Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande"

Transkript

1 Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje er nemlig finansieret 100% af det offentlige. Norge dog med den undtagelse, at tandregulering ikke er vederlagsfri, men forbundet med delvis egenbetaling. Men når man forlader børne/ungdomstandplejen, vil en dansker, en svensker og en nordmand opleve tre forskellige tilskudssystemer. Artiklen beskriver de tre landes generelle tilskud til tandpleje og ikke specielle tilskud/ordninger rettet mod afgrænsede grupper, eksempelvis psykisk syge, handicappede og ældre på plejehjem eller i beskyttede boliger. Sammenfattende om forskellene: I Norge bliver der givet tilskud til personer med behov for mere omfattende tandpleje, der skyldes medfødte forhold. I Sverige bliver der primært givet tilskud til personer med omfattende behov for tandpleje og jo mere omfattende, jo mere tilskud. I Danmark bliver givet et generelt tilskud til alle, der alene omfatter basal tandpleje, dvs. undersøgelser, fyldninger osv., men ikke behandlinger med eksempelvis aftagelig eller fast protetik. Artiklen beskriver desuden kortfattet den historiske udvikling i tilskudssystemerne. Odontologi 2010 Munksgaard Danmark, København

2 Norge I Norge har der været tradition for, at voksenbefolkningen selv skal klare tandlægeregningen. Men traditionen er på retur, for i de senere år er der sket en betydelig stigning i det offentlige tilskud til voksentandplejen. Lov om sykeforsikring fra 1909 gav alene tilskud til ekstraktioner, når årsagen var smerte eller betændelse og eksempelvis ikke skulle tjene som grundlag for en protese. Et senere vedtaget forslag om tilskud til tandfyldninger blev sat i bero grundet udbruddet af første verdenskrig, og tilskuddet blev efterfølgende fjernet til fordel for en udbygning af tandplejen for skolebørn. Med undtagelse af tilskud til tandregulering, der blev indført i 1939, var den offentlige finansiering af tandplejen helt frem til begyndelsen af 1980 erne stort set forbeholdt børn og særlige grupper af voksenbefolkningen de såkaldt prioriterede grupper, psykisk syge m.fl. Tilskud til voksenbefolkningens tandpleje sker efter bestemmelserne i Lov om folketrygd. Der gælder fortsat en høj grad af egenbetaling, men også på dette område er der sket en gradvis større offentlig medfinansiering i kraft af en udvidelse af Folketrygdelovens 5-6, som omhandler støtte til tandbehandling, og en udvidelse af Folketrygdelovens 5-22, der omhandler bidrag til tandbehandling. 5-6 indeholdt lovpligtige tilskud, mens 5-22 indeholdt behandlinger, hvortil der kunne søges om tilskud. Folketrygdelovens 5-6 blev i 1998 udvidet med tilskud til patienter med sjældne medicinske tilstande, i 2002 med forhøjet tilskud til behandling af parodontitis og i efteråret 2003 med tilskud til rehabilitering af tandsættet som følge af parodontitis. Folketrygdelovens 5-22 blev i 1998 udvidet til at omfatte udskiftning af tandfyldninger pga. allergiske reaktioner og tandbehandling som følge af cancer i mundhulen. I 2001 med tilskud til implantater, fast eller aftagelig protetik som følge af tandekstraktioner som led i en infektionsforebyggende behandling. 12

3 Sideløbende blev der i 2003 indført en egenandelstak-2-ordning, som indeholdt tilskud til visse former for tandbehandling. Ordningen sigter på at give tilskud til patienter med særligt høje udgifter til tandpleje i forbindelse med sygdom. Reglerne om tilskud er siden blevet forenklet og er i dag samlet i 5-6, der giver ret til tilskud til tandbehandling i forbindelse med/som følge af 1) sjælden medicinsk sygdom, 2) læbe-kæbeganespalte, 3) svulster i mundhulen og tilgrænsende væv, 4) infektionsforebyggende behandlinger ved særlige medicinske tilstande, 5) sygdomme og anomalier i mund og kæbe, 6) parodontitis, 7) tandudviklingsforstyrrelser, 8) bidanomalier, 9) patologisk tab af tandsubstans ved attrisjon/erosion, 10) hyposalivasion, 11) allergiske reaktioner mod tanderstatningsmaterialer, 12) tandskade ved godkendt erhvervsskade, 13) tandskader i forbindelse med ulykke og 14) tandskader som følge af manglende egenomsorg i forbindelse med kronisk sygdom eller nedsat funktionsevne. Som hovedregel bliver der ikke givet tilskud til forebyggende behandlinger, tandrensning og behandling af caries og følgebehandlinger som følge af caries (kroner, broer m.m.). Der er dog tilskud til behandling af caries, hvis caries er et resultat af en bagvedliggende sygdom eller behandling heraf. Af pladshensyn gives en summarisk gennemgang af udvalgte tilskudsområder: Sjælden medicinsk sygdom omfatter enkeltdiagnoser, der forekommer i et antal op til 1: indbyggere. Diagnoserne optræder på en A- henholdsvis B-liste, hvor A-listen (178 diagnoser) udløser ret til tilskud, mens B-listen indeholder diagnoser, der kun giver tilskud, hvis tandlægen vurderer, at sygdommen eller behandlingen heraf har medført øget behov for tandbehandling. Infektionsforebyggende behandling dækker støtte til behandlinger, hvor spredning af infektion fra mundhulen indebærer en alvorlig og livstruende risiko i forbindelse med behandling eller 13

4 sygdom. Det gælder eksempelvis i forbindelse med hjerteoperation, dialysebehandling, knoglemarvstransplantation og HIV/ AIDS m.fl. Hvis det er nødvendigt at ekstrahere tænder, bliver der også ydet tilskud til nødvendig rehabilitering. Behandling af marginal parodontitis og periimplantitis. Der gives tilskud til systematisk behandling med henblik på at opnå kontrol med infektion. Behandlingen skal være målrettet og fagligt struktureret og udføres fortløbende. Der er desuden tilskud til rehabiliterende behandling som følge af mistede tænder til og med præmolarer. Størrelsen af tilskud bestemmes ud fra takster fastsat af Helseog omsorgsdepartementet. Taksterne er vejledende, og i de tilfælde, hvor tandlægens honorar er højere, må patienten foruden egenandelen betale differencen mellem taksten og tandlægens honorar. Patienter, der lider af sygdomme og anomalier i mund og kæbe samt behandles og rehabiliteres for marginal periodontit, er beskyttet mod høje udgifter i kraft af, at godkendte egenandele indgår i egenandelstak-2-ordningen. Det samme gælder udgifter ved forundersøgelser i forbindelse med tandregulering. Grænsen for egenandelsbetaling er kr. (januar 2009), herefter er der frikort til betaling for yderligere egenandel. Også her gælder det, at patienterne selv skal dække merudgifter, hvis tandlægens honorar er større end den fastsatte takst. Tilskud til tandpleje efter 5-6 beløb sig i 2006 til i alt 743,2 mio. nkr. Heraf udgør tilskud til tandregulering hovedparten, nemlig 355,2 mio. nkr. (48%). Tilskud til kirurgisk behandling udgør 96,3 mio. nkr., rehabilitering i tilknytning til parodontose 86,3 mio. nkr. og behandling af parodontose 61,9 mio. nkr. Disse tilskud udgør altså tilsammen 599,7 mio. nkr. eller 80% af det samlede tilskud. Efter 5-22 blev der samme år givet 103,4 mio. nkr. i tilskud. Samlet blev der således i 2006 givet et tilskud på 846,6 mio. nkr. i tilskud til tandpleje. 14

5 Som det fremgår, udgør tilskud til tandregulering en væsentlig andel af det samlede tilskud og går i sagens natur primært til børns tandregulering. Omkring 5-6% af voksenbefolkningen modtog i 2006 tilskud til tandpleje, og de fik i gennemsnit ca kr. i tilskud. Patienternes egenbetaling er opgjort til ca. 6 mia. nkr. i 2005, og de modtog i tilskud efter mio. nkr. Med tillæg af tilskud efter 5-22 på skønsmæssigt 100 mio. nkr. var det samlede tilskud således omkring 11% af de samlede udgifter til tandlægehjælp i privat praksis. Tilskud til tandpleje steg kun moderat i perioden 1995 til 2000 (fra omkring 200 mio. nkr. til 300 mio. nkr.). Siden er tilskuddet steget mere markant. Mens tilskud til tandpleje kun udgjorde 1,6% af det samlede tilskud til helsetjenester i 2000, er andelen steget til 5,4% i Hvis omsætningen i privat praksis er øget svarende til den almindelige prisudvikling, er tilskuddet til tandpleje steget fra ca. 11% af udgifterne til tandpleje i 2005 til 14-15% i Tabel 1. Tilskud til helsetjenester. 2000, 2004 og Mio. nkr % 2004 % 2008* % Tilskud i alt ,7 100, ,3 100, ,0 100,0 Heraf 0,0 Almen lægehjælp 1.690,8 10, ,7 11, ,0 13,7 Speciallæge 882,4 5, ,3 5, ,0 5,4 Medicin 5.678,8 36, ,1 41, ,0 36,7 Tandlæge** 252,1 1,6 573,9 3, ,0 5,4 Tandlæge, frikort 0,4 0,0 2,4 0,0 * Skøn på basis af kvartal, ** og 2004-tilskud efter 5-22 ikke medregnet. Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet. 15

6 Egenbetalingen for tandlægehjælp udgør i Norge stabilt omkring 1% af husholdningernes samlede forbrug. I forbrugerundersøgelsen brugte en norsk husholdning i gennemsnit nkr. på tandpleje ud af et samlet forbrug på nkr., hvilket svarer til 0,9%. I den seneste forbrugsundersøgelse er udgiften til tandlægehjælp steget til kr. eller 1% af det samlede forbrug. Sverige Det nuværende tilskudssystem har sine rødder i Tandvårdsreformen fra Reformen bestod af to dele, nemlig en offentligt finansieret tandlægeforsikring for voksne og en udbygning af folktandvården. Udbygningen af folktandvården skulle sikre vederlagsfri tandpleje til børn og unge til og med 19 år og samtidig forbedre voksenbefolkningens mulighed for at efterspørge tandpleje ved at skabe en bedre geografisk adgang til tandpleje og til en overkommelig udgift ved at indføre en tandvårdsforsikring. Tandvårdsforsikringen tog udgangspunkt i en tandvårdstaxan, der fastsatte den samlede pris for tandlægeydelser og fordelingen på egenbetaling og tilskud fra tandvårdsforsikringen. Det var et af principperne for fastsættelsen af priserne for de forskellige behandlinger, at alle behandlinger set med tandlægens øjne skulle være lige lønsomme. Ved reformens indførelse betalte patienterne 50% af honoraret og tandvårdsforsikringen de resterende 50%. Der var samtidig knyttet et högkostnadsskyd til forsikringen, således at egenbetalingen ved udgifter over skr. blev reduceret til 25% og tilskuddet modsvarende forhøjet til 75%. Tilskudssystemet blev i de efterfølgende år og frem til 1999 revideret ti gange med en stadig nedsættelse af högkostnadsskyddet og modsvarende stigende patientbetaling, eksempelvis 1. juli 1992, hvor tilskuddet var 30% for udgifter under

7 skr., 50% tilskud for udgifter fra til skr. og 75% for udgifter over skr. Der var dog fra politisk side en stigende utilfredshed med, at det offentlige tilskud mere og mere blev koncentreret til omfattende behandlinger for en stadig mindre gruppe af voksne. Man efterlyste derfor et tilskudssystem, der i højere grad fremmede forebyggelse af tandsygdomme, frem for et system, der alene gav tilskud til allerede opstået store behov for behandling. I 1996 varslede den daværende regering, at tilskud til voksenbefolkningens tandpleje skulle afskaffes, så der alene skulle ydes tilskud til særlige grupper af patienter, der pga. sygdom eller funktionshindringer havde et øget behov for tandpleje, altså et tilskud efter den norske model. Forslaget mødte dog kraftig modstand og blev ikke gennemført. I stedet blev der fra januar 1999 indført et nyt tilskudssystem, som på især to punkter var et opgør med det tidligere system. For det første fik nu alle et tilskud til basal tandpleje undersøgelser, forebyggelse og sædvanlige behandlinger (fyldninger, rodbehandlinger osv.). Högkostnadsskyddet fortsatte i form af et karensbeløb på skr., førend der blev ydet tilskud til mere omfattende behandlinger (kroner, broer osv.). Ordningen med offentlig fastsættelse af priser på tandlægeydelser blev afskaffet der blev dermed indført et system med fri prisfastsættelse. Personer med særligt stort behov for tandpleje pga. langvarig sygdom eller handicap fik et forhøjet tilskud til basaltandpleje og skulle ikke betale karensbeløbet for omfattende behandlinger. Ordningen blev fra 1. juli 2002 udbygget med et øget högkostnadsskydd for 65-årige og derover. Afskaffelsen af den offentlige regulering af honorarerne på tandpleje resulterede dog i større prisstigninger på tandpleje end forventet. Da tilskuddene til tandpleje var fastsat som faste beløb, blev værdien af det offentlige tilskud derfor gradvis udhulet 17

8 patienterne måtte med andre ord betale en større andel af regningen selv. Det vakte derfor politisk bekymring, at frekvensen for tandlægebesøg for aldersgruppen årige i perioden faldt med 10%, og at den tillige var faldende for de årige. Det vakte desuden bekymring, at kun lidt over halvdelen af de årige kom til tandlæge i løbet af et kalenderår. Fra politisk side var der ønske om et nyt tilskudssystem, der 1) motiverede til regelmæssig brug af tandpleje og forebyggelse og 2) indeholdt en balanceret egenbetaling i form af et karensbeløb, der på den ene side motiverede til ansvar for egen tandsundhed og på den anden side ikke var så høj, at den modvirkede brug af tandpleje. De politiske ønsker om at forhøje tilskuddet til tandpleje resulterede i et nyt tilskudssystem, der trådte i kraft 1. juli Hovedelementerne består af 1) en tandvårdscheck, 2) 100% egenbetaling af de første kr., 3) et högkostnadsskydd og endelig 4) et referenceprissystem som udgangspunkt for fastsættelsen af tilskud. Tandvårschecken skal animere til brug af regelmæssig tandpleje. Checken lyder på 150 kr. til personer i aldersgruppen år og 300 kr. til aldersgrupperne år samt 75 år og derover. Tandvårdschecken er tænkt som et generelt tilskud til primært undersøgelser og forebyggende tandpleje, men kan efter modtagerens ønske anvendes til alle former for tandpleje med undtagelse af rent kosmetisk tandpleje tandblegning eksempelvis. Checken tildeles patienten årligt, og der er mulighed for at foretage opsparing af maksimalt to stk. Har man undladt at gå til tandlæge i en periode på 12 måneder, er der således to stk. til rådighed til brug det efterfølgende år. Högkostnadsskyddet træder i funktion, når tandlægeregningen passerer skr. og indeholder et tilskud på 50% af udgiften til tandpleje fra skr. til skr. og 85% af udgiften over skr. 18

9 Tilskuddet er baseret på et system med referencepriser. Referenceprisen på den enkelte behandling afspejler størrelsen af de omkostninger, som er forbundet med behandlingen baseret på tid, der medgår, materialeudgifter, normale overheadsomkostninger m.m. Vælger en patient en tandlæge, der tager højere priser end referenceprisen, må patienten selv betale differencen, altså tilsvarende den norske model. Modtager en patient behandlinger til en samlet referencepris (udgift) på skr., vil det udløse et tilskud på kr. og en egenbetaling på skr. (beregning uden brug af tandvårdscheck som delvis betaling). Tilskuddet til tandpleje dækker i princippet al tandpleje med undtagelse af rent kosmetiske behandlinger. For at modvirke, at både tandlæge og patient kan have en fælles interesse i at peppe regningen i vejret, er der dog en række begrænsninger. Eksempelvis bliver der ikke ydet tilskud til en mk-krone, hvis en fyldning er en fagligt tilstrækkelig løsning, eller til tre implantater, hvis en treledet bro er en faglig god løsning. Tabel 2. Egenbetaling og tilskud til tandpleje Mio. skr Egenbetaling Statsligt tandvårdsstöd Tilskud % 14,9 13,5 21,7 19,8 Kilde: Budgetpropositionen 2006/07 og 2008/09. Fra 1999 til 2006 steg patienternes egenbetaling fra 8,1 mia. skr. til 12,5 mia. skr. og det statslige tilskud fra 1,4 mia. skr. til 3,1 mia. skr. Regnet som procent af den samlede omsætning steg tilskuddet fra 15% til næsten 20%. Af det samlede tilskud på 3,1 mia. skr. i 2006 vedrører halvdelen dog högkostnadsskyddet til de 65+-årige, der i 2007 i gennemsnit modtog et tilskud i stør- 19

10 relsen skr. Til øvrig tandpleje har tilskuddet således været i størrelsen 1,5 mia. skr. og procentuelt mindre end i Ikke 65+-årige har således i denne periode skullet betale en stigende andel af tandlægeregningen selv. Med ændringen i tilskudssystemet juli 2008 forventes det, at tilskuddet vil stige til omkring 6 mia. skr., og dermed at det samlede tilskud stiger fra at udgøre 20% af omsætningen i 2006 til fremover at udgøre 40%. Den svenske undersøgelse af de private husholdningers økonomiske forhold medtager kun husholdningernes samlede udgifter til sundhedsydelser og har ikke som den norske og den danske undersøgelse en specifik opgørelse af udgifter til tandlægehjælp. Ud fra oplysningerne om størrelsen af egenbetaling 1999, 2004 og 2006 viser beregninger, at udgiften til tandlægehjælp er steget fra at udgøre ca. 0,8% af husholdningernes samlede udgift til forbrug i 1999 til ca. 1% i begge årene 2004 og Danmark Det gældende system med tilskud til tandpleje har sin rod i den landsoverenskomst, som Dansk Tandlægeforening og sygekasserne blev enige om i Overenskomsten trådte i kraft 1. januar 1922 og tog højde for de forskelle, der hidtil havde gjort sig gældende mellem de enkelte sygekasser, hvoraf der dengang var Den enkelte sygekasse kunne nemlig selv beslutte, om dens medlemmer skulle have adgang til egentlig tandpleje i form af tandfyldning, rodbehandling og tandrensning eller alene tandudtrækning. På nær løbende regulering af takster fortsatte overenskomsten med hensyn til indhold uændret frem til 1961 altså i næsten 40 år. Efter fire år uden overenskomst blev Dansk Tandlægeforening og sygekasserne enige om en ny overenskomst, der trådte i kraft 15. december

11 I 1965-overenskomsten lagdes for alvor fundamentet til den i dag gældende overenskomst om tandpleje for personer over 18 år. Ændringerne bestod i, at alle født efter 1945 fik adgang til et forhøjet tilskud, hvis de regelmæssigt gik til tandlæge, dvs. bestilte tid til et tandeftersyn, når de modtog besked fra deres sygekasse om, at det var tid at komme til tandlæge. Som led i denne tilkaldeordning blev der også indført en ny ydelse en undersøgelse af tandsættet og instruktion i hjemmetandpleje hvordan man børster tænder. Overenskomsten brød desuden med det princip, at der tidligere havde været ens takster for fyldninger, rodbehandlinger og tandrensning. Med 1965-overenskomsten blev der taget hul på at forebygge tandsygdomme ved at tilskynde i første omgang de yngre årgange til at gå regelmæssigt til tandlæge. Patienter, der var omfattet af ordningen med regelmæssig tandpleje, betalte en fjerdedel af honoraret og sygekassen resten. Patienter, der ikke var omfattet af denne ordning, havde en højere egenbetaling nemlig en tredjedel af honoraret. Mere omfattende behandlinger som kroner, broer, aftagelig protetik m.m. var fortsat ikke omfattet af overenskomsten, og dermed var der intet tilskud. Her måtte patienterne selv betale regningen 100% en ordning, der også er gældende i dag. Sygekassernes opgaver blev som led i kommunalreformen i 1973 overført til amterne og 1965-overenskomsten fulgte ligeledes med og fortsatte i stort set uændret form frem til Stort set uændret med den undtagelse, at overenskomsten fra 1982 som en forsøgsordning også omfattede tilskud til behandling af parodontitis. Med 1988-overenskomsten blev der indført yderligere tiltag med henblik på at forebygge tandsygdomme i form af to nye ydelser: individuel forebyggende behandling (IFB) og diagnostisk forebyggende grundydelse (DFG). Desuden blev forsøgsordningen med tilskud til behandling af parodontitis gjort permanent. 21

12 Udvidelsen af overenskomsten med øget vægt på forebyggelse blev bl.a. finansieret ved, at ordningen med forhøjet tilskud til patienter, der gik regelmæssigt til tandlæge, blev afskaffet. I 1999 blev 1988-overenskomsten yderligere udbygget, og målet var at forbedre diagnostikken ved at give tilskud til bitewings i forbindelse med undersøgelser. Tabel 3. Tandlægeydelser omfattet af tilskud. Honorarer og tilskud april 2009 og tilskud Ydelse Honorar dkr. Tilskud % eller dkr. Fast Frit April 2009 April 1973 Undersøgelse (RDU) 233, år 65% 66%/75% Kontrol (krdu) 191, år 40% 66%/75% DFG 452,5 40%x Bitewings ved RDU, krdu og DFG 191,13 30% Bitewings, røntgen i øvrigt 128,00 Fjernet Tandrensning > 14 tænder 291,66 40% 66%/75% < 15 tænder 209,71 40% 66%/75% IFB 231,34 40% Kontrol IFB og DFG 191,13 40% Fyldinger 1 flade Amalgam 234,55 26%* 66%/75% Plast/Glasionomer 420,33 15%* Fyldinger 2 flader Amalgam 326,11 28%* 66%/75% Plast ja 90,01 Fyldninger 3 flader Amalgam 520,69 17% 66%/75% 22

13 Ydelse Honorar dkr. Tilskud % eller dkr. Plast ja 90,01 Rodbehandlinger Pulpaoverkapning 283,62 40% Koronal amputation 329,27 40% 66%/75% Akut oplukning 329,27 40% Apikal amputation ja 175,57 per k. 66%/75% Parodontalbehandling Almen parodontalbehandling 703,81 40% Udvidet parodontalbehandling 1.216,46 40% Udvidet tandrensning 399,56 40% Tandrodsrensning 150,93 40% Kirurgisk parodontalbehandling ja 191,13 Kontrol 40% Ekstraktion 421,74 40% 66%/75% Operation ja 163,01 i rubrikken for tilskud Ydelsen var ikke omfattet af overenskomsten. Med udgangspunkt i 1973, hvor amterne som nævnt overtog sygekassernes opgaver, er der efterfølgende både sket nedsættelser af tilskud og samtidig tilføjet behandlinger med tilskud. Generelt er de i 1973 eksisterende tilskud på henholdsvis 66% (ikke regelmæssig tandpleje) og 75% (regelmæssig tandpleje for personer født efter 1945) nedsat til 40%. For amalgamfyldninger er nedsættelsen endnu større. Regelmæssig-ordningen blev som nævnt helt afskaffet i Siden 1973 er der blevet indført tilskud til røntgenbilleder og operationer (april 1980) og til parodontalbehandlinger i form af en forsøgsordning i 1982, der senere blev gjort permanent i

14 I 1973 blev der alene givet tilskud til fyldninger med amalgam, fra 1980 også til enkeltfladede fyldninger med plast og fra 1985 også til nogle flerfladet fyldninger med plast. Fra efteråret 2008 blev der givet tilskud til samtlige fyldninger. Omlægningen blev gjort udgiftsneutral for det offentlige ved yderligere at nedsætte tilskuddet til amalgamfyldninger. På hele fyldningsområdet er dagens realitet, at egenbetalingen udgør i størrelsen 80-90%. Udviklingen, efter at det offentlige i 1973 overtog sygekassernes opgaver, kan karakteriseres ved, at der er sket reduktioner i nogle tilskud for at få finansieret, at der er blevet givet tilskud til nye behandlinger. Men i nogle tilfælde er der sket direkte nedsættelser af tilskuddet som led i finanspolitiske stramninger i 1981 og I 1994 blev tilskuddet til røntgenbilleder fjernet for at skabe økonomi til omsorgstandplejen (tandpleje for psykisk og fysisk handicappede, der ikke kan gøre brug af det almindelige tandplejetilbud). Tabel 4. Sygesikringsudgifter. Hovedposter 1974/75 og Mio. dkr. 1974/75 % 2007 % Stigning Gnsn. p.a. Almen lægehjælp 966,2 40, ,8 35,8 6,1% Speciallæge 318,6 13, ,1 13,3 6,5% Tandpleje 509,9 21, ,4 6,7 2,9% Medicin 529,7 22, ,1 39,8 8,4% Fysiurgisk behandling 85,0 3,5 833,8 4,3 7,2% Udgifter i alt 2.409,4 100, ,2 100,0 6,5% Kilde: Danmarks Statistik, Udgifter til sociale ydelser. Året efter at amterne havde overtaget tandplejen, udgjorde tilskud til tandpleje 21,2% af sygesikringens udgifter en andel, der er faldet til 6,7% i

15 Anden statistik tegner et tilsvarende billede, nemlig at patienterne betaler en større andel af tandlægeregningen selv. I 1980 udgjorde tilskuddet til tandpleje lidt over 60% af udgifterne til tandpleje, der var omfattet af overenskomsten, og 44% af den samlede omsætning af tandpleje til voksne. I 2005 er de tilsvarende tal faldet til henholdsvis lidt over 30% og under 20%. Egenbetalingen for tandlægehjælp udgjorde i 1995 ca. 0,6% af husholdningernes samlede udgifter, i ,7% og i ,8%. LITTERATUR 1. Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Rundskriv I-2/2009 B. Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement. 2. Tilgjengelighet, kompetanse og social utjevning Framtidas tannhelsetjenester. St.meld. nr. 35 ( ). Det Kongelige Hele og Omsorgsdepartement. 3. Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Norges offentlige utredninger 2005: Friskara tänder till rimliga kostnader. Statens Offentliga Utredningar. SOU 2007: Bättre Tandvårdsförsäkring för äldre. Statens Offentliga Utredningar. SOU 2001: Tänder hela livet nytt ersättningssystem för vuxentandvård. Statens Offentliga Utredningar. SOU 1998:2. 7. Hansen H C. Historien om sygekasserne. De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 Christian Holt Brugen af og betaling for tandpleje i Danmark, Sverige og Norge I Danmark så det første landsdækkende tilskudssystem

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger pris 630 kr./år 2013 1 Hvad er en tandforsikring? Tandlægeregningerne fylder ofte godt i budgettet - og kommer som oftest uventet. Men med en tandforsikring

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Voksentandpleje i Danmark

Voksentandpleje i Danmark Birthe Cortsen og Eskild Klausen Fredslund Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907 5 10 15 Unge voksne undgår tandlægebesøg Mens danskernes tandsundhed er blevet bedre og bedre, viser undersøgelser, at næsten hver tredje person mellem 18 og 29 år går sjældnere til regelmæssigt tandlægebesøg

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

Nyt kontingent 2014. Større tilskud og nye tiltag. Tilskud og takster 2014. Nyt & Sundt på Facebook. Er dit barn ulykkesforsikret?

Nyt kontingent 2014. Større tilskud og nye tiltag. Tilskud og takster 2014. Nyt & Sundt på Facebook. Er dit barn ulykkesforsikret? d - n y t n r. 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 Nyt kontingent 2014 n Side 2 Større tilskud og nye tiltag n Side 3 Tilskud og takster 2014 n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Nyt & Sundt på Facebook

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 Sag 52/2010 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Hovedstaden (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere