik Pålideligheden af de anvendte kilder har central betydning for afhandlingens konklusion. Det er overbevisningen, at brugen af den i litteraturlisten angivne litteratur sammenkoblet med en empirisk analyse sikrer den faglige kvalitet af nærværende afhandling Anvendt litteratur Det er vurderingen, at den anvendte litteratur, som fremgår af afhandlingens litteraturliste, er af den fornødne akademiske kvalitet og videnskabelige pålidelighed, og at litteraturen kan benyttes til at underbygge besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Sikringen af kildernes kvalitet er primært sket ved at anvende videnskabelige teoretisk baserede kilder og ved at inddrage relevante dele af pensum fra cand.merc.aud. studiet Empiriske kilder Den empiriske analyse er udarbejdet på baggrund af kommenteringsbreve, jf. afsnit Det er en klar forudsætning for besvarelsen af kommentarbrevene, at afsenderen har sat sig grundigt ind i de foreslåede leasingregler. På baggrund heraf vurderes kommentarbrevene at udgøre et solidt og bæredygtigt empirisk materiale. Kommentarbrevene kan imidlertid være præget af egne holdninger og interesser. For at sikre at kommentarbrevene udgør et solidt og bæredygtigt empirisk materiale er de udvalgte kommenteringsbrevene sammenholdt med IASB og FASB s mødereferat fra januar 2011, jf. afsnit PWC, Regnskabshåndbogen 2010, side

16 Yderligere er den empiriske analyse suppleret med en spørgeskemaundersøgelse, jf. afsnit Det er vurderingen, at spørgeskemaet er opbygget således, at det kan danne grundlag for et holdbart supplement til kommentarbrevene. Datakilden er sekundær og kilden benyttes alene til at underbygge de allerede foretagne observationer og konklusioner resulterende fra analysen af kommentarbrevene. En repræsentativ undersøgelse ville kræve en udsendelse af spørgeskemaet til en bredere kreds af regnskabsbrugere. 15

17 KAPITEL 3: Hvad er leasing & hvorfor vælge denne finansieringsform? Kapitlet indeholder en beskrivelse af definitionen af begrebet leasing, herunder en beskrivelse af de regnskabsmæssige leasingformer. Der foretages endvidere en kort gennemgang af hvorfor virksomheder vælger at indgå en leasingaftale. 3.1 Definition af leasing Leasingkontrakt: I henhold til IAS 17 pkt. 4 defineres en leasingkontrakt, som en aftale, ifølge hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til en leasingtager mod en eller flere betalinger. Uanset at en leasingaftale formelt set er en lejeaftale (af engelsk; lease, udleje), vil visse leasingaftaler i sin substans være at anse som et lånefinansieret køb af et anlægsaktiv (finansiel leasing). Overordnet er et aktiv egnet til leasing, når det er let at identificere, når det eksisterer fysisk og når det har en forudsigelig værdi ved et fremtidigt salg. Leasing kan både benyttes ved nyinvestering og ved etablering af sale-lease-back løsninger af eksisterende aktiver. Som nævnt i afgrænsningen, jf. afsnit 2.7, vil afhandlingen dog ikke indeholde en nærmere redegørelse for reglerne om sale-lease-back konstruktioner. Det er muligt at lease næsten alle typer driftsmidler, f.eks. måleudstyr, procesanlæg, kontorinventar, kopimaskiner, laboratorieudstyr, biler, IT-udstyr og skibe. Det er dog ikke muligt, at lease et immaterielt aktiv, som f.eks. en opfindelse eller en copyright. 3.2 Leasingformer Regnskabsmæssigt skelner IAS 17 mellem to forskellige typer leasing: Finansiel og operationel leasing. Finansiel leasing: IAS 17 pkt. 4 definerer finansiel leasing som en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej. Ved finansiel leasing står leasingselskabet (leasinggiver) for finansieringen af hele aktivets købspris og ejendomsretten forbliver leasinggiverens. Leasingtager betaler en aftalt ydelse for brugsretten til aktivet. Leasingtagers samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. 16

18 Leasingtageren har risikoen og ansvaret for det leasede materiel. Leasingtagers risiko kan f.eks. være risikoen for tab ved ledig kapacitet og teknologisk forældelse, mens leasingtagers ansvar f.eks. kan være ansvaret for den løbende vedligeholdelse og serviceeftersyn af aktivet. Når kontraktens bindingsperiode udløber, kan leasingtager som hovedregel enten vælge at fortsætte aftalen med en ny og lavere ydelse, at anvise en køber til udstyret til en på forhånd fastsat pris eller at tilbagelevere den leasede aktiv. Finansiel leasing kan således betragtes som ren finansiering af et aktiv og leasingformen bruges bl.a. indenfor maskiner, laboratorieudstyr og produktionsudstyr. Figur 2: Illustration af finansiel leasing Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra PWC, Leasing i leasingtagers årsrapport ÅRL og IAS 17, side 12. Operationel leasing: I henhold til IAS 17 pkt. 4 er en operationel leasingkontrakt enhver leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt (negativ afgrænsning). Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen for aktivets genanvendelsesmuligheder når leasingkontrakten udløber. Dette bevirker, at leasingtager mod en risikopræmie til leasingselskabet kan lease aktiver uden at hæfte for restværdien, når leasingkontrakten udløber. Det er således leasingselskabet, der har risikoen for, hvor meget aktivet kan sælges for, når aftalen udløber. Operationel leasing bruges typisk indenfor kopimaskiner, standardproduktionsudstyr, IT-udstyr og biler. 3.3 Overvejelser ved indgåelse af leasingaftaler I de fleste virksomheder er det nødvendigt løbende at anskaffe nyt udstyr og maskiner for at følge med udviklingen og for at være konkurrencedygtig. 17

19 Når en virksomhed skal tage stilling til om et aktiv skal leases eller købes, er det vigtigt, at virksomheden er forudseende med hensyn til deres nuværende og fremtidige behov for aktivet og også med hensyn til konsekvenserne af indgåelse af leasingkontrakten. For at virksomheden kan træffe det rigtige finansieringsvalg, er der derfor en række overvejelser, som bør vurderes, herunder likviditets-, regnskabs- og skattemæssige overvejelser. Herudover er der en række øvrige forhold, som skal overvejes i den samlede vurdering af, om en virksomhed skal købe eller lease. De skattemæssige overvejelser vil dog ikke blive nærmere gennemgået. Der henvises til afhandlingens afgræsning, jf. afsnit Likviditetsmæssige overvejelser Den primære overvejelse vedrørende indgåelse af en leasingaftale er, at virksomheden undgår at binde kapital i et aktiv. Leasing kan derfor være fordelagtigt, når en virksomhed eksempelvis skal foretage større investeringer eller vil frigøre likviditet til optimering af produktudviklingen, væksten, de salgsfremmende aktiviteter eller blot styrke virksomhedens likviditetsreserver. De likviditetsmæssige forhold kan for nogle virksomheder betyde, at de ikke frit kan vælge mellem at købe eller lease et givet aktiv. I sådanne tilfælde kan leasing være en nødvendig alternativ metode til at anskaffe sig aktiver på Regnskabsmæssige overvejelser Det fremgår af kapitel 4, at den regnskabsmæssige behandling af operationelle og finansielle kontrakter er forskellige. Finansielle kontrakter behandles som et lånefinansieret køb og påvirker derfor virksomhedens balance. Operationel leasing påvirker alene resultatopgørelsen. Forskellen i den regnskabsmæssige behandling af operationelle og finansielle kontrakter gør det muligt at strukturere en transaktion med henblik på at opnå en bestemt leasingklassifikation. Forholdet kaldes struktureringselementet og er et af de forhold, som den nuværende regnskabsstandard kritiseres for, jf. afsnit Andre overvejelser Udover de likviditets- og regnskabsmæssige overvejelser er der en række andre faktorer, som virksomhederne skal overveje inden der indgås en leasingkontrakt. Dette er bl.a. følgende: 18

20 Virksomhederne ejer ikke selv det leasede aktiv og eventuelle specialtilpasninger af udstyret kræver derfor leasinggiverens accept. Tilpasninger vil ikke altid blive accepteret, idet mulighederne for gensalg af aktivet kan mindskes. En væsentlig ulempe for virksomheder, der indgår en leasingaftale er, at de typisk er uopsigelige i en længere leasingperiode. Leasingperioden afhænger i høj grad af aktivets art og levetid, og det bør derfor overvejes, om leasingperioden svarer til den periode, hvor en virksomhed reelt har behov for aktivet. Er virksomheden ikke forudseende og må afbryde et kontraktforhold, så kan aftalen være forbundet med store økonomiske omkostninger for virksomheden. Den forventede indtjening og levetid på aktivet kan evt. tilpasses leasingaftalen, således at den løbende betaling af leasingafgiften afspejles i virksomhedens forventede indtjening på aktivet. Leasingtagere skal sikre sig, at de indtræder i leasingselskabets rettigheder og muligheder for at gøre mangelindsigelser gældende overfor leverandøren. 3.4 Delkonklusion Underspørgsmål til problemformuleringen, jf. afsnit 2.4.2: Hvad er leasing, hvilke leasingtyper findes og hvorfor vælge denne finansieringsform? At lease er at leje. Et lejeforhold er nærmere aftalt i en leasingkontrakt, som er en aftale, ifølge hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til en leasingtager mod en eller flere betalinger. Der eksisterer to typer regnskabsmæssig leasing: Finansiel og operationel leasing. Ved finansiel leasing overdrages alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej. Finansiel leasing kan betragtes, som et alternativ til et traditionelt køb af et aktiv på afbetaling. Operationelle leasingkontrakter afgrænses negativt i forhold til finansielle leasingkontrakter, dvs. enhver leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt, betegnes som operationel. I en virksomheds beslutning om køb eller leasing af et aktiv indgår en række overvejelser, som der skal tages stilling til. Overvejelserne kan være af likviditets-, regnskabs- og skattemæssige karakter, men også øvrige forhold som f.eks. leasingkontraktens uopsigelighed skal overvejes. De væsentligste overvejelser, som ligger til grund for at virksomheder vælger at lease frem for at købe et aktiv, er at virksomheder undgår at binde kapital i et aktiv. Hermed får virksomhederne frigjort likviditet til brug for øvrige driftsrelaterede tiltag. 19

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING]

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] Aalborg Universitet cand.merc.aud Vejleder: Hans Vistisen Udarbejdet af: Helle Lei Thomas Møller Nielsen Kandidatafhandling, januar 2010 [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] - med fokus på diskussionsoplægget

Læs mere

Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard

Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard Erhvervsøkonomisk institut Cand. Merc. Aud Forfattere: Daniel Gaye Anette Højberg Nielsen Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard Aarhus Universitet,

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing

Den regnskabsmæssige behandling af leasing HD Regnskab Afhandling april 2011 Den regnskabsmæssige behandling af leasing Aarhus Universitet Uarbejdet af: Handels- og IngeniørHøjskolen Annesophie Goul-Bansmann Vejleder: Peter Berg Studie nr. 70208

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013 Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013 Erhvervsøkonomisk institut HD(R) afhandling Forfatter: Troels Rømer Andersen TR86577

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard SØREN GJERSTRUP PEDERSEN MICHAEL KOFOD LIND VEJLEDER: PEER BRUSGAARD ANTAL ANSLAG: 171.251 ANTAL NORMALSIDER: 75,3 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HD(R) HOVEDOPGAVE

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab?

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab? Kandidatafhandling cand.merc.aud studiet Copenhagen Business School 2012/13 Institut for Regnskab og Revision Leasing / Leases hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Exposure Draft Leases

Exposure Draft Leases Kandidatafhandling Aalborg Universitet cand. merc. aud. august 2011 Exposure Draft Leases En vurdering af betydningen for leasingtagers regnskab og værdien for regnskabsbrugeren Af Morten Fuglsang Nielsen

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6 Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2011-12 Institut for Regnskab og Revision Fremtidens Leasingstandard Ændring af IAS 17 - Leases Studerende: Martin Langhoff Hansen Vejleder:

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

IASBs nye leasingstandard

IASBs nye leasingstandard Copenhagen Business School Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling IASBs nye leasingstandard - Er den bedre end IAS 17? IASB's new leases standard - Is it better than

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Hovedopgave. Christine Lund. Exposure Draft 2013/06 effekt for den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager.

Hovedopgave. Christine Lund. Exposure Draft 2013/06 effekt for den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager. 1 Resume Gennem de senere år har leasing vundet større indpas hos virksomhederne til brug for finansiering. Som følge af det stigende omfang af leasingkontrakter, er en korrekt og gennemsigtig regnskabsmæssig

Læs mere

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary 2 Executive Summary Trine Bundgaard Titelblad Dette speciale er udarbejdet som led i gennemførelsen af cand.merc.aud. på. Afhandlingen er skrevet inden for fagområdet eksternt regnskab ud fra en selvvalgt

Læs mere

Ny leasingstandard. - Mon 3. gang er lykkens gang? Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud. Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard

Ny leasingstandard. - Mon 3. gang er lykkens gang? Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud. Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Antal anslag: 208.220 Ny leasingstandard - Mon 3. gang er lykkens gang?

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport - med fokus på klassifikation af leasingaftaler

Leasing i leasingtagers årsrapport - med fokus på klassifikation af leasingaftaler Institut for regnskabsvæsen Hovedopgave (HD-R) Forfatter: Marianne Schnoor Vejleder: Per Henrik Lindrup Leasing i leasingtagers årsrapport - med fokus på klassifikation af leasingaftaler Handelshøjskolen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver? Hvilken værdi optager virks. dem til i balancen? Hvordan klassificerer virks.

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing Aalborg Universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling, april 2008 Regnskabsmæssig behandling af leasing - en vurdering af hensigtsmæssigheden i de nuværende regler og de fremsatte ændringsforslag Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS Herstedvang 7C, 2 sal 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere