Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri."

Transkript

1 Produktion af fjerkræ i Danmark og EU Senest opdateret: Januar 2009 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også andre måder at producere fjerkræ på. Disse adskiller sig fra den almindelige produktionsform ved ikke at være så intensive. De forskellige typer af fjerkræ, der anvendes som produktionsdyr, er alle krydsninger mellem forskellige racer, fremavlet med henblik på deres særlige egenskaber. Konventionel produktion af fjerkræ Der er i EU forskellige regler for, hvad der skal være opfyldt, for at man må mærke fjerkræ med angivelse af produktionsform. Her er betegnelserne kun omtalt kort. Men se mere herom i skemaerne i afsnittene: Vigtigste krav til produktionsformer for kylling og Vigtigste krav til produktionsformer for kalkun og and, eller i handelsnormerne for fjerkræ på Fødevarer, Mærkning, Handelsnormer. Dokumentation for fjerkræets oprindelse Ekstensivt staldopdræt eller Skrabeopdræt Fritgående fjerkræ Frilandsopdræt Økologisk fjerkræopdræt Det er lovpligtigt at oplyse om oprindelsesland for fersk fjerkrækød fra lande uden for EU. Der er ikke lovkrav til yderligere identifikation, men hvis kunden forlanger det, skal leverandøren kunne identificere leverandøren af slagtedyr, og hvor slagtedyret er ruget ud, opdrættet og slagtet. Denne betegnelse må anvendes for fjerkræ, der går indendørs men har mere plads og slagtes ved en højere slagtealder end konventionelt fjerkræ. Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri. Fjerkræet har mere plads og højere slagtealder end fritgående dyr. Der skal anvendes en langsomt voksende race af fjerkræ. Hvis dyrene mærkes med betegnelsen Frilands fuld frihed, er der intet hegn omkring hønsegården. Denne opdrætsform foregår nogenlunde som frilands opdræt, men der skal anvendes økologisk foder, og der er særlige regler for, hvilke ingredienser der må indgå i foderet. Det er Plantedirektoratet, der fører tilsyn og kontrol med økologisk foder til fjerkræopdræt. Økologireglerne findes ikke i handelsnormerne men i særlige nationale bestemmelser og EU bestemmelser vedrørende økologi. Se Økologi. Almindeligt fjerkræ EU minimumsregler Almindeligt fjerkræ, der ikke kan anprises med nogen af de ovenstående betegnelser, er underlagt nationale regler om plads i stalden og andre velfærdsforhold. EU har vedtaget nogle minimumsregler, som skal træde i kraft i Få lande, som Danmark og Sverige, har dog allerede regler, der regulerer 1

2 slagtekyllingeproduktion. Det drejer sig om regler vedrørende belægningsgrad (antal dyr) i stalden, lysprogrammer, staldklima og strøelseskvalitet. Kyllinger Produktionen af slagtekyllinger I tidligere tider holdt man primært høns med henblik på produktion af æg. Når man slagtede kyllinger, var det primært det overskud af hanekyllinger, man havde som følge af denne produktion. I dag er produktionen af slagtekyllinger helt adskilt fra produktionen af konsumæg. Kyllinger er langt den mest populære type fjerkræ, der produceres. På verdensplan produceres årligt knapt 55,5 mio. tons kyllingekød. Den danske produktion er på tons årligt. Omfattende avlsprogram Til produktionen af slagtekyllinger har man fremavlet nogle hurtigt voksende kødfulde hønsetyper. Produktionen af slagtekyllinger er baseret på et omfattende avlsarbejde, der i dag er koncentreret på en lille håndfuld selskaber, som dominerer verdensmarkedet. Hos disse selskaber går elitedyrene, der er tipoldeforældre til de kyllinger, vi sætter på middagsbordet. De mest succesfulde resultater af avlsarbejdet giver kyllinger med stor kødfylde, et lavt foderforbrug og en hurtigt tilvækst. Samtidig skal dyrene være fri for arvelige sygdomme og fysiske skavanker. De fremavlede dyr er ikke racer i traditionel forstand men krydsninger af forskellige racer, der er avlet videre på. Elitedyrene anvendes til at producere oldeforældre, der igen producerer bedsteforældre. I Sverige går de flokke af bedsteforældredyr, der er basis for den danske produktion af slagtekyllinger. De svenske bedsteforældredyr producerer forældredyr, der som helt små daggamle kyllinger kommer til Danmark. Her indsættes de i særlige stalde, hvor de går, indtil de er ca. 20 uger. Derefter flyttes de til stalde, hvor de skal gå, mens de producerer rugeæg. Æggene lægges i særlige reder, hvorfra de indsamles og køres på et af Danmarks to rugerier. Fra rugeri til stald På rugeriet udruges æggene i løbet af 21 dage, og de små slagtekyllinger køres ud til landmanden. Hos landmanden går slagtekyllingerne i store haller med typisk kyllinger i hver hal, indtil de skal slagtes. Tilførslen af vand og foder samt klimaet i stalden overvåges og styres meget præcist, ofte elektronisk. Kyllingernes slagtealder afhænger af, hvor store de skal være ved slagtning. I Danmark slagtes kyllingerne oftest ved 38 dages alderen, hvor de vejer ca g før slagtning. Slagtekyllinger er som regel ikke sorterede efter køn, så høner og haner går sammen. Nogle få fjerkræproducenter lader dog høne- og hanekyllinger gå hver for sig, adskilt af en skillevæg. Hønerne slagtes først, hvorefter skillevæggen fjernes, så hanerne kan udnytte hele hallen, mens de vokser til slagtestørrelse. Ved denne produktionsform lader man hanerne blive en del ældre og større end almindelige slagtekyllinger. Denne metode anvendes ved produktion af Bornholmerhane. Forskellige produktionssystemer 2

3 Slagtekyllinger Lovkrav til pladsforhold De almindelige slagtekyllinger går som nævnt i store haller under deres opvækst. Hallernes indeklima er særdeles vigtig for dyrenes velbefindende, og derfor styres temperatur, luftfugtighed og ventilationen nøje. Af hensyn til indeklimaet og bekæmpelsen af Salmonella- og Campylobacter er hallerne i de nordiske lande helt lukkede konstruktioner. Systemet hindrer samtidig, at skadedyr kan komme ind. I mere varme dele af verden kan husene være mere eller mindre åbne konstruktioner, som ikke på samme måde hindrer mod skadedyr og overførsel af smitte fra miljøet. Når kyllingerne er tungest umiddelbart før slagtning, må der højest være 40 kg kylling pr. m 2 eller 19 kyllinger, hvis de vejer 2100 g i gennemsnit. Ænder Produktionen af ænder i Danmark er begrænset, og der slagtes ikke ænder i Danmark. Dansk producerede ænder slagtes i Tyskland. Produktion af ænder begynder i såkaldte starthuse, hvor ællingerne går i de første uger. Herefter flyttes de til nogle større haller, hvor de går, til de slagtes ved 7-8 ugers alderen. Særlige luksus ænder slagtes først ved ugers alderen. De er ikke væsentligt større end konventionelt producerede ænder, men de har mere smag. Der produceres en del ænder med adgang til det fri, og nogle har også adgang til badevand. Peking and Peking and er også kendt som den almindelige landand. Det er denne andetype, der nedstammer fra den vilde gråand. Som navnet antyder, stammer racen fra Asien. De Peking ænder, der indgår i produktionen af andekød, har oftest en hvid fjerdragt. Slagtede vejer de mellem 2400 og 3500 g og er opdrættet i 7-8 uger. 1, 2 Peking anden er en svømmefugl, derfor har den væsentlige fedtaflejringer, der bevirker, at der må påregnes et betydeligt tilberedningssvind, uanset hvordan anden er opdrættet. I Danmark sælges Peking ænder primært som hele ænder. Derfor er der kun et begrænset antal forarbejdede varer på basis af Peking and. Moskus and Berberi and Moskus anden stammer fra Sydamerika. Moskus anden er populær på grund af sin fine kødkvalitet. Den tamme form for Moskus and er Berberi and, hvor Frankrig er det største producentland. Berberi andens kød er saftigt, smagfuldt og har et lavt fedtindhold, når man skærer det synlige fedt fra. Det skyldes, at den stammer fra områder med varmere klima, hvor det ikke har været nødvendigt med god polstring for at holde på varmen. Kødandelen er den højeste bland andefuglene. Hunnen, som også kaldes Canette (fransk: Lille and), kan veje op til 2500 kg. Hannen, (fransk: Canard), kan veje op til 5000 g. Det Berberi andekød, som forhandles, er hovedsageligt fra hannen, Canard, da man her har det bedste udbytteforhold. Berberi and Canard 3

4 opdrættes i 84 dage, og ænderne lever i stalde med fri adgang til indhegnede udendørsarealer. De opfedes hovedsageligt på hele hvedekerner. Når man køber Berberi ænder, skal man være opmærksom på, at de leverede ænder ikke er alt for fede. Sådanne ænder er samtidig lyse i kødet. De har som regel været brugt til produktion af andelever (fois gras), og de er knap så velegnede til stegning. Dog kan de med fordel ryges eller sprænges. 2 Produktionen af fois gras, der foregår ved tvangsfodring af svømmefugle, er ulovlig i Danmark. Andebryst Moulard and Andebryst, der udbydes til salg, er oftest fremstillet af Berberi and. Moulard anden er en krydsning mellem Peking and og Berberi and. Kalkuner Kalkunen, der lever vildt i Amerika, er stamdyr til den moderne slagtekalkun. I dag avles typer af kalkuner, der kan blive meget store. En kalkunhane på 20 uger kan således veje 19 kg. De store kalkuner anvendes primært til udskæringer. Kalkuner, der er så unge, at spidsen af brystbenet stadig er blød og endnu ikke forbenet, kaldes minikalkuner. De tilberedes ofte i hel tilstand. På verdensplan produceres årligt 4,8 mio. kalkuner. Lige som for ænder begynder produktion i starthuse, hvor kalkunerne går i de første 5 7 uger. Herfra flyttes de til de haller, hvor de opfodres. Kalkunerne holdes adskilte i haner og høner. Hønerne slagtes, når de er 17 uger gamle, hanerne ved ca. 20 ugers alderen. 1 Kalkuners appetit afhænger af vejret Kalkuner regulerer deres appetit efter vejret: Når det er varmt, spiser de mindre og når derfor ikke altid de størrelser, vi forventer. Omvendt, når det er køligere, så spiser de mere og vokser sig større. Vægten af kalkuner kan derfor variere en del, idet deres appetit kan medføre en del vægtudsving. Kalkunen er den største fugl blandt det opdrættede fjerkræ. Der bliver hovedsageligt opdrættet to racer: Den store Big Six, som giver brystkød, der vejer ca. 2 kg, og den mindre T-9, hvor brystet vejer omkring 1kg. 2 Kalkunkødets anvendelse Køllen (låret) egner sig bedst som steg i ovn eller gryde. Vingerne er velegnet i suppe og på grill. Desuden bliver der udbudt mange forarbejdede produkter af kalkun: paneret, fyldt, røget, sprængt m.m. Høns Hønsekødets anvendelse Den oprindelige hønserace (den asiatiske junglehøne, bankivaen), stammer som navnet antyder fra Asien, hvorfra den blev stamfader til de mange hønseracer, der findes i dag. Særlig stor forskel er der på de typer, der anvendes henholdsvis til kødproduktion og til produktion af konsumæg. Der findes således 2 typer høns på markedet. Den ene er 4

5 slagtekyllingernes forældre, der slagtes, når de er lidt over et år gamle. Disse høns er store og kødfulde. Hønsene sælges som oftest hele eller som kogte i tern eller pluk, der anvendes til salater m.m. Hønsene er velegnede til suppekogning. Den anden type er de små høns fra produktionen af konsumæg. Netop på grund af deres størrelse er de ikke særlig velegnede til kødproduktion. De indgår oftest til industriel produktion på særlige virksomheder, der har specialiseret sig i at anvende dem. I Danmark, hvor man har en stor pelsdyrsproduktion, anvendes hønerne fra produktionen af konsumæg i stor udstrækning til produktion af minkfoder. 1 Andet fjerkræ Andet fjerkræ slagtes på principielt samme måde som kyllinger. Dog gennemgår svømmefugle en ekstra proces, hvor de dyppes i voks og isvand. Nå voksen er størknet, kan den brækkes af, hvorved de dun, der ikke er fjernet under plukningen, følger med. Ænder, gæs og perlehøns kan parteres men forarbejdes sjældent videre til mere forædlede produkter. En særlig produktion er fremstilling af fois gras, hvor en særlig form for tvangsfodring af ænder og gæs resulterer i en forstørret lever. Denne produktionsform anvendes bl.a. i Ungarn og Frankrig. Perlehøns Poularder Kapuner Poussiner Vagtler og duer Gæs Perlehønen er en hønsefugl, der stammer fra Afrika. I Danmark er opdræt af perlehøns udelukkende en hobbyproduktion, men på markedet ses især en del fransk producerede perlehøns enten som hele dyr eller som bryst. Perlehønsene slagtes typisk ved en vægt på g. Poularder er en steriliseret hønekylling. Steriliseringen sker gennem foderet, således at fuglen får nedsat ægløsning. Poularder skal slagtes ved en alder på min. 140 dage. En kapun er en kastreret hane. Kastrationen skal ske ved et kirurgisk indgreb, der skal foretages, før hanen er kønsmoden. Kapuner skal slagtes ved en slagtealder på min. 140 dage og tidligst 77 dage efter kastrationen. En poussin eller Coquelet er en lille kylling, hvis slagtede krop uden indmad, fødder og hoved højst må veje 650 g. Poussinen må dog gerne veje 750 g, når blot slagtealderen ikke er over 28 dage. Vagtler og duer holdes typisk i volierer. Begge fugle er små, men som slagtedyr anvendes racer med god kødfylde. Lige som for perlehønsene er Frankrig den største producent. Gåsen formodes at være den første fjerkrætype, der blev tæmmet af mennesker. Der er ingen kommerciel produktion af gæs i Danmark, men 5

6 mange hobbylandmænd holder gæs under ekstensive produktionsformer, hvor gæssene har adgang til at græsse i det fri. I Østeuropa og i det østlige Tyskland er der en væsentlig gåseproduktion. Gæs slagtes typisk, når de har opnået en levende vægt på ca. 7 kg. Strudse Kødet fra de tre strudsearter, den afrikanske struds, den australske emu og i mindre grad den sydamerikanske nandu, udskæres primært fra dyrenes lår og ryg. Da dyrene ikke flyver, er brystkødet ikke veludviklet. Strudsekød er magert og mørkt. Et væsentligt opdræt af strudse finder sted bl.a. i Sydafrika og i USA. I Danmark er opdræt af strudse en nicheproduktion. 1 6

Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine

Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine university of copenhagen Velfærdskyllinger der er til at betale Christensen, Tove; Esbjerg, Lars; Mørk, Trine Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet.

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. 9 Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. Takket være moderne avlsmetoder vokser kyllingerne hurtigere og hurtigere

Læs mere

Gourmet express. Sønderjyske entusiaster med international erfaring Måske ved du ikke præcist hvem DENCON FOODS er, så her får du lige hele historien.

Gourmet express. Sønderjyske entusiaster med international erfaring Måske ved du ikke præcist hvem DENCON FOODS er, så her får du lige hele historien. Nyhed Farm House grillsortiment 6 Irsk lammekød - Varer til tiden 13 14 Det perfekte valg Gourmet express Om Dencon Foods Sønderjyske entusiaster med international erfaring Måske ved du ikke præcist hvem

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta?

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? ? ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? PDF udgave af Myter og fakta på: http://www.okologi.dk/virksomhed/catering/myter_og_fakta Økologisk Landsforening 2007 Hvad er myter? Hvad er fakta? Der knytter

Læs mere

Peter Sandø Stefan Laursen Kyllinger designet til vækst, side 8 rts 21 Sundt kan blive sygt 25 Bønner på en god dag 35 Trykkoger på vej tilbage

Peter Sandø Stefan Laursen Kyllinger designet til vækst, side 8 rts 21 Sundt kan blive sygt 25 Bønner på en god dag 35 Trykkoger på vej tilbage mad & mere for fagfolk 8 1 Fem uger, det er hvad et kyllingeliv varer. Og på de fem uger kan kyllingen vokse sig til en vægt på mere end 2 kilo. Det er en ekstrem produktion, mener etikprofessor Peter

Læs mere

Opdræt og udsætning af fjervildt

Opdræt og udsætning af fjervildt Opdræt og udsætning af fjervildt KOMPENDIUM Januar 2013 Kristian Stenkjær det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Titel Opdræt og udsætning af fjervildt Dette kompendium tager udgangspunkt

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød 10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød Her kan du læse om Industriel slagtning Slagtning på hjemmemarkedsgodkendte virksomheder Veterinærkontrol Nedkøling af svinekroppe Nedkøling af

Læs mere

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali Kursus i køkkenhygiejne Kursus i grundlæggende køkkenhygiejne Indholdsfortegnelse Kursusoversigt:... side 2 Undervisningsmateriale til dag 1:... side 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Kina - kort om landet... 5 Svineproduktion i Kina... 7 Import af varer til Kina...

Læs mere

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES PELS EN DANSK VERDENSSUCCES 2 3 indhold 3 6 8 10 15 18 20 22 27 30 35 38 41 44 46 50 53 55 59 63 65 69 PELS EN DANSK VERDENSSUCCES FORENING OG AUKTIONSHUS UNDER ÉT pels Fra fortid til nutid STOR DANSK

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød 3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød Her kan du læse om Stege og hele udskæringer af svinekød Sprængning af kød Stykstege af svinekød Tern og strimler af svinekød Stege

Læs mere

'25.$%*%2&/2%.).'%. ETABLERET Hans Langtved 2 0 0 6 1

'25.$%*%2&/2%.).'%. ETABLERET Hans Langtved 2 0 0 6 1 Hans Langtved 2006 1 2 Spørgsmål og svar om fugleinfluenza Anker Buurgaard Lionett Det er Fødevarestyrelsens opgave at arbejde for, at danske fugle og fjerkræ ikke bliver smittet med fugleinfluenza. Derfor

Læs mere

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 1 De dyrebaree dyr 2 Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 Tekst og tilrettelæggelse Lotte Laursen Grafik og layout

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Plan for hjemkundskab 6. klasse

Plan for hjemkundskab 6. klasse Plan for hjemkundskab 6. klasse Uge 2 til og med uge 7 Æg og sundhed Uge 2: Uge 3: Uge 4: Uge 5: Uge 6: Uge 7: Hønen og ægget Blød- og hårdkogt æg Æg en powerfood Æg til morgenmad, frokost og aftensmad

Læs mere

Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter

Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Trash2Cash Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Udført af AquaMind for Trash2cash Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kina Markedsundersøgelse... 1... 1... 1 Konklusioner og anbefalinger... 3 Baggrund...

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Marts 1998 Udtalelse om hold af heste 1998

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere