Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser nr Gælder fra TJM (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf Fax En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse dette om : Fortrydelsesret - for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: A. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring B. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) C. Din forsikring er blevet ændret (udvidet), og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfristen Fristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A 2500 Valby eller Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring inden for 14-dages-fristen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

3 Love og vedtægter Gælder fra I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt selskabets til enhver tid gyldige vedtægter, der udleveres efter ønske. Hæftet omhandler forskellige forsikringsdækninger, som kan tegnes for bil, motorcykel, kabinescooter / ellert o.l., campingvogn, påhængsvogn o.l., og knallert. (For uindregistreret knallert tegnes en særskilt ansvarsforsikring.) Policen angiver ved sin trykte udfyldelse eller særlige påtegning, i hvilket omfang i forhold til forsikringsbetingelserne, de nævnte dækninger er medforsikret. Tjenestemændenes Forsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Motorkøretøjsforsikringens dækningsmuligheder: Ansvarsforsikring, lovpligtig. Brandforsikring (separat, for visse køretøjer) Kaskoforsikring (for alle knallerter), herunder: Brandforsikring Redningsforsikring i udlandet (ej knallert) Retshjælpsforsikring Biltelefonforsikring (kun kaskoforsikret bil) Bilsavnsforsikring (kun kaskoforsikret personbil) Autoulykkesforsikring (kun for bil) forsikringsform A eller B Indhold Side Indhold Side Generelle bestemmelser Hvilke køretøjer/personer forsikres 2 Geografisk område, hvor dækker forsikringen 2 Konkurrencekørsel, banekørsel 2 Præmiens betaling, restance og medlemskabets ophør 2 Indeksregulering 3 Selvrisiko, præmierabat, regulering efter skadeforløb 3 Flytning og risikoforandring 3 Salg (afhændelse), afmelding og stilstand/deponering 4 Forsikringens ophør ved opsigelse 4 Ophør/ændring af betingelser eller præmie 4 Særlige betingelser for ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen dækker 4 Ansvarsforsikringen dækker ikke 4 Regres 4 Skadeanmeldelse 4 Særlige betingelser for kasko og/eller brandforsikring Kaskoforsikring 5 Brandforsikring 5 Tilbehør 5 Biltelefon 6 Forsikringen dækker ikke 6 Skadeanmeldelse 6 Besigtigelse og reparation 6 Transportomkostninger 7 Partiel skade 7 Værdiforringelseserstatning 7 Total skade 7 Nyværdi-erstatning 7 Merværdiafgift 8 Selvrisiko for kasko/brandforsikring 8 Redningsforsikring i udlandet 8 Retshjælpsforsikring 9 Bilsavnsforsikring 9 Særlige betingelser for autoulykkesforsikring Omfang 9 Personkredsen 10 Undtagelsesbestemmelser 10 Erstatningsberegning 10 Forhold i skadetilfælde 11 Afhændelse af køretøjet 11 Indeksregulering 11 Klagemulighed 11 Ordforklaring (af *-mærkede ord) 12

4 Generelle bestemmelser 1 Hvilke køretøjer/personer kan forsikres Hvilken anvendelse er godkendt Personvogne/rejsevogne og varebiler ude luk ken de til personkørsel med almindeligt, lille kørekort, mo torcyk ler, scootere/kabinescootere, camping- og påhængsvogne og lignende til privat brug samt knallerter. Det er en forudsætning, at gældende teg nings reg ler er overholdt, og at køretøjet og dets faste bruger er hjemmehørende på forsikringstagerens bopæl. Forsikringstageren skal være medlem af for sik ringsagenturforeningen for Tjenestemænd. Forsikringen er kun godkendt med den anvendelse af køretøjet, der fremgår af policen. Rejsekørsel/forretningskørsel omfatter kørsel som læge/dyrlæge, repræsentant/handelsrejsende og lignende samt skolekørsel (personbil/motorcykel), men ikke nogen anden form for er hvervs mæs sig kørsel med personer, varer eller gods. Har køretøjet tilkoblingsanordning, omfattes kørsel med tilkoblet påhængskøretøj, når begge køretøjer er lovligt registreret på motorkontoret til kørselen og når tilkoblingens anvendelse fremgår af policen. Ændret anvendelse jf. det oven stå en de skal an meldes til og godkendes af sel ska bet. Virksomheder, der har køretøjet i er hvervs mæs sig varetægt eller kommision, er kun sikret ved be nyt tel se af køretøjet i kundens direkte interesse. Efter ophør ved afhændelse eller brugerskifte sikres ny ejer/bruger i indtil 3 uger, når køretøjet ikke er eller burde være omfattet af anden forsikringsaftale. 1.2 Kasko- og brandforsikring (pkt. 15 til 27 incl.) Sikrer den i selskabet re gi stre re de ejer, samt pant have re med gældende aftale med selskabet. Efter det registrerede ejerforholds ophør er ef ter følgen de første nye ejer (gælder ikke uindregistrerede køretøjer) sikret i op til 3 uger fra over ta gel sen, forudsat køretøjet ikke omfattes af nye ejers forsikringsaftale. Hermed undtages blandt andet købere, som ikke har ønsket kaskodækning i deres egen aftale, og auto forhandlere med egen værkstedsforsikring. Kaskoforsikringens underdækninger (pkt. 28, 29, 30 og 40) ophører straks ved afhændelse af køretøjet. 1.5 For uindregistrede knal ler ter gælder spe cielt For ansvarsforsikringen udstedes særlige for sik ringsbe tin gel ser og særlig tegningsdokumentation, som skal indsendes ved forsikringsophør. 1.1 Hvilke personer omfatter forsikringen. Ansvarsforsikring Registreret ejer/bruger og enhver, der lovligt og med dennes accept benytter kø re tø jet som fører eller passager, er sikret i ansvarsforsikringens løbetid. 2 Geografisk område 2.1 Hvor gælder forsikringen Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønkort-ordningen. Redningsforsikring i udlandet (se pkt. 28) omfatter kun visse kaskoforsikrede køretøjer med tilladt totalvægt indtil 3,5 tons. 3 Konkurrencekørsel, banekørsel med mere, samt træning dertil 3.1 Forsikringen dækker ikke nogen form for terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller kørsel på bane eller område, der er afspærret til specielt kørselsformål. Dog omfattes efter lovgivningens regler og myndighedernes godkendelse, almindelig kørsel på køretekniske anlæg til skolekørsel, glatførekørsel eller manøvrekørsel. 4 Betaling, restance og medlemskabets ophør 4.1 Præmiens betaling gennem lønafkortning Præmie og andre skyldige beløb skal kunne opkræves og betales ved direkte fradrag i forsikringstagerens anviste løn, pension eller lignende hver månded, efter retningslinier godkendt af selskab og beløbsanviser. Som skyldige beløb regnes skadeforsikringsafgift og andre afgifter eller gebyrer til det offentlige samt eventuelle ekspeditionsgebyrer. Disse beløb opkræves sammen med præmien. Påkrav om betaling sker automatisk til det udbetalingssted hos beløbsanviseren, der er aftalt med forsikringstageren. Præmie m.v. forfalder til betaling forud for den aftale periode, pr. den dato den månedlige udbetaling er anvist. 2

5 4.2 Præmiens betaling gennem PBS eller giro Kan præmie m.v. ikke opkræves og betales gennem månedlig lønafkortning, kan selskabet bestemme en anden opkrævningsform, fx PBS eller giro, og bestemme, om opkrævningen skal ske månedsvis, kvart-, halv eller helårligt. Påkrav om betaling sker automatisk gennem PBS eller til den opkrævningsadresse, der er aftalt med forsikringstageren. Præmie m.v. forfalder til betaling den første dag i måneden i den aftalte periode. 4.3 Forsikringsdækningens ophør ved restance Hvis betaling ikke er indgået senest 30 dage efter forfald/påkrav, og restancen skyldes forhold, som forsikringstageren har forsømt at meddele selskabet ophører forskringsdækninge straks, når andet ikke forinden er aftalt. Er der fremsendt påmindelse om manglende betaling, ophører forsikringsdækningen først efter udløbet af den i skrivelsen eventuelt angivne frist, dog altid senest efter 60 dages retance. Forsikringsdækningen kan træde i kraft fra betalingsdagen for resten af den indeværende betalingsperiode, hvis betalingen af restancen sker i denne. Hvis selskabet har udsendt en påmindelse om manglende betaling, er selskabet berettiget til at opkræves et ekspeditionsgebyr. 4.4 Hvis forsikringstager eller sikret skylder præmie for et køretøj, og forsikringen for køretøjet er slettet på grund af restancen kan forsikring ikke sættes i kraft med virkning, før restancen er betalt. 4.5 Skadeforsikringsafgiften beregnes efter lovgivningen og betales sammen med præmien. 4.6 Ved benyttelse af forsikringsbevis debiteres et gebyr, som tilfalder Centralregisteret for Motorkøretøjer. 5 Indeksregulering 5.1 Præmien og eventuel selvrisiko indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte *omkostningstal. 5.2 Indeksreguleringen foretages en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret, således at der til de regulerbare beløb beregnes et tillæg eller et fradrag svarende til det, som det anvendte *omkostningstal for januar kvartal det foregående år afviger fra basis-tallet. 5.3 Eventuel selvrisiko indeksreguleres lige som præmi en, medmindre det af aftalen fremgår, at selvrisikoen er fast, (dvs. uden regulerbar præmiebesparelse). 5.4 Kaskoforsikrings-præmie for uindregistreret knallert indeksreguleres ikke. 5.5 Autoulykkesforsikring indeksreguleres efter tilsvarende regler. Reguleringens omfang er omtalt under pkt Selvrisiko, præmierabat, regulering efter skadeforløb 6.1 Forsikring med ret til automatisk præmierabat eller regulering efter skadefri kørsel kan ikke tegnes. 6.2 Forsikring med frivillig selvrisiko kan tegnes mod præmierabat. Se nærmere herom under pkt Flytning og risikoforandring 7.1 Der skal inden 8 dage gives skriftlig meddelelse: Når forsikringstager eller den faste bruger skifter bopæl Når der sker anden forandring i grundlaget for det aftalte, for eksempel afhændelse, køretøjets anvendelse, vægt og tilkoblingsanordning eller i indregistreringen i øvrigt. 7.2 En ændring vil have virkning fra ændringstidspunktet i overensstemmelse med gældende tegningsregler og tarif. 7.3 Undladelse af at give rettidig oplysning om ændringer kan medføre, at retten til forsikringsdækning bortfalder helt eller delvist. 3

6 8 Salg (afhændelse), afmelding og stilstand/deponering af nummerplader 8.1 Forsikringen ophører, når det forsikrede køretøj afhændes. Afhændelse skal straks meddeles selskabet. ophører forsikringen pr. afmeldingsdagen, medmindre stilstandsdækning er begæret og tiltrådt snarest efter. 8.2 Tilbagebetaling af motorpræmie for afhændet køretøj beregnes fra datoen for indregistreringens ophør, medmindre afhændelsesdagen forinden er dokumenteret f.eks. ved kopi af slutseddel. 8.3 Hvis afhændelsen samtidig medfører erhvervelse af nyt køretøj, kan forsikring begæres for dette i overensstemmelse med tariffen. Tjenestemændenes Forsikrings egen begæringsformular bør benyuttes for at undgå fejl. 8.4 Ophører indregistreringen af (afmeldes ved motorkontor) et motorkøretøj, uden at dette er afhændet, Er hele præmien for køretøjet tilbagebetalt fra afmeldingsdagen, kan dækning ikke umiddelbart genoptages for afmeldt køretøj. Hvis stilstandsdækning (for bil/mc) er tiltrådt af selskabet, behandles forsikringen som ved deponering af nummerplade(r), se pkt Kun for biler og motorcykler Deponeres et kaskoforsikret motorkøretøjs nummerplader på selskabets hovedkontor, ændres forsikringen til stilstandsforsikring. Nedsættelse af præmien til stilstandspræmie vil dog kun være gældende, såfremt stilstandsperioden har været på mindst 30 dage, og såfremt køretøjet i perioden har henstået ubenyttet og i intakt stand. 9 Forsikringens/dækningens ophør ved opsigelse Ophør af forsikringen ved medlemsskabets ophør, afhændelse, afmelding, flytning og risikoændring er omtalt tidligere. Bortset herfra gælder: 9.1 Almindelig opsigelse Forsikringen kan opsiges til udgangen af en måned, når skriftlig opsigelse er modtaget mindst 30 dage forinden. Kan en ændring eller opsigelse undtagelsesvis foretages hurtigere, fx ved risikoens dokumenterede bortfald, kan selskabet godkende dette. 9.2 Efter skade Efter en anmeldt skade har begge parter indtil 30 dage efter erstatningsudbetaling eller afvisning af skaden ret til skriftligt at opsige den pågældende forsikring til ophør efter 14 dage. 10 Ophør/ændring af betingelser eller præmie 10.1 Ændring af forsikringens tarifpræmier ud over den almindelige indeks-regulerings grænser samt ændring af forsikringens betingelser, kan selskabet med skriftligt varsel gennemføre med virkning efter mindst 30 dage, idet forsikringstageren dog indtil 60 dage fra varslets fremsendelse har ret til skriftligt at opsige aftalen fra ændringsdagen Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, for eksempel efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister For Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. Særlige betingelser for ansvarsforsikringen (Omfatter ikke uindregistrerede knallerter) 11 Ansvarsforsikringen dækker 11.1 Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven gældende summer for skade forvoldt ved mo tor kø retø jets brug som køretøj. Ved kørsel uden for Danmark dækker forsikringen med de gældende landes erstatningssummer dog mindst med de i Danmark gældende summer Herudover betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsik rings ta ger ens person, når denne ikke er fører af køretøjet. 4

7 12 Ansvarsforsikringen dækker ikke 12.1 Skade påført førerens person, bortset fra per sonska de på køreskoleelev, omfattet af lovgivningens erstatningsregler for øvelseskørsel på lukket bane Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab Skade på transporteret gods, medmindre ansvaret er omfattet af færdselslovens regler Skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport Skade der indtræffer, medens køretøjet var udlejet eller i øvrigt blev anvendt i strid med det med selskabet aftalte og oplyste. 13 *Regres 13.1 Selskabet har regres mod den ejer, bruger eller fører, som har forvoldt skaden med forsæt eller ved grov hensynsløshed, jf. færdselslovens paragraf Udgået 13.3 Selskabet har regres for skader, som er indtruffet, medens køretøjet var udlejet i strid med Ju stits mi nisteriets bestemmelser Selskabet har regres mod den ansvarlige, hvis selskabet har måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 14 Skadeanmeldelse 14.1 Når skade indtræffer, skal der snarest gives skriftlig meddelelse herom til selskabet Der må ikke uden selskabets samtykke træffes aftale om erstatningskrav. Særlige betingelser for kasko og/eller brandforsikring 15 Kaskoforsikring dækker Tab af samt enhver skade på køretøjet med de i pkt. 17 og 18 nævnte undtagelser. 16 Brandforsikring dækker Skade på køretøjet ved ildebrand (ildsvåde), eks plosi on, lynnedslag og kortslutning, med de i pkt. 17 og 18 nævnte undtagelser. 17 Tilbehør Ud over selve køretøjet dækkes *fastmonteret normalt tilbehør som sikrede ejer eller bærer risikoen for. Midlertidigt afmonteret, normalt tilbehør samt standardværktøj er dækket, når dette alene skal anvendes i forbindelse med køretøjet, såfremt det er opbevaret i forsvarligt aflåst og lukket rum Forsikringen omfatter ikke TV., video og walkie-talkies/privatradioanlæg, samt brændstof og lig nen de. Radiomateriel og lignende er kun omfattet af for sikrin gen, mens det er *fastmonteret i køretøjet. Andre reservedele til køretøjet erstattes højest med kr. 5

8 17.3 Biltelefoner er kun dækket mod skade, der påviseligt er sket ved kørselsuheld. Omfatter policen en særlig tillægsforsikring for en biltelefon, dækkes dog også øvrige omfattede skader på denne, uanset det i pkt. 17 i øvrigt nævnte I skadetilfælde kan selskabet vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende materiel. 18 Forsikringen dækker ikke (se også pkt. 17 vedrørende tilbehør) 18.1 Slitage eller anden *forringelse af køretøjet som følge af brug, som for eksempel tæring, stenslag, ridser. (Se ordforklaringen) Fabrikations- og materialefejl, almindelig punktering, og skade der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele Skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, bortset fra brandskade. Kørselsskader sket medens køretøjet var til re pa rati on, service, salg og lignende, eller i øvrigt var overladt i andres erhvervsmæssige varetægt, medmindre kørselen foregik i sikredes direkte interesse Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade på motoren forårsaget af eksplosion i denne Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system/batterierne i el-drevne køretøjer Skade der indtræffer, medens køretøjet var udlejet Skade der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturforstyrrelser eller en sted fun den udløsning af atomenergi Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har sel ska bet *regres for de afholdte udgifter Følgende skader er endvidere undtaget: Den sikrede ejer er dog personligt dækket (sel ska bet har da *regres mod den ansvarlige), hvis denne eller den faste bruger godtgør, at de ikke havde eller burde have haft kendskab til årsagen eller om stændighederne ved skaden: Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed her un der kørsel i spirituspåvirket tilstand Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet samt *bortkomst der ikke skyldes tyveri Skade sket medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort eller alder, medmin dre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 19 Skadeanmeldelse af dækningsberettigede kasko/brandskader, herunder tyveri 19.1 Enhver skade skal snarest anmeldes til selskabet. Skade ved tyveri, røveri eller hærværk skal også straks anmeldes til politiet. 20 Besigtigelse og reparation 20.1 Reparation må ikke påbegyndes uden aftale med selskabet eller dettes skadekonsulent. Selskabet har ret til at vælge reparatør Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som pågældende firma normalt betaler for sådan re pa ra ti on. 6

9 21 Transportomkostninger i Danmark ved omfattet kasko/brand-skade 21.1 Er abonnement ikke tegnet hos et redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendig udgift til sikredes afhentning af det køreklare køretøj. Uden for Danmark gælder bestemmelserne i pkt Partiel skade 22.1 Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan dog vælge mellem en kontant er statning eller lade køretøjet istandsætte. Selskabet erstatter ikke forringelse af køretøjets handelsværdi (se dog pkt. 23), afsavnstab eller merudgift ved overeller natarbejde For knallerter kan erstatningen ikke overstige de i pkt nævnte beløbsgrænser. 23 Værdiforringelseserstatning for nyere personbiler 23.1 Er det forsikrede køretøj en personbil registreret til privat personkørsel eller skolekørsel og udgør reparationsudgifterne mindst 20% af dagsprisen på uheldstidspunktet for en leveringsklar, fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang, udbetales erstatning for værdiforringelse med: % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det andet og tredje år efter første registrering For over 3 år gamle biler udbetales ikke erstatning for værdiforringelse % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det første år efter første registrering. 24 Total skade 24.1 Er skaden så stor, at reparationen efter ska de kon sulent ens skøn eller Toldvæsenets regler ikke kan betale sig, eller bliver køretøjet ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriet var anmeldt til politi og selskab, ansættes tabet til det beløb, et køretøj af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, eksklusive leverings- og registreringsomkostninger. Se pkt for køretøj tilhørende registreret virk som hed For knallerter gælder specielt: Erstatningen kan maksimalt udgøre nedenstående procent af nyprisen for en tilsvarende knallert på skadetidspunktet, beregnet ud fra knallertens generelle alder efter stelnummer eller anden dokumentation for alderen: Alder: Procenterstatning af nypris Under 1 år Max. 100% fyldt 1 år 80% 2 år 65% 3 år 50% 4 år 40% 5 år 30% 6 år 20% 7 år eller mere 10% 24.3 Selskabet har ejendomsretten til det, der er erstattet. 25 Nyværdi-erstatning (kun for nye personbiler) 25.1 For personbiler, registreret til privat personkørsel eller skolekørsel, ydes en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte under forudsætning af: at den sikrede erhvervede bilen som fabriksny og stadig er ejer, at skaden er sket inden for et år fra den første indregistrering, at de dækkede reparationsudgifter udgør mindst 50% af bilens *nyværdi. 7

10 25.2 Efter udbetaling tilhører det erstattede selskabet Refusionsberettiget merværdiafgift fradrages i erstatningen, se pkt Merværdiafgift 26.1 Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af selskabet For køretøj tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: 26.3 Merværdiafgiften bæres endeligt af den sikrede i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og sender forsikringstageren opgørelse ved skadens af reg ning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, har selskabet ret til at slette ka sko for sik rin gen med 14 dages varsel. 27 Selvrisiko for kasko/brandforsikring 27.1 En eventuel selvrisiko fremgår af den gældende police. Er der tegnet særlig glasforsikring, fremgår reglerne herfor ligeledes af policen Er forsikringen med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver skade. Ved kontanterstatning fradrages beløbet før erstatningsudbetaling Selvrisiko bortfalder dog ved skader, hvor der er udbetalt ansvars-erstatning for person- eller ting ska de efter færdselslovens regel om objektivt ansvar ( 101), selvom det er godtgjort, at der ikke fore lig ger skyld hos den for køretøjet ansvarlige Selvrisiko bortfalder endvidere, når køretøjet på skadetidspunktet var overladt til reparationsværksted i reparationsøjemed alene Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger sel ska bet dette ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren/ejeren Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadevolder Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, har selskabet ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel uden præmierefusion For selvrisikobeløb på kr. og derover, kan der dog træffes særlig aftale om betaling i månedlige rater á mindst 200 kr. - under forudsætning af, at en sådan betaling kan ske ved fradrag i den månedlige løn- eller pensionsudbetaling sammen med den ordinære præ mie be ta ling. Ved beregning af de enkelte raters stør rel se, tillægges et rentebeløb svarende til 3% over nationalbankens diskonto på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ophører køretøjets kaskoforsikring eller kan en sådan fradragsordning ikke gennemføres helt som aftalt - uanset om årsagen dertil er midlertidig eller per manent - er et eventuelt resterende selv ri si ko be løb forfaldent til betaling straks. 28 Redningsforsikring i udlandet 28.1 Forsikringen dækker kun, hvis kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene), er i kraft i selskabet, og køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 tons Forsikringen omfatter personbiler, visse vare- og lastbiler, camping- eller påhængsvogne, samt motorcykler, scootere og indregistrerede store knallerter (knallert 45) Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, hvis rejsens formål omfatter godstransport De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde S.O.S. servicekort, som kan rekvireres hos selskabet. Kortet og re gi stre rings - at te s ten skal altid medbringes ved rejser i udlandet (ikke i handskerummet!). 8

11 29 Retshjælpsforsikring 29.1 Forsikringsdækning forudsætter, at køretøjets kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene), er i kraft og virksom Forsikringen dækker i begrænset omfang om kost ninger i forbindelse med visse civile retstvister, som sikrede som privatperson er part i, i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj Forsikringens dæknings-beløb og selvrisiko fremgår af de nyeste forsikringsbetingelser, som udleveres efter ønske. Henvendelse herom, samt spørgsmål om dækningen, skal altid rettes til selskabets ho ved kontor, eller til den advokat, som påtager sig at føre sagen. Retshjælpsdækning har en nøje sammenhæng med fri proces, hvorfor spørgsmål herom skal afklares i samråd med advokaten inden dennes eventuelle anmeldelse til selskabet. 30 Særlige betingelser for bilsavnsforsikring 30.1 Omfang Er der tegnet bilsavnsforsikring - hvilket klart skal fremgå af policen - ydes der erstatning for bilsavn ved skader, der er omfattet af kaskoforsikringen. De under pkt anførte faste beløb indeksreguleres ikke Geografisk område Forsikringen omfatter alle dækkede kaskoskader, forudsat at skaden repareres i Danmark. Ved skade i udlandet henvises til red nings for sik ringen (se ovenfor pkt. 28) Erstatningens beregning Ved partiel kaskoskade Erstatning for bilsavn beregnes efter kaskoskadens størrelse og ydes med 15% af det beløb re pa ra ti onsud gif ten overstiger en eventuel selvrisiko, dog fratrækkes minimum 500 kr Ved total kaskoskade Er kaskoskaden så stor, at reparation efter taksators opgørelse ikke kan betale sig, ydes erstatning for bilsavn med 15% af totalskadeværdien, dog højst kr Ved tyveriskade Fra det tidspunkt tyveriet er anmeldt til politi og til selskab, og indtil bilen bliver fundet igen, dog maks. 4 uger, ydes erstatning for bilsavn med 100 kr. pr. dag. Er tyveriet sket i udlandet, medregnes dog kun de dage i 4 ugers-perioden, hvor brugeren har måttet undvære bilen efter hjemkomsten til Danmark Bliver bilen fundet inden 4 uger efter an mel del sen, ydes der herudover erstatning for bilsavn efter reglerne oven for, pkt eller Før erstatningens beregning rundes reparationsudgif ter ne op til nærmeste med 100 delelige kro ne beløb. Erstatningen for bilsavn for en enkelt ska de hæn del se udgør min. 100 kr. og maks kr. Særlige betingelser for autoulykkesforsikring 40 Omfang 40.1 Forsikringen dækker under brug af den på policen anførte bil, for varige følger af *ulykkestilfælde, som rammer en sikret i bilen direkte ved kør sels uheld med denne, eller under ind- og udstigning. Forsikringens omfang fremgår af policen, se dog punkt 46 om indeksregulering Forsikringen dækker i Danmark, og i de lande, der er tilsluttet *grønkortordningen Følgerne af samme *ulykkestilfælde berettiger for den enkelte sikrede person kun til erstatning for enten invaliditet, eller død, eller begravelseshjælp i henhold til det efterfølgende. En eventuelt udbetalt invaliditetsydelse fratrækkes derfor en senere dødserstatning. 9

12 41 Personkredsen 41.1 Sikrede i henhold til autoulykkesforsikringen er føreren af det af forsikringen omfattede automobil samt for sik rings ta ge ren. Såfremt der er registreret en anden fast bruger, træder denne i stedet for for sik ringstageren. Såfremt forsikringen ifølge det på policen anførte omfatter passagererne, er også disse sikrede. 42 Undtagelsesbestemmelser Forsikringen dækker ikke: 42.1 Følger af *ulykkestilfælde, der indtræffer, medens automobilet benyttes til erhvervsmæssig per son be fordring eller benyttes uden forsikringstagerens eller den anmeldte brugers vidende og vilje Følger af *ulykkestilfælde, der overgår personer, som er knyttet til værksteder, servicestationer, hoteller eller andre virksomheder, som i er hvervs øje med har køretøjet i varetægt Følger af *ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg. Forværring af følgerne af *ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt til stø den de sygdom Følger af *ulykkestilfælde, der overgår den af de sikrede, som selv udviser eller som er bekendt med, at der udvises forsæt, groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed ved ulyk ke stil fæl dets opståen Følger af *ulykkestilfælde, der overgår den fører af køretøjet, som ikke har lovbefalet kørekort eller de passagerer, som måtte være vidende om dette forhold, med mindre det godtgøres, at ulykken ikke skyldes manglende kørefærdighed Skade, der skyldes krig, oprør, borgerlige uro lig heder, jordskælv eller andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. 43 Erstatningsberegning 43.1 Dødserstatning Dødserstatning ydes, hvis en sikret afgår ved døden inden 1 år efter et af policen omfattet ulykkestilfælde som en direkte følge af dette. Erstatningsberettiget er afdødes ægtefælle. Hvis ægtefælle ikke efterlades, er afdødes umyn di ge børn og stedbørn erstatningsberettigede. Erstatning anbringes i så fald i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Findes ingen sådanne efterladte, betales alene kr. i begravelseshjælp Invaliditetserstatning Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af for sik rin gen, bevirker, at en sikret bliver varigt invalideret, betales erstatning med så mange procent af for sik rings summen, som invaliditeten er fastsat til For ulykkestilfælde, som medfører en invaliditet på 30% og derover for en person, der ikke er fyldt 62 år, betales dobbelt erstatning Invaliditet på under 5% berettiger ikke til erstatning. Invaliditeten kan for følger af samme ulykkestilfælde ikke sættes højere end 100% Der betales ikke erstatning for en før ulyk kes til fæl det bestående invaliditet, og en sådan kan ikke bevirke, at invaliditeten ansættes højere, end hvis den forsikrede før ulykkestilfældet havde sin fulde førlighed Invaliditeten fastsættes - uden hensyn til forsikredes erhverv - efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet på grundlag af de lægelige oplysninger og arbejdsskadeforsikringens méntabel Eventuel uenighed om afgørelser truffet af sel ska bet, kan indbringes for Sikringsstyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Ændres afgørelsen til fordel for den forsikrede, betales de hermed forbundne omkostninger af selskabet Traumatisk neurose og traumatisk hysteri erstattes med 5%, der dog kan forhøjes til 20%, når lidelsen er forbundet med kraniebrud. Denne erstatning ydes kun, hvis der iøvrigt ikke er blivende invaliditet efter ulykkestilfældet Tandskadeerstatning Sikredes rimelige udgifter til behandling af en tandskade, som er en direkte følge af et af for sik rin gen iøvrigt omfattet ulykkestilfælde, godtgøres af selskabet i det omfang, sikrede ikke har ret til godtgørelse fra anden side. 10

13 Godtgørelsen kan dog bortfalde eller nedsættes, hvis tanden i forvejen var beskadiget eller svækket, eller hvis andre forhold nødvendiggør en be hand ling, der ikke ville være foretaget på tilsvarende sunde tænder og tandkød Maksimumserstatning Den samlede forsikringssum ved et ulykkestilfælde kan ikke overstige kr. (basis) ved død eller kr. (basis) ved invaliditet ganget med antallet af de ifølge policen dækkede personer. (Nævnte basissummer indeksreguleres, se pkt. 46) Reduceret erstatning Såfremt der i ulykkesøjeblikket befandt sig flere personer i bilen, end denne lovligt må befordre og som er dækket ifølge policen, ydes dog kun er stat ning for den enkelte erstatningsberettigede ska de lid te i forholdet mellem det dækkede og lovligt befordrede antal personer, og det antal der faktisk befandt sig i bilen Reduceret erstatning på grund af alder Erstatningen nedsættes med 50%, hvis den ska delid te på ulykkestidspunktet er fyldt 70 år. 44 Forhold i skadetilfælde 44.1 Selskabets erstatningspligt er betinget af, at an meldel se sker til selskabet uden ugrundet ophold. Har ulykken medført dødsfald blandt de sikrede, kan selskabet forlange obduktion Skadelidte skal være under stadig lægebehandling af autoriseret læge og følge dennes forskrifter, ligesom han er forpligtet til at lade sig undersøge af en af selskabet valgt læge. Selskabet betaler de af dette forlangte attester Selskabet anerkender behandling og attester udstedt af autoriseret kiropraktor på lige fod med læ ge behand ling og lægeattester Senest 14 dage efter, at den nødvendige læ ge behand ling er afsluttet, eller beskadigelsens blivende følger kan fastsættes, skal skadelidte fremsætte og begrunde sit erstatningskrav over for selskabet, der udbetaler erstatningen senest 14 dage efter kravets anerkendelse. 45 Afhændelse af køretøjet 45.1 Afhændes bilen, ophører forsikringen fra det tidspunkt, erhververen får køretøjet overgivet. Af hændel se og bilskifte skal meddeles Erhverver sikrede efter afhændelse en anden bil, gælder autoulykkesforsikringen for denne, medmindre autoulykkesforsikring for den er tegnet under anden police, eller selskabet har modtaget skriftlig meddelelse om sletning af for sik rin gen. 46 Indeksregulering 46.1 Både autoulykkesforsikringens forsikringssummer jf (d.v.s. de på policen fortrykte summer) og præmie indeksreguleres efter samme princip, som anvendes for køretøjet. (Se også ordforklaringen af *omkostningstal) De i pkt nævnte forsikringssummer svarer til løntal 1604 (januar kvartal 1971). Første regulering af præmier fandt sted pr på grundlag af løntal 1983 (januar kvartal 1973) som basis. Klagemulighed Hvor kan man klage Er du ikke enig i Tjenestemændenes afgørelse, så kontakt afdelingen. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl www. ankeforsikring.dk En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 11

14 Ordforklaring Bortkomst Forsvinder køretøjet under forhold, hvor tyveri eller røveri ikke foreligger eller sandsynliggøres, anses der at foreligge bortkomst, som ikke dækkes. Det kan for eksempel være, hvis køretøjet forsvinder med person(er), som med en sikrets accept har haft direkte adgang til at bruge køretøjet. Fastmonteret (tilbehør til køretøjet) Herved forstås, at tingen enten skal være fastskruet, fastboltet, fastlimet eller fastlåst, så den ikke kan tages af uden brug af værktøj eller nøgle. Autoradio o.l., der er konstrueret, så den kun fungerer, når den er monteret i køretøjet, er også omfattet, når den er afmonteret for at undgå tyveriforsøg. Andre typer radiomateriel dækkes ikke efter af mon te ring. Apparatur, som virker ved hjælp af energi, skal endvidere være afhængig af energien fra køretøjet, eller energi-tilslutning i selve køretøjet. (Gælder ikke særligt forsikret mobil-telefon). Forringelse/slitage ved brug (eksempler på ikke-dækkede ting): Rusttæring og anden gradvis påvirkning fra om gi velser, vejr og vind. Kosmetisk/overfladisk beskadigelse, som må på regnes at opstå i bilens levetid, og som i sig selv er uden betydning for holdbarhed, sikkerhed og køretøjets handelsværdi. Endvidere undtages: Almindelig punktering, slid, stenslag i lak, skader fra vinduesviskere på ruder, skader på eller fra antenner eller andet som følge af dets montering, placering eller stand. Misfarvning, tilsmudsning, pletning, samt svid ningsska der fra for eksempel rygning. Grønkort-ordningen Det grønne kort er dokumentation over for uden landske told- og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring, der er gyldig i de pågældende lande. Kortet kan rekvireres hos selskabet. Da et land kan udgå af grønkort-ordningen i for bindel se med politiske forhold eller uro i landet, vil det nedennævnte derfor kun være vejledende. Det grønne kort, der udfyldes og fremsendes af sel ska bet før den aktuelle afrejse, gælder primært, selv om landet i denne vejledning måske fremstår med en anden status. De nordiske lande, EU-landene og Østrig, den Tjekkiske og Slovakiske republik, Schweiz og Ungarn, er normalt alle omfattet af ordningen og kræver ikke kortet forevist ved grænsen. I ska de til fæl de vil det dog ofte være praktisk at have det medbragt. Af andre lande, der er tilsluttet grønkort-ordningen og foreløbig kræver kortet forevist ved grænsen, kan nævnes: Albanien, Andorra, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern (græske del), Estland, Iran, Israel, Kroatien, Makedonien, Malta, Marokko, Polen, Rumænien. Slovenien, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine. I lande, der ikke er tilsluttet grønkort-ordningen, skal der tegnes særskilt forsikring ved grænsen. Ordningen omfatter f.eks. ikke S.N.G. (Det tidligere Sovjetunionen), Letland, Litauen, krigsområder, eller lande i/uden for Europa, som ikke udtrykkeligt nævnes på det grønne kort, eller som er overstreget igen. Nyværdi ved nyværdi-erstatning Ved nyværdi forstås her dagsprisen for en ny bil svarende til den skadede. I nyværdien medregnes bilens udstyr og normale udgifter til levering med samme registrering som den skadede. Der anvendes de på skadetidspunktet gældende priser og udgifter. Omkostningstal Omkostningstallet er det af Danmarks Statistik offenliggjorte statistik-materiale, som beskriver den omkostningsudvikling i Danmark, der danner grund lag for forsikringsselskabernes indeks regu lering. Som *omkostningstal har f.eks. været brugt et løntal, som ved indeksreguleringens indførelse i 1966 ud gjorde 944 øre som basis-tal. Regres Vil sige at selskabet har ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvar lig for skaden. Ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig, og udefra kommende, voldelig indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. 12

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kørende Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Kørende Campingvogn Forsikringsbetingelser for Kørende Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1922 Gælder fra 01.10.1992 TJM 92025-7 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere