53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter"

Transkript

1 Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten Overenskomstens område og personkreds... 3 Kapitel 2. Organisering, delegering og tandlægens forpligtelser Kommuners og tandlægers indgåelse af aftale om tandpleje i henhold til denne overenskomst Udtrædelse af aftalerne med alment praktiserende tandlæger Valg af tandlæge A. Akut og nødvendig nødbehandling... 4 Kapitel 3. Opgaver og forpligtelser Kommunens opgaver Tandlægens opgaver og forpligtelser A. Tandlægernes forpligtigelse til kompetenceudvikling... 6 Kapitel 4. Vilkår for praksisdrift Omsorgstandplejens omfang og honorering... 6 Vejledning om ydelsesbeskrivelser og honorarberegning... 8 Kapitel 5. Økonomi og afregning Afregning A. Tandlægernes fremsendelse af data Kapitel 6. Udvalg Omsorgstandplejeudvalget Kapitel 7. Bilæggelse af uenigheder Mægling og sanktionsmuligheder Voldgift Kapitel 8. Ikrafttrædelse og opsigelse Ændringer i overenskomstens vilkår Ikrafttræden og opsigelse... 19

3 Side 3 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten 1. Overenskomstens område og personkreds Overenskomsten omfatter kommuner, der har tilsluttet sig denne 1, og de tandlæger, som driver almen tandlægepraksis efter Tandlægeoverenskomsten, der er indgået mellem Regionernes Takst- og Lønningsnævn og Tandlægeforeningen, og som ønsker at tilslutte sig overenskomsten. Berettiget til tandpleje efter overenskomsten er personer, som kommuner efter sundhedsloven mv. har pligt til at tilbyde omsorgstandpleje, såfremt kommunen har valgt at tilslutte sig overenskomsten, jf. stk. 1. Stk. 3 Tandplejen skal være i overensstemmelse med nationale kliniske retningslinjer og den kommunale sundhedsplan. Bemærkning: Kommunen skal sørge for at gøre tandlæger, som virker efter overenskomsten, opmærksomme på sundhedsplanen i den enkelte kommune. Kapitel 2. Organisering, delegering og tandlægens forpligtelser 2. Kommuners og tandlægers indgåelse af aftale om tandpleje i henhold til denne overenskomst Kommunen kan indgå aftale med en eller flere tandlæger om varetagelse af omsorgstandpleje. Tandlæger, med hvem der er indgået aftale, bekræfter dette ved i underskrevet stand at tilbagesende en kopi af den meddelelse, hvori kommunen oplyser hvilke omsorgstandplejepatienter, der har valgt den pågældende tandlæge. Kommunen kan stille krav om, at tandlæger tilsluttet denne overenskomst kan behandle patienter med mobilt udstyr i ikke klinikmæssige omgivelser. Kommunen indgår aftale med tandlæger, hvis en eller flere omsorgstandplejepatienter specielt har valgt vedkommende som tandlæge. Det forudsættes, at valget er gået forud af en længerevarende tilknytning til den pågældende tandlæge inden visitation til omsorgstandpleje. Kommunen kan stille krav om dokumentation af forholdet på forlangende. Kommunen kan stille de samme krav om mobilt udstyr, som er nævnt i 2, stk. 1. Tandlæger bekræfter dette ved i underskrevet stand at tilbagesende en kopi af den 1 Der kan gives tilslutning til overenskomsten fra samtlige kommuner, der er medlem af KL.

4 Side 4 meddelelse, hvori kommunen oplyser, at en eller flere omsorgstandplejepatienter har valgt pågældende tandlæge. Stk. 3 Den aftale mellem en kommune og en praktiserende tandlæge, der er omtalt i tandplejebekendtgørelsens 3, betragtes som indgået ved gennemførelsen af den procedure, der er nævnt i 2, stk. 1 og 2. Stk. 4 Hvis bestemmelsen i 2, stk. 2, efter en eller flere kommuners opfattelse medfører, at antallet af tandlæger, der udfører omsorgstandpleje, bliver for stort, således at det er uhensigtsmæssigt i forhold til tilrettelæggelsen af omsorgstandplejen og samarbejdet med andre personalegrupper i omsorgsarbejdet, er parterne enige om, at 2, stk. 2, kan genforhandles i overenskomstperioden. 3. Udtrædelse af aftalerne med alment praktiserende tandlæger En kommune eller en tandlæge, der ønsker at udtræde af en eller flere af de aftaler, der er indgået efter 2, afgiver erklæring herom til henholdsvis tandlægen eller kommunen med 7 måneders varsel til udløbet af en måned. Hvis parterne er enige herom, kan aftalen bringes til ophør med kortere varsel. Hvis en tvistighed angående anvendelsen af overenskomsten ved afgørelse i 9 udvalget er gået tandlægen imod, kan tandlægen udtræde af overenskomsten med en måneds varsel til en måneds udgang. Kommunen kan ligeledes udtræde af aftalen med den enkelte tandlæge på samme betingelser. Stk. 3 Selv om erklæring er afgivet efter stk. 1, kan kommunen og tandlægen aftale, at aftaler forlænges for en given periode. Ved udløbet af den forlængede periode ophører aftalerne uden afgivelse af ny erklæring efter 3, stk Valg af tandlæge Omsorgstandplejepatienter, der er berettigede til tandpleje efter denne overenskomst, kan frit vælge mellem de tandlæger, med hvem kommunen har indgået overenskomst om at varetage omsorgstandpleje. Tandlægeskifte kan finde sted ved patientens henvendelse til kommunen, der snarest underretter de pågældende tandlæger. 4 A. Akut og nødvendig nødbehandling Akut og nødvendig nødbehandling kan udføres af alle tandlæger.

5 Side 5 Anmærkning: Tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, forpligtes til at sikre behandling af de akutte smertepatienter, som har valgt tandbehandling udført af vedkommende praktiserende tandlæge. I det omfang nødbehandling er beskrevet i 7, stk. 1, fastsættes tandlægens honorar i overensstemmelse hermed. I det omfang den akutte og nødvendige nødbehandling foretages: uden for de aftalte tider for den almindelige tandbehandling og uden for den private kliniks sædvanlige åbningstid, tillægges pr. konsultation i tiden: Hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag kl : behandling til normaltakst + 50 %, pr. 1. april 2016, dog minimum 901,63 kr. (grundhonorar 1. oktober ,59 kr.). Hverdage kl og lørdage efter kl , juleaften og nytårsaftensdag efter kl og helligdage: behandling til normal takst %, pr. 1. april 2016, dog minimum 1.202,18 kr. (grundhonorar 1. oktober ,79 kr.). Endvidere påhviler det kommunen at yde tandlægen udetillæg, jf. 7, stk. 2, og særligt tillæg, jf. 7, stk. 3. Kapitel 3. Opgaver og forpligtelser 5. Kommunens opgaver Kommunens opgaver er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det forudsættes, at kommunen oplyser de personer, der får tilbud om omsorgstandpleje ved en kommunal klinik om, at de i stedet kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge, som kommunen har indgået aftale. Kommunen opfordres til skriftligt at orientere de tilsluttede tandlæger om tilrettelæggelse af og kriterierne for visitationen til omsorgstandplejen. Kommunen opfordres til samtidig med en persons valg om at acceptere tilbuddet om omsorgstandpleje at inkorporere dennes accept af, at tandlægen indhenter nødvendige helbredsoplysninger hos dennes læge. 6. Tandlægens opgaver og forpligtelser Tandlægen fører ordnede journaloptegnelser over sin og andre tandlægers virksomhed over for hver enkelt patient. Ved tandlægeskift, fx ved flytning fra kommunen, ved skift mellem praktiserende tandlæger eller fra en praktiserende tandlæge til en kommunal tandklinik, udleveres på anfordring journal, røntgenbilleder og andet materiale eller kopi

6 Side 6 heraf til den tandlæge/den kommunale klinik, der overtager behandlingen, jf. reglerne om informeret samtykke. Tandlægen modtager patienten til bl.a. undersøgelse og nødvendig forebyggende og behandlende tandpleje med intervaller fastsat på grundlag af faglige og sundhedsmæssige kriterier i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen fastsatte retningslinjer samt i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelserne i vejledning om ydelsesbeskrivelser og honorarafregning, jf. 7. 6A. Tandlægernes forpligtigelse til kompetenceudvikling Tandlæger (ydernummerindehavere), der tiltræder overenskomst mellem KL og Tandlægeforeningen om tandpleje af omsorgstandplejepatienter, er forpligtede til at overholde Tandlægeforeningens krav om dokumenteret efteruddannelse årligt. Kapitel 4. Vilkår for praksisdrift 7. Omsorgstandplejens omfang og honorering Tandplejeydelserne betales med følgende honorarer (grundhonorarer pr.1. oktober 2006), idet alle ydelser forudsætter, at patienten har modtaget basisydelsen regelmæssigt og efter behov: Ydelse Nr. Kode* Navn 1. Basisydelse: Basisydelsen, der for betandede omfatter den opsøgende forpligtelse og den tandplejemæssige omsorg, som patienten har brug for i en 12 måneders periode, dog mindst 2 besøg, i relation til tilvænning, undersøgelse mv Basisydelsen, der for tandløse omfatter den opsøgende forpligtelse og den tandplejemæssige omsorg, som patienten har brug for i en 12 måneders periode, dog mindst 1 besøg, i relation til tilvænning, Grundhonorar 2006 Honorar pr ** 1141, ,62 590,64 701,09 undersøgelse mv Røntgenundersøgelse 119,2 141,49 3. Tandfyldning (inkl. bunddækning): a ikke-kombineret fyldning i kindtand, jf. bog c. (amalgam) b kombineret fyldning approksimookklusalt i kindtand (en fyldning i en kindtand, strækkende sig fra tandens tyggeflade ned mod tandkødet på en af tandens andre flader). (amalgam) c dobbeltkombineret fyldning mesiookklusodiastalt i kindtand (en fyldning i en kindtand, strækkende sig fra tandens tyggeflade ned mod tandkødet på to af tandens andre flader) (amalgam) 218,96 259,91 304,43 361,36 486,09 576,99 d Glasionomerfyldning 392,39 465,77 e Plastfyldning 392,39 465,77 Ved plastfyldning i form af opbygning af incisalt

7 , , , , hjørne (fortandhjørne) eller anden opbygning af tand er tandlægen dog berettiget til tillægshonorarer. Gradvis ekskavering honoreres som fyldninger Side 7 4. Rodbehandling og rodfyldning (pr. tand): a pulpaoverkapning 264,77 314,28 b koronal amputation 307,39 364,87 c akut oplukning til og nødvendig udrensning af som led i en smertebehandling inkl. provisorisk dækfyldning. 307,39 364,87 Anmærkning vedr. 4 c: Denne ydelse dækker over akutte smertebehandlinger af tand med pulpakomplikationer og omfatter oplukning til kronepulpa og udrensning af denne, samt i nødvendigt omfang udrensning af rodkanaler og den afsluttende provisoriske dækfyldning. Denne ydelse kan i samme behandlingsforløb ikke forekomme sammen med rodbehandling b Tandudtrækning inkl. lokalbedøvelse pr. tand 393,71 467, Operativt indgreb excl. bedøvelse 945, , Lokalbedøvelse 146,29 173, Lattergas (Kvælstofforilteanalgesi) 182,86 217, Diverse ydelser Behandlingens art skal fremgå af regningen 111,61 132, Hvis receptudstedelse sker i forbindelse med behandling er receptudstedelsen vederlagsfri. 102,09 121,18 Receptudstedelse honoreres i andre tilfælde med Paradontal undersøgelse og diagnostik. 627,47 744, Tandrodsrensning pr. tand 140,9 167, Udvidet tandrensning 373,01 442, Kontrolundersøgelse efter parodontalbehandling 178,43 211,80 * Ydelseskoden afhænger af hvorvidt patienten er berettiget til tillægshonorar jf. 7, stk. 5. ** Honorar opgjort uden tillægshonorar jf. 7, stk. 5. For behandling uden for tandlægens klinik ydes, pr. 1. april 2016, et udetillæg 620,16 kr. (grundhonorar 1. oktober ,46 kr.). Ved behandling af flere patienter på samme geografiske adresse/institution udløses kun et udetillæg. Stk. 3 Derudover ydes, pr. 1. april 2016, et særligt tillæg på 120,42 kr. (grundhonorar 1. oktober ,45 kr.) pr. patient pr. besøg. Stk. 4 Grundhonorarerne efter 7, stk. 1, 2 og 3, reguleres på samme måde som de honorarer, der er fastsat i Tandlægeoverenskomsten. Stk. 5 For patienter, hvis helbredsmæssige tilstand er af en sådan karakter, at det vil være vanskeligt at behandle pågældende efter de almindelige forudsætninger, kan kommunens ansvarshavende plejehjemsleder/ledende sygeplejerske/læge på området - forudsat at der foreligger en lægelig diagnose - efter anmodning fra tandlægen godkende, at der

8 Side 8 ydes et tillægshonorar på 25 % til de i 7, stk. 1 fastsatte honorarer. En sådan anmodning kan alternativt godkendes af den ansvarlige leder for omsorgstandplejen. I helt ekstraordinære og i yderst vanskelige tilfælde kan tillægget fastsættes til 50 %. Godkendelse af tillægshonoraret gælder for en 12 måneders periode. Stk. 6 Behandlinger, som er nævnt i 7, stk. 1, nr. 2-13, må først iværksættes efter forudgående godkendelse af kommunen, hvis tandlægens behandlingsforslag, pr. 1. april 2016, overstiger 2.007,02 kr. (grundhonorar 1. oktober ,83 kr.). Bemærkning: I de fastsatte 2.007,02 kr. (grundhonorar 1. oktober ,83 kr.) indgår ikke basisydelsen. Stk. 7 Al anden behandling end nævnt i 7, stk. 1, 3 og 5 eller behandling, der er omfattet af anden overenskomst, som betales med individuelle honorarer, må først iværksættes efter forudgående godkendelse af kommunen, hvis tandlægens behandlingsforslag, pr. 1. april 2016, overstiger 2007,02 kr. (grundhonorar 1. oktober ,83 kr.). Udførte men ikke godkendte behandlinger kan ikke honoreres Bemærkning: Hvis der i andre overenskomster, f.eks. Københavns Kommunes proteseoverenskomst med Tandlægeforeningen, er aftalt satser for ydelser, følges disse. Stk. 8 Kommunens svar på tandlægens behandlingsforslag skal afgives skriftligt uden unødig forsinkelse. Dog har kommunen mulighed for at undersøge den pågældende patient forud for godkendelse af behandlingsforslag. Eventuel godkendelse afventer resultatet af undersøgelsen. Stk. 9 I det omfang, der udføres akut og nødvendig nødbehandling som beskrevet i 4A, fastsættes tandlægens honorar i overensstemmelse hermed. Efter udført nødbehandling orienteres kommunen om behandlingen, dog ikke i det tilfælde hvor behandlingen er udført af patientens tandlæge. Akut og nødvendig nødbehandling kræver ikke forhåndsgodkendelse som forudsat i 7, stk Ved behov for specialistbehandling orienteres kommunen om henvisningen, således at kommunen kan indgå aftale med den pågældende specialtandlæge. Vejledning om ydelsesbeskrivelser og honorarberegning Sundhedsstyrelsen har den 1. oktober 2013 offentliggjort kliniske retningslinjer til brug i tandplejen. De kliniske retningslinjer omhandler henholdsvis fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen (indkaldeinterval) og behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater (parodontose).

9 Side 9 Tandlægen skal på denne baggrund kategorisere egne patienter i risikokategorier, jf. de nationale kliniske retningslinjer. Registrering sker ved første besøg efter aftalens ikrafttrædelse og ajourføres, når patientens forhold nødvendiggør dette. Overgangsordning: Patienterne skal fortsætte igangværende behandlingsforløb, når denne overenskomst træder i kraft den 1. april Ad nr. 1. Ydelsesbeskrivelse for basisydelsen (ydelseskode eller ) Ydelsen omfatter den opsøgende forpligtelse og den tandplejemæssige omsorg, som patienterne har brug for i en 12 måneders periode i relation til tilvænning, undersøgelse, tandrensning og profylakse med henblik på at forebygge caries, parodontitis, gingivitis, mindre skader forårsaget af protesen, herunder stomatitis. Basisydelsen honoreres en gang inden for en 12 måneders periode. Honoraret tilfalder den praktiserende tandlæge, som patienten har valgt til at yde omsorgstandpleje og betales efter patientens første tandlægekontakt. Ved nødbehandling ydes ikke honorar for basisydelsen. Tandlægen er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af ydelsesbeskrivelsen i en 12 måneders periode. Patienterne kan i denne periode kun vælge anden tandlæge til at levere behandlingsorienterede ydelser. I sådanne tilfælde skal der tilgå den nye tandlæge journaloplysninger på anfordring. Uddelegering af undersøgelse og behandling til tandplejer er mulig for den tandlæge, med hvem der er indgået aftale, hvis dette sker inden for Bekendtgørelse om tandplejers virksomhedsområde Basisydelsen indeholder for betandede patienter følgende: Betandede patienter omfatter personer med egne tænder, bevaringsværdige tandrødder samt personer med implantater. Tilvænning tager sigte på, at omsorgspatienter i stort tal befinder sig i en vanskelig situation, der gør det nødvendigt, at tandlægen skaber specielle trygge rammer omkring patienten, for at den nødvendige kontakt mellem behandler og patient kan etableres. Undersøgelse omfatter anamnese undersøgelse af tænder, mund, slimhinder, lymfekirtler og kæbe samt eventuelle delproteser. Diagnostik, status af tandrestaureringer og tanderstatninger i nødvendigt omfang. Journalisering og behandlingsplanlægning, foruden planlægning af nødvendig profylaktisk indsats. Tandrensning omfatter fjernelse af alle hårde og bløde belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher, samt på eventuelle partielle proteser. Tillige foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang, samt mindre korrektioner på eventuelle proteser (beslibninger, afslibninger). De profylaktiske aktiviteter indeholder: 1. Påvisning af grad og omfang af den konstaterede sygdomsforekomst. Det påpeges over for patienten/pårørende/kontaktpersonen, hvordan lidelsen kan erkendes ved forandringer på tandoverfladerne, proteserne og i tandkødet. 2. Påvisning af sygdomsfremkaldende belægninger og belægningsfremkaldende faktorer generelt og lokalt.

10 Side Individuel instruktion i forebyggende foranstaltninger over for den påviste sygelige tilstand samt forelæggelse af eventuelle behandlingsmuligheder. Der foretages instruktion i hjemmetandpleje/protesehygiejne. Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnemidler/protesemidler og eventuel speciel tandbørste/protesebørste). Patienterne/pårørende/kontaktpersonerne bør aktivt udføre tandbørstning/børstning af proteser og eventuelle supplerende rensning i forbindelse med instruktionen. Basisydelsen udføres på betandede patienter mindst to gange årligt. Basisydelsen omfatter for tandløse patienter følgende: Tilvænning som gælder for betandede patienter. Undersøgelse omfatter speciel anamnese, herunder oplysninger om eventuelle tidligere behandlinger med protese samt funktionen heraf. Eventuelle eksisterende proteser vurderes med hensyn til retention, stabilitet og ekstention samt kosmetiske forhold. Ydelsen omfatter en undersøgelse med registrering af ansigtets symmetri og defigurationer, furer, radialrynker og rhagader. Prolabiets udstrækning og læbeprofilen samt kæberelationer, herunder bidhøjde, vurderes. Proteseunderlagets udstrækning, konsistens og sundhed undersøges, ligesom salivas mængde og konsistens vurderes. Der foretages en vurdering af det protetiske behandlingsbehov, prognosen herfor, og der udarbejdes en behandlingsplan. Der journaliseres i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Rensning af proteser omfatter fjernelse af alle hårde og bløde belægninger. Desuden foretages mindre korrektioner af proteserne i nødvendigt omfang (beslibninger). Profylaktiske aktiviteter som gældende for betandede patienter. Basisydelsen udføres på tandløse patienter mindst én gang årligt. Ad nr. 3. Tandfyldning (Ydelseskode ) Udføres der i samme behandlingsperiode to eller flere fyldninger på samme flade af en tand, kan disse kun anføres og beregnes som én fyldning. En fyldning, der strækker sig over flere af tandens flader, kan ligeledes kun anføres og beregnes som én fyldning. Ved kombineret fyldning i kindtand forstås: En fyldning i en kindtand, der strækker sig fra tandens tyggeflade ned mod tandkødet på én af tandens andre flader. Ved dobbeltkombineret fyldning kindtand forstås: En fyldning i en kindtand, som fra tandens tyggeflade strækker sig ned mod tandkødet på to af tandens andre flader.

11 Side 11 Bemærkninger: For provisoriske fyldninger, der eksempelvis anvendes som følge af, at rodbehandling eller fyldning af tand må udtrækkes over flere seancer og/eller for smertestillende indlæg, kan der ikke beregnes særskilt honorar. Tandfyldningsmaterialer og holdbarhedsvurderinger De af tandlægen anvendte materialer skal være CE-mærket, jf. direktivet om medicinsk udstyr (93/42 EEC). Efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 og Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 30. september 2008 kan plast finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale. Der kan ikke opnås tilskud til kosmetiske fyldninger. Amalgamfyldningsmaterialers overenskomstmæssige anvendelsesområde Sølvamalgamfyldningsmateriale kan anvendes i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med: 1. manglende mulighed for tørlægning, 2. vanskelig tilgængelighed af kavitet, 3. speciel stor kavitet, eller 4. stor afstand til nabotand. Glasionomers overenskomstmæssige anvendelsesområde Glasionomer kan anvendes i samtlige tænder: Ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, ussurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som provisorisk fyldningsmateriale i forbindelse med gradvis ekskavering i samtlige tænder, samt til alle typer fyldninger i primære tænder ved restaureringer af læsioner på præmularers og molarers approksimale flader. Denne faglige formulering dækker over følgende: Glasionomer kan anvendes på samtlige tænder som fyldningsmateriale ved fyldninger forårsaget af cariesangreb tæt på tandkødsranden, efter tandbørstningsskader og ved tunnel- og brøndudboring til fyldninger, ved tandfyldninger i de små og store kindtænders sideflader, hvor tyggefladen ikke inddrages i fyldningen, samt på samtlige tænder som midlertidigt fyldningsmateriale i forbindelse med trinvis rensning af cariesangrebet (hullet). Modificeret glasionomer (fx kompomer) og plastmaterialers overenskomstmæssige anvendelsesområde.

12 Side 12 Modificeret glasionomer kan anvendes som beskrevet ved glasionomer. Desuden kan det anvendes til fyldningstyperne klasse I og II på præmular. Plastfyldningsmaterialers overenskomstmæssige anvendelsesområde Plastfyldningsmaterialer kan anvendes: I kavitetstyperne III og IV I kavitetstype V i samtlige tænder. I kavitetstype I og II i samtlige molarer og præmolarer. Denne faglige formulering dækker over følgende: 1. Ved tandfyldning på for- og hjørnetænders sideflade og ved tandfyldning på for- og hjørnetænders sideflade, hvor en af tandens andre flader også må inddrages i udboringen og fyldningen. Ved tandfyldning på flade mod læbe og tunge i samtlige tænder. 2. Ved tandfyldning på tyggeflade i samtlige kindtænder. Fyldningen skal have en sådan udstrækning på tyggefladen, at kontakten mellem over- og underkæbens tænder samt underkæbens bevægelsesmønster ikke påvirkes af slid på fyldningen. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale. Gradvis ekskavering Indikation Formålet med gradvis ekskavering af dybe cariesangreb er at reducere risikoen for endodontisk behandling ved at reducere cariesprocessens progressionshastighed og dermed øge pulpas mulighed for dannelse af sekundær dentin. Gradvis ekskavering kan foretages i to eller flere seancer, hvor den kliniske undersøgelse og/eller røntgenoptagelser viser, at der ved fuldstændig ekskavering er risiko for perforation med deraf følgende endodontisk behandling. Ydelsesbeskrivelse Gradvis ekskavering omfatter ekskavering af den superficielle del af carieslæsionen, afdækning af den resterende cariøse defekt med et calciumhydroxydholdigt produkt samt forsegling med et permanent fyldningsmateriale, fx amalgam eller plast. Efter 4-8 måneders forløb fjernes fyldningen, og cariesprocessen ekskaveres færdig. Den dybere del af kaviteten afdækkes om nødvendigt med et calciumhydroxydholdigt produkt, hvorefter den endelige restaurering fremstilles. Behandlingen kan udføres i to eller flere seancer. Bemærkning Den nødvendige aflukning med et permanent fyldningsmateriale som provisorium honoreres efter overenskomsten som permanent fyldning. Ydelsen finder kun anvendelse i permanente tænder.

13 Side 13 Ad nr. 5 Tandudtrækning (Ydelseskode ) Bemærkning Den nødvendige lokalbedøvelse er inkluderet i honoraret. Standsning af evt. blødning efter en tandekstraktion er inkluderet i honoraret, medmindre patienten har forladt klinikken for først senere på dagen respektive en følgende dag at henvende sig til tandlægen for at få standset en på ny opstået blødning. Ad nr. 6. Operativt indgreb (Ydelseskode ) Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter frilægning af retineret tand, operativ fjernelse af retineret tand, operativt indgreb ved kompliceret tandekstraktion, kirurgisk korrektion af læbe- og tungebånd. Ydelsen omfatter ikke kompliceret operativ fjernelse af visdomstand, replantationer, rodspids-amputationer samt kirurgiske korrektioner af gingiva som følge af traumer eller generelle lidelser. Bemærkning: Evt. fjernelse af sårpasta og suturer samt sårtoilette er indeholdt i ydelsen. Fjernelse af visdomstænder ved operativt indgreb Der er ikke indikation for fjernelse af visdomstænder på unge op til 18 år, medmindre der foreligger patologiske tilstande, der ikke kan behandles på anden måde end ved fjernelse af de pågældende tænder. Der er ikke indikation for at fjerne visdomstænder hos unge op til 18 år for at forebygge sen trangstilling i underkæbefronten. Ad nr. 11 Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) (ydelseskode ). Indikation Ydelsen kan anvendes, når der ved en basisydelse er diagnosticeret marginal parodontitis på minimum to tænder med et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og inflammation i pocherne (blødning/ pus ved måling af klinisk fæstetab/pocher). Ydelsesbeskrivelse Der foretages parodontal undersøgelse og diagnostik af samtlige tænder med optegnelse af et parodontaldiagram for tænder med parodontale sygdomstilstande. I parodontaldiagrammet registreres margo gingivae, pochedybde, klinisk fæsteniveau, blødning og pusflod ved måling af pocher/ klinisk fæsteniveau, furkaturinvolvering, løsningsgrad og vandring. På baggrund af dette sker udfærdigelse af overordnet parodontal diagnose samt parodontal behandlings-

14 Side 14 plan, tillige med orientering af patienten om undersøgelsens resultat, muligheder for behandling, behandlingsplan samt prognoser. Bemærkninger Udfærdigelse af diagnoser, behandlingsplan(er) og prognoser skal på patienter med et komplekst behandlingsbehov udføres i samarbejde med en tandlæge i henhold til reglerne i Sundhedsministeriets bekendtgørelse om afgrænsning af tandplejerens virksomhedsområde. Der vil som afslutning på undersøgelsen skulle foretages journaloptegnelser i overensstemmelse med bestemmelserne herom i bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Ydelsen skal forudgås af ydelseskode eller Ad nr. 13. Tandrodsrensning ydelseskode Indikation Tandrodsrensning kan anvendes på tand/tænder med klinisk fæstetab på 2 mm eller mere samt pochedybde 5 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering). Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med pocher 5 mm. Bemærkninger Ydelsen er honorarmæssigt opdelt efter antal behandlede tænder. Ydelsen skal være forudgået af ydelseskode eller eller Ydelsen kan fremgå sammen med ydelseskode Ad nr. 14. Udvidet tandrensning (ydelseskode ) Indikation Udvidet tandrensning kan anvendes ved forekomst af marginal parodontitis, hvor der på minimum to tænder er konstateret et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og pochedybde på mindst 4 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering). Ydelsesbeskrivelse Ydelsen indeholder fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder med pocher på mindst 4 mm. Ydelsen omfatter honorarmæssigt hele tandsættet.

15 Side 15 Bemærkninger Ydelsen kan anvendes som selvstændig ydelse ved immunulogiske eller hormonelt betingede fordybede pocher eller efter en basisydelse eller en parodontal undersøgelse og diagnostik. Ydelsen kan suppleres med de nødvendige tandrodsrensninger. Ydelsen skal være forudgået af en , medmindre ydelsen, jf. ovenfor, er anvendt som en selvstændig ydelse Kan kun registreres 1 gang pr. dag pr. patient. Ad nr. 15. Kontrol efter parodontalbehandling (ydelseskode ) Indikationsområde og afgrænsning Ydelsen kan forekomme efter en parodontal undersøgelse og diagnostik, udvidet tandrensning, tandrodsrensning og kirurgisk parodontalbehandling. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter kontrol og eventuel reinstruktion mv. efter tidligere foretaget afsluttet forebyggelse eller behandling. Der foretages: undersøgelse af gingivas/parodontiets sundhedstilstand, vurdering af pochedybder i relation til afsluttet behandlingsresultat, påvisning af fjernelse af eventuelle belægninger og eventuel reinstruktion og korrektion af hjemmetandplejen. Yder Tandlæge og tandplejer. Kapitel 5. Økonomi og afregning 8. Afregning Tandlægen udsteder ved behandlingens afslutning en regning på den regningsblanket, der er godkendt af overenskomstens parter. Regningen sendes elektronisk til kommunen. Honoreringen beregnes efter de takster, der var gældende ved behandlingens afslutningsdato. Opgørelse over tandlægens tilgodehavende hos kommunen indsendes månedsvis, således at den er kommunen i hænde senest den 10. i den efterfølgende måned. Afregningen finder herefter sted, således at beløbet er til rådighed inden månedens udgang.

16 8A. Tandlægernes fremsendelse af data Side 16 Tandlægen skal en gang årligt i overenskomstperioden foretager et datatræk i tandlægernes journalsystem indeholdende: Antal ydelser per ydelseskode Udgifter per ydelseskode Antal patienter per ydelseskode Antal patienter i alt Patienternes aldersspænd Oplysningerne indsendes i januar 2017, 2018 og 2019 i elektronisk form for 1. april december 2016 og for kalenderårene 2017 og 2018 til KL på att.: Arbejdsgiverpolitisk Center i et Excel kompatibelt format. Bemærkning: Dataindsamlingen foretages så længe overenskomsten gælder, men ophører dog endeligt, efter indsamlingen af data vedrørende kalenderåret KL er forpligtiget til at sikre, at overførsel af data i henhold til ovenstående foregår korrekt i henhold til relevant lovgivning. Kapitel 6. Udvalg 9. Omsorgstandplejeudvalget Efter anmodning fra en kommune eller fra den af Tandlægeforeningens kredsforeninger, som repræsenterer de tandlæger, der har indgået aftaler med kommunen efter denne overenskomst, oprettes et omsorgstandplejeudvalg i kommunen. Til at indtræde i udvalget udpeger kommunalbestyrelsen 1 til 3 medlemmer. Til at indtræde i udvalget udpeger Tandlægeforeningens kredsforening 1 til 3 medlemmer, udpegelsen skal ske blandt de tandlæger, der har indgået aftaler med kommunen efter denne overenskomst. Udvalgets opgave er at søge at bilægge konkrete uoverensstemmelser om 1. fortolkning af overenskomsten og 2. anvendelsen af overenskomsten, eksempelvis a) den praktiske gennemførelse af bestemmelserne om forhåndsgodkendelse, jf. 7, stk. 3-6, b) tandlægernes behandlingsmønster bedømt efter arbejdsgang, der svarer til det i Tandlægeoverenskomsten godkendte, c) den lokale gennemførelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Stk. 3 Hvis der mellem udvalgets medlemmer er enighed herom, kan udvalget tillige tjene som et organ til at fremme samarbejdet inden for overenskomstens område og til at vejlede om overenskomstens anvendelse.

17 Side 17 Stk. 4 På begæring af enten tandlægernes eller kommunens repræsentanter indkaldes udvalget, når en uoverensstemmelse ikke har kunnet afklares ved drøftelse mellem kommunen og vedkommende tandlæge. Udvalget afholder i øvrigt møde, når der mellem udvalgets medlemmer er enighed herom. Stk. 5 Hvis enighed ikke kan opnås i udvalget, henvises sagen til videre behandling hos overenskomstens parter. Udvalget bør udarbejde et skriftligt mødereferat, som videresendes til overenskomstens parter. Stk. 6 Mødereferat efter stk. 5 skal angive 1. uoverensstemmelsens tema (med henvisning til paragraffen i overenskomsten), 2. tiden og stedet for mødets afholdelse, 3. navnene på deltagerne i mødet, 4. kommunens og tandlægernes stilling til uoverensstemmelsen, 5. enighed om, at sagen overgives til behandling og afgørelse mellem KL og Tandlægeforeningen og 6. mødedeltagernes underskrift. Kapitel 7. Bilæggelse af uenigheder 10. Mægling og sanktionsmuligheder Hvis en af overenskomstens parter forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde mellem parterne, der afholdes snarest muligt og senest 14 dage efter indkaldelse herom. Hvis overenskomstens parter er enige herom, har de adgang til: 1. at retlede kommunen eller tandlægen med hensyn til overenskomstens forståelse og anvendelse, 2. at pålægge kommunen at efterbetale tandlægen et beløb efter parternes nærmere bestemmelse, 3. at pålægge tandlægen at tilbagebetale kommunen et beløb efter parternes nærmere bestemmelse, 4. at beslutte, at tandlægens virksomhed efter overenskomsten skal ophøre for en af parterne fastsat periode, 5. at beslutte anden sanktion over for tandlægen eller kommunen.

18 11. Voldgift Side 18 I tilfælde af tvister om fortolkning af overenskomsten, hvor der ikke ved forhandling mellem overenskomstens parter kan opnås en løsning af striden, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af KL og 2 af Tandlægeforeningen, samt en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Parternes udpegning af voldgiftsmænd skal ske senest inden 14 dage efter udpegning af voldgiftsmændene. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne.

19 Side 19 Kapitel 8. Ikrafttrædelse og opsigelse 12. Ændringer i overenskomstens vilkår I overenskomstperioden kan der foretages ændringer i overenskomsten, hvis parterne er enige herom. 13. Ikrafttræden og opsigelse Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til udløb en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2019, jf. dog stk. 3. Bemærkning: Overenskomsten træder først i kraft i en kommune, når denne har tiltrådt overenskomsten. Stk. 3 Ved bortfald af Tandlægeoverenskomsten eller ved lovmæssige ændringer i denne overenskomsts økonomi og/eller ved ændringer af de forpligtelser, der påhviler kommunerne efter sundhedsloven mv., kan overenskomsten af hver af parterne opsiges med mindst 3 måneders varsel til udløb ved udgangen af en måned. Stk. 4 Næste forhandling af overenskomsten på uopsagt grundlag skal være tilendebragt senest den 1. marts 2019 med henblik på, at en ny overenskomst kan træde i kraft 1. april Krav til fornyelse af overenskomsten udveksles senest 1. januar København, den 21. marts 2016 For KL Michael Ziegler Tine Torslev From For Tandlægeforeningen Freddie Sloth-Lisbjerg Joakim Lilholt

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 0.0.0.0 Side 1 Overenskomst for tandpleje for børn

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten

12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Cecilie Hjetting Hertz, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Overordnet lovgivning Sundhedsloven Tandplejebekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Sag.nr. RLTN5530-11/913 Tid Den 14. november 2014 Sted Danske Regioner Deltagere

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere