(19) DANMARK (11) DK C (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(19) DANMARK (11) DK 165358 C (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen"

Transkript

1 (19) DANMARK (11) DK C (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI 7.: A 61 K 39/10 (21) Patentansøgning nr: PA (22) Indleveringsdag: (24) Løbedag: (41) Alm. tilgængelig: (44) Fremlagt den: (45) Patentets meddelelse bkg. den: (30) Prioritet: GB (73) Patenthaver: Evans Medical Limited, Kingston Road, Evans House, Regent Park, GB-Leatherhead, Surrey KT22 7PQ, Storbritannien (72) Opfinder: Pavel Novotny, Langley Court, Beckenham, Kent, Storbritannien (74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (54) Benævnelse: Renset Bordetella pertussis antigen, vaccine indeholdende et sådant antigen og fremgangsmåde til isolering af et sådant antigen, samt anvendelse af antigenet (56) Fremdragne publikationer: (57) Sammendrag: En vaccine til beskyttelse mod Bordetella pertussis indeholder et fra B. pertussis afledt antigent præparat, omfattende et med adenylat-cyclase-aktivitet forbundet proteinmateriale (ACAP), sammen med en farmaceutisk acceptabel bærer herfor. Det antigene præparat isoleres ved, at man behandler en kultur af B. pertussis-celler med en vandig aminosyrepuffer med ph 2,5-3,5 og indeholdende en hypertonisk koncentration af aminosyren med hensyn til cellerne, skiller cellerne fra den fremkomne supernatant og isolerer det antigene præparat indeholdende ACAP fra supernatanten. Den acellulære vaccine er effektiv til fremkaldelse af immunitet mod kighoste hos mennesker.

2 Den foreliggende opfindelse angår et renset Bordetella pertussis antigen, en vaccine indeholdende et sådant antigen og en fremgangsmåde til isolering af et sådant antigen, samt anvendelse af antigenet til 5 fremstilling af en vaccine. Bordetella pertussis forårsager en alvorlig og svækkende sygdom hos mennesker, idet børn er særlig modtagelige, hvilken sygdom holdes under kontrol i de udviklede lande ved hjælp af stort anlagte immuniseringsloprogrammer. Det har vist sig, at immunisering er en meget vigtig faktor ved begrænsningen af sygdommen, og at undladelse af at vaccinere kan føre til forøget forekomst af sygdommen. Praktisk taget alle steder fremkaldes immunisering ved anvendelse af helcelle B. pertus- 15sis-vaccine, der har vist sig at være forholdsvis effektiv til forhindring af sygdommen. Man har imidlertid erkendt, at helcellevacciner kan have adskillige ulemper. Således optræder der f.eks. hos ca. 1 ud af hver vaccinerede børn kliniske symptomer, som kan omfatte 20feber, lokale reaktioner og vedvarende skrigen. Endvidere vil det vise sig, at nogle batche af helcellevaccine overhovedet ikke giver nogen beskyttelse, medens de stadig indebærer muligheden for uønskede bivirkninger. Med den for nærværende ringe forekomst af sygdom- 25men i udviklede lande med immuniseringsprogrammer er nytte/risiko-forholdet dårligt defineret, og mange klinikere mener, at risiciene ved vaccinering vejer tungere end de fordele, der opnås ved immunisering. Soffi følge heraf vaccineres mange børn ikke, og der er derfor en 30alvorlig risiko for en pandemi af kighoste. En betydelig forskningsindsats er derfor blevet rettet mod udviklingen af forbedrede pertussis-vacciner og navnlig acellulære vacciner, der ikke indeholder de komponenter, som er forbundet med de toxiske virkninger af de hidtil an- 3 5 vendte helcellevacciner, medens de indeholder de komponenter, der er nødvendige til beskyttelse mod sygdommen. DK C

3 2 Eftersøgningen efter en sikrere, effektiv, acellulær B. pertussis-vaccine er tidligere blevet vanskeliggjort af knapheden på oplysninger vedrørende identiteten og virkningsmekanismerne af de patogene, toxiske 5 og beskyttende dele af i heicellevacciner indeholdt B. pertussis. Arbejdet har derfor koncentreret sig om at isolere og rense de 20 eller flere overfladeantigener hos B. pertussis-organismen og karakterisere deres evne til at fremkalde immunreaktioner (se f.eks. J. Am. Med. 10 Soc., 248 (1) 22-23). Som eksempler på antigener, der er blevet foreslået til undersøgelse, kan der nævnes lymfocytosis-fremmende faktor (pertussis toxin/lpf), filementformet hæmagglutinin (FHA), lipopolysaccharid (LPS), agglutinogener, dermonekrotisk toxin (DNT), varmelabile 15 og varmestabile toxiner, polymorfonukleær leukocyt-inhibitorfaktor, adenylat-cyclase og andre overfladekomponenter (Pertussis Vaccine Workshop, 11. februar 1982, Bureau of Biologics, U.S.A.). Af andre til undersøgelse foreslåede antigener kan der nævnes trachealt cytotoxin 20 og forskellige ydre membran-proteiner. En tidlig ekstraktvaccine udvikledes af L. Pillemer (Proc. Soc. Exp. Biol. Med. (1950) 75, ), hvilken vaccine var baseret på sprængte B. pertussisceller og viste sig at give beskyttelse, men ikke vandt 25 indpas kommercielt som følge af præparatets toxicitet. Som eksempler på senere B. pertussis-ekstraktvacciner, der er blevet foreslået, kan der nævnes de i britisk patentbeskrivelse nr A (Takeda) beskrevne, der indebærer fjernelse af endotoxin fra kultur-su- 30 pernatanter; de i fransk patentskrift nr (Institut Merrieux) beskrevne, der indebærer ekstraktion af en mikrobesuspension med et anionisk overfladeaktivt middel; og de i japansk patentbeskrivelse nr (Teijin) beskrevne, der omfatter et underenheds-protein 35 baseret på pertussis-toxin (LPF). Meget af det arbejde, der er udført på acellulære pertussis-vacciner, koncentrerer sig om muligheden for DK C

4 3 at basere en sådan vaccine på LPF. Det antages imidlertid, at de fleste af (om ikke alle) de hidtil observerede ugunstige virkninger, der forbindes med pertussisvaccination, står i forbindelse med toxinet. I kombina- 5 tion med tetanus- eller difteri-toxoid og LPS er det i stand til at fremkalde eksperimentel encephalopati hos modtagelige mus (L. Steinman et al., Nature (1982) 299, ; Redhead et al., Workshop on B. pertussis, Nat. Inst. of Biol. Standards & Controls, Holy Hill, Hamp- 10 stead, London, 1983). LPF kan således muligvis være ansvarligt for hjerneskader, hvis sådanne komplikationer optræder efter vaccination. Det har nu vist sig, at et vist proteinmateriale, der er forbundet med adenylat-cyclase-aktivitet som be- 15 skrevet i det følgende, og som findes i kulturer af B. pertussis, er i stand til at give beskyttelse mod angreb af B. pertussis, når det administreres til forsøgsdyr. Denne erkendelse, at det med adenylat-cyclase-aktivitet sædvanligvis forbundne proteinmateriale er et vigtigt 20 beskyttende antigen mod B. pertussis, muliggør fremstillingen af vaccineformuleringer omfattende antigene præparater, der er fri for, eller indeholder reducerede mængder af, andre kendte B. pertussis-komponenter, der kan være ansvarlige for de toxiske bivirkninger, som 25 helcellevacciner udviser. Udtrykket "med adenylat-cyclase-aktivitet forbundet proteinmateriale" (i det følgende forkortet til "ACAP") anvendes heri som betegnelse for proteinmateriale, der ekstraheres sammen med adenylat-cyclase-aktivi- 30 tet, når ekstraktionen af adenylat-cyclase-aktiviteten udføres under anvendelse af en vandig, sur (ph 3) opløsning af glycin (0,25 M). Adenylat-cyclase-aktiviteten bestemtes ved den metode, der er beskrevet af Hewlett, E., og Wolff, J. (J. Bacteriol. (1976) 127, ). 35 Ifølge den foreliggende opfindelse tilvejebringes der et renset Bordetalle pertussis antigen, som eks- DK C

5 4 traheres sammen med adenylat-cyclase-aktivitet, når ekstraktion af aktiviteten udføres under anvendelse af en vandig, ph 3 opløsning af 0,25 M glycin, hvilket antigen er ejendommeligt ved følgende træk: 5 en relativ molekylvægt på som bestemt ved 12% (vægt/vægt) polyacrylamidgel-elektroforese og et forhold mellem prolin og glutaminsyre på i det væsentlige 1:1 som bestemt ved aminosyreanalyse, hvorhos antigenet er i det væsentlige fri for intracel- 10 lulært B. pertussis materiale. Antigenet kan yderligere karakteriseres ved at have følgende aminosyresammensætning: Rester 15 Asparaginsyre (+asparagin) 48 Threonin 33 Serin 33 Glutaminsyre (+glutamin) 62 Prolin Glycin 77 Alanin 82 Velin 54 Methionin 4 isoleucin Leucin 50 Tyrosin 7 Phenylalanin 11 Histidin 13 Lysin Arginin 37 Aminosyreanalyse har desuden vist, at ACAP indeholder en usædvanlig høj andel af prolin, således at prolin:glutaminsyre-forholdet er ca. 1:1, og dette ka- 35

6 rakteristiske træk tjener til at skelne ACAP fra andre B. pertussis -proteiner. Et yderligere karakteristisk kendemærke for ACAP er den omstændighed, at det ikke kan påvises ved radio-iodering af dets tyrosinrester hverken 5 ved chloramin-t- eller iodogen-metoden. 5 Antigenet ifølge den foreliggende opfindelse kan desuden karakteriseres ved at have et isoelektrisk punkt på 4,5-6,0 under analytiske isoelektriske betingelser under anvendelse af en agarosegel i nærværelse af 10% 10 sorbitol. Antigenet kan karakteriseres ved at være syrelabilt under en ph-værdi på ca. 3. ACAP'et i de ovennævnte præparater har almindeligvis en relativ molekylvægt på ca til , især , og et isoelektrisk punkt på 7,0-7,4 under 15 præparative betingelser som beskrevet nedenfor. Med "relativ molekylvægt" menes den tilsyneladende molekylvægt som bestemt ved 12% (vægt/vægt) polyacrylamidgelelektroforese og standardmolekylvægtmarkører. Molekylvægten for de antigene proteiner ifølge opfindelsen kan 20 således bekvemt bestemmes ved de metoder, der er beskrevet af U. K. Laemmli, Nature, 1970, 227, Af pas-. sende standardmolekylvægtmarkører kan der f.eks. nævnes okseserumalbumin, chymotrypsinogen A og ribonuclease. Nærmere angivet kan ACAP'et påvises ved isoelek- 25 trisk fokusering som to bånd, det ene med et isoelektrisk punkt (p1) på ca. 7,0, det andet (diffuse) bånd med et isoelektrisk punkt på 7,2-7,4. Adenylat-cyclaseaktiviteten var næsten fuldstændig forbundet med det neutrale bånd (pi = 7,0), men monoklonale antistoffer 30 mod ACAP bandt begge bånd stærkt. Sammenfattende kan det anføres som foretrukket, at det ovennævnte ACAP er et proteinmateriale, der er karakteriseret ved at have en eller flere af følgende egenskaber:

7 (i) et forhold mellem prolin og glutaminsyre på i det væsentlige 1:1, (ii) tyrosinresterne er ikke ioderbare, (iii) det er i det væsentlige fri for intracel- 5 B. pertussis-materiale, (iv) en relativ molekylvægt på til , (v) et isoelektrisk punkt på 7,0 til 7,4, og (vi) det er syrelabilt under en ph-værdi på ca. 3. Ifølge opfindelsen tilvejebringes der desuden en 10 vaccine som angivet i krav 2 og 3-6. Opfindelsen angår desuden et antigen ifølge opfindelsen til anvendelse til terapi eller profyakse hos mennesker. Opfindelsen angår endvidere en fremgangsmåde til 15 isolering af antigenet ifølge opfindelsen, hvilken fremgangsmåde er ejendommelig ved, at man behandler en kultur af B. pertussis-celler med en vandig aminosyrepuffer med ph 3,0-3,5 og indeholdende en hypertonisk koncentration af nævnte aminosyre med hensyn til 20 cellerne, skiller cellerne fra den fremkomne superna-. tant og isolerer antigenet fra supernatanten. Hensigtsmæssige udførelsesformer for fremgangsmåden ifølge opfindelsen er anført i krav Baseret på den foreliggende opfindelse kan der 25 tilvejebringes en vaccineformulering til beskyttelse mod B. pertussis, hvilken formulering omfatter 9t antigen ifølge opfindelsen, der eventuelt er toxoideret f. eks. under anvendelse af formalin, glutaraldehyd eller Z-propiolacton, sammen med en farmaceutisk 30 acceptabel - bærer herfor. Den ovennævfite vaccineformulering kan om ønsket indeholde mindre mængder end andre antigene forbindelser, foruden ACAP'et, f.eks. materialer opnået sammen med det fra B. pertussis-organismen ekstraherede ACAP. 35 Sådanne materialer kan omfatte fragmenter af LPS og 6

8 LPF, der som følge af deres mulige skadelige bivirkninger kræver toxoidering, f.eks. med formalin. Antigenet er imidlertid fortrinsvis i det væsentlige fri for andre antigene komponenter. 5 Den ved den overfor beskrevne fremgangsmåde til isolering af antigenet anvendte puffer giver fortrinsvis en ph-værdi på ca. 3 og indeholder fordelagtigt en minralsyre, fortrinsvis saltsyre, som den sure komponent i pufferen og enten glycin 10 eller alanin som aminosyren. Behandlingen af cel- lerne med pufferen foretages fortrinsvis ved en temperatur på 5 til 50 C, fortrinsvis 30 til 45 C, ideelt 37 C, fordelagtigt i 1 til 24 timer, fortrinsvis 10 til timer, med en aminosyrekoncentration på 0,1-1M, fortrinsvis 0,25M. ACAP'et er syrelabilt og kan ødelægges, hvis ph-værdien falder til under 3 under ekstraktionen. Efter inkubering af cellerne med pufferen bortkastes cellerne, og supernatanten, der opnås efter cen- 20 trifugering, f.eks. ved ca g (til fjernelse af alt partikelformet materiale), underkastes om ønsket precipitation, f.eks. under anvendelse af ammoniumsulfat, koldt ethanol eller acetone. Den opnåede supernatant-ekstrakt afprøvedes ved 25 Kendrick-testen, som beskrevet nedenfor, og viste sig at give beskyttelse hos mus mod intracerebrale angreb af B. pertussis. Kontrolvacciner, der ikke indeholdt adenylatcyclase-aktivitet, viste sig at give kun ringe eller ingen beskyttelse mod angreb af B. pertussis, hvilket ty- 30, der på, at ACAP faktisk kan være den vigtigste faktor med hensyn til immunitet. Analyse af batcher af ikke-beskyttende helcellevaccine har desuden vist, at ikke-be- 7

9 8 skyttelse viser tilbøjelighed til at være forbundet med manglende tilstedeværelse af adenylat-cyclase-aktivitet, hvilket yderligere tyder på, at ACAP kan være det nøgleantigen, der er nødvendigt til fremkaldelse af en immun- 5 respons mod B. pertussis. Den ved Kendrick-testen anvendte supernatant-ekstrakt kan imidlertid også indeholde ACAP'et i små mængder i kompleksforbindelse med andre proteiner, herunder fragmenter af LPS, i hvilke tilfælde det kan være ønske- 10 ligt at rense materialet til anvendelse i vaccineformuleringerne ifølge opfindelsen yderligere. Således kan yderligere rensning f.eks. foretages ved ionbytningschromatografi og/eller ved præparativ isoelektro-fokusering til eliminering af som kompleksforbindelser fore- 15 liggende materiale. Alternativt kan de to rensningsmetoder kombineres, dvs. det materiale, der ikke tilbageholdes af DEAE-gelen (dvs. det ikke-komplekserede materiale), kan underkastes elektrofokusering. Rensningsmetoden kan også omfatte chromatofokusering. Efter de ovenfor 20 beskrevne rensningstrin kan ACAP'et om ønsket renses yderligere, f.eks. ved at passere materialet gennem en immunosorbenskolonne indeholdende.et passende monoklonalt antistof mod ACAP'et. Det ovenfor beskrevne antigen, herunder 25 det ved den ovenfor beskrevne fremgangsmåde ifølge opfindelsen fremstillede, kan inkorporeres i en vaccineformulering til fremkaldelse af immunitet mod kighoste hos mennesker. En vaccine ifølge den foreliggende opfindelse omfatter derfor et antigen ifølge opfindelsen i 30 blanding med en farmaceutisk acceptabel bærer. Farmaceutisk acceptable bærere er i dette tilfælde flydende medier, der er egnede til anvendelse som vehikler til indføring af antigenet i patienten. Et eksempel på en sådan bærer er saltopløsning. Det antigene 35 protein kan være i opløsning eller suspenderet som et fast stof i bæreren. DK C

10 9 vaccineformuleringen kan også indeholde et adjuvens til stimulering af immunresponsen og dermed forøgelse af virkningen af vaccinen. Passende adjuvanser til anvendelse ved den foreliggende opfindelse omfatter 5 f.eks. aluminiumhydroxid og aluminiumphosphat. Vaccineformuleringerne præsenteres passende således, at de indeholder en slutkoncentration af antigent protein i området fra 0,01 til 5 mg/ml, fortrinsvis 0,03 til 2 mg/ml, mest foretrukket 0,3 mg/ml. Efter formule- 10 ring kan vaccinen inkorporeres i en steril beholder, som derefter lukkes tæt til og opbevares ved lav temperatur, f.eks. 4 C, eller den kan frysetørres. Til fremkaldelse af immunitet hos mennesker mod kighoste kan der administreres en eller flere doser af 15 den passende formulerede vaccine. Det anbefales, at hver dosis er 0,1 til 2 ml, fortrinsvis 0,2 til i ml, mest foretrukket 0,5 ml vaccine. Den foreliggende opfindelse omfatter også anvendelsen af et antigen ifølge opfindelsen til fremstilling 20 af en vaccine til anvendelse ved fremkaldelsen af immunitet mod kighoste hos mennesker. Vaccinerne ifølge den foreliggende opfindelse kan administreres ved en vilkårlig konventionel fremgangsmåde til administrering af vacciner, herunder oral ind- 25 givelse og parenteral (f.eks. subkutan eller intramuskulær) injektion. Behandlingen kan bestå i en enkelt dosis vaccine eller flere doser over et vist tidsrum. Vacciner ifølge den foreliggende opfindelse kan også omfatte en eller flere andre antigener, f.eks. pas- 30 sende toxoiderede typhoid- og difteri-toxiner, eller andre B. pertussis-antigener, såsom toxoideret LPF, til formindskelse af sandsynligheden for at mutantstammer af B. pertussis undgår den ledsagende immunrespons. Opfindelsen belyses nærmere ved hjælp af de ef- 35 terfølgende eksempler. DK C

11 10 Eksempel 1 Sur glycin-hydrolyse oq fremstilling af rå ydre-membranproteiner. 5 Cellerne høstedes efter 3/4 af vejen gennem den eksponentielle fase og centrifugeredes ved 8000 g (Sorvall, GSA vinkelhoved) i 20 minutter ved 4 C. Supernatanten fjernedes ved hjælp af en hævert, og cellerne blev straks forsigtigt resuspenderet i destilleret vand 10 til en densitet på mg/ml celletørvægt. En tredjedel af dette volumen af IM glycin-hc1-puffer, ph 3,0, tilsattes under forsigtig omrøring til opnåelse af en slutkoncentration på 250 mm glycin. Glycinopløsnirigen indeholdt EDTA (til opnåelse af 5 mm i den endelige 15 blanding) til standsning af enzymatisk aktivitet. phværdien kontrolleredes og genindstilledes om nødvendigt til ph 3,0 under anvendelse af 1-2 M HC1. Blandingen omrørtes forsigtigt i et 37 C vandbad, indtil der var opnået temperaturligevægt, og inkuberedes derefter natten 20 over (18 timer) ved 37 C (uden omrøring). ph-værdien indstilledes derefter på 7,2-7,4 ved anvendelse af 10M NaOH, der tilsattes langsomt for at undgå lokalt overskud. Cellerne sediffienteredes ved 5000 g i 20 minutter ved 5 C, supernatanten fjernedes ved hjælp af en hævert 25 og afkøledes i et is-vand-bad til 1-2 C, og der tilsattes langsomt 2 rumfang af forafkølet acetone (-20 til -40 C) for at undgå, at temperaturen steg over 1-2 C. Blandingen holdtes derefter ved -20 C i 3-5 timer, og precipitatet opsamledes i et forafkølet (-10 C) vinkel- 30 hoved ved 4000 g i 20 minutter. Supernatanten fjernedes ved hjælp af en hævert og bortkastedes. Det sedimenterede precipitat opløstes i isafkølet destilleret vand til ca. 1/20 af det oprindelige rumfang af cellesuspension. Opløsningen befriedes derefter for uopløselige 35 stoffer og småblærer ved centrifugering ved g i minutter ved 5 C. Supernatanten opsamledes og

12 11 holdtes nedfrosset eller frysetørredes. Der tilsattes i vægt/vol-% mannitol før frysetørring. Der opnåede mg protein pr. gram celletørvægt. 5 Eksempel 2 (a) Fraskillelse af de rå ydre-membran-proteinoræparater ved DEAE-trisacryl-chromatografi. En DEAE-trisacryl-kolonne, 3 x 16 cm, ækvilibreredes med 0,025 M TRIS, 0,035 M NaCl-puffer, ph 8,8, og 10 det i eksempel 1 opnåede materiale (op til 1 g protein) dialyseredes mod den ækvilibrerende puffer og pumpedes med 60 ml/time gennem kolonnen. Fraktionerne (99 dråber pr. rørglas, ca. 5 ml) hældtes sammen i puljer En del af det totalt anvendte protein (ca. 1/4) forsinkes 15 ikke af gellejet, og vil blive opsamlet som en stor top (0,035 M). Det tilbageholdte materiale elueredes derefter under anvendelse af 0,1, 0,2, 0,3 og 1,0 M NaC1 i 0,025 M tris-puffer (ph 8,8). Fraktionerne hældtes sammen og overførtes til en SDS-PAGE-plade for at iværk- 20 sætte adskillelsen af proteiner. ACAP'et var til stede i det af kolonnen ikke-forsinkede materiale, som eftervist ved SDS-PAGE, men var også til stede i det forsinkede materiale, der elueredes med 0,2 M NaCl. 25 (b) Præparativ fladlags-isoelektrofokuserinq i granuleret gel (IEF). Denne operation udførtes i overensstemmelse med LKB-rekommanderingerne (anvendelsesnote 198, LKB-Producter AB, Bromma, Sverige). En suspension af 4 g Ultrodex 30 (en granulær gel af en modificeret glucosepolymer) (LKB) og 5 ml forblandet ampholin (puffer, handelsbetegnelse), ph 3,5-9,5, suspenderedes i destilleret vand til et slutrumfang på 100 ml, hældtes ud i en vandret bakke 10,8 x 24,3 cm og inddampedes under en lufstrøm til den 35 anbefalede grænse. I lag samledes strimler af tre papirsvæge (LKB, ), gennemvædet i en 1:20-fortyn-

13 12 ding af det samme ampholin i destilleret vand, anbragtes i hver ende af bakken. Materialet fra eksempel 2a indlejredes i gelen under anvendelse af en indforingsskabelon (2 x 9,4 cm), som pressedes ind i gelen ved 1/3 til 5 1/4 af afstanden langs dens længde fra den anodiske ende, den indesluttede gel fjernedes, overførtes til en 10 ml engangssprøjte, suspenderedes i 3 ml af det nævnte materialet fra eksempel 2a (indeholdende op til 500 mg protein) og sprøjtedes til sidst tilbage i det tomme rum 10 dannet ved dens fjernelse. Gelen udglattedes derefter med en spatel, hvis det var nødvendigt, og man lod den henstå til ækvilibrering i 20 minutter. I mellemtiden gennemblødtes ån papirsvæge i en 1:100-fortynding af phosphorsyre (vægtfylde 1,75 g/cm 3 ) og føjedes til 15 strimlerne ved den anodiske ende, og en anden gennemvædedes i 1 M NaOH og anbragtes ved den katodiske ende. Bakkeunderstøtningen i fladlags-ief-apparatet (Pharmacia type FBE-3000) afkøledes ved hjælp af rindende ledningsvand (15 C) under operationen. Gelen underkastedes ope- 20 rationen ved konstant 8 watt. ACAP'et kunne påvises som to bånd, det ene ved pi 7,0, og det andet (diffuse) bånd ved pi 7,2-7,4. Adenylat-cyclase-aktiviteten var næsten fuldstændigt forbundet med det centrale bånd (pi 7,0), men monoklonale an- 25 tistoffer mod ACAP bandt begge bånd stærkt. Under anvendelse af en metalskabelon deltes gellaget derefter i 30 parallelle felter, og gelen blev skrabet af hvert felt under anvendelse af en spatel og overførtes til reagensglas indeholdende 1 ml destilleret 30 vand. ph-værdien af hver fraktion måltes på dette stade. Gelsuspensionerne overførtes derefter til små plastkolonner og elueredes med 2 ml 0,2 M ammoniumhydrogencarbonatpuffer, ph 7,0, og de gelfri eluater blev nedfrosset (-40 C). DK C

14 13 (c) Analytisk isoelektrisk fokusering. (i) Der anvendtes den samme procedure som for 2(b) ovenfor, men der anvendtes en 12% polyacrylamidgel i nærværelse af 8M urinstof. Der opnåedes de 5 samme resultater som for 2(b). (ii) Den samme metode, men under anvendelse af en agarosegel i nærværelse af 10% sorbitol, viste 4 immuno-reaktive bånd ved pi 4,5-6,0. Båndet ved pi 4,0 tilbageholdt størstedelen af adenylat- 10 cyclase-aktiviteten. Eksempel 3 Rensning af ACAP under anvendelse af en monoklonalimmunsorbens-kolonne. 15 Museascitesvæske indeholdende et for ACAP specifikt monoklonalt immunoglobulin underkastedes precipitering ved stuetemperatur ved tilsætning af 2 rumfang 27 vægt/vol-% Na 2 SO 4 og henstilledes i 2-4 timer, før den underkastedes sedimentering (2000 g i 15 minutter). Se- 20 dimentet genopløstes og dialyseredes mod PBS. 500 mg af dette protein (UV-bestemmelse) kobledes til 70 ml pakket CNBr-Sepharosee CL4B efter fabrikantens instruktioner (Pharmacia). Sephadex e G-50 (medium) hældtes på en 500 mm x 25 mm kolonne til. en laghøjde på 220 mm. Efter 25 vaskning af kolonnen med elueringspuffer (0,2 M ammoniumhydrogencarbonat, ph 7,0, indholdende 0,01% thiomersal) hældtes et 5 mm tykt lag af nr. 12 Ballotini glasperler ovenpå Sephadex e-laget. "Ballotini" er handelsnavnet for glasperler, der anvendes i en perlemølle- 30 knuser. En suspension af bakterie- eller gærceller sættes f.eks. til glasperlerne, og perlerne rystes for at bryde cellerne itu. Efter yderligere vaskning hældtes immunosorbensgelen på Ballotini-glasperlelaget, idet dette var adskilt fra Sephadex &laget, hvilket mulig- 35 gjorde fraskillelse af begge. Kolonnen vaskedes yderligere med elueringspuffer, og til sidst anbragtes der

15 14 endnu et Ballotini-glasperlelag ovenpå det 100 mm høje immunosorbenslag til beskyttelse af toppen af kolonnen. Til fraskillelse af ACAP'et på immunosorbenskolonnen tilførtes 180 ml af det ikke-tilbageholdte eluat 5 fra DEAE-trisacryl-adskillelsen (eksempel 2) indeholdende 1 mg/ml protein (Lowry) ved 5 C til immunosorbenskolonnen med 0,25 ml/min., vaskedes med elueringspuffer (0,2 M ammoniumhydrogencarbonat, ph 7, 0,01 vægt/vol-% thiomersal), og, efter at basislinien havde stabiliseret 10 sig, tilførtes der 50 ml 6M urinstof i elueringspuffer til kolonnen til eluering af det adsorberede materiale. Anbringelsen af immunosorbensmaterialet over et Sephadex e -G-50-lag muliggjorde den samtidige fraskillelse af proteinet fra urinstoffet under oprationen. 15 Eksempel 4 Dyrkning af B. pertussis. Det til organismens vækst anvendte definerede medium var baseret på den formel, der er angivet af 20 Steiner og Scholte (J. Gen. Microbiol. 63, , 1971) som tidligere beskrevet (Novotny og Brookes, J. Biol. Stand. 3, 11-29, 1975). Alle kulturer dyrkedes ved C. De flydende kulturer, i løst tilkapsiede rystekolber (500 ml konisk kolbe med 200 ml medium), podedes 25 med en kultur dyrket i 48 timer på Cohen-Wheeler-medium (dette medium er beskrevet i NOvotny og Brookes, J. Biol. Stand. 3, 11-29, 1975) med 2% agar og 5% hesteblod og omrørtes til opnåelse af en gasudskiftningshastighed på wm 0 2 /time. Sådanne flydende kulturer anvendtes 30 til at pode mediet i 5 liter eller 70 liter fermentere fremstillet helt i glas, medens ph-værdien holdtes på 7,6 ved reguleret tilsætning af 2M HC1, og mætningen med opløst oxygen holdtes på 5-10% ved omrøring med en bladomrøre. Kulturerne høstedes før afslutningen af den 35 eksponentionelle fase, dvs. efter ca. 36 timers inkubering (Novotny og Cownley, "Effect of growth conditions

16 15 on the composition and stability of the outer membrane of Bordetella Pertussis" i Manclark and Hill (editors), International Symposium on Pertussis, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1979, ). Eksempel 5 Kendrick-test. Denne test udførtes i overensstemmelse med W.H.O-kravene til pertussisvaccine under anvendelse af 10 MF1 eller NIH-mus (OLAC, kategori 3, fri for de fleste patogener indbefattet B. bronchiseptica) af en vægt på g. Antigenet, i 0,5 ml rumfang, indpodedes intraperitonealt og omfattede en topfortynding og tre firefold seriefortyndinger. Efter to ugers forløb udsattes 15 musene for intracerebrale angreb under anvendelse af den anbefalede angrebsstamme ( LD 50 ). Antallet af overlevende dyr i hver gruppe anvendtes til beregning af ED 50 og af den relative styrke i forhold til British Pertussis Reference Vaccine 66/84 under anvendelse af et 20 program med parallellinie-probitanalyse. Der udførtes også en sammenligningstest under anvendelse af en kombineret FHA- og LPF-vaccine. Resultaterne er anført i tabel 1. Til nærmere forklaring af hvad tabel 1 angiver, 25 skal der anføres følgende. Gruppen af mus injiceredes med graduerede doser som ovenfor anført af testmaterialet. Som ovenfor anført udsattes musene efter et vist tidsrum for intracerebrale angreb, og antallet af overlevende dyr i hver gruppe registreredes. Procenttallene 30 med hensyn til overlevende dyr i hver gruppe (udtrykt som probits) afsattes mod log-fortyndinger af de ved testen anvendte doser. På basis heraf beregnedes en dosis, efter hvilken 50% af dyrene overlevede, dvs. ED for (= 50% effektiv dosis). Ved sammenligning af ED 35 testmateriale og referencepræparatet kan der bestemmes en "relativ styrke", dvs. hvor meget af testmaterialet

17 16 der har samme styrke som referencematerialet. Dette kan udtrykkes direkte i internationale enheder (= I.E.) (næstsidste kolonne i tabel I) og, idet man kender den til beskyttelse nødvendige dosis, ved den sandsynlige 5 mængde af testmateriale, der udgør en enkelt human dosis (sidste kolonne i tabel 1). DK C

18 5 17 Tabel 1 Beskyttende styrke af Bordetella pertussis-fraktioner ved musebeskyttelsestesten mod intracerebralt angreb af B. pertussis ("Kendrick-test"). Materiale ED 50 Wg Relativ styrke I.E./pg protein 10 Råt glycinhydrol. af B.pertussis hydrolyseret ved 37 C 20 0, Råt glycinhydrol. af B.pertussis hydrolyseret 20 ved 4 C 77 0, Hydrolyseret ved 37 C 20 0, Hydrolyseret ved 53 C 149 0, B.pertussis immunorenset 30 adenylatcyclase 19 0, FHA/LPF vaccine 77 0, I.E.i mg protein (= enkelt human dosis)

19 Eksempel 6 Aminosyreanalyse af ACAP. Aminosyreanalysen udførtes under anvendelse af en 5 Rank Hilger Chromaspek aminosyreanalysator. Prøver fremstilledes ved tilsætning af 250 pl af 6N HCl (fortyndet ud fra BDH Aristar-kvalitet) indeholdende 0,1% (vægt/ vol) phenol til det tørrede prøvemateriale i et tykvægget Pyrex-reagensglas (7,5 x 1,2 cm). Rørene blev der- 10 efter trukket ud i en af oxygen og naturgas frembragt blæselampeflamme til frembringelse af en snæver åbning. Efter frysning af indholdet i et fast-0o 2 -ethanol-bad blev hvert reagensglas forbundet gennem en manifold og fælde til en højvakuumpumpe, og man lod det stå i minutter til fjernelse af luft. Reagensglassene blev derefter lukket tæt til og anbragt i en ovn ved 110 C til hydrolyse. De hydrolyserede prøver tørredes i en vakuumekssikkator over natriumhydroxidperler. Den tørrede remanens opløstes i 250 pl aminosyreanalysator-startpuf- 20 fer til automatisk analyse. De i tabel 2 anførte aminosyreværdier er gennemsnitstal af resultaterne opnået fra dobbelte 24, 48 og 66 timers hydrolyser, undtagen i tilfældene med velin og isoleucin, hvor der anvendtes 68 timers hydrolyseværdi- 25 erne. værdier for cystin, cystein og tryptophan kunne ikke bestemmes ved denne metode. 18

20 19 Tabel 2 Rester Asparaginsyre (+asparagin) 48 Threonin 33 5 Serin 33 Glutaminsyre (+glutamin) 62 Prolin 60 Glycin 77 Alanin Valin 54 Methionin 4 Isoleucin 22 Leucin 50 Tyrosin 7 15 Phenylalanin 11 Histidin 13 Lysin 19 Arginin Eksempel 7 Vaccineformuleringer. Vacciner til anvendelse ved immunisering kan fremstilles ved konventionelle metoder med følgende bestanddele: 25 a) Difteri-, tetanus- oq pertussis-vaccine i simpel opløsning. Hver 1 ml vaccine indeholder:

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Knud Erik Bach Knudsen Institut for Husdyrvidenskab knuderik.bachknudsen@anis.au.dk Punkter Præsentation af BioBase Præsentation af Grøn

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Infanrix Penta, injektionsvæske, suspension. Difteri (D), tetanus (T), pertussis (acellulær, komponent) (Pa), hepatitis B (rdna) (HBV), poliomyelitis (inaktiveret)

Læs mere

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK dt> ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) (51) lnt.ci. 8 : A 47 F 8/00 (2006.01) {21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00161 (22) lndleveringsdag: 2012-10-26 (24) Løbedag: 2011-03-16 ( 41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Klub Æblebørn. Guld Tema November 2013

Klub Æblebørn. Guld Tema November 2013 Klub Æblebørn Guld Tema November 2013 Wow så er vi allerede nået til årets næstsidste måned. Jeg elsker jul, men jeg blev alligevel lidt overrasket, da jeg opdagede at der allerede lige efter 1. oktober

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING Partner SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING HJÆLP TIL BRUG VED ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf : 43 50 80 00 Fax : 43 50

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes.

Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes. Elueringseffektivitet Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes. Dette gøres nemmest ved tage nogle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

BIOS. Celledeling hos en bananflue KOPIARK 135 GENETIK

BIOS. Celledeling hos en bananflue KOPIARK 135 GENETIK KOPIARK 135 GENETIK Celledeling hos en bananflue Her er en celle fra en bananflue. Tegn det rigtige antal kromosomer i cellekernen. Se Grundbog B, s. 106. Hvor mange kromosomer har en bananflue i hver

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere