AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark"

Transkript

1 1 AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse Indledning Formål og mål Strategisk grundlag for projektet Vækstforums turismestrategi Kompetenceudviklingsbehov Aarhus Aarhus 2017 og Vækstforums turismestrategi Effekter Vækstmål for projektet Effektkæde Analyser og anbefalinger Indsatsområder og aktiviteter Kompetencebehov Målgruppe Uddannelsesaktiviteter Netværksniveauet Værktøjsniveauet Test-sporet Tilrettelæggelse Organisering Tilsagnsmodtager og partnere Styregruppe Følgegruppe Ressourcer Udgifts- og finansieringsbudget Forudsætninger Evaluering Ekstern evaluering Proces- og tidsplan Tidsplan Proces Bilag 1 Uddybning af effekter Ambitionen for Aarhus Rapport fra COWI Rapport fra Eskild Hansens Strategibureau Vækstpotentialer i Kulturarv Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Værdikæder Internationalt perspektiv Læringsperspektiv Erfaringer med europæiske kulturhovedstadsprojekter

3 1. Projektbeskrivelse 1.1 Indledning Den aktuelle projektansøgning vedrører et projekt, som gennemføres i et partnerskab mellem Midtjysk Turisme, Fonden Aarhus 2017 og i et bredt samarbejde med regionale kultur- og turismeaktører. Baggrunden for projektet er udpegningen af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i Analyser viser, at der er klare vækstpotentialer i de aktiviteter, samarbejder og investeringer, som gennemføres i forbindelse med Aarhus Samtidig peger analyser på, at der er behov for kompetenceudvikling, som forudsætning for at vækstpotentialerne kan realiseres fuldt ud. Det er baggrunden for den aktuelle ansøgning. 1.2 Formål og mål Formålet med den aktuelle projektansøgning er at skabe et grundlaget for at udnytte vækstpotentialerne i Aarhus 2017 fuldt ud og medvirke til, at det bliver en løftestang for at styrke regionens turismemæssige konkurrenceevne og tiltrækningskraft på lang sigt. Derfor skal der gennem projektet arbejdes målrettet med et kompetenceløft, styrket samspil og vidensudveksling, som grundlag for at udnytte vækstpotentialerne i et styrket samspil mellem kultur og events, Aarhus 2017 og turisme. Målgruppen for projektet er offentlige og private aktører inden for kultur, turisme, erhverv og Aarhus Projektet er en nødvendig forudsætning for at nå vækstmålsætningerne i Aarhus Den langsigtede effekt af den aktuelle projektansøgning forventes at blive en større innovationskraft og mere fleksibilitet i arbejdsstyrken, samt bedre regional konkurrencekraft og tiltrækningsevne, herunder især i forhold til turist- og kulturområdet. Projektets tema er RETHINK og det forventes også at have en positiv afsmittende virkning på andre erhvervsområder generelt. 3

4 2. Strategisk grundlag for projektet 2.1 Vækstforums turismestrategi Turisme er et prioriteret indsatsområde i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. I 2011 udarbejdede Vækstforum en strategiudvikling af turismen - Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod Projektet udspringer af Vækstforums turismestrategi. Turismestrategien bygger på en grundig analyse fra 2010 af vækstpotentialerne i turismen i Region Midtjylland. Analysen viser, at der er potentiale for at øge omsætningen i turismen i Region Midtjylland i 2015 med 1,5 mia. kr. årligt, så den samlede regionale omsætning i turismen i 2015 udgør 7,3 mia. kr. om året. Målet er at få øget omsætningen med 4 mio. årligt i 2020, når turismestrategien er gennemført. Turismestrategien indeholder også klare mål for værditilvækst, beskæftigelse, antal overnatninger og døgnforbrug. Vækstforums turismestrategi er udmøntet i en handlingsplan: Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Turismehandlingsplanen har som målsætning at skabe en ny model for en mere fokuseret og professionel turisme med en klar kobling til det internationale marked. Målet er at sætte en offensiv, prioriteret dagsorden og samle kræfterne - både offentlige og private i større partnerskaber og alliancer. Handlingsplanen fokuserer på tre forretningsområder, som vedrører Stærke Feriesteder (kystturisme), Erhvervsturisme og Mersalg. Handlingsplanen skal samtidig skabe en platform for en mere professionel og målrettet turisme. I den forbindelse arbejdes der med tværgående indsatser, der skal styrke produktudvikling, kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling, PR og marketing. Handlingsplanen har også fokus på fire værdikæder, som afspejler de værdiskabende målgrupper og markeder. Det drejer sig om værdikæderne Afslapning/forkælelse, Viden/talent, Forlystelse/kultur og Storby/modernitet. Handlingsplanens fokusområder er sammenfattet i nedenstående figur. 4

5 2.1.1 Kompetenceudviklingsbehov Kompetenceudvikling er en af de tværgående indsatser, der arbejdes med i turismehandlingsplanen. Uddannelsesniveauet i turisterhvervet er som helhed meget lavt. Analysen af turismens vækstpotentialer viste, at der er brug for at øge uddannelses- og kompetenceniveauet i turisterhvervet. Det er en forudsætning for at fremtidssikre arbejdsstyrken. Det er samtidig nødvendigt at højne service- og vidensniveauet, hvis virksomhederne skal klare sig i den internationale konkurrence. Målet er at gøre virksomhederne bedre til at tænke uddannelse og kompetenceudvikling, som et strategisk element til fortsat vækst og udvikling. Uddannelsesbehovet drejer sig både om medarbejder- og ledelsesniveau. 2.2 Aarhus 2017 Aarhus ansøgte med støtte fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen om at blive udpeget til europæisk kulturhovedstad 2017 (ECoC) og blev udpeget den 24. august Temaet for ansøgningen er RETHINK, og det bygger på en ambition om at gentænke, innovere og finde nye muligheder og løsninger. 5

6 Ansøgningen om at blive europæisk kulturhovedstad er udtryk for en ambitiøs satsning, hvor målet bl.a. er, at Aarhus 2017 skal anvende kreativitet, innovation, viden og eksperimenter som brændstof for menneskelig udvikling og økonomisk vækst. Aarhus 2017 skal også bruges til at øge synlighed og tiltrækningskraft nationalt og internationalt. Det udmøntes bl.a. i 300 kultur- og sportsbegivenheder, 12 megaevents, videns- og udviklingsprogrammer samt initiativer vedrørende kommunikation, turisme og marketingsstrategier. Aarhus 2017 åbner nye muligheder for vækst gennem et styrket samspil mellem kultur, turisme, oplevelsesøkonomi og erhvervslivet i hele regionen. Den aktuelle projektansøgning skal skabe grundlaget for at udnytte vækstmulighederne. Ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017 er gennemført som et regionalt projekt. Ansøgningen blev støttet af såvel regionen som de 18 kommuner i regionen. Det er sket ud fra en tilgang om, at projektet gavner den regionale udvikling, styrker regionens internationale positionering, samt bidrager positivt til vækst og samarbejde. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder viser, at der har været et stort udbytte for den omkringliggende region Målgrupper og partnere Aarhus 2017 er meget åben og bred i sin definition af kultur og målgrupper. Aarhus 2017 lægger vægt på at sikre, der opbygges bæredygtige initiativer, der kan fortsætte efter For at sikre, at projektet opbygges etapevis, starter projektets aktiviteter allerede i 2013 med vidensprojekter og fra 2014 med de kerne-oplevelsesprojekter, der skal styrkes og lanceres over for publikum. Denne opbygning giver gode muligheder for et strategisk samarbejde, som der ofte mangler ved store begivenheder. Aarhus 2017 omfatter ca. 120 strategiske projekter, herunder en række projekter, der skal opbygges med regionale aktører, kunst og kulturmuseer, festivaler og kulturnetværk. Her er bl.a. de fem regionalt kulturnetværk som partnere og i alt er over 200 kunst- og kulturaktører i Aarhus og resten af regionen involveret på nuværende tidspunkt, herunder: Midtjyske Museers Udviklingsråd, som tæller 36 museer. Scenekunstnetværket i Midtjylland, som består af 19 teatre. Videnscenter for Musik, som er et samarbejde mellem regionens 18 musikskoler, Det jyske Musikkonservatorium, Aarhus Universitet og VIA University College. BIM Børnekultur i Midtjylland. Billedkunstnetværket Midt i Kunsten. Aarhus 2017 har som mål at gentænke kunst og kreativitet ved direkte at udfordre kulturinstitutioner, formidlingsmodeller for kunst og kultur og kunsten og kulturens plads i samarbejdet. Den kreative sektor og kunst- og kulturinstitutioner er en målgruppe for Aarhus 2017, men projektet har samtidig en større ambition om at gentænke udfordringer og løsningsmodeller bredere. Det gælder fx i forhold til bæredygtighed, byudvikling og demokrati. Derfor er målgruppen for Aarhus 2017 også en langt bredere aktørkreds, som både favner offentlige og private aktører og virksomheder. Aarhus

7 inddrager bl.a. erhvervslivet som en aktiv partner både i planlægningen og gennemførelsen Soft city et udvikling- og uddannelsesprogram 'Et væsentligt element af Aarhus 2017 er videns- og kompetenceudviklingsprogrammet Soft City. Programmet, der bl.a. rummer en helt ny kulturel bacheloruddannelse, løber fra Den aktuelle ansøgning medvirker til at realisere nogle af de målsætninger, som indgår i aktiviteten Soft City. Soft City har som mål at stimulere den kreative sektor ved at udvikle en soft netværksinfrastruktur i regionen. Det er planlagt på baggrund af grundige analyser og løbende dialoger med alle niveauer i den kreative sektor, med relevante organisationer og med de lokale myndigheder. Aktiviteten er en del af den vidtrækkende udviklingsstrategi, som ikke blot skal øge den organisatoriske og kreative kapacitet i forhold til Aarhus 2017, men danne fundament for en varig forandring Aarhus 2017 og turisme Turisme er et prioriteret indsatsområde i Aarhus 2017, og der vurderes at være et betydeligt turistmæssigt potentiale, baseret på erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder. Det er bl.a. et mål, at Aarhus 2017 skal bruges som ramme for gentænkning og udvikling af turismen. Turismeindsatsen i 2017 bliver gennemført i fire forbundne spor: 1. Kultur i den regionale, nationale og internationale branding. 2. Kulturtilbud til regionens erhvervsturister. 3. Kulturtilbud til regionens ferieturister. 4. Kulturen som selvstændigt værditilbud hvor Aarhus 2017 er selve årsagen til besøget. 2.3 Aarhus 2017 og Vækstforums turismestrategi Der er direkte turismemæssige vækstpotentialer i Aarhus Det gælder både i forhold til at styrke regionens konkurrenceevne og tiltrækningskraft gennem flere oplevelsestilbud, fælles fundament for branding, forlænget turistsæson, udvidede målgrupper og øge mersalget. Vækstpotentialet har dels afsæt i kulturtilbud til ferieturister og erhvervsturister, som i forvejen besøger regionen, og dels afsæt i tiltrækning af turister direkte i forbindelse gennemførelse af events og kulturtilbud. Aarhus 2017 har samtidig en klar målsætning om at være drivkraft for at udvikle og gentænke kulturtilbud, turismen og kreative alliancer, samt partnerskaber og samspil bredt. Gennemførelsen af projektet er dermed i sig selv en proces, der vil understøtte udvikling, fornyelse og styrket samarbejde. Aarhus 2017 har samtidig meget fokus på de internationale perspektiver, hvilket analyserne peger på som en central forudsætning for styrket vækst i kultur og turisme. 7

8 Dermed har Aarhus 2017 både direkte og indirekte nogle klare vækstpotentialer, og der er mulighed for synergieffekter i samspillet mellem Aarhus 2017 og regionens turismestrategi. 2.4 Vækst i et værdikædeperspektiv Værdikædebegrebet er gennemgående i den regionale strategi såvel som i tilgangen til kompetenceudvikling i nærværende projektet. Det, der er centralt at forstå i forhold til at tale værdikæder i forbindelse med kultur, begivenheder og oplevelser, er, at der er tale om sammensatte produkter dvs. helhedsoplevelsen består af en kæde af relaterede produkter. Det betyder også, at det samlede produkt ikke ejes af en enkelt aktør eller virksomhed. Det betyder for det første, at man som produktejer - dvs. museum, feriehusudlejer eller festival i meget høj grad er afhængig af, at de andre i værdkæden leverer til samme standard som man selv gør det. I et udviklings- og innovationsperspektiv betyder det for det andet, at det kan være vanskeligt at forny sig, hvis de andre relaterede produkter ikke også gør det. I et vækstperspektiv betyder det, at det store vækstpotentiale ligger i et samarbejde/samspil mellem produkter og aktører i værdikæden. TRANSPORT Transportører Infrastruktur PRODUKTER Overnatning Oplevelser Events Bespisning MODTAGER- APPARAT Formidling Service Turistinformation DISTRIBU- TION/SALG Afsætningskanaler MARKEDS- FØRING Kampagner PR Markeder Målgrupper Værdikædeperspektiver belyser således en produktmæssig indbyrdes afhængighed, der som oftest italesættes i forbindelse med konkrete temaer eller produktsammenhænge værdikæden i forbindelse med en specifik event, erhvervsturisme eller forlystelse/kultur. I et kompetenceudviklingsperspektiv er det derfor selvindlysende, at der er nødt til at ske et samlet kompetenceløft hos en række aktører førend der opnås reelle resultater. 3 Effekter 3.1 Vækstmål for projektet Der er opstillet en række vækstambitioner for Aarhus 2017 og turismestrategien. Den aktuelle projektansøgning skal skabe fundament for at realisere vækstpotentialerne. Det skal understreges, at der er tale om langsigtede vækstmålsætninger, som rækker ud over den aktuelle projektansøgning, som kun vedrører forberedelsesfasen. De langsigtede vækstmålsætninger: 8

9 Vækst i beskæftigelsen på årsværk Vækst i omsætningen på ca. 1 milliard kr. Ca. 3,7 mio. besøg i 2016 og 2017 tilsammen Andel udenlandske gæster 20 % Projektets afsæt er sidstnævnte vækstmålsætning, etableret på basis af målinger gennemført i 2010; målet om at 20 % af de 3,7 mio. besøg i 2016 og 2017 er fra udenlandske gæster (det bemærkes, at en gæst kan have flere end ét besøg). Målsætningen om at nå en international besøgsandel på 20 % er ambitiøs. Det kræver et markant løft i kulturudbuddets kvalitet, kompetencer, service, markedsorientering og formidling at realisere målet. En gennemgribende internationalisering i alle led. Fra dialogprocessen med kulturaktører som led i ansøgningsudviklingen er det et entydigt indtryk, at kulturaktørerne er stærkt motiveret af målet om større international gennemslagskraft. Målet opleves bredt som yderst relevant og attraktivt. Projektet succeskriterier: Deltagerne i projektet har fået brugbare kompetencer som grundlag for at udvikle nye forretningsmodeller, kvalitets- og produktudvikling, øget digitalisering, styrket og målrettet salg og markedsføring og øget internationalisering. Projektet har medvirket til, at der er etableret nye samarbejdsrelationer, styrket videndeling og konkrete samarbejder mellem centrale aktører Effektkæde Projektet bygger på en generel forudsætning om en effektkæde, som er illustreret i modellen. Effektkæden tager udgangspunkt i, at projektet er en nødvendig forudsætning for at realisere de turismemæssige vækstpotentialer i Aarhus 2017 og Vækstforums turismestrategi. I forbindelse med evalueringen af projektet bliver effektkæden inddraget. Som illustreret i effektkæden, vil kulturaktørernes deltagelse i projektets 9

10 aktiviteter åbne nye muligheder og pege frem mod forandringer, der kan styrke kulturaktørernes internationalisering og forretningsgrundlag i øvrigt. De ønskede forandringer kan uddybes som følger: Styrket branding: Vinkling, uddybning, udvikling og internationalt orienteret gentænkning som led i 2017-arbejdet af de kulturbaserede midtjyske fortællinger med henblik på større appel, deltagelse og køb fra det internationale publikum. Udvikling af nye oplevelsestilbud og pakker (produktudvikling): Styrkelse af den enkelte kulturaktørs internationale forretningsgrundlag i form af kapacitet til produktion, levering, formidling og salg af kulturbaserede oplevelser til et internationalt publikum. Fremme af samarbejder om styrket internationalt forretningsgrundlag på tværs af kulturelle aktører og partnerskaber med danske og internationale turismevirksomheder fx om udvikling af samproduktion, ruter, guidning, aktivitetskoordinering, pakkerejser, rundrejser o.a. Fremme af brugerdreven international produktudvikling i samspil med internationale publikumsgrupper (fx udenlandske kulturinstitutioners venneforeninger) og professionelle internationale aftagere (kultur og rejsemedier, turoperatører, rejsebureauer, transportører, arrangører o.a.). Fremme af co-creation i professionelt samspil mellem kulturaktører hhv. relaterede aktører og virksomheder fx inden for kreative erhverv om international produktudvikling. Kvalitetsudvikling: Styrkelse af den internationale tilgængelighed i kulturaktørernes udstillinger, forestillinger, begivenheder og andre oplevelser i form af sprogversionering, skiltning, kataloger, web sites m.v. Dybere kvalitetsudvikling og spejling af internationale gæster funderet i bedre interkulturel forståelse for prioriterede internationale publikumsgruppers præferencer, forventninger, vaner o.a. Styrket salg og markedsføringsgrundlag: Styrkelse af kultur- og turismeaktørers indsigt og parathed til at agere i internationale salgskanaler bl.a. i form af allotments, lead times, provisioner, marketingbidrag, behov for teknisk og indholdsmæssig baggrundsinformation m.v. Styrket regionalt samarbejde: 10

11 Fremme af samarbejde mellem kultur og turismeaktører om international afsætning herunder modeller for omkostningsdeling i forbindelse med bearbejdning af internationale målgrupper og kanaler, muligheder for at lade kultur- og turismeaktører med stærk international markedsposition være hubs eller mellemmænd til et internationalt publikum for andre aktører med svagere international position. Fremme af samarbejde mellem kultur- og turismeaktører og andre internationalt orienterede aktører i regionen, fx internationale koncerner, internationale forskningsmiljøer, internationale foreninger, internationale studentersammenslutninger o.a. om synliggørelse og salg af kulturbaserede oplevelser. Projektet bygger således på en ny model for kulturel internationalisering og international kulturturisme, der foreløbigt er sammenfattet i nedenstående Manifest for gentænkning af international kultur og kulturturisme (det understreges, at manifestet tænkes udviklet og konkretiseret som en del af projektet; nedenstående er blot et oplæg hertil): Manifest for gentænkning af international kultur og kulturturisme 1. Kulturaktører skal tage ansvar for egen internationalisering. Man kan ikke længere bare læne sig op ad turismen, den fælles formidling o.a. 2. Turismeaktører skal tage ansvar for egen profil. Man kan ikke længere bare læne sig op ad kulturen kulturen skal ind i turismen. 3. Internationalisering er ikke en tilskuersport. Man lærer af at handle og af konkret respons fra markedet. 4. Man lærer også af kollegerne; når man gensidigt åbner op for egne mavepiner og landvindinger. 5. Forankring i en stærk fortælling er en forudsætning for internationalisering. Man skal være det, man kommunikerer. 6. Men fortællingen skal kommunikeres og aktiveres. Man skal kommunikere det, man er. 7. For at få budskabet ud, skal man omfavne de nye digitale medier. Med det rette budskab kan man trænge igennem uden store omkostninger. 8. Man skal kende og honorere de krav, som internationale medier, turoperatører, arrangører, portaler o.a. gatekeepers til det internationale marked stiller. Men også hjælpe dem med at gentænke deres forretning. 9. Man skal gentænke vejen til det internationale marked og bl.a. gå via midtjyske internationalt orienterede virksomheder og institutioner. 10. Og så er det for resten okay at tjene penge. 3.2 Analyser og anbefalinger Ambitionen i forbindelse med gennemførelse af Aarhus 2017 er at tiltrække ca. 5 mio. mennesker til arrangementer i forbindelse med Aarhus 2017, heraf 1 mio. internationale besøg. 11

12 Konsulentfirmaet COWI har i april 2011 udarbejdet en rapport vedrørende Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Rapporten er meget forsigtig i sine forudsætninger, og konklusionen er her, at der kan forventes ca. 3,8 mio. besøg til arrangementer og projekter i 2016 og 2017, heraf 12 % fra udlandet og 30 % tilrejsende, der ikke bor i regionen i forvejen. Besøgstallet i 2018 forventes derudover at udgøre ca. 2 mio. Samlet set beregner COWI, at projektet kan forventes at skabe en meromsætning på over 1 milliard kr., som især vil vedrøre hotel- og restaurationsbranchen. Der forventes en beskæftigelseseffekt på ca årsværk. En beregning i rapporten viser, at hvis der forudsættes samme besøgstal, men andelen af udenlandske gæster øges fra 12 % til 27 %, så øges værditilvæksten i Danmark med 115 mio. kr. (fra 288 til 403 mio.kr.), statens provenu øges fra 129 mio. kr. til 209 mio. kr. og det samlede offentlige provenu øges fra 159 mio. kr. til 253 mio. kr. Der er således en meget markant interesse for hele regionen i at bruge projektet til at øge andelen af udenlandske turister, hvilket har stor effekt både på kort og langt sigt. Det er samtidig rigtig godt i tråd med den klare prioritering af det internationale perspektiv i Aarhus Eskild Hansens Strategibureau har i marts 2011 udarbejdet et notat: Aarhus 2017 Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation. I notatet understreges, at der er behov for særlig fokus på internationale målgrupper. Mandag Morgen redegør i sit temanummer Destination Danmark fra maj 2011 for potentialerne i langsigtet at styrke kulturturismen, da der er tale om en voksende målgruppe med et højt døgnforbrug. Mandag Morgen peger også på et behov for at målrette formidlingen mere mod internationale målgrupper. Samtidig peges der også på et behov for, at museer og andre attraktioner bliver bedre til at sætte modtageren i centrum. Vækstforum udarbejdede i 2011 en turismestrategi Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod Grundlaget for turismestrategien var en grundig analyse af turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland, som blev udarbejdet i I den analyse peges der bl.a. på et stort behov for at udvikle nye, langsigtede modeller nye værdikædestrukturer, alliancemodeller og finansieringsmodeller. Det anbefales også at prioritere det internationale perspektiv mere i kulturinstitutionerne. Det bekræftes af sekretariatet for Aarhus 2017, der har foretaget en grundig regional SWOT-analyse som involverede 500 deltagere fra regionen. Der henvises til bilag 1, hvor analyser og effektberegninger er uddybet. 12

13 4 Indsatsområder og aktiviteter 4.1 Kompetencebehov Projektets mål er at sikre et kompetenceløft blandt centrale offentlige og private aktører inden for kultur, turisme, Aarhus 2017 og relevante dele af erhvervslivet. Det er en forudsætning for at realisere vækstpotentialerne i Aarhus 2017 og kulturturisme generelt. Kompetencebehovene drejer sig om: At styrke kompetencer i forhold til forretningsudvikling og samspil mellem værdikæder vedrørende kultur og turisme. At styrke kompetencerne inden for bruger- og medarbejderdreven innovation og involvering, samt vedrørende digitalisering som led i udvikling, salg og markedsføring af kulturturisme og events. At styrke kompetencerne, der drejer sig om produkt- og kvalitetsudvikling, samt internationale tendenser og efterspørgsel vedrørende turismeprodukter. At styrke kompetencerne i forhold til at udnytte events og oplevelsesøkonomi som grundlag for styrket vækst, beskæftigelse og tiltrækningskraft. At styrke kompetencerne i forhold til kommunikation og markedsføring, samt målgrupper for kultur, turisme og events. At styrke de strategiske kompetencer og samspillet mellem offentlige og private aktører i forhold til innovation, kreativitet og viden som vækstdriver. 4.2 Målgruppe Projektet bygger videre på forudsætningerne i Aarhus 2017 om, at det er vigtigt at involvere brede målgrupper inden for kultur, turisme og erhverv, for at de gennem et aktivt samspil gensidigt kan udvikle og befrugte hinanden. Det gælder både på tværs af sektorer og på tværs af fagligheder. Der arbejdes bredt med aktører fra hele regionen. Målgruppen for det aktuelle projekt er både offentlige og private aktører, som er centrale repræsentanter og nøglepersoner fra følgende områder: Kommuner og offentlige myndigheder Turismeorganisationer og virksomheder Kunst museer, kulturarvsmuseer og seværdigheder Events og begivenheder, herunder idrætsbegivenheder, festivaller mv. Regionale kulturnetværk (herunder fx museumsnetværk, børnekulturnetværk, scenekunstnetværk, netværk for musikskoler, billedkunstnetværk) Aktører fra design, arkitektur, samt øvrige kreative erhverv Aktører fra bydele og kvarterer, fx Mejlgade, Gellerup (Bazar Vest) Musikhuset, teatre, kulturhuse Orkestre / ensembler Naturområder, besøgssteder, nationale parker mm. Markante / nye kulturbyggeprojekter fx de bynære havnearealer, DOKK1, bymidteprojekter i Randers, Horsens, Silkeborg mm. Viden- og uddannelsesinstitutioner fx Aarhus Universitet, VIA mm. 13

14 Professionelle aftagere af midtjyske kultur- og turismeydelser i relation til de midtjyske styrkepositioner (fx cleantech, fødevarer, fremstilling) 4.3 Uddannelsesaktiviteter Projektets primære målgruppe er som nævnt de midtjyske udbydere af kultur og turisme. Den primære målgruppe engageres som deltagere i kompetenceudviklingsaktiviteter som led i projektet på tre niveauer: 1. Netværksniveau: Her engagerer aktøren sig i de brede inspirations-, uddannelses- og netværksaktiviteter, som projektet yder. 2. Værktøjsniveau: Her engagerer aktøren sig dybere i implementering og anvendelse af de specifikke værktøjer, metoder og systemer, som projektet yder. 3. Testniveau: Her engagerer aktøren sig endnu dybere i længerevarende, strukturerede udviklings- og testforløb i samspil med projektet og andre aktører. Programmet er åbent for alle typer af deltagelse. Nogle aktører vil alene deltage på netværksniveauet, mens andre både vil deltage på netværks-, værktøjs- og testniveau. Der kan også være aktører, som springer netværksniveauet over og alene medvirker som værktøjs- og/eller testniveau. Det beror på en konkret vurdering. 14

15 Kompetenceudviklingsaktiviteterne i projektet har fokus på tre hovedkompetencespor: 1. Nye forretningsmodeller 2. Platforme for salg 3. Nye indtægtstyper (mersalg) De tre kompetencespor har baggrund i Vækstforums turismehandlingsplan og de tværgående udviklingsmotorer, som er en forudsætning for at realisere vækstpotentialerne i turismen. Hovedkompetencesporene i projektet er således forudbestemt. Samlet set er der, som illustreret i figuren, ni indsatser i projektet. De ni indsatser udgør en samlet model for kompetenceløft af midtjyske kultur- og turismeaktører med henblik på øget internationalisering. Eller med andre ord en go to market-model. Det skal understreges, at go to market-modellen ikke er en færdig opskrift, som alle kultur- og turismeaktører skal følge fra a til z. Det er snarere en skabelon, som strukturerer og formidler kompetenceudviklingen i projektet. Den enkelte aktør kan således på forskellige niveauer og på forskellige områder i modellen få dét udbytte af projektet, der passer til aktørens egne forudsætninger og ambitioner. Som illustreret i figuren er hovedforløbet, at aktørerne står på processen på det grundlæggende netværksniveau, der vedrører eget værditilbud, sandhedens øjeblik og servicedesign. Dette introducerede netværksniveau er for alle. Det afvikles 2-3 gange, så flest muligt kan nå med. Aktører kan vælge at gå videre til værktøjs- og testniveauet, hvor aktiviteterne påbegyndes i midten af Her kan det også være relevant at tage etablerede projekter og samarbejder ind, som er etableret som led i programudviklingen i Aarhus

16 4.3.1 Netværksniveauet På tværs af både kultur- og turismeområdet er det en udbredt oplevelse, at aktører lever i en verden præget af større eller mindre tunnelsyn. Det gælder ikke mindst i internationale markedsrelationer, hvor de allerfleste aktører ikke besidder tilstrækkelige professionelle kompetencer inden for analyse, kommunikation, markedsføring og salg. Opgaven Der gennemføres en række kompetenceudviklingsindsatser, der skal sikre det nødvendige skifte i markedsorientering over mod nye internationale markeder, segmenter og internationaliseringspartnere. Kompetenceudviklingen gennemføres i en vekselvirkning mellem overbliksgivende teoretisk og analytisk funderet viden, inspirerende cases og erfaringer fra den praktiske verden samt øvelser og hjemmearbejde, hvor aktøren oplever problemstillinger, udfordringer og potentialer på egen krop. Målsætning At styrke aktørernes viden om og kapacitet til internationalisering. At styrke videndeling og læring om internationalisering blandt aktørerne indbyrdes. 16

17 At opsamle viden om aktørernes internationale erfaringer, ressourcer, ambitioner m.v. i en fælles database hhv. i sekretariatet. Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Opbygning af øget viden om internationale målgrupper for kulturturisme, herunder udarbejdelse af analyse Mindst 100 aktører, heraf mindst 50 kulturaktører og 50 turismeaktører deltager i netværksaktiviteter og konkrete kompetenceudviklingsforløb. Der etableres en online profil- og projektdatabase som støttefunktion for netværksaktiviteter og intern vidensdeling mellem deltagerne i projektet. Deltagerne udarbejder mindst 100 internationale værditilbud og internationale kulturprofiler. Deltagerne udarbejder mindst 100 datasæt og mindst 10 dybdeanalyser vedrørende egne internationale gæster samt analyse af gaps imellem det konkrete udbud og den internationale efterspørgsel. Der udarbejdes og dokumenteres mindst 50 konkrete servicedesign-koncepter. Effekter At deltagerne styrker deres generelle viden om og konkrete indsigt i egen værdiskabelse i relation til internationale besøgende. At deltagerne styrker deres generelle viden om konkrete erfaringsbaserede kompetence i og kapacitet til egen innovation i relation til internationale besøgende. Aktiviteter Værditilbud kulturoplevelsens internationale kvalitet Formålet med denne indsats er at bistå den enkelte aktør med at afdække og prioritere internationale ressourcer og attraktionsfaktorer. Både generelt og specifikt i relation til en ambition/et projekt, som aktøren ønsker at afklare nærmere som led i kompetenceforløbet. Med udgangspunkt i at klæde den enkelte aktør på til at tage øget ansvar for at bringe sit produkt på det internationale marked samt styrke incitamentet til at indgå aktivt i samspillende og medskabende relationer funderes aktiviteten i principperne for action learning. Konkret gennemføres: ½ dags opstartsseminar med instruktion og inspiration, herunder præsentation af vejlednings- og inspirationsmateriale bl.a. med casesamling om danske og udenlandske foregangsaktører. Selvevaluering (som hjemmeopgave og forberedelse til næste undervisningsgang) af internationalt værditilbud og international kulturprofil. 17

18 Mulighed for kollegial sparring fra øvrige kultur- og turismeaktører samt fra sekretariat bl.a. på ½ dags seminar. Online-formidling af selvudfyldt profil- og projektdokument Sandhedens øjeblik mødet med den internationale gæst Formålet med denne indsats er dels at bistå til en bedre forståelse af de internationale målgrupper for kulturturisme dels at bistå den enkelte aktør med at se sit eget tilbud og sin egen ambition/projekt med den internationale gæsts øjne, for derigennem at verificere aktørens internationale potentiale. Indgangsvinklen til arbejdet er at styrke den enkeltes viden om internationale målgrupper med udgangspunkt i en øget viden om og forståelse for egne gæster/kunder. Men også med bredere viden om internationale gæsters forventninger, præferencer og adfærd. Målet er således at bibringe aktørerne et stærkere internationalt perspektiv på egen produktion og formidling af kulturbaserede oplevelser. Konkret gennemføres: Udarbejdelse af målgruppeanalyse af internationale kulturturister med fokus på forventninger, præferencer og adfærd ½ dags opstartsseminar med præsentation af vejlednings- og inspirationsmateriale i form af evidensbaseret viden, feedback fra konkrete udlændinge samt instruktion i hjemmeopgave. Deltagerbaseret indsamling af data/observationer (som hjemmearbejde) samt selvvurdering af gaps i forhold til egne internationale gæster. Ti dybdeanalyser af internationale gæsters oplevelse gennemført af deltagere med særlig motivation og/eller relevant case. ½ dags seminar med kollegial respons og input til dybere gæsteanalyse og gæsteindsigt Servicedesign stærkere internationale kulturoplevelser Formålet med denne aktivitet er at styrke aktørernes egen internationale innovationskapacitet med udgangspunkt i en mere totalorienteret forståelse i udvikling af eget tilbud også kaldet servicekoncept. Målet er at støtte aktørerne i konkret at udvikle og teste udvalgte nye elementer i en stærkere international produktion og formidling af kulturbaserede oplevelser. Konkret gennemføres: ½ dags opstartsseminar med instruktion, inspiration og servicedesign, der lykkes og eksempler på feed back på ideer/pitches fra et panel af kolleger/eksperter. Deltagerbaseret tilrettelæggelse, gennemførelse og dokumentation af konkrete koncepter for servicedesign med støtte fra servicedesignere, øvrige deltagere hhv. sekretariat. 18

19 Nye forretningsmodeller Platforme for salg Nye indtægtstyper Indsatser Værditilbud - kulturoplevelsens internationale kvalitet Sandhedens øjeblik - mødet med den internationale gæst Servicedesign - stærkere internationale kulturoplevelser Ydelse Afdækning og prioritering af den enkelte aktørs internationale ressourcer og attraktionsfaktorer Viden om internationale gæsters forventninger, præferencer og adfærd Tilrettelæggelse og gennemførelse af konkret testinnovation i aktørregi Output Afklaring dokumenteret i selvudfyldt profil- og projektdokument Verificering af internationalt potentiale og identifikation af gaps mellem udbud og efterspørgsel Konkret afprøvning af nye ideer/designs i lille skala og derigennem learning-by-doing Proces ½-dags opstartsseminar med undervisning, instruktion og inspiration Selvevaluering ½-dags seminar med undervisning og kollegial sparring Formidling via online profil- og projektdatabase ½-dags opstartsseminar med undervisning i evidensbaseret viden, instruktion samt feed back fra konkrete udlændinge Selvindsamling af data/observationer Selvvurdering af gaps i fht. internationale gæster Ti dybdeanalyser af internationale gæsteoplevelser ½-dags seminar/workshop med undervisning og præsentation af dyb gæsteanalyse ½-dags opstartsseminar med undervisning, instruktion, inspiration om servicedesign der lykkes og eksempler på feed back på ideer/ pitches fra panel af kolleger/eksperter Individuel vejledning om tilrettelæggelse at testinnovation Sparring fra mentorer om tilrettelæggelse af testinnovation Gennemførelse og dokumentation af testinnovation Støttefunktion Undervisningsbaseret vejlednings- og inspirationsmateriale Online profil- og projektdatabase Foregangsaktører casesamling Databank internationale gæster Undervisningsbaseret vejledning i dataindsamling og selvanalyse Analyseprogram for ti udvalgte aktører/events; kombination af metoder kvantitativ, antropologisk, brugerdreven o.a. Undervisningsbaseret vejledning i test-innovation Foregangsaktører casesamling Kollega-panel (frivillig sparring) Ekspertpanel (servicedesignere o.a.) Forventet antal deltagere/ tidsforbrug I alt 100 deltagere (fordelt over 2-3 hold) 2 dage pr. deltager (1 ude og 1 hjemme) I alt 100 deltagere (fordelt over 2-3 hold) 2 dage pr. deltager (1 dag ude og 1 hjemme) 50 deltagere 2 dage pr. deltager (½ dag ude og 1 ½ dage hjemme) Værktøjsniveauet Det er i regi af arbejdet med Aarhus som kulturby i 2017 udviklet en fortællemæssig ramme med fokus på bl.a. byrum, design, det grønne/energi, fødevarer o.a. Disse midtjyske fortællinger skal videreudvikles og konkretiseres yderligere i underfortællinger eller selvfortællinger som grundlag for at arbejde med konkrete tematiseringer eller hovedfortællinger i et internationalt perspektiv. Det er ligeledes intentionen med projektets indsats på værktøjsniveauet at formidle de gentænkte internationale fortællinger fra Midtjylland på nye digitale internationale platforme og over for nye internationale segmenter. 19

20 Den bærende ide på værktøjsniveauet er at give deltagerne rum og mulighed for selv at anvende givne fortællinger, digitale platforme og kundemøder til at udfolde ny international kommunikation og markedsbearbejdning. Opgaven Der gennemføres en række kompetenceudviklingsindsatser, der giver nye erfaringer og læring i forbindelse med aktørernes anvendelse af værktøjer inden for kommunikation, digitale kanaler og konkrete kundemøder med fokus på tilrettelæggelse af gruppebesøg og gruppearrangementer. Kompetenceudviklingen gennemføres i en vekselvirkning mellem overbliksgivende teoretisk og analytisk funderet viden, inspirerende cases og erfaringer fra den praktiske verden samt øvelser og hjemmearbejde, hvor aktøren får problemstillinger, udfordringer og potentialer ind på egen krop. Målsætning At styrke aktørernes erfaring med og øvelse i at formulere, kanalisere og afvikle international kommunikation og internationale arrangementer. Kort sagt at bidrage til at gøre aktørernes adfærd mere international. At styrke videndeling og læring om international adfærd blandt aktørerne indbyrdes. At opsamle viden om og eksempler på god international adfærd i en fælles database hhv. i sekretariatet med henblik på implementering af programudvikling og international kommunikation i Aarhus Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Mindst 50 aktører, heraf mindst 25 kulturaktører og 25 turismeaktører deltager i konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter. Der udarbejdes mindst 50 internationale selvfortællinger/underfortællinger. Mindst 50 internationale selvfortællinger/underfortællinger formidles via eksisterende digitale platforme. Der udarbejdes og dokumenteres mindst 30 konkrete internationale kundemøder, gruppebesøg og andre arrangementer. Effekter En styrkelse af deltagernes kompetencer i forhold til arbejdet med udvikling og kanalisering af international kommunikation, arrangementer o.a. herunder en udvikling og forandring i forhold til konkrete rutiner og adfærd. At deltagerne får konkret feed back fra internationale modtagere på nye tiltag inden for udvikling og kanalisering af kommunikation, arrangementer o.a. 20

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere