VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose"

Transkript

1 Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal) Ejerlav: Viborg Markjorder Beliggende: Viborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose 1. NAVN: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose" (idet følgende kaldet grundejerforeningen). 2. HJEMSTED: Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. 3. FORMAL OG FORPLIGTELSER: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i fælles anliggende for de til fælles benyttelse udlagte arealer (herefter kaldet fællesarealerne), herunder: at tage skøde på de udlagte fællesaraler, herunder veje, stier, torve, fælles opholdsarealer og grønne områder. drift og vedligeholdelse af private fællesveje (A 1-A4), stier, torve, fælles opholdsarealer, grønne områder, beplantninger og legepladser herunder nyetableringer efter anlæg af området samt slåning af græsarealer mellem boliggrunde og foden af dæmningen, hvorpå Nørreåstien ligger. snerydning og glatførebekæmpelse. varetage etablering af en affaldsstation til kildesortering af affald inden for det udlagte areal ren- og vedligeholdelse af de i området værende private fællesveje parkeringsarealer samt eventuelle herpå værende indretninger. etablering af legepladser m.v. inden for de respektive områder, som de skal varetage drift og vedligehold af. deltagelse i drift og vedligeholdelse af privat fællesvej til Bjergsnæsskolen, i samarbejde med øvrige brugere af vejen, efter lov om privat fællesvej. udføre de opgaver, som i medfør af lovgivning henlægges til foreningen, herunder lokalplanens bestemmelser og tinglyste deklarationer, herunder deklaration om vedligeholdelse af skov mv / ver. 1.0.

2 Foreningen er således blandt andet berettiget og forpligtet til, i overensstemmelse med nærværende vedtægt, at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter og at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer, idet omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævet. 4. MEDLEMSKREDS: Som medlem anses de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sff, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning, dog tidligst på overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når grundejerforeningen har modtaget underretning om ejerskifte. Meddelelse om ejerskifte skal tilstilles grundejerforeningens formand. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden. Den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art. 5. FORDELINGSTAL: Hver ejendom har fordelingstal: 1/2S. 6. HÆFTELSESFORHOLD: Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens forpligtelser over for tredjemand. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for grundejerforeningen i forhold til ejendommens fordelingstal. Medlemmerne er forpligtet til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. 7. FÆLLESAREALER: Det påhviler grundejerforeningen, dennes bestyrelse og medlemmer at sørge for, at samtlige fællesarealer, herunder arealer i henold til selvstændige deklarationer, stedse fremtræder i god ren holdt, vedligeholdt og forsvarligt stand. Medlemmer af grundejerforeningen er forpligtet til at give håndværkere m.v. antaget af grundejerforeningen adgang til de arealer og indretninger, for hvilke grundejerforeningen forestår drift, vedligeholdelse og fornyelse. 8. GENERALFORSAMLING: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens generalforsamling afholdes i Viborg Kommune. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæringen om indbringelse for en generalforsamling har Iver. 1.0

3 normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest 3 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende medlem. Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af april måned. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. En kopi heraf udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen. 9. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING: Indkaldelse af medlemmer til grundejerforeningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger og højest 4 uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Med indkaldelsen skal følge regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamling. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen. Såfremt indkaldelse er sket, skal forslag eftersendes. 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLNG: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst halvdelen af grundejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger og maksimalt 4 uger. Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 11. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: a) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. b) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status. c) Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. d) Valg af medlemmer til bestyrelsen. e) Valg af suppleanter til bestyrelsen. f) Valg af revisor. g) Behandling af eventuelle forslag. h) Eventuelt Iver. 1.0.

4 12. VALG AF DIRIGENT: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 13. STEMMERET: Samtlige grundejerforeningens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af en myndig person eller af grundejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændringer af denne vedtægt, om væsentlige forbedringer eller ændringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige del af disse kræves dog, at mindst % af de stemmeberettigede efter såvel antal som fordelingstal stemmer for forslaget. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter ovenstående regel har opnået tilslutning fra mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede efter såvel antal som fordelingstal, skal der med mindst 2 ugers skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling, og på denne nye generalforsamling kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med % af de afgivne stemmer efter såvel antal som fordelingstal. 14. BESTYRELSE: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 2-4 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Medlemmer af bestyrelsen udtræder ved salg af det pågældende medlems ejendom. Desuden vælges efter behov 1-2 suppleanter. Suppleanterne afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasser og evt. sekretær. Valgbare er grundejerforeningens medlemmer. Det påhviler bestyrelsen at lede grundejerforeningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlings beslutninger. 15. BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller kassereren. Beslutningen træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes fravær kassereren stemme afgørende. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Ethvert medlem af grundejerforeningen kan kræve kopi af referaterne udleveret / ver. 1.0.

5 16. ADMINISTRATOR: Bestyrelsen kan antage en administrator til at varetage den samlede drift af fællesarealerne samt grundejerforeningens anliggender i øvrigt, alt i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser. Administrators honorar for sædvanlig administration indarbejdes i bestyrelsens forslag til budget og afholdes som fællesudgift. 17. TEGNINGSRET: Foreningen forpligtes ved underskift af formanden eller kassereren for bestyrelsen og et andet medlem af denne. 18. ARSEGNSKAB: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse til den førstkommende 31. december. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 19. REVISION: Grundejerforeningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog beslutte, at årsregnskabet ikke skal revideres. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv. 20. KAPITALFORHOLD: Foreningen skal, bortset fra eventuelle henlæggelser og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Et eventuelt driftsoverskud henføres til næste regnskabsår eller udbetales til medlemmerne efter generalforsamlingens beslutning. Det kan på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser (opsparing) til forandringer, forbedringer, fornyelser og istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at grundejerforeningen optager lån til bestemte formål. Såfremt generalforsamlingen vedtager, at grundejerforeningen skal optage fælles lån, er bestyrelsen bemyndiget til at optage lån til bestemte formål. 21. BUDGET OG FÆLLESBIDRAG: Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser grundejerforeningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til fordelingstal en årsydelse (det ordinære aconto fællesbidrag), hvis størrelse fastsættes på grundlag af et af generalforsamlingen godkendt driftsbudget. Den årlige ydelse (det ordinære fællesbidrag) betales forholdsmæssigt årligt forud til grundejerforeningen. I perioden indtil generalforsamlingens godkendelse af indeværende års driftsbudget opkræves fællesbidrag baseret på forrige års driftsbudget. Eventuelt for lidt henholdsvis for meget indbetalt aconto fællesbidrag, i den periode, indbetales til grundejerforeningen henholdsvis tilbagebetales af grundejerforeningen efter påkrav / ver. 1.O.

6 Såfremt et medlem ikke betaler rettidigt eller er i restance, er grundejerforeningen pålægge et gebyr samt opkræve renter efter rentelovens bestemmelser. berettigt til at 22. pataleret: Påtaleberettiget er grundejerforeningen ved denne bestyrelse og ethvert medlem af grundejerforeningen TINGLYSNING: Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr.nr: Matr.nr. 5et Viborg Markjorder Med hensyn til de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til tingbogen. Dato: Som ejer af matr.nr. 5eu, 5ev, 5ex, 5ey, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs og 5et John Staaling Export ApS Dato: Som offentlig instans: Viborg Kommune Iver. 10

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere