Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje fag, profession og studie 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje fag, profession og studie APRIL 2015 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE Modulbeskrivelsen er godkendt d. 20. april 2015 NØRRE ALLE KØBENHAVN N TLF Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelsens formål... 3 Modulets længde og antal ECTS... 3 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen... 4 Læringsudbytte... 4 Fag... 4 Modulets tandplejefaglige undertemaer... 5 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning... 5 Læringsmål... 5 Indholdsaspekter... 7 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse... 9 Litteratur... 9 Fastlagt studieaktivitet Bedømmelse Rammer Kriterier Praktiske oplysninger Syge- og reeksamen Vejledning ved ikke-bestået prøve Studiefortsættelse SIDE 2 AF 13

3 Modulbeskrivelsens formål SIDE 3 AF 13 Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fagkombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kompetencer svarende til dette. Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan studieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Modul 1 med temaet "Tandpleje - fag, profession og studie er en introduktion til tandplejeruddannelsen og professionen, inkl. problemstillinger, fænomener og sammenhænge, som tandplejere arbejder med og i, samt professionens målgrupper. Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i tre af uddannelsens kerneområder: 1. Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt 2. Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejeres virksomhedsområde 3. Samfundstandpleje I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læringsudbytte, centrale fagområder, indhold i undervisningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. Modulets længde og antal ECTS Modul 1 har et omfang på 15 ECTS-point 2 og en varighed på 10 uger inkl. modulprøven. Det starter i uge 36 og slutter i uge 45. De 15 ECTS-point er fordelt med 11 teoretiske og 4 praktiske. 2 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det indebærer, at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en studieindsats på 40 timer.

4 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen SIDE 4 AF 13 Modulet retter sig mod en introduktion til tandplejerstudiet, faget og professionen. Herunder introduktion til problemstillinger, fænomener og kontekster, som tandplejere arbejder med og i. Desuden får de studerende på modulet grundlæggende kendskab til brugere af tandplejen. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden indenfor tandplejefaget demonstrere en grundlæggende forståelse for de fænomener, problemstillinger og kontekster, der indgår i det sundhedsfaglige felt, tandplejeren arbejder i vise grundlæggende kendskab til udvalgte dele af den menneskelige anatomi og fysiologi med særligt fokus på forhold af betydning for professionsudøvelsen vise grundlæggende viden om og forståelse af tandplejerens kliniske arbejdsfelt herunder kendskab til basale arbejdsmiljømæssige og ergonomiske hensyn og problemstillinger gennemføre enkle kliniske procedurer i prækliniske sammenhænge vise basal viden om mikroorganismer og deres betydning for udvikling af tandsygdomme tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre Fag Modulets fag ECTS-point Undervisningen i faget afsluttes Teoretisk Praktik Anatomi 2 0 Efter modul 4 Fysiologi 2 0 Efter modul 4 Mikrobiologi inkl. sterilisation 2 0 Efter modul 3 Psykologi inkl. ruskursus 2 0 Efter modul 9 Samfundsodontologi 2 0 Efter modul 10 Videnskabelig tilgang/metode 1 0 Efter modul 10 Klinikforberedende teori 0 4 Efter modul 12

5 Modulets tandplejefaglige undertemaer SIDE 5 AF 13 Der opereres ikke med undertemaer i dette modul. Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning Læringsmål Viden Den studerende skal kunne: give et simpelt overblik over den menneskelige anatomi og fysiologi som helhed, makroskopisk og mikroskopisk give et simpelt overblik over mundhulens normalanatomi og fysiologiske balance, herunder væskemiljøet i mundhulen give et simpelt overblik over hovedkategorier og -undergrupper af mikroorganismer gøre rede for den økologiske balance i mundhulens mikroflora og hvordan den kan påvirkes forklare formål og procedurer i forbindelse med rengøring og sterilisation på en tandklinik forklare relevansen og sammenhængen af alle fagområder på første studieår opstille nogle ideer til effektivisering af studieteknikken for klynger af tandplejerstuderende uddybe betydningen af nogle væsentlige sundhedsetiske problemstillinger i tandplejefaget forklare hvordan forskellige mennesker reagerer i kontakt med sundhedsvæsenet, psykologisk og fysiologisk, og hvordan man som sundhedsprofessionel (re)agerer, når man møder "patienter" /brugere gøre rede for sygdomsbegrebet og give et overblik over tandsygdomme og deres fordeling i forskellige dele af den danske befolkning vise grundlæggende kendskab til sammenhængen mellem livsstil og helbred, herunder tandsygdomsudvikling anvende IKT i forbindelse med egen og andres læring gøre rede for hvad der menes med evidens og evidensbaseret praksis gøre rede for, hvordan "viden" opfattes inden for forskellige gængse videnskabsteorier

6 give et overblik over fordele og ulemper ved forskellige kilder til informationssøgning i tandplejefaget gøre rede for formål i forbindelse med klinisk håndvask på klinikken forklare formål for klinisk adfærd på en tandklinik forklare formål med ergonomisk korrekt placering af behandler ved stolen ved enhver form for tandbehandling gøre rede for anvendelse af de forskellige greb, der anvendes ved instrumental behandling forklare formål for anvendelse af fingerstøtte ved enhver form for tandbehandling SIDE 6 AF 13 Færdigheder Den studerende skal kunne: anvende studiemiljøet og studiefaciliteterne på tandplejeruddannelsen og Panum Instituttet effektivt vælge og anvende læringsegnede studieformer for sig selv og studiekammerater kommunikere imødekommende, ligeværdigt og sagligt med studiekammerater og personale fremstå med klinisk udseende og adfærd, der tilgodeser normerne for færden på en tandklinik kunne arbejde på tandklinikken under overholdelse af principperne for afbrydelse af smitteveje, i forbindelse med undersøgelse og behandling, herunder kunne foretage klinisk håndvask kunne arbejde på tandklinikken under overholdelse af principperne for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle på klinikken, herunder kunne foretage opdækning og afrydning ved behandlingsunit på en tandklinik anvende sin anatomiske og fysiologiske indsigt til at få overblik over studiekammeraters mundhulesituation gennemføre en ukompliceret, detaljeret tandbørsteinstruktion og instruktion i interdental-hygiejne overfor en studiekammerat under vejledning placere sig ergonomisk korrekt som behandler ved stolen placere spejl og pochemåler korrekt på en studiekammerat overalt i dennes mundhule under anvendelse af de korrekte greb for de pågældende instrumenter

7 gennemføre indfarvning af en studiekammerats tænder under vejledning gennemføre en registrering og vurdering af bløde og hårde belægninger supragingivalt på en studiekammerats tænder under vejledning gennemføre en undersøgelse samt udarbejde en beskrivelse af en studiekammerats gingiva foretage rengøring af aftagelige proteser under anvendelse af hensigtsmæssig metode og instrumentarium foretage en afpudsning på et fantom samt på en studiekammerat, under anvendelse af korrekt fingerstøtte og greb for det pågældende instrument Kompetencer Den studerende skal kunne: vælge studie- og læringsrelateret livsstil og metoder ud fra en bevidst indsigt i fordele og ulemper ved de mulige valg gennemføre en simpel informationssøgning, både i generelle og sundhedsvidenskabelige baser SIDE 7 AF 13 Indholdsaspekter Anatomi (2 ECTS, 20 forelæsninger) Hovedemner: Generelt om anatomi, oversigt: terminologi anatomiske planer (1) Almen histologi (1) Cellelære, vævslære (3) Skelettalsystemet og muskelsystemet i oversigt (2) Kraniets inddeling og enkelte knogler i oversigt (2) Kraniets flader inkl. os hyoideum og kæbeleddet noget detaljeret (4) Mundhulen i oversigt (1) Kæbeknoglerne (3) Tyggemuskler (3) Fysiologi (2 ECTS, forelæsninger) Hovedemner: Det basale omkring masser, ioner, osmose og iontransport Eksempler på fysiologiske processer i den menneskelige organisme og mundhulen: spytsekretion, gingivalexudat (indledning til Kredsløb og Fordøjelse) Muskler Blod Mikrobiologi (2 ECTS, forelæsninger )

8 Hovedemner: Generelt om mikroorganismer (inddeling, navngivning, dyrkning, farvning, mikroskopi) Rengøring og sterilisation på klinikken Uspecifik mundhulemikrobiologi bruges som eksempel Mundhulens mikroorganismer (1) SIDE 8 AF 13 Psykologi (2 ECTS)* Hovedemner: Ruskursus (1 uges kursus) Læringsformer og egen læring Studieteknik og læsegrupper (fordele, anvendelighed) Professionel etik og identitet: Patient og behandler Patienten som menneske Mødet med patienten Gruppedannelse Teams og team-dannelse, specielt det odontologiske team Den gensidige ansvarsforpligtelse i gruppen Ældre studerendes støtte i forbindelse med læring Samfundsodontologi (2 ECTS)* Hovedemner: Det politiske og administrative system i Danmark Den social- og sundhedspolitiske udvikling i Danmark Velfærdsstaten og de sociale love Generel og odontologisk epidemiologi I Statistik i sundhedsvidenskabelig forskning/udviklingsarbejde I: Deskriptiv statistik Hvad er sygdom? Livsstil og levekår i relation til tandsygdomme Den ulige fordeling af tandsygdomme Kulturel betinget sygdoms- og sundhedsadfærd i relation til tandsundhed IKT og læring Videnskabelig tilgang (1 ECTS)* Hovedemner: Videnskabsteori I: Hvad er viden? Teori og praksis Logik og argumentation Objektivitet og subjektivitet Videnskab og praksis: Evidensbegrebet I, evidensbaseret praksis Informationssøgning I (½ dag)

9 Den praktikforberedende teori (intro 1) (4 ECTS)* Hovedemner: Klinikindretning Basal klinikhygiejne, klinisk håndvask, sterilisation 'Mødet med patienten' Klinisk adfærd, (telefon-)kommunikation (simpel patientetik) Det odontologiske team Makroanatomi, tandfæste Indledende tandmorfologi Tørlægning, brug af spejl Ergonomi (kropsholdning, fingerstøtte, greb, fingerøvelser) Gingivabeskrivelse Belægningsbeskrivelse Afpudsning på fantom samt på studiekammerat Simpel mundhygiejneregistrering og mundhygiejneinstruktion og protesehygiejneinstruktion SIDE 9 AF 13 Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede indholdsaspekter. Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse Tandplejeruddannelsens modul 1 arbejder med afvekslende undervisning for hele årgangen ('klasseundervisning'), hold ('klyngeundervisning') og grupper på 6 8 studerende. De sidste to typer bruges til reflekterende arbejde i relation til fagprofessionelle problemstillinger med integration af modulets fagområder. Der arbejdes med portfolio gennem hele uddannelsen. Litteratur Matthiessen ME, Malling P, Vilmann H: Odontologisk anatomi for tandplejerstuderende. SKT, Københavns Universitet 2011 Matthiessen ME, Krogsgaard MR, Poulsen K, Petersen OW: Human anatomi, hoved og hals. FADL's Forlag 2. udgave 2006 Sand, Sjaastad, Haug: Fysiologi - en grundbog. Munksgaard, København 2004 Jensen K: Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi. 12. udgave, Nyt Nordisk Forlag 2008

10 Klinisk hygiejne på tandklinikker. Vejledning i principper og procedurer. Tandlægeskolen, Københavns Universitet, seneste udgave Noget om studieteknik, studiemetoder, studiearbejdsgrupper o.l. Noter fra Lene Madsen, SKT/Københavns Universitet 2011 Sundhedsetik (Lene Madsen, noter, SKT, Kbh. Universitet, indeholdende: Hvas L: Læge-patient forholdet - refleksioner og visioner, det etiske Råd 2004) Bertelsen P: Socialpsykologi. Side i: Olsen FB (red.): Kulturen og det sociale liv. Frydenlund, København 2007 Lund R, Christensen U, Iversen L (red.): Medicinsk sociologi - sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. Munksgaard Danmark, 2. udgave, 2011 (kapitel 1, 2, 5,13) Pine C, Harris, R (eds.): Community Oral Health. Quintessence Publishing Co. Ltd., 2nd. ed. United Kingdom (kapitel 3) Vallgårda S, Krasnik A (red.): Sundhedsvæsen og sundhedspolitik. 2. udgave. Kapitel 6 (Det danske sundhedsvæsen). Munksgaard Danmark 2010 Birkler J: Videnskabsteori En grundbog. Munksgaard Danmark 2005 (kapitel 1, 2, 3 og 8) Elsass P: Sundhedspsykologi. Gyldendal 1992 (Kapitlerne: Indledning, Videnskab og praksis, Sygdom, Patient og behandler) Tandklinikassistent. Grundforløb. Uddannelsesrettede områdefag: Kapitel 3 (Firhændig assistance), kapitel 6 (Praktisk klinisk hygiejne) og kapitel 10 (Tandplejen i samfundet). Erhvervsskolernes Forlag, Klinisk kompendium, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Kbh. Universitet, 2013 (E-bog, indlægges på studieportalen Absalon ) Noes J: Udvidet profylakse. Tandklinikassistent. Hovedforløb/Efteruddannelse. Kapitel 3, 4 og 5. Erhvervsskolernes Forlag 2010 Nationale infektionshygiejniske retningslinier for tandklinikker. Statens Serums Institut SIDE 10 AF 13 Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en underviser finder mere egnede tekster. Fastlagt studieaktivitet Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blokkurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og opgaver dækkende de på side 7-9 anførte indholdsaspekter. De studerende skal deltage i mere end 80 % af hver af de

11 med * markerede indholdsaspekter. Utilstrækkelig deltagelse i undervisningen indebærer, at man skal deltage i den tilsvarende undervisning det følgende år. Inden undervisning på klinikken skal den studerende have svaret tilfredsstillende på en elektronisktest omkring klinisk hygiejne og sikring af arbejdsmiljø på klinikken. Studerende, der ikke består eller gennemfører denne test kan ikke starte på modulets kliniske undervisning. Inden for den samlede periode af modul 1 og modul 2 skal der gennemføres en individuel studiesamtale ('portfoliosamtale') af ca. 20 minutters varighed mellem den studerende og dennes holdlærer. Samtalens konklusioner nedskrives i et resuméskema, der skal foreligge før den studerende kan deltage i modulprøve 2. SIDE 11 AF 13 Samtalens formål er at den studerende reflekterer over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt sin studieteknik og faglige indsats relateret til studieforventningerne. Som forberedelse til samtalen udarbejder den studerende et læringsark med overvejelser om egen trivsel på studiet og måde at lære på, som efter samtalen arkiveres i den studerendes portfolio. Bedømmelse Læringsudbyttet testes i modulprøve 1, en intern, computerbaseret prøve, der vægter 15 ECTS-point. For at kunne blive indstillet til prøven skal de studerende have gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opgaver, der knytter sig til modulet. Opgaven er en klinikrelateret case med spørgsmål, der fokuserer på læringsudbyttet inden for centrale fagområder i modul 1: samfundsodontologiske, psykologiske aspekter og videnskabelig tilgang. Klinikhygiejne og ergonomiske indfaldsvinkler (anatomi/fysiologi/mikrobiologi) kan indgå. Casen præsenteres og besvares over et par dage i et virtuelt rum med grupper på ca. 7 personer. Den eksaminerende lærer indgår som moderator, der følger den virtuelle diskussion og interfererer, hvis der er behov for at bringe diskussionen tilbage på sporet. Rammer De faglige rammekrav skal angives inden prøven. De studerende vurderes individuelt ud fra følgende kriterier:

12 Skal have anført mindst én afklarende hypotese og haft indlæg i diskussionen mindst fem gange Skal anføre faktuelt korrekte svar på et sagligt niveau svarende til undervisningen Skal anføre hvilke kilder / referencer / evidensbetragtninger, indlæggene bygger på SIDE 12 AF 13 Kriterier Prøven bedømmes som helhed efter Bestået/Ikke-Bestået-skalaen jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2014 om karakterskala og anden bedømmelse. Udgangspunktet er læringsmålene for modul 1. Praktiske oplysninger Den studerende, som følger modul 1, er automatisk indstillet til prøven. Regler for framelding i forbindelse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til studieordningen. Syge- og reeksamen Bedømmes den interne prøve som ikke bestået, er den studerende automatisk indstillet til omprøve i form af en ny case eller en afløsningsopgave, der finder sted inden udgangen af første studieår, efter aftale med den uddannelsesansvarlige Er den studerende syg, når den ordinære modulprøve afholdes, er vedkommende automatisk indstillet til omprøve i form af en ny case eller en afløsningsopgave, der finder sted inden udgangen af første studieår, efter aftale med den uddannelsesansvarlige. Vejledning ved ikke-bestået prøve Den studerende, som ikke består prøven i modul 1, tilbydes, efter klagefristens udløb, 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med henblik på drøftelse af det konkrete forløb og planlægning af det kommende prøveforløb.

13 Studiefortsættelse Den studerende kan fortsætte på modul 2, 3 og 4 uden at have bestået modulprøve 1, men fortsættelse på 2. studieår kræver, at modulprøve 1 er bestået. SIDE 13 AF 13

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering,

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere