Energistyrelsen Amaliegade København K. København, den 10. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. København, den 10. oktober 2012"

Transkript

1 Energistyrelsen Amaliegade København K Energiselskabet Natur-Energi A/S Svanevej 12 DK-2400 København NV T: København, den 10. oktober 2012 Vedr.: Høringssvar til Forslag til ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning udstedelse af forsyningspligtbevillinger. Det fremsatte lovforslag har været drøftet i Dansk Elhandels bestyrelse, hvor der var forskellige synspunkter. Dansk Energi har mod sædvane ikke sendt udkastet til høringssvar til kommentar i medlemskredsen. Det er derfor uklart hvem Dansk Energis høringssvar tænkes at repræsentere. Derfor fremsender Natur-Energi eget høringssvar. Lovforslaget afvikler forsyningspligten og tilhørende prisregulering for langt hovedparten af forbrugere og virksomheder. Natur-Energi støtter afskaffelse af forsyningspligten og den tilhørende prisregulering for den brede forbrugerskare. Det er imidlertid afgørende, at afskaffelsen samordnes med en indsats der sikrer øget mobilitet i markedet, hvis betydelige prisstigninger for forbrugerne skal undgås. Advarslen om den nærliggende risiko for stigende priser, hvis mobiliteten ikke øges i forbindelse med ophævelse af prisreguleringen, er helt i tråd med Energitilsynets analyse af konkurrencen i detailmarkedet for el offentliggjort Desværre må det konstateres, at det fremsatte lovforslag i sin nuværende form og med den valgte metode er stærkt konkurrencehæmmende og -forvridende. Såfremt det vedtages i nuværende form, vil forbrugere og mindre virksomheder opleve unødigt forhøjede elpriser. Det fremstår uforklarligt, hvorfor lovforslaget primært har til formål at beskytte de nuværende bevillingshaveres interesser, frem for at varetage forbrugernes og virksomhedernes interesser. Men det er ikke desto mindre konklusionen. Det fremsatte forslag, hvor det centrale element er en tømning af forsyningspligten for kunder før bevillingerne udbydes i konkurrence, vil cementere de de facto geografiske monopoler, som har kendetegnet elmarkedet siden liberaliseringen i Det vil fremover give disse 1

2 aktører mulighed for fri prissætning overfor inaktive elforbrugere, som i dag dækker over danske husholdninger og virksomheder (Energitilsynets rapport oktober 2012). Konsekvensen af lovforslaget er, at stilstanden på elmarkedet fortsætter, og at den brede efterspørgsel efter konkurrence på tværs af Folketingets partier vil, trods mulighed for det modsatte, have lange udsigter. Hvad værre er, så vil vedtagelse af det fremsatte lovforslag i sin nuværende form, endeligt og uigenkaldeligt afskære Folketingets politiske partier fra muligheden for effektivt at sætte gang i detailmarkedet for elektricitet. Forsyningspligtbevillingerne vil være tømte, og en oplagt mulighed for at introducere mobilitet og øget konkurrence sammen med ophævelse af prisregulering vil være forpasset. Ud over hensynet til konkurrence er det fremsatte forslag ifølge vores juridiske rådgivere også i strid med EU-reguleringen. Af samme grund vil vi anbefale, at lovforslaget justeres, således at lovforslaget overholder EU-regulering. Natur-Energi foreslår en tilrettet model, som kan rummes indenfor rammerne af det fremsatte lovforslags rammer. Vi anbefaler, at alle kunder på forsyningspligt skal foretage et aktivt valg af leverandør, og at information udsendes fra en neutral part (f.eks. Energinet.dk). Forsyningspligtkunder, der ikke foretager et valg skal kontaktes hver 3. måned. En lignende model har virket i Norge, hvor et neutralt brev sendes ud til forsyningspligtkunder (se Bilag 3 Eksempel på brev fra Agder Energi Norge). Vores høringssvar er struktureret i følgende afsnit: 1. Konkurrencemæssige konsekvenser 2

3 2. Forbrugerpolitiske problemstillinger 3. Effektive og lovlige løsningsforslag 4. Juridiske indvendinger mod lovforslaget 5. Afsluttende bemærkninger AD 1. KONKURRENCEMÆSSIGE KONSEKVENSER Natur-Energi støtter den grundlæggende revision af forsyningspligtreguleringen - herunder en målsætning om, at forsyningspligtproduktet skal være for de få ikke for flertallet. Natur-Energi støtter også målsætningen om, at forbrugerne i højere grad end i dag skal træffe et aktivt valg med det formål at fremme et mere normalt marked. Derfor støtter Natur- Energi ophævelsen af forsyningspligtprisreguleringen forudsat, at det nøje sammenkobles med virkemidler, som grundlæggende fremmer mobiliteten i markedet. Dette vil modvirke prisstigninger og være den bedste garanti for et velfungerede marked. Natur-Energi vil imidlertid fraråde at hæve prisreguleringen, hvis dette virkemiddel står alene. Hvis de nuværende indehavere af forsyningspligtbevillinger blot kan opretholde deres de facto geografiske monopoler samtidig med, at de opnår frihed til at tage højere priser, så er der garanti for stigende forbrugerpriser. En eventuel senere markedstilpasning, der skal give et nedadgående pres på priserne, er ikke garanteret og processen bliver unødigt langstrakt. Hovedproblemet er, at det fremsatte lovforslag giver de nuværende bevillingshavere ret til at udsende et brev til forsyningspligtkunderne i deres bevillingsområde, hvor forbrugerne skiftes fra et reguleret forsyningspligtprodukt til et kommercielt produkt. Forbrugere udsættes for negativ accept, og skal altså aktivt fravælge leverandøren, hvis de skal undgå dette produktskifte. Bevillingshaveren kan frit udforme produktet, som kunden skriftes over på, herunder prissætte produktet som man måtte ønske og f.eks. binde kunden på en kontrakt op til 6 måneder. Dette ville i sig selv fastfryse og lægge detailmarkedet helt dødt i de enkelte bevillingsområder for dermed blot at cementere stilstanden i markedet yderligere. Bevillingshavere kan også frit udforme brevet, når blot der et sted i brevet henvises til det frie elvalg og elpristavlen. Et brev, som opfylder kravene i lovforslaget, er vedhæftet som Bilag 1. Brev der opfylder lovkrav. Det kræver ikke store marketingkompetencer at udarbejde et brev, som vil få flertallet af forbrugerne til at forblive inaktive. Det er vores vurdering, at et brev i stil med Bilag 1. vil sikre, at tæt på 100 pct. af forsyningspligtkunderne fastholdes hos deres nuværende udbyder, og dermed stadig ikke vil foretage et aktivt valg. Konsekvensen vil være, at incitamentet hos de nuværende bevillingshavere til aktivt at agere i markedet ikke ændres. Derfor vil der mangle en konkurrencesituation, som kan holde prisstigninger i ave. De gamle bevillingshavere kan i stedet stille og roligt øge priserne overfor disse sovende forbrugere i deres område, da forsyningspligtkunderne efter flytningen til et kontraktprodukt vil være ude af prisreguleringen. Den historisk manglende tilskyndelse til indbyrdes konkurrence om kunder i hinandens områder vil formentlig også fortsætte uændret. 3

4 Vores advarsel støttes af Energitilsynets seneste analyse af konkurrencen på elmarkedet (oktober 2012). Rapporten viser tydeligt, at den fremherskende markedsadfærd siden liberaliseringen i 2003 har været, at flertallet af de gamle monopolselskaber har været tilfredse med at forsyne forbrugere i det, som de typisk kalder deres eget område. Til dato har de gamle monopolselskabers marketingaktivitet primært fokuseret på at tiltrække større erhvervskunder og vinde tabte kunder tilbage. Ophævelse af prisreguleringen uden øget mobilitet vil forstærke denne defensive forretningsadfærd, da indtjeningen per kunde nu blot vil være højere. Incitamenterne hos de geografiske markedsledere er dermed uændrede eller forstærkede. Energitilsynets rapport (oktober 2012) vurderer, at der er tale om et umodent marked på både efterspørgsels- og udbudsside. Rapporten beskriver en række faktorer, som hæmmer mobiliteten i markedet. De vigtigste faktorer, som rapporten fremhæver, er i den sammenhæng: Manglende information, kendskab og erfaring med muligheden for at skifte Oplevet besvær med at foretage et skifte Lav interesse hos elkunderne To-regning problematik frem til indførelse af engrosmodellen Store dele af elregningen kan ikke konkurrenceudsættes fsva. monopolposter, skatter og afgifter Produktets karakteristika gør det svært at foretage prissammenligning Geografisk inddeling af markedet Eksisterende bevillingshavere har ikke mange incitamenter til at forsøge at skaffe nye kunder, hvis de nuværende aftagerforhold ikke sættes i spil Forsyningsselskaberne får tildelt en kundegruppe, som historisk har været meget lidt mobil. Samlet set betyder disse faktorer, at kundernes reaktion på prissignalet er lav. En ensidig ophævelse af prisreguleringen adresserer ikke et eneste af ovenstående markedskarakteristika. Derfor er lovforslaget en garanti for prisstigninger, hvis man ikke aktivt sætter tryk på kundemobiliteten. Datahub og engrosfakturering vil fuldt indfaset forbedre konkurrencens rammevilkår, men Natur-Energi vil fraråde en forventning om, at disse rammevilkår helt af sig selv vil medføre øget konkurrence givet de ovennævnte markedskarakteristika. Dels ophæves prisregulering før forbedrede rammevilkår er på plads, dels gøres der intet for at øge aktiviteten blandt de inaktive forbrugere, og dels gøres intet for at øges incitamentet til at etablerede aktører kastes ud på markedet. Som nævnt har de etablerede aktører, som sidder på geografiske monopoler vedligeholdt via forsyningspligtbevillinger, historisk udvist en adfærd, som kun kan tolkes derhen, at de grundlæggende er tilfredse med at betjene egne kunder, og ikke genere naboerne for meget. Dette er en rigtig dårlig cocktail. Derfor er risikoen ved alene at ophæve prisreguleringen følgende markedssituation: Inaktive forbrugere: De inaktive forbrugere forbliver passive og reagerer først på et prissignal, når prisen stiger markant. Den ekstraindtjening til udbyder vil sandsynligvis ske langsomt over tid, 4

5 således at kunderne ikke tirres unødigt. Også derfor vil stigningen være svært gennemskuelig for forbrugeren, og der vil gå lang tid før kunderne begynder at flytte sig med henvisning til højere priser. Derfor er de beregnede scenearier i Energistyrelsens rapport efter vores vurdering optimistiske. De facto geografiske monopoler: I forlængelse heraf vil elmarkedet fortsat være kendetegnet ved en række de facto geografiske monopoler, fordi elkunderne ikke aktivt vælger leverandør. Stigende indtjening hos de gamle monopoler: Som følge af inaktive kunder og fortsatte de facto geografisk monopoltilstand vil de tidligere forsyningspligtselskaber kunne imødese forbedret indtjening på den eksisterende kundemasse. Defensiv markedsadfærd fortsætter: Af samme grund får markedet heller ikke brudt med de mange forsøg på at vinde tabte kunder tilbage, som kendetegner markedet i dag. Energitilsynets analyse (oktober 2012, kapitel 6 simuleringer) illustrerer, at en ophævelse af forsyningspligtens prisregulering uden supplerende initiativer vil medføre prisstigninger på 10 pct, da dette niveau vil give 61,5 pct. af forbrugerne interesse i at skifte leverandør. Det vil svare til en tredobling af avancen hos de nuværende bevillingshavere. Natur-Energi vurderer, at dette er et konservativt estimat, da estimatet alene baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse. Befolkningens faktiske skiftetilbøjelighed må i praksis forventes at være mindre end respondenterne angiver i en undersøgelse. De fleste kender til eksemplet med forskellen imellem hvor mange, som vil købe økologisk mælk når de bliver spurgt i en undersøgelse, og hvor mange der i virkeligheden gør det i praksis. Denne afvigelse skyldes transaktionstræghed, som er almindeligt kendt indenfor markedsanalyse. Lovforslagets krav om, at brevet til forsyningspligtkunder skal indeholde information omkring det frie elvalg, vil ikke gøre nogen væsentlig forskel. Dels fordi forsyningspligtkunden får tilbudt et tilbagefaldsprodukt i brevet, og derfor ikke har noget behov for at gøre noget aktivt. Dels fordi afsenderen ikke har interesse i at forsyningspligtkunderne afsøger markedet, og kan udforme sit brev derefter. De nuværende bevillingshavere ville være dårlige købmænd, hvis ikke de efter bedste evne forsøgte at udforme brevet på en måde, som maksimerer andelen af forbrugerne, som forbliver inaktive og dermed pr. automatik bliver deres kunder. Energitilsynet foreslår, at mobiliteten øges med en informationskampagne. På baggrund af erfaringerne fra lignende kampagner eksempelvis ift. Elpristavlen, er det Natur-Energis vurdering, at en sådan kampagne vil være uden den ønskede effekt. Der behov for tiltag, der fokuserer på at understøtte forbrugernes aktive valg. Politikerne har nu en unik mulighed for at sætte gang i markedet ved at påvirke - ved at invitere dem til aktivt at træffe et valg og tage stilling. AD 2. FORBRUGERPOLITISKE PROBLEMSTILLINGER 5

6 Det fremstår uforklarligt, hvorfor lovforslaget primært har til formål at beskytte de nuværende bevillingshaveres interesser fremfor at varetage forbrugerens interesse. Men det er ikke desto mindre konklusionen. Tømningen af forsyningspligtbevillingerne foregår ved såkaldt negativ accept. Med mindre forsyningspligtkunderne foretager et aktivt valg, og af egen drift afsøger markedet, vil de få tildelt et standardprodukt, som selskabet vælger for dem. Som tidligere beskrevet vil de nuværende bevillingshavere have udstrakt frihed til, og endnu større egeninteresse i, at færrest muligt tager et aktivt valg. Det tilbudte standardprodukt til inaktive forbrugere er ikke nødvendigvis hverken det bedste eller billigste på markedet. Den nuværende bevillingshaver kan frit sætte pris og vilkår. Dels er denne fremgangsmåde ikke nødvendig, og dels er det mod sædvane i dansk forbrugerbeskyttelse, at forbrugere flyttes over på andre og nye aftalevilkår uden aktivt selv at have taget stilling og truffet et valg. Natur-Energi er ikke tilhængere af en løsning, hvor der stilles en række formkrav til nuværende bevillingshavers produkt og breve, som kan tilbydes til forsyningspligtkunderne. Det repræsenterer blot en lappeløsning, som vil den også stå i vejen en meget mere enkel løsning, der introducerer konkurrence nu: En tømning af forsyningspligtbevillingerne ved at forbrugerne aktivt træffer et valg af leverandør der er masser af produkter at finde på markedet allerede. AD 3. EFFEKTIVE OG LOVLIGE LØSNINGSFORSLAG Kritikken ovenfor handler alene om den konkrete metode, som er valgt i lovforslaget. Det grundlæggende problem er, at metoden, som tænkes anvendt, ikke fremmer mobiliteten. Faktisk giver forslaget ekstremt stærke incitamenter til det modsatte - at få forbrugerne til ikke at tage et aktivt valg. Af de metoder, der er til rådighed for at skabe konkurrence, har ministeren valgt den, der skaber mindst incitament til konkurrence. Derfor anbefaler Natur-Energi, at ophævelse af prisreguleringen kobles med et valg, hvor alle landets forsyningspligtkunder skal foretage et aktivt valg af leverandør. Dette er det bedste værn mod de ovennævnte prisstigninger, og løsningen vil aktivt bidrage til, at markedskonkurrencen på pris og produkter hurtigt indfinder sig. Konkret kan det fremsatte lovforslag justeres ved, for det første, at der vælges en anden afsender af brevet til forsyningspligtkunderne. Det virker usædvanligt, at det er den bevillingshaver, hvis licens udløber, som objektivt og neutralt skal informere forbrugerne om vidtgående lovændringer. Det vil være naturligt, at det i stedet er bevillingsejer (her Energistyrelsen), som udvælger en neutral aktør, som står for udsendelsen. Dette kunne være Energistyrelsen selv eller Energinet.dk. Brevet skal neutralt informere om, at forbrugeren skal foretage et aktivt valg, og brevet skal stille nødvendig information til rådighed. Denne metode vil være langt mere effektiv og sikker end enhver tænkelig reklamekampagne. Et eksempel på sådan en skrivelse ses af Bilag 2. 6

7 Eksempel på neutralt brev. Omkostningen hertil kan evt. dækkes af branchen selv fordelt efter solgt mængde. Energistyrelsen ønsker måske ikke umiddelbart at påtage sig opgaven, da rationelle indehavere af forsyningspligtbevillingerne gerne påtager sig den. Der er imidlertid langt større ting på spil, da vi taler om den fremadrettede og helt grundlæggende konkurrenceintensitet i markedet, som har til formål at holde priserne i ro. Det anbefales derfor, at man ikke vælger den måske umiddelbart nemmeste løsning, men i stedet for vælger den løsningen, der ud fra et forbruger- og samfundsøkonomisk perspektiv er den bedste og mest sikre løsning. For det andet bør manglende aktivitet hos forsyningspligtforbrugerne ikke medføre, at forsyningspligtkunder tilfalder nuværende bevillingshaver helt automatisk. For at sikre, at så få som muligt forbliver på forsyningspligten, kunne økonomiske incitamenter. Der kan skeles til erfaringerne fra Norge, hvor inaktive forbrugere forbliver på forsyningspligten, men varsles stigende priser (se bilag 3). Et brev sendt fra neutral tredje part, som eksempelvis Energinet.dk, skal informere om, at kunden skal tage et aktivt valg via f.eks. Elpristavlen, hvis kunden vil undgå stigende priser. Informationen skal fortsætte indtil kunden har foretaget et aktivt valg. Prissætningen for forsyningspligtkunder, som ikke har foretaget et aktivt valg, skal efter 3 måneder kunne hæves trinvist. I Norge har man efter vores oplysninger under 5 pct. af forbrugerne på forsyningspligt, og disse er typisk forbrugere i transition (e.g. flytning, tomme målere). Et elvalg hvor forbrugerne alle blev aktiveret på én gang og herefter i en periode fik mulighed for at skifte udbyder hver tredje måned. Det reelle valg ville skabe: Kendskab: Opmærksomhed og kendskab til et for dem nyt marked Erfaring: Øge erfaringen med at skifte Nye produkter: Øge interessen for at prøve nye produkter af, idet markedet vil levere produktinnovation, som følge af den øgede konkurrence Øget markedsmobilitet: Gøre op med den geografiske inddeling af markedet Øget kundemobilitet: Øge incitamentet blandt de eksisterende bevillingshavere til at forsøge at skaffe nye kunder, fordi mange flere kunder er i spil. Et aktivt marked, hvor der for alvor ruskes op i alle spillere fra start, vil være afgørende for at skabe den nødvendige forandring. Sammenlignet med en informationskampagne selv sendt fra uvildig tredje part, så vil et elvalg være netop den katalysator for produktinnovation og markedsudvikling, som beslutningstagerne gennem snart et årti har efterspurgt. Den ovenstående løsning ville efter vores vurdering varetage samme hensyn som det fremsatte lovforslag, men uden at diskriminere og uden at hæmme konkurrence. Endvidere vil forslaget også kunne håndtere den nuværende situation, hvor der findes bevillinger med forskellige udløbstidspunkter (a. bevillinger, som blev fornyet for 5 år i foråret, b. bevillinger der er blevet administrativt forlænget siden juni eller c. bevillinger som udløber i løbet af de kommende år). Ordningen vil gælde alle bevillinger, og behøver ikke afvente tidsmæssigt udløb af de enkelte bevillinger. Der kan med andre ord gennemføres en ændring, som gælder nationalt og på samme tid. Rettigheder til allerede tildelte bevillinger fratages ikke indehaverne, men indholdet er reduceret. Derved stilles alle aktører i markedet stilles lige. 7

8 Uanset hvad Energistyrelsen praktisk vælger at gøre med nyligt udstedte bevillinger, administrativt forlængede bevillinger og udløbende bevillinger, så støtter vi, at bevillingerne med det reducerede antal kunder bringes i udbud sådan som det er beskrevet i lovforslaget. Derved får Energistyrelsen alle muligheder for at leve op til EU-kravene om ligebehandling i forbindelse med udstedelse af bevillinger. AD 4. JURIDISKE PROBLEMER MED LOVFORSLAGET Den foreslåede ændring af elforsyningsloven opfylder ikke EU-rettens krav, da det er Natur- Energis juridiske rådgiveres vurdering at: A. Der efter ændringen fortsat være tale om en overtrædelse af el-direktivet, B. Ændringsforslaget medfører en yderligere særskilt overtrædelse af art. 106 TEUF C. Ændringsforslaget efter alt at dømme også udgør en overtrædelse af statsstøtteforbuddet i art. 107 TEUF. AD A. EL-DIREKTIVET Ændringsforslaget medfører, at der kun gradvis vil blive indført en ordning, der er i overensstemmelse med el-direktivets art. 3 ved at sikre ligebehandling af el-handelsselskaber og afvikle den nuværende forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Derfor vil elforsyningsloven fortsat være i uoverensstemmelse med el-direktivet indtil engang i 2017, dvs. om 4-5 år. Et sådant tiltag med henblik på at bringe en, af de danske energimyndigheder erkendt åbenlyst og meget alvorlig EU-stridig ordning, i overensstemmelse med EU-retten, er ikke tilstrækkelig til at opfylde EU-rettens krav, som de fremgår af el-direktivet. Dertil kommer, at den ordning, ændringsforslaget tilsigter at indføre, i sig selv er egnet til at gøre det nuværende brud på ligebehandlingsprincippet yderligere markant. Forslaget vil begunstige de nuværende bevillingshavere forud for gennemførelsen af den påkrævede udbudsprocedure, ved at de får deres nuværende forsyningspligtsaftagere overdraget som kunder til deres markedsbaserede elhandel, med mindre de pågældende aftagere foretager sig noget aktivt for at vælge en anden leverandør. Det må forventes, at det overvældende flertal af forsyningspligtsaftagerne ikke foretager sig noget aktivt og derved overgår til at blive kunder til markedsbaseret el hos den hidtidige bevillingshaver. Dette er en favorisering af nuværende bevillingshavere, der i den situation på forhånd, inden udbud og uden konkurrence, opnår et stort antal kunder til markedsbaseret el. Den foreslåede ordning diskriminerer således alle elselskaber, som ikke har forsyningspligtsbevilling, herunder alle potentielle markedsaktører i EU uden for Danmarks grænser. I kraft af den nævnte ordning, til gunst for de nuværende bevillingshavere, må det antages, at der vil blive ret få forsyningspligtige elkunder tilbage. Natur-Energi ved ikke hvilke overvejelser, der ligger bag lovforslagets ordning om reelt at tildele de eksisterende forsyningspligtskunder til de selskaber, der i dag har forsyningspligten. Dansk Energi har på baggrund af et advokatnotat udarbejdet af advokatfirmaet Kromann 8

9 Reumert forfægtet et synspunkt om, at udbud af forsyningspligtsbevillingerne ville udgøre ekspropriation overfor de nuværende bevillingshavere. Hvis dette synspunkt har været afgørende for den foreslåede ordning, er det vigtigt for Natur-Energi at tilbagevise dette synspunkt. Et udbud af de eksisterende forsyningspligtbevillinger med alle de aftagere, der i dag er knyttet hertil, er ikke ekspropriation. Først og fremmest er ekspropriationsbetingelserne ikke opfyldt, idet der er tale om generel regulering, der har til formål at fremme konkurrencen. Derudover kan ingen støtte grundlovssikret ret til opretholdelse af en ordning om retskrav på en forsyningspligtsbevilling, når denne ordning fra sin etablering har været i strid med EU-reglerne, og i øvrigt har været formuleret som en overgangsbestemmelse alene gældende for første tildeling i En mere detaljeret redegørelse findes i Bilag 5. Analyse af argumenter omkring ekspropriation. AD B. OVERTRÆDELSE AF TEUF ART. 106 TEUF Art 106, der indeholder forbuddet mod staters forskelsbehandling er sålydende: 1. Medlemsstaterne afstår for så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, fra at træffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med traktaternes bestemmelser, navnlig de i artiklerne 18 og nævnte. Forskelsbehandling pga. nationalitet: Den ordning, der nu lægges op til med lovforslaget, indebærer foruden den af staten allerede erkendte overtrædelse af el-direktivet i kraft af manglende udbud og ligebehandling af elselskaber også en særskilt overtrædelse af art. 106 gennem en yderligere forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, idet udenlandske el-handelsvirksomheder ligesom danske el-handelsselskaber, der ikke har bevilling på nuværende tidspunkt ifølge forholdets natur ikke får den ovenfor omtalte mulighed for automatisk at få nye kunder til markedsbaseret levering af el, som de nuværende bevillingshavere vil få. Unødig begrænsning af konkurrencen: Den foreslåede tilrettelæggelse af omlægningen af den lovbestemte regulering med hensyn til leverance af el omfattet af forsyningspligt begrænser konkurrencen unødvendigt gennem begunstigelsen af de nuværende bevillingshavere inden for hvert deres geografiske område, der i realiteten kan forventes at komme til at udelukke konkurrencen med hensyn til den langt overvejende del af de danske el-kunder, der bliver fordelt blandt de eksisterende forsyningspligtsbevillingsindehavere. AD C. OVERTRÆDELSE AF TEUF ART. 107 Den ved lovforslaget foreslåede ordning synes efter omstændighederne at være i strid med statsstøtteforbuddet i artikel 107, stk. 1, TEUF. Nogle af de elhandelsselskaber, der ved lovforslaget får overdraget de ovennævnte aktiver, uden at det kan anses som modydelse for public service forpligtelser, er offentligt ejede virksomheder. De pågældende offentlige virksomheder, der for tiden har bevilling til levering af forsyningspligtig el, får ved den foreslåede lovændring tilført en støtte i form af kundeforhold, kundedatabaser m.v., der vil stille dem bedre i konkurrencen end de selskaber, der i dag ikke har bevilling til levering af forsyningspligtig el. Dette indebærer en krydssubsidiering og 9

10 dermed statsstøtte fra offentligt ejede monopolvirksomheders monopolområde til de samme virksomheders markedsbaserede aktiviteter. For en uddybende beskrivelse af synpunkterne ovenfor under A.-C. henvises til det af Lic. Jur. Peter L. Vesterdorf udarbejdede notat i Bilag 4. Juridiske udfordringer ved lovforslaget, samt det af advokatfirmaet Nielsen og Nørager udarbejdede notat vedrørende ekspropriation jf. Bilag 5. Analyse af argumenter omkring ekspropriation. AD 5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Natur-Energi støtter intentionerne om, at den nuværende ulovlige administration af forsyningspligten bringes til ophør i denne folketingssamling. Forvaltningsmæssigt vurderes det uholdbart, at en offentlig myndighed: Tilsidesætter eksisterende lovgivning ved at undlade at udpege forsyningspligtige virksomheder under eksisterende lovgivning, selvom der er konditionelle bydere til bevillingerne. Udsteder midlertidige administrative forlængelser af bevillinger uden lovhjemmel. Viderefører en erkendt ulovlig praksis, som er i strid med EU-lovgivning. Det skal endeligt bemærkes, at Natur-Energi uagtet lovforslagets vedtagelse eller ej, fortsat vil forfølge forbrugernes interesser og samtidig bidrage til at sikre, at EU-retten overholdes. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at senest Justitsministeriet har anerkendt vores påpegning af, at det ikke er muligt ved lov at forlænge den EU-stridige praksis, der som bekendt er årsagen til fremsættelse af dette lovforslag. Natur-Energi stiller sig naturligvis til rådighed, hvis der er behov for præciseringer, uddybning eller andet i relation til ovenstående. Vi ønsker oprigtigt at bidrage til en konstruktiv løsning, som øger konkurrencen, sikrer forbrugerforhold og som overholder EU-regulering på samme tid. Det ville glæde os, hvis ministeriet fremover kunne være interesseret i at lytte til flere end blot Dansk Energi. Med venlig hilsen Søren Hoelgaard Justesen Adm.dir. 10

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION NOTAT ADVOKATPARTNERSELSKAB WWW.NNLAW.DK FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K CVR. NR. 32 30 33 74 TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 8. OKTOBER 2012 REF. 59.049 VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Behov for ændringer på detailmarkedet for el

Behov for ændringer på detailmarkedet for el Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 82 Offentligt Behov for ændringer på detailmarkedet for el Resumé: Næsten ingen husstande og små virksomheder skifter elselskab i Danmark, og skifteprocenten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 1256 København K København, den 10/3 2014. Vedr.: Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Indhold 1 Indledning... 2 2 Sammenfatning... 2 2.1 Baggrund vedr. forsyningspligtreguleringen... 3 2.2. Reguleringsudvalgets

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. til

Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. til Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger) Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Energispareindsatsen

Energispareindsatsen Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 82 Offentligt Energispareindsatsen Energipolitiskudvalg 19. november 2015 v/ adm.dir. Anders Millgaard, Modstrøm adm.dir. Jette Miller, De

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning

Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning H Ø RI NGSNO T AT Dato 1. marts 2013 J.nr. 2203/1190-0134 Ref. akzs/bak/tbb Høring af bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning Udkast til bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet

Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet 31-01-2013 MT, SB Elementer og udfordringer ved udformningen af brevet Indhold Baggrund Generelle betragtninger Disposition af brevet Forslag til brevets delelementer Bilag: Vurdering af mulige medier

Læs mere

Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren

Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3796 Ref. Energiforsyning Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren Indledning og sammenfatning Dette notat beskriver potentielle besparelser

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 10. april 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt

Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dok. ansvarlig: TKR Sekretær: ILA Sagsnr.: s2012-546 Doknr: d2014-2832-51.0 10-03-2014 Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (Alm. del - bilag 705) diverse (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 151 Bilag 1 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 19. februar 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Justering

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Skatteudvalget 2011-12 L 12, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, at

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser GGRUNDSNOTT Dok. ansvarlig: JM Sekretær: jlo Sagsnr: 06/196 Doknr: 12 27-03-2007 og priser på energibesparelser Med energispareforliget den 10. juni 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, S, SF og R

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere