Energistyrelsen Amaliegade København K. København, den 10. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. København, den 10. oktober 2012"

Transkript

1 Energistyrelsen Amaliegade København K Energiselskabet Natur-Energi A/S Svanevej 12 DK-2400 København NV T: København, den 10. oktober 2012 Vedr.: Høringssvar til Forslag til ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning udstedelse af forsyningspligtbevillinger. Det fremsatte lovforslag har været drøftet i Dansk Elhandels bestyrelse, hvor der var forskellige synspunkter. Dansk Energi har mod sædvane ikke sendt udkastet til høringssvar til kommentar i medlemskredsen. Det er derfor uklart hvem Dansk Energis høringssvar tænkes at repræsentere. Derfor fremsender Natur-Energi eget høringssvar. Lovforslaget afvikler forsyningspligten og tilhørende prisregulering for langt hovedparten af forbrugere og virksomheder. Natur-Energi støtter afskaffelse af forsyningspligten og den tilhørende prisregulering for den brede forbrugerskare. Det er imidlertid afgørende, at afskaffelsen samordnes med en indsats der sikrer øget mobilitet i markedet, hvis betydelige prisstigninger for forbrugerne skal undgås. Advarslen om den nærliggende risiko for stigende priser, hvis mobiliteten ikke øges i forbindelse med ophævelse af prisreguleringen, er helt i tråd med Energitilsynets analyse af konkurrencen i detailmarkedet for el offentliggjort Desværre må det konstateres, at det fremsatte lovforslag i sin nuværende form og med den valgte metode er stærkt konkurrencehæmmende og -forvridende. Såfremt det vedtages i nuværende form, vil forbrugere og mindre virksomheder opleve unødigt forhøjede elpriser. Det fremstår uforklarligt, hvorfor lovforslaget primært har til formål at beskytte de nuværende bevillingshaveres interesser, frem for at varetage forbrugernes og virksomhedernes interesser. Men det er ikke desto mindre konklusionen. Det fremsatte forslag, hvor det centrale element er en tømning af forsyningspligten for kunder før bevillingerne udbydes i konkurrence, vil cementere de de facto geografiske monopoler, som har kendetegnet elmarkedet siden liberaliseringen i Det vil fremover give disse 1

2 aktører mulighed for fri prissætning overfor inaktive elforbrugere, som i dag dækker over danske husholdninger og virksomheder (Energitilsynets rapport oktober 2012). Konsekvensen af lovforslaget er, at stilstanden på elmarkedet fortsætter, og at den brede efterspørgsel efter konkurrence på tværs af Folketingets partier vil, trods mulighed for det modsatte, have lange udsigter. Hvad værre er, så vil vedtagelse af det fremsatte lovforslag i sin nuværende form, endeligt og uigenkaldeligt afskære Folketingets politiske partier fra muligheden for effektivt at sætte gang i detailmarkedet for elektricitet. Forsyningspligtbevillingerne vil være tømte, og en oplagt mulighed for at introducere mobilitet og øget konkurrence sammen med ophævelse af prisregulering vil være forpasset. Ud over hensynet til konkurrence er det fremsatte forslag ifølge vores juridiske rådgivere også i strid med EU-reguleringen. Af samme grund vil vi anbefale, at lovforslaget justeres, således at lovforslaget overholder EU-regulering. Natur-Energi foreslår en tilrettet model, som kan rummes indenfor rammerne af det fremsatte lovforslags rammer. Vi anbefaler, at alle kunder på forsyningspligt skal foretage et aktivt valg af leverandør, og at information udsendes fra en neutral part (f.eks. Energinet.dk). Forsyningspligtkunder, der ikke foretager et valg skal kontaktes hver 3. måned. En lignende model har virket i Norge, hvor et neutralt brev sendes ud til forsyningspligtkunder (se Bilag 3 Eksempel på brev fra Agder Energi Norge). Vores høringssvar er struktureret i følgende afsnit: 1. Konkurrencemæssige konsekvenser 2

3 2. Forbrugerpolitiske problemstillinger 3. Effektive og lovlige løsningsforslag 4. Juridiske indvendinger mod lovforslaget 5. Afsluttende bemærkninger AD 1. KONKURRENCEMÆSSIGE KONSEKVENSER Natur-Energi støtter den grundlæggende revision af forsyningspligtreguleringen - herunder en målsætning om, at forsyningspligtproduktet skal være for de få ikke for flertallet. Natur-Energi støtter også målsætningen om, at forbrugerne i højere grad end i dag skal træffe et aktivt valg med det formål at fremme et mere normalt marked. Derfor støtter Natur- Energi ophævelsen af forsyningspligtprisreguleringen forudsat, at det nøje sammenkobles med virkemidler, som grundlæggende fremmer mobiliteten i markedet. Dette vil modvirke prisstigninger og være den bedste garanti for et velfungerede marked. Natur-Energi vil imidlertid fraråde at hæve prisreguleringen, hvis dette virkemiddel står alene. Hvis de nuværende indehavere af forsyningspligtbevillinger blot kan opretholde deres de facto geografiske monopoler samtidig med, at de opnår frihed til at tage højere priser, så er der garanti for stigende forbrugerpriser. En eventuel senere markedstilpasning, der skal give et nedadgående pres på priserne, er ikke garanteret og processen bliver unødigt langstrakt. Hovedproblemet er, at det fremsatte lovforslag giver de nuværende bevillingshavere ret til at udsende et brev til forsyningspligtkunderne i deres bevillingsområde, hvor forbrugerne skiftes fra et reguleret forsyningspligtprodukt til et kommercielt produkt. Forbrugere udsættes for negativ accept, og skal altså aktivt fravælge leverandøren, hvis de skal undgå dette produktskifte. Bevillingshaveren kan frit udforme produktet, som kunden skriftes over på, herunder prissætte produktet som man måtte ønske og f.eks. binde kunden på en kontrakt op til 6 måneder. Dette ville i sig selv fastfryse og lægge detailmarkedet helt dødt i de enkelte bevillingsområder for dermed blot at cementere stilstanden i markedet yderligere. Bevillingshavere kan også frit udforme brevet, når blot der et sted i brevet henvises til det frie elvalg og elpristavlen. Et brev, som opfylder kravene i lovforslaget, er vedhæftet som Bilag 1. Brev der opfylder lovkrav. Det kræver ikke store marketingkompetencer at udarbejde et brev, som vil få flertallet af forbrugerne til at forblive inaktive. Det er vores vurdering, at et brev i stil med Bilag 1. vil sikre, at tæt på 100 pct. af forsyningspligtkunderne fastholdes hos deres nuværende udbyder, og dermed stadig ikke vil foretage et aktivt valg. Konsekvensen vil være, at incitamentet hos de nuværende bevillingshavere til aktivt at agere i markedet ikke ændres. Derfor vil der mangle en konkurrencesituation, som kan holde prisstigninger i ave. De gamle bevillingshavere kan i stedet stille og roligt øge priserne overfor disse sovende forbrugere i deres område, da forsyningspligtkunderne efter flytningen til et kontraktprodukt vil være ude af prisreguleringen. Den historisk manglende tilskyndelse til indbyrdes konkurrence om kunder i hinandens områder vil formentlig også fortsætte uændret. 3

4 Vores advarsel støttes af Energitilsynets seneste analyse af konkurrencen på elmarkedet (oktober 2012). Rapporten viser tydeligt, at den fremherskende markedsadfærd siden liberaliseringen i 2003 har været, at flertallet af de gamle monopolselskaber har været tilfredse med at forsyne forbrugere i det, som de typisk kalder deres eget område. Til dato har de gamle monopolselskabers marketingaktivitet primært fokuseret på at tiltrække større erhvervskunder og vinde tabte kunder tilbage. Ophævelse af prisreguleringen uden øget mobilitet vil forstærke denne defensive forretningsadfærd, da indtjeningen per kunde nu blot vil være højere. Incitamenterne hos de geografiske markedsledere er dermed uændrede eller forstærkede. Energitilsynets rapport (oktober 2012) vurderer, at der er tale om et umodent marked på både efterspørgsels- og udbudsside. Rapporten beskriver en række faktorer, som hæmmer mobiliteten i markedet. De vigtigste faktorer, som rapporten fremhæver, er i den sammenhæng: Manglende information, kendskab og erfaring med muligheden for at skifte Oplevet besvær med at foretage et skifte Lav interesse hos elkunderne To-regning problematik frem til indførelse af engrosmodellen Store dele af elregningen kan ikke konkurrenceudsættes fsva. monopolposter, skatter og afgifter Produktets karakteristika gør det svært at foretage prissammenligning Geografisk inddeling af markedet Eksisterende bevillingshavere har ikke mange incitamenter til at forsøge at skaffe nye kunder, hvis de nuværende aftagerforhold ikke sættes i spil Forsyningsselskaberne får tildelt en kundegruppe, som historisk har været meget lidt mobil. Samlet set betyder disse faktorer, at kundernes reaktion på prissignalet er lav. En ensidig ophævelse af prisreguleringen adresserer ikke et eneste af ovenstående markedskarakteristika. Derfor er lovforslaget en garanti for prisstigninger, hvis man ikke aktivt sætter tryk på kundemobiliteten. Datahub og engrosfakturering vil fuldt indfaset forbedre konkurrencens rammevilkår, men Natur-Energi vil fraråde en forventning om, at disse rammevilkår helt af sig selv vil medføre øget konkurrence givet de ovennævnte markedskarakteristika. Dels ophæves prisregulering før forbedrede rammevilkår er på plads, dels gøres der intet for at øge aktiviteten blandt de inaktive forbrugere, og dels gøres intet for at øges incitamentet til at etablerede aktører kastes ud på markedet. Som nævnt har de etablerede aktører, som sidder på geografiske monopoler vedligeholdt via forsyningspligtbevillinger, historisk udvist en adfærd, som kun kan tolkes derhen, at de grundlæggende er tilfredse med at betjene egne kunder, og ikke genere naboerne for meget. Dette er en rigtig dårlig cocktail. Derfor er risikoen ved alene at ophæve prisreguleringen følgende markedssituation: Inaktive forbrugere: De inaktive forbrugere forbliver passive og reagerer først på et prissignal, når prisen stiger markant. Den ekstraindtjening til udbyder vil sandsynligvis ske langsomt over tid, 4

5 således at kunderne ikke tirres unødigt. Også derfor vil stigningen være svært gennemskuelig for forbrugeren, og der vil gå lang tid før kunderne begynder at flytte sig med henvisning til højere priser. Derfor er de beregnede scenearier i Energistyrelsens rapport efter vores vurdering optimistiske. De facto geografiske monopoler: I forlængelse heraf vil elmarkedet fortsat være kendetegnet ved en række de facto geografiske monopoler, fordi elkunderne ikke aktivt vælger leverandør. Stigende indtjening hos de gamle monopoler: Som følge af inaktive kunder og fortsatte de facto geografisk monopoltilstand vil de tidligere forsyningspligtselskaber kunne imødese forbedret indtjening på den eksisterende kundemasse. Defensiv markedsadfærd fortsætter: Af samme grund får markedet heller ikke brudt med de mange forsøg på at vinde tabte kunder tilbage, som kendetegner markedet i dag. Energitilsynets analyse (oktober 2012, kapitel 6 simuleringer) illustrerer, at en ophævelse af forsyningspligtens prisregulering uden supplerende initiativer vil medføre prisstigninger på 10 pct, da dette niveau vil give 61,5 pct. af forbrugerne interesse i at skifte leverandør. Det vil svare til en tredobling af avancen hos de nuværende bevillingshavere. Natur-Energi vurderer, at dette er et konservativt estimat, da estimatet alene baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse. Befolkningens faktiske skiftetilbøjelighed må i praksis forventes at være mindre end respondenterne angiver i en undersøgelse. De fleste kender til eksemplet med forskellen imellem hvor mange, som vil købe økologisk mælk når de bliver spurgt i en undersøgelse, og hvor mange der i virkeligheden gør det i praksis. Denne afvigelse skyldes transaktionstræghed, som er almindeligt kendt indenfor markedsanalyse. Lovforslagets krav om, at brevet til forsyningspligtkunder skal indeholde information omkring det frie elvalg, vil ikke gøre nogen væsentlig forskel. Dels fordi forsyningspligtkunden får tilbudt et tilbagefaldsprodukt i brevet, og derfor ikke har noget behov for at gøre noget aktivt. Dels fordi afsenderen ikke har interesse i at forsyningspligtkunderne afsøger markedet, og kan udforme sit brev derefter. De nuværende bevillingshavere ville være dårlige købmænd, hvis ikke de efter bedste evne forsøgte at udforme brevet på en måde, som maksimerer andelen af forbrugerne, som forbliver inaktive og dermed pr. automatik bliver deres kunder. Energitilsynet foreslår, at mobiliteten øges med en informationskampagne. På baggrund af erfaringerne fra lignende kampagner eksempelvis ift. Elpristavlen, er det Natur-Energis vurdering, at en sådan kampagne vil være uden den ønskede effekt. Der behov for tiltag, der fokuserer på at understøtte forbrugernes aktive valg. Politikerne har nu en unik mulighed for at sætte gang i markedet ved at påvirke - ved at invitere dem til aktivt at træffe et valg og tage stilling. AD 2. FORBRUGERPOLITISKE PROBLEMSTILLINGER 5

6 Det fremstår uforklarligt, hvorfor lovforslaget primært har til formål at beskytte de nuværende bevillingshaveres interesser fremfor at varetage forbrugerens interesse. Men det er ikke desto mindre konklusionen. Tømningen af forsyningspligtbevillingerne foregår ved såkaldt negativ accept. Med mindre forsyningspligtkunderne foretager et aktivt valg, og af egen drift afsøger markedet, vil de få tildelt et standardprodukt, som selskabet vælger for dem. Som tidligere beskrevet vil de nuværende bevillingshavere have udstrakt frihed til, og endnu større egeninteresse i, at færrest muligt tager et aktivt valg. Det tilbudte standardprodukt til inaktive forbrugere er ikke nødvendigvis hverken det bedste eller billigste på markedet. Den nuværende bevillingshaver kan frit sætte pris og vilkår. Dels er denne fremgangsmåde ikke nødvendig, og dels er det mod sædvane i dansk forbrugerbeskyttelse, at forbrugere flyttes over på andre og nye aftalevilkår uden aktivt selv at have taget stilling og truffet et valg. Natur-Energi er ikke tilhængere af en løsning, hvor der stilles en række formkrav til nuværende bevillingshavers produkt og breve, som kan tilbydes til forsyningspligtkunderne. Det repræsenterer blot en lappeløsning, som vil den også stå i vejen en meget mere enkel løsning, der introducerer konkurrence nu: En tømning af forsyningspligtbevillingerne ved at forbrugerne aktivt træffer et valg af leverandør der er masser af produkter at finde på markedet allerede. AD 3. EFFEKTIVE OG LOVLIGE LØSNINGSFORSLAG Kritikken ovenfor handler alene om den konkrete metode, som er valgt i lovforslaget. Det grundlæggende problem er, at metoden, som tænkes anvendt, ikke fremmer mobiliteten. Faktisk giver forslaget ekstremt stærke incitamenter til det modsatte - at få forbrugerne til ikke at tage et aktivt valg. Af de metoder, der er til rådighed for at skabe konkurrence, har ministeren valgt den, der skaber mindst incitament til konkurrence. Derfor anbefaler Natur-Energi, at ophævelse af prisreguleringen kobles med et valg, hvor alle landets forsyningspligtkunder skal foretage et aktivt valg af leverandør. Dette er det bedste værn mod de ovennævnte prisstigninger, og løsningen vil aktivt bidrage til, at markedskonkurrencen på pris og produkter hurtigt indfinder sig. Konkret kan det fremsatte lovforslag justeres ved, for det første, at der vælges en anden afsender af brevet til forsyningspligtkunderne. Det virker usædvanligt, at det er den bevillingshaver, hvis licens udløber, som objektivt og neutralt skal informere forbrugerne om vidtgående lovændringer. Det vil være naturligt, at det i stedet er bevillingsejer (her Energistyrelsen), som udvælger en neutral aktør, som står for udsendelsen. Dette kunne være Energistyrelsen selv eller Energinet.dk. Brevet skal neutralt informere om, at forbrugeren skal foretage et aktivt valg, og brevet skal stille nødvendig information til rådighed. Denne metode vil være langt mere effektiv og sikker end enhver tænkelig reklamekampagne. Et eksempel på sådan en skrivelse ses af Bilag 2. 6

7 Eksempel på neutralt brev. Omkostningen hertil kan evt. dækkes af branchen selv fordelt efter solgt mængde. Energistyrelsen ønsker måske ikke umiddelbart at påtage sig opgaven, da rationelle indehavere af forsyningspligtbevillingerne gerne påtager sig den. Der er imidlertid langt større ting på spil, da vi taler om den fremadrettede og helt grundlæggende konkurrenceintensitet i markedet, som har til formål at holde priserne i ro. Det anbefales derfor, at man ikke vælger den måske umiddelbart nemmeste løsning, men i stedet for vælger den løsningen, der ud fra et forbruger- og samfundsøkonomisk perspektiv er den bedste og mest sikre løsning. For det andet bør manglende aktivitet hos forsyningspligtforbrugerne ikke medføre, at forsyningspligtkunder tilfalder nuværende bevillingshaver helt automatisk. For at sikre, at så få som muligt forbliver på forsyningspligten, kunne økonomiske incitamenter. Der kan skeles til erfaringerne fra Norge, hvor inaktive forbrugere forbliver på forsyningspligten, men varsles stigende priser (se bilag 3). Et brev sendt fra neutral tredje part, som eksempelvis Energinet.dk, skal informere om, at kunden skal tage et aktivt valg via f.eks. Elpristavlen, hvis kunden vil undgå stigende priser. Informationen skal fortsætte indtil kunden har foretaget et aktivt valg. Prissætningen for forsyningspligtkunder, som ikke har foretaget et aktivt valg, skal efter 3 måneder kunne hæves trinvist. I Norge har man efter vores oplysninger under 5 pct. af forbrugerne på forsyningspligt, og disse er typisk forbrugere i transition (e.g. flytning, tomme målere). Et elvalg hvor forbrugerne alle blev aktiveret på én gang og herefter i en periode fik mulighed for at skifte udbyder hver tredje måned. Det reelle valg ville skabe: Kendskab: Opmærksomhed og kendskab til et for dem nyt marked Erfaring: Øge erfaringen med at skifte Nye produkter: Øge interessen for at prøve nye produkter af, idet markedet vil levere produktinnovation, som følge af den øgede konkurrence Øget markedsmobilitet: Gøre op med den geografiske inddeling af markedet Øget kundemobilitet: Øge incitamentet blandt de eksisterende bevillingshavere til at forsøge at skaffe nye kunder, fordi mange flere kunder er i spil. Et aktivt marked, hvor der for alvor ruskes op i alle spillere fra start, vil være afgørende for at skabe den nødvendige forandring. Sammenlignet med en informationskampagne selv sendt fra uvildig tredje part, så vil et elvalg være netop den katalysator for produktinnovation og markedsudvikling, som beslutningstagerne gennem snart et årti har efterspurgt. Den ovenstående løsning ville efter vores vurdering varetage samme hensyn som det fremsatte lovforslag, men uden at diskriminere og uden at hæmme konkurrence. Endvidere vil forslaget også kunne håndtere den nuværende situation, hvor der findes bevillinger med forskellige udløbstidspunkter (a. bevillinger, som blev fornyet for 5 år i foråret, b. bevillinger der er blevet administrativt forlænget siden juni eller c. bevillinger som udløber i løbet af de kommende år). Ordningen vil gælde alle bevillinger, og behøver ikke afvente tidsmæssigt udløb af de enkelte bevillinger. Der kan med andre ord gennemføres en ændring, som gælder nationalt og på samme tid. Rettigheder til allerede tildelte bevillinger fratages ikke indehaverne, men indholdet er reduceret. Derved stilles alle aktører i markedet stilles lige. 7

8 Uanset hvad Energistyrelsen praktisk vælger at gøre med nyligt udstedte bevillinger, administrativt forlængede bevillinger og udløbende bevillinger, så støtter vi, at bevillingerne med det reducerede antal kunder bringes i udbud sådan som det er beskrevet i lovforslaget. Derved får Energistyrelsen alle muligheder for at leve op til EU-kravene om ligebehandling i forbindelse med udstedelse af bevillinger. AD 4. JURIDISKE PROBLEMER MED LOVFORSLAGET Den foreslåede ændring af elforsyningsloven opfylder ikke EU-rettens krav, da det er Natur- Energis juridiske rådgiveres vurdering at: A. Der efter ændringen fortsat være tale om en overtrædelse af el-direktivet, B. Ændringsforslaget medfører en yderligere særskilt overtrædelse af art. 106 TEUF C. Ændringsforslaget efter alt at dømme også udgør en overtrædelse af statsstøtteforbuddet i art. 107 TEUF. AD A. EL-DIREKTIVET Ændringsforslaget medfører, at der kun gradvis vil blive indført en ordning, der er i overensstemmelse med el-direktivets art. 3 ved at sikre ligebehandling af el-handelsselskaber og afvikle den nuværende forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Derfor vil elforsyningsloven fortsat være i uoverensstemmelse med el-direktivet indtil engang i 2017, dvs. om 4-5 år. Et sådant tiltag med henblik på at bringe en, af de danske energimyndigheder erkendt åbenlyst og meget alvorlig EU-stridig ordning, i overensstemmelse med EU-retten, er ikke tilstrækkelig til at opfylde EU-rettens krav, som de fremgår af el-direktivet. Dertil kommer, at den ordning, ændringsforslaget tilsigter at indføre, i sig selv er egnet til at gøre det nuværende brud på ligebehandlingsprincippet yderligere markant. Forslaget vil begunstige de nuværende bevillingshavere forud for gennemførelsen af den påkrævede udbudsprocedure, ved at de får deres nuværende forsyningspligtsaftagere overdraget som kunder til deres markedsbaserede elhandel, med mindre de pågældende aftagere foretager sig noget aktivt for at vælge en anden leverandør. Det må forventes, at det overvældende flertal af forsyningspligtsaftagerne ikke foretager sig noget aktivt og derved overgår til at blive kunder til markedsbaseret el hos den hidtidige bevillingshaver. Dette er en favorisering af nuværende bevillingshavere, der i den situation på forhånd, inden udbud og uden konkurrence, opnår et stort antal kunder til markedsbaseret el. Den foreslåede ordning diskriminerer således alle elselskaber, som ikke har forsyningspligtsbevilling, herunder alle potentielle markedsaktører i EU uden for Danmarks grænser. I kraft af den nævnte ordning, til gunst for de nuværende bevillingshavere, må det antages, at der vil blive ret få forsyningspligtige elkunder tilbage. Natur-Energi ved ikke hvilke overvejelser, der ligger bag lovforslagets ordning om reelt at tildele de eksisterende forsyningspligtskunder til de selskaber, der i dag har forsyningspligten. Dansk Energi har på baggrund af et advokatnotat udarbejdet af advokatfirmaet Kromann 8

9 Reumert forfægtet et synspunkt om, at udbud af forsyningspligtsbevillingerne ville udgøre ekspropriation overfor de nuværende bevillingshavere. Hvis dette synspunkt har været afgørende for den foreslåede ordning, er det vigtigt for Natur-Energi at tilbagevise dette synspunkt. Et udbud af de eksisterende forsyningspligtbevillinger med alle de aftagere, der i dag er knyttet hertil, er ikke ekspropriation. Først og fremmest er ekspropriationsbetingelserne ikke opfyldt, idet der er tale om generel regulering, der har til formål at fremme konkurrencen. Derudover kan ingen støtte grundlovssikret ret til opretholdelse af en ordning om retskrav på en forsyningspligtsbevilling, når denne ordning fra sin etablering har været i strid med EU-reglerne, og i øvrigt har været formuleret som en overgangsbestemmelse alene gældende for første tildeling i En mere detaljeret redegørelse findes i Bilag 5. Analyse af argumenter omkring ekspropriation. AD B. OVERTRÆDELSE AF TEUF ART. 106 TEUF Art 106, der indeholder forbuddet mod staters forskelsbehandling er sålydende: 1. Medlemsstaterne afstår for så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, fra at træffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med traktaternes bestemmelser, navnlig de i artiklerne 18 og nævnte. Forskelsbehandling pga. nationalitet: Den ordning, der nu lægges op til med lovforslaget, indebærer foruden den af staten allerede erkendte overtrædelse af el-direktivet i kraft af manglende udbud og ligebehandling af elselskaber også en særskilt overtrædelse af art. 106 gennem en yderligere forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, idet udenlandske el-handelsvirksomheder ligesom danske el-handelsselskaber, der ikke har bevilling på nuværende tidspunkt ifølge forholdets natur ikke får den ovenfor omtalte mulighed for automatisk at få nye kunder til markedsbaseret levering af el, som de nuværende bevillingshavere vil få. Unødig begrænsning af konkurrencen: Den foreslåede tilrettelæggelse af omlægningen af den lovbestemte regulering med hensyn til leverance af el omfattet af forsyningspligt begrænser konkurrencen unødvendigt gennem begunstigelsen af de nuværende bevillingshavere inden for hvert deres geografiske område, der i realiteten kan forventes at komme til at udelukke konkurrencen med hensyn til den langt overvejende del af de danske el-kunder, der bliver fordelt blandt de eksisterende forsyningspligtsbevillingsindehavere. AD C. OVERTRÆDELSE AF TEUF ART. 107 Den ved lovforslaget foreslåede ordning synes efter omstændighederne at være i strid med statsstøtteforbuddet i artikel 107, stk. 1, TEUF. Nogle af de elhandelsselskaber, der ved lovforslaget får overdraget de ovennævnte aktiver, uden at det kan anses som modydelse for public service forpligtelser, er offentligt ejede virksomheder. De pågældende offentlige virksomheder, der for tiden har bevilling til levering af forsyningspligtig el, får ved den foreslåede lovændring tilført en støtte i form af kundeforhold, kundedatabaser m.v., der vil stille dem bedre i konkurrencen end de selskaber, der i dag ikke har bevilling til levering af forsyningspligtig el. Dette indebærer en krydssubsidiering og 9

10 dermed statsstøtte fra offentligt ejede monopolvirksomheders monopolområde til de samme virksomheders markedsbaserede aktiviteter. For en uddybende beskrivelse af synpunkterne ovenfor under A.-C. henvises til det af Lic. Jur. Peter L. Vesterdorf udarbejdede notat i Bilag 4. Juridiske udfordringer ved lovforslaget, samt det af advokatfirmaet Nielsen og Nørager udarbejdede notat vedrørende ekspropriation jf. Bilag 5. Analyse af argumenter omkring ekspropriation. AD 5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Natur-Energi støtter intentionerne om, at den nuværende ulovlige administration af forsyningspligten bringes til ophør i denne folketingssamling. Forvaltningsmæssigt vurderes det uholdbart, at en offentlig myndighed: Tilsidesætter eksisterende lovgivning ved at undlade at udpege forsyningspligtige virksomheder under eksisterende lovgivning, selvom der er konditionelle bydere til bevillingerne. Udsteder midlertidige administrative forlængelser af bevillinger uden lovhjemmel. Viderefører en erkendt ulovlig praksis, som er i strid med EU-lovgivning. Det skal endeligt bemærkes, at Natur-Energi uagtet lovforslagets vedtagelse eller ej, fortsat vil forfølge forbrugernes interesser og samtidig bidrage til at sikre, at EU-retten overholdes. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at senest Justitsministeriet har anerkendt vores påpegning af, at det ikke er muligt ved lov at forlænge den EU-stridige praksis, der som bekendt er årsagen til fremsættelse af dette lovforslag. Natur-Energi stiller sig naturligvis til rådighed, hvis der er behov for præciseringer, uddybning eller andet i relation til ovenstående. Vi ønsker oprigtigt at bidrage til en konstruktiv løsning, som øger konkurrencen, sikrer forbrugerforhold og som overholder EU-regulering på samme tid. Det ville glæde os, hvis ministeriet fremover kunne være interesseret i at lytte til flere end blot Dansk Energi. Med venlig hilsen Søren Hoelgaard Justesen Adm.dir. 10

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION NOTAT ADVOKATPARTNERSELSKAB WWW.NNLAW.DK FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K CVR. NR. 32 30 33 74 TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 8. OKTOBER 2012 REF. 59.049 VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER

Læs mere

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 1256 København K København, den 10/3 2014. Vedr.: Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 15-10-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 135 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere