Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Fritstående espressomaskine"

Transkript

1 Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Transportemballage og bortskaffelse Transportemballage Emballagen beskytter espressomaskinen mod transportskader. Gem originalemballagen og styropordelene, så espressomaskinen kan transporteres sikkert ved en eventuel flytning. Desuden bør originalemballagen opbevares i tilfælde af service, så espressomaskinen i så fald kan fremsendes sikkert til Miele Teknisk Service. Bortskaffelse af en gammel espressomaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle espressomaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle espressomaskinen på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle espressomaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Transportemballage og bortskaffelse...2 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Beskrivelse af espressomaskinen...15 Betjenings- og visningselementer...16 Tilbehør Første ibrugtagning...18 Inden første ibrugtagning...18 Første ibrugtagning...18 Vandhårdhed...19 Betjening Vand påfyldes Kaffebønner påfyldes...22 Espressomaskinen tændes og slukkes Kopopvarmning...24 Udløbsdysen indstilles efter kophøjden...25 Tilberedning af drikke...26 Kaffespecialiteter...26 To portioner...27 Tilberedning afbrydes...27 Kaffedrikke af kaffepulver...28 Kaffepulver påfyldes Tilberedning af kaffedrikke af kaffepulver...29 Drikke med mælk Varmt vand Drikke tilberedes ud fra en profil...32 Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker...33 Malegrad...33 Parametrene for en drik vises og ændres...34 Malemængde...34 Bryggetemperatur Forbrygning...35 Mængde for drik Mængden for en drik ændres ved tilberedning af drikke...36 Mængde for drik ændres i menuen "Parameter"...38 Mængde for drik ændres for forskellige profiler

4 Indholdsfortegnelse Profiler...39 Menuen Profiler kaldes frem...39 Profil oprettes Profil vælges...40 Navn ændres...40 Profil slettes...40 Profil skiftes...41 Indstillinger Menuen Indstillinger kaldes frem: Indstillinger ændres og gemmes Oversigt over mulige indstillinger...43 Sprog...44 Klokkeslæt...44 Timer...44 Ecomodus...45 Lys...45 Info (Informationer vises) Espressomaskinen spærres (Lås) )...46 Vandhårdhed...46 Displayets lysstyrke...46 Lydstyrke...46 Kopopvarmning...46 Standardindstilling...47 Udstillingsprogram (Forhandlere) Rengøring og vedligeholdelse...48 Overblik...48 Espressomaskinen skylles Mælkerør...50 Udløbsdyse med integreret opskumningsenhed (cappuccinator) Mælkebeholder...53 Vandbeholder...54 Afdrypningsplade...54 Afdrypningsbakke og affaldsbeholder...55 Bønnebeholder og pulverskakt...56 Bryggeenhed...56 Bryggeenheden tages ud og rengøres i hånden...56 Bryggeenheden affedtes...58 Kabinet

5 Indholdsfortegnelse Espressomaskinen afkalkes...60 Småfejl udbedres...62 Transport...73 Afdampning...73 Emballering...73 Service / garanti...74 Sådan spares der energi...77 Eltilslutning...78 Opstillingsanvisning...79 Mål...80 Tekniske data...81 Adresser

6 Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på espressomaskinen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 6

7 Retningslinjer vedrørende brugen Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine er beregnet til anvendelse i privat husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Eksempler på husholdningslignende opstillingssteder: Butikker, kontorer og andre arbejdspladser, landbrugbedrifter og hoteller, moteller, pensionater og andre typiske boligmiljøer, hvor espressomaskinen anvendes af kunder. Espressomaskinen er ikke beregnet til anvendelse udendørs. Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende formål til tilberedning af drikke som espresso, cappuccino, latte macchiato og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Risiko for skoldning og forbrænding ved udløbsdyserne! Vær opmærksom på, at børns hud er betydeligt mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Sørg for, at børn ikke berører varme dele på espressomaskinen eller holder kropsdele under udløbsdyserne. Opstil espressomaskinen uden for børns rækkevidde. Børn under 8 år skal holdes væk fra espressomaskinen og nettilslutningsledningen. Børn på 8 år eller derover må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt. Børn på 8 år eller derover skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn på 8 år eller derover må ikke rengøre espressomaskinen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af espressomaskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen. Vær opmærksom på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den opstilles. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug! Før tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand. Pålidelig og sikker drift kan kun garanteres, når espressomaskinen er tilsluttet det offentlige strømnet. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af espressomaskinen. Træk straks stikket ud, hvis der opstår mistanke om skader eller fx brændt lugt. Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges af skarpe kanter. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned. Ellers er der risiko for at snuble i den, og espressomaskinen kan blive beskadiget. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Espressomaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Anvend kun espressomaskinen ved en omgivelsestemperatur mellem +10 C og +38 C. Fare for overopvarmning! Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring espressomaskinen. Dæk ikke espressomaskinen til med klude eller lignende under brugen. Hvis espressomaskinen opstilles bag en lukket køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Undlad at lukke lågen, mens espressomaskinen er i brug. Beskyt espressomaskinen mod vand og vandsprøjt. Kom ikke espressomaskinen i vand. Reparationer, inkl. udskiftning af nettilslutningslednngen, må kun foretages af Miele Teknisk Service eller en anden fagmand. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. Reparation af espressomaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Ved reparation skal espressomaskinen være afbrudt fra elnettet. Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når espressomaskinens netstik er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. sikringerne i installationen er slået fra. skruesikringerne i installationen er skruet helt ud. Ved længere tids fravær bør espressomaskinen slukkes på hovedafbryderen. Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis der anvendes andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Den daglige brug Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdyserne! Udstrømmende væsker og damp er meget varme. Bemærk følgende: Undgå at holde kropsdele under udløbene, når der kommer væske eller damp ud. Undlad at berøre de varme dele. Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Sørg derfor for, at udløbsdyserne er rene og korrekt monteret. Vandet i afdrypningsbakken kan også være meget varmt. Tøm afdrypningsbakken forsigtigt. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Rengør espressomaskinen grundigt inden første ibrugtagning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Vær opmærksom på følgende for det anvendte vand for at undgå skader på espressomaskinen: Fyld kun koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand kan beskadige espressomaskinen. Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse! Anvend ikke mineralvand. Dette giver kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. Anvend ikke vand fra omvendte osmoseanlæg. Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen. Fyld aldrig kaffebønner behandlet med tilsætningsstoffer eller malet kaffe i bønnebeholderen. Anvend ikke råkaffe (grønne, ubrændte kaffebønner) eller kaffeblandinger, der indeholder råkaffe. Råkaffebønnerne er meget hårde og indeholder stadig en vis restfugtighed. Maleenheden i espressomaskinen kan blive beskadiget allerede første gang, der males kaffe. Sukker ødelægger espressomaskinen! Fyld aldrig kaffebønner, der er forbehandlet med sukker, karamel el.lign., eller sukkerholdige væsker i espressomaskinen. Fyld kun malet kaffe eller rengøringstabs i pulverskakten. Rengøringstabsene affedter espressomaskinens bryggeenhed. Anvend ikke karamelliseret pulverkaffe. Sukkeret heri klæber sammen og tilstopper espressomaskinens bryggeenhed. Rengøringstabs til affedtning af bryggeenheden opløser ikke disse tilklæbninger. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Anvend udelukkende mælk uden tilsætninger. De fleste sukkerholdige tilsætninger tilklistrer mælkerøret. Brug udelukkende pasteuriseret mælk, hvis der anvendes animalsk mælk. Hold aldrig brændende alkoholblandinger under udløbsdyserne. Kunststofdele på espressomaskinen kan antændes og smelte. Anbring ikke åben ild, fx et stearinlys, på eller ved siden af espressomaskinen. Espressomaskinen kan blive antændt af flammen, hvorved der kan opstå brand. Bemærk følgende mht. rengøring af espressomaskinen: Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen før rengøring. Rengør espressomaskinen og mælkebeholderen dagligt (se yderligere informationer i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at rengøre de mælkeførende dele grundigt og regelmæssigt. Mælk indeholder fra naturen kim, der formerer sig ved utilstrækkelig rengøring. Snavs i espressomaskinen kan være sundhedsskadeligt. Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Afkalk espressomaskinen regelmæssigt afhængig af vandhårdheden. Foretag afkalkningen oftere, hvis vandet er meget kalkholdigt. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af manglende afkalkning, forkert afkalkningsmiddel eller uegnede koncentrationer. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Affedt bryggeenheden regelmæssigt med rengøringstabsene. Tilstopning af bryggeenheden afhænger af fedtindholdet i den anvendte kaffesort. Espresso-/kaffegrums betragtes som biologisk affald og kan anvendes til kompost. Skyl det aldrig ud i vasken. Det kan tilstoppe afløbet. Rengør aldrig genstande med espressomaskinen. 14

15 Beskrivelse af espressomaskinen Netafbryder (til venstre forneden) Varmtvandsudløb* Betjenings- og visningselementer Kopopvarmning* Vandbeholder Kaffepulverskakt Bønnebeholder Indstilling af malegrad (bag ved servicedøren) Bryggeenhed (bag ved servicedøren) * CM 6310 Udløbsdyse med integreret opskumningsenhed (cappuccinator) Parkeringsposition for mælkerøret (bag servicedøren) Afdrypningsbakke med låg og affaldsbeholder Hul til mælkerøret Holder til afdrypningsplade og afdrypningsbakke Mælkebeholder i rustfrit stål* 15

16 Betjenings- og visningselementer Tænd/Sluk Driktaster Display "Tilbage" Piletaster OK Optisk interface LED Indstillinger Parametre Profiler To portioner Flere programmer Tænd og Sluk Tilberedning af Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Informationer om aktuel handling eller status Returnering til foregående menu, afbrydelse af utilsigtede handlinger Visning af yderligere valgmuligheder i displayet og markering af et valg Displaymeldinger bekræftes, og indstillinger gemmes (kun til Miele Teknisk Service) Lyser pulserende, når maskinen er tændt, men displayet er sort Indstillinger vises og ændres Indstillinger for tilberedning af drikke ændres Profiler oprettes og håndteres Tilberedning af to portioner af en drik Flere drikke som fx ristretto, kaffe - stor, café latte, varm mælk og mælkeskum, varmt vand* Vedligeholdelsesprogrammer * CM

17 Tilbehør Følgende tilbehør følger med afhængig af model: Kaffeske Til dosering af kaffepulver Mælkebeholder i rustfrit stål MB-CM* Holder mælken kold længere (kapacitet 0,5 l) Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden (Startsæt) Afkalkningstabs Til afkalkning af rørene (Startsæt) Teststrimler Til bestemmelse af vandhårdheden Rengøringsbørste Til rengøring af mælkerøret Afhængig af espressomaskinetype tilbyder Miele en række nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler. Allround-mikrofiberklud Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs Rengøringsmiddel til mælkerør Til rengøring af mælkesystemet Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne Mælkebeholder i rustfrit stål MB-CM Holder mælken kold længere (kapacitet 0,5 l) Disse produkter og yderligere tilbehør kan bestilles på ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf eller hos Miele-forhandleren. * CM

18 Første ibrugtagning Inden espressomaskinen tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt, så man bliver fortrolig med maskinen og betjeningen af den. Inden første ibrugtagning Opstil espressomaskinen, og fjern eventuel beskyttelsesfolie (se afsnittet Opstillingsanvisning). Rengør espressomaskinen grundigt (se Rengøring og vedligeholdelse), inden der fyldes vand og kaffebønner i espressomaskinen. Sæt espressomaskinens stik i stikkontakten (se Eltilslutning). Første ibrugtagning Netafbryderen på venstre side af espressomaskinen står på "l". Sprog Berør piletasterne, indtil det ønskede sprog er fremhævet, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det ønskede land er fremhævet, og berør OK. Indstillingen gemmes. Klokkeslæt Berør piletasterne, indtil det aktuelle timetal vises, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det aktuelle minuttal vises, og berør OK. Indstillingen gemmes. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". I displayet vises "Fyld vandbeholderen, og sæt den ind". Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Tip: Følg de videre trin i brugsanvisningen for at indstille espressomaskinen individuelt og blive fortrolig med den. Så snart espressomaskinen er tilsluttet elnettet, vises meldingen "Miele - Willkommen" i displayet. 18

19 Første ibrugtagning Vandhårdhed Vandhårdheden angiver, hvor meget kalk, der er i vandet. Jo mere kalk, desto hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet er, desto oftere skal espressomaskinen afkalkes. Espressomaskinen måler den brugte vand- og dampmængde. Afhængig af den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes flere eller færre drikke, inden maskinen skal afkalkes. Indstil espressomaskinen på den lokale vandhårdhed, så den kan fungere optimalt og ikke bliver beskadiget. Displayet vil da vise opfordringen til at starte afkalkningsprocessen på det rigtige tidspunkt. Der kan indstilles 4 hårdhedsgrader på espressomaskinen: Vandhårdhed 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) 21 dh ( 3,7 mmol/l) Vandværkets hårdhedsområde Indstilling (Hårdhedstrin) blødt blødt 1 middel middel 2 hårdt hårdt 3 hårdt meget hårdt 4 Vandets hårdhedsgrad bestemmes Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses på den medfølgende teststrimmel. Alternativt kan man kontakte det lokale vandværk for at få oplyst vandhårdheden i området. Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand. Ryst derefter strimlen, til vandet er dryppet af. Resultatet kan aflæses efter ca. 1 minut. Hårdhedstrinnet kan nu indstilles på espressomaskinen. Vandets hårdhedsgrad indstilles Berør. Berør piletasterne, indtil "Vandhårdhed" er fremhævet, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det ønskede hårdhedstrin er fremhævet, og berør OK. Indstillingen gemmes. 19

20 Betjening Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren. Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Miele Vælg drik En drik brygges ved at berøre en af tasterne til en drik. Flere drikke findes i menuen "Flere programmer" x. En valgmulighed vælges: Berør piletasterne og, indtil den ønskede valgmulighed er fremhævet. Valget bekræftes: Berør OK. Menuen forlades, eller en handling afbrydes Den aktuelle menu forlades: Berør. En menu kaldes frem og navigation i en menu En menu kaldes frem ved at berøre den pågældende tast. I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. Indstillinger Sprog Klokkeslæt Timer En bjælke i højre side i displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst. Disse kan vises med piletasterne. Der er et hak ud for den indstilling, der er valgt p.t. 20

21 Vand påfyldes Foruden kaffebønnekvaliteten er en god vandkvalitet afgørende for en god kaffe eller espresso. Advarsel! Risiko for infektion via kim. Udskift vandet dagligt for at forebygge kimdannelse. Varmt vand samt andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Fyld ikke mineralvand i vandbeholderen. Det vil kalke espressomaskinen til og beskadige den. Tryk i højre side på låget. Træk vandbeholderen opad i låget, og tag den ud. Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen. Sæt vandbeholderen i igen. Tip: Hvis vandbeholderen sidder lidt for højt eller på skrå, kontrolleres det, om dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen kan være utæt. Rengør i givet fald frastillingsfladen. 21

22 Kaffebønner påfyldes Kaffe eller espresso kan tilberedes af hele, ristede kaffebønner, som espressomaskinen maler til hver enkelt portion. Kaffebønnerne skal da fyldes i bønnebeholderen. Alternativt kan der tilberedes kaffedrikke af kaffepulver (se Kaffedrikke af kaffepulver). Tip: Råkaffe kan males med en mølle til nødder eller kerner. Sådanne møller har som regel en roterende kniv i rustfrit stål. Den malede råkaffe fyldes herefter portionsvis i pulverskakten, og den ønskede kaffedrik tilberedes (se "Kaffedrikke af kaffepulver"). Advarsel! Beskadigelse af maleenheden! Fyld kun ristede kaffebønner til espresso eller kaffe i bønnebeholderen. Fyld aldrig malet kaffe i bønnebeholderen. Advarsel! Sukker beskadiger espressomaskinen! Fyld ikke kaffebønner forbehandlet med sukker, karamel o.lign. eller sukkerholdige væsker i bønnebeholderen. Anvend ikke råkaffe (grønne, uristede kaffebønner) eller kaffeblandinger, der indeholder råkaffe. Råkaffebønner er meget hårde og indeholder stadig restfugtighed. Espressomaskinens maleenhed kan blive beskadiget allerede under den første maling. Tag låget af bønnebeholderen. Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. Sæt låget på igen. Tip: Fyld kun den mængde kaffebønner i bønnebeholderen, som skal bruges inden for få dage. Kaffe mister sin aroma ved kontakt med luft. 22

23 Espressomaskinen tændes og slukkes Espressomaskinen tændes Netafbryderen på venstre side af espressomaskinen står på "l". Berør Tænd/Sluk-tasten. Espressomaskinen varmer op og skyller rørene. Der løber varmt vand ud af udløbsdysen. Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over 60 C, aktiveres skylningen ikke. Når "Vælg drik" vises i displayet, kan der brygges drikke. Hvis ingen taster berøres, eller ingen vedligeholdelsesprogrammer gennemføres, slukker displayet efter ca. 7 minutter for at spare energi. LED'en i højre side blinker, så længe espressomaskinen er tændt. Berør en af sensortasterne for at aktivere espressomaskinen og igen tilberede drikke. Espressomaskinen slukkes Berør Tænd/Sluk-tasten. Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. Hvis der er tilberedt en drik med mælk, vises "Anbring mælkerøret i afdrypningspladen" i displayet. Når mælkerøret er sat i afdrypningspladen: Berør OK. Hvis mælkerøret ikke skylles, inden espressomaskinen slukkes, skal dette skylles næste gang, maskinen tændes. Ved længere fravær Hvis espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid: Tøm afdrypningsbakken, affaldsbeholderen og vandbeholderen. Rengør alle dele grundigt, også bryggeenheden Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen. Det indstillede klokkeslæt gemmes ikke og skal indstilles på ny, næste gang espressomaskinen tændes. 23

24 Kopopvarmning (CM 6310) Smagen af espresso og andre kaffedrikke udfolder sig bedre og holder længere i varme kopper. Jo mindre kaffe, der brygges, og jo tykkere koppen er, desto vigtigere er det at forvarme koppen Kopper eller kaffeglas kan forvarmes ved hjælp af kopopvarmningen på oversiden af espressomaskinen. Funktionen Kopopvarmning skal være aktiveret. Kopopvarmning til- eller frakobles Berør. Vælg "Kopopvarmning", og berør OK. Vælg den ønskede valgmulighed, og berør OK. Indstillingen gemmes. Anbring kopperne eller glassene på kopopvarmningen på espressomaskinen. Kopopvarmningen forbliver opvarmet, så længe espressomaskinen er tændt. 24

25 Udløbsdysen kan indstilles efter højden på de anvendte kopper eller glas. Herved afkøles kaffen eller espressoen ikke så hurtigt, og cremaen bibeholdes længere. Udløbsdysen indstilles efter kophøjden Træk udløbsdysen nedad, indtil den når kanten af koppen/glasset. eller Skub udløbsdysen opad, indtil koppen/glasset passer herunder. 25

26 Tilberedning af drikke Der kan vælges mellem følgende kaffespecialiteter: Ristretto er en koncentreret, kraftig espresso. Den samme mængde kaffepulver som til en espresso tilberedes med meget lidt vand. Espresso er en stærk, aromatisk kaffe, med et tæt, hasselnøddebrunt skumlag - crema - på toppen Vælg til tilberedning af espresso kaffebønner med espressoristning. Kaffe adskiller sig fra espresso ved den specielle ristning af kaffebønnerne og den højere vandmængde. Kaffe - stor er en kaffe med væsentligt mere vand. Kaffespecialiteter Stil en kop under udløbsdyserne. Berør sensortasten for den ønskede drik. Espresso Kaffe Under Flere programmer : Ristretto, Kaffe - stor Den ønskede kaffedrik løber ud af udløbsdyserne. Hæld ved første ibrugtagning de første to kopper kaffe ud, så alle kafferester fra produktionskontrollen er fjernet fra bryggesystemet. 26

27 Tilberedning af drikke To portioner Der kan også tilberedes to portioner på en gang i én kop eller to kopper samtidigt. To kopper fyldes samtidigt: Tilberedning afbrydes Tilberedningen afbrydes ved at berøre driktasten eller til drikke fra "Flere programmer" igen. Tip: Så snart "Stop" vises i displayet, kan tilberedningen også afbrydes med OK. Ved tilberedning af kaffespecialiteter med mælk eller to portioner af en drik kan tilberedningen af bestanddelene afbrydes enkeltvis. Berør OK. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. Stil en kop under hver af udløbsdyserne. Berør. Berør sensortasten til den ønskede drik. Der løber to portioner af den ønskede drik ud af udløbsdyserne. Tip: Hvis ingen af driktasterne berøres i længere tid, nulstilles valget "To portioner". 27

28 Tilberedning af drikke Kaffedrikke af kaffepulver Til kaffedrikke af allerede malede kaffebønner fyldes kaffepulveret portionsvis i pulverskakten. Således kan der fx tilberedes koffeinfri kaffe, selvom der er koffeinholdige kaffebønner i bønnebeholderen. Espressomaskinen registrerer automatisk, når der fyldes kaffepulver i pulverskakten. Ved brug af kaffepulver kan der kun tilberedes en portion kaffe eller espresso ad gangen. Kaffepulver påfyldes Anvend den medfølgende kaffeske for at dosere korrekt. Åbn pulverskakten. Fyld en strøget kaffeskefuld kaffepulver i pulverskakten. Luk pulverskakten. I displayet vises "Tilbered med kaffepulver?". Fyld kun en strøget kaffeskefuld malet kaffepulver i pulverskakten. Hvis der fyldes for meget pulver i skakten, kan bryggeenheden ikke presse kaffepulveret. Espressomaskinen anvender alt påfyldt kaffepulver til den næste kaffetilberedning. 28

29 Tilberedning af drikke Tilberedning af kaffedrikke af kaffepulver Tilberedning af en kaffedrik af kaffepulver: Vælg "Ja", og berør OK. Der kan nu vælges, hvilken kaffedrik, der skal tilberedes af kaffepulveret. Stil en kop under udløbsdyserne. Vælg den ønskede drik. Den ønskede kaffedrik tilberedes. Der ønskes ikke tilberedt en kaffedrik af kaffepulver: Vælg "Nej", og berør OK. Kaffepulveret ledes ned i affaldsbeholderen. Drikke med mælk Forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdyserne! Udstrømmende væsker og damp kan være meget varme. Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer de mælkeførende dele. Espressomaskinen bliver beskadiget. Hvis der skal tilberedes med mælk, opvarmes espressomaskinen. I udløbsdyseenheden opvarmes den opsugede mælk med damp og opskummes yderligere til mælkeskum. Hvis der ikke er tilberedt mælk i længere tid, skal mælkerøret skylles inden første tilberedning af en drik. Hermed fjernes eventuelle kim i mælkerøret. 29

30 Tilberedning af drikke Der kan vælges mellem følgende kaffespecialiteter med mælk: Cappuccino består af ca. to tredjedele mælkeskum og en tredjedel espresso. Latte macchiato består af hver en tredjedel varm mælk, mælkeskum og espresso. Cafè latte består af varm mælk og kaffe. Desuden kan der tilberedes varm mælk og Mælkeskum. Anvisninger ang. mælkebeholder i rustfrit stål (Medfølgende udstyr CM 6310) Mælkebeholderen i rustfrit stål holder mælken kold i længere tid. Der kan kun tilberedes god mælkeskum med kold mælk ( 13 C). Fyld mælkebeholderen med mælk til maks. 2 cm under kanten. Luk mælkebeholderen med låget. Sæt mælkerøret med stålvinkelrøret oppefra ned i låget, til det går hak. Stil mælkebeholderen til højre for espressomaskinen. Stik mælkerøret ind i tilslutningen på udløbsdyseenheden. Sæt stålsugerøret op i den indvendige side af låget. Sørg for, at den skrå ende vender nedad. 30

31 Tilberedning af drikke Anvendelse af mælk fra mælkekartoner eller andre salgspakninger Tilberedning af drikke med mælk Stil en egnet kop/et egnet glas under udløbsdyserne. Berør sensortasten for den ønskede drik. Cappuccino Latte macchiato Under Flere programmer : Cafè latte, varm mælk, mælkeskum Mælkerøret til mælkekartoner eller anden mælkeemballage er bag espressomaskinens dør. Stik mælkerøret ind i tilslutningen på udløbsdyseenheden. Den ønskede drik bliver tilberedt. Stil beholderen med mælk til højre for espressomaskinen. Kom mælkerøret ned i beholderen. Sørg for, at den kommer tilstrækkeligt dybt ned i mælken. 31

32 Tilberedning af drikke Varmt vand (CM 6310) Forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning på varmtvandsudløbet! Det udtrængende vand er meget varmt. Vær opmærksom på, at vandet ikke er varmt nok til brygning af sort te. Drikke tilberedes ud fra en profil Med "Profiler" kan drikkene tilpasses individuelt til brugerens smag (se "Profiler"). Hvis man allerede har oprettet sin egen profil, kan profilen vælges først for at brygge ens egen drik. Berør. Vælg den ønskede profil med piletasterne, og berør OK-tasten. Navnet på profilen vises i displayet som tegn på, at der er valgt en profil. Den ønskede drik kan nu tilberedes. Stil en egnet kop/et egnet glas under varmtvandsudløbet. Berør. Vælg "Varmt vand", og berør OK. Varmt vand løber ned i koppen/glasset under varmtvandsudløbet. Tilberedningen afsluttes: Berør OK. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. 32

33 Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker Espressomaskinen tilpasses optimalt til den anvendte kaffesort ved i menuen "Parameter" at ændre malemængden, indstille bryggetemperaturen eller vælge muligheden"forbrygning". Parametrene kan fastlægges individuelt for hver enkelt kaffedrik i Miele-profilen og i yderligere oprettede profiler. Desuden kan malegraden indstilles optimalt til den anvendte kaffesort. Malegrad Når kaffepulveret har den rigtige malegrad, flyder kaffedrikken i en jævn stråle ned i koppen, og der opstår en fin crema. Den indstillede malegrad gælder for alle kaffespecialiteter. Den ideelle crema har en hasselnøddebrun farve. Til afgørelse af, om malegraden skal ændres, kan følgende anvendes: Malegraden er for grov, hvis kaffedrikken løber meget hurtigt ned i koppen. cremaen er meget lys og uensartet. Reducer malegraden for at male kaffebønnerne finere. Malegraden er for fin, hvis kaffedrikken kun løber ned i koppen dråbevis. cremaen er mørkebrun. Øg malegraden for at male kaffebønnerne grovere. Vær opmærksom på følgende for ikke at beskadige maleenheden: Reguler altid malegraden med ét trin ad gangen. Mal igen nogle kaffebønner, inden malegraden ændres til næste trin. Åbn døren. Skub malegradsknappen maks. et trin mod venstre (fin maling) eller mod højre (grov maling) Luk døren. Ved åbning af servicedøren nustilles den interne tæller til tømning af afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen. 33

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

- kaffe til enhver lejlighed

- kaffe til enhver lejlighed Ristet kaffe 1 2 Merrild kaffe til enhver lejlighed Hos Merrild Coffee Systems er vi eksperter i kaffe. Vi har mange års erfaring med udvælgelse af kaffebønner, ristning og formaling til de forskellige

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean Beanto-Cup optimeret Animo introducerer den nye OptiBean Den nye standard for Bean-to-Cup * *Fra bønne til kop OptiBean fra Animo Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere