(19) DANMARK (11) DK C (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(19) DANMARK (11) DK 165358 C (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen"

Transkript

1 (19) DANMARK (11) DK C (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI 7.: A 61 K 39/10 (21) Patentansøgning nr: PA (22) Indleveringsdag: (24) Løbedag: (41) Alm. tilgængelig: (44) Fremlagt den: (45) Patentets meddelelse bkg. den: (30) Prioritet: GB (73) Patenthaver: Evans Medical Limited, Kingston Road, Evans House, Regent Park, GB-Leatherhead, Surrey KT22 7PQ, Storbritannien (72) Opfinder: Pavel Novotny, Langley Court, Beckenham, Kent, Storbritannien (74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (54) Benævnelse: Renset Bordetella pertussis antigen, vaccine indeholdende et sådant antigen og fremgangsmåde til isolering af et sådant antigen, samt anvendelse af antigenet (56) Fremdragne publikationer: (57) Sammendrag: En vaccine til beskyttelse mod Bordetella pertussis indeholder et fra B. pertussis afledt antigent præparat, omfattende et med adenylat-cyclase-aktivitet forbundet proteinmateriale (ACAP), sammen med en farmaceutisk acceptabel bærer herfor. Det antigene præparat isoleres ved, at man behandler en kultur af B. pertussis-celler med en vandig aminosyrepuffer med ph 2,5-3,5 og indeholdende en hypertonisk koncentration af aminosyren med hensyn til cellerne, skiller cellerne fra den fremkomne supernatant og isolerer det antigene præparat indeholdende ACAP fra supernatanten. Den acellulære vaccine er effektiv til fremkaldelse af immunitet mod kighoste hos mennesker.

2 Den foreliggende opfindelse angår et renset Bordetella pertussis antigen, en vaccine indeholdende et sådant antigen og en fremgangsmåde til isolering af et sådant antigen, samt anvendelse af antigenet til 5 fremstilling af en vaccine. Bordetella pertussis forårsager en alvorlig og svækkende sygdom hos mennesker, idet børn er særlig modtagelige, hvilken sygdom holdes under kontrol i de udviklede lande ved hjælp af stort anlagte immuniseringsloprogrammer. Det har vist sig, at immunisering er en meget vigtig faktor ved begrænsningen af sygdommen, og at undladelse af at vaccinere kan føre til forøget forekomst af sygdommen. Praktisk taget alle steder fremkaldes immunisering ved anvendelse af helcelle B. pertus- 15sis-vaccine, der har vist sig at være forholdsvis effektiv til forhindring af sygdommen. Man har imidlertid erkendt, at helcellevacciner kan have adskillige ulemper. Således optræder der f.eks. hos ca. 1 ud af hver vaccinerede børn kliniske symptomer, som kan omfatte 20feber, lokale reaktioner og vedvarende skrigen. Endvidere vil det vise sig, at nogle batche af helcellevaccine overhovedet ikke giver nogen beskyttelse, medens de stadig indebærer muligheden for uønskede bivirkninger. Med den for nærværende ringe forekomst af sygdom- 25men i udviklede lande med immuniseringsprogrammer er nytte/risiko-forholdet dårligt defineret, og mange klinikere mener, at risiciene ved vaccinering vejer tungere end de fordele, der opnås ved immunisering. Soffi følge heraf vaccineres mange børn ikke, og der er derfor en 30alvorlig risiko for en pandemi af kighoste. En betydelig forskningsindsats er derfor blevet rettet mod udviklingen af forbedrede pertussis-vacciner og navnlig acellulære vacciner, der ikke indeholder de komponenter, som er forbundet med de toxiske virkninger af de hidtil an- 3 5 vendte helcellevacciner, medens de indeholder de komponenter, der er nødvendige til beskyttelse mod sygdommen. DK C

3 2 Eftersøgningen efter en sikrere, effektiv, acellulær B. pertussis-vaccine er tidligere blevet vanskeliggjort af knapheden på oplysninger vedrørende identiteten og virkningsmekanismerne af de patogene, toxiske 5 og beskyttende dele af i heicellevacciner indeholdt B. pertussis. Arbejdet har derfor koncentreret sig om at isolere og rense de 20 eller flere overfladeantigener hos B. pertussis-organismen og karakterisere deres evne til at fremkalde immunreaktioner (se f.eks. J. Am. Med. 10 Soc., 248 (1) 22-23). Som eksempler på antigener, der er blevet foreslået til undersøgelse, kan der nævnes lymfocytosis-fremmende faktor (pertussis toxin/lpf), filementformet hæmagglutinin (FHA), lipopolysaccharid (LPS), agglutinogener, dermonekrotisk toxin (DNT), varmelabile 15 og varmestabile toxiner, polymorfonukleær leukocyt-inhibitorfaktor, adenylat-cyclase og andre overfladekomponenter (Pertussis Vaccine Workshop, 11. februar 1982, Bureau of Biologics, U.S.A.). Af andre til undersøgelse foreslåede antigener kan der nævnes trachealt cytotoxin 20 og forskellige ydre membran-proteiner. En tidlig ekstraktvaccine udvikledes af L. Pillemer (Proc. Soc. Exp. Biol. Med. (1950) 75, ), hvilken vaccine var baseret på sprængte B. pertussisceller og viste sig at give beskyttelse, men ikke vandt 25 indpas kommercielt som følge af præparatets toxicitet. Som eksempler på senere B. pertussis-ekstraktvacciner, der er blevet foreslået, kan der nævnes de i britisk patentbeskrivelse nr A (Takeda) beskrevne, der indebærer fjernelse af endotoxin fra kultur-su- 30 pernatanter; de i fransk patentskrift nr (Institut Merrieux) beskrevne, der indebærer ekstraktion af en mikrobesuspension med et anionisk overfladeaktivt middel; og de i japansk patentbeskrivelse nr (Teijin) beskrevne, der omfatter et underenheds-protein 35 baseret på pertussis-toxin (LPF). Meget af det arbejde, der er udført på acellulære pertussis-vacciner, koncentrerer sig om muligheden for DK C

4 3 at basere en sådan vaccine på LPF. Det antages imidlertid, at de fleste af (om ikke alle) de hidtil observerede ugunstige virkninger, der forbindes med pertussisvaccination, står i forbindelse med toxinet. I kombina- 5 tion med tetanus- eller difteri-toxoid og LPS er det i stand til at fremkalde eksperimentel encephalopati hos modtagelige mus (L. Steinman et al., Nature (1982) 299, ; Redhead et al., Workshop on B. pertussis, Nat. Inst. of Biol. Standards & Controls, Holy Hill, Hamp- 10 stead, London, 1983). LPF kan således muligvis være ansvarligt for hjerneskader, hvis sådanne komplikationer optræder efter vaccination. Det har nu vist sig, at et vist proteinmateriale, der er forbundet med adenylat-cyclase-aktivitet som be- 15 skrevet i det følgende, og som findes i kulturer af B. pertussis, er i stand til at give beskyttelse mod angreb af B. pertussis, når det administreres til forsøgsdyr. Denne erkendelse, at det med adenylat-cyclase-aktivitet sædvanligvis forbundne proteinmateriale er et vigtigt 20 beskyttende antigen mod B. pertussis, muliggør fremstillingen af vaccineformuleringer omfattende antigene præparater, der er fri for, eller indeholder reducerede mængder af, andre kendte B. pertussis-komponenter, der kan være ansvarlige for de toxiske bivirkninger, som 25 helcellevacciner udviser. Udtrykket "med adenylat-cyclase-aktivitet forbundet proteinmateriale" (i det følgende forkortet til "ACAP") anvendes heri som betegnelse for proteinmateriale, der ekstraheres sammen med adenylat-cyclase-aktivi- 30 tet, når ekstraktionen af adenylat-cyclase-aktiviteten udføres under anvendelse af en vandig, sur (ph 3) opløsning af glycin (0,25 M). Adenylat-cyclase-aktiviteten bestemtes ved den metode, der er beskrevet af Hewlett, E., og Wolff, J. (J. Bacteriol. (1976) 127, ). 35 Ifølge den foreliggende opfindelse tilvejebringes der et renset Bordetalle pertussis antigen, som eks- DK C

5 4 traheres sammen med adenylat-cyclase-aktivitet, når ekstraktion af aktiviteten udføres under anvendelse af en vandig, ph 3 opløsning af 0,25 M glycin, hvilket antigen er ejendommeligt ved følgende træk: 5 en relativ molekylvægt på som bestemt ved 12% (vægt/vægt) polyacrylamidgel-elektroforese og et forhold mellem prolin og glutaminsyre på i det væsentlige 1:1 som bestemt ved aminosyreanalyse, hvorhos antigenet er i det væsentlige fri for intracel- 10 lulært B. pertussis materiale. Antigenet kan yderligere karakteriseres ved at have følgende aminosyresammensætning: Rester 15 Asparaginsyre (+asparagin) 48 Threonin 33 Serin 33 Glutaminsyre (+glutamin) 62 Prolin Glycin 77 Alanin 82 Velin 54 Methionin 4 isoleucin Leucin 50 Tyrosin 7 Phenylalanin 11 Histidin 13 Lysin Arginin 37 Aminosyreanalyse har desuden vist, at ACAP indeholder en usædvanlig høj andel af prolin, således at prolin:glutaminsyre-forholdet er ca. 1:1, og dette ka- 35

6 rakteristiske træk tjener til at skelne ACAP fra andre B. pertussis -proteiner. Et yderligere karakteristisk kendemærke for ACAP er den omstændighed, at det ikke kan påvises ved radio-iodering af dets tyrosinrester hverken 5 ved chloramin-t- eller iodogen-metoden. 5 Antigenet ifølge den foreliggende opfindelse kan desuden karakteriseres ved at have et isoelektrisk punkt på 4,5-6,0 under analytiske isoelektriske betingelser under anvendelse af en agarosegel i nærværelse af 10% 10 sorbitol. Antigenet kan karakteriseres ved at være syrelabilt under en ph-værdi på ca. 3. ACAP'et i de ovennævnte præparater har almindeligvis en relativ molekylvægt på ca til , især , og et isoelektrisk punkt på 7,0-7,4 under 15 præparative betingelser som beskrevet nedenfor. Med "relativ molekylvægt" menes den tilsyneladende molekylvægt som bestemt ved 12% (vægt/vægt) polyacrylamidgelelektroforese og standardmolekylvægtmarkører. Molekylvægten for de antigene proteiner ifølge opfindelsen kan 20 således bekvemt bestemmes ved de metoder, der er beskrevet af U. K. Laemmli, Nature, 1970, 227, Af pas-. sende standardmolekylvægtmarkører kan der f.eks. nævnes okseserumalbumin, chymotrypsinogen A og ribonuclease. Nærmere angivet kan ACAP'et påvises ved isoelek- 25 trisk fokusering som to bånd, det ene med et isoelektrisk punkt (p1) på ca. 7,0, det andet (diffuse) bånd med et isoelektrisk punkt på 7,2-7,4. Adenylat-cyclaseaktiviteten var næsten fuldstændig forbundet med det neutrale bånd (pi = 7,0), men monoklonale antistoffer 30 mod ACAP bandt begge bånd stærkt. Sammenfattende kan det anføres som foretrukket, at det ovennævnte ACAP er et proteinmateriale, der er karakteriseret ved at have en eller flere af følgende egenskaber:

7 (i) et forhold mellem prolin og glutaminsyre på i det væsentlige 1:1, (ii) tyrosinresterne er ikke ioderbare, (iii) det er i det væsentlige fri for intracel- 5 B. pertussis-materiale, (iv) en relativ molekylvægt på til , (v) et isoelektrisk punkt på 7,0 til 7,4, og (vi) det er syrelabilt under en ph-værdi på ca. 3. Ifølge opfindelsen tilvejebringes der desuden en 10 vaccine som angivet i krav 2 og 3-6. Opfindelsen angår desuden et antigen ifølge opfindelsen til anvendelse til terapi eller profyakse hos mennesker. Opfindelsen angår endvidere en fremgangsmåde til 15 isolering af antigenet ifølge opfindelsen, hvilken fremgangsmåde er ejendommelig ved, at man behandler en kultur af B. pertussis-celler med en vandig aminosyrepuffer med ph 3,0-3,5 og indeholdende en hypertonisk koncentration af nævnte aminosyre med hensyn til 20 cellerne, skiller cellerne fra den fremkomne superna-. tant og isolerer antigenet fra supernatanten. Hensigtsmæssige udførelsesformer for fremgangsmåden ifølge opfindelsen er anført i krav Baseret på den foreliggende opfindelse kan der 25 tilvejebringes en vaccineformulering til beskyttelse mod B. pertussis, hvilken formulering omfatter 9t antigen ifølge opfindelsen, der eventuelt er toxoideret f. eks. under anvendelse af formalin, glutaraldehyd eller Z-propiolacton, sammen med en farmaceutisk 30 acceptabel - bærer herfor. Den ovennævfite vaccineformulering kan om ønsket indeholde mindre mængder end andre antigene forbindelser, foruden ACAP'et, f.eks. materialer opnået sammen med det fra B. pertussis-organismen ekstraherede ACAP. 35 Sådanne materialer kan omfatte fragmenter af LPS og 6

8 LPF, der som følge af deres mulige skadelige bivirkninger kræver toxoidering, f.eks. med formalin. Antigenet er imidlertid fortrinsvis i det væsentlige fri for andre antigene komponenter. 5 Den ved den overfor beskrevne fremgangsmåde til isolering af antigenet anvendte puffer giver fortrinsvis en ph-værdi på ca. 3 og indeholder fordelagtigt en minralsyre, fortrinsvis saltsyre, som den sure komponent i pufferen og enten glycin 10 eller alanin som aminosyren. Behandlingen af cel- lerne med pufferen foretages fortrinsvis ved en temperatur på 5 til 50 C, fortrinsvis 30 til 45 C, ideelt 37 C, fordelagtigt i 1 til 24 timer, fortrinsvis 10 til timer, med en aminosyrekoncentration på 0,1-1M, fortrinsvis 0,25M. ACAP'et er syrelabilt og kan ødelægges, hvis ph-værdien falder til under 3 under ekstraktionen. Efter inkubering af cellerne med pufferen bortkastes cellerne, og supernatanten, der opnås efter cen- 20 trifugering, f.eks. ved ca g (til fjernelse af alt partikelformet materiale), underkastes om ønsket precipitation, f.eks. under anvendelse af ammoniumsulfat, koldt ethanol eller acetone. Den opnåede supernatant-ekstrakt afprøvedes ved 25 Kendrick-testen, som beskrevet nedenfor, og viste sig at give beskyttelse hos mus mod intracerebrale angreb af B. pertussis. Kontrolvacciner, der ikke indeholdt adenylatcyclase-aktivitet, viste sig at give kun ringe eller ingen beskyttelse mod angreb af B. pertussis, hvilket ty- 30, der på, at ACAP faktisk kan være den vigtigste faktor med hensyn til immunitet. Analyse af batcher af ikke-beskyttende helcellevaccine har desuden vist, at ikke-be- 7

9 8 skyttelse viser tilbøjelighed til at være forbundet med manglende tilstedeværelse af adenylat-cyclase-aktivitet, hvilket yderligere tyder på, at ACAP kan være det nøgleantigen, der er nødvendigt til fremkaldelse af en immun- 5 respons mod B. pertussis. Den ved Kendrick-testen anvendte supernatant-ekstrakt kan imidlertid også indeholde ACAP'et i små mængder i kompleksforbindelse med andre proteiner, herunder fragmenter af LPS, i hvilke tilfælde det kan være ønske- 10 ligt at rense materialet til anvendelse i vaccineformuleringerne ifølge opfindelsen yderligere. Således kan yderligere rensning f.eks. foretages ved ionbytningschromatografi og/eller ved præparativ isoelektro-fokusering til eliminering af som kompleksforbindelser fore- 15 liggende materiale. Alternativt kan de to rensningsmetoder kombineres, dvs. det materiale, der ikke tilbageholdes af DEAE-gelen (dvs. det ikke-komplekserede materiale), kan underkastes elektrofokusering. Rensningsmetoden kan også omfatte chromatofokusering. Efter de ovenfor 20 beskrevne rensningstrin kan ACAP'et om ønsket renses yderligere, f.eks. ved at passere materialet gennem en immunosorbenskolonne indeholdende.et passende monoklonalt antistof mod ACAP'et. Det ovenfor beskrevne antigen, herunder 25 det ved den ovenfor beskrevne fremgangsmåde ifølge opfindelsen fremstillede, kan inkorporeres i en vaccineformulering til fremkaldelse af immunitet mod kighoste hos mennesker. En vaccine ifølge den foreliggende opfindelse omfatter derfor et antigen ifølge opfindelsen i 30 blanding med en farmaceutisk acceptabel bærer. Farmaceutisk acceptable bærere er i dette tilfælde flydende medier, der er egnede til anvendelse som vehikler til indføring af antigenet i patienten. Et eksempel på en sådan bærer er saltopløsning. Det antigene 35 protein kan være i opløsning eller suspenderet som et fast stof i bæreren. DK C

10 9 vaccineformuleringen kan også indeholde et adjuvens til stimulering af immunresponsen og dermed forøgelse af virkningen af vaccinen. Passende adjuvanser til anvendelse ved den foreliggende opfindelse omfatter 5 f.eks. aluminiumhydroxid og aluminiumphosphat. Vaccineformuleringerne præsenteres passende således, at de indeholder en slutkoncentration af antigent protein i området fra 0,01 til 5 mg/ml, fortrinsvis 0,03 til 2 mg/ml, mest foretrukket 0,3 mg/ml. Efter formule- 10 ring kan vaccinen inkorporeres i en steril beholder, som derefter lukkes tæt til og opbevares ved lav temperatur, f.eks. 4 C, eller den kan frysetørres. Til fremkaldelse af immunitet hos mennesker mod kighoste kan der administreres en eller flere doser af 15 den passende formulerede vaccine. Det anbefales, at hver dosis er 0,1 til 2 ml, fortrinsvis 0,2 til i ml, mest foretrukket 0,5 ml vaccine. Den foreliggende opfindelse omfatter også anvendelsen af et antigen ifølge opfindelsen til fremstilling 20 af en vaccine til anvendelse ved fremkaldelsen af immunitet mod kighoste hos mennesker. Vaccinerne ifølge den foreliggende opfindelse kan administreres ved en vilkårlig konventionel fremgangsmåde til administrering af vacciner, herunder oral ind- 25 givelse og parenteral (f.eks. subkutan eller intramuskulær) injektion. Behandlingen kan bestå i en enkelt dosis vaccine eller flere doser over et vist tidsrum. Vacciner ifølge den foreliggende opfindelse kan også omfatte en eller flere andre antigener, f.eks. pas- 30 sende toxoiderede typhoid- og difteri-toxiner, eller andre B. pertussis-antigener, såsom toxoideret LPF, til formindskelse af sandsynligheden for at mutantstammer af B. pertussis undgår den ledsagende immunrespons. Opfindelsen belyses nærmere ved hjælp af de ef- 35 terfølgende eksempler. DK C

11 10 Eksempel 1 Sur glycin-hydrolyse oq fremstilling af rå ydre-membranproteiner. 5 Cellerne høstedes efter 3/4 af vejen gennem den eksponentielle fase og centrifugeredes ved 8000 g (Sorvall, GSA vinkelhoved) i 20 minutter ved 4 C. Supernatanten fjernedes ved hjælp af en hævert, og cellerne blev straks forsigtigt resuspenderet i destilleret vand 10 til en densitet på mg/ml celletørvægt. En tredjedel af dette volumen af IM glycin-hc1-puffer, ph 3,0, tilsattes under forsigtig omrøring til opnåelse af en slutkoncentration på 250 mm glycin. Glycinopløsnirigen indeholdt EDTA (til opnåelse af 5 mm i den endelige 15 blanding) til standsning af enzymatisk aktivitet. phværdien kontrolleredes og genindstilledes om nødvendigt til ph 3,0 under anvendelse af 1-2 M HC1. Blandingen omrørtes forsigtigt i et 37 C vandbad, indtil der var opnået temperaturligevægt, og inkuberedes derefter natten 20 over (18 timer) ved 37 C (uden omrøring). ph-værdien indstilledes derefter på 7,2-7,4 ved anvendelse af 10M NaOH, der tilsattes langsomt for at undgå lokalt overskud. Cellerne sediffienteredes ved 5000 g i 20 minutter ved 5 C, supernatanten fjernedes ved hjælp af en hævert 25 og afkøledes i et is-vand-bad til 1-2 C, og der tilsattes langsomt 2 rumfang af forafkølet acetone (-20 til -40 C) for at undgå, at temperaturen steg over 1-2 C. Blandingen holdtes derefter ved -20 C i 3-5 timer, og precipitatet opsamledes i et forafkølet (-10 C) vinkel- 30 hoved ved 4000 g i 20 minutter. Supernatanten fjernedes ved hjælp af en hævert og bortkastedes. Det sedimenterede precipitat opløstes i isafkølet destilleret vand til ca. 1/20 af det oprindelige rumfang af cellesuspension. Opløsningen befriedes derefter for uopløselige 35 stoffer og småblærer ved centrifugering ved g i minutter ved 5 C. Supernatanten opsamledes og

12 11 holdtes nedfrosset eller frysetørredes. Der tilsattes i vægt/vol-% mannitol før frysetørring. Der opnåede mg protein pr. gram celletørvægt. 5 Eksempel 2 (a) Fraskillelse af de rå ydre-membran-proteinoræparater ved DEAE-trisacryl-chromatografi. En DEAE-trisacryl-kolonne, 3 x 16 cm, ækvilibreredes med 0,025 M TRIS, 0,035 M NaCl-puffer, ph 8,8, og 10 det i eksempel 1 opnåede materiale (op til 1 g protein) dialyseredes mod den ækvilibrerende puffer og pumpedes med 60 ml/time gennem kolonnen. Fraktionerne (99 dråber pr. rørglas, ca. 5 ml) hældtes sammen i puljer En del af det totalt anvendte protein (ca. 1/4) forsinkes 15 ikke af gellejet, og vil blive opsamlet som en stor top (0,035 M). Det tilbageholdte materiale elueredes derefter under anvendelse af 0,1, 0,2, 0,3 og 1,0 M NaC1 i 0,025 M tris-puffer (ph 8,8). Fraktionerne hældtes sammen og overførtes til en SDS-PAGE-plade for at iværk- 20 sætte adskillelsen af proteiner. ACAP'et var til stede i det af kolonnen ikke-forsinkede materiale, som eftervist ved SDS-PAGE, men var også til stede i det forsinkede materiale, der elueredes med 0,2 M NaCl. 25 (b) Præparativ fladlags-isoelektrofokuserinq i granuleret gel (IEF). Denne operation udførtes i overensstemmelse med LKB-rekommanderingerne (anvendelsesnote 198, LKB-Producter AB, Bromma, Sverige). En suspension af 4 g Ultrodex 30 (en granulær gel af en modificeret glucosepolymer) (LKB) og 5 ml forblandet ampholin (puffer, handelsbetegnelse), ph 3,5-9,5, suspenderedes i destilleret vand til et slutrumfang på 100 ml, hældtes ud i en vandret bakke 10,8 x 24,3 cm og inddampedes under en lufstrøm til den 35 anbefalede grænse. I lag samledes strimler af tre papirsvæge (LKB, ), gennemvædet i en 1:20-fortyn-

13 12 ding af det samme ampholin i destilleret vand, anbragtes i hver ende af bakken. Materialet fra eksempel 2a indlejredes i gelen under anvendelse af en indforingsskabelon (2 x 9,4 cm), som pressedes ind i gelen ved 1/3 til 5 1/4 af afstanden langs dens længde fra den anodiske ende, den indesluttede gel fjernedes, overførtes til en 10 ml engangssprøjte, suspenderedes i 3 ml af det nævnte materialet fra eksempel 2a (indeholdende op til 500 mg protein) og sprøjtedes til sidst tilbage i det tomme rum 10 dannet ved dens fjernelse. Gelen udglattedes derefter med en spatel, hvis det var nødvendigt, og man lod den henstå til ækvilibrering i 20 minutter. I mellemtiden gennemblødtes ån papirsvæge i en 1:100-fortynding af phosphorsyre (vægtfylde 1,75 g/cm 3 ) og føjedes til 15 strimlerne ved den anodiske ende, og en anden gennemvædedes i 1 M NaOH og anbragtes ved den katodiske ende. Bakkeunderstøtningen i fladlags-ief-apparatet (Pharmacia type FBE-3000) afkøledes ved hjælp af rindende ledningsvand (15 C) under operationen. Gelen underkastedes ope- 20 rationen ved konstant 8 watt. ACAP'et kunne påvises som to bånd, det ene ved pi 7,0, og det andet (diffuse) bånd ved pi 7,2-7,4. Adenylat-cyclase-aktiviteten var næsten fuldstændigt forbundet med det centrale bånd (pi 7,0), men monoklonale an- 25 tistoffer mod ACAP bandt begge bånd stærkt. Under anvendelse af en metalskabelon deltes gellaget derefter i 30 parallelle felter, og gelen blev skrabet af hvert felt under anvendelse af en spatel og overførtes til reagensglas indeholdende 1 ml destilleret 30 vand. ph-værdien af hver fraktion måltes på dette stade. Gelsuspensionerne overførtes derefter til små plastkolonner og elueredes med 2 ml 0,2 M ammoniumhydrogencarbonatpuffer, ph 7,0, og de gelfri eluater blev nedfrosset (-40 C). DK C

14 13 (c) Analytisk isoelektrisk fokusering. (i) Der anvendtes den samme procedure som for 2(b) ovenfor, men der anvendtes en 12% polyacrylamidgel i nærværelse af 8M urinstof. Der opnåedes de 5 samme resultater som for 2(b). (ii) Den samme metode, men under anvendelse af en agarosegel i nærværelse af 10% sorbitol, viste 4 immuno-reaktive bånd ved pi 4,5-6,0. Båndet ved pi 4,0 tilbageholdt størstedelen af adenylat- 10 cyclase-aktiviteten. Eksempel 3 Rensning af ACAP under anvendelse af en monoklonalimmunsorbens-kolonne. 15 Museascitesvæske indeholdende et for ACAP specifikt monoklonalt immunoglobulin underkastedes precipitering ved stuetemperatur ved tilsætning af 2 rumfang 27 vægt/vol-% Na 2 SO 4 og henstilledes i 2-4 timer, før den underkastedes sedimentering (2000 g i 15 minutter). Se- 20 dimentet genopløstes og dialyseredes mod PBS. 500 mg af dette protein (UV-bestemmelse) kobledes til 70 ml pakket CNBr-Sepharosee CL4B efter fabrikantens instruktioner (Pharmacia). Sephadex e G-50 (medium) hældtes på en 500 mm x 25 mm kolonne til. en laghøjde på 220 mm. Efter 25 vaskning af kolonnen med elueringspuffer (0,2 M ammoniumhydrogencarbonat, ph 7,0, indholdende 0,01% thiomersal) hældtes et 5 mm tykt lag af nr. 12 Ballotini glasperler ovenpå Sephadex e-laget. "Ballotini" er handelsnavnet for glasperler, der anvendes i en perlemølle- 30 knuser. En suspension af bakterie- eller gærceller sættes f.eks. til glasperlerne, og perlerne rystes for at bryde cellerne itu. Efter yderligere vaskning hældtes immunosorbensgelen på Ballotini-glasperlelaget, idet dette var adskilt fra Sephadex &laget, hvilket mulig- 35 gjorde fraskillelse af begge. Kolonnen vaskedes yderligere med elueringspuffer, og til sidst anbragtes der

15 14 endnu et Ballotini-glasperlelag ovenpå det 100 mm høje immunosorbenslag til beskyttelse af toppen af kolonnen. Til fraskillelse af ACAP'et på immunosorbenskolonnen tilførtes 180 ml af det ikke-tilbageholdte eluat 5 fra DEAE-trisacryl-adskillelsen (eksempel 2) indeholdende 1 mg/ml protein (Lowry) ved 5 C til immunosorbenskolonnen med 0,25 ml/min., vaskedes med elueringspuffer (0,2 M ammoniumhydrogencarbonat, ph 7, 0,01 vægt/vol-% thiomersal), og, efter at basislinien havde stabiliseret 10 sig, tilførtes der 50 ml 6M urinstof i elueringspuffer til kolonnen til eluering af det adsorberede materiale. Anbringelsen af immunosorbensmaterialet over et Sephadex e -G-50-lag muliggjorde den samtidige fraskillelse af proteinet fra urinstoffet under oprationen. 15 Eksempel 4 Dyrkning af B. pertussis. Det til organismens vækst anvendte definerede medium var baseret på den formel, der er angivet af 20 Steiner og Scholte (J. Gen. Microbiol. 63, , 1971) som tidligere beskrevet (Novotny og Brookes, J. Biol. Stand. 3, 11-29, 1975). Alle kulturer dyrkedes ved C. De flydende kulturer, i løst tilkapsiede rystekolber (500 ml konisk kolbe med 200 ml medium), podedes 25 med en kultur dyrket i 48 timer på Cohen-Wheeler-medium (dette medium er beskrevet i NOvotny og Brookes, J. Biol. Stand. 3, 11-29, 1975) med 2% agar og 5% hesteblod og omrørtes til opnåelse af en gasudskiftningshastighed på wm 0 2 /time. Sådanne flydende kulturer anvendtes 30 til at pode mediet i 5 liter eller 70 liter fermentere fremstillet helt i glas, medens ph-værdien holdtes på 7,6 ved reguleret tilsætning af 2M HC1, og mætningen med opløst oxygen holdtes på 5-10% ved omrøring med en bladomrøre. Kulturerne høstedes før afslutningen af den 35 eksponentionelle fase, dvs. efter ca. 36 timers inkubering (Novotny og Cownley, "Effect of growth conditions

16 15 on the composition and stability of the outer membrane of Bordetella Pertussis" i Manclark and Hill (editors), International Symposium on Pertussis, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1979, ). Eksempel 5 Kendrick-test. Denne test udførtes i overensstemmelse med W.H.O-kravene til pertussisvaccine under anvendelse af 10 MF1 eller NIH-mus (OLAC, kategori 3, fri for de fleste patogener indbefattet B. bronchiseptica) af en vægt på g. Antigenet, i 0,5 ml rumfang, indpodedes intraperitonealt og omfattede en topfortynding og tre firefold seriefortyndinger. Efter to ugers forløb udsattes 15 musene for intracerebrale angreb under anvendelse af den anbefalede angrebsstamme ( LD 50 ). Antallet af overlevende dyr i hver gruppe anvendtes til beregning af ED 50 og af den relative styrke i forhold til British Pertussis Reference Vaccine 66/84 under anvendelse af et 20 program med parallellinie-probitanalyse. Der udførtes også en sammenligningstest under anvendelse af en kombineret FHA- og LPF-vaccine. Resultaterne er anført i tabel 1. Til nærmere forklaring af hvad tabel 1 angiver, 25 skal der anføres følgende. Gruppen af mus injiceredes med graduerede doser som ovenfor anført af testmaterialet. Som ovenfor anført udsattes musene efter et vist tidsrum for intracerebrale angreb, og antallet af overlevende dyr i hver gruppe registreredes. Procenttallene 30 med hensyn til overlevende dyr i hver gruppe (udtrykt som probits) afsattes mod log-fortyndinger af de ved testen anvendte doser. På basis heraf beregnedes en dosis, efter hvilken 50% af dyrene overlevede, dvs. ED for (= 50% effektiv dosis). Ved sammenligning af ED 35 testmateriale og referencepræparatet kan der bestemmes en "relativ styrke", dvs. hvor meget af testmaterialet

17 16 der har samme styrke som referencematerialet. Dette kan udtrykkes direkte i internationale enheder (= I.E.) (næstsidste kolonne i tabel I) og, idet man kender den til beskyttelse nødvendige dosis, ved den sandsynlige 5 mængde af testmateriale, der udgør en enkelt human dosis (sidste kolonne i tabel 1). DK C

18 5 17 Tabel 1 Beskyttende styrke af Bordetella pertussis-fraktioner ved musebeskyttelsestesten mod intracerebralt angreb af B. pertussis ("Kendrick-test"). Materiale ED 50 Wg Relativ styrke I.E./pg protein 10 Råt glycinhydrol. af B.pertussis hydrolyseret ved 37 C 20 0, Råt glycinhydrol. af B.pertussis hydrolyseret 20 ved 4 C 77 0, Hydrolyseret ved 37 C 20 0, Hydrolyseret ved 53 C 149 0, B.pertussis immunorenset 30 adenylatcyclase 19 0, FHA/LPF vaccine 77 0, I.E.i mg protein (= enkelt human dosis)

19 Eksempel 6 Aminosyreanalyse af ACAP. Aminosyreanalysen udførtes under anvendelse af en 5 Rank Hilger Chromaspek aminosyreanalysator. Prøver fremstilledes ved tilsætning af 250 pl af 6N HCl (fortyndet ud fra BDH Aristar-kvalitet) indeholdende 0,1% (vægt/ vol) phenol til det tørrede prøvemateriale i et tykvægget Pyrex-reagensglas (7,5 x 1,2 cm). Rørene blev der- 10 efter trukket ud i en af oxygen og naturgas frembragt blæselampeflamme til frembringelse af en snæver åbning. Efter frysning af indholdet i et fast-0o 2 -ethanol-bad blev hvert reagensglas forbundet gennem en manifold og fælde til en højvakuumpumpe, og man lod det stå i minutter til fjernelse af luft. Reagensglassene blev derefter lukket tæt til og anbragt i en ovn ved 110 C til hydrolyse. De hydrolyserede prøver tørredes i en vakuumekssikkator over natriumhydroxidperler. Den tørrede remanens opløstes i 250 pl aminosyreanalysator-startpuf- 20 fer til automatisk analyse. De i tabel 2 anførte aminosyreværdier er gennemsnitstal af resultaterne opnået fra dobbelte 24, 48 og 66 timers hydrolyser, undtagen i tilfældene med velin og isoleucin, hvor der anvendtes 68 timers hydrolyseværdi- 25 erne. værdier for cystin, cystein og tryptophan kunne ikke bestemmes ved denne metode. 18

20 19 Tabel 2 Rester Asparaginsyre (+asparagin) 48 Threonin 33 5 Serin 33 Glutaminsyre (+glutamin) 62 Prolin 60 Glycin 77 Alanin Valin 54 Methionin 4 Isoleucin 22 Leucin 50 Tyrosin 7 15 Phenylalanin 11 Histidin 13 Lysin 19 Arginin Eksempel 7 Vaccineformuleringer. Vacciner til anvendelse ved immunisering kan fremstilles ved konventionelle metoder med følgende bestanddele: 25 a) Difteri-, tetanus- oq pertussis-vaccine i simpel opløsning. Hver 1 ml vaccine indeholder:

(19) DANMARK (11) DK C (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen

(19) DANMARK (11) DK C (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (11) DK 165358 C (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI7.: A 61 K 39/10 (21) Patentansøgning nr: PA 198502089 (22) Indleveringsdag: 1985-05-10 (24) Løbedag: 1985-05-10

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290)

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Formålet med projektet var at beskrive aminosyreindholdet i de enkeltdele, der kan indgå i fjerkræbiprodukt

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02 (19) () (12) PATENTSKRIFT (1) Int.Cl.: E 0 C 19/00 (200.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 0094 (22) Indleveringsdato: 2012--02 (24) Løbedag: 2012--02 (41) Alm. tilgængelig: 2014-04-03 (4) Patentets meddelelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (11) DK 175065 B1 Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI 7.: A 61 K 39/02 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 05200 (22) Indleveringsdag: 1988-09-16 (24) Løbedag: 1988-09-16

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 2011/65 Indleveret den 21. apr. 1965 Fremlagt den 19. dec. 1966 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet)

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

9 Patent- og Varemærkestyrelsen

9 Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK m 9 Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 28 B 5100 (2006.01) E 01 C 19100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00014 (22) Indleveringsdato: 2013-01-10

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK " Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci.: F 16 H 41104 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00499 (22) Indleveringsdato: 2013-09-04 (24) Løbedag: 2013-09-04 (41)

Læs mere

Undersøgelse af sidestrømme på Hanstholm Fiskemelsfabrik, primært med fokus på limvand og soluble

Undersøgelse af sidestrømme på Hanstholm Fiskemelsfabrik, primært med fokus på limvand og soluble Trash2Cash Delrapport nr. 2.3 Undersøgelse af sidestrømme på Hanstholm Fiskemelsfabrik, primært med fokus på limvand og soluble Delprojekt 2: Hvidfisk udnyttelse af affald Teknologisk Institut Trash2Cash

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

PATENTSKRIFT A 47 G 7100 ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT A 47 G 7100 ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK d.t> V Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 65 D 85150 (2006.01) A 47 G 7100 (2006.01) (21 ) Ansøgningsnummer: PA 2014 00700 (22) Indleveringsdato: 2014-12-02

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte.

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dosis svarende til

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME [Version 7.3, 04/2010] BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN RHINISENG Injektionsvæske, suspension til grise. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktivt

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

1. SmofKabiven elektrolytfris virkning og hvad du skal bruge det til

1. SmofKabiven elektrolytfris virkning og hvad du skal bruge det til INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN SmofKabiven elektrolytfri, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 0. D.SP.NR 28448 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cevac Ibird 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder : Aktivt

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( )

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( ) 19) DAMARK 10) m Patent-og Varemærkestyrelsen 12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning 51) lnt.ci. : B 65 D 51124 2006.01) B 65 D 39100 2006.01) 21) Ansøgningsnummer: BA 2016 00010 22)

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Trash2Cash Delrapport nr. 2.4. Fiskegelatine. Delprojekt 2: Hvidfisk udnyttelse af affald. Teknologisk Institut

Trash2Cash Delrapport nr. 2.4. Fiskegelatine. Delprojekt 2: Hvidfisk udnyttelse af affald. Teknologisk Institut Trash2Cash Delrapport nr. 2.4 Fiskegelatine Delprojekt 2: Hvidfisk udnyttelse af affald Teknologisk Institut Trash2Cash Delrapport nr. 2.4 Fiskegelatine 2015 Udarbejdet af: Teknologisk Institut Kontakt:

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) DK201200141 U3. Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreret brugsmodel uden prøvning

BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) DK201200141 U3. Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreret brugsmodel uden prøvning (19) DANMARK ~ ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning (1 O) DK201200141 U3 (51) lnt.ci. 8 : A47F 8/00(2006.01) (21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00141 (22)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 Enzymkemi H.. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 2 Indholdsfortegnelse Enzymkinetik Indledning...2 Teori:...2 Mekanismen...2 Reaktionshastigheden:...5 Fremgangsmåde:...7

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

PATENTSKRIFT. (73) Patenthaver: Førstehjælp.com v/berthel Funch, Annexgårdsparken 11, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark

PATENTSKRIFT. (73) Patenthaver: Førstehjælp.com v/berthel Funch, Annexgårdsparken 11, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark (19) DANMARK m Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : A 61 N 1139 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2015 00436 (22) Indleveringsdato: 2015-07-31 (24) Løbedag: 2015-07-31 (41)

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 4 1. LÆGEMIDLETS NAVN INFANRIX HepB Kombineret difteri, tetanus, acellulær pertussis og r-dna hepatitis B vaccine 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING INFANRIX HepB indeholder

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m " Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci.: E 06 C 7148 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA2013 00153 (22) Indleveringsdato: 2013-03-18 (24) Løbedag: 2013-03-18 (41)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Mikrobølgeovnen bør benyttes til opvarmning af råmælk til nyfødte kalve

Mikrobølgeovnen bør benyttes til opvarmning af råmælk til nyfødte kalve Nyt forsøg med blandt andet denne type mikrobølgeovn har vist, at det er muligt at opvarme mælken, Uden at ødelægge vigtige antistoffer. Foto Edwin Linde. Mikrobølgeovnen bør benyttes til opvarmning af

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

TEST AF AMOXICILLIN- OG DOXYCYKLIN- PRODUKTER TIL VANDMEDICINERING

TEST AF AMOXICILLIN- OG DOXYCYKLIN- PRODUKTER TIL VANDMEDICINERING Støttet af: TEST AF AMOXICILLIN- OG DOXYCYKLIN- PRODUKTER TIL VANDMEDICINERING ERFARING NR. 1503 Koldt og håndlunkent vand gav samme koncentration i stamopløsningen af en række vandopløselige antibiotika.

Læs mere

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN COXEVAC injektionsvæske, opløsning til kvæg og geder. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning i 1 ml: Aktivt stof: Inaktiveret Coxiella burnetii, stamme Nine

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer side 1 0001 Abrikos, tørret 4 mættede fedtsyrer 0.14 0.1 050 050 0001 Abrikos, tørret 5 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.6 050 050 0001 Abrikos, tørret 6 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.6 050 050 0001 Abrikos,

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere