Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande"

Transkript

1 Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje er nemlig finansieret 100% af det offentlige. Norge dog med den undtagelse, at tandregulering ikke er vederlagsfri, men forbundet med delvis egenbetaling. Men når man forlader børne/ungdomstandplejen, vil en dansker, en svensker og en nordmand opleve tre forskellige tilskudssystemer. Artiklen beskriver de tre landes generelle tilskud til tandpleje og ikke specielle tilskud/ordninger rettet mod afgrænsede grupper, eksempelvis psykisk syge, handicappede og ældre på plejehjem eller i beskyttede boliger. Sammenfattende om forskellene: I Norge bliver der givet tilskud til personer med behov for mere omfattende tandpleje, der skyldes medfødte forhold. I Sverige bliver der primært givet tilskud til personer med omfattende behov for tandpleje og jo mere omfattende, jo mere tilskud. I Danmark bliver givet et generelt tilskud til alle, der alene omfatter basal tandpleje, dvs. undersøgelser, fyldninger osv., men ikke behandlinger med eksempelvis aftagelig eller fast protetik. Artiklen beskriver desuden kortfattet den historiske udvikling i tilskudssystemerne. Odontologi 2010 Munksgaard Danmark, København

2 Norge I Norge har der været tradition for, at voksenbefolkningen selv skal klare tandlægeregningen. Men traditionen er på retur, for i de senere år er der sket en betydelig stigning i det offentlige tilskud til voksentandplejen. Lov om sykeforsikring fra 1909 gav alene tilskud til ekstraktioner, når årsagen var smerte eller betændelse og eksempelvis ikke skulle tjene som grundlag for en protese. Et senere vedtaget forslag om tilskud til tandfyldninger blev sat i bero grundet udbruddet af første verdenskrig, og tilskuddet blev efterfølgende fjernet til fordel for en udbygning af tandplejen for skolebørn. Med undtagelse af tilskud til tandregulering, der blev indført i 1939, var den offentlige finansiering af tandplejen helt frem til begyndelsen af 1980 erne stort set forbeholdt børn og særlige grupper af voksenbefolkningen de såkaldt prioriterede grupper, psykisk syge m.fl. Tilskud til voksenbefolkningens tandpleje sker efter bestemmelserne i Lov om folketrygd. Der gælder fortsat en høj grad af egenbetaling, men også på dette område er der sket en gradvis større offentlig medfinansiering i kraft af en udvidelse af Folketrygdelovens 5-6, som omhandler støtte til tandbehandling, og en udvidelse af Folketrygdelovens 5-22, der omhandler bidrag til tandbehandling. 5-6 indeholdt lovpligtige tilskud, mens 5-22 indeholdt behandlinger, hvortil der kunne søges om tilskud. Folketrygdelovens 5-6 blev i 1998 udvidet med tilskud til patienter med sjældne medicinske tilstande, i 2002 med forhøjet tilskud til behandling af parodontitis og i efteråret 2003 med tilskud til rehabilitering af tandsættet som følge af parodontitis. Folketrygdelovens 5-22 blev i 1998 udvidet til at omfatte udskiftning af tandfyldninger pga. allergiske reaktioner og tandbehandling som følge af cancer i mundhulen. I 2001 med tilskud til implantater, fast eller aftagelig protetik som følge af tandekstraktioner som led i en infektionsforebyggende behandling. 12

3 Sideløbende blev der i 2003 indført en egenandelstak-2-ordning, som indeholdt tilskud til visse former for tandbehandling. Ordningen sigter på at give tilskud til patienter med særligt høje udgifter til tandpleje i forbindelse med sygdom. Reglerne om tilskud er siden blevet forenklet og er i dag samlet i 5-6, der giver ret til tilskud til tandbehandling i forbindelse med/som følge af 1) sjælden medicinsk sygdom, 2) læbe-kæbeganespalte, 3) svulster i mundhulen og tilgrænsende væv, 4) infektionsforebyggende behandlinger ved særlige medicinske tilstande, 5) sygdomme og anomalier i mund og kæbe, 6) parodontitis, 7) tandudviklingsforstyrrelser, 8) bidanomalier, 9) patologisk tab af tandsubstans ved attrisjon/erosion, 10) hyposalivasion, 11) allergiske reaktioner mod tanderstatningsmaterialer, 12) tandskade ved godkendt erhvervsskade, 13) tandskader i forbindelse med ulykke og 14) tandskader som følge af manglende egenomsorg i forbindelse med kronisk sygdom eller nedsat funktionsevne. Som hovedregel bliver der ikke givet tilskud til forebyggende behandlinger, tandrensning og behandling af caries og følgebehandlinger som følge af caries (kroner, broer m.m.). Der er dog tilskud til behandling af caries, hvis caries er et resultat af en bagvedliggende sygdom eller behandling heraf. Af pladshensyn gives en summarisk gennemgang af udvalgte tilskudsområder: Sjælden medicinsk sygdom omfatter enkeltdiagnoser, der forekommer i et antal op til 1: indbyggere. Diagnoserne optræder på en A- henholdsvis B-liste, hvor A-listen (178 diagnoser) udløser ret til tilskud, mens B-listen indeholder diagnoser, der kun giver tilskud, hvis tandlægen vurderer, at sygdommen eller behandlingen heraf har medført øget behov for tandbehandling. Infektionsforebyggende behandling dækker støtte til behandlinger, hvor spredning af infektion fra mundhulen indebærer en alvorlig og livstruende risiko i forbindelse med behandling eller 13

4 sygdom. Det gælder eksempelvis i forbindelse med hjerteoperation, dialysebehandling, knoglemarvstransplantation og HIV/ AIDS m.fl. Hvis det er nødvendigt at ekstrahere tænder, bliver der også ydet tilskud til nødvendig rehabilitering. Behandling af marginal parodontitis og periimplantitis. Der gives tilskud til systematisk behandling med henblik på at opnå kontrol med infektion. Behandlingen skal være målrettet og fagligt struktureret og udføres fortløbende. Der er desuden tilskud til rehabiliterende behandling som følge af mistede tænder til og med præmolarer. Størrelsen af tilskud bestemmes ud fra takster fastsat af Helseog omsorgsdepartementet. Taksterne er vejledende, og i de tilfælde, hvor tandlægens honorar er højere, må patienten foruden egenandelen betale differencen mellem taksten og tandlægens honorar. Patienter, der lider af sygdomme og anomalier i mund og kæbe samt behandles og rehabiliteres for marginal periodontit, er beskyttet mod høje udgifter i kraft af, at godkendte egenandele indgår i egenandelstak-2-ordningen. Det samme gælder udgifter ved forundersøgelser i forbindelse med tandregulering. Grænsen for egenandelsbetaling er kr. (januar 2009), herefter er der frikort til betaling for yderligere egenandel. Også her gælder det, at patienterne selv skal dække merudgifter, hvis tandlægens honorar er større end den fastsatte takst. Tilskud til tandpleje efter 5-6 beløb sig i 2006 til i alt 743,2 mio. nkr. Heraf udgør tilskud til tandregulering hovedparten, nemlig 355,2 mio. nkr. (48%). Tilskud til kirurgisk behandling udgør 96,3 mio. nkr., rehabilitering i tilknytning til parodontose 86,3 mio. nkr. og behandling af parodontose 61,9 mio. nkr. Disse tilskud udgør altså tilsammen 599,7 mio. nkr. eller 80% af det samlede tilskud. Efter 5-22 blev der samme år givet 103,4 mio. nkr. i tilskud. Samlet blev der således i 2006 givet et tilskud på 846,6 mio. nkr. i tilskud til tandpleje. 14

5 Som det fremgår, udgør tilskud til tandregulering en væsentlig andel af det samlede tilskud og går i sagens natur primært til børns tandregulering. Omkring 5-6% af voksenbefolkningen modtog i 2006 tilskud til tandpleje, og de fik i gennemsnit ca kr. i tilskud. Patienternes egenbetaling er opgjort til ca. 6 mia. nkr. i 2005, og de modtog i tilskud efter mio. nkr. Med tillæg af tilskud efter 5-22 på skønsmæssigt 100 mio. nkr. var det samlede tilskud således omkring 11% af de samlede udgifter til tandlægehjælp i privat praksis. Tilskud til tandpleje steg kun moderat i perioden 1995 til 2000 (fra omkring 200 mio. nkr. til 300 mio. nkr.). Siden er tilskuddet steget mere markant. Mens tilskud til tandpleje kun udgjorde 1,6% af det samlede tilskud til helsetjenester i 2000, er andelen steget til 5,4% i Hvis omsætningen i privat praksis er øget svarende til den almindelige prisudvikling, er tilskuddet til tandpleje steget fra ca. 11% af udgifterne til tandpleje i 2005 til 14-15% i Tabel 1. Tilskud til helsetjenester. 2000, 2004 og Mio. nkr % 2004 % 2008* % Tilskud i alt ,7 100, ,3 100, ,0 100,0 Heraf 0,0 Almen lægehjælp 1.690,8 10, ,7 11, ,0 13,7 Speciallæge 882,4 5, ,3 5, ,0 5,4 Medicin 5.678,8 36, ,1 41, ,0 36,7 Tandlæge** 252,1 1,6 573,9 3, ,0 5,4 Tandlæge, frikort 0,4 0,0 2,4 0,0 * Skøn på basis af kvartal, ** og 2004-tilskud efter 5-22 ikke medregnet. Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet. 15

6 Egenbetalingen for tandlægehjælp udgør i Norge stabilt omkring 1% af husholdningernes samlede forbrug. I forbrugerundersøgelsen brugte en norsk husholdning i gennemsnit nkr. på tandpleje ud af et samlet forbrug på nkr., hvilket svarer til 0,9%. I den seneste forbrugsundersøgelse er udgiften til tandlægehjælp steget til kr. eller 1% af det samlede forbrug. Sverige Det nuværende tilskudssystem har sine rødder i Tandvårdsreformen fra Reformen bestod af to dele, nemlig en offentligt finansieret tandlægeforsikring for voksne og en udbygning af folktandvården. Udbygningen af folktandvården skulle sikre vederlagsfri tandpleje til børn og unge til og med 19 år og samtidig forbedre voksenbefolkningens mulighed for at efterspørge tandpleje ved at skabe en bedre geografisk adgang til tandpleje og til en overkommelig udgift ved at indføre en tandvårdsforsikring. Tandvårdsforsikringen tog udgangspunkt i en tandvårdstaxan, der fastsatte den samlede pris for tandlægeydelser og fordelingen på egenbetaling og tilskud fra tandvårdsforsikringen. Det var et af principperne for fastsættelsen af priserne for de forskellige behandlinger, at alle behandlinger set med tandlægens øjne skulle være lige lønsomme. Ved reformens indførelse betalte patienterne 50% af honoraret og tandvårdsforsikringen de resterende 50%. Der var samtidig knyttet et högkostnadsskyd til forsikringen, således at egenbetalingen ved udgifter over skr. blev reduceret til 25% og tilskuddet modsvarende forhøjet til 75%. Tilskudssystemet blev i de efterfølgende år og frem til 1999 revideret ti gange med en stadig nedsættelse af högkostnadsskyddet og modsvarende stigende patientbetaling, eksempelvis 1. juli 1992, hvor tilskuddet var 30% for udgifter under

7 skr., 50% tilskud for udgifter fra til skr. og 75% for udgifter over skr. Der var dog fra politisk side en stigende utilfredshed med, at det offentlige tilskud mere og mere blev koncentreret til omfattende behandlinger for en stadig mindre gruppe af voksne. Man efterlyste derfor et tilskudssystem, der i højere grad fremmede forebyggelse af tandsygdomme, frem for et system, der alene gav tilskud til allerede opstået store behov for behandling. I 1996 varslede den daværende regering, at tilskud til voksenbefolkningens tandpleje skulle afskaffes, så der alene skulle ydes tilskud til særlige grupper af patienter, der pga. sygdom eller funktionshindringer havde et øget behov for tandpleje, altså et tilskud efter den norske model. Forslaget mødte dog kraftig modstand og blev ikke gennemført. I stedet blev der fra januar 1999 indført et nyt tilskudssystem, som på især to punkter var et opgør med det tidligere system. For det første fik nu alle et tilskud til basal tandpleje undersøgelser, forebyggelse og sædvanlige behandlinger (fyldninger, rodbehandlinger osv.). Högkostnadsskyddet fortsatte i form af et karensbeløb på skr., førend der blev ydet tilskud til mere omfattende behandlinger (kroner, broer osv.). Ordningen med offentlig fastsættelse af priser på tandlægeydelser blev afskaffet der blev dermed indført et system med fri prisfastsættelse. Personer med særligt stort behov for tandpleje pga. langvarig sygdom eller handicap fik et forhøjet tilskud til basaltandpleje og skulle ikke betale karensbeløbet for omfattende behandlinger. Ordningen blev fra 1. juli 2002 udbygget med et øget högkostnadsskydd for 65-årige og derover. Afskaffelsen af den offentlige regulering af honorarerne på tandpleje resulterede dog i større prisstigninger på tandpleje end forventet. Da tilskuddene til tandpleje var fastsat som faste beløb, blev værdien af det offentlige tilskud derfor gradvis udhulet 17

8 patienterne måtte med andre ord betale en større andel af regningen selv. Det vakte derfor politisk bekymring, at frekvensen for tandlægebesøg for aldersgruppen årige i perioden faldt med 10%, og at den tillige var faldende for de årige. Det vakte desuden bekymring, at kun lidt over halvdelen af de årige kom til tandlæge i løbet af et kalenderår. Fra politisk side var der ønske om et nyt tilskudssystem, der 1) motiverede til regelmæssig brug af tandpleje og forebyggelse og 2) indeholdt en balanceret egenbetaling i form af et karensbeløb, der på den ene side motiverede til ansvar for egen tandsundhed og på den anden side ikke var så høj, at den modvirkede brug af tandpleje. De politiske ønsker om at forhøje tilskuddet til tandpleje resulterede i et nyt tilskudssystem, der trådte i kraft 1. juli Hovedelementerne består af 1) en tandvårdscheck, 2) 100% egenbetaling af de første kr., 3) et högkostnadsskydd og endelig 4) et referenceprissystem som udgangspunkt for fastsættelsen af tilskud. Tandvårschecken skal animere til brug af regelmæssig tandpleje. Checken lyder på 150 kr. til personer i aldersgruppen år og 300 kr. til aldersgrupperne år samt 75 år og derover. Tandvårdschecken er tænkt som et generelt tilskud til primært undersøgelser og forebyggende tandpleje, men kan efter modtagerens ønske anvendes til alle former for tandpleje med undtagelse af rent kosmetisk tandpleje tandblegning eksempelvis. Checken tildeles patienten årligt, og der er mulighed for at foretage opsparing af maksimalt to stk. Har man undladt at gå til tandlæge i en periode på 12 måneder, er der således to stk. til rådighed til brug det efterfølgende år. Högkostnadsskyddet træder i funktion, når tandlægeregningen passerer skr. og indeholder et tilskud på 50% af udgiften til tandpleje fra skr. til skr. og 85% af udgiften over skr. 18

9 Tilskuddet er baseret på et system med referencepriser. Referenceprisen på den enkelte behandling afspejler størrelsen af de omkostninger, som er forbundet med behandlingen baseret på tid, der medgår, materialeudgifter, normale overheadsomkostninger m.m. Vælger en patient en tandlæge, der tager højere priser end referenceprisen, må patienten selv betale differencen, altså tilsvarende den norske model. Modtager en patient behandlinger til en samlet referencepris (udgift) på skr., vil det udløse et tilskud på kr. og en egenbetaling på skr. (beregning uden brug af tandvårdscheck som delvis betaling). Tilskuddet til tandpleje dækker i princippet al tandpleje med undtagelse af rent kosmetiske behandlinger. For at modvirke, at både tandlæge og patient kan have en fælles interesse i at peppe regningen i vejret, er der dog en række begrænsninger. Eksempelvis bliver der ikke ydet tilskud til en mk-krone, hvis en fyldning er en fagligt tilstrækkelig løsning, eller til tre implantater, hvis en treledet bro er en faglig god løsning. Tabel 2. Egenbetaling og tilskud til tandpleje Mio. skr Egenbetaling Statsligt tandvårdsstöd Tilskud % 14,9 13,5 21,7 19,8 Kilde: Budgetpropositionen 2006/07 og 2008/09. Fra 1999 til 2006 steg patienternes egenbetaling fra 8,1 mia. skr. til 12,5 mia. skr. og det statslige tilskud fra 1,4 mia. skr. til 3,1 mia. skr. Regnet som procent af den samlede omsætning steg tilskuddet fra 15% til næsten 20%. Af det samlede tilskud på 3,1 mia. skr. i 2006 vedrører halvdelen dog högkostnadsskyddet til de 65+-årige, der i 2007 i gennemsnit modtog et tilskud i stør- 19

10 relsen skr. Til øvrig tandpleje har tilskuddet således været i størrelsen 1,5 mia. skr. og procentuelt mindre end i Ikke 65+-årige har således i denne periode skullet betale en stigende andel af tandlægeregningen selv. Med ændringen i tilskudssystemet juli 2008 forventes det, at tilskuddet vil stige til omkring 6 mia. skr., og dermed at det samlede tilskud stiger fra at udgøre 20% af omsætningen i 2006 til fremover at udgøre 40%. Den svenske undersøgelse af de private husholdningers økonomiske forhold medtager kun husholdningernes samlede udgifter til sundhedsydelser og har ikke som den norske og den danske undersøgelse en specifik opgørelse af udgifter til tandlægehjælp. Ud fra oplysningerne om størrelsen af egenbetaling 1999, 2004 og 2006 viser beregninger, at udgiften til tandlægehjælp er steget fra at udgøre ca. 0,8% af husholdningernes samlede udgift til forbrug i 1999 til ca. 1% i begge årene 2004 og Danmark Det gældende system med tilskud til tandpleje har sin rod i den landsoverenskomst, som Dansk Tandlægeforening og sygekasserne blev enige om i Overenskomsten trådte i kraft 1. januar 1922 og tog højde for de forskelle, der hidtil havde gjort sig gældende mellem de enkelte sygekasser, hvoraf der dengang var Den enkelte sygekasse kunne nemlig selv beslutte, om dens medlemmer skulle have adgang til egentlig tandpleje i form af tandfyldning, rodbehandling og tandrensning eller alene tandudtrækning. På nær løbende regulering af takster fortsatte overenskomsten med hensyn til indhold uændret frem til 1961 altså i næsten 40 år. Efter fire år uden overenskomst blev Dansk Tandlægeforening og sygekasserne enige om en ny overenskomst, der trådte i kraft 15. december

11 I 1965-overenskomsten lagdes for alvor fundamentet til den i dag gældende overenskomst om tandpleje for personer over 18 år. Ændringerne bestod i, at alle født efter 1945 fik adgang til et forhøjet tilskud, hvis de regelmæssigt gik til tandlæge, dvs. bestilte tid til et tandeftersyn, når de modtog besked fra deres sygekasse om, at det var tid at komme til tandlæge. Som led i denne tilkaldeordning blev der også indført en ny ydelse en undersøgelse af tandsættet og instruktion i hjemmetandpleje hvordan man børster tænder. Overenskomsten brød desuden med det princip, at der tidligere havde været ens takster for fyldninger, rodbehandlinger og tandrensning. Med 1965-overenskomsten blev der taget hul på at forebygge tandsygdomme ved at tilskynde i første omgang de yngre årgange til at gå regelmæssigt til tandlæge. Patienter, der var omfattet af ordningen med regelmæssig tandpleje, betalte en fjerdedel af honoraret og sygekassen resten. Patienter, der ikke var omfattet af denne ordning, havde en højere egenbetaling nemlig en tredjedel af honoraret. Mere omfattende behandlinger som kroner, broer, aftagelig protetik m.m. var fortsat ikke omfattet af overenskomsten, og dermed var der intet tilskud. Her måtte patienterne selv betale regningen 100% en ordning, der også er gældende i dag. Sygekassernes opgaver blev som led i kommunalreformen i 1973 overført til amterne og 1965-overenskomsten fulgte ligeledes med og fortsatte i stort set uændret form frem til Stort set uændret med den undtagelse, at overenskomsten fra 1982 som en forsøgsordning også omfattede tilskud til behandling af parodontitis. Med 1988-overenskomsten blev der indført yderligere tiltag med henblik på at forebygge tandsygdomme i form af to nye ydelser: individuel forebyggende behandling (IFB) og diagnostisk forebyggende grundydelse (DFG). Desuden blev forsøgsordningen med tilskud til behandling af parodontitis gjort permanent. 21

12 Udvidelsen af overenskomsten med øget vægt på forebyggelse blev bl.a. finansieret ved, at ordningen med forhøjet tilskud til patienter, der gik regelmæssigt til tandlæge, blev afskaffet. I 1999 blev 1988-overenskomsten yderligere udbygget, og målet var at forbedre diagnostikken ved at give tilskud til bitewings i forbindelse med undersøgelser. Tabel 3. Tandlægeydelser omfattet af tilskud. Honorarer og tilskud april 2009 og tilskud Ydelse Honorar dkr. Tilskud % eller dkr. Fast Frit April 2009 April 1973 Undersøgelse (RDU) 233, år 65% 66%/75% Kontrol (krdu) 191, år 40% 66%/75% DFG 452,5 40%x Bitewings ved RDU, krdu og DFG 191,13 30% Bitewings, røntgen i øvrigt 128,00 Fjernet Tandrensning > 14 tænder 291,66 40% 66%/75% < 15 tænder 209,71 40% 66%/75% IFB 231,34 40% Kontrol IFB og DFG 191,13 40% Fyldinger 1 flade Amalgam 234,55 26%* 66%/75% Plast/Glasionomer 420,33 15%* Fyldinger 2 flader Amalgam 326,11 28%* 66%/75% Plast ja 90,01 Fyldninger 3 flader Amalgam 520,69 17% 66%/75% 22

13 Ydelse Honorar dkr. Tilskud % eller dkr. Plast ja 90,01 Rodbehandlinger Pulpaoverkapning 283,62 40% Koronal amputation 329,27 40% 66%/75% Akut oplukning 329,27 40% Apikal amputation ja 175,57 per k. 66%/75% Parodontalbehandling Almen parodontalbehandling 703,81 40% Udvidet parodontalbehandling 1.216,46 40% Udvidet tandrensning 399,56 40% Tandrodsrensning 150,93 40% Kirurgisk parodontalbehandling ja 191,13 Kontrol 40% Ekstraktion 421,74 40% 66%/75% Operation ja 163,01 i rubrikken for tilskud Ydelsen var ikke omfattet af overenskomsten. Med udgangspunkt i 1973, hvor amterne som nævnt overtog sygekassernes opgaver, er der efterfølgende både sket nedsættelser af tilskud og samtidig tilføjet behandlinger med tilskud. Generelt er de i 1973 eksisterende tilskud på henholdsvis 66% (ikke regelmæssig tandpleje) og 75% (regelmæssig tandpleje for personer født efter 1945) nedsat til 40%. For amalgamfyldninger er nedsættelsen endnu større. Regelmæssig-ordningen blev som nævnt helt afskaffet i Siden 1973 er der blevet indført tilskud til røntgenbilleder og operationer (april 1980) og til parodontalbehandlinger i form af en forsøgsordning i 1982, der senere blev gjort permanent i

14 I 1973 blev der alene givet tilskud til fyldninger med amalgam, fra 1980 også til enkeltfladede fyldninger med plast og fra 1985 også til nogle flerfladet fyldninger med plast. Fra efteråret 2008 blev der givet tilskud til samtlige fyldninger. Omlægningen blev gjort udgiftsneutral for det offentlige ved yderligere at nedsætte tilskuddet til amalgamfyldninger. På hele fyldningsområdet er dagens realitet, at egenbetalingen udgør i størrelsen 80-90%. Udviklingen, efter at det offentlige i 1973 overtog sygekassernes opgaver, kan karakteriseres ved, at der er sket reduktioner i nogle tilskud for at få finansieret, at der er blevet givet tilskud til nye behandlinger. Men i nogle tilfælde er der sket direkte nedsættelser af tilskuddet som led i finanspolitiske stramninger i 1981 og I 1994 blev tilskuddet til røntgenbilleder fjernet for at skabe økonomi til omsorgstandplejen (tandpleje for psykisk og fysisk handicappede, der ikke kan gøre brug af det almindelige tandplejetilbud). Tabel 4. Sygesikringsudgifter. Hovedposter 1974/75 og Mio. dkr. 1974/75 % 2007 % Stigning Gnsn. p.a. Almen lægehjælp 966,2 40, ,8 35,8 6,1% Speciallæge 318,6 13, ,1 13,3 6,5% Tandpleje 509,9 21, ,4 6,7 2,9% Medicin 529,7 22, ,1 39,8 8,4% Fysiurgisk behandling 85,0 3,5 833,8 4,3 7,2% Udgifter i alt 2.409,4 100, ,2 100,0 6,5% Kilde: Danmarks Statistik, Udgifter til sociale ydelser. Året efter at amterne havde overtaget tandplejen, udgjorde tilskud til tandpleje 21,2% af sygesikringens udgifter en andel, der er faldet til 6,7% i

15 Anden statistik tegner et tilsvarende billede, nemlig at patienterne betaler en større andel af tandlægeregningen selv. I 1980 udgjorde tilskuddet til tandpleje lidt over 60% af udgifterne til tandpleje, der var omfattet af overenskomsten, og 44% af den samlede omsætning af tandpleje til voksne. I 2005 er de tilsvarende tal faldet til henholdsvis lidt over 30% og under 20%. Egenbetalingen for tandlægehjælp udgjorde i 1995 ca. 0,6% af husholdningernes samlede udgifter, i ,7% og i ,8%. LITTERATUR 1. Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Rundskriv I-2/2009 B. Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement. 2. Tilgjengelighet, kompetanse og social utjevning Framtidas tannhelsetjenester. St.meld. nr. 35 ( ). Det Kongelige Hele og Omsorgsdepartement. 3. Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Norges offentlige utredninger 2005: Friskara tänder till rimliga kostnader. Statens Offentliga Utredningar. SOU 2007: Bättre Tandvårdsförsäkring för äldre. Statens Offentliga Utredningar. SOU 2001: Tänder hela livet nytt ersättningssystem för vuxentandvård. Statens Offentliga Utredningar. SOU 1998:2. 7. Hansen H C. Historien om sygekasserne. De samvirkende centralforeninger af sygekasser i Danmark

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 Christian Holt Brugen af og betaling for tandpleje i Danmark, Sverige og Norge I Danmark så det første landsdækkende tilskudssystem

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Artiklen har fokus på at beskrive, hvad patienter i Danmark,

Artiklen har fokus på at beskrive, hvad patienter i Danmark, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Tilskudssystemer til tandpleje i Skandinavien I Danmark så det første landsdækkende tilskudssystem dagens lys i 1921 med fokus på alene at omfatte de mest basale

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

Nul huller i økonomien

Nul huller i økonomien Nul huller i økonomien VED GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S 1 Nu kan du undgå økonomiske overraskelser hos din tandlæge Velkommen til Dansk Tandforsikring Danskerne bruger mellem 50.000 og 500.000 kr. på tandlægeregninger

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer 2009/1 BSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. oktober 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse - Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger pris 630 kr./år 2013 1 Hvad er en tandforsikring? Tandlægeregningerne fylder ofte godt i budgettet - og kommer som oftest uventet. Men med en tandforsikring

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Redigeret juni 2015 Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Eksemplerne er taget med udgangspunkt i DentalSuite opdateringskurserne Side 1 Følgende ydelsesbeskrivelser

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 1 ; - Årsrapport omhandlende tandsundhedsudviklingen i Struer frem til 2012 er baseret på talmateriale fra Sundhedsstyrelsen. På grundlag af indberetning af

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere