Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Fritstående espressomaskine"

Transkript

1 Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Transportemballage og bortskaffelse Transportemballage Emballagen beskytter espressomaskinen mod transportskader. Gem originalemballagen og styropordelene, så espressomaskinen kan transporteres sikkert ved en eventuel flytning. Desuden bør originalemballagen opbevares i tilfælde af service, så espressomaskinen i så fald kan fremsendes sikkert til Miele Teknisk Service. Bortskaffelse af en gammel espressomaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle espressomaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle espressomaskinen på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle espressomaskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Transportemballage og bortskaffelse...2 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Beskrivelse af espressomaskinen...15 Betjenings- og visningselementer...16 Tilbehør Første ibrugtagning...18 Inden første ibrugtagning...18 Første ibrugtagning...18 Vandhårdhed...19 Betjening Vand påfyldes Kaffebønner påfyldes...22 Espressomaskinen tændes og slukkes Kopopvarmning...24 Udløbsdysen indstilles efter kophøjden...25 Tilberedning af drikke...26 Kaffespecialiteter...26 To portioner...27 Tilberedning afbrydes...27 Kaffedrikke af kaffepulver...28 Kaffepulver påfyldes Tilberedning af kaffedrikke af kaffepulver...29 Drikke med mælk Varmt vand Drikke tilberedes ud fra en profil...32 Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker...33 Malegrad...33 Parametrene for en drik vises og ændres...34 Malemængde...34 Bryggetemperatur Forbrygning...35 Mængde for drik Mængden for en drik ændres ved tilberedning af drikke...36 Mængde for drik ændres i menuen "Parameter"...38 Mængde for drik ændres for forskellige profiler

4 Indholdsfortegnelse Profiler...39 Menuen Profiler kaldes frem...39 Profil oprettes Profil vælges...40 Navn ændres...40 Profil slettes...40 Profil skiftes...41 Indstillinger Menuen Indstillinger kaldes frem: Indstillinger ændres og gemmes Oversigt over mulige indstillinger...43 Sprog...44 Klokkeslæt...44 Timer...44 Ecomodus...45 Lys...45 Info (Informationer vises) Espressomaskinen spærres (Lås) )...46 Vandhårdhed...46 Displayets lysstyrke...46 Lydstyrke...46 Kopopvarmning...46 Standardindstilling...47 Udstillingsprogram (Forhandlere) Rengøring og vedligeholdelse...48 Overblik...48 Espressomaskinen skylles Mælkerør...50 Udløbsdyse med integreret opskumningsenhed (cappuccinator) Mælkebeholder...53 Vandbeholder...54 Afdrypningsplade...54 Afdrypningsbakke og affaldsbeholder...55 Bønnebeholder og pulverskakt...56 Bryggeenhed...56 Bryggeenheden tages ud og rengøres i hånden...56 Bryggeenheden affedtes...58 Kabinet

5 Indholdsfortegnelse Espressomaskinen afkalkes...60 Småfejl udbedres...62 Transport...73 Afdampning...73 Emballering...73 Service / garanti...74 Sådan spares der energi...77 Eltilslutning...78 Opstillingsanvisning...79 Mål...80 Tekniske data...81 Adresser

6 Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på espressomaskinen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 6

7 Retningslinjer vedrørende brugen Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine er beregnet til anvendelse i privat husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Eksempler på husholdningslignende opstillingssteder: Butikker, kontorer og andre arbejdspladser, landbrugbedrifter og hoteller, moteller, pensionater og andre typiske boligmiljøer, hvor espressomaskinen anvendes af kunder. Espressomaskinen er ikke beregnet til anvendelse udendørs. Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende formål til tilberedning af drikke som espresso, cappuccino, latte macchiato og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Risiko for skoldning og forbrænding ved udløbsdyserne! Vær opmærksom på, at børns hud er betydeligt mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Sørg for, at børn ikke berører varme dele på espressomaskinen eller holder kropsdele under udløbsdyserne. Opstil espressomaskinen uden for børns rækkevidde. Børn under 8 år skal holdes væk fra espressomaskinen og nettilslutningsledningen. Børn på 8 år eller derover må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt. Børn på 8 år eller derover skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn på 8 år eller derover må ikke rengøre espressomaskinen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af espressomaskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen. Vær opmærksom på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den opstilles. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug! Før tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand. Pålidelig og sikker drift kan kun garanteres, når espressomaskinen er tilsluttet det offentlige strømnet. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af espressomaskinen. Træk straks stikket ud, hvis der opstår mistanke om skader eller fx brændt lugt. Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges af skarpe kanter. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned. Ellers er der risiko for at snuble i den, og espressomaskinen kan blive beskadiget. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Espressomaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Anvend kun espressomaskinen ved en omgivelsestemperatur mellem +10 C og +38 C. Fare for overopvarmning! Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring espressomaskinen. Dæk ikke espressomaskinen til med klude eller lignende under brugen. Hvis espressomaskinen opstilles bag en lukket køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Undlad at lukke lågen, mens espressomaskinen er i brug. Beskyt espressomaskinen mod vand og vandsprøjt. Kom ikke espressomaskinen i vand. Reparationer, inkl. udskiftning af nettilslutningslednngen, må kun foretages af Miele Teknisk Service eller en anden fagmand. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. Reparation af espressomaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Ved reparation skal espressomaskinen være afbrudt fra elnettet. Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når espressomaskinens netstik er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. sikringerne i installationen er slået fra. skruesikringerne i installationen er skruet helt ud. Ved længere tids fravær bør espressomaskinen slukkes på hovedafbryderen. Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis der anvendes andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Den daglige brug Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdyserne! Udstrømmende væsker og damp er meget varme. Bemærk følgende: Undgå at holde kropsdele under udløbene, når der kommer væske eller damp ud. Undlad at berøre de varme dele. Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Sørg derfor for, at udløbsdyserne er rene og korrekt monteret. Vandet i afdrypningsbakken kan også være meget varmt. Tøm afdrypningsbakken forsigtigt. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Rengør espressomaskinen grundigt inden første ibrugtagning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Vær opmærksom på følgende for det anvendte vand for at undgå skader på espressomaskinen: Fyld kun koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand kan beskadige espressomaskinen. Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse! Anvend ikke mineralvand. Dette giver kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. Anvend ikke vand fra omvendte osmoseanlæg. Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen. Fyld aldrig kaffebønner behandlet med tilsætningsstoffer eller malet kaffe i bønnebeholderen. Anvend ikke råkaffe (grønne, ubrændte kaffebønner) eller kaffeblandinger, der indeholder råkaffe. Råkaffebønnerne er meget hårde og indeholder stadig en vis restfugtighed. Maleenheden i espressomaskinen kan blive beskadiget allerede første gang, der males kaffe. Sukker ødelægger espressomaskinen! Fyld aldrig kaffebønner, der er forbehandlet med sukker, karamel el.lign., eller sukkerholdige væsker i espressomaskinen. Fyld kun malet kaffe eller rengøringstabs i pulverskakten. Rengøringstabsene affedter espressomaskinens bryggeenhed. Anvend ikke karamelliseret pulverkaffe. Sukkeret heri klæber sammen og tilstopper espressomaskinens bryggeenhed. Rengøringstabs til affedtning af bryggeenheden opløser ikke disse tilklæbninger. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Anvend udelukkende mælk uden tilsætninger. De fleste sukkerholdige tilsætninger tilklistrer mælkerøret. Brug udelukkende pasteuriseret mælk, hvis der anvendes animalsk mælk. Hold aldrig brændende alkoholblandinger under udløbsdyserne. Kunststofdele på espressomaskinen kan antændes og smelte. Anbring ikke åben ild, fx et stearinlys, på eller ved siden af espressomaskinen. Espressomaskinen kan blive antændt af flammen, hvorved der kan opstå brand. Bemærk følgende mht. rengøring af espressomaskinen: Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen før rengøring. Rengør espressomaskinen og mælkebeholderen dagligt (se yderligere informationer i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at rengøre de mælkeførende dele grundigt og regelmæssigt. Mælk indeholder fra naturen kim, der formerer sig ved utilstrækkelig rengøring. Snavs i espressomaskinen kan være sundhedsskadeligt. Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Afkalk espressomaskinen regelmæssigt afhængig af vandhårdheden. Foretag afkalkningen oftere, hvis vandet er meget kalkholdigt. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af manglende afkalkning, forkert afkalkningsmiddel eller uegnede koncentrationer. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Affedt bryggeenheden regelmæssigt med rengøringstabsene. Tilstopning af bryggeenheden afhænger af fedtindholdet i den anvendte kaffesort. Espresso-/kaffegrums betragtes som biologisk affald og kan anvendes til kompost. Skyl det aldrig ud i vasken. Det kan tilstoppe afløbet. Rengør aldrig genstande med espressomaskinen. 14

15 Beskrivelse af espressomaskinen Netafbryder (til venstre forneden) Varmtvandsudløb* Betjenings- og visningselementer Kopopvarmning* Vandbeholder Kaffepulverskakt Bønnebeholder Indstilling af malegrad (bag ved servicedøren) Bryggeenhed (bag ved servicedøren) * CM 6310 Udløbsdyse med integreret opskumningsenhed (cappuccinator) Parkeringsposition for mælkerøret (bag servicedøren) Afdrypningsbakke med låg og affaldsbeholder Hul til mælkerøret Holder til afdrypningsplade og afdrypningsbakke Mælkebeholder i rustfrit stål* 15

16 Betjenings- og visningselementer Tænd/Sluk Driktaster Display "Tilbage" Piletaster OK Optisk interface LED Indstillinger Parametre Profiler To portioner Flere programmer Tænd og Sluk Tilberedning af Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Informationer om aktuel handling eller status Returnering til foregående menu, afbrydelse af utilsigtede handlinger Visning af yderligere valgmuligheder i displayet og markering af et valg Displaymeldinger bekræftes, og indstillinger gemmes (kun til Miele Teknisk Service) Lyser pulserende, når maskinen er tændt, men displayet er sort Indstillinger vises og ændres Indstillinger for tilberedning af drikke ændres Profiler oprettes og håndteres Tilberedning af to portioner af en drik Flere drikke som fx ristretto, kaffe - stor, café latte, varm mælk og mælkeskum, varmt vand* Vedligeholdelsesprogrammer * CM

17 Tilbehør Følgende tilbehør følger med afhængig af model: Kaffeske Til dosering af kaffepulver Mælkebeholder i rustfrit stål MB-CM* Holder mælken kold længere (kapacitet 0,5 l) Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden (Startsæt) Afkalkningstabs Til afkalkning af rørene (Startsæt) Teststrimler Til bestemmelse af vandhårdheden Rengøringsbørste Til rengøring af mælkerøret Afhængig af espressomaskinetype tilbyder Miele en række nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler. Allround-mikrofiberklud Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs Rengøringsmiddel til mælkerør Til rengøring af mælkesystemet Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne Mælkebeholder i rustfrit stål MB-CM Holder mælken kold længere (kapacitet 0,5 l) Disse produkter og yderligere tilbehør kan bestilles på ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf eller hos Miele-forhandleren. * CM

18 Første ibrugtagning Inden espressomaskinen tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt, så man bliver fortrolig med maskinen og betjeningen af den. Inden første ibrugtagning Opstil espressomaskinen, og fjern eventuel beskyttelsesfolie (se afsnittet Opstillingsanvisning). Rengør espressomaskinen grundigt (se Rengøring og vedligeholdelse), inden der fyldes vand og kaffebønner i espressomaskinen. Sæt espressomaskinens stik i stikkontakten (se Eltilslutning). Første ibrugtagning Netafbryderen på venstre side af espressomaskinen står på "l". Sprog Berør piletasterne, indtil det ønskede sprog er fremhævet, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det ønskede land er fremhævet, og berør OK. Indstillingen gemmes. Klokkeslæt Berør piletasterne, indtil det aktuelle timetal vises, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det aktuelle minuttal vises, og berør OK. Indstillingen gemmes. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". I displayet vises "Fyld vandbeholderen, og sæt den ind". Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Tip: Følg de videre trin i brugsanvisningen for at indstille espressomaskinen individuelt og blive fortrolig med den. Så snart espressomaskinen er tilsluttet elnettet, vises meldingen "Miele - Willkommen" i displayet. 18

19 Første ibrugtagning Vandhårdhed Vandhårdheden angiver, hvor meget kalk, der er i vandet. Jo mere kalk, desto hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet er, desto oftere skal espressomaskinen afkalkes. Espressomaskinen måler den brugte vand- og dampmængde. Afhængig af den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes flere eller færre drikke, inden maskinen skal afkalkes. Indstil espressomaskinen på den lokale vandhårdhed, så den kan fungere optimalt og ikke bliver beskadiget. Displayet vil da vise opfordringen til at starte afkalkningsprocessen på det rigtige tidspunkt. Der kan indstilles 4 hårdhedsgrader på espressomaskinen: Vandhårdhed 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) 21 dh ( 3,7 mmol/l) Vandværkets hårdhedsområde Indstilling (Hårdhedstrin) blødt blødt 1 middel middel 2 hårdt hårdt 3 hårdt meget hårdt 4 Vandets hårdhedsgrad bestemmes Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses på den medfølgende teststrimmel. Alternativt kan man kontakte det lokale vandværk for at få oplyst vandhårdheden i området. Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand. Ryst derefter strimlen, til vandet er dryppet af. Resultatet kan aflæses efter ca. 1 minut. Hårdhedstrinnet kan nu indstilles på espressomaskinen. Vandets hårdhedsgrad indstilles Berør. Berør piletasterne, indtil "Vandhårdhed" er fremhævet, og berør OK. Berør piletasterne, indtil det ønskede hårdhedstrin er fremhævet, og berør OK. Indstillingen gemmes. 19

20 Betjening Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren. Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Miele Vælg drik En drik brygges ved at berøre en af tasterne til en drik. Flere drikke findes i menuen "Flere programmer" x. En valgmulighed vælges: Berør piletasterne og, indtil den ønskede valgmulighed er fremhævet. Valget bekræftes: Berør OK. Menuen forlades, eller en handling afbrydes Den aktuelle menu forlades: Berør. En menu kaldes frem og navigation i en menu En menu kaldes frem ved at berøre den pågældende tast. I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. Indstillinger Sprog Klokkeslæt Timer En bjælke i højre side i displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst. Disse kan vises med piletasterne. Der er et hak ud for den indstilling, der er valgt p.t. 20

21 Vand påfyldes Foruden kaffebønnekvaliteten er en god vandkvalitet afgørende for en god kaffe eller espresso. Advarsel! Risiko for infektion via kim. Udskift vandet dagligt for at forebygge kimdannelse. Varmt vand samt andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Fyld ikke mineralvand i vandbeholderen. Det vil kalke espressomaskinen til og beskadige den. Tryk i højre side på låget. Træk vandbeholderen opad i låget, og tag den ud. Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen. Sæt vandbeholderen i igen. Tip: Hvis vandbeholderen sidder lidt for højt eller på skrå, kontrolleres det, om dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen kan være utæt. Rengør i givet fald frastillingsfladen. 21

22 Kaffebønner påfyldes Kaffe eller espresso kan tilberedes af hele, ristede kaffebønner, som espressomaskinen maler til hver enkelt portion. Kaffebønnerne skal da fyldes i bønnebeholderen. Alternativt kan der tilberedes kaffedrikke af kaffepulver (se Kaffedrikke af kaffepulver). Tip: Råkaffe kan males med en mølle til nødder eller kerner. Sådanne møller har som regel en roterende kniv i rustfrit stål. Den malede råkaffe fyldes herefter portionsvis i pulverskakten, og den ønskede kaffedrik tilberedes (se "Kaffedrikke af kaffepulver"). Advarsel! Beskadigelse af maleenheden! Fyld kun ristede kaffebønner til espresso eller kaffe i bønnebeholderen. Fyld aldrig malet kaffe i bønnebeholderen. Advarsel! Sukker beskadiger espressomaskinen! Fyld ikke kaffebønner forbehandlet med sukker, karamel o.lign. eller sukkerholdige væsker i bønnebeholderen. Anvend ikke råkaffe (grønne, uristede kaffebønner) eller kaffeblandinger, der indeholder råkaffe. Råkaffebønner er meget hårde og indeholder stadig restfugtighed. Espressomaskinens maleenhed kan blive beskadiget allerede under den første maling. Tag låget af bønnebeholderen. Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. Sæt låget på igen. Tip: Fyld kun den mængde kaffebønner i bønnebeholderen, som skal bruges inden for få dage. Kaffe mister sin aroma ved kontakt med luft. 22

23 Espressomaskinen tændes og slukkes Espressomaskinen tændes Netafbryderen på venstre side af espressomaskinen står på "l". Berør Tænd/Sluk-tasten. Espressomaskinen varmer op og skyller rørene. Der løber varmt vand ud af udløbsdysen. Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over 60 C, aktiveres skylningen ikke. Når "Vælg drik" vises i displayet, kan der brygges drikke. Hvis ingen taster berøres, eller ingen vedligeholdelsesprogrammer gennemføres, slukker displayet efter ca. 7 minutter for at spare energi. LED'en i højre side blinker, så længe espressomaskinen er tændt. Berør en af sensortasterne for at aktivere espressomaskinen og igen tilberede drikke. Espressomaskinen slukkes Berør Tænd/Sluk-tasten. Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. Hvis der er tilberedt en drik med mælk, vises "Anbring mælkerøret i afdrypningspladen" i displayet. Når mælkerøret er sat i afdrypningspladen: Berør OK. Hvis mælkerøret ikke skylles, inden espressomaskinen slukkes, skal dette skylles næste gang, maskinen tændes. Ved længere fravær Hvis espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid: Tøm afdrypningsbakken, affaldsbeholderen og vandbeholderen. Rengør alle dele grundigt, også bryggeenheden Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen. Det indstillede klokkeslæt gemmes ikke og skal indstilles på ny, næste gang espressomaskinen tændes. 23

24 Kopopvarmning (CM 6310) Smagen af espresso og andre kaffedrikke udfolder sig bedre og holder længere i varme kopper. Jo mindre kaffe, der brygges, og jo tykkere koppen er, desto vigtigere er det at forvarme koppen Kopper eller kaffeglas kan forvarmes ved hjælp af kopopvarmningen på oversiden af espressomaskinen. Funktionen Kopopvarmning skal være aktiveret. Kopopvarmning til- eller frakobles Berør. Vælg "Kopopvarmning", og berør OK. Vælg den ønskede valgmulighed, og berør OK. Indstillingen gemmes. Anbring kopperne eller glassene på kopopvarmningen på espressomaskinen. Kopopvarmningen forbliver opvarmet, så længe espressomaskinen er tændt. 24

25 Udløbsdysen kan indstilles efter højden på de anvendte kopper eller glas. Herved afkøles kaffen eller espressoen ikke så hurtigt, og cremaen bibeholdes længere. Udløbsdysen indstilles efter kophøjden Træk udløbsdysen nedad, indtil den når kanten af koppen/glasset. eller Skub udløbsdysen opad, indtil koppen/glasset passer herunder. 25

26 Tilberedning af drikke Der kan vælges mellem følgende kaffespecialiteter: Ristretto er en koncentreret, kraftig espresso. Den samme mængde kaffepulver som til en espresso tilberedes med meget lidt vand. Espresso er en stærk, aromatisk kaffe, med et tæt, hasselnøddebrunt skumlag - crema - på toppen Vælg til tilberedning af espresso kaffebønner med espressoristning. Kaffe adskiller sig fra espresso ved den specielle ristning af kaffebønnerne og den højere vandmængde. Kaffe - stor er en kaffe med væsentligt mere vand. Kaffespecialiteter Stil en kop under udløbsdyserne. Berør sensortasten for den ønskede drik. Espresso Kaffe Under Flere programmer : Ristretto, Kaffe - stor Den ønskede kaffedrik løber ud af udløbsdyserne. Hæld ved første ibrugtagning de første to kopper kaffe ud, så alle kafferester fra produktionskontrollen er fjernet fra bryggesystemet. 26

27 Tilberedning af drikke To portioner Der kan også tilberedes to portioner på en gang i én kop eller to kopper samtidigt. To kopper fyldes samtidigt: Tilberedning afbrydes Tilberedningen afbrydes ved at berøre driktasten eller til drikke fra "Flere programmer" igen. Tip: Så snart "Stop" vises i displayet, kan tilberedningen også afbrydes med OK. Ved tilberedning af kaffespecialiteter med mælk eller to portioner af en drik kan tilberedningen af bestanddelene afbrydes enkeltvis. Berør OK. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. Stil en kop under hver af udløbsdyserne. Berør. Berør sensortasten til den ønskede drik. Der løber to portioner af den ønskede drik ud af udløbsdyserne. Tip: Hvis ingen af driktasterne berøres i længere tid, nulstilles valget "To portioner". 27

28 Tilberedning af drikke Kaffedrikke af kaffepulver Til kaffedrikke af allerede malede kaffebønner fyldes kaffepulveret portionsvis i pulverskakten. Således kan der fx tilberedes koffeinfri kaffe, selvom der er koffeinholdige kaffebønner i bønnebeholderen. Espressomaskinen registrerer automatisk, når der fyldes kaffepulver i pulverskakten. Ved brug af kaffepulver kan der kun tilberedes en portion kaffe eller espresso ad gangen. Kaffepulver påfyldes Anvend den medfølgende kaffeske for at dosere korrekt. Åbn pulverskakten. Fyld en strøget kaffeskefuld kaffepulver i pulverskakten. Luk pulverskakten. I displayet vises "Tilbered med kaffepulver?". Fyld kun en strøget kaffeskefuld malet kaffepulver i pulverskakten. Hvis der fyldes for meget pulver i skakten, kan bryggeenheden ikke presse kaffepulveret. Espressomaskinen anvender alt påfyldt kaffepulver til den næste kaffetilberedning. 28

29 Tilberedning af drikke Tilberedning af kaffedrikke af kaffepulver Tilberedning af en kaffedrik af kaffepulver: Vælg "Ja", og berør OK. Der kan nu vælges, hvilken kaffedrik, der skal tilberedes af kaffepulveret. Stil en kop under udløbsdyserne. Vælg den ønskede drik. Den ønskede kaffedrik tilberedes. Der ønskes ikke tilberedt en kaffedrik af kaffepulver: Vælg "Nej", og berør OK. Kaffepulveret ledes ned i affaldsbeholderen. Drikke med mælk Forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdyserne! Udstrømmende væsker og damp kan være meget varme. Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer de mælkeførende dele. Espressomaskinen bliver beskadiget. Hvis der skal tilberedes med mælk, opvarmes espressomaskinen. I udløbsdyseenheden opvarmes den opsugede mælk med damp og opskummes yderligere til mælkeskum. Hvis der ikke er tilberedt mælk i længere tid, skal mælkerøret skylles inden første tilberedning af en drik. Hermed fjernes eventuelle kim i mælkerøret. 29

30 Tilberedning af drikke Der kan vælges mellem følgende kaffespecialiteter med mælk: Cappuccino består af ca. to tredjedele mælkeskum og en tredjedel espresso. Latte macchiato består af hver en tredjedel varm mælk, mælkeskum og espresso. Cafè latte består af varm mælk og kaffe. Desuden kan der tilberedes varm mælk og Mælkeskum. Anvisninger ang. mælkebeholder i rustfrit stål (Medfølgende udstyr CM 6310) Mælkebeholderen i rustfrit stål holder mælken kold i længere tid. Der kan kun tilberedes god mælkeskum med kold mælk ( 13 C). Fyld mælkebeholderen med mælk til maks. 2 cm under kanten. Luk mælkebeholderen med låget. Sæt mælkerøret med stålvinkelrøret oppefra ned i låget, til det går hak. Stil mælkebeholderen til højre for espressomaskinen. Stik mælkerøret ind i tilslutningen på udløbsdyseenheden. Sæt stålsugerøret op i den indvendige side af låget. Sørg for, at den skrå ende vender nedad. 30

31 Tilberedning af drikke Anvendelse af mælk fra mælkekartoner eller andre salgspakninger Tilberedning af drikke med mælk Stil en egnet kop/et egnet glas under udløbsdyserne. Berør sensortasten for den ønskede drik. Cappuccino Latte macchiato Under Flere programmer : Cafè latte, varm mælk, mælkeskum Mælkerøret til mælkekartoner eller anden mælkeemballage er bag espressomaskinens dør. Stik mælkerøret ind i tilslutningen på udløbsdyseenheden. Den ønskede drik bliver tilberedt. Stil beholderen med mælk til højre for espressomaskinen. Kom mælkerøret ned i beholderen. Sørg for, at den kommer tilstrækkeligt dybt ned i mælken. 31

32 Tilberedning af drikke Varmt vand (CM 6310) Forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning på varmtvandsudløbet! Det udtrængende vand er meget varmt. Vær opmærksom på, at vandet ikke er varmt nok til brygning af sort te. Drikke tilberedes ud fra en profil Med "Profiler" kan drikkene tilpasses individuelt til brugerens smag (se "Profiler"). Hvis man allerede har oprettet sin egen profil, kan profilen vælges først for at brygge ens egen drik. Berør. Vælg den ønskede profil med piletasterne, og berør OK-tasten. Navnet på profilen vises i displayet som tegn på, at der er valgt en profil. Den ønskede drik kan nu tilberedes. Stil en egnet kop/et egnet glas under varmtvandsudløbet. Berør. Vælg "Varmt vand", og berør OK. Varmt vand løber ned i koppen/glasset under varmtvandsudløbet. Tilberedningen afsluttes: Berør OK. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. 32

33 Kaffenydelse tilpasset brugerens ønsker Espressomaskinen tilpasses optimalt til den anvendte kaffesort ved i menuen "Parameter" at ændre malemængden, indstille bryggetemperaturen eller vælge muligheden"forbrygning". Parametrene kan fastlægges individuelt for hver enkelt kaffedrik i Miele-profilen og i yderligere oprettede profiler. Desuden kan malegraden indstilles optimalt til den anvendte kaffesort. Malegrad Når kaffepulveret har den rigtige malegrad, flyder kaffedrikken i en jævn stråle ned i koppen, og der opstår en fin crema. Den indstillede malegrad gælder for alle kaffespecialiteter. Den ideelle crema har en hasselnøddebrun farve. Til afgørelse af, om malegraden skal ændres, kan følgende anvendes: Malegraden er for grov, hvis kaffedrikken løber meget hurtigt ned i koppen. cremaen er meget lys og uensartet. Reducer malegraden for at male kaffebønnerne finere. Malegraden er for fin, hvis kaffedrikken kun løber ned i koppen dråbevis. cremaen er mørkebrun. Øg malegraden for at male kaffebønnerne grovere. Vær opmærksom på følgende for ikke at beskadige maleenheden: Reguler altid malegraden med ét trin ad gangen. Mal igen nogle kaffebønner, inden malegraden ændres til næste trin. Åbn døren. Skub malegradsknappen maks. et trin mod venstre (fin maling) eller mod højre (grov maling) Luk døren. Ved åbning af servicedøren nustilles den interne tæller til tømning af afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen. 33

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 820 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6805 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning Espressomaskine

Brugsanvisning Espressomaskine Brugsanvisning Espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 526 330 Transportemballage og bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 214 090

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6401 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 214 670

Læs mere

Brugsanvisning Espressomaskine

Brugsanvisning Espressomaskine Brugsanvisning Espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 296 700 Transportemballage og bortskaffelse

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 751 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere