Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Fritstående espressomaskine"

Transkript

1 Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Transportemballage og bortskaffelse Transportemballage Emballagen beskytter espressomaskinen mod transportskader. Gem originalemballagen og styropordelene, så espressomaskinen kan transporteres sikkert ved en eventuel flytning. Desuden bør originalemballagen opbevares i tilfælde af service, så espressomaskinen i så fald kan fremsendes sikkert til Miele Teknisk Service. Bortskaffelse af en gammel espressomaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle espressomaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle espressomaskinen på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle espressomaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Transportemballage og bortskaffelse...2 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Beskrivelse af espressomaskinen...15 Betjenings- og visningselementer...16 Tilbehør Første ibrugtagning...18 Inden første ibrugtagning...18 Første ibrugtagning...18 Vandhårdhed...19 Betjening Vand påfyldes Kaffebønner påfyldes...22 Espressomaskinen tændes og slukkes Kopopvarmning...24 Udløbsdysen indstilles efter kophøjden...25 Tilberedning af drikke...26 Kaffespecialiteter...26 To portioner...27 Tilberedning afbrydes...27 Kaffedrikke af kaffepulver...28 Kaffepulver påfyldes Tilberedning af kaffedrikke af kaffepulver...29 Drikke med mælk Varmt vand Drikke tilberedes ud fra en profil...32 Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker...33 Malegrad...33 Parametrene for en drik vises og ændres...34 Malemængde...34 Bryggetemperatur Forbrygning...35 Mængde for drik Mængden for en drik ændres ved tilberedning af drikke...36 Mængde for drik ændres i menuen "Parameter"...38 Mængde for drik ændres for forskellige profiler

4 Indholdsfortegnelse Profiler...39 Menuen Profiler kaldes frem...39 Profil oprettes Profil vælges...40 Navn ændres...40 Profil slettes...40 Profil skiftes...41 Indstillinger Menuen Indstillinger kaldes frem: Indstillinger ændres og gemmes Oversigt over mulige indstillinger...43 Sprog...44 Klokkeslæt...44 Timer...44 Ecomodus...45 Lys...45 Info (Informationer vises) Espressomaskinen spærres (Lås) )...46 Vandhårdhed...46 Displayets lysstyrke...46 Lydstyrke...46 Kopopvarmning...46 Standardindstilling...47 Udstillingsprogram (Forhandlere) Rengøring og vedligeholdelse...48 Overblik...48 Espressomaskinen skylles Mælkerør...50 Udløbsdyse med integreret opskumningsenhed (cappuccinator) Mælkebeholder...53 Vandbeholder...54 Afdrypningsplade...54 Afdrypningsbakke og affaldsbeholder...55 Bønnebeholder og pulverskakt...56 Bryggeenhed...56 Bryggeenheden tages ud og rengøres i hånden...56 Bryggeenheden affedtes...58 Kabinet

5 Indholdsfortegnelse Espressomaskinen afkalkes...60 Småfejl udbedres...62 Transport...73 Afdampning...73 Emballering...73 Service / garanti...74 Sådan spares der energi...77 Eltilslutning...78 Opstillingsanvisning...79 Mål...80 Tekniske data...81 Adresser

6 Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på espressomaskinen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 6

7 Retningslinjer vedrørende brugen Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine er beregnet til anvendelse i privat husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Eksempler på husholdningslignende opstillingssteder: Butikker, kontorer og andre arbejdspladser, landbrugbedrifter og hoteller, moteller, pensionater og andre typiske boligmiljøer, hvor espressomaskinen anvendes af kunder. Espressomaskinen er ikke beregnet til anvendelse udendørs. Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende formål til tilberedning af drikke som espresso, cappuccino, latte macchiato og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Risiko for skoldning og forbrænding ved udløbsdyserne! Vær opmærksom på, at børns hud er betydeligt mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Sørg for, at børn ikke berører varme dele på espressomaskinen eller holder kropsdele under udløbsdyserne. Opstil espressomaskinen uden for børns rækkevidde. Børn under 8 år skal holdes væk fra espressomaskinen og nettilslutningsledningen. Børn på 8 år eller derover må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt. Børn på 8 år eller derover skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn på 8 år eller derover må ikke rengøre espressomaskinen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af espressomaskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen. Vær opmærksom på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den opstilles. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug! Før tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand. Pålidelig og sikker drift kan kun garanteres, når espressomaskinen er tilsluttet det offentlige strømnet. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af espressomaskinen. Træk straks stikket ud, hvis der opstår mistanke om skader eller fx brændt lugt. Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges af skarpe kanter. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned. Ellers er der risiko for at snuble i den, og espressomaskinen kan blive beskadiget. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Espressomaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Anvend kun espressomaskinen ved en omgivelsestemperatur mellem +10 C og +38 C. Fare for overopvarmning! Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring espressomaskinen. Dæk ikke espressomaskinen til med klude eller lignende under brugen. Hvis espressomaskinen opstilles bag en lukket køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Undlad at lukke lågen, mens espressomaskinen er i brug. Beskyt espressomaskinen mod vand og vandsprøjt. Kom ikke espressomaskinen i vand. Reparationer, inkl. udskiftning af nettilslutningslednngen, må kun foretages af Miele Teknisk Service eller en anden fagmand. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. Reparation af espressomaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Ved reparation skal espressomaskinen være afbrudt fra elnettet. Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når espressomaskinens netstik er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. sikringerne i installationen er slået fra. skruesikringerne i installationen er skruet helt ud. Ved længere tids fravær bør espressomaskinen slukkes på hovedafbryderen. Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis der anvendes andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Den daglige brug Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdyserne! Udstrømmende væsker og damp er meget varme. Bemærk følgende: Undgå at holde kropsdele under udløbene, når der kommer væske eller damp ud. Undlad at berøre de varme dele. Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Sørg derfor for, at udløbsdyserne er rene og korrekt monteret. Vandet i afdrypningsbakken kan også være meget varmt. Tøm afdrypningsbakken forsigtigt. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Rengør espressomaskinen grundigt inden første ibrugtagning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Vær opmærksom på følgende for det anvendte vand for at undgå skader på espressomaskinen: Fyld kun koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand kan beskadige espressomaskinen. Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse! Anvend ikke mineralvand. Dette giver kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. Anvend ikke vand fra omvendte osmoseanlæg. Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen. Fyld aldrig kaffebønner behandlet med tilsætningsstoffer eller malet kaffe i bønnebeholderen. Anvend ikke råkaffe (grønne, ubrændte kaffebønner) eller kaffeblandinger, der indeholder råkaffe. Råkaffebønnerne er meget hårde og indeholder stadig en vis restfugtighed. Maleenheden i espressomaskinen kan blive beskadiget allerede første gang, der males kaffe. Sukker ødelægger espressomaskinen! Fyld aldrig kaffebønner, der er forbehandlet med sukker, karamel el.lign., eller sukkerholdige væsker i espressomaskinen. Fyld kun malet kaffe eller rengøringstabs i pulverskakten. Rengøringstabsene affedter espressomaskinens bryggeenhed. Anvend ikke karamelliseret pulverkaffe. Sukkeret heri klæber sammen og tilstopper espressomaskinens bryggeenhed. Rengøringstabs til affedtning af bryggeenheden opløser ikke disse tilklæbninger. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Anvend udelukkende mælk uden tilsætninger. De fleste sukkerholdige tilsætninger tilklistrer mælkerøret. Brug udelukkende pasteuriseret mælk, hvis der anvendes animalsk mælk. Hold aldrig brændende alkoholblandinger under udløbsdyserne. Kunststofdele på espressomaskinen kan antændes og smelte. Anbring ikke åben ild, fx et stearinlys, på eller ved siden af espressomaskinen. Espressomaskinen kan blive antændt af flammen, hvorved der kan opstå brand. Bemærk følgende mht. rengøring af espressomaskinen: Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen før rengøring. Rengør espressomaskinen og mælkebeholderen dagligt (se yderligere informationer i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at rengøre de mælkeførende dele grundigt og regelmæssigt. Mælk indeholder fra naturen kim, der formerer sig ved utilstrækkelig rengøring. Snavs i espressomaskinen kan være sundhedsskadeligt. Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Afkalk espressomaskinen regelmæssigt afhængig af vandhårdheden. Foretag afkalkningen oftere, hvis vandet er meget kalkholdigt. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af manglende afkalkning, forkert afkalkningsmiddel eller uegnede koncentrationer. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Affedt bryggeenheden regelmæssigt med rengøringstabsene. Tilstopning af bryggeenheden afhænger af fedtindholdet i den anvendte kaffesort. Espresso-/kaffegrums betragtes som biologisk affald og kan anvendes til kompost. Skyl det aldrig ud i vasken. Det kan tilstoppe afløbet. Rengør aldrig genstande med espressomaskinen. 14

15 Beskrivelse af espressomaskinen Netafbryder (til venstre forneden) Varmtvandsudløb* Betjenings- og visningselementer Kopopvarmning* Vandbeholder Kaffepulverskakt Bønnebeholder Indstilling af malegrad (bag ved servicedøren) Bryggeenhed (bag ved servicedøren) * CM 6310 Udløbsdyse med integreret opskumningsenhed (cappuccinator) Parkeringsposition for mælkerøret (bag servicedøren) Afdrypningsbakke med låg og affaldsbeholder Hul til mælkerøret Holder til afdrypningsplade og afdrypningsbakke Mælkebeholder i rustfrit stål* 15

16 Betjenings- og visningselementer Tænd/Sluk Driktaster Display "Tilbage" Piletaster OK Optisk interface LED Indstillinger Parametre Profiler To portioner Flere programmer Tænd og Sluk Tilberedning af Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Informationer om aktuel handling eller status Returnering til foregående menu, afbrydelse af utilsigtede handlinger Visning af yderligere valgmuligheder i displayet og markering af et valg Displaymeldinger bekræftes, og indstillinger gemmes (kun til Miele Teknisk Service) Lyser pulserende, når maskinen er tændt, men displayet er sort Indstillinger vises og ændres Indstillinger for tilberedning af drikke ændres Profiler oprettes og håndteres Tilberedning af to portioner af en drik Flere drikke som fx ristretto, kaffe - stor, café latte, varm mælk og mælkeskum, varmt vand* Vedligeholdelsesprogrammer * CM

17 Tilbehør Følgende tilbehør følger med afhængig af model: Kaffeske Til dosering af kaffepulver Mælkebeholder i rustfrit stål MB-CM* Holder mælken kold længere (kapacitet 0,5 l) Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden (Startsæt) Afkalkningstabs Til afkalkning af rørene (Startsæt) Teststrimler Til bestemmelse af vandhårdheden Rengøringsbørste Til rengøring af mælkerøret Afhængig af espressomaskinetype tilbyder Miele en række nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler. Allround-mikrofiberklud Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs Rengøringsmiddel til mælkerør Til rengøring af mælkesystemet Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne Mælkebeholder i rustfrit stål MB-CM Holder mælken kold længere (kapacitet 0,5 l) Disse produkter og yderligere tilbehør kan bestilles på ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf eller hos Miele-forhandleren. * CM

18 Første ibrugtagning Inden espressomaskinen tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt, så man bliver fortrolig med maskinen og betjeningen af den. Inden første ibrugtagning Opstil espressomaskinen, og fjern eventuel beskyttelsesfolie (se afsnittet Opstillingsanvisning). Rengør espressomaskinen grundigt (se Rengøring og vedligeholdelse), inden der fyldes vand og kaffebønner i espressomaskinen. Sæt espressomaskinens stik i stikkontakten (se Eltilslutning). Første ibrugtagning Netafbryderen på venstre side af espressomaskinen står på "l". Sprog Berør piletasterne, indtil det ønskede sprog er fremhævet, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det ønskede land er fremhævet, og berør OK. Indstillingen gemmes. Klokkeslæt Berør piletasterne, indtil det aktuelle timetal vises, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det aktuelle minuttal vises, og berør OK. Indstillingen gemmes. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". I displayet vises "Fyld vandbeholderen, og sæt den ind". Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Tip: Følg de videre trin i brugsanvisningen for at indstille espressomaskinen individuelt og blive fortrolig med den. Så snart espressomaskinen er tilsluttet elnettet, vises meldingen "Miele - Willkommen" i displayet. 18

19 Første ibrugtagning Vandhårdhed Vandhårdheden angiver, hvor meget kalk, der er i vandet. Jo mere kalk, desto hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet er, desto oftere skal espressomaskinen afkalkes. Espressomaskinen måler den brugte vand- og dampmængde. Afhængig af den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes flere eller færre drikke, inden maskinen skal afkalkes. Indstil espressomaskinen på den lokale vandhårdhed, så den kan fungere optimalt og ikke bliver beskadiget. Displayet vil da vise opfordringen til at starte afkalkningsprocessen på det rigtige tidspunkt. Der kan indstilles 4 hårdhedsgrader på espressomaskinen: Vandhårdhed 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) 21 dh ( 3,7 mmol/l) Vandværkets hårdhedsområde Indstilling (Hårdhedstrin) blødt blødt 1 middel middel 2 hårdt hårdt 3 hårdt meget hårdt 4 Vandets hårdhedsgrad bestemmes Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses på den medfølgende teststrimmel. Alternativt kan man kontakte det lokale vandværk for at få oplyst vandhårdheden i området. Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand. Ryst derefter strimlen, til vandet er dryppet af. Resultatet kan aflæses efter ca. 1 minut. Hårdhedstrinnet kan nu indstilles på espressomaskinen. Vandets hårdhedsgrad indstilles Berør. Berør piletasterne, indtil "Vandhårdhed" er fremhævet, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det ønskede hårdhedstrin er fremhævet, og berør OK. Indstillingen gemmes. 19

20 Betjening Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren. Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Miele Vælg drik En drik brygges ved at berøre en af tasterne til en drik. Flere drikke findes i menuen "Flere programmer" x. En valgmulighed vælges: Berør piletasterne og, indtil den ønskede valgmulighed er fremhævet. Valget bekræftes: Berør OK. Menuen forlades, eller en handling afbrydes Den aktuelle menu forlades: Berør. En menu kaldes frem og navigation i en menu En menu kaldes frem ved at berøre den pågældende tast. I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. Indstillinger Sprog Klokkeslæt Timer En bjælke i højre side i displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst. Disse kan vises med piletasterne. Der er et hak ud for den indstilling, der er valgt p.t. 20

21 Vand påfyldes Foruden kaffebønnekvaliteten er en god vandkvalitet afgørende for en god kaffe eller espresso. Advarsel! Risiko for infektion via kim. Udskift vandet dagligt for at forebygge kimdannelse. Varmt vand samt andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Fyld ikke mineralvand i vandbeholderen. Det vil kalke espressomaskinen til og beskadige den. Tryk i højre side på låget. Træk vandbeholderen opad i låget, og tag den ud. Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen. Sæt vandbeholderen i igen. Tip: Hvis vandbeholderen sidder lidt for højt eller på skrå, kontrolleres det, om dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen kan være utæt. Rengør i givet fald frastillingsfladen. 21

22 Kaffebønner påfyldes Kaffe eller espresso kan tilberedes af hele, ristede kaffebønner, som espressomaskinen maler til hver enkelt portion. Kaffebønnerne skal da fyldes i bønnebeholderen. Alternativt kan der tilberedes kaffedrikke af kaffepulver (se Kaffedrikke af kaffepulver). Tip: Råkaffe kan males med en mølle til nødder eller kerner. Sådanne møller har som regel en roterende kniv i rustfrit stål. Den malede råkaffe fyldes herefter portionsvis i pulverskakten, og den ønskede kaffedrik tilberedes (se "Kaffedrikke af kaffepulver"). Advarsel! Beskadigelse af maleenheden! Fyld kun ristede kaffebønner til espresso eller kaffe i bønnebeholderen. Fyld aldrig malet kaffe i bønnebeholderen. Advarsel! Sukker beskadiger espressomaskinen! Fyld ikke kaffebønner forbehandlet med sukker, karamel o.lign. eller sukkerholdige væsker i bønnebeholderen. Anvend ikke råkaffe (grønne, uristede kaffebønner) eller kaffeblandinger, der indeholder råkaffe. Råkaffebønner er meget hårde og indeholder stadig restfugtighed. Espressomaskinens maleenhed kan blive beskadiget allerede under den første maling. Tag låget af bønnebeholderen. Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. Sæt låget på igen. Tip: Fyld kun den mængde kaffebønner i bønnebeholderen, som skal bruges inden for få dage. Kaffe mister sin aroma ved kontakt med luft. 22

23 Espressomaskinen tændes og slukkes Espressomaskinen tændes Netafbryderen på venstre side af espressomaskinen står på "l". Berør Tænd/Sluk-tasten. Espressomaskinen varmer op og skyller rørene. Der løber varmt vand ud af udløbsdysen. Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over 60 C, aktiveres skylningen ikke. Når "Vælg drik" vises i displayet, kan der brygges drikke. Hvis ingen taster berøres, eller ingen vedligeholdelsesprogrammer gennemføres, slukker displayet efter ca. 7 minutter for at spare energi. LED'en i højre side blinker, så længe espressomaskinen er tændt. Berør en af sensortasterne for at aktivere espressomaskinen og igen tilberede drikke. Espressomaskinen slukkes Berør Tænd/Sluk-tasten. Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. Hvis der er tilberedt en drik med mælk, vises "Anbring mælkerøret i afdrypningspladen" i displayet. Når mælkerøret er sat i afdrypningspladen: Berør OK. Hvis mælkerøret ikke skylles, inden espressomaskinen slukkes, skal dette skylles næste gang, maskinen tændes. Ved længere fravær Hvis espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid: Tøm afdrypningsbakken, affaldsbeholderen og vandbeholderen. Rengør alle dele grundigt, også bryggeenheden Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen. Det indstillede klokkeslæt gemmes ikke og skal indstilles på ny, næste gang espressomaskinen tændes. 23

24 Kopopvarmning (CM 6310) Smagen af espresso og andre kaffedrikke udfolder sig bedre og holder længere i varme kopper. Jo mindre kaffe, der brygges, og jo tykkere koppen er, desto vigtigere er det at forvarme koppen Kopper eller kaffeglas kan forvarmes ved hjælp af kopopvarmningen på oversiden af espressomaskinen. Funktionen Kopopvarmning skal være aktiveret. Kopopvarmning til- eller frakobles Berør. Vælg "Kopopvarmning", og berør OK. Vælg den ønskede valgmulighed, og berør OK. Indstillingen gemmes. Anbring kopperne eller glassene på kopopvarmningen på espressomaskinen. Kopopvarmningen forbliver opvarmet, så længe espressomaskinen er tændt. 24

25 Udløbsdysen kan indstilles efter højden på de anvendte kopper eller glas. Herved afkøles kaffen eller espressoen ikke så hurtigt, og cremaen bibeholdes længere. Udløbsdysen indstilles efter kophøjden Træk udløbsdysen nedad, indtil den når kanten af koppen/glasset. eller Skub udløbsdysen opad, indtil koppen/glasset passer herunder. 25

26 Tilberedning af drikke Der kan vælges mellem følgende kaffespecialiteter: Ristretto er en koncentreret, kraftig espresso. Den samme mængde kaffepulver som til en espresso tilberedes med meget lidt vand. Espresso er en stærk, aromatisk kaffe, med et tæt, hasselnøddebrunt skumlag - crema - på toppen Vælg til tilberedning af espresso kaffebønner med espressoristning. Kaffe adskiller sig fra espresso ved den specielle ristning af kaffebønnerne og den højere vandmængde. Kaffe - stor er en kaffe med væsentligt mere vand. Kaffespecialiteter Stil en kop under udløbsdyserne. Berør sensortasten for den ønskede drik. Espresso Kaffe Under Flere programmer : Ristretto, Kaffe - stor Den ønskede kaffedrik løber ud af udløbsdyserne. Hæld ved første ibrugtagning de første to kopper kaffe ud, så alle kafferester fra produktionskontrollen er fjernet fra bryggesystemet. 26

27 Tilberedning af drikke To portioner Der kan også tilberedes to portioner på en gang i én kop eller to kopper samtidigt. To kopper fyldes samtidigt: Tilberedning afbrydes Tilberedningen afbrydes ved at berøre driktasten eller til drikke fra "Flere programmer" igen. Tip: Så snart "Stop" vises i displayet, kan tilberedningen også afbrydes med OK. Ved tilberedning af kaffespecialiteter med mælk eller to portioner af en drik kan tilberedningen af bestanddelene afbrydes enkeltvis. Berør OK. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. Stil en kop under hver af udløbsdyserne. Berør. Berør sensortasten til den ønskede drik. Der løber to portioner af den ønskede drik ud af udløbsdyserne. Tip: Hvis ingen af driktasterne berøres i længere tid, nulstilles valget "To portioner". 27

28 Tilberedning af drikke Kaffedrikke af kaffepulver Til kaffedrikke af allerede malede kaffebønner fyldes kaffepulveret portionsvis i pulverskakten. Således kan der fx tilberedes koffeinfri kaffe, selvom der er koffeinholdige kaffebønner i bønnebeholderen. Espressomaskinen registrerer automatisk, når der fyldes kaffepulver i pulverskakten. Ved brug af kaffepulver kan der kun tilberedes en portion kaffe eller espresso ad gangen. Kaffepulver påfyldes Anvend den medfølgende kaffeske for at dosere korrekt. Åbn pulverskakten. Fyld en strøget kaffeskefuld kaffepulver i pulverskakten. Luk pulverskakten. I displayet vises "Tilbered med kaffepulver?". Fyld kun en strøget kaffeskefuld malet kaffepulver i pulverskakten. Hvis der fyldes for meget pulver i skakten, kan bryggeenheden ikke presse kaffepulveret. Espressomaskinen anvender alt påfyldt kaffepulver til den næste kaffetilberedning. 28

29 Tilberedning af drikke Tilberedning af kaffedrikke af kaffepulver Tilberedning af en kaffedrik af kaffepulver: Vælg "Ja", og berør OK. Der kan nu vælges, hvilken kaffedrik, der skal tilberedes af kaffepulveret. Stil en kop under udløbsdyserne. Vælg den ønskede drik. Den ønskede kaffedrik tilberedes. Der ønskes ikke tilberedt en kaffedrik af kaffepulver: Vælg "Nej", og berør OK. Kaffepulveret ledes ned i affaldsbeholderen. Drikke med mælk Forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdyserne! Udstrømmende væsker og damp kan være meget varme. Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer de mælkeførende dele. Espressomaskinen bliver beskadiget. Hvis der skal tilberedes med mælk, opvarmes espressomaskinen. I udløbsdyseenheden opvarmes den opsugede mælk med damp og opskummes yderligere til mælkeskum. Hvis der ikke er tilberedt mælk i længere tid, skal mælkerøret skylles inden første tilberedning af en drik. Hermed fjernes eventuelle kim i mælkerøret. 29

30 Tilberedning af drikke Der kan vælges mellem følgende kaffespecialiteter med mælk: Cappuccino består af ca. to tredjedele mælkeskum og en tredjedel espresso. Latte macchiato består af hver en tredjedel varm mælk, mælkeskum og espresso. Cafè latte består af varm mælk og kaffe. Desuden kan der tilberedes varm mælk og Mælkeskum. Anvisninger ang. mælkebeholder i rustfrit stål (Medfølgende udstyr CM 6310) Mælkebeholderen i rustfrit stål holder mælken kold i længere tid. Der kan kun tilberedes god mælkeskum med kold mælk ( 13 C). Fyld mælkebeholderen med mælk til maks. 2 cm under kanten. Luk mælkebeholderen med låget. Sæt mælkerøret med stålvinkelrøret oppefra ned i låget, til det går hak. Stil mælkebeholderen til højre for espressomaskinen. Stik mælkerøret ind i tilslutningen på udløbsdyseenheden. Sæt stålsugerøret op i den indvendige side af låget. Sørg for, at den skrå ende vender nedad. 30

31 Tilberedning af drikke Anvendelse af mælk fra mælkekartoner eller andre salgspakninger Tilberedning af drikke med mælk Stil en egnet kop/et egnet glas under udløbsdyserne. Berør sensortasten for den ønskede drik. Cappuccino Latte macchiato Under Flere programmer : Cafè latte, varm mælk, mælkeskum Mælkerøret til mælkekartoner eller anden mælkeemballage er bag espressomaskinens dør. Stik mælkerøret ind i tilslutningen på udløbsdyseenheden. Den ønskede drik bliver tilberedt. Stil beholderen med mælk til højre for espressomaskinen. Kom mælkerøret ned i beholderen. Sørg for, at den kommer tilstrækkeligt dybt ned i mælken. 31

32 Tilberedning af drikke Varmt vand (CM 6310) Forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning på varmtvandsudløbet! Det udtrængende vand er meget varmt. Vær opmærksom på, at vandet ikke er varmt nok til brygning af sort te. Drikke tilberedes ud fra en profil Med "Profiler" kan drikkene tilpasses individuelt til brugerens smag (se "Profiler"). Hvis man allerede har oprettet sin egen profil, kan profilen vælges først for at brygge ens egen drik. Berør. Vælg den ønskede profil med piletasterne, og berør OK-tasten. Navnet på profilen vises i displayet som tegn på, at der er valgt en profil. Den ønskede drik kan nu tilberedes. Stil en egnet kop/et egnet glas under varmtvandsudløbet. Berør. Vælg "Varmt vand", og berør OK. Varmt vand løber ned i koppen/glasset under varmtvandsudløbet. Tilberedningen afsluttes: Berør OK. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. 32

33 Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker Espressomaskinen tilpasses optimalt til den anvendte kaffesort ved i menuen "Parameter" at ændre malemængden, indstille bryggetemperaturen eller vælge muligheden"forbrygning". Parametrene kan fastlægges individuelt for hver enkelt kaffedrik i Miele-profilen og i yderligere oprettede profiler. Desuden kan malegraden indstilles optimalt til den anvendte kaffesort. Malegrad Når kaffepulveret har den rigtige malegrad, flyder kaffedrikken i en jævn stråle ned i koppen, og der opstår en fin crema. Den indstillede malegrad gælder for alle kaffespecialiteter. Den ideelle crema har en hasselnøddebrun farve. Til afgørelse af, om malegraden skal ændres, kan følgende anvendes: Malegraden er for grov, hvis kaffedrikken løber meget hurtigt ned i koppen. cremaen er meget lys og uensartet. Reducer malegraden for at male kaffebønnerne finere. Malegraden er for fin, hvis kaffedrikken kun løber ned i koppen dråbevis. cremaen er mørkebrun. Øg malegraden for at male kaffebønnerne grovere. Vær opmærksom på følgende for ikke at beskadige maleenheden: Reguler altid malegraden med ét trin ad gangen. Mal igen nogle kaffebønner, inden malegraden ændres til næste trin. Åbn døren. Skub malegradsknappen maks. et trin mod venstre (fin maling) eller mod højre (grov maling) Luk døren. Ved åbning af servicedøren nustilles den interne tæller til tømning af afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen. 33

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere