18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter"

Transkript

1 Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer Du skal have penge for det, du laver 3 Den nye tandlægeoverenskomst 11 Ydelser udgår 7 Ydelser revideret 7 Nye ydelser 31 Ydelser ændres ikke! 4 Den nye tandlægeoverenskomst 11 ydelser er udgået: 1140 RDU (26 år) 1141 RDU (18-25 år) 1150,1151,1152 BW 1170 KDF (26år) 1171 KDF (18-25år) 2930 KIFB 1420 APA 1430 UPA 1452 Kontrol APA 1453 Kontrol UPA 1454 Kontrol Kir PA 5 1

2 og diagnostik Nyt og gammelt? Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Diagnostisk grundundersøgelse (DG) Diagnostisk grundundersøgelse år (DGBU) NYT Førstegangsydelser Statusundersøgelse (SU) fra 26 år Statusundersøgelse (SU) år Erstatter RDU Fokuseret undersøgelse (FU) Erstatter KIFB, KPA(1452/1453) og KPAK Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) Erstatter diagnostikken fra APA og UPA 6 Den nye tandlægeoverenskomst National klinisk retningslinje (NKR) for fastsættelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen: Identifikation af risikofaktorer Evaluering af betydningen af risikofaktorerne Vurdering af patientens fremtidige risiko for oral sygdom 7 Tandlægeoverenskomsten Indkaldeintervaller 8 2

3 NKR for dummies Hvad ser du? Hvor vigtigt er det? Hvad kan du og/eller PT - gøre for at forhindre dette i fremtiden 9 Behovsforløb - spor I og II Det grønne spor er tiltænkt klinisk raske patienter med risikofaktorer under kontrol ingen aktiv sygdom Det gule spor er tiltænkt patienter med aktiv sygdom, med forhøjet risiko for progression af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom 10 Behovsforløb - spor III Det røde spor tænkes for patienter med aktiv sygdom med forhøjet risiko for progression af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom, men hvor risikofaktorer kun vanskeligt eller ikke kan ændres ved intervention Patienter i det røde spor kan være patienter med hyposalivation (medicinsk induceret eller induceret af systemiske sygdomme/tilstande), røntgenterapi på hoved/ hals, kemoterapi, gastro-oesofagualt reflux, diabetes, manglende evne til compliance (fx fysiske eller psykiske handikaps) og alvorlige tanddannelsesforstyrrelser. 11 3

4 Den nye tandlægeoverenskomst Risikobaseret individuel fastsættelse af interval mindst 12 og maksimalt 24 måneder Tandlægen skal kategorisere egne patienter i tre kategorier (grøn, gul og rød), jf. de nationale kliniske retningslinjer Registrering sker ved første besøg efter aftalens ikrafttrædelse (altså både ved SU og FU) og ajourføres ved SU eller når patientens forhold ændres 12 Opbygning før 1. april 2015 PA PA Kontrol 13 Overgangsordning Patienterne fortsætter igangværende forløb efter 1. april Er patienten indkaldt til RDU, gives i stedet en statusundersøgelse (SU) eller evt. en udvidet diagnostisk undersøgelse (UDG). Fokuseret undersøgelse (FU) gives i stedet for KIFB, KPA og KPAK Er patienten indkaldt til APA/UPA, gives evt. PUD, IFB, udvidet tandrensning og / eller tandrodsrensning 14 4

5 Overgangsordning FU og IFB kan alene ydes til patienter kategoriseret i gult eller rødt spor FU kan ikke ydes sammen med PUD og IFB FU skal forudgås af en af følgende ydelser: Udvidet tandrensning TROD Kir PA Operativ m.v. IFB + efter anden FU UTDR kun efter en PUD, dog alene ved immunulogiske/hormonelt betingede pocher 15 Afledt overgangsordning Hvad gør man så ved KDF og KDF+TDR u/tilskud? Udgangspunktet er at KDF erstattes af ny fri ydelse KDF kan ikke erstattes af FU KDF+TDR u/tilskud kan ikke erstattes af FU+tdr Ved aktiv sygdom på kontroltidspunktet er det altid muligt at behandle med en IFB ( og hermed opnå tilskud til evt. nødvendig tdr) 16 Opbygningen efter 1. april 2015 PUD Kontrol Biopsi 17 5

6 Førstegangsydelser Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Diagnostisk grundundersøgelse (DG) Diagnostisk grundundersøgelse år (DGBU) 18 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Ny patient med stor sygdomsaktivitet og komplekst behandlingsbehov Kan som udgangspunkt kun afregnes én gang for hvert CPR-nummer pr. ydernummer Ydelsen kan endvidere gives til personer, som udviser pludselig opstået manifest sygdomsaktivitet som følge af særlige generelle eller lokale sygdomsforhold - journalen skal være tydelig herom 19 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Ydelsesbeskrivelsen er den samme som DG/ DGBU Yder skal være tandlæge hvorfor? 20 6

7 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Alle nye patienter, som grundlag for diagnostik og behandlingsplanlægning af orale lidelser DG/DGBU også ved ønske om second opinion Kan kun afregnes én gang for hvert CPRnummer pr. ydernummer Undtagelse, hvis der er forløbet mere end 2 år, siden patienten fik ydelsen på ydernummeret, i tilfælde, hvor patienten udviser en væsentlig ændring i tandsundheden 21 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) 1. Generel medicinsk, social og odontologisk anamnese, herunder afdækning af kostvaner og rygevaner 2. Afpudsning 3. Klinisk undersøgelse 4. Screening for bidfunktionsproblemer 5. Registrering af status 6. Diagnostik 7. Behandlingsplanlægning 22 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) 8. Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 Vejledende checkliste for risikofaktorer (NICE, 2004 (1)) 23 7

8 NICE checkliste er ikke et krav Checklisten præsenteres som en hjælp til at vejlede tandlægen/ tandplejeren i at fastsætte indkaldeintervaller i tandplejen. Checklisten kan benyttes, som den er, eller den kan modificeres, så den passer til klinikkens elektroniske patientjournal. Brug af checkliste giver desuden mulighed for effektiv information til patienten. 24 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov Indplacering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter SST NKR, 2013 Almen forebyggelse - årsagerne til aktuelle tandsygdommes opståen, almen information om kostens og tobakkens skadelige virkninger i mundhulen, og generel information om hensigtsmæssige hjemmetandplejevaner med understøttelse af egenomsorg 25 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Yder er tandlæge og tandplejer indenfor dennes virksomhedsområde Ydelsesbeskrivelsen er den samme som UDG Herefter overtager tandlægen det juridiske ansvar for patienten 26 8

9 og diagnostik Statusundersøgelse (SU) fra 26 år Statusundersøgelse (SU) år 27 Statusundersøgelse (SU) (1114 og 1115) afhængig af alder Indikation Ydelsen danner grundlag for tilrettelæggelsen af den nødvendige forebyggende og behandlingsmæssige indsats indtil næste statusundersøgelse eller fokuserede undersøgelse. Der kan ikke beregnes honorar for SU til en pt., som henvender sig for at få udført en af pt. en konkret behandling og kun får udført denne 28 Statusundersøgelse (SU) Ajourføring af anamnese og registrering af status af tandrestaureringer og tanderstatninger Afpudsning Screening for bidfunktionsproblemer Vurdering af progression af tidligere diagnosticeret sygdom Diagnostik 29 9

10 Statusundersøgelse (SU) Behandlingsplanlægning, herunder forelæggelse af behandlingsmuligheder Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov 30 Statusundersøgelse (SU) Indplacering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter SST NKR, 2013 Generel opfølgning af den almene forebyggelse med understøttelse af egenomsorg om nødvendigt Stort set den samme ydelse som DG og UDG kræver dog kun ajourføring af journalen Yder er både tandlæge og tandplejer 31 RTG billeder / bitewing RTG fast pris/tilskud BW - indeholder honorarmæssigt 2 BW, uanset at der i enkelte tilfælde kan være behov for 3 eller 4 optagelser på grund af tandbuernes form/længde

11 Spørgsmål? Forebyggelse og kontrol Fokuseret undersøgelse Kontrol Individuel forebyggende behandling TDR a og b 34 Individuel forebyggende behandling Indikation Ydelsen kan anvendes ved forekomst af aktiv caries, gingivitis, mukositis ved implantat, marginal parodontitis og periimplantitis. Ydelsen kan videre finde anvendelse ved forekomst af andre orale lidelser der kræver forebyggende behandling Diagnoser, der ligger til grund for den forebyggende behandling, skal anføres i journalen og tilføjes som behandlingskode 1010 (gingivitis), 1011 (PA), 1012 (caries) eller 1013 (andre fx erosioner) 35 11

12 Individuel forebyggende behandling Indhold Påvisning af belægninger og sygdomsfremkaldende faktorer Påvisning af sygdomsforekomst Individuel instruktion Der foretages fluoridbehandling af aktive karieslæsioner (max. 4 gange årligt) Karieslæsioner afpudses eller renses med tandtråd inden fluoridbehandling Fjernelse af bløde belægninger (afpudsning) - såfremt ydelsen ikke udføres i samme seance som evt. tandrensning eller andre ydelser, der indeholder dette 36 Individuel forebyggende behandling Ydelsen kan tages sammen med/efter 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 eller 1415, hvis patienten ud fra tandlægens faglige vurdering indplaceres i gult og rød spor Begrænsning: Maksimalt 1 stk. IFB på regningen og ikke sammen med FU (1116) 37 IFB - Instruktion i hjemmetandpleje Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik) Patienterne bør aktivt udføre aktuel rensning i forbindelse med instruktionen Der informeres og instrueres i hensigtsmæssige kostvaner + tobakkens skadelige virkninger i mundhulen 38 12

13 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol En FU er en kontrol, der fokuserer på et aktuelt sygdomsproblem ( som indgår i den for tilstanden nødvendige forebyggelse og behandling) Erstatter KDF, KIFB, Kontrol PA og kontrol KIR-PA Der skal ikke laves en fuld undersøgelse af Pt. 39 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Ydelsen indeholder: Afpudsning Ajourføring af anamnese og diagnostik Ajourføring af klinisk undersøgelse med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom Reinstruktion - om nødvendigt Ajourføring af behandlingsplanlægning Fastsættelse af interval baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov 40 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Kan anvendes i det efter tandlægens skøn fornødne antal gange til patienter i gult og rød kategori efter udført:,1425, 1431, 1440, 1801, 2920 eller (1116) Ved anvendelse af ydelsen registreres behandlings- eller forebyggelseskode for: Gingivitis, PA, caries og andet Ydelsen må ikke forekomme sammen med de ydelser som den er kontrol af fx IFB IFB UTDR TROD Kir-PA FU 41 13

14 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Intervallet mellem udført behandling og første fokuseret undersøgelse kan under hensyntagen til patientens orale sygdomsniveau og risikoprofil være op til 9 måneder Aktiv sygdom Aktiv sygdom BEH er: IFB UTDR TROD Kir-PA SU/DG/UDG + BEH SU/DG/UDG + BEH (FU) 9 mdr. SU (DG/UDG) SU (DG/UDG) > 12 mdr. / < 24 mdr. 42 Tandrensning Patienter uden aktiv sygdom, dvs. grønne patienter Tandrensning kan ydes i kombination med SU, DG, DGBU og UDG Patienter med aktiv sygdom, dvs. gule og røde Kan efterfølgende og yderligere få tandrensning så ofte, som der er behov herfor, når tandrensningen ydes i kombination med FU og er forudgået af IFB. 43 Tandrensning Indikation Patient med hårde belægninger samt normale pocher Patient med gingivitis (kombineres med IFB), Indhold Fjerne hårde og bløde belægninger og nødvendig korrektion af fyldninger Begrænsninger Ikke sammen med UTR Maks. én ydelse på regningen Behandlingsforløb på max. 30 dage 44 14

15 Forløb - Tandrensning Ingen aktiv sygdom Aktiv sygdom Aktiv sygdom SU/DG/UDG + TDR SU/DG/UDG + TDR + IFB SU/DG/UDG + TDR + IFB 2 mdr. 4 mdr. TDR 6 mdr. uden tilskud 8 mdr. Fri pris 10 mdr. FU + TDR m. tilskud efter behov FU + TDR m. tilskud efter behov 9 mdr. 12 mdr. SU (DG/UDG) + TDR SU (DG/UDG) + TDR SU (DG/UDG) + TDR > 12 mdr. / < 24 mdr. 45 Spørgsmål? Ny opbygningen på PA området PUD Kontrol 47 15

16 Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) Indikation Ydelsen kan anvendes når der ved en undersøgelse (1111, 1112, 1113 eller 1114/1115) er diagnosticeret marginal parodontitis på minimum to tænder med et klinisk fæstetab på mindst 2 mm og inflammation i pocherne (blødning/ pus ved måling af klinisk fæstetab/ pocher). 48 Klinisk fæstetab 49 Parodontal undersøgelse og diagnostik Ydelsesbeskrivelse Parodontal undersøgelse og diagnostik Optegnelse af et parodontaldiagram med margo gingivae, pochedybde, klinisk fæsteniveau, blødning og pusflod ved måling af pocher/ klinisk fæsteniveau, furkaturinvolvering, løsningsgrad og vandring Overordnet parodontal diagnose samt parodontal behandlingsplan Info til pt. om resultat, muligheder for behandling, behandlingsplan samt prognoser 50 16

17 Parodontal undersøgelse og diagnostik Yder Tandlæge og tandplejer Bemærkning: Udfærdigelse af diagnoser, behandlingsplan(er) og prognoser skal på patienter med et komplekst behandlingsbehov udføres af en tandlæge 51 Parodontalbehandling Udvidet tandrensning Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling (IFB ) 52 Udvidet tandrensning Indikation Udvidet tandrensning kan anvendes ved forekomst af marginal parodontitis hvor der på minimum to tænder er konstateret et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og pochedybde på mindst 4 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering) Indhold Ydelsen indeholder fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder - den omfatter honorarmæssigt hele tandsættet 53 17

18 Klinisk fæstetab/fæsteniveau Fæsteniveau giver et præcist udtryk for det samlede fæstetab frem til registrerings-tidspunktet Velegnet til registrering af fæstegevinst efter behandling Bruges i kliniske og epidemiologiske undersøgelser Siger ikke noget om aktuel sygdomsaktivitet 54 Pochedybde Godt udtryk for aktuel sygdomstilstand Prædiktor for fremtidigt fæstetab Relevant ved behandlingsplanlægning Snigende fæstetab med retraktion overses 55 Udvidet tandrensning Bemærkninger Skal være forudgået af en PUD, med mindre, at ydelsen er anvendt som en selvstændig ydelse UTDR kan anvendes som selvstændig ydelse ved immunulogiske eller hormonelt betingede fordybede pocher efter en DG, SU, FU og sammen med en IFB Må ikke forekomme sammen med TDR (1301, 1302) 56 18

19 Tandrodsrensninger Indikation Tandrodsrensning kan anvendes på tand/ tænder med klinisk fæstetab på 2 mm eller mere samt pochedybde 5 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering) Indhold Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med pocher 5 mm. Ydelsen er honorarmæssigt opdelt efter antal behandlede tænder Ydelsen skal være forudgået af en 1415, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 eller 1111 Ydelsen kan fremgå sammen med 2920, 1425 og Muligt forløb for PA behandling Dag 0 SU (eller anden US) Marginal parodontitis på minimum to tænder med et klinisk fæstetab på mindst 2 mm og inflammation. PUD pt. accept af diagnostik og behandlingsplan Behandling påbegyndes og afsluttes indenfor 14 dage efter accept: IFB (1011), dage UTDR, evt. TROD færdig depuration/behandling = dag 0 FU Kontrol af hygiejne og egen indsats kodes som PA 1011, ca. 15 min, evt. 14. dage Reinstruktion og kontrol af depuration 3. mdr. FU, UTDR, evt. TROD Behandlingsplan og resultat vurderes Muligheder: Forsat konventionel beh. og stabilisering /KIR-PA/Henvisning 6-9. mdr. FU, UTDR, evt. TROD Behandlingsplan og resultat vurderes 58 Kirurgisk PA-behandling Indikation Kan anvendes ved marginal parodontitis når sufficient non-kirurgisk parodontal behandling (udvidet tandrensning, tandrodsrensning) ikke er nok Forudsætter derfor, at der er gennemført nonkirurgisk parodontal behandling og tilfredsstillende egen plakkontrol Ydelsen omfatter enhver form for kirurgisk parodontalbehandling 59 19

20 Kirurgisk PA-behandling Bemærkninger Ydelsen omfatter 1-6 tænder (uanset segment) Ydelsen kan anvendes sammen med TROD Ydelsen skal være forudgået af en PUD (1415) og kan være forudgået af UTDR, TROD Ydelsen omfatter enhver form for kirurgisk parodontalbehandling og fjernelse af suturer samt information om rygningens forsinkende virkning på sårheling Yder: Tandlæger 60 Spørgsmål? Uændrede ydelser 1150 Bitew. I forbindelse med status undersøgelse 1151 Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse 1180 af patient henvist fra tandplejer 1301 Tandrensning a 1302 Tandrensning b 1300 Røntgenoptagelse 3020 Konsultation uden behandling 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 1502 / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 1503 / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 1507 / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 1558 d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 1505 / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 1506 / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 1504 Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 1509 Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 1559 Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 1601 b. Rodbehandling (koronal amputation) 1605 c. Rodbehandling (akut oplukning) 1606 d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 1701 Tandudtrækning pr. tand 1705 Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 62 20

21 af henvist patient fra tandplejer Indikation Patienter, der af en privatpraktiserende tandplejer er blevet henvist til tandlæge med et konkret behandlingsbehov Indhold US af henviste forhold Anamnese Oprettelse af journalføring + tilbagehenvisning Begrænsning Ikke andre undersøgelsesydelser 63 Konsultation uden behandling Er ikke en undersøgelse og må ikke føre til behandling Patienthenvendelse, spørgsmål eller problem af tandmæssig karakter Der må gerne tages RTG Der må gerne afpudses for diagnostik Evt. recept er en del af ydelsen. 64 Rodbehandlinger Akut oplukning Udrensning kronepulpa, dækfyldning (provisorisk) Anvendes kun hvis du ikke skal lave rodbehandlingen Apikal amputation Såvel orto- som retrograd fyldning - tilskud pr. kanal Patientandel frit honorar Koronal amputation Pulpaoverkapning Inkl. forsegling (CAOH + bunddækning) Ikke inkl. permanent dækfyldning 65 21

22 Ekstrationer Tandekstraktion er en simpel fjernelse af tand Inklusiv lokalbedøvelse og hæmostase Kun anvende tang og/eller elevator/luksator Husk effekt af rygning Senere hæmostase Samme dag eller efterfølgende Forladt klinikken og kommer igen = frit honorar Kraftig blodfortyndende medicin Tillæg for standsning for Journalført før beh. blødning Oplyst på forhånd 66 Operation Operationer er mange ting Incision af gingiva, slimhinde, deling af tand eller rodkompleks, fjernelse af knoglevæv Ændring nu er biopsi selvstændig ydelse Ikke inklusiv lokalbedøvelse HUSK rygnings forsinkende virkning på sårheling Sutur og sårtoilette samt hygiejneartikler er med i honoraret. 67 Biopsi ny ydelse Indikation Der foretages biopsi, når diagnose stillet på baggrund af en histologisk undersøgelse har betydning for tandlægens tilrettelæggelse af nødvendig medicinsk eller kirurgisk behandling, opfølgning samt vurdering af prognose Ydelsen omfatter Alle faser samt evt. suturering og suturfjernelse,kan endvidere anvendes ved apirationsbiopsi Nævnes ikke i aftalen, men det er inkl. bedøvelse 68 22

23 Biopsi ny ydelse Biopsi Ydelsen honoreres med kr. 375 kr. ( ), og er uden egenbetaling for patienterne Ydelsen kan kun anvendes en gang pr. session Indeholder bedøvelse Yder er tandlæger 69 Spørgsmål? Tandlægeoverenskomsten Brug af medhjælp Opgaver kan efter autorisationsloven uddelegeres til andre personer uanset uddannelse og baggrund, dog ikke: Erklæringer til offentlig brug Recepter Kosmetisk tandpleje Information til patienten om delegation 71 23

24 Tandlægeoverenskomsten Brug af medhjælp Særlig fortolkning på Tandlægeoverenskomstområdet: Medhjælp må ikke udføre invasive behandlinger (bore, skære, rense tænder under tandkødsgrænsen m.v.) På øvrige områder kan tandlæger anvende medhjælp i forbindelse med tandbehandling Medhjælpen kan udføre dele af ydelsen under tandlægens eller tandplejerens supervision og kontrol Delegation af opgaver til medhjælp skal altid ske under hensyntagen til medhjælpens faglige kvalifikationer 72 Tandlægeoverenskomsten Hygiejne på klinikken Af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed følger, at en tandlæge under udøvelse af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. Heri ligger bl.a., at tandlægepraksis skal leve op til et acceptabelt niveau vedrørende hygiejne, herunder særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og NIR (Statens Serum Institut) 73 Tandlægeoverenskomsten Tak for i dag 24

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten

12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Cecilie Hjetting Hertz, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Overordnet lovgivning Sundhedsloven Tandplejebekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Redigeret juni 2015 Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Eksemplerne er taget med udgangspunkt i DentalSuite opdateringskurserne Side 1 Følgende ydelsesbeskrivelser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge Dato: 02-05-2018 Dato: 4. maj maj 2018 UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge I medfør af sundhedslovens 57 h, stk. 3, 57 i, stk. 4, 57 j, stk. 5, 64, stk. 2, 64 d,

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 21,7% 1. april 2018 opdateret pr Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 21,7% 1. april 2018 opdateret pr Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 328,90 219,27 548,17 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 158,87 105,91 264,78 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge BEK nr 581 af 25/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1802911 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge BEK nr 1314 af 16/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1809324 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Sag.nr. RLTN5530-11/913 Tid Den 14. november 2014 Sted Danske Regioner Deltagere

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Tandbehandling (2018)

Tandbehandling (2018) Tandbehandling (2018) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landene erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Tandbehandling (2019)

Tandbehandling (2019) Tandbehandling (2019) Gældende den 21.12.2018 Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandbehandlinger. Alle tilskud er i danske kroner. Det er en betingelse for at få tilskud, at tandbehandling

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Side 1. OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

Side 1. OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

14/06/15. Journaler i praksis? Overgang studie til erhvervsaktiv. Autorisationsloven

14/06/15. Journaler i praksis? Overgang studie til erhvervsaktiv. Autorisationsloven Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA Kandidatkursus 2015 Overgang studie til erhvervsaktiv 2 Autorisationsloven Kapitel 5 Pligter m.v. Omhu og samvittighedsfuldhed 17. En autoriseret sundhedsperson

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

19/02/15. Journalens faldgruber KRAV. Hvor er det galt i dag?

19/02/15. Journalens faldgruber KRAV. Hvor er det galt i dag? Journalens faldgruber Dette er tekstbillederne fra journalkursus forår 2015. Ikke alle slides er medtaget og rækkefølgen kan variere lidt fra kursus til kursus. Men alle tekstbilleder er medtaget og de

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Opdateringsvejledning version 1.21

Opdateringsvejledning version 1.21 Marts 2015 Opdateringsvejledning version 1.21 Ændringer i programmet i forbindelse med den nye overenskomst Diagnosekode i forbindelse med Fokuseret undersøgelse (FU) Udregning af fæstetab Nyt skema Bemærk

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 4 Voksentandplejen (særloven m.v.)

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 4 Voksentandplejen (særloven m.v.) Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 4 Voksentandplejen (særloven m.v.) I de tidligere nyhedsmails har ATO taget afstand fra det lovindgreb, et samlet folketing har gennemført rettet mod tandlægepraksis. ATO

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Evaluering af NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

Evaluering af NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Evaluering af NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2017 Evaluering af National Klinisk Retningslinje for fastlæggelse af intervaller

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 0.0.0.0 Side 1 Overenskomst for tandpleje for børn

Læs mere

Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger

Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Side 1 Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...3 1. Overenskomstens

Læs mere

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 53.32 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring I Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring II Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013

Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013 Undgå Journalens faldgruber Charlottehaven 5.nov. 2013 Overordnede udløsende faktorer Manglende diagnostik -BW -Diagnostik på BW -PA-og eller CA registrering -mangelfuld journalføring og ingen dokumentation

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

al dente information april 2015

al dente information april 2015 Vejledning til at flytte de nye ydelser ud på knapperne. Ny overenskomst Herunder findes en vejledning i, hvordan de nyoprettede ydelser kan flyttes ud på enkelte knapper, og hvordan en ydelse kan tilføjes

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

Tandplejens Sundhedsplan

Tandplejens Sundhedsplan Tandplejens Sundhedsplan - en rammeplan for tidlig, rettidig indsats 0-18 år i Tandplejen Aarhus Indhold Indledning... 3 Tandplejens visioner og strategier... 3 Sunde tænder hele livet... 3 Lighed i sundhed...

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS SIDE InDholdsfortegnelse 2 - Status på etablering af sundhedshuse 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 - Ændring af ydelsesbeskrivelse for kontrol efter

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen

Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen 2016 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER Høringsudkast 18. september 2013 Kolofonen laves af Sundhedsstyrelsen xxxx Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan man:

Denne vejledning beskriver hvordan man: Vejledning April opdateringen 2015 Denne vejledning beskriver hvordan man: 1) Flytter knapper fra et makropanel til et andet makropanel 2) Importerer og knytter et brev til en makro/journalkode (Vejledende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Marts 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Tandklinikker - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Af 12-03-2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. INDLEDENDE BESTEMMELSER...5

Læs mere

PA Tal. Vejledning i PA registrering

PA Tal. Vejledning i PA registrering PA Tal Vejledning i PA registrering Indhold Det gamle PA registrering... 2 Det nye PA registrering... 2 Brugeropsætning for behandler... 3 Opsætning af brugeropsætning pr. behandler... 3 Registrering af

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser VEJ nr 9207 af 31/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-703-10-21/1 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden Lov om

Læs mere

Undervisningsplan for H1 Tandklinikassistentuddannelsen hovedforløb

Undervisningsplan for H1 Tandklinikassistentuddannelsen hovedforløb Undervisningsplan for H1 Tandklinikassistentuddannelsen hovedforløb Varighed i alt 7 uger Forløb Tandklinikassistentuddannelsen, hovedforløb Bedømmelse, dokumentation & evaluering: Dokumentation: Se nedenstående

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Tandklinikker Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere